โคดาชิม

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kodashim ( ฮีบรู : קדשים , "สิ่งศักดิ์สิทธิ์") เป็นลำดับที่ห้าจากหกคำสั่งหรือหน่วยงานหลัก ของMishnah , ToseftaและTalmudและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริการภายในวิหารในกรุงเยรูซาเล็มการบำรุงรักษาและการออกแบบคอร์บานอตหรือการบูชายัญที่มีการถวายที่นั่น และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้ เช่นเดียวกับ หัวข้อของการฆ่าสัตว์แบบโคเชอร์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การบูชายัญ

หัวข้อ

Seder (ระเบียบหรือการแบ่ง) ของ Mishnah นี้เรียกว่า Kodashim ("สิ่งศักดิ์สิทธิ์" หรือ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์") เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ในวัดและการ ฆ่า สัตว์ตามพิธีกรรม ( shehitah ) คำว่าโคดาชิมในบริบทของพระคัมภีร์ใช้กับเครื่องสังเวย วัดและเครื่องตกแต่ง เช่นเดียวกับนักบวชที่ทำหน้าที่และพิธีการรับใช้ และด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ และผู้คนที่ Kodashima ให้ความสำคัญเป็นหลัก เห็นได้ชัดว่าชื่อเรื่อง Kodashim เป็นคำย่อของShehitat Kodashim ("การฆ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์") เนื่องจากเนื้อหาหลัก แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวของคำสั่งนี้คือการเสียสละ[1] [2] [3]

หัวข้อของ Seder นี้โดยหลักแล้วจะเป็นการบูชายัญด้วยสัตว์ นก และธัญญบูชากฎการนำเครื่องบูชา เช่นเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาไถ่บาปและกฎการยักยอกทรัพย์สินศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ คำสั่งยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิหารแห่งที่สอง ( tractate Middot ) และคำอธิบายและกฎเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงประจำวันในวิหาร ( tractate Tamid ) คำสั่งดังกล่าวยังรวมถึงtractate Hullinซึ่งเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่การบูชายัญ เช่นเดียวกับกฎหมายอาหารอื่น ๆ ที่ใช้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์. แม้ว่า Hullin จะเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การบูชายัญ และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ เนื่องจากกฎเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และนกที่เหมาะสม และความเหมาะสมในพิธีกรรมสำหรับการใช้งานนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดาย , พวกเขารวมอยู่ในคำสั่งเกี่ยวกับ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ด้วย [2] [3]

เนื้อหา

Seder Kodashima ประกอบด้วยสิบเอ็ดภาครวมทั้งหมด 90 บท ดังนี้: [2] [3] [4]

 • Zevachim (“การสังเวย”) มีสิบสี่บท และแต่เดิมเรียกว่า Shehitat Kodashim ("การฆ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์") เกี่ยวข้องกับระบบการบูชายัญในสมัยพระวิหาร กล่าวคือ กฎหมายสำหรับการถวายสัตว์และนก และเงื่อนไขที่ทำให้พวกเขา ยอมรับได้หรือไม่ ตามที่ระบุไว้ในโตราห์ โดย หลักแล้วอยู่ในหนังสือเลวีนิติ (เลวีนิติ 1:2เป็นต้นไป) [1] [2] [4]
 • เมนาโชต ("ธัญญบูชา") ประกอบด้วยบทที่สิบสาม กล่าวถึงกฎเกี่ยวกับการจัดเตรียมและถวายธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา รวมทั้งธัญญบูชาที่เผาบนแท่นบูชาและส่วนที่เหลือซึ่งปุโรหิตบริโภคเป็น ระบุไว้ในโตราห์ (เลฟ 2:1เป็นต้นไป); การนำโอเมอร์ของข้าวบาร์เลย์ (เลฟ 23:10 ) ขนมปังสองก้อน (เลฟ 23:17 ) และขนมปังสำหรับโชว์ (เลฟ 24:5 ) [1] [2] [4]
 • Hullinหรือ Chullin ("สามัญหรือโลกีย์") เรียกอีกอย่างว่า Shehitat Hullin ("การฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้อุทิศถวาย") มีสิบสองบทและเกี่ยวข้องกับกฎหมายสำหรับการฆ่าสัตว์และนกสำหรับเนื้อสัตว์สำหรับการใช้งานทั่วไป ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้กับกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกินเนื้อสัตว์ และกับกฎเกี่ยวกับอาหารโดยทั่วไป [1] [2] [4]
 • Bekhorot ("บุตรหัวปี") ประกอบด้วยเก้าบทและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการชำระให้บริสุทธิ์และการไถ่มนุษย์และสัตว์หัวปีตามที่ระบุไว้ในโทราห์ ( อพย 13 : 2 , 12–13 , Num 18:15–17และ Deut 15: 19–23 ) และส่วนสิบของปศุสัตว์ (เลวี 27:32–33 ) [1] [2] [4]
 • Arakhin ("การอุทิศ" หรือ "การประมาณการ") มีเก้าบท เกี่ยวข้องกับกฎสำหรับการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามคำปฏิญาณที่จะอุทิศให้กับวัดตาม 'มูลค่าตลาด' หรือ 'มูลค่า' ของบุคคล ที่ดินหรือวัตถุตามโตราห์ (เลฟ 27:1–34 ) หรือเงินบริจาคโดยสมัครใจในการบำรุงรักษาพระวิหาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปีกาญจนาภิเษก (เลฟ 25:8 ) [1] [2] [5]
 • Temurah ("การทดแทน") ประกอบด้วยเจ็ดบท สรุปกฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัตว์บูชายัญตัวหนึ่งเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งตามคำแนะนำของโทราห์ (เลฟ 27:10 ) [2]
 • Keritot ("การตัดตอน") มีหกบท กล่าวถึงการละเมิดที่มีบทลงโทษคือ karetความหมาย บาปที่มีโทษถึงแก่ชีวิตก่อนวัยอันควรหรือกะทันหัน หรือถูกตัดขาดจากชุมชนอิสราเอลหากกระทำโดยเจตนา และประเภทของ เครื่องบูชาไถ่บาปที่ต้องถวายเพื่อชดใช้หากการล่วงละเมิดนั้นเกิดจากความผิดพลาด [1] [2] [4] [6]
 • Me'ilah ("การบูชายัญ" หรือ "การละเมิด") มีหกบท เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการไม่เคารพต่อทรัพย์สินที่เป็นของวัดหรือการใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่ต้องห้าม และการชดใช้สำหรับการยักยอกทรัพย์สินของวัด ตาม ด้วยเลวี 5:15–16 . [1] [2] [7]
 • Tamid (“เครื่องบูชาประจำวัน” มีความหมายว่า “[การถวาย] อย่างต่อเนื่อง”) ซึ่งมีเจ็ดบท (ในฉบับพิมพ์ส่วนใหญ่) สรุปการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารสำหรับการถวายเครื่องบูชาในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวัน หรือที่เรียกว่า Korban Tamidตาม โทราห์ (อพย 29:38–42และกดว 28:2–8 ) [1] [2] [4] [8]
 • Middot ("การวัด" หรือ "ขนาด") ประกอบด้วยห้าบทที่มีคำอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวิหารที่สองรวมถึงศาล ประตู และห้องโถง; เครื่องตกแต่งของมัน เช่น แท่นบูชา; และบัญชีการปรนนิบัติงานของนักบวชในพระวิหาร [2] [4]
 • Kinnim ("รัง") มีสามบท กล่าวถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการถวายนก เพื่อสำนึกผิดต่อความผิดบางประการ และเงื่อนไขความไม่สะอาดบางประการ ดังอธิบายไว้ในโตราห์ (เลฟ 1:14 เลฟ 5:7และเล 12 :8 ); และกล่าวถึงกรณีที่นกที่เป็นของคนละคนหรือของถวายต่างกันปะปนกัน ชื่อของ tractate (รัง) หมายถึงนกคู่ที่กำหนดไว้ในโตราห์เป็นเครื่องบูชา (เลฟ 5:1–10 ) [1] [2]

โครงสร้าง

Seder นี้หรือคำสั่ง มีสิบเอ็ด tractates จัดเรียง เช่นเดียวกับคำสั่งส่วนใหญ่ของ Mishnah ส่วนใหญ่อยู่ในลำดับมากไปหาน้อยตามจำนวนบท [3]

เหตุผลแบบดั้งเดิมสำหรับลำดับของ tractates ตามMaimonidesนอกเหนือจากการเรียงลำดับตามจำนวนบท คือZevahimเป็นอันดับแรกเนื่องจากเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ทางกายภาพหลักของวัด กล่าวคือ การบูชายัญสัตว์ Menahotเป็นเรื่องของการถวายต่อไป และวางไว้ลำดับถัดไป ตามคำสั่งในพระคัมภีร์และสถานะของการถวายภัตตาหารเป็นส่วนเสริมของการถวายเนื้อสัตว์ หลังจากจัดการถวายพระวิหารแล้วHullinก็ตามไปจัดการกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการฆ่า "ฆราวาส" เพื่อเอาเนื้อ เบโครอตอา รา ขินและเตมูราห์ทุกคนหารือเกี่ยวกับกฎหมายเสริมแห่งความศักดิ์สิทธิ์และทำตามลำดับที่ปรากฏในโตราห์ จากนั้น Keritotก็ทำตาม เนื่องจากส่วนใหญ่กล่าวถึงการถวายเครื่องบูชาสำหรับการล่วงละเมิดพระบัญญัติบางประการ และMe'ilahก็ทำตามนั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ด้วย แม้ว่าจะมีลักษณะที่เบากว่าก็ตาม หลังจากจัดการเรื่องกฎหมายแล้ว มีการเพิ่มแผ่นพับที่บรรยายเป็นส่วนใหญ่สองแผ่นทามิดพูดถึงการเสียสละประจำวัน และมิดดอทซึ่งกล่าวถึงภาพรวมของวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ในที่สุดคินนิมก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้ายเนื่องจากกฎของมันจัดการกับสถานการณ์ที่บังเอิญและไม่ค่อยเกิดขึ้น

ในคัมภีร์ทัลมุดของบาบิโลน ลำดับของบทความเป็นไปตามระเบียบทั่วไป ยกเว้นว่าเบโกรอตอยู่หน้าฮัลลิน และ Ḳอินนิมอยู่หน้าทามิดและมิดดอต [4]

ทัลมุดและโทเซฟตา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมิชนาห์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักประการแรกของกฎหมายและจริยธรรมของชาวยิวที่ยึดตามโตราห์แบบปากเปล่าโคดาชิมได้รับการรวบรวมและแก้ไขระหว่างคริสตศักราช 200–220 โดยแรบไบเยฮูดาห์ ฮานาซีและเพื่อนร่วมงานของเขา คนรุ่นต่อ ๆ มาจัดทำชุดข้อคิดเห็นและการพิจารณาเกี่ยวกับมิชนาห์ ที่เรียกว่าเกมาราซึ่งร่วมกับมิชนาคือลมุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งอิสราเอล ค. ส.ศ. 300–350 (คัมภีร์ลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ) และคัมภีร์ลมุดฉบับที่สองที่กว้างขวางกว่าซึ่งรวบรวมในบาบิโลนและเผยแพร่ค. 450–500 CE ( ลมุดของชาวบาบิโลน )

ในคัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลน ทุกภาคจะมีกามาราสำหรับทุกบท ยกเว้นทามิดซึ่งมีสามบทเท่านั้น และมิดดอทกับคินนิมไม่มีเลย[2] [3]

แม้ว่าหัวข้อนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตในสถาบันการศึกษาของบาบิโลนอีกต่อไป แต่ Gemara ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าการศึกษากฎหมายของการรับใช้พระวิหารเป็นการทดแทนการรับใช้ นอกจากนี้พวกแรบไบนิคต้องการทำบุญสร้างพระวิหารขึ้นใหม่โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายเหล่านี้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ใน วัฏจักร Daf Yomi สมัยใหม่ และในฉบับพิมพ์ของ Babylonian Talmud ได้มีการเพิ่ม Mishnah สำหรับแผ่นพับสองแผ่นสุดท้ายในตอนท้ายเพื่อ "ทำให้สมบูรณ์" คำสั่ง

ทัลมุดของเยรูซาเล็มไม่มี Gemara บนแผ่นพับใด ๆ ของ Kodashim อย่างไรก็ตาม Maimonides กล่าวถึงการมีอยู่ของเยรูซาเล็ม Talmud Gemara ถึง Kodashim; อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงสัยว่าเขาเคยเห็นมัน เพราะเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้เป็นหัวข้อของการศึกษาในสถาบันทัลมุดแห่งดินแดนอิสราเอล เนื่องจากข้อความจำนวนมากที่มีอยู่ในเกมาราแห่งคัมภีร์ทัลมุดแห่งบาบิโลนมีสาเหตุมาจากนักวิชาการแรบบินิกที่รู้จักกันในชื่ออาโมราอิมในดินแดนแห่งอิสราเอล สันนิษฐานว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเยรูซาเล็ม ทัลมุดเกมาราไปยังโคดาชิม แต่ได้สูญหายไปแล้ว [2] [3] [9]

มีToseftaสำหรับ tractates Zevahim, Hullin, Bekhorot, Arakhin, Temurah, Me'ilah และ Keritot Tamid, Middot และ Kinnim ไม่มี Tosefta [3]

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น เด f g h ฉันเจ Birnbaum ฟิลิป ( 2518 ) " โคดาชิมะ" หนังสือแนวคิด ของชาวยิว นิวยอร์ก นิวยอร์ก: บริษัทสำนักพิมพ์ฮิบรู หน้า 100-1 541–542 . ไอเอสบีเอ็น 088482876เอ็กซ์.
 2. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j k l m n o p เอพสเตน อิสิดอร์เอ็ด (พ.ศ. 2491). "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Seder Kodashim" ทัลมุดของชาวบาบิโลน . ฉบับ 5. นักร้อง MH (ผู้แปล) ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Soncino หน้า xvii–xxi.
 3. อรรถเป็น c เดอ f Arzi อับราฮัม (2521) . "โคดาชิมะ" สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 10 (ครั้งที่ 1). เยรูซาเล็ม อิสราเอล: Keter Publishing House Ltd. หน้า 100-1 1126–1127.
 4. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน Lauterbach เจคอบซี; และอื่น ๆ (พ.ศ. 2447). “โคดาชิมะ” . อินซิงเกอร์, Isidore ; และอื่น ๆ (บรรณาธิการ). สารานุกรมยิว . ฉบับ 7. นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์ หน้า 527-528.สาธารณสมบัติ 
 5. ^ เมชอน มัมเร. "แหล่งที่มาสำคัญสี่ประการของกฎหมายปากเปล่า (มิชนาห์ โทเซฟตา เยรูซาลมี และบาฟลี): เอเรชิน " ข้อความภาษาฮิบรูแบบเต็มของ Tractate Erechin: מסת ערכין เมชอนมัมเร สืบค้นเมื่อ31สิงหาคม _
 6. ^ เมชอน มัมเร. "แหล่งที่มาสำคัญสี่ประการของกฎหมายปากเปล่า (มิชนาห์ โทเซฟตา เยรูซาลมี และบาฟลี): เคริตุต " ข้อความภาษาฮิบรูแบบเต็มของ Tractate Keritut: מסכת ɔרתות เมชอนมัมเร สืบค้นเมื่อ31สิงหาคม _
 7. ^ เมชอน มัมเร. "แหล่งอำนาจสำคัญสี่แห่งของกฎหมายปากเปล่า (มิชนาห์ โทเซฟตา เยรูซาลมี และบาฟลี): ไมลาห์ " ข้อความภาษาฮีบรูฉบับเต็มของ Tractate Meilah: The Law of God เมชอนมัมเร สืบค้นเมื่อ31สิงหาคม _
 8. ^ เมชอน มัมเร. "แหล่งที่มาสำคัญสี่ประการของกฎหมายปากเปล่า (มิชนาห์ โทเซฟตาเยรูซาลมี และบาฟลี): ทามิด" ข้อความภาษาฮิบรูแบบเต็มของ Tractate Tamid: מסכת תמיד เมชอนมาเมอร์ สืบค้นเมื่อ31สิงหาคม _
 9. ลมุดเยรูซาเล็มบนโคดาชิม ซึ่งอ้างว่าถูกค้นพบโดยโซโลมอน เลบ ฟรีดแลนเดอร์ และซึ่งเขาได้ตีพิมพ์แผ่นพับหลายแผ่นภายใต้ชื่อทัลมุดเยรูซาลมี เซเดอร์ โคดาชิม (Szinervaralja 1907-8) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอม ดู HL Strack, Introduction to the Talmud and Midrash (ฉบับภาษาอังกฤษ), Philadelphia, 1931, หน้า 68 และ 266, n. 16.
0.079378843307495