พันธสัญญาเดิม

สืบค้นจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php? title =Vetus_Testamentum & age=1