เซวาคิม

From Wikipedia, the free encyclopedia

เศวาชิม ( ฮีบรู : זְבָחִים ; มีความหมายว่า "การเสียสละ") เป็น แผ่นพับแรกของSeder Kodashim ("สิ่งศักดิ์สิทธิ์") ของมิชนาห์ ลมุดและโทเซฟตา แผ่นพับนี้กล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการบูชายัญของวิหารในกรุงเยรูซาเล็มได้แก่ กฎหมายสำหรับการถวายสัตว์และนก และเงื่อนไขที่ทำให้พวกเขายอมรับหรือไม่ ตามที่ระบุไว้ในโตราห์โดยหลักแล้วอยู่ในหนังสือของเลวีนิติ ( เลวีนิติ 1 :2ขึ้นไป). ไตรภาคมี 14 บท แบ่งเป็น 101 บท หรือวรรค มีGemara – คำอธิบายและการวิเคราะห์ของแรบบินิก – สำหรับแผ่นพับนี้ในคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลนและไม่มี Gemara ในคัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็ม [1] [2]

บทที่ห้าของMishnah Zevachimบทที่ 5 ของ Zevachimถูกอ่านในการสวดมนต์ตอนเช้าทุกวัน (รวมอยู่ในsiddurในขั้นตอนนี้เพราะกล่าวถึงการเสียสละทั้งหมดและปราชญ์ไม่โต้แย้งในเรื่องนี้) เป็นดังนี้:

  • A. Eizehu mekoman shel z'vachimสถานที่สำหรับถวาย zevacim korbanot : "...การฆ่าวัวและแพะของผู้ถือศีลอยู่ทางทิศเหนือ [ของแท่นบูชา]..."
  • B. Parim hanisrafim วัวตัวผู้ที่เผาหมดแล้ว: "...สิ่งเหล่านี้ถูกเผาในที่ซึ่งเถ้า [แท่นบูชา] ถูกทิ้งไว้"
  • C. Chatot hatzibur v'hayachidเครื่องบูชาบาปของชุมชนและส่วนบุคคล: "...แพะผู้...จะถูกกินภายในม่าน [ลานวัด] โดยนักบวชชาย...จนถึงเที่ยงคืน"
  • D. Ha'olah qodesh qodashimการถวายเครื่องบูชาบนที่สูงเป็นหนึ่งในเครื่องบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ระดับสำคัญ: "...มันถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้น"
  • E. Zivchei shalmei tzibur v'ashamotเครื่องสันติบูชาร่วมกันและเครื่องบูชาไถ่บาป: "...ถูกรับประทานภายใน [ลานวัด] โดยผู้ชายฐานะปุโรหิต...จนถึงเที่ยงคืน"
  • F. Hatodah v'eil nazir qodashim kalimเครื่องบูชาขอบพระคุณและแกะผู้ของนาศีร์เป็นเครื่องบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ระดับเล็กน้อย: "ใครก็ตามจะรับประทานสิ่งเหล่านี้ทั่วเมือง [ของเยรูซาเล็ม] โดยเตรียมในลักษณะใดก็ได้...จนถึงเที่ยงคืน ... "
  • G. Sh'lamim qodashim kalim เครื่องสันติบูชามีความศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่า (เบากว่า): "... โคฮานิมกินได้... ใครก็ตามทั่วเมือง [ของเยรูซาเล็ม]..."
  • H. Hab'chor vehama'aser vehapesach qodashim kalimลูกคนหัวปีและส่วนสิบของสัตว์และเครื่องบูชาปัสกาเป็นเครื่องบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่า (เบากว่า): "...เครื่องบูชาปัสกาจะรับประทานเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น...เฉพาะเมื่อย่างเท่านั้น"

อ้างอิง

 1. ^  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัตินักร้อง, อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). "เศบาอิม" . สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์
 2. เอพสเตน, อิสิดอร์ , เอ็ด (พ.ศ. 2491). "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Seder Kodashim" ทัลมุดของชาวบาบิโลน . ฉบับ 5. นักร้อง MH (ผู้แปล) ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Soncino หน้า xvii–xxi.

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก