โตราห์

From Wikipedia, the free encyclopedia
Torah scroll ที่ Old Glockengasse Synagogue (สร้างใหม่), Cologne

โทราห์ ( / ˈ t ɔːr ə , ˈ t r ə / ; ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล : תּוֹרָה ‎ Tōrā , "คำสั่ง", "การสอน" หรือ "กฎหมาย") เป็นการรวบรวมหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูได้แก่ หนังสือปฐมกาลอพยพเลวีนิติตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติ [1]ในแง่นั้น โทราห์มีความหมายเหมือนกับPentateuch ( / ˈ p ɛ nt ə tj k /) หรือหนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส มันยังเป็นที่รู้จักกันในประเพณีของชาวยิวว่าเป็นคัมภีร์โทราห์ฉบับเขียน หากมีความหมายเพื่อจุดประสงค์ด้านพิธีกรรม ก็จะอยู่ในรูปของคัมภีร์โทราห์ (Sefer Torah) ถ้าอยู่ในรูปหนังสือเย็บเล่มจะเรียกว่าชูมาชและมักจะพิมพ์พร้อมกับของแรบไบ(เปรูชิม)

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง คำว่าTorahยังสามารถใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับทั้งฮีบรูไบเบิลหรือ Tanakh ซึ่งความหมายนี้ไม่ได้หมายความถึงเพียง 5 เล่มแรก แต่รวมถึงหนังสือทั้ง 24 เล่มของฮีบรูไบเบิลด้วย สุดท้ายนี้ โทราห์อาจหมายถึงคำสอน วัฒนธรรม และการปฏิบัติทั้งหมดของชาวยิว ไม่ว่า จะได้มาจากข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลหรืองานเขียนของพวกรับบี ในภายหลัง หลังมักรู้จักกันในชื่อOral Torah [2]โทราห์เป็นตัวแทนของแก่นแท้ของจิตวิญญาณและประเพณีทางศาสนาของชาวยิว เป็นคำและชุดของคำสอนที่มีตำแหน่งที่ชัดเจนในตนเองซึ่งครอบคลุมถึง 70 ใบหน้าหรืออาจไม่มีที่สิ้นสุดและการตีความ ทำให้คำนิยามที่ชัดเจนของโทราห์เป็นไปไม่ได้ . [3]

ตามความหมายทั้งหมดนี้ โตราห์ประกอบด้วยจุดกำเนิดของชาวยิว: การเรียกของพวกเขาให้เป็นโดยพระเจ้าการทดลองและความยากลำบากของพวกเขา และพันธสัญญากับพระเจ้าของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่รวมอยู่ในชุดของศีลธรรมและศาสนา ภาระผูกพันและกฎหมายแพ่ง ( ฮาลาคา ) [1] " Tawrat " (เช่น Tawrah หรือ Taurat; ภาษาอาหรับ : توراة ‎ ) เป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับคัมภีร์โตราห์ในบริบทของมันในฐานะ หนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ที่ ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้แก่ผู้เผยพระวจนะและผู้ส่งสารในหมู่เด็กๆ ของอิสราเอล. [4]

ในวรรณคดีแรบไบคำว่าโทราห์หมายถึงหนังสือทั้งห้าเล่ม ( תורה שבכתב "โทราห์ที่เขียนขึ้น") และโทราห์ปาก โทราห์แบบปากเปล่าประกอบด้วยการตีความและการขยายความซึ่งตามประเพณีของแรบบินิกได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และขณะนี้ได้รวมไว้ในทัลมุดและมิดแร[5]ความเข้าใจในประเพณีรับบินิกคือคำสอนทั้งหมดที่พบในโตราห์ (ทั้งลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า) ได้รับมาจากพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระวจนะโมเสสบางส่วนที่ภูเขาซีนายและบางส่วนที่พลับพลาและคำสอนทั้งหมดเขียนขึ้นโดยโมเสสซึ่งทำให้เกิดโตราห์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตาม Midrash โตราห์ถูกสร้างขึ้นก่อนการสร้างโลกและใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสร้าง [6]นักวิชาการพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่เชื่อว่าหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผลมาจากการถูกจองจำของชาวบาบิโลน ( ประมาณ ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ) โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้และประเพณีปากเปล่า และเสร็จสมบูรณ์ด้วยการแก้ไขขั้นสุดท้ายในช่วงหลังการเนรเทศ ช่วงเวลา ( ประมาณ ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ) [7] [8] [9]

ตามเนื้อผ้า คำพูดของโทราห์เขียนบนม้วนกระดาษโดยนักเขียน ( ผู้พูดดีกว่า ) ในภาษาฮีบรู ส่วนโตราห์ ถูกอ่านต่อสาธารณชนอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆสามวันในที่ชุมนุมชน [10]การอ่านอัตเตารอตอย่างเปิดเผยเป็นหนึ่งในฐานของชีวิตชุมชนชาวยิว

ความหมายและชื่อ

การอ่านคัมภีร์โทราห์กับยาด
ตัวชี้หน้า หรือยาดสำหรับอ่านโทราห์

คำว่า "โทราห์" ในภาษาฮีบรูมาจากรากศัพท์ว่า ירהซึ่งในการผันคำกริยาแบบ hif'il หมายถึง 'การนำทาง' หรือ 'การสอน' [11]ความหมายของคำนี้จึงเป็น "คำสอน" "คำสอน" หรือ "คำแนะนำ"; "กฎหมาย" ที่ยอมรับกันทั่วไปทำให้เกิดความรู้สึกผิด [12]ชาวยิวในอเล็กซานเดรี ย ซึ่งแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ใช้คำภาษากรีก ว่า โนโมสซึ่งหมายถึงบรรทัดฐาน มาตรฐาน หลักคำสอน และต่อมาเรียกว่า "กฎหมาย" คัมภีร์ไบเบิลภาษากรีกและภาษาละตินเริ่มเรียกประเพณีการเรียก Pentateuch (หนังสือห้าเล่มของโมเสส) ว่าธรรมบัญญัติคำแนะนำ , [5 ] หรือระบบ [13]

คำว่า "โทราห์" ใช้ในความหมายทั่วไปเพื่อรวมกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายปากเปล่าของRabbinic Judaismซึ่งทำหน้าที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของคำสอนทางศาสนาของชาวยิวที่มีอำนาจตลอดประวัติศาสตร์ รวมถึงโทราห์ปากเปล่าซึ่งประกอบด้วยมิ ชนา ห์ลมุดและ Midrash และอีกมากมาย การแสดง "โตราห์" ที่ไม่ถูกต้องเป็น "กฎหมาย" [14]อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจอุดมคติที่สรุปไว้ในคำว่าทัลมุดโตราห์ ( תלמוד תורה , "การศึกษาโทราห์") [5]

ชื่อแรกสุดสำหรับส่วนแรกของพระคัมภีร์ดูเหมือนจะเป็น "โทราห์ของโมเสส" อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้ไม่พบในโตราห์เองหรือในงานของผู้เผยพระวจนะวรรณกรรมยุคก่อนพลัดถิ่น ปรากฏในJoshua [15]และKings , [16]แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าหมายถึงคลังข้อมูลทั้งหมด (ตามการวิจารณ์พระคัมภีร์เชิงวิชาการ) ในทางตรงกันข้าม มีความเป็นไปได้ทุกประการที่การใช้ในงานหลังการเนรเทศ[17]ตั้งใจให้ครอบคลุม ชื่อต้นอื่น ๆ คือ "หนังสือของโมเสส" [18]และ "หนังสือของโทราห์", [19]ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการย่อชื่อเต็ม "[20] [21]

ชื่ออื่น

นักวิชาการคริสเตียนมักจะอ้างถึงหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูว่า 'เพนตาทูค' ( / ˈ p ɛ n . t ə ˌ t juː k / , PEN -tə-tewk ; กรีก : πεντάτευχος , pentáteukhos , 'five scrolls') ซึ่งเป็นคำที่ใช้ครั้งแรกใน ศาสนายู ดายขนมผสมน้ำยาแห่งอเล็กซานเดรีย [22]

เนื้อหา

โตราห์
ข้อมูล
ศาสนายูดาย
ผู้เขียนหลายรายการ
ภาษาไทบีเรียน ฮีบรู
บท187
โองการ5,852

คัมภีร์โทราห์เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างโลก ของพระเจ้า ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของชนชาติอิสราเอลการสืบเชื้อสายมาสู่อียิปต์ และการประทานคัมภีร์โทราห์ที่ภูเขาซีนาย มันจบลงด้วยการตายของโมเสสก่อนที่คนอิสราเอลจะข้ามไปยังดิน แดน แห่งคานาอัน ที่สัญญาไว้ กระจายอยู่ในเรื่องเล่าเป็นคำ สอน เฉพาะ (ภาระหน้าที่ทางศาสนาและกฎหมายแพ่ง) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เช่น บัญญัติ สิบประการ ) หรือฝังอยู่ในเรื่องเล่าโดยปริยาย (เช่นในอพยพ 12 และ 13 กฎหมายของการฉลองปัสกา

ในภาษาฮีบรู หนังสือห้าเล่มของโตราห์ได้รับการระบุโดยincipitsในแต่ละเล่ม; [23]และชื่อภาษาอังกฤษทั่วไปของหนังสือได้มาจากกรีก เซปตัวจินต์[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]และสะท้อนถึงสาระสำคัญของหนังสือแต่ละเล่ม:

 • Bəreshit ( ב ְ ּ ר ֵ אש ִ ׁ ית , ตามตัวอักษร "ในตอนเริ่มต้น")— ปฐมกาล , จากΓένεσις ( Génesis , "การสร้าง")
 • เชม็อท ( שְׁמוֹת , ตามตัวอักษร "ชื่อ")— อพยพ , จากἜξοδος ( Éxodos , "ทางออก")
 • Vayikra ( וַיִּקְרָא , ตามตัวอักษร "และพระองค์ทรงเรียก")— เลวีนิติ , จากΛευιτικόν ( Leuitikón , "เกี่ยวข้องกับคนเลวี")
 • Bəmidbar ( ב ְ ּ מ ִ ד ְ ב ַ ּ ר , ตามตัวอักษร "ในทะเลทราย [ของ]")— ตัวเลข , จากἈριθμοί ( Arithmoí , "ตัวเลข")
 • เดวาริม ( דְּבָרִים , ตามตัวอักษร "สิ่งของ" หรือ "คำพูด")— เฉลยธรรมบัญญัติ , จากΔευτερονόμιον ( เฉลยธรรมบัญญัติ , "กฎข้อที่สอง")

ปฐมกาล

หนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกของโทราห์ [24]มันแบ่งออกเป็นสองส่วนประวัติศาสตร์บรรพกาล (บทที่ 1–11) และประวัติศาสตร์บรรพบุรุษ (บทที่ 12–50) [25]ประวัติศาสตร์ยุคดึกดำบรรพ์กำหนดแนวคิดของผู้เขียน (หรือผู้เขียน) เกี่ยวกับธรรมชาติของเทพและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับผู้สร้าง: พระเจ้าสร้างโลกที่ดีและเหมาะสำหรับมนุษย์ แต่เมื่อมนุษย์ทำให้โลกเสื่อมเสียด้วยความบาป พระเจ้า ตัดสินใจที่จะทำลายการสร้างของเขา ช่วยชีวิตโนอาห์ ผู้ชอบธรรมเท่านั้น ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้ง [26]ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษ (บทที่ 12–50) เล่าถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก (27)ตามพระบัญชาของพระเจ้า ผู้สืบเชื้อสายของโนอาห์อับราฮัมเดินทางจากบ้านของเขาไปยังดินแดนคานา อัน ที่ พระเจ้าประทานให้ ที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าว เช่นเดียวกับอิสอัค ลูกชายของเขา และยาโคบ หลานชายของเขา ชื่อของยาโคบเปลี่ยนเป็นอิสราเอล และโดยผ่านตัวแทนของโจเซฟ บุตรชายของเขา ลูกหลานของอิสราเอลสืบเชื้อสายมายังอียิปต์ 70 คนพร้อมครอบครัว และพระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ปฐมกาลจบลงด้วยอิสราเอลในอียิปต์ พร้อมรับการมาของโมเสสและการอพยพ เรื่องราวถูกคั่นด้วยชุดของพันธสัญญากับพระเจ้าขอบเขตที่แคบลงเรื่อยๆ จากมวลมนุษยชาติ ( พันธสัญญากับโนอาห์) ไปสู่ความสัมพันธ์พิเศษกับคนคนเดียว (อับราฮัมและลูกหลานของเขาผ่านอิสอัคและยาโคบ) [28]

อพยพ

หนังสืออพยพเป็นหนังสือเล่มที่สองของโตราห์ ต่อจากปฐมกาล หนังสือเล่มนี้บอกเล่าว่าชาวอิสราเอล โบราณ ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์โดยฤทธิ์เดชของพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกชาวอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์อย่างไร พระเยโฮวาห์ทรงทำอันตรายอย่างน่า สยดสยองต่อผู้จับกุมของพวกเขาผ่านทางโรคระบาดในตำนานของอียิปต์ โดยมีผู้เผยพระวจนะโมเสสเป็นผู้นำ พวกเขาเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสัญญากับแผ่นดินคานา อัน (" ดินแดนแห่งพันธสัญญา ") เพื่อตอบแทนความสัตย์ซื่อของพวกเขา อิสราเอลทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์ผู้ทรงประทานกฎหมายและคำแนะนำในการสร้างพลับพลา แก่พวกเขาวิธีการที่เขาจะมาจากสวรรค์และอาศัยอยู่กับพวกเขาและนำพวกเขาในสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองดินแดนและจากนั้นให้ความสงบสุขแก่พวกเขา

ตามเนื้อผ้ากำหนดให้กับโมเสสเอง นักวิชาการสมัยใหม่มองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตจากชาวบาบิโลนที่ถูกเนรเทศ (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช) จากประเพณีการเขียนและปากเปล่าก่อนหน้านี้ โดยมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายในช่วงหลังการเนรเทศของชาวเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช) [29] [8] Carol Meyersในคำอธิบายของเธอเกี่ยวกับ Exodus แนะนำว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เนื่องจากนำเสนอลักษณะเฉพาะของตัวตนของอิสราเอล: ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่ทำเครื่องหมายด้วยความยากลำบากและการหลบหนี พันธสัญญาผูกพัน กับพระเจ้าผู้ทรงเลือกอิสราเอลและการก่อตั้งชีวิตของชุมชนและแนวทางในการดำรงไว้ [30]

เลวีนิติ

หนังสือเลวีนิติเริ่มต้นด้วยคำแนะนำแก่ชาวอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีใช้พลับพลาที่พวกเขาเพิ่งสร้างขึ้น (เลวีนิติ 1–10) ตามมาด้วยกฎเรื่องความสะอาดและไม่สะอาด (เลวีนิติ 11–15) ซึ่งรวมถึงกฎการฆ่าสัตว์และสัตว์ที่อนุญาตให้กินได้ (ดูเพิ่มเติมที่: คัชรูต ) วันแห่งการชดใช้บาป (เลวีนิติ 16) และกฎศีลธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ในบางครั้ง เรียกว่ารหัสศักดิ์สิทธิ์(เลวีนิติ 17–26) เลวีนิติ 26 ให้รายละเอียดรางวัลสำหรับการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและรายการการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม เลวีนิติ 17 กำหนดให้เครื่องบูชาที่พลับพลาเป็นศาสนพิธีนิรันดร์ แต่พิธีการนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหนังสือเล่มต่อๆ มา โดยพระวิหารเป็นสถานที่แห่งเดียวที่อนุญาตให้มีการถวายเครื่องบูชา

ตัวเลข

Book of Number เป็นหนังสือเล่มที่สี่ของโตราห์ [31]หนังสือเล่มนี้มีประวัติอันยาวนานและซับซ้อน แต่รูปแบบสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะ การเรียบเรียงของ นักบวช (กล่าวคือ การแก้ไข) ของ แหล่งที่มาของ นิกาย Yahwisticซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช) [9]ชื่อหนังสือมาจากการสำรวจสำมะโนประชากรอิสราเอลสองครั้ง

จำนวนเริ่มต้นที่ภูเขาซีนายที่ซึ่งชาวอิสราเอลได้รับกฎหมายและพันธสัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าได้ประทับอยู่ในหมู่พวกเขาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ [32]ภารกิจเบื้องหน้าพวกเขาคือการครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญา ผู้คนถูกนับและเตรียมการสำหรับการเดินขบวนต่อ ชาวอิสราเอลเริ่มต้นการเดินทาง แต่พวกเขา "พร่ำบ่น" ถึงความยากลำบากระหว่างทาง และเกี่ยวกับอำนาจของโมเสสและอาโรน. สำหรับการกระทำเหล่านี้ พระเจ้าทรงทำลายล้างพวกเขาประมาณ 15,000 คนด้วยวิธีการต่างๆ พวกเขามาถึงชายแดนคานาอันและส่งสายลับเข้าไปในแผ่นดิน เมื่อได้ยินรายงานที่น่าสะพรึงกลัวของผู้สอดแนมเกี่ยวกับสภาพการณ์ในคานาอัน ชาวอิสราเอลก็ปฏิเสธที่จะเข้ายึดครอง พระเจ้าจะลงโทษพวกเขาให้ตายในถิ่นทุรกันดารจนกว่าคนรุ่นใหม่จะเติบโตและทำงานนี้ได้ หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยชาวอิสราเอลรุ่นใหม่ใน " ที่ราบโมอับ " ที่พร้อมสำหรับการข้ามแม่น้ำจอร์แดน [33]

Numbers เป็นตอนจบของเรื่องราวการอพยพของอิสราเอลจากการกดขี่ในอียิปต์และการเดินทางเพื่อยึดครองดินแดนที่พระเจ้าสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขา เมื่อเป็นเช่นนี้ บทสรุปของหัวข้อที่นำเสนอในปฐมกาลและปรากฏในเอ็กโซดัสและเลวีนิติ: พระเจ้าทรงสัญญากับชาวอิสราเอลว่าพวกเขาจะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ (กล่าวคือหลายชาติ) ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา และ ว่าพวกเขาจะครอบครองแผ่นดินคานาอัน ตัวเลขยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความศักดิ์สิทธิ์ ความสัตย์ซื่อ และความไว้วางใจ แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่และปุโรหิตของพระองค์อิสราเอลก็ขาดศรัทธา และการครอบครองที่ดินก็ตกเป็นของคนรุ่นใหม่ [9]

เฉลยธรรมบัญญัติ

โยสิยาห์ได้ยินการอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ (ภาพประกอบโดยJulius Schnorr von Carolsfeld )

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือเล่มที่ห้าของโตราห์ บทที่ 1–30 ของหนังสือประกอบด้วยคำเทศนาหรือคำปราศรัยสามเรื่องที่โมเสสมอบให้ชาวอิสราเอลบนที่ราบโมอับไม่นานก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา คำเทศนาครั้งแรกเล่าถึงสี่สิบปีแห่งการเดินทางในถิ่นทุรกันดารซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลานั้น และจบลงด้วยการเตือนใจให้ปฏิบัติตามกฎ (หรือคำสอน) ซึ่งต่อมาเรียกว่ากฎของโมเสส ; ประการที่สองเตือนชาวอิสราเอลให้ระลึกถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามพระเยโฮวาห์และกฎหมาย (หรือคำสอน) ที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับการครอบครองดินแดนของพวกเขา และคนที่สามเสนอการปลอบโยนว่าแม้อิสราเอลควรพิสูจน์ว่าไม่ซื่อสัตย์และสูญเสียดินแดนไปการกลับใจทั้งหมดสามารถกู้คืนได้ [34]สี่บทสุดท้าย (31–34) มีเพลงของโมเสสพรของโมเสส และ เรื่อง เล่าที่เล่าถึงการส่งต่อเสื้อคลุมแห่งความเป็นผู้นำจากโมเสสถึงโยชูวาและสุดท้ายคือการตายของโมเสสบนภูเขาเนโบ

นำเสนอเป็นคำพูดของโมเสสที่มอบให้ก่อนการพิชิตคานาอัน ความเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการสมัยใหม่เห็นว่าต้นกำเนิดมาจากประเพณีจากอิสราเอล (อาณาจักรทางตอนเหนือ)ซึ่งนำลงมาทางใต้สู่อาณาจักรยูดาห์หลังจากการพิชิตอารัมของชาวอัสซีเรีย (ศตวรรษที่ 8) ก่อนคริสตศักราช) และปรับให้เข้ากับโครงการปฏิรูปชาตินิยมในสมัยโยสิยาห์ (ปลายศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช) โดยมีรูปแบบสุดท้ายของหนังสือสมัยใหม่ปรากฏขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการกลับมาจากการเป็นเชลยของชาวบาบิโลนในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช [35]นักวิชาการหลายคนมองว่าหนังสือเล่มนี้สะท้อนถึงความต้องการทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของ วรรณะ เลวีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้จัดหาผู้เขียน[36] ผู้ ประพันธ์ ที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้ถูกเรียกโดยรวมว่า Deuteronomist

ข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4, [37]เชมา ยิสราเอลซึ่งได้กลายเป็นคำแถลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวยิว : "โอ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นหนึ่งเดียว" พระเยซูทรงยกข้อ 6:4–5 ไว้ ในมาระ โก 12:28–34 [38]โดยเป็นส่วนหนึ่งของพระบัญญัติอันยิ่งใหญ่

องค์ประกอบ

คัมภีร์ทัลมุดถือว่าโตราห์เขียนโดยโมเสส ยกเว้นแปดข้อสุดท้ายของเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งอธิบายถึงความตายและการฝังศพของเขา ซึ่งเขียนโดยโยชูวา อีกทางหนึ่งราชิอ้างจากคัมภีร์ทัลมุดว่า "พระเจ้าตรัส และโมเสสเขียนด้วยน้ำตา" [40] [41]มิชนาห์รวมถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโทราห์เป็นหลักการสำคัญของศาสนายูดาย [42]ตามประเพณีของชาวยิว โต ราห์ได้รับการรวบรวมใหม่โดยเอสราในช่วงยุควิหารที่สอง [43] [44]

การกำหนดสมมติฐานทั่วไปอย่างหนึ่งของสารคดี

ในทางตรงกันข้าม ฉันทามติทางวิชาการสมัยใหม่ปฏิเสธการประพันธ์ของโมเสก และยืนยันว่าโตราห์มีผู้เขียนหลายคนและองค์ประกอบของมันใช้เวลาหลายศตวรรษ [9]กระบวนการที่แม่นยำในการแต่งโตราห์ จำนวนผู้แต่งที่เกี่ยวข้อง และวันที่ของผู้เขียนแต่ละคนถูกโต้แย้งอย่างถึงพริกถึงขิง ตลอดช่วงส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 20 มีความเห็นพ้องต้องกันทางวิชาการเกี่ยวกับสมมติฐานเชิงเอกสารซึ่งมีแหล่งข้อมูลอิสระสี่แหล่ง ซึ่งต่อมารวบรวมโดยนักเรียบเรียง: J, แหล่ง ที่มาของ Jahwist , E, แหล่งที่มาของ Elohist , P, แหล่งที่มาของนักบวช , และ D นักบวชดิวเทอโรโนมิสต์แหล่งที่มา. แหล่งที่มาที่เก่าแก่ที่สุด J จะแต่งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 7 หรือ 6 ก่อนคริสตศักราช โดยแหล่งล่าสุดคือ P ซึ่งแต่งขึ้นในราวศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช

สมมติฐานเสริมหนึ่งที่เป็นไปได้ต่อจากสมมติฐานเอกสาร

ฉันทามติเกี่ยวกับสมมติฐานของสารคดีพังทลายลงในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 [45]รากฐานถูกวางไว้ด้วยการสืบสวนที่มาของแหล่งที่มาที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการประพันธ์ปากเปล่า โดยนัยว่าผู้สร้าง J และ E เป็นนักสะสมและบรรณาธิการ ไม่ใช่นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ รอ ล์ฟ เรนทอร์ฟฟ์สร้างจากข้อมูลเชิงลึกนี้ โดยแย้งว่าพื้นฐานของ Pentateuch อยู่ในเรื่องเล่าสั้น ๆ ที่เป็นอิสระ ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ ๆ และนำมารวมกันในสองขั้นตอนบรรณาธิการ ครั้งแรก Deuteronomic ครั้งที่สอง Priestly [47]ในทางตรงกันข้ามจอห์น แวน เซ็ตเตอร์สนับสนุนสมมติฐานเสริมซึ่งวางตัวว่าโทราห์ได้มาจากการเพิ่มเติมโดยตรงจากคลังงานที่มีอยู่ [48] ​​สมมติฐาน "นีโอสารคดี" ซึ่งตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของสมมติฐานดั้งเดิมและปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการพิจารณาว่าข้อความใดมาจากแหล่งใด ได้รับการสนับสนุนโดยนักประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ โจเอล เอส. บาเดิน และคนอื่นๆ [49] [50]สมมติฐานดังกล่าวยังคงมีผู้นับถือในอิสราเอลและอเมริกาเหนือ [50]

นักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงยอมรับว่าเฉลยธรรมบัญญัติเป็นแหล่งที่มา โดยมีต้นกำเนิดมาจากประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นในราชสำนักโยสิยาห์ตามที่เดอ เวตต์บรรยายไว้ ต่อมาได้รับกรอบระหว่างการเนรเทศ (คำปราศรัยและคำอธิบายที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง ของรหัส) เพื่อระบุว่าเป็นคำของโมเสส [51]นักวิชาการส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่ามีแหล่งที่มาของ Priestly บางรูปแบบ แม้ว่าขอบเขตของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสิ้นสุดของมันจะไม่แน่นอนก็ตาม [52]ส่วนที่เหลือเรียกโดยรวมว่าไม่ใช่นักบวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาทั้งก่อนเป็นนักบวชและหลังเป็นนักบวช [53]

วันที่รวบรวม

โทราห์ฉบับสุดท้ายถูกมองว่าเป็นผลผลิตจากยุคเปอร์เซีย (539–333 ก่อนคริสตศักราช หรืออาจ 450–350 ก่อนคริสตศักราช) [54]ฉันทามตินี้สะท้อนมุมมองดั้งเดิมของชาวยิวซึ่งให้เอสราผู้นำชุมชนชาวยิวที่กลับมาจากบาบิโลน มีบทบาทสำคัญในการประกาศใช้ [55]มีทฤษฎีมากมายที่ก้าวหน้าเพื่ออธิบายองค์ประกอบของโตราห์ แต่สองทฤษฎีนี้มีอิทธิพลเป็นพิเศษ [56]ประการแรก การอนุญาตของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งก้าวหน้าโดยปีเตอร์ เฟรยในปี 1985 ถือได้ว่าทางการเปอร์เซียกำหนดให้ชาวยิวในเยรูซาเล็มเสนอร่างกฎหมายเพียงฉบับเดียวเพื่อเป็นราคาของการปกครองตนเองในท้องถิ่น [57]ตามทฤษฎีของ Frei ตาม Eskenazi "รื้ออย่างเป็นระบบ" ในการประชุมวิชาการสหวิทยาการที่จัดขึ้นในปี 2000 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เปอร์เซียและเยรูซาเล็มยังคงเป็นคำถามที่สำคัญ [58]ทฤษฎีที่สองที่เกี่ยวข้องกับ Joel P. Weinberg และเรียกว่า "ชุมชนพลเมือง-วัด" เสนอว่าเรื่องราวอพยพถูกแต่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนชาวยิวหลังการเนรเทศที่จัดระเบียบรอบ ๆ วัด ซึ่งทำหน้าที่ เป็นธนาคารสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของมัน [59]

นักวิชาการส่วนน้อยจะวางรูปแบบสุดท้ายของ Pentateuch ในภายหลังในยุคขนมผสมน้ำยา (333–164 ก่อนคริสตศักราช) หรือแม้กระทั่งHasmonean (140–37 ก่อนคริสตศักราช) [60] Russell Gmirkin เช่น โต้แย้งการนัดพบขนมผสมน้ำยาบนพื้นฐานที่ว่าElephantine papyriซึ่งเป็นบันทึกของอาณานิคมชาวยิวในอียิปต์ที่สืบมาจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ไม่ได้อ้างอิงถึงโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การอพยพหรือเหตุการณ์อื่นๆ ในพระคัมภีร์ แม้ว่าจะกล่าวถึงเทศกาลปัสกาก็ตาม [61]

การยอมรับกฎโตราห์อย่างแพร่หลาย

ในน้ำเชื้อProlegomena zur Geschichte Israels ของเขา Julius Wellhausenแย้งว่าศาสนายูดายเป็นศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติอย่างกว้างขวางของโทราห์และกฎหมายของมัน เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 444 ก่อนคริสตศักราช เมื่อตามบัญชีในพระคัมภีร์ที่ระบุไว้ในหนังสือของ Nehemiah (บทที่ 8) อาลักษณ์นักบวชชื่อเอสราอ่านสำเนาโตราห์ของโมเสกต่อหน้าประชาชนในแคว้นยูเดียที่มาชุมนุมกันที่จัตุรัสกลางกรุงเยรูซาเล็ม [62] Wellhausen เชื่อว่าเรื่องเล่านี้ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะฟังดูมีเหตุผล โดยสังเกตว่า: "ความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าปรากฏอยู่บนหน้าของมัน" [63]หลังจาก Wellhausen นักวิชาการส่วนใหญ่ตลอดศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ยอมรับว่าการปฏิบัติตามโตราห์เริ่มแพร่หลายในช่วงกลางศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้Yonatan Adlerได้โต้แย้งว่าในความเป็นจริงไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่หลงเหลืออยู่เพื่อสนับสนุนความคิดที่ว่าโทราห์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจและนำไปปฏิบัติก่อนกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช [64]แอดเลอร์สำรวจความเป็นไปได้ที่ศาสนายูดาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่แพร่หลายของกฎโตราห์โดยสังคมชาวยิวโดยรวม ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในแคว้นยูเดียในรัชสมัยของราชวงศ์ฮัสโมเนียน หลายศตวรรษหลังจากยุคสมมติของเอรา [65]

ความสำคัญในศาสนายูดาย

มุมมองแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการประพันธ์

งานเขียนของแรบบินิกระบุว่า โทราห์ในช่องปากมอบให้กับโมเสสที่ภูเขาซีนายซึ่งตามประเพณีของศาสนายูดายออร์โธดอกซ์เกิดขึ้นในปี 1312 ก่อนคริสตศักราช ประเพณีแรบบินิกออร์โธดอกซ์ถือได้ว่าเขียนโตราห์ได้รับการบันทึกในช่วงสี่สิบปีต่อมา[66]แม้ว่านักวิชาการชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์จำนวนมากจะยืนยันฉันทามติทางวิชาการสมัยใหม่ว่าเขียนโตราห์มีผู้เขียนหลายคนและเขียนมาหลายศตวรรษ [67]

คัมภีร์ทัลมุด[68]นำเสนอความคิดเห็นสองประการว่าโมเสสเขียนโทราห์อย่างไร ความเห็นหนึ่งถือว่าโมเสสเขียนโดยค่อยเป็นค่อยไปตามคำสั่งของเขา และเขียนเสร็จเมื่อใกล้สิ้นใจ และอีกความเห็นหนึ่งถือว่าโมเสสเขียนโทราห์ฉบับสมบูรณ์ด้วยลายมือเดียวเมื่อใกล้จะสิ้นใจ เขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ลมุด[69]กล่าวว่าแปดข้อสุดท้ายของโตราห์ที่กล่าวถึงการตายและการฝังศพของโมเสสไม่ได้เขียนโดยโมเสส เนื่องจากการเขียนมันจะเป็นเรื่องโกหก และโจชัวเขียนหลังจากเขาเสียชีวิต Abraham ibn Ezra [70]และJoseph Bonfils สังเกตว่า วลีใน โองการเหล่านั้นนำเสนอข้อมูลที่ผู้คนควรรู้หลังจากช่วงเวลาของโมเสสเท่านั้น อิบันเอสราบอกใบ้[71]และ Bonfils กล่าวอย่างชัดเจนว่าโยชูวาเขียนโองการเหล่านี้หลายปีหลังจากการตายของโมเสส ผู้แสดงความคิดเห็นอื่น ๆ[72]ไม่ยอมรับตำแหน่งนี้และยืนยันว่าแม้โมเสสจะไม่ได้เขียนโองการทั้งแปดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม โยชูวาเขียนตามคำแนะนำที่โมเสสทิ้งไว้ และโตราห์มักอธิบายถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งบางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น .

มุมมองของแรบไบคลาสสิกทั้งหมดถือว่าโตราห์เป็นโมเสกทั้งหมดและมีต้นกำเนิดจากสวรรค์ [73] การปฏิรูป ในปัจจุบันและการเคลื่อนไหวของชาวยิวที่มีแนวคิดเสรีล้วนปฏิเสธการประพันธ์ของโมเสก เช่นเดียวกับเฉดสีส่วนใหญ่ของศาสนายูดายอนุรักษ์นิยม [74]

ตามตำนานของชาวยิวพระเจ้าประทานโทราห์แก่ลูกหลานชาวอิสราเอลหลังจากที่พระองค์เข้าหาทุกเผ่าและทุกชาติในโลก และเสนอคัมภีร์โตราห์ให้พวกเขา แต่ฝ่ายหลังปฏิเสธ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้ [75]ในหนังสือเล่มนี้ โทราห์ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นยาต้านความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย[76]และเป็นที่ปรึกษาที่แนะนำให้พระเจ้าสร้างมนุษย์ในการสร้างโลกเพื่อทำให้เขา ผู้ทรงเกียรติ [77]

การใช้พิธีกรรม

การอ่านโตราห์ ( ฮีบรู : קריאת התורה , K'riat HaTorah , " การอ่าน [ของ] โทราห์") เป็นพิธีกรรม ทางศาสนาของชาวยิว ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านชุดข้อความจากคัมภีร์โตราห์ ในที่สาธารณะ คำนี้มักหมายถึงพิธีทั้งหมดของการถอดคัมภีร์โตราห์ (หรือม้วนหนังสือ) ออกจากหีบสวดบทที่ตัดตอนมาอย่างเหมาะสมด้วยการสวด แบบดั้งเดิม และส่งม้วนคัมภีร์กลับคืนสู่หีบ มันแตกต่างจากการศึกษาโทราห์เชิงวิชาการ

Ezra the Scribe แนะนำให้อ่านโตราห์ในที่สาธารณะเป็นประจำหลังจากที่ชาวยิวกลับมาจากการเป็นเชลยของชาวบาบิโลน ( ประมาณ 537 ก่อนคริ สตศักราช ) ตามที่อธิบายไว้ในหนังสือของเนหะมีย์ [78]ในยุคปัจจุบัน ผู้นับถือศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ฝึกฝนการอ่านโตราห์ตามขั้นตอนที่พวกเขาเชื่อว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสองพันปีนับตั้งแต่การทำลายวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม (ส.ศ. 70) ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 การเคลื่อนไหวใหม่ๆ เช่นการปฏิรูปศาสนายูดายและศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมได้ดัดแปลงแนวปฏิบัติในการอ่านโทราห์ แต่รูปแบบพื้นฐานของการอ่านโทราห์ยังคงเหมือนเดิม:

เป็นส่วนหนึ่งของบริการสวดมนต์ตอนเช้าในบางวันของสัปดาห์ วันถือศีลอด และวันหยุด พอๆ กับส่วนหนึ่งของบริการสวดมนต์ตอนบ่ายของถือศีลถือศีล ใน เช้า วันสะบาโต (วันเสาร์) จะมีการอ่านส่วนรายสัปดาห์ (" พาราชาห์ ") โดยเลือกเพื่อให้มีการอ่านปัญจศีลทั้งหมดติดต่อกันทุกปี การแบ่งส่วนของParashotที่พบในคัมภีร์โตราห์สมัยใหม่ของชุมชนชาวยิวทั้งหมด (อัชเคนาซิค เซฟาร์ดิก และเยเมน) ขึ้นอยู่กับรายการที่เป็นระบบที่จัดทำโดย Maimonides ใน Mishneh Torah , Laws of Tefillin, Mezuzah และ Torah Scrollsบทที่ 8 Maimonides ตามการแบ่งร่ม ของเขาสำหรับโตราห์ในAleppo Codex อนุรักษนิยมและปฏิรูปธรรมศาลาอาจอ่านParashotในรอบสามปีมากกว่ากำหนดการประจำปี[79] [80]ในช่วงบ่ายวันเสาร์ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มอ่านส่วนของวันเสาร์ต่อไปนี้ ในวันหยุดของชาวยิว วันเริ่มต้นของแต่ละเดือนและวันถือศีลอดจะมีการอ่านส่วนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวัน

ชาวยิวถือวันหยุดประจำปีSimchat Torahเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดและการเริ่มต้นรอบใหม่ของการอ่านประจำปี

หนังสือคัมภีร์โตราห์มักจะสวมสายสะพาย ผ้าคลุมโตราห์แบบพิเศษ เครื่องประดับต่างๆ และคีเตอร์(มงกุฎ) แม้ว่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามธรรมศาลา ตามธรรมเนียมแล้วผู้ชุมนุมจะยืนแสดงความเคารพเมื่อนำโตราห์ออกจากหีบเพื่ออ่าน ขณะที่กำลังหามและยกขึ้น และในทำนองเดียวกันขณะที่นำโตราห์กลับเข้าหีบ แม้ว่าพวกเขาอาจนั่งในระหว่างการอ่านก็ตาม

กฎหมายในพระคัมภีร์

โตราห์ประกอบด้วยเรื่องเล่า ข้อความทางกฎหมาย และข้อความเกี่ยวกับจริยธรรม กฎเหล่านี้เรียกรวมกันว่ากฎในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือบัญญัติ บางครั้งเรียกว่ากฎของโมเสส ( Torah Moshe תּוֹרַת־מֹשֶׁה ) กฎของโมเสสหรือ กฎซีนาย

โทราห์ปากเปล่า

ประเพณีของพวกรับบินิกถือได้ว่าโมเสสเรียนรู้โทราห์ทั้งหมดในขณะที่เขาอาศัยอยู่บนภูเขาซีนายเป็นเวลา 40 วันและคืน และทั้งโทราห์ทางปากและลายลักษณ์อักษรได้รับการถ่ายทอดควบคู่กันไป ในกรณีที่โทราห์ไม่กำหนดคำและแนวคิด และกล่าวถึงขั้นตอนโดยไม่มีคำอธิบายหรือคำแนะนำ ผู้อ่านจำเป็นต้องค้นหารายละเอียดที่ขาดหายไปจากแหล่งเสริมที่เรียกว่ากฎหมายปากเปล่าหรือโทราห์ปากเปล่า [81]บัญญัติที่โดดเด่นที่สุดของโตราห์ที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมคือ:

 • Tefillin : ตามที่ระบุไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:8 รวมถึงที่อื่น ๆ ให้วาง tefillin บนแขนและบนศีรษะระหว่างดวงตา อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทฟิลลินว่าคืออะไรและจะสร้างอย่างไร
 • Kashrut : ตามที่ระบุในอพยพ 23:19 รวมถึงที่อื่น ๆ ห้ามต้มลูกแพะในน้ำนมแม่ของมัน นอกเหนือจากปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการทำความเข้าใจธรรมชาติที่คลุมเครือของกฎหมายนี้ ไม่มีตัวอักษรสระในโตราห์ พวกเขาจัดทำโดยประเพณีปากเปล่า สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับกฎหมายนี้ เนื่องจากคำภาษาฮีบรูที่แปลว่านม (חלב) เหมือนกับคำว่าไขมันสัตว์เมื่อไม่มีเสียงสระ หากไม่มีประเพณีปากเปล่าก็ไม่ทราบว่าการละเมิดนั้นอยู่ในการผสมเนื้อกับนมหรือกับไขมัน
 • กฎหมาย วันสะบาโต : ด้วยความรุนแรงของการละเมิดวันสะบาโต ซึ่งก็คือโทษประหารชีวิต ใครๆ ก็สันนิษฐานว่าจะได้รับคำแนะนำว่าควรจะยึดถือบัญญัติหลักที่จริงจังเช่นนั้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎและประเพณีของวันถือบวชถูกกำหนดไว้ในคัมภีร์ทัลมุดและหนังสืออื่นๆ ที่ได้มาจากกฎหมายปากเปล่าของชาวยิว

ตามตำราแรบบินิกแบบคลาสสิก เนื้อหาชุดขนานนี้แต่เดิมถูกส่งไปยังโมเสสที่ซีนาย และจากโมเสสไปยังอิสราเอล ในเวลานั้นห้ามมิให้เขียนและเผยแพร่กฎหมายปากเปล่า เนื่องจากการเขียนใด ๆ จะไม่สมบูรณ์และอาจถูกตีความหมายผิดและใช้ในทางที่ผิด [82]

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเนรเทศ การกระจัดกระจาย และการประหัตประหาร ประเพณีนี้ถูกยกเลิกเมื่อเห็นได้ชัดว่าการเขียนเป็นหนทางเดียวที่จะรับประกันว่ากฎปากเปล่าจะยังคงอยู่ หลังจากหลายปีของความพยายามโดย tannaimจำนวนมากประเพณีปากเปล่าถูกเขียนขึ้นในราวปี ส.ศ. 200 โดยรับบียูดาห์ฮานาซีผู้ซึ่งรวบรวมกฎหมายปากเปล่าฉบับเขียนในนามMishnah ( משנה ) ประเพณีปากเปล่าอื่น ๆ จาก ช่วงเวลาเดียวกันที่ไม่ได้เข้าสู่ Mishnah ถูกบันทึกเป็นBaraitot (การสอนภายนอก) และTosefta ประเพณีอื่น ๆ ถูกเขียนลงไปเป็น Midrashim

หลังจากการประหัตประหารอย่างต่อเนื่อง กฎหมายปากเปล่ามีความมุ่งมั่นในการเขียนมากขึ้น บทเรียน บทบรรยาย และประเพณีอื่นๆ อีกมากมายที่กล่าวถึงในมิชนาห์เพียงไม่กี่ร้อยหน้า กลายเป็นหลายพันหน้าซึ่งปัจจุบันเรียกว่าGemara Gemara เขียนด้วยภาษาอราเมอิก โดยรวบรวมเป็นภาษาบาบิโลน Mishnah และ Gemara รวมกันเรียกว่า Talmud แรบไบในดินแดนแห่งอิสราเอลยังได้รวบรวมประเพณีของพวกเขาและรวบรวมไว้ในเยรูซาเล็มทัลมุด เนื่อง​จาก​มี​พวก​รับบี​จำนวน​มาก​อาศัย​อยู่​ใน​บาบิโลน คัมภีร์​ทัลมุด​ของ​บาบิโลน​จึง​มี​ลำดับ​หน้า​กว่า​หาก​ทั้ง​สอง​จะ​ไม่​ลง​รอย​กัน.

สาขาออร์โธดอกซ์และจารีตของศาสนายูดายยอมรับข้อความเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับ ฮาลาคา และรหัสของกฎหมายยิว ที่ตามมาทั้งหมดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐาน ศาสนายูดายแนวปฏิรูปและแนวปฏิรูปปฏิเสธว่าข้อความเหล่านี้หรือโตราห์เองสำหรับเรื่องนั้นอาจถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน (กฎหมายที่ยอมรับว่ามีผลผูกพัน) แต่ยอมรับว่าเป็นฉบับดั้งเดิมของชาวยิวที่แท้จริงและฉบับเดียวสำหรับการทำความเข้าใจโตราห์และพัฒนาการตลอดประวัติศาสตร์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถือว่าโตราห์เป็นข้อความทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม แต่ไม่เชื่อว่าทุกคำในโตราห์เป็นความจริง หรือแม้แต่ถูกต้องทางศีลธรรม ลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจยินดีที่จะตั้งคำถามกับโตราห์และไม่เห็นด้วย โดยเชื่อว่าประสบการณ์ของชาวยิวทั้งหมด ไม่ใช่แค่โตราห์ ควรเป็นแหล่งที่มาของพฤติกรรมและจริยธรรมของชาวยิว [83]

ความสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของจดหมาย เวทย์มนต์ของชาวยิว

ภาพโคลสอัพของ Torah scroll แสดงกลอนจาก Numbers พร้อม เครื่องหมาย taginตกแต่งตัวอักษรที่เขียนด้วยKtav Ashuri

Kabbalists ถือได้ว่าคำพูดของ Torah ไม่เพียง แต่ให้ข่าวสารอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงข้อความที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ขยายออกไป ดังนั้นพวกเขาจึงถือได้ว่าแม้แต่เครื่องหมายเล็ก ๆ อย่างkotso shel yod ( קוצו של יוד ) เซอริฟของอักษรฮีบรูyod ( י ) อักษรตัวเล็กที่สุดหรือเครื่องหมายประดับ หรือคำซ้ำ ๆ ก็ถูกใส่ไว้ที่นั่นโดยพระเจ้าเพื่อสอน คะแนนของบทเรียน โดยไม่คำนึงว่ายอดนั้นจะปรากฏในวลี "ฉันคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า" ( אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ , อพยพ 20:2) หรือไม่ว่าจะปรากฏใน "และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า" ( וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֶל-מֹשֶׁה; ת וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי יְהוָה.อพยพ 6:2). ในทำนองเดียวกันรับบีอากิวา( ค.  50  – ค.ศ.  135 ) กล่าวกันว่าได้เรียนรู้กฎหมายใหม่จากทุกๆet ( את ) ในโทราห์ (Talmud, tractate Pesachim 22b); อนุภาคet ไม่มีความหมายโดยตัว มันเองและทำหน้าที่ทำเครื่องหมายวัตถุโดยตรงเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเชื่อ ของนิกายออร์โธดอกซ์คือแม้แต่ข้อความเชิงบริบทที่เห็นได้ชัดเช่น "และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ... " ก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าข้อความจริง

การผลิตและการใช้หนังสือคัมภีร์โทราห์

เปิดกรณี Torah ด้วยการเลื่อน

คัมภีร์โทราห์ต้นฉบับยังคงเขียนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในพิธีกรรม (กล่าวคือบริการทางศาสนา ); สิ่งนี้เรียกว่าSefer Torah ("Book [of] Torah") พวกเขาเขียนโดยใช้วิธีการอย่างระมัดระวังโดยอาลักษณ์ ที่มีคุณสมบัติสูง. มีความเชื่อกันว่าทุกคำหรือเครื่องหมายมีความหมายศักดิ์สิทธิ์และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความเที่ยงตรงของข้อความภาษาฮีบรูของ Tanakh และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Torah ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ลงไปจนถึงตัวอักษรตัวสุดท้าย: การแปลหรือการถอดความมักไม่ได้รับความสนใจสำหรับการใช้บริการอย่างเป็นทางการ และการถอดความจะทำด้วยความอุตสาหะ ข้อผิดพลาดของตัวอักษรเดี่ยว การประดับตกแต่ง หรือสัญลักษณ์ของตัวอักษรที่มีสไตล์ 304,805 ตัวที่ประกอบกันเป็นข้อความฮีบรูโตราห์ทำให้ม้วนคัมภีร์โตราห์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังนั้นต้องใช้ทักษะพิเศษ และม้วนกระดาษต้องใช้เวลามากในการเขียนและตรวจสอบ

ตามกฎหมายของชาวยิวsefer Torah (พหูพจน์: Sifrei Torah ) เป็นสำเนาของข้อความภาษาฮีบรูที่เป็นทางการซึ่งเขียนด้วยลายมือบนgevilหรือklaf (รูปแบบกระดาษparchment ) โดยใช้ปากกาขนนก (หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต) จุ่มลงในหมึก เขียนด้วยภาษาฮีบรู ทั้งหมด sefer Torahประกอบด้วยตัวอักษร 304,805 ตัว ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำซ้ำอย่างแม่นยำโดยsofer ที่ผ่านการฝึกอบรม ("อาลักษณ์") ซึ่งเป็นความพยายามที่อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งปีครึ่งโดยประมาณ Sifrei Torah สมัยใหม่ส่วนใหญ่เขียนด้วยข้อความสี่สิบสองบรรทัดต่อคอลัมน์ ( ชาวยิวเยเมนใช้ห้าสิบ) และ ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับตำแหน่งและรูปลักษณ์ของตัวอักษรฮีบรู ดูตัวอย่างMishnah Berurahในหัวข้อนี้ [84]อาจใช้สคริปต์ภาษาฮิบรูหลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างหรูหราและเข้มงวด

ความสมบูรณ์ของ Sefer Torah เป็นสาเหตุสำหรับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชาวยิวทุกคนที่จะเขียนหรือเขียน Sefer Torah ให้เขา หนังสือคัมภีร์โตราห์ถูกเก็บไว้ใน ส่วน ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของธรรมศาลาในหีบที่เรียกว่า "หีบศักดิ์สิทธิ์" ( אֲרוֹן הקֹדשׁ aron hakodeshในภาษาฮิบรู) อารอนในภาษาฮีบรูแปลว่า "ตู้" หรือ "ตู้เสื้อผ้า" และkodeshมาจาก "kadosh" หรือ "ศักดิ์สิทธิ์"

คำแปลของโทราห์

อราเมอิก

หนังสือของเอสราอ้างถึงการแปลและข้อคิดเห็นของข้อความภาษาฮีบรูเป็น ภาษา อราเมอิกซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจกันทั่วไปในสมัยนั้น การแปลเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช คำแปล ใน ภาษา อราเมอิก คือTargum [85]สารานุกรมJudaicaมี:

ในช่วงแรก เป็นเรื่องปกติที่จะแปลข้อความภาษาฮีบรูเป็นภาษาท้องถิ่นในขณะที่อ่าน (เช่น ในปาเลสไตน์และบาบิโลนการแปลเป็นภาษาอราเมอิก) targum ("การแปล") ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พิเศษของธรรมศาลาที่เรียกว่า meturgeman ...ในที่สุดการฝึกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นก็หยุดลง [86]

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อเสนอแนะว่าคำแปลเหล่านี้เขียนขึ้นก่อนหน้านี้ มีข้อเสนอแนะว่า Targum ถูกเขียนลงตั้งแต่เนิ่นๆ แม้ว่าจะใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การรับรู้อย่างเป็นทางการของ Targum ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการแก้ไขข้อความในขั้นสุดท้ายนั้นเป็นของยุคหลังยุคทัลมุดิก ดังนั้นจึงไม่เร็วกว่าศตวรรษที่ 5 ก่อนซีอี[87]

ภาษากรีก

หนึ่งในการแปลหนังสือห้าเล่มแรกของโมเสสจากภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบคือฉบับเซปตัวจินต์ นี่คือ พระคัมภีร์ฮีบรูเวอร์ชัน ภาษากรีก Koineที่ใช้โดยผู้พูดภาษากรีก พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูฉบับภาษากรีกนี้มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งแต่เดิมเกี่ยวข้องกับศาสนายิวขนมผสมน้ำยา มีทั้งการแปลภาษาฮีบรูและเนื้อหาเพิ่มเติมและรูปแบบต่างๆ [88]

การแปลเป็นภาษากรีกในภายหลังรวมถึงเจ็ดเวอร์ชันหรือมากกว่านั้น สิ่งเหล่านี้ไม่รอด ยกเว้นเป็นเศษเล็กเศษน้อย และรวมถึงของAquila , SymmachusและTheodotion [89]

ภาษาละติน

การแปลเป็นภาษาละตินในยุคแรกๆ—the Vetus Latina—เป็นการแปลแบบเฉพาะกิจจากส่วนต่างๆ ของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ กับ Saint Jeromeในศตวรรษที่ 4 CE มีการแปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ภาษาละตินภูมิฐาน [90]

ภาษาอาหรับ

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ภาษาวัฒนธรรมของชาวยิวที่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามกลายเป็นภาษาอาหรับมากกว่าภาษาอราเมอิก "ในช่วงเวลานั้น ทั้งนักวิชาการและฆราวาสเริ่มผลิตการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษายิว-อารบิกโดยใช้อักษรฮีบรู" ต่อมาในศตวรรษที่ 10 พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับมาตรฐานในภาษายิว-อาหรับกลายเป็นสิ่งจำเป็น ที่รู้จักกันดีที่สุดผลิตโดยSaadiah (the Saadia Gaon, aka the Rasag) และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน "โดยเฉพาะในหมู่ชาวยิวเยเมน" [91]

Rav Sa'adia ผลิตการแปลภาษาอาหรับของโตราห์ที่รู้จักกันในชื่อTargum Tafsirและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของ Rasag [92]มีการถกเถียงกันในด้านวิชาการว่า Rasag เขียนคัมภีร์โตราห์ฉบับแปลภาษาอาหรับเล่มแรกหรือไม่ [93]

ภาษาสมัยใหม่

หน้าจากMikraot Gedolotรวมถึงข้อความในภาษายิดดิช

คำแปลภาษายิว

คัมภีร์โตราห์ได้รับการแปลโดยนักวิชาการชาวยิวเป็นภาษาหลักๆ ของยุโรป รวมทั้งอังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน และอื่นๆ การแปลภาษาเยอรมันที่เป็นที่ รู้จักมากที่สุดผลิตโดยSamson Raphael Hirsch มี การแปลคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษของชาวยิวหลายฉบับเช่น โดยสิ่งพิมพ์ของ Artscroll

คำแปลของคริสเตียน

โตราห์ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายร้อยภาษา ใน ฐานะ ส่วนหนึ่งของหลักพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียน

ในศาสนาอื่น

ลัทธิสะมาริตัน

The Samaritan Torah ( ࠕࠫ‎ࠅࠓࠡࠄ ‎ , Tōrāʾ ) เรียกอีกอย่างว่า Samaritan Pentateuch เป็นข้อความของโทราห์ที่เขียนด้วยสคริปต์ของชาวสะมาเรียและใช้เป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์โดยชาวสะมาเรีย เป็นเอกสารที่เป็นข้อความทั้งหมดของSamaritanism

ศาสนาคริสต์

แม้ว่านิกายต่างๆ ของคริสเตียนจะมีเวอร์ชันของพันธสัญญาเดิม ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในพระคัมภีร์ของพวกเขา แต่โทราห์ในฐานะ "หนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส" (หรือ " กฎของโมเสส ") ก็เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พวกเขาทั้งหมด

อิสลาม

อิสลามระบุว่าคัมภีร์เตารอตถูกส่งมาจากพระเจ้า " เตารัต " ( ภาษาอาหรับ : توراة ) เป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับคัมภีร์โตราห์ภายใต้บริบทของมันในฐานะหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ที่ ชาวมุสลิม เชื่อ ว่าเป็นผู้ประทานโดยพระเจ้าแก่ผู้เผยพระวจนะในหมู่ลูกหลานของอิสราเอล และมักจะอ้างถึงพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูทั้งเล่ม [4]ตามคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าตรัสว่า "พระองค์คือผู้ประทานคัมภีร์ (อัลกุรอาน) แก่เจ้าด้วยความจริง โดยทรงยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และพระองค์ทรงประทานเตารอต (โทราห์) และอินญีล (กิตติคุณ) ลงมา )" ( Q3:3 ) อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมที่นับถือตนเองบางคนเชื่อว่าโองการดั้งเดิมนี้เสียหาย ( ฏอริฟ) (หรือเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความผิดพลาดของมนุษย์) เมื่อเวลาผ่านไปโดยอาลักษณ์ชาวยิว [94]อัตเตารอตในอัลกุรอานมักกล่าวถึงด้วยความเคารพในอิสลาม ความเชื่อของชาวมุสลิมในโตราห์ เช่นเดียวกับการเป็นศาสดาพยากรณ์ของโมเสส เป็นหนึ่งในหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม

วิธีการของอิสลามในการตัฟซีร อัล-กุรอาน บิ-ล-กิตาบ ( ภาษาอาหรับ : تفسير القرآن بالكتاب ) หมายถึงการตีความอัลกุรอานด้วย/ผ่านพระคัมภีร์ [95]แนวทางนี้ใช้พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาอาหรับ ที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งโตราห์ ทั้งเพื่อให้แสงสว่างและเพิ่มความลึกซึ้งในการอ่านอัลกุรอาน มุ ฟาซีรุนมุสลิมที่มีชื่อเสียง(ผู้แสดงความคิดเห็น) ของคัมภีร์ไบเบิลและอัลกุรอานซึ่งสานจากคัมภีร์โตราห์ร่วมกับอัลกุรอาน ได้แก่ Abu al-Hakam Abd al-Salam bin al-Isbili จากAl -Andalus และ Ibrahim bin Umar bin Hasan al-Biqa 'ฉัน. [95]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น "โทราห์ | ความหมาย ความ หมาย& ข้อเท็จจริง" สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ2021-09-11 .
 2. ^ นอยส์เนอร์ 2547พี. 57: " โทราห์คำภาษาฮีบรูหมายถึง 'การสอน' เราจำได้ว่า ... ความหมายที่คุ้นเคยที่สุดของคำว่า: 'โทราห์ = คัมภีร์ทั้งห้าเล่มของโมเสส', Pentateuch .... โทราห์อาจหมายถึงทั้งหมด พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู .... โตราห์ยังครอบคลุมคำสั่งในสองสื่อ การเขียนและความทรงจำ .... [ส่วนปากเปล่า] มีอยู่ บางส่วน ในการรวบรวมมิชนาห์ ทัลมุด และมิดแรช แต่มีมากกว่านั้น: สิ่งที่โลกเรียกว่า 'ศาสนายูดาย' ผู้ศรัทธารู้จักในชื่อ 'โทราห์' ' "
 3. ^ "บามิดบาร์ ราบาห์" . sefaria.org . หญ้าแฝก สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2565 .
 4. อรรถเป็น ข รั่ง 2015 , พี. 98.
 5. อรรถเป็น Birnbaum 1979พี. 630.
 6. ^ ฉบับที่ 11 ทรูมาห์ มาตรา 61
 7. เบลนคินซอปป์ 1992 , p. 1.
 8. อรรถเป็น Finkelstein & Silberman 2545พี. 68.
 9. อรรถเป็น c d แมคเดอร์มอตต์ 2545พี. 21.
 10. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน, Bava Kamma 82a
 11. ^ เปรียบเทียบ เลวี 10:11
 12. ราบิโนวิทซ์, หลุยส์ ; ฮาร์วีย์, วอร์เรน (2550) " โทราห์" ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟรด (เอ็ด). สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 20 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 100-1 39–46. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 13. ^ อัลคาเลย์ (1996) , p. 2767.
 14. เชอร์แมน 2001 , หน้า 164–165, อพยพ 12:49.
 15. ^ โยชูวา 8:31–32; 23:6
 16. ^ 1 กษัตริย์ 2:3; 2 กษัตริย์ 14:6; 23:25 น
 17. ^ มาลาคี 3:22; ดาเนียล 9:11, 13; เอสรา 3:2; 7:6; เนหะมีย์ 8:1; 2 พงศาวดาร 23:18; 30:16
 18. ^ เอสรา 6:18; เน 13:1; 2 พงศาวดาร 35:12; 25:4; เปรียบเทียบ 2 กษัตริย์ 14:6
 19. ^ เนหะมีย์ 8:3
 20. ^ เนหะมีย์ 8:8, 18; 10:29–30; เปรียบเทียบ 9:3
 21. ซาร์นา, นาฮูม ม.; และอื่น ๆ (2550). "คัมภีร์ไบเบิล" ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟรด (เอ็ด). สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 3 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 100-1 576–577. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 22. Merrill, Rooker & Grisanti 2011 , พี. 163 ส่วนที่ 4 Pentateuch โดย Michael A. Grisanti: "คำว่า 'Pentateuch' มาจากภาษากรีก pentateuchosตามตัวอักษร ... เห็นได้ชัดว่าคำภาษากรีกเป็นที่นิยมโดยชาวยิวเฮลเลไนซ์แห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ในศตวรรษแรก ค.ศ. ... "
 23. พัฒนิก, เดวิด (9 กรกฎาคม 2560). "การออกแบบที่น่าสนใจของคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิว" . กลางวัน . มุมไบ
 24. แฮมิลตัน 1990 , p. 1.
 25. เบอร์กันต์ 2013 , พี. 12.
 26. แบนด์สตรา 2008 , p. 35.
 27. แบนด์สตรา 2008 , p. 78.
 28. แบนด์สตรา 2004 , หน้า. 28–29.
 29. อรรถ จอห์นสโตน 2546พี. 72.
 30. อรรถ เมเยอร์ส 2548พี. xv
 31. ^ แอชลีย์ 1993พี. 1.
 32. โอลสัน 1996 , p. 9.
 33. สตับส์ 2009 , p. 19–20.
 34. ^ ฟิลลิปส์ 2516หน้า 1–2
 35. โรเจอร์สัน 2546 , หน้า 153–154.
 36. ^ ฤดูร้อน 2558น. 18.
 37. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4
 38. ^ มาระโก 12:28–34
 39. ^ บาวา บาสรา 14b
 40. ^ เจคอบส์ 1995 , p. 375.
 41. ทัลมุด,บาวา บาสรา 14b
 42. ^ มิชนาห์,สภาแซนเฮดริน 10:1
 43. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). ตำนานของชาวยิว เล่มที่ IV: Ezra (แปลโดย Henrietta Szold) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว
 44. ^ รอสส์ 2547พี. 192.
 45. อรรถ คาร์ 2014 , p. 434.
 46. ทอมป์สัน 2000 , น. 8.
 47. ^ สกา 2557 , น. 133–135.
 48. แวน เซ็ตเตอร์ 2004 , p. 77.
 49. ^ บาเดน 2012 .
 50. อรรถเป็น เกนส์ 2015 , พี. 271.
 51. ออตโต 2014 , พี. 605
 52. อรรถ คาร์ 2014 , p. 457.
 53. ออตโต 2014 , พี. 609
 54. ^ เฟร 2544พี. 6.
 55. โรเมอร์ 2008 , p. 2 และ fn.3
 56. อรรถ สกา 2549 , น. 217.
 57. อรรถ สกา 2549 , น. 218.
 58. เอสเคนาซี 2009 , p. 86.
 59. อรรถ สกา 2549 , น. 226–227.
 60. ไกรเฟนฮาเกน 2003 , p. 206–207, 224 ฉ.49.
 61. Gmirkin 2006 , พี. 30, 32, 190.
 62. เวลเฮาเซน 1885 , น. 405–410.
 63. เวลเฮาเซน 1885 , น. 408 น. 1.
 64. ^ แอดเลอร์ 2022 .
 65. แอดเลอร์ 2022 , p. 223–234.
 66. สปิโร, เคน (9 พฤษภาคม 2552). "หลักสูตรการชนประวัติศาสตร์ #36: เส้นเวลา: จากอับราฮัมถึงการทำลายวิหาร" . ไอช.คอม. สืบค้นเมื่อ2010-08-19 .
 67. เบอร์ลิน, Brettler & Fishbane 2004 ,หน้า  3–7
 68. ^ คุณหายไป 60a
 69. ^ เมนาโชต 30ก
 70. แนดเลอร์ 2551 , น. 829.
 71. อิบน์ เอสรา , เฉลยธรรมบัญญัติ 34:6
 72. โอห์ร ฮาชายิม , เฉลยธรรมบัญญัติ 34:6
 73. ^ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้จากมุมมองของชาวยิวออร์โธดอกซ์ โปรดดูที่ Modern Scholarship in the Study of Torah: Contributions and Limitations , Ed. ชาโลม คาร์มีและคู่มือความคิดของชาวยิวเล่มที่ 1 โดย Aryeh Kaplan
 74. ^ สีกาวิช 2556 , หน้า  19 –30.
 75. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). Legends of the Jewish Vol III: The Gentiles Refuse the Torah Archived 2018-01-30 at the Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 76. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). Legends of the Jewish Vol II: Job and the Patriarchs Archived 2018-01-30 at the Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 77. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). ตำนานของชาวยิว เล่มที่ 1: สิ่งแรกที่สร้าง ขึ้น เก็บถาวร 2019-01-20 ที่Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 78. ^ เน 8
 79. โรโกวิน, ริชาร์ด ดี. (2549). "วัฏจักรสามปีที่แท้จริง: วิธีที่ดีกว่าในการอ่านโตราห์" . ทบทวน United Synagogue 59 (1). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2009 – ผ่าน The United Synagoue of Conservative Judaism
 80. ฟิลด์ส, ฮาร์วีย์ เจ. (1979). "หมวดที่สี่: การอ่านโทราห์" . Bechol Levavcha: ด้วยสุดใจของคุณ . นิวยอร์ก: สหภาพสื่อมวลชนฮีบรูอเมริกัน หน้า 106–111. เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 – ผ่าน Union for Reform Judaism
 81. ^ "รับบี Jonathan Rietti | นครนิวยอร์ก | ความก้าวหน้าของ Chinuch" . ก้าวหน้า ชูนิช .
 82. ^ ทัลมุด,กิติน 60b
 83. ^ "คำถามที่พบบ่อยสำหรับยูดายเห็นอกเห็นใจ, ปฏิรูปยูดาย, มนุษยนิยม, ยิวเห็นอกเห็นใจ, การชุมนุม, แอริโซนา, แอริโซนา " Oradam.org . สืบค้นเมื่อ2012-11-07
 84. ^ Mishnat Soferim รูปแบบของจดหมาย Archived 2008-05-23 ที่ Wayback Machineแปลโดย Jen Taylor Friedman (geniza.net)
 85. ชิลตัน 1987 , น. xiii.
 86. เบเรนบอม, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด , เอ็ด. (2550). "โทราห์การอ่านของ" สารานุกรมแห่งจูไดกา (พิมพ์ครั้งที่ 2) ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 87. เบเรนบอม, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด , เอ็ด. (2550). "พระคัมภีร์: การแปล" สารานุกรมแห่งจูไดกา (พิมพ์ครั้งที่ 2) ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 88. ไกรเฟนฮาเกน 2003 , p. 218
 89. กรีนสปูน, ลีโอนาร์ด เจ. (2550). "กรีก: ฉบับเซปตัวจินต์". ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด (บรรณาธิการ). สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 3 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 597. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 90. ^ ฮาร์กินส์, แฟรงคลิน ที.; ฮาร์กินส์, แองเจลา คิม (2550) "ละติน / ภูมิฐานเก่า" ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟรด (เอ็ด). สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 3 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 598. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 91. ^ Sasson, อิลาน่า (2550). "ภาษาอาหรับ" ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟรด (เอ็ด). สารานุกรมของศาสนายูดาย ฉบับ 3 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 603. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 92. Robinson 2008 , pp.  167 –: "ผลงานหลักของ Sa'adia ที่มีต่อโตราห์คืองานแปลภาษาอาหรับของเขา Targum Tafsir "
 93. Zohar 2005 , pp.  106 –: "มีข้อโต้แย้งในหมู่นักวิชาการว่า Rasag เป็นคนแรกที่แปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นภาษาอาหรับหรือไม่"
 94. ^ Is the Bible God's Word Archived 2008-05-13 at the Wayback Machineโดย Sheikh Ahmed Deedat
 95. อรรถเอบีแมคคอย 2021

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • แอดเลอร์, โยนาตัน (16 กุมภาพันธ์ 2566). "ชาวยิวเริ่มสังเกตโทราห์เมื่อใด - TheTorah.com " www.thetorah.com _ สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 .
 • Rothenberg, Naftali, (ed.), ภูมิปัญญารายสัปดาห์ – the Weekly Torah Portion as an Inspiration for Thought and Creativity , Yeshiva University Press, New York 2012
 • ฟรีดแมน, ริชาร์ด เอลเลียต, ใครเขียนพระคัมภีร์? , HarperSanFrancisco, 1997
 • Welhausen, Julius, Prolegomena to the History of Israel , Scholars Press, 1994 (พิมพ์ซ้ำในปี 1885)
 • Kantor, Mattis สารานุกรมเส้นเวลาของชาวยิว: ประวัติศาสตร์ปีต่อปีจากการสร้างสรรค์จนถึงปัจจุบัน , Jason Aronson Inc., London, 1992
 • Wheeler, Brannon M., โมเสสในอัลกุรอานและอรรถกถาอิสลาม , Routledge, 2002
 • DeSilva, David Arthur, บทนำสู่พันธสัญญาใหม่: บริบท วิธีการ & กระทรวง , InterVarsity Press, 2004
 • Heschel, Abraham Joshua, Tucker, Gordon & Levin, Leonard, Heavenly Torah: As Refracted Through the Generations , London, Continuum International Publishing Group, 2005
 • Hubbard, David "แหล่งวรรณกรรมของ Kebra Nagast" Ph.D. วิทยานิพนธ์ St Andrews University, Scotland, 1956
 • Peterson, Eugene H. , Praying With Moses: A Year of Daily Prayers and Reflections on the Words and Actions of Moses , HarperCollins , New York, 1994 ISBN 9780060665180 

ลิงค์ภายนอก

0.14234781265259