คิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
The Thinkerโดย Rodin (1840–1917) ในสวนของ Musée Rodin

ตามความหมายทั่วไป คำ ว่าความ คิดและการคิดหมายถึง กระบวนการ ทางปัญญา ที่ มีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ขึ้นกับการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส รูปแบบกระบวนทัศน์ส่วนใหญ่ของพวกเขาคือการตัดสิน การใช้เหตุผล การสร้างแนวคิด การแก้ปัญหา และการไตร่ตรอง แต่กระบวนการทางจิตอื่นๆ เช่น การพิจารณาความคิด ความจำ หรือจินตนาการ ก็มักจะรวมอยู่ด้วย กระบวนการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในโดยไม่ขึ้นกับอวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งแตกต่างจากการรับรู้ แต่เมื่อเข้าใจในความหมายที่กว้างที่สุดแล้วเหตุการณ์ทางจิต ใดๆ ก็ อาจเข้าใจว่าเป็นรูปแบบของการคิด รวมทั้งการรับรู้และกระบวนการทางจิตที่ไม่ได้สติ ในความหมายที่ต่างออกไปเล็กน้อย คำว่า ความคิดไม่ได้หมายถึงกระบวนการทางจิต แต่หมายถึงสภาวะทางจิตหรือระบบความคิดที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้

มีการเสนอทฤษฎีการคิดต่างๆ พวกเขาตั้งเป้าที่จะจับลักษณะเฉพาะของการคิด นัก Platonistsถือได้ว่าการคิดประกอบด้วยการไตร่ตรองและตรวจสอบรูปแบบ Platonic และความสัมพันธ์ของพวกเขา มันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแยกแยะระหว่างรูปแบบสงบบริสุทธิ์ของตัวเองกับของเลียนแบบที่พบในโลกแห่งประสาทสัมผัส ตามลัทธิอริสโต เตเลียน การคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคือการยกตัวอย่าง แก่นแท้ที่เป็นสากลของวัตถุแห่งความคิดในใจของตน ความเป็นสากลเหล่านี้ถูกแยกออกจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสและไม่เข้าใจว่ามีอยู่ใน โลกที่ เข้าใจ ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตรงกันข้ามกับ Platonism แนวความคิดมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับลัทธิอริสโตเติล: ระบุความคิดด้วยแนวคิดที่กระตุ้นจิตใจแทนที่จะสร้างสาระสำคัญ ทฤษฎีคำพูดภายในอ้างว่าการคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของคำพูดภายในซึ่งคำพูดจะถูกแสดงออกมาอย่างเงียบ ๆ ในใจของนักคิด ตามรายงานบางฉบับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาษาปกติ เช่น อังกฤษหรือฝรั่งเศส ในทาง กลับกัน ภาษาของสมมติฐานทางความคิดถือได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสื่อกลางของภาษาจิตที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าMentalese ศูนย์กลางของแนวคิดนี้คือระบบการแสดงแทนทางภาษาศาสตร์ถูกสร้างขึ้นจากการแทนแบบอะตอมและแบบผสม และโครงสร้างนี้ยังพบได้ในความคิด สมาคมเข้าใจความคิดเป็นความต่อเนื่องของความคิดหรือภาพ พวกเขาสนใจเป็นพิเศษในกฎของสมาคมที่ควบคุมขบวนการคิด ในทางตรงกันข้าม นัก พฤติกรรมนิยมระบุการคิดด้วยท่าทางเชิงพฤติกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ชาญฉลาดของสาธารณะในฐานะปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก โดยเฉพาะ การคำนวณเป็นทฤษฎีล่าสุด เห็นการคิดเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ในแง่ของการจัดเก็บ การส่ง และการประมวลผลข้อมูล

มีการกล่าวถึงการคิดประเภทต่างๆ ในวรรณคดีวิชาการ การตัดสินคือการดำเนินการทางจิตซึ่งนำเสนอข้อเสนอแล้วยืนยันหรือปฏิเสธ ในทางกลับกัน การให้ เหตุผลเป็นกระบวนการของการสรุปจากสถานที่หรือหลักฐาน ทั้งการตัดสินและการใช้เหตุผลขึ้นอยู่กับการครอบครองแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาในกระบวนการสร้างแนวคิด ในกรณีของการแก้ปัญหา การคิดมุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยการเอาชนะอุปสรรคบางอย่าง การพิจารณาเป็นรูปแบบความคิดเชิงปฏิบัติที่สำคัญที่ประกอบด้วยการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้และการประเมินเหตุผลสำหรับและต่อต้านพวกเขา ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจโดยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งความจำแบบเป็นตอนและจินตนาการนำเสนอวัตถุและสถานการณ์ภายใน โดยพยายามทำซ้ำสิ่งที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้อย่างถูกต้องแม่นยำ หรือเพื่อจัดเรียงใหม่อย่างอิสระตามลำดับ ความคิดที่ไม่ได้ สติเป็นความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีประสบการณ์โดยตรง บางครั้งก็อธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ยากลำบากในกรณีที่ไม่มีการใช้ความคิดอย่างมีสติ

ความคิดถูกกล่าวถึงในสาขาวิชาต่างๆ ปรากฏการณ์วิทยาสนใจในประสบการณ์แห่งการคิด คำถามที่สำคัญในสาขานี้เกี่ยวข้องกับลักษณะประสบการณ์ของการคิดและความสามารถในการอธิบายลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ในแง่ของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส อภิปรัชญาสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับสาร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าการคิดสามารถเข้ากับโลกแห่งวัตถุได้อย่างไรตามที่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อธิบาย ไว้ จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจความคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการประมวลผลข้อมูล จิตวิทยาพัฒนาการในทางกลับกัน ตรวจสอบการพัฒนาของความคิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวุฒิภาวะและถามว่าการพัฒนานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จิตวิเคราะห์เน้นบทบาทของจิตไร้สำนึกในชีวิตจิต สาขา อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับความคิด ได้แก่ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ชีววิทยาและสังคมวิทยา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับหัวข้อของความคิด คำว่า" กฎแห่งความคิด "หมายถึงกฎพื้นฐานของตรรกะสามประการ ได้แก่ กฎแห่งความขัดแย้ง กฎแห่งการกีดกันตรงกลาง และหลักการของอัตลักษณ์ การคิดแบบหักมุมเกี่ยวข้องกับการนำเสนอทางจิตของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งนักคิดพยายามประเมินว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป การทดลองทางความคิดมักใช้การคิดเชิงโต้แย้งเพื่อแสดงทฤษฎีหรือเพื่อทดสอบความสมเหตุสมผล การคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นรูปแบบของการคิดที่มีเหตุผล ไตร่ตรอง และเน้นไปที่การกำหนดว่าจะเชื่อหรือดำเนินการอย่างไร การ คิดเชิงบวกเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นความสนใจในด้านบวกของสถานการณ์และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการ มองโลกใน แง่ดี

คำจำกัดความ

คำว่า "ความคิด" และ "การคิด" หมายถึงกิจกรรมทางจิตวิทยาที่หลากหลาย [1] [2] [3]ตามความหมายทั่วไป พวกมันถูกเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่มีสติสัมปชัญญะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ขึ้นกับการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส [4] [5]ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางจิตต่างๆ เช่น การพิจารณาแนวคิดหรือข้อเสนอหรือการตัดสินว่าเป็นความจริง ในแง่นี้ ความทรงจำและจินตนาการเป็นรูปแบบของความคิด แต่การรับรู้ไม่ใช่ [6]ในความหมายที่จำกัดมากขึ้น พิจารณาเฉพาะกรณีที่มีกระบวนทัศน์มากที่สุดเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีสติสัมปชัญญะที่เป็นแนวความคิดหรือทางภาษาและเป็นนามธรรมอย่างเพียงพอ เช่น การตัดสิน การอนุมาน การแก้ปัญหา และการไตร่ตรอง [1] [7] [8]บางครั้งคำว่า "ความคิด" และ "การคิด" เป็นที่เข้าใจกันในความหมายที่กว้างมาก โดยหมายถึงกระบวนการทางจิตทุกรูปแบบ ทั้งแบบมีสติสัมปชัญญะหรือหมดสติ [9] [10]ในแง่นี้ อาจใช้ความหมายเหมือนกันกับคำว่า "จิต" การใช้งานนี้พบได้ ตัวอย่างเช่น ในประเพณีคาร์ทีเซียนที่ซึ่งจิตใจถูกเข้าใจว่าเป็นการคิด และในวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ [6] [11] [12] [13]แต่ความรู้สึกนี้อาจรวมถึงข้อจำกัดที่กระบวนการดังกล่าวต้องนำไปสู่พฤติกรรมที่ชาญฉลาดเพื่อพิจารณาความคิด [14]ความแตกต่างที่บางครั้งพบในวรรณกรรมวิชาการคือระหว่างการคิดกับความรู้สึก. ในบริบทนี้ การคิดเกี่ยวข้องกับแนวทางที่มีสติสัมปชัญญะ ไม่เอาใจใส่ และมีเหตุผลในขณะที่ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ โดยตรง [15] [16] [17]

คำว่า "ความคิด" และ "การคิด" ยังสามารถใช้เพื่ออ้างถึงกระบวนการทางจิตไม่ได้ แต่หมายถึงสภาวะทางจิตหรือระบบของความคิดที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้ [18]ในแง่นี้ พวกเขามักจะมีความหมายเหมือนกันกับคำว่า "ความเชื่อ" และสายเลือดของมัน และอาจหมายถึงสภาพจิตใจที่เป็นของบุคคลหรือเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่คนบางกลุ่ม [19] [20]การอภิปรายเกี่ยวกับความคิดในวรรณคดีเชิงวิชาการมักจะทิ้งความหมายไว้ในใจโดยปริยาย

คำว่า ความคิดมาจากภาษาอังกฤษแบบเก่า þohtหรือgeþohtมาจากรากศัพท์ของþencan "เพื่อคิดในใจ พิจารณา" (21)

ทฤษฎีการคิด

มีการเสนอทฤษฎีการคิดต่างๆ (22)พวกเขาตั้งเป้าที่จะจับลักษณะเฉพาะของการคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะ: อาจเป็นไปได้ที่จะรวมทฤษฎีบางอย่างโดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

เพลโทนิสม์

ตาม แนวคิดของ Platonismการคิดเป็นกิจกรรมทางจิตวิญญาณซึ่งมีการแยกแยะและตรวจสอบรูปแบบความสงบ และความสัมพันธ์ของพวกเขา (22) [23]กิจกรรมนี้เข้าใจว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสุนทรพจน์ภายในที่เงียบซึ่งวิญญาณพูดกับตัวเอง [24]รูปแบบสงบถูกมองว่าเป็นสากลที่มีอยู่ในอาณาจักรที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากโลกที่มีเหตุผล ตัวอย่าง ได้แก่ รูปแบบของความดี ความงาม ความสามัคคี และความเหมือนกัน [25] [26] [27]ในมุมมองนี้ ความยากในการคิดประกอบด้วยความสามารถในการเข้าใจรูปแบบสงบและแยกแยะว่าเป็นของดั้งเดิมจากของเลียนแบบที่พบในโลกแห่งประสาทสัมผัส ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น การแยกความแตกต่างของความงามจากภาพที่สืบเนื่องมาจากความงาม [23]ปัญหาหนึ่งสำหรับมุมมองนี้คือการอธิบายว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้และคิดเกี่ยวกับรูปแบบสงบที่อยู่ในอาณาจักรอื่นได้อย่างไร (22)เพลโตเองก็พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยทฤษฎีการจำ ซึ่งวิญญาณได้สัมผัสกับรูปแบบสงบก่อนแล้วจึงสามารถจดจำได้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไร (23)แต่คำอธิบายนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่างๆ ที่มักไม่ยอมรับในความคิดร่วมสมัย [23]

ลัทธิอริสโตเติลและแนวความคิด

ชาว อริสโตเติลถือได้ว่าจิตใจสามารถคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างได้โดยการยกตัวอย่างแก่นแท้ของวัตถุแห่งความคิด (22)เมื่อนึกถึงต้นไม้ จิตใจก็เปรียบเสมือนต้นไม้ การสร้างอินสแตนซ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่อง เช่นเดียวกับต้นไม้จริง แต่ในใจ แม้ว่าสาระสำคัญสากลที่สร้างอินสแตนซ์ไว้ในทั้งสองกรณีจะเหมือนกัน [22]ตรงกันข้ามกับ Platonism จักรวาลเหล่านี้ไม่เข้าใจว่ารูปแบบ Platonic ที่มีอยู่ในโลกที่เข้าใจได้ไม่เปลี่ยนแปลง (28)ในทางกลับกัน พวกมันมีอยู่ในขอบเขตที่พวกมันสร้างอินสแตนซ์เท่านั้น จิตใจเรียนรู้ที่จะแยกแยะสากลผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรมจากประสบการณ์ [29]คำอธิบายนี้หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งต่างๆ ที่ยกขึ้นต่อต้านลัทธิเพลโต (28)

แนวความคิดมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอริสโตเติล ถือได้ว่าการคิดประกอบด้วยแนวคิดที่กระตุ้นจิตใจ แนวคิดเหล่านี้บางส่วนอาจมีมาแต่กำเนิด แต่ส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ผ่านนามธรรมจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ในความคิดได้ [22]

มีการโต้เถียงกับมุมมองเหล่านี้ว่าพวกเขามีปัญหาในการบัญชีสำหรับรูปแบบความคิดที่เป็นตรรกะ ตัวอย่างเช่น หากคิดว่าฝนจะตกหรือหิมะ ยังไม่เพียงพอที่จะยกตัวอย่างแก่นแท้ของฝนและหิมะ หรือทำให้เกิดแนวคิดที่สอดคล้องกัน เหตุผลก็คือความสัมพันธ์ที่แยกระหว่างฝนกับหิมะไม่ได้ถูกจับในลักษณะนี้ [22]ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ตำแหน่งเหล่านี้แบ่งปันกันคือความยากลำบากในการให้เรื่องราวที่น่าพึงพอใจว่าสาระสำคัญหรือแนวคิดถูกเรียนรู้โดยจิตใจผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างไร [22]

ทฤษฎีการพูดภายใน

ทฤษฎีคำพูดภายในอ้างว่าการคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของคำพูดภายใน [6] [30] [24] [1]มุมมองนี้บางครั้งเรียกว่าnominalism ทางจิตวิทยา (22)ระบุว่าการคิดเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นคำอย่างเงียบๆ และเชื่อมโยงคำเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยคในจิตใจ ความรู้ที่บุคคลหนึ่งมีเกี่ยวกับความคิดสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของการได้ยินคนเดียวในความเงียบ [31]ประเด็นหลักสามประการมักถูกกำหนดให้เป็นคำพูดภายใน: มันอยู่ในความรู้สึกที่สำคัญคล้ายกับได้ยินเสียง มันเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา และมันเป็นแผนการเคลื่อนไหวที่สามารถใช้สำหรับคำพูดจริง [24]การเชื่อมต่อกับภาษานี้ได้รับการสนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าการคิดมักจะมาพร้อมกับการทำงานของกล้ามเนื้อในอวัยวะของคำพูด กิจกรรมนี้อาจอำนวยความสะดวกในการคิดในบางกรณี แต่โดยทั่วไปไม่จำเป็น [1]ตามรายงานบางฉบับ การคิดไม่ได้เกิดขึ้นในภาษาปกติ เช่น ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส แต่มีประเภทของภาษาที่มีสัญลักษณ์และไวยากรณ์ที่สอดคล้องกัน ทฤษฎีนี้เรียกว่าภาษาของสมมติฐานทางความคิด [32] [33]

ทฤษฎีคำพูดภายในมีความน่าเชื่อถือเริ่มต้นอย่างมากเนื่องจากการวิปัสสนาแสดงให้เห็นว่ามีความคิดมากมายที่มาพร้อมกับคำพูดภายใน แต่ฝ่ายตรงข้ามมักจะโต้แย้งว่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสำหรับการคิดทุกประเภท [22] [5] [34]มีการโต้เถียงกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบของการฝันกลางวันเป็นความคิดที่ไม่ใช้ภาษาศาสตร์ [35]ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าสัตว์มีความสามารถในการคิดหรือไม่ หากการคิดจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับภาษา แสดงว่ามีช่องว่างที่สำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีภาษาที่ซับซ้อนเพียงพอ แต่การมีอยู่ของความคิดที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าช่องว่างนี้อาจไม่ใหญ่นักและสัตว์บางชนิดก็คิดอย่างนั้นจริงๆ [34] [36][37]

ภาษาของสมมติฐานทางความคิด

มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด เวอร์ชันที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในปรัชญาร่วมสมัยเรียกว่าภาษาของสมมติฐานทางความคิด [32] [33] [38] [39] [40]ระบุว่าความคิดเกิดขึ้นในสื่อของภาษาจิต ภาษานี้ซึ่งมักเรียกกันว่าMentaleseคล้ายกับภาษาปกติในด้านต่างๆ: ประกอบด้วยคำที่เชื่อมต่อถึงกันในรูปแบบวากยสัมพันธ์เพื่อสร้างประโยค [32] [33] [38] [39]การอ้างสิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปรียบเทียบโดยสัญชาตญาณระหว่างภาษาและความคิดเท่านั้น แต่ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของคุณลักษณะที่ระบบการแสดงแทนต้องมีเพื่อให้มีโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ [38] [33] [39]ในระดับของวากยสัมพันธ์ ระบบการแสดงแทนต้องมีการแทนค่าสองประเภท: การแทนค่าแบบอะตอมและแบบผสม การแสดงแทนอะตอมเป็นพื้นฐานในขณะที่การแสดงแทนแบบผสมประกอบด้วยการแสดงแทนแบบผสมอื่นๆ หรือโดยการแทนแบบอะตอม [38] [33] [39]ในระดับของความหมาย เนื้อหาเชิงความหมายหรือความหมายของการแสดงแทนแบบผสมควรขึ้นอยู่กับเนื้อหาเชิงความหมายขององค์ประกอบ ระบบการแสดงแทนมีโครงสร้างทางภาษาศาสตร์หากเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งสองนี้ [38] [33] [39]

ภาษาของสมมติฐานทางความคิดระบุว่าการคิดโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกัน นี่จะหมายความว่าความคิดนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบแทนอะตอมบางอย่างที่สามารถรวมกันได้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น [38] [33] [41]นอกเหนือจากลักษณะนามธรรมนี้ ไม่มีการกล่าวอ้างที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ความคิดของมนุษย์ถูกนำมาใช้โดยสมองหรือความคล้ายคลึงอื่น ๆ กับภาษาธรรมชาติที่มี [38]เจอร์รี โฟดอ ร์ แนะนำภาษาของสมมติฐานทางความคิดเป็นครั้งแรก [33] [38]เขาโต้แย้งในข้ออ้างนี้โดยถือได้ว่าเป็นการอธิบายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการคิด หนึ่งในคุณสมบัติเหล่านี้คือความสามารถในการผลิต: ระบบการแทนค่าจะมีประสิทธิภาพหากสามารถสร้างการแทนค่าที่ไม่ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนโดยอิงจากการแทนค่าอะตอมมิกจำนวนน้อย [38] [33] [41]สิ่งนี้ใช้ได้กับความคิดเนื่องจากมนุษย์สามารถให้ความบันเทิงกับความคิดที่แตกต่างกันจำนวนนับไม่ถ้วนแม้ว่าความสามารถทางจิตของพวกเขาจะค่อนข้าง จำกัด ลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของการคิด ได้แก่ ความเป็นระบบและ การเชื่อมโยง กันโดยอนุมาน [33] [38] [41]โฟดอร์ให้เหตุผลว่าภาษาของสมมติฐานทางความคิดนั้นเป็นความจริงเพราะมันอธิบายว่าความคิดสามารถมีลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไร และเนื่องจากไม่มีคำอธิบายทางเลือกที่ดี [38]ข้อโต้แย้งบางอย่างเกี่ยวกับภาษาของสมมติฐานทางความคิดนั้นขึ้นอยู่กับโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งสามารถสร้างพฤติกรรมที่ชาญฉลาดโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบการแสดงแทน การคัดค้านอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่ว่าการแสดงแทนทางจิตบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของแผนที่หรือรูปภาพ [38] [33]

นักคำนวณมีความสนใจเป็นพิเศษในภาษาของสมมติฐานทางความคิด เนื่องจากมีวิธีการปิดช่องว่างระหว่างความคิดในสมองของมนุษย์กับกระบวนการคำนวณที่ดำเนินการโดยคอมพิวเตอร์ [38] [33] [42]เหตุผลสำหรับสิ่งนี้ก็คือกระบวนการที่มากกว่าการแสดงแทนที่เคารพไวยากรณ์และความหมาย เช่น การอนุมานตามวิธี ponensสามารถนำไปใช้โดยระบบทางกายภาพโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระบบภาษาศาสตร์เดียวกันอาจถูกนำมาใช้ผ่านระบบวัสดุต่างๆ เช่น สมองหรือคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีนี้ คอมพิวเตอร์สามารถคิด . [38] [33]

สมาคมนิยม

มุมมองที่สำคัญในประเพณีเชิงประจักษ์คือการสมาคมนิยม มุมมองที่ว่าการคิดประกอบด้วยการสืบทอดความคิดหรือภาพ [1] [43] [44]การสืบทอดนี้ถูกมองว่าถูกควบคุมโดยกฎแห่งสมาคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าขบวนความคิดจะเผยออกมาอย่างไร [1] [45]กฎเหล่านี้แตกต่างจากความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างเนื้อหาของความคิด ซึ่งพบได้ในกรณีของการอนุมานโดยการย้ายจากความคิดของสถานที่ไปสู่ความคิดของข้อสรุป [45]มีการเสนอกฎหมายสมาคมต่างๆ ตามกฎของความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ความคิดมักจะทำให้เกิดความคิดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมากหรือตรงกันข้ามกับแนวคิดเหล่านั้น ในทางกลับกัน กฎของความต่อเนื่องกันระบุว่าหากความคิดสองแนวคิดได้รับประสบการณ์ร่วมกันบ่อยครั้ง ประสบการณ์ของแนวคิดหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ของอีกแนวคิดหนึ่ง [1] [43]ในแง่นี้ ประวัติของประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวกำหนดความคิดที่สิ่งมีชีวิตมี และความคิดเหล่านี้จะเผยออกมาอย่างไร (45)แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าความเชื่อมโยงนั้นมีความหมายหรือมีเหตุผล ตัวอย่างเช่น เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างคำว่า "เย็น" กับ "ไอดาโฮ" ความคิด "ร้านกาแฟนี้เย็น" จึงอาจนำไปสู่ความคิด "

รูปแบบหนึ่งของสมาคมนิยมคือจินตนาการ มันระบุว่าการคิดเกี่ยวข้องกับการสร้างความบันเทิงให้กับลำดับของภาพที่ภาพก่อนหน้านี้สร้างภาพขึ้นมาในภายหลังตามกฎของสมาคม (22)ปัญหาอย่างหนึ่งของมุมมองนี้คือเราสามารถคิดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อความคิดเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออนันต์ที่ซับซ้อนมาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น ในการคิดทางคณิตศาสตร์ [22]คำวิจารณ์หนึ่งที่มุ่งไปที่การคบหาสมาคมโดยทั่วไปก็คือการกล่าวอ้างนั้นกว้างไกลเกินไป มีข้อตกลงกันอย่างกว้างขวางว่ากระบวนการเชื่อมโยงที่ศึกษาโดยสมาคมมีบทบาทบางอย่างในการที่ความคิดจะเผยออกมา แต่การอ้างว่ากลไกนี้เพียงพอที่จะเข้าใจความคิดทั้งหมดหรือกระบวนการทางจิตทั้งหมดมักไม่เป็นที่ยอมรับ [44] [45]

พฤติกรรมนิยม

ตามพฤติกรรมนิยม การคิดประกอบด้วยพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกโดยเฉพาะ [46] [47] [48]ในทัศนะนี้ ความนึกคิดเฉพาะเจาะจงก็เหมือนกับมีอารมณ์ที่จะประพฤติในทางใดทางหนึ่ง มุมมองนี้มักถูกกระตุ้นโดยการพิจารณาเชิงประจักษ์: เป็นเรื่องยากมากที่จะศึกษาความคิดในฐานะกระบวนการทางจิตส่วนตัว แต่จะง่ายกว่ามากที่จะศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างด้วยพฤติกรรมที่กำหนดได้อย่างไร [48] ​​ในแง่นี้ ความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ได้เกิดจากนิสัยที่มีอยู่ แต่ด้วยแนวทางใหม่ที่สร้างสรรค์นั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ [49]คำว่า "พฤติกรรมนิยม" บางครั้งใช้ในความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อนำไปใช้กับการคิดเพื่ออ้างถึงรูปแบบเฉพาะของทฤษฎีคำพูดภายใน [50]มุมมองนี้มุ่งเน้นไปที่ความคิดที่ว่าคำพูดภายในที่เกี่ยวข้องเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากคำพูดภายนอกปกติ [1]ความรู้สึกนี้คาบเกี่ยวกับการที่ผู้วิจัยเข้าใจพฤติกรรมนิยมมากกว่าปกติในปรัชญาของจิตใจ เนื่องจากพฤติกรรมการพูดภายในเหล่านี้ไม่ได้สังเกตโดยผู้วิจัย แต่เพียงอนุมานจากพฤติกรรมที่ชาญฉลาดของอาสาสมัคร [50]สิ่งนี้ยังคงเป็นจริงสำหรับหลักการพฤติกรรมนิยมทั่วไปที่ว่าหลักฐานเชิงพฤติกรรมจำเป็นสำหรับสมมติฐานทางจิตวิทยาใดๆ [48]

ปัญหาหนึ่งสำหรับพฤติกรรมนิยมคือสิ่งเดียวกันมักมีพฤติกรรมแตกต่างออกไปแม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเหมือนเมื่อก่อน [51] [52]ปัญหานี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าความคิดของบุคคลหรือสภาพจิตใจมักจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นการคิดว่าพายอร่อยไม่ได้นำไปสู่การกินพายโดยอัตโนมัติ เนื่องจากสภาพจิตใจอื่นๆ อาจยังยับยั้งพฤติกรรมนี้ได้ เช่น ความเชื่อที่ว่าจะไม่สุภาพหากทำเช่นนั้นหรือพายได้รับพิษ [53] [54]

การคำนวณ

ทฤษฎี การคำนวณทางความคิด ซึ่งมักพบในวิทยาศาสตร์การคิด เข้าใจการคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการประมวลผลข้อมูล [42] [55] [46]มุมมองเหล่านี้พัฒนาขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์ในช่วงที่สองของศตวรรษที่ 20 เมื่อนักทฤษฎีต่างๆ มองว่าการคิดนั้นคล้ายคลึงกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ [55]ในมุมมองดังกล่าว ข้อมูลอาจถูกเข้ารหัสต่างกันในสมอง แต่โดยหลักการแล้ว การดำเนินการเดียวกันนั้นเกิดขึ้นที่นั่นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดเก็บ การส่ง และการประมวลผลข้อมูล [1] [13]แต่ในขณะที่การเปรียบเทียบนี้มีแรงดึงดูดโดยสัญชาตญาณบางอย่าง นักทฤษฎีพยายามดิ้นรนเพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการคำนวณคืออะไร ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการอธิบายความรู้สึกที่การคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการคำนวณ [46]มุมมองที่โดดเด่นตามประเพณีกำหนดการคำนวณในแง่ของเครื่องจักรทัวริงแม้ว่าบัญชีร่วมสมัยมักจะมุ่งเน้นไปที่โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการเปรียบเทียบ [42]เครื่องทัวริงมีความสามารถในการดำเนินการอัลกอริทึมใด ๆ ตามหลักการพื้นฐานบางอย่าง เช่น การอ่านสัญลักษณ์จากเซลล์ การเขียนสัญลักษณ์ไปยังเซลล์ และดำเนินการคำสั่งตามสัญลักษณ์ที่อ่าน (42)วิธีนี้จะเป็นไปได้ที่จะใช้เหตุผลแบบนิรนัยตามกฎการอนุมานของตรรกะที่เป็นทางการเช่นเดียวกับการจำลองการทำงานอื่นๆ ของจิตใจ เช่น การประมวลผลภาษา การตัดสินใจ และการควบคุมการเคลื่อนไหว [55] [46]แต่การคำนวณไม่เพียงอ้างว่าการคิดมีความคล้ายคลึงกับการคำนวณเท่านั้น แต่อ้างว่าการคิดเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการคำนวณหรือว่าจิตใจเป็นเครื่องจักรทัวริง [46]

ทฤษฎีการคำนวณทางความคิดบางครั้งแบ่งออกเป็นแนวทางเชิงฟังก์ชันและแบบตัวแทน [46]วิธีการแบบ Functionalist กำหนดสถานะทางจิตผ่านบทบาทเชิงสาเหตุ แต่อนุญาตให้เหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในในเครือข่ายสาเหตุของพวกเขา [56] [57] [58]ความคิดอาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบของโปรแกรมที่สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้หลายระบบ รวมทั้งมนุษย์ สัตว์ และแม้แต่หุ่นยนต์ จากมุมมองหนึ่งที่ว่า บางสิ่งเป็นความคิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบทบาทของมันเท่านั้น "ในการสร้างสภาวะภายในและผลทางวาจาเพิ่มเติม" [59] [56]ในทางกลับกัน การเป็นตัวแทนนิยมเน้นที่ลักษณะการแสดงแทนของสภาวะทางจิต และกำหนดความคิดเป็นลำดับของสภาวะทางจิตโดยเจตนา [60] [46]ในแง่นี้ การคำนวณมักจะรวมกับภาษาของสมมติฐานทางความคิดโดยการตีความลำดับเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่ลำดับถูกควบคุมโดยกฎวากยสัมพันธ์ [46] [33]

มีการโต้แย้งข้อโต้แย้งต่างๆ เกี่ยวกับการคำนวณ ในแง่หนึ่ง ดูเหมือนว่าไม่สำคัญเพราะเกือบระบบทางกายภาพใดๆ สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการดำเนินการคำนวณและดังนั้นจึงเป็นการคิด ตัวอย่างเช่น มีการโต้เถียงกันว่าการเคลื่อนที่ของโมเลกุลในผนังปกติสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการคำนวณอัลกอริธึม เนื่องจากพวกมันเป็น "ไอโซมอร์ฟิคกับโครงสร้างที่เป็นทางการของโปรแกรม" ที่เป็นปัญหาภายใต้การตีความที่ถูกต้อง [46]สิ่งนี้จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่น่าเชื่อว่ากำแพงกำลังคิดอยู่ การคัดค้านอีกประการหนึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่ว่าการคำนวณจะรวบรวมเฉพาะบางแง่มุมของความคิด แต่ไม่สามารถอธิบายแง่มุมที่สำคัญอื่นๆ ของความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ได้ [46] [55]

ประเภทของความคิด

มีการกล่าวถึงการคิดประเภทต่างๆ มากมายในวรรณกรรมทางวิชาการ วิธีการทั่วไปแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งสร้างความรู้เชิงทฤษฎีและแนวทางที่มุ่งสร้างการกระทำหรือการตัดสินใจที่ถูกต้อง (22)แต่ไม่มีอนุกรมวิธานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สรุปประเภทเหล่านี้ทั้งหมด ในบางกรณี ความคิดเฉพาะเดียวกันอาจอยู่ในประเภทที่ต่างกันไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังอาจขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของความคิดด้วยว่าประเภทบางประเภทที่ระบุไว้ในที่นี้มีคุณสมบัติเป็นความคิดหรือไม่

ความบันเทิง การตัดสิน และการให้เหตุผล

การคิดมักถูกระบุ ด้วยการตัดสิน การตัดสินคือการดำเนินการทางจิตซึ่งนำเสนอข้อเสนอแล้วยืนยันหรือปฏิเสธ [6] [61]มันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะเชื่ออะไรและมีจุดมุ่งหมายในการพิจารณาว่าข้อเสนอที่ตัดสินนั้นจริงหรือเท็จ [62] [63]มีการเสนอทฤษฎีการตัดสินต่างๆ วิธีการที่โดดเด่นตามธรรมเนียมคือทฤษฎีการผสมผสาน มันระบุว่าการตัดสินประกอบด้วยการผสมผสานของแนวคิด [64]ในมุมมองนี้ การตัดสินว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์" คือการรวมแนวคิด "มนุษย์" และ "มนุษย์" เข้าด้วยกัน แนวคิดเดียวกันสามารถนำมารวมกันในรูปแบบต่างๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการตัดสินที่ต่างกัน เช่น "ผู้ชายบางคนเป็นมนุษย์"[65]

ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการตัดสินเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่ตัดสินกับความเป็นจริงมากขึ้น ตามคำกล่าวของFranz Brentanoการตัดสินเป็นทั้งความเชื่อหรือการไม่เชื่อในการมีอยู่ของตัวตนบางอย่าง [64] [66]ในแง่นี้ การตัดสินมีเพียงสองรูปแบบพื้นฐาน: "A มีจริง" และ "ไม่มี A" เมื่อนำไปใช้กับประโยค "มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์" นิติบุคคลที่เป็นปัญหาคือ "มนุษย์อมตะ" ซึ่งกล่าวกันว่าไม่มีอยู่จริง [64] [66]สิ่งสำคัญสำหรับเบรนทาโนคือความแตกต่างระหว่างการแสดงเนื้อหาของคำพิพากษาและการยืนยันหรือการปฏิเสธเนื้อหาเท่านั้น [64] [66]การนำเสนอเพียงข้อเสนอมักเรียกกันว่า "การให้ความบันเทิงกับข้อเสนอ" เป็นกรณีนี้ เช่น เมื่อพิจารณาข้อเสนอแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจริงหรือเท็จ [64] [66]คำว่า "การคิด" สามารถหมายถึงทั้งการตัดสินและความบันเทิงเท่านั้น ความแตกต่างนี้มักจะมีความชัดเจนในวิธีที่ความคิดนั้นแสดงออก: "การคิดอย่างนั้น" มักจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิน ในขณะที่ "การคิดถึง" หมายถึงการเป็นตัวแทนที่เป็นกลางของข้อเสนอโดยไม่มีความเชื่อประกอบ ในกรณีนี้ ข้อเสนอเป็นเพียงความบันเทิงแต่ยังไม่ได้รับการตัดสิน (19)การคิดบางรูปแบบอาจเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนของวัตถุโดยไม่มีข้อเสนอ เช่น เมื่อมีคนคิดถึงคุณยายของพวกเขา [6]

การใช้เหตุผลเป็นรูปแบบการคิดที่มีกระบวนทัศน์มากที่สุดรูปแบบหนึ่ง เป็นกระบวนการหาข้อสรุปจากสถานที่หรือหลักฐาน ประเภทของการใช้เหตุผลสามารถแบ่งออกเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยและแบบไม่นิรนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัยอยู่ภายใต้กฎการอนุมาน บางประการ ซึ่งรับประกันความจริงของข้อสรุปหากสถานที่นั้นเป็นจริง [1] [67]ตัวอย่างเช่น เมื่อให้เหตุผลว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์" และ "โสกราตีสเป็นมนุษย์" จึงสรุปได้ว่า "โสกราตีสเป็นมนุษย์" การให้เหตุผลแบบไม่นิรนัย หรือที่เรียกว่าการให้เหตุผลแบบหักล้างได้หรือการใช้ เหตุผล แบบไม่ใช้คำซ้ำซากยังคงมีเหตุผลที่น่าสนใจ แต่ความจริงของข้อสรุปไม่ได้รับการยืนยันโดยความจริงของสถานที่ [68] การชักนำเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เหตุผลแบบไม่นิรนัย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนสรุปว่า "ดวงอาทิตย์จะขึ้นในวันพรุ่งนี้" จากประสบการณ์ของคนๆ หนึ่งในวันก่อนหน้าทั้งหมด รูปแบบอื่นๆ ของการใช้เหตุผลแบบไม่นิรนัยรวมถึงการอนุมานถึงคำอธิบายที่ดีที่สุดและ การใช้ เหตุผลเชิงเปรียบเทียบ [69]

การเข้าใจผิดเป็นรูปแบบการคิดที่ผิดพลาดซึ่งขัดกับบรรทัดฐานของการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง การเข้าใจผิดที่เป็น ทางการเกี่ยวข้องกับการอนุมานที่ผิดพลาดซึ่งพบในการให้เหตุผลแบบนิรนัย [70] [71] การปฏิเสธก่อนหน้าเป็นการเข้าใจผิดอย่างเป็นทางการประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น "ถ้าโอเทลโลเป็นปริญญาตรี เขาก็เป็นผู้ชาย โอเทลโลไม่ใช่ปริญญาตรี ดังนั้น โอเทลโลจึงไม่ใช่ผู้ชาย" [1] [72] การเข้าใจ ผิดอย่างไม่เป็นทางการในทางกลับกัน ใช้กับการใช้เหตุผลทุกประเภท แหล่งที่มาของข้อบกพร่องอยู่ในเนื้อหาหรือบริบทของการโต้แย้ง [73] [70] [74]มักเกิดจากการแสดงออกที่คลุมเครือหรือคลุมเครือในภาษาธรรมชาติดังเช่นใน "ขนนกนั้นเบา สิ่งที่สว่างไม่อาจมืดได้ ดังนั้น ขนนกจึงไม่สามารถมืดได้" [75]แง่มุมที่สำคัญของการเข้าใจผิดก็คือการที่พวกเขาดูเหมือนจะมีเหตุผลที่น่าสนใจในการดูครั้งแรกและด้วยเหตุนี้จึงเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ยอมรับและกระทำความผิด [70]การให้เหตุผลถือเป็นการเข้าใจผิดหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสมมติฐานนั้นจริงหรือเท็จ แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับข้อสรุปและในบางกรณีขึ้นอยู่กับบริบท [1]

การสร้างแนวคิด

แนวคิดคือแนวคิดทั่วไปที่ประกอบขึ้นเป็นพื้นฐานของความคิด [76] [77]เป็นกฎที่ควบคุมวิธีการจัดเรียงวัตถุเป็นคลาสต่างๆ [78] [79]บุคคลหนึ่งสามารถคิดเกี่ยวกับข้อเสนอหากพวกเขามีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ [80]ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอ " วอมแบตเป็นสัตว์" เกี่ยวข้องกับแนวคิด "วอมแบต" และ "สัตว์" คนที่ไม่มีแนวคิดว่า "วอมแบต" อาจยังคงสามารถอ่านประโยคได้ แต่ไม่สามารถรับฟังข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้ การสร้างแนวคิดเป็นรูปแบบของการคิดที่ได้รับแนวคิดใหม่ [79]มันเกี่ยวข้องกับการทำความคุ้นเคยกับคุณลักษณะเฉพาะที่แชร์โดยอินสแตนซ์ทั้งหมดของประเภทเอนทิตีที่สอดคล้องกัน และพัฒนาความสามารถในการระบุกรณีบวกและปัญหาเชิงลบ กระบวนการนี้มักจะสอดคล้องกับการเรียนรู้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับประเภทที่เป็นปัญหา [78] [79]มีทฤษฎีต่างๆ มากมายเกี่ยวกับวิธีทำความเข้าใจแนวคิดและการครอบครองแนวคิด [76]

จากมุมมองหนึ่งที่ได้รับความนิยม แนวคิดต้องเข้าใจในแง่ของความสามารถ ในมุมมองนี้ ประเด็นสำคัญสองประการที่แสดงถึงลักษณะการครอบครองแนวคิด: ความสามารถในการแยกแยะระหว่างกรณีบวกและปัญหาเชิงลบ และความสามารถในการดึงข้อสรุปจากแนวคิดนี้ไปยังแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การสร้างแนวคิดสอดคล้องกับการได้มาซึ่งความสามารถเหล่านี้ [80] [81] [76]มีคนแนะนำว่าสัตว์สามารถเรียนรู้แนวความคิดได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากความสามารถในการแยกแยะสถานการณ์ประเภทต่างๆ และปรับพฤติกรรมตามนั้น [78] [82]

การแก้ปัญหา

ในกรณีของการแก้ปัญหา การคิดมุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยการเอาชนะอุปสรรคบางอย่าง [7] [1] [79]กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการคิดสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ในอีกด้านหนึ่ง การคิดแบบอเนกนัยมุ่งหมายที่จะคิดหาทางเลือกอื่นให้ได้มากที่สุด ในทางกลับกัน การคิดแบบคอนเวอร์เจนซ์พยายามจำกัดขอบเขตของทางเลือกให้แคบลงสำหรับผู้สมัครที่มีแนวโน้มมากที่สุด [1] [83] [84]นักวิจัยบางคนระบุขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงการตระหนักถึงปัญหา การพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติ การระบุเกณฑ์ทั่วไปที่การแก้ปัญหาควรเป็นไปตาม การตัดสินใจว่าควรจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์เหล่านี้อย่างไร การติดตามความคืบหน้า และการประเมินผลลัพธ์ [1]

ความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวข้องกับประเภทของปัญหาที่ต้องเผชิญ สำหรับปัญหาที่มีโครงสร้างดี มันง่ายที่จะตัดสินว่าต้องดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แต่การทำตามขั้นตอนเหล่านี้อาจยังยากอยู่ [1] [85]สำหรับปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ดี ในทางกลับกัน ยังไม่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างไร กล่าวคือ ไม่มีสูตรที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหากปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ บางครั้งวิธีแก้ปัญหาอาจมาในพริบตา ซึ่งปัญหาก็ถูกมองเห็นในมุมมองใหม่ทันที [1] [85]อีกวิธีหนึ่งในการจัดหมวดหมู่การแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ โดยการแยกแยะระหว่างอัลกอริธึมและ ฮิวริ สติ[79]อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่เป็นทางการซึ่งมีการกำหนดแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน รับประกันความสำเร็จหากใช้อย่างถูกต้อง [1] [79]การคูณแบบยาว ที่ ปกติสอนในโรงเรียนเป็นตัวอย่างของอัลกอริธึมในการแก้ปัญหาการคูณตัวเลขจำนวนมาก ในทางกลับกันฮิวริสติกเป็นขั้นตอนที่ไม่เป็นทางการ เป็นหลักการง่ายๆ ที่มักจะนำนักคิดเข้าใกล้วิธีแก้ปัญหามากขึ้น แต่ไม่รับประกันความสำเร็จในทุกกรณี แม้ว่าจะปฏิบัติตามอย่างถูกต้องก็ตาม [1] [79]ตัวอย่างของฮิวริสติกทำงานไปข้างหน้าและถอยหลัง วิธีการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนทีละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นและการเริ่มต้นและการก้าวไปข้างหน้า หรือเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดและถอยหลัง ดังนั้นเมื่อวางแผนการเดินทาง เราสามารถวางแผนขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตามลำดับเวลาของการเดินทางที่จะได้รับ หรือในลำดับที่กลับกัน [1]

อุปสรรคในการแก้ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของนักคิดในการนำความเป็นไปได้บางอย่างมาพิจารณาด้วยการกำหนดแนวทางการดำเนินการเฉพาะ [1]มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิธีที่สามเณรและผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญมักจะจัดสรรเวลาให้มากขึ้นสำหรับการกำหนดแนวคิดของปัญหาและทำงานกับการนำเสนอที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่สามเณรมักจะอุทิศเวลามากขึ้นในการดำเนินการแก้ไขโดยสมมุติฐาน [1]

การพิจารณาและตัดสินใจ

การ ไตร่ตรองเป็นรูปแบบที่สำคัญของการคิดเชิงปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้และประเมินคุณค่าโดยพิจารณาถึงเหตุผลและต่อต้านพวกเขา [86]สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการมองการณ์ไกลเพื่อคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น จากการมองการณ์ไกลนี้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันเพื่อโน้มน้าวสิ่งที่จะเกิดขึ้น การตัดสินใจเป็นส่วนสำคัญของการพิจารณา เป็นการเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติทางเลือกและเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด [67] [22] ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นรูปแบบที่เป็นทางการว่าตัวแทนที่มีเหตุมีผลในอุดมคติจะตัดสินใจอย่างไร [79] [87] [88]โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าควรเลือกทางเลือกอื่นโดยมีมูลค่าที่คาดหวังสูงสุดเสมอ ทางเลือกแต่ละทางสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละทางเลือกมีค่าต่างกัน มูลค่าที่คาดหวังของทางเลือกอื่นประกอบด้วยผลรวมของค่าของแต่ละผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับมัน คูณด้วยความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์นี้จะเกิดขึ้น [87] [88] ตามทฤษฎีการตัดสินใจ การตัดสินใจจะมีเหตุผลหากตัวแทนเลือกทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าที่คาดหวังสูงสุด ตามที่ประเมินจากมุมมองของตัวแทนเอง [87] [88]

นักทฤษฎีหลายคนเน้นย้ำถึงธรรมชาติของความคิดในทางปฏิบัติ กล่าวคือ การคิดมักจะถูกชี้นำโดยงานบางประเภทที่มีเป้าหมายในการแก้ไข ในแง่นี้ การคิดถูกนำมาเปรียบเทียบกับการลองผิดลองถูกในพฤติกรรมของสัตว์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ในมุมมองนี้ ความแตกต่างที่สำคัญคือกระบวนการนี้เกิดขึ้นภายในในรูปแบบของการจำลอง [1]กระบวนการนี้มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามาก เนื่องจากเมื่อพบวิธีแก้ปัญหาในความคิดแล้ว เฉพาะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวิธีแก้ปัญหาที่พบเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการภายนอก ไม่ใช่วิธีอื่นๆ ทั้งหมด [1]

ความทรงจำและจินตนาการเป็นตอนๆ

เมื่อเข้าใจการคิดในความหมายที่กว้าง จะรวมทั้งความจำแบบเป็นตอนและจินตนาการ (20)ในความทรงจำแบบเป็นตอน เหตุการณ์ที่เคยประสบมาในอดีตจะถูกหวนคิดถึง [89] [90] [91]เป็นรูปแบบของการเดินทางข้ามเวลาทางจิตซึ่งประสบการณ์ในอดีตจะได้รับประสบการณ์ใหม่ [91] [92]แต่นี่ไม่ใช่สำเนาที่ถูกต้องของประสบการณ์ดั้งเดิม เนื่องจากความจำแบบเป็นตอนเกี่ยวข้องกับแง่มุมเพิ่มเติมและข้อมูลที่ไม่ปรากฏในประสบการณ์ดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงความรู้สึกคุ้นเคยและข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน [89] [91]ความทรงจำมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรในอดีต ตรงกันข้ามกับจินตนาการ ซึ่งนำเสนอวัตถุโดยไม่มุ่งหมายที่จะแสดงว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรหรือเป็นอย่างไร [93]เนื่องจากการเชื่อมโยงที่ขาดหายไปกับความเป็นจริง เสรีภาพมากขึ้นเกี่ยวข้องกับจินตนาการส่วนใหญ่: เนื้อหาของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ เปลี่ยนแปลง และรวมกันใหม่เพื่อสร้างการจัดเตรียมใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน [94]ความทรงจำและจินตนาการเป็นตอนๆ มีความเหมือนกันกับความคิดรูปแบบอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในโดยไม่ต้องกระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกใดๆ [95] [94]แต่พวกเขายังคงใกล้ชิดกับความรู้สึกมากกว่ารูปแบบความคิดที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เพราะพวกเขานำเสนอเนื้อหาทางประสาทสัมผัสที่อย่างน้อยในหลักการก็สามารถรับรู้ได้เช่นกัน

จิตไร้สำนึก

ความคิดอย่าง มีสติคือรูปแบบการคิดของกระบวนทัศน์และมักจะเป็นจุดสนใจของการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่มีการถกเถียงกันว่าความคิดบางรูปแบบก็เกิดขึ้นในระดับจิตไร้สำนึกเช่นกัน [9] [10] [4] [5]ความคิดที่ไม่ได้สติ คือ ความคิดที่เกิดขึ้นเบื้องหลังโดยปราศจากประสบการณ์ จึงไม่สังเกตโดยตรง การมีอยู่ของมันมักจะอนุมานด้วยวิธีการอื่นแทน [10]ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญหรือปัญหาที่ยาก พวกเขาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที แต่ในเวลาต่อมา วิธีแก้ปัญหาอาจปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทันที แม้ว่าจะไม่มีการคิดอย่างมีสติในการแก้ปัญหานี้ในระหว่างนี้ [10][9]ในกรณีเช่นนี้ การทำงานด้านความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นในการหาทางออกมักจะถูกอธิบายในแง่ของความคิดที่ไม่ได้สติ แนวคิดหลักคือการเปลี่ยนแปลงทางปัญญาเกิดขึ้น และเราจำเป็นต้องวางความคิดที่ไม่ได้สติเพื่อให้สามารถอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร [10] [9]

มีการถกเถียงกันว่าความคิดที่มีสติสัมปชัญญะและจิตใต้สำนึกนั้นแตกต่างกันไม่เพียงแค่สัมพันธ์กับประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถด้วย ตาม ทฤษฎีของ นักทฤษฎีทางความคิดที่ไม่ได้สติตัวอย่างเช่น ความคิดที่มีสติสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ได้โดยมีตัวแปรเพียงไม่กี่ตัว แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าความคิดที่ไม่ได้สติเมื่อมีปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งมีตัวแปรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง [10] [9]บางครั้งสิ่งนี้อธิบายได้ผ่านการอ้างว่าจำนวนของสิ่งที่เราสามารถคิดอย่างมีสติได้ในเวลาเดียวกันนั้นค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ความคิดที่ไม่ได้สตินั้นไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว [10]แต่นักวิจัยคนอื่นๆ ได้ปฏิเสธข้ออ้างที่ว่าความคิดที่ไม่ได้สติมักจะดีกว่าการคิดอย่างมีสติ [96] [97]ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับความแตกต่างระหว่างรูปแบบการคิดทั้งสองแบบ ได้แก่ ความคิดที่มีสติมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามกฎตรรกะที่เป็นทางการ ในขณะที่ความคิดที่ไม่ได้สติต้องอาศัยการประมวลผลแบบเชื่อมโยงมากกว่า และมีเพียงการคิดอย่างมีสติเท่านั้นที่จะแสดงแนวคิดอย่างชัดเจนและเกิดขึ้นผ่านสื่อกลางของภาษา [10] [98]

ในสาขาวิชาต่างๆ

ปรากฏการณ์วิทยา

ปรากฏการณ์วิทยาเป็นศาสตร์แห่งโครงสร้างและเนื้อหาของประสบการณ์ [99] [100]คำว่า "ปรากฏการณ์ทางปัญญา" หมายถึงลักษณะประสบการณ์ของการคิดหรือสิ่งที่รู้สึกเหมือนคิด [4] [101] [102] [6] [103]นักทฤษฎีบางคนอ้างว่าไม่มีปรากฏการณ์ความรู้ความเข้าใจที่โดดเด่น ในมุมมองดังกล่าว ประสบการณ์แห่งการคิดเป็นเพียงประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสรูปแบบหนึ่งเท่านั้น [103] [104] [105]ตามรุ่นหนึ่ง การคิดเกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงภายในเท่านั้น [104]ตามที่คนอื่นบอก ไม่มีประสบการณ์ของการคิดนอกเหนือจากผลทางอ้อมที่การคิดมีต่อประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส[4] [101]รูปแบบที่อ่อนแอกว่าของแนวทางดังกล่าวทำให้การคิดอาจมีปรากฏการณ์วิทยาที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าการคิดยังคงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เพราะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง ในมุมมองนี้ เนื้อหาทางประสาทสัมผัสเป็นรากฐานของความคิดที่อาจเกิดขึ้น [4] [104] [105]

การ ทดลองทางความคิดที่มักถูกอ้างถึง เพื่อ สนับสนุนการมีอยู่ของปรากฏการณ์ทางปัญญาอันโดดเด่นนั้นเกี่ยวข้องกับคนสองคนที่ฟังวิทยุกระจายเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศส คนหนึ่งเข้าใจภาษาฝรั่งเศสและอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจ [4] [101] [102] [106]แนวคิดเบื้องหลังตัวอย่างนี้คือผู้ฟังทั้งสองได้ยินเสียงเดียวกันและดังนั้นจึงมีประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการรับรู้เหมือนกัน เพื่อที่จะอธิบายความแตกต่างนั้น จะต้องวางปรากฏการณ์ทางความรู้ความเข้าใจที่โดดเด่น: เฉพาะประสบการณ์ของบุคคลแรกเท่านั้นที่มีลักษณะการรู้คิดเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากมันมาพร้อมกับความคิดที่สอดคล้องกับความหมายของสิ่งที่พูด [4] [101] [102] [107]อาร์กิวเมนต์อื่นๆ สำหรับประสบการณ์การคิดมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงการคิดแบบไตร่ตรองโดยตรงหรือความรู้ของผู้คิดเกี่ยวกับความคิดของตนเอง [4] [101] [102]

นักปรากฏการณ์วิทยายังให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของประสบการณ์การคิด การตัดสินเป็นหนึ่งในรูปแบบต้นแบบของปรากฏการณ์ทางปัญญา [102] [108] มันเกี่ยวข้องกับสิทธิ์เสรีในญาณทิพย์ ซึ่งข้อเสนอได้รับความบันเทิง หลักฐานสำหรับและต่อต้านมันได้รับการพิจารณา และบนพื้นฐานของเหตุผลนี้ ข้อเสนอนั้นได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ [102]บางครั้งก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าประสบการณ์แห่งความจริงเป็นศูนย์กลางของการคิด กล่าวคือ การคิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าโลกเป็นอย่างไร [6] [101]มันแบ่งปันคุณลักษณะนี้กับการรับรู้ แต่แตกต่างจากในลักษณะที่มันเป็นตัวแทนของโลก: โดยไม่ต้องใช้เนื้อหาทางประสาทสัมผัส [6]

ลักษณะเด่นประการหนึ่งที่มักกำหนดให้คิดและการตัดสินคือ ประสบการณ์เหล่านี้เป็นประสบการณ์เชิงกริยา ตรงกันข้ามกับประสบการณ์ก่อนการทำนายที่พบในการรับรู้ทันที [109] [110]ในมุมมองดังกล่าว แง่มุมต่างๆ ของประสบการณ์การรับรู้จะคล้ายกับการตัดสินโดยไม่ต้องตัดสินในความหมายที่เข้มงวด [4] [111] [112]ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การรับรู้ที่หน้าบ้านนำมาซึ่งความคาดหวังต่างๆ เกี่ยวกับลักษณะของบ้านที่ไม่ได้เห็นโดยตรง เช่น ขนาดและรูปร่างของด้านอื่นๆ กระบวนการนี้บางครั้งเรียกว่าการรับรู้ [4] [111]ความคาดหวังเหล่านี้คล้ายกับการตัดสินและอาจผิดได้ กรณีนี้เมื่อเดินไปรอบๆ "บ้าน" จะเป็นเช่นนี้ว่า มันไม่ใช่บ้านเลย มีแต่เพียงส่วนหน้าของบ้านที่ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลัง ในกรณีนี้ ความคาดหวังของการรับรู้จะผิดหวังและผู้รับรู้รู้สึกประหลาดใจ [4]มีความไม่เห็นด้วยว่าควรเข้าใจลักษณะ predictative เหล่านี้ของการรับรู้ปกติเป็นรูปแบบของปรากฏการณ์ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคิด [4]ประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและภาษาด้วย เหตุผลก็คือความคาดหวังล่วงหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา ซึ่งบางครั้งถูกนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับความคิดที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ [4]นักทฤษฎีหลายคนแย้งว่าประสบการณ์ก่อนการทำนายนั้นเป็นพื้นฐานหรือพื้นฐานมากกว่า เนื่องจากประสบการณ์เชิงทำนายนั้นสร้างขึ้นจากความรู้สึกบางอย่าง และดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์นั้น [112] [109] [110]

อีกวิธีหนึ่งที่นักปรากฏการณ์วิทยาพยายามแยกแยะประสบการณ์การคิดจากประสบการณ์ประเภทอื่นๆ นั้นสัมพันธ์กับความตั้งใจที่ว่างเปล่า ซึ่ง ตรงกันข้ามกับ ความตั้งใจ โดยสัญชาตญาณ [113] [114]ในบริบทนี้ "เจตนา" หมายความว่าวัตถุบางอย่างมีประสบการณ์ ในเจตนาโดยสัญชาตญาณวัตถุจะถูกนำเสนอผ่านเนื้อหาทางประสาทสัมผัส ในทางกลับกัน ความตั้งใจที่ว่างเปล่านำเสนอวัตถุในลักษณะที่เป็นนามธรรมมากขึ้นโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเนื้อหาทางประสาทสัมผัส [113] [4] [114]ดังนั้นเมื่อรับรู้พระอาทิตย์ตก มันจะแสดงผ่านเนื้อหาทางประสาทสัมผัส พระอาทิตย์ตกแบบเดียวกันนั้นสามารถนำเสนอโดยไม่ใช้สัญชาตญาณเมื่อเพียงแค่คิดถึงมันโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเนื้อหาทางประสาทสัมผัส [114]ในกรณีเหล่านี้ คุณสมบัติเดียวกันกับวัตถุ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการนำเสนอเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัตถุที่นำเสนอ แต่จะนำเสนออย่างไร [113]เนื่องจากความธรรมดานี้ มันจึงเป็นไปได้ที่การแสดงแทนของโหมดต่างๆ จะทับซ้อนกันหรือแยกจากกัน [6]ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหาแว่นตา คนหนึ่งอาจคิดว่าตัวเองลืมแว่นตาไว้บนโต๊ะในครัว ความตั้งใจที่ว่างเปล่านี้ของแก้วที่วางอยู่บนโต๊ะในครัวจะสำเร็จโดยสัญชาตญาณเมื่อเห็นพวกเขานอนอยู่ที่นั่นเมื่อมาถึงห้องครัว ด้วยวิธีนี้ การรับรู้สามารถยืนยันหรือหักล้างความคิดได้ขึ้นอยู่กับว่าสัญชาตญาณที่ว่างเปล่านั้นได้รับการเติมเต็มในภายหลังหรือไม่ [6] [114]

อภิปรัชญา

ปัญหาจิตใจและร่างกายเกี่ยวข้องกับคำอธิบายของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างจิตใจหรือกระบวนการทางจิต กับสภาวะหรือกระบวนการของร่างกาย [115]จุดมุ่งหมายหลักของนักปรัชญาที่ทำงานในด้านนี้คือการกำหนดธรรมชาติของจิตใจและสภาวะ/กระบวนการของจิตใจ และวิธี (หรือแม้ว่า) จิตใจจะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

ประสบการณ์การรับรู้ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่มาถึงอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆจากโลกภายนอก และสิ่งเร้าเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพจิตใจ ในที่สุดก็ทำให้รู้สึกได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่ายินดีหรือไม่น่าพอใจ ตัวอย่างเช่น ความปรารถนาของใครบางคนสำหรับพิซซ่าชิ้นหนึ่ง มักจะทำให้บุคคลนั้นขยับร่างกายของเขาหรือเธอในลักษณะเฉพาะและไปในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ คำถามคือเป็นไปได้อย่างไรที่ประสบการณ์ที่มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นจากก้อนสสารสีเทาที่ไม่มีคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ปัญหาที่เกี่ยวข้องคือการอธิบายว่าทัศนคติเชิงประพจน์ ของใครบางคน (เช่น ความเชื่อและความปรารถนา) สามารถทำให้เกิดเซลล์ประสาท ของบุคคลนั้นได้อย่างไรเพื่อยิงและกล้ามเนื้อของเขาให้หดตัวในลักษณะที่ถูกต้อง เหล่านี้ประกอบด้วยปริศนาบางอย่างที่ต้องเผชิญกับ นัก ญาณวิทยาและนักปรัชญาแห่งจิตใจตั้งแต่สมัยของRené Descartesเป็นอย่าง น้อย [116]

ด้านบนนี้สะท้อนถึงคำอธิบายเชิงฟังก์ชันแบบคลาสสิกว่าเราทำงานอย่างไรในฐานะระบบการคิดและการคิด อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่เห็นได้ชัดว่าแก้ไขไม่ได้นั้นสามารถเอาชนะและข้ามไปได้โดยใช้ วิธีการรับ รู้ที่เป็นตัวเป็นตนโดยมีรากฐานมาจากการทำงานของไฮเดกเกอร์เพียเจต์วีกอต สกี แมร์โล -ปอง ตี และนักปฏิบัตินิยม จอห์น ดิ อี้ [117] [118]

แนวทางนี้ระบุว่าแนวทางแบบคลาสสิกในการแยกจิตและวิเคราะห์กระบวนการของจิตนั้นผิดไป ในทางกลับกัน เราควรเห็นว่าจิต การกระทำของตัวแทนที่รวมเป็นร่าง และสิ่งแวดล้อมที่รับรู้และจินตนาการนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่กำหนดแต่ละส่วน อื่น ๆ. ดังนั้น การวิเคราะห์หน้าที่ของจิตใจเพียงอย่างเดียวมักจะทิ้งเราไว้กับปัญหาจิตใจและร่างกายซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ [19]

จิตวิทยา

ผู้ชายกำลังคิดในการเดินทางด้วยรถไฟ

นักจิตวิทยาได้จดจ่อกับการคิดเป็นความพยายามทางปัญญาที่มุ่งค้นหาคำตอบสำหรับคำถามหรือวิธีแก้ปัญหาของปัญหาในทางปฏิบัติ จิตวิทยาความรู้ความเข้าใจเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่ตรวจสอบกระบวนการทางจิตภายใน เช่น การแก้ปัญหา ความจำ และภาษา ซึ่งล้วนใช้ในการคิด โรงเรียนแห่งความคิดที่เกิดจากแนวทางนี้เรียกว่า องค์ความรู้ ( cognitivism ) ซึ่งมีความสนใจในวิธีที่ผู้คนแสดงการประมวลผลข้อมูลทางจิตใจ มันมีพื้นฐานอยู่ในจิตวิทยาเกสตั ลต์ ของMax Wertheimer , Wolfgang KöhlerและKurt Koffka [ 120]และในผลงานของJean Piagetซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมทฤษฎีของขั้นตอน/ระยะที่อธิบายพัฒนาการทางปัญญาของเด็ก

นักจิตวิทยาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใช้ วิธีการทาง จิตฟิสิกส์และการทดลองเพื่อทำความเข้าใจ วินิจฉัย และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยกระบวนการทางจิตซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง พวกเขาศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ของการคิด รวมถึงจิตวิทยาของการให้เหตุผลและวิธีที่ผู้คนตัดสินใจและตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการค้นพบอย่างสร้างสรรค์และความคิดเชิงจินตนาการ ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจยืนยันว่าการแก้ปัญหาจะอยู่ในรูปแบบของอัลกอริธึมนั่นคือ กฎที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจ แต่สัญญาว่าจะแก้ปัญหา หรือของฮิ วริสติ ก: กฎที่เข้าใจแต่ไม่ได้รับประกันการแก้ปัญหาเสมอไป วิทยาศาสตร์การรู้คิดแตกต่างจากจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจในอัลกอริธึมที่มีจุดประสงค์เพื่อจำลองพฤติกรรมมนุษย์นั้นถูกนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติบนคอมพิวเตอร์ ในกรณีอื่นๆ อาจพบวิธีแก้ปัญหาผ่านความเข้าใจ การตระหนักรู้ในความสัมพันธ์อย่างกะทันหัน

ในด้านจิตวิทยาพัฒนาการJean Piagetเป็นผู้บุกเบิกในการศึกษาพัฒนาการทางความคิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวุฒิภาวะ ในทฤษฎีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ เขา, ความคิดขึ้นอยู่กับการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ เพียเจต์แนะนำว่าสภาพแวดล้อมเป็นที่เข้าใจผ่านการดูดซึมของวัตถุในรูปแบบการกระทำที่มีอยู่ และสิ่งเหล่านี้ปรับให้เข้ากับวัตถุในขอบเขตที่รูปแบบที่มีอยู่ขาดความต้องการ เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมและการพัก ความคิดพัฒนาผ่านลำดับของขั้นตอนที่แตกต่างกันในเชิงคุณภาพจากแต่ละอื่น ๆ ในโหมดของการแสดงและความซับซ้อนของการอนุมานและความเข้าใจ นั่นคือ ความคิดวิวัฒนาการจากการรับรู้และการกระทำที่ระยะประสาทสัมผัสในช่วงสองปีแรกของชีวิตไปสู่การเป็นตัวแทนภายในในวัยเด็ก ต่อจากนั้น การนำเสนอต่างๆ จะค่อยๆ ถูกจัดระเบียบเป็นโครงสร้างเชิงตรรกะ ซึ่งในขั้นแรกดำเนินการกับคุณสมบัติที่เป็นรูปธรรมของความเป็นจริง[121]ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวความคิดของ Piagetian ถูกรวมเข้ากับแนวคิดการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น ความคิดจึงถือเป็นผลของกลไกที่รับผิดชอบในการนำเสนอและประมวลผลข้อมูล ในแนวคิดนี้ความเร็วของการประมวลผล การควบคุมการรับรู้และความจำในการทำงานเป็นหน้าที่หลักที่อยู่ภายใต้ความคิด ในทฤษฎี neo-Piagetian ของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาทางความคิดถือได้ว่ามาจากความเร็วในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นการควบคุมความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มหน่วยความจำในการทำงาน [122]

จิตวิทยาเชิงบวกเน้นด้านบวกของจิตวิทยามนุษย์ที่มีความสำคัญพอๆ กันกับการมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติทางอารมณ์และอาการเชิงลบอื่นๆ ในจุดแข็งและคุณธรรมของตัวละคร Peterson และ Seligman ระบุชุดของคุณลักษณะเชิงบวก บุคคลหนึ่งคนไม่คาดว่าจะมีพละกำลังทั้งหมด และไม่ได้ถูกคาดหวังให้ปิดบังคุณลักษณะนั้นโดยสิ้นเชิง รายการนี้ส่งเสริมความคิดเชิงบวกที่สร้างจากจุดแข็งของบุคคล มากกว่าวิธีการ "แก้ไข" "อาการ" ของพวกเขา [123]

จิตวิเคราะห์

"id", "ego" และ "super-ego" เป็นสามส่วนของ " เครื่องมือทางจิต " ที่กำหนดไว้ในแบบจำลองโครงสร้างของจิตใจของซิกมุนด์ ฟรอยด์ ; พวกเขาเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีสามประการในแง่ของการอธิบายกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ทางจิต ตามแบบจำลองนี้ แนวโน้มของสัญชาตญาณที่ไม่พร้อมเพรียงกันถูกห้อมล้อมด้วย "id" ส่วนที่สมจริงของจิตใจคือ "อัตตา" และหน้าที่ที่สำคัญยิ่งและมีศีลธรรมคือ "อัตตาสูง" [124]

สำหรับจิตวิเคราะห์ จิตไร้สำนึกไม่ได้รวมทุกอย่างที่ไม่รู้สึกตัว แต่เฉพาะสิ่งที่ถูกระงับจากความคิดอย่างมีสติ หรือสิ่งที่บุคคลนั้นไม่ชอบที่จะรู้อย่างมีสติเท่านั้น ในแง่หนึ่งมุมมองนี้ทำให้ตนเองมีความสัมพันธ์กับจิตไร้สำนึกเป็นปฏิปักษ์ ต่อสู้กับตัวเองเพื่อปกปิดสิ่งที่ไม่ได้สติไว้ ถ้าคนๆ หนึ่งรู้สึกเจ็บปวด สิ่งที่เขาคิดได้ก็คือการบรรเทาความเจ็บปวด ความปรารถนาใด ๆ ของเขาที่จะกำจัดความเจ็บปวดหรือเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอย่างสั่งให้จิตใจทำอะไร สำหรับฟรอยด์ จิตไร้สำนึกเป็นคลังเก็บความคิด ความปรารถนา หรือความปรารถนาที่สังคมยอมรับไม่ได้ ความทรงจำที่กระทบกระเทือนจิตใจ และอารมณ์อันเจ็บปวดที่ออกมาจากจิตใจโดยกลไกการปราบปรามทางจิตใจ. อย่างไรก็ตาม เนื้อหาไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงลบเพียงอย่างเดียว ในมุมมองทางจิตวิเคราะห์ จิตไร้สำนึกเป็นพลังที่สามารถรับรู้ได้ด้วยผลกระทบของมัน เท่านั้น—มันแสดงออกในอาการ [125]

จิตไร้สำนึกส่วนรวมซึ่งบางครั้งเรียกว่าจิตใต้สำนึกส่วนรวม เป็นศัพท์ของจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ซึ่ง กำหนด โดยคาร์ล จุมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตไร้สำนึก ที่ สังคมผู้คน หรือมนุษยชาติ ทั้งหมด แบ่งปันกัน ในระบบที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งเป็นผลผลิต ของ ประสบการณ์ ทั่วไปทั้งหมด และมีแนวคิดเช่นวิทยาศาสตร์ศาสนาและศีลธรรม ในขณะที่ฟรอยด์ไม่ได้แยกแยะระหว่าง "จิตวิทยาส่วนบุคคล" และ "จิตวิทยาส่วนรวม" จุงได้แยกแยะจิตใต้สำนึกส่วนรวมออกจากจิตใต้สำนึกส่วนบุคคล โดยเฉพาะกับมนุษย์แต่ละคน กลุ่มที่หมดสติเรียกอีกอย่างว่า "แหล่งเก็บประสบการณ์ของเผ่าพันธุ์ของเรา" [126]

ในบท "คำจำกัดความ" ของผลงานเชิงจิตวิทยาของจุงภายใต้คำจำกัดความของ "กลุ่ม" จุง อ้างอิง ถึงการ เป็นตัวแทนของกลุ่มซึ่งเป็นคำที่Lucien Lévy-Bruhl คิดค้นขึ้น ในปี 1910 ในหนังสือHow Natives Thinkของ เขาในปี 1910 จุงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นจิตไร้สำนึกโดยรวม ในทางกลับกัน ฟรอยด์ไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกโดยรวม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กฎแห่งความคิด

ตามเนื้อผ้า คำว่า " กฎแห่งความคิด " หมายถึงกฎพื้นฐานของตรรกะสามประการ ได้แก่ กฎแห่ง ความขัดแย้งกฎแห่งการกีดกันตรงกลางและหลักการของอัตลักษณ์ [127] [128]กฎเหล่านี้โดยตัวมันเองไม่เพียงพอเป็นสัจพจน์ของตรรกะ แต่สามารถมองได้ว่าเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญต่อสัจพจน์ของตรรกะ สมัยใหม่ กฎแห่งความขัดแย้งระบุว่าสำหรับข้อเสนอใด ๆ เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งมันและการปฏิเสธจะเป็นจริง:. ตามกฎหมายว่าด้วยการแยกชั้นกลางสำหรับข้อเสนอใด ๆ ไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือตรงกันข้าม:. หลักการของตัวตนยืนยันว่าวัตถุใด ๆ เหมือนกันกับตัวมันเอง:. [127] [128]มีแนวความคิดที่แตกต่างกันว่าจะเข้าใจกฎแห่งความคิดได้อย่างไร การตีความที่เกี่ยวข้องกับการคิดมากที่สุดคือการเข้าใจว่าเป็นกฎหมายกำหนดวิธีที่เราควรคิดหรือเป็นกฎหมายที่เป็นทางการของข้อเสนอที่เป็นจริงเพียงเพราะรูปแบบและไม่ขึ้นกับเนื้อหาหรือบริบท [128] การตีความเชิง อภิปรัชญาในทางกลับกัน มองว่าเป็นการแสดงถึงธรรมชาติของ "การเป็นเช่นนั้น" [128]

แม้ว่าจะมีการยอมรับกฎสามข้อนี้อย่างกว้างขวางในหมู่นักตรรกวิทยา แต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล [127] [128]อริสโตเติลยกตัวอย่างเช่นมีบางกรณีที่กฎของการแยกกลางเป็นเท็จ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นหลัก ในมุมมองของเขา ขณะนี้ "ไม่ ... จริงหรือเท็จที่จะมีการสู้รบทางเรือในวันพรุ่งนี้" [127] [128]ตรรกะสัญชาตญาณสมัยใหม่ยังปฏิเสธกฎของการกีดกันตรงกลาง การปฏิเสธนี้มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าความจริงทางคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบผ่านการพิสูจน์ กฎหมายล้มเหลวในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งมีอยู่ในทุกระบบที่เป็นทางการที่เข้มแข็งเพียงพอตามทฤษฎีบทความไม่สมบูรณ์ ของGödel [129] [130] [127] [128] นัก ปรัชญาในทางกลับกัน ปฏิเสธกฎแห่งความขัดแย้งโดยถือได้ว่าข้อเสนอบางข้อมีทั้งจริงและเท็จ แรงจูงใจประการหนึ่งของตำแหน่งนี้คือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในตรรกะคลาสสิกและทฤษฎีเซต เช่นความขัดแย้งของคนโกหกและ ความขัดแย้ง ของรัสเซล ปัญหาหนึ่งของมันคือการหาสูตรที่หลีกเลี่ยงหลักการของการระเบิดนั่นคือ ทุกสิ่งที่ตามมาจากความขัดแย้ง [131] [132] [133]

กฎแห่งความคิดบางสูตรรวมถึงกฎข้อที่สี่: หลักการของเหตุผลที่เพียงพอ [128]ระบุว่าทุกสิ่งมีเหตุผล เหตุผลหรือเหตุผลเพียงพอ มันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งสามารถเข้าใจได้หรือสามารถอธิบายได้โดยอ้างอิงถึงเหตุผลที่เพียงพอ [134] [135]ตามแนวคิดนี้ ควรมีคำอธิบายอย่างครบถ้วน อย่างน้อยในหลักการเสมอ สำหรับคำถามเช่น ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า หรือเหตุใดสงครามโลกครั้งที่สอง จึง เกิดขึ้น ปัญหาหนึ่งในการรวมหลักการนี้ไว้ในกฎแห่งความคิดก็คือ มันเป็นหลักการเลื่อนลอย ซึ่งแตกต่างจากกฎสามข้ออื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตรรกะเป็นหลัก [135] [128][134]

การคิดเชิงต่อต้าน

การ คิดเชิงต่อต้านเกี่ยวข้องกับการแสดงแทนทางจิตใจของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือ สิ่งที่ "ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริง" [136] [137]โดยปกติจะมีเงื่อนไข : มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินว่าจะเป็นอย่างไรหากได้รับเงื่อนไขบางอย่าง [138] [139]ในแง่นี้ มันพยายามที่จะตอบคำถาม "จะเกิดอะไรขึ้นถ้า" เช่น การคิดหลังเกิดอุบัติเหตุว่าถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะเสียชีวิตได้ ถือเป็นการคิดเชิงแย้ง โดยถือว่าผู้นั้นไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยและพยายามประเมินผลจากภาวะดังกล่าว ของกิจการ [137]ในแง่นี้ การคิดเชิงโต้แย้งมักจะเป็นปฏิปักษ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ในขณะที่ข้อเท็จจริงอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม เช่น ขณะกำลังขับรถ เพศ กฎแห่งฟิสิกส์ เป็นต้น[136]เมื่อเข้าใจในความหมายที่กว้างที่สุด มีรูปแบบการคิดเชิงโต้แย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขัดกับข้อเท็จจริงเลย [139]เป็นกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหากเหตุการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้น และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในภายหลังและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ด้วย [138]ในความหมายที่กว้างกว่านี้ คำว่า "เงื่อนไขเสริม" บางครั้งใช้แทน " เงื่อนไขการโต้แย้ง "[139]แต่กรณีกระบวนทัศน์ของการคิดเชิงโต้แย้งนั้นเกี่ยวข้องกับทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเหตุการณ์ในอดีต [136]

การคิดเชิงต่อต้านมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากเราประเมินโลกรอบตัวเรา ไม่เพียงแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น แต่ยังประเมินจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นด้วย [137]มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการคิดเชิงต่อต้านมากขึ้นหลังจากสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำบางอย่างที่ตัวแทนทำ [138] [136]ในแง่นี้ ความเสียใจมากมายเกี่ยวข้องกับการคิดเชิงโต้ตอบ ซึ่งตัวแทนคิดว่าจะได้ผลที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร หากแต่พวกเขาได้กระทำการที่ต่างไปจากเดิม [137]กรณีเหล่านี้เรียกว่าข้อโต้แย้งที่สูงขึ้น ตรงกันข้ามกับข้อโต้แย้งที่ลดลง ซึ่งสถานการณ์จำลองสถานการณ์ขัดแย้งเลวร้ายกว่าความเป็นจริง [138] [136]การคิดเชิงโต้แย้งที่สูงขึ้นมักจะประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพราะมันนำเสนอสถานการณ์จริงในมุมที่เลวร้าย สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับอารมณ์เชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการคิดในแง่ลบ [137]แต่ทั้งสองรูปแบบมีความสำคัญเนื่องจากเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้จากพวกเขาและปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคต [137] [136]

การทดลองทางความคิด

การทดลองทางความคิดเกี่ยวข้องกับการคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในจินตนาการ บ่อยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง [140] [141] [142]เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันว่าการทดลองทางความคิดแบบขยายขอบเขตใดควรเข้าใจว่าเป็นการทดลองจริง [143] [144] [145]เป็นการทดลองในแง่ที่ว่าสถานการณ์บางอย่างถูกกำหนดขึ้นและพยายามเรียนรู้จากสถานการณ์นี้โดยทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากสถานการณ์นั้น [146] [143]สิ่งเหล่านี้แตกต่างจากการทดลองทั่วไปในจินตนาการที่ใช้สร้างสถานการณ์ และใช้การใช้เหตุผลเชิงโต้ตอบเพื่อประเมินสิ่งที่ตามมา แทนที่จะตั้งค่าทางกายภาพและสังเกตผลที่ตามมาผ่านการรับรู้ [147] [141] [143] [142]ดังนั้น การคิดเชิงต่อต้านจึงมีบทบาทสำคัญในการทดลองทางความคิด [148]

อาร์กิวเมนต์ห้องภาษาจีนเป็นการทดลองทางความคิดที่มีชื่อเสียงซึ่งเสนอโดยJohn Searle [149] [150]เกี่ยวข้องกับคนที่นั่งอยู่ในห้องปิด มอบหมายให้ตอบข้อความที่เขียนเป็นภาษาจีน บุคคลนี้ไม่รู้จักภาษาจีน แต่มีหนังสือกฎขนาดยักษ์ที่ระบุว่าจะตอบกลับข้อความใด ๆ ที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน คล้ายกับวิธีที่คอมพิวเตอร์จะตอบสนองต่อข้อความ แนวคิดหลักของการทดลองทางความคิดนี้คือทั้งบุคคลและคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษาจีน ด้วยวิธีนี้ Searle ตั้งเป้าที่จะแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีจิตใจที่สามารถเข้าใจรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้จะทำอย่างชาญฉลาดก็ตาม [149] [150]

การทดลองทางความคิดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อความบันเทิง การศึกษา หรือการโต้แย้งหรือต่อต้านทฤษฎี การอภิปรายส่วนใหญ่เน้นที่การใช้เป็นข้อโต้แย้ง การใช้งานนี้พบได้ในสาขาต่างๆ เช่น ปรัชญา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ [141] [145] [144] [143]เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเนื่องจากมีความขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับสถานะญาณวิทยาของการทดลองทางความคิด กล่าวคือ เชื่อถือได้เพียงใดในฐานะหลักฐาน ที่ สนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎี [141] [145] [144] [143]ศูนย์กลางของการปฏิเสธการใช้งานนี้คือความจริงที่ว่าพวกเขาแสร้งทำเป็นเป็นแหล่งความรู้โดยไม่จำเป็นต้องออกจากเก้าอี้เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ใหม่ ผู้ปกป้องการทดลองทางความคิดมักจะโต้แย้งว่าสัญชาตญาณที่อยู่เบื้องบนและชี้นำการทดลองทางความคิดนั้น อย่างน้อยก็ในบางกรณี น่าเชื่อถือ [141] [143]แต่การทดลองทางความคิดก็อาจล้มเหลวได้เช่นกัน หากพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจากสัญชาตญาณ หรือหากพวกเขาทำเกินกว่าที่สัญชาตญาณสนับสนุน [141] [142]ในแง่หลัง บางครั้งมีการเสนอการทดลองตอบโต้ทางความคิดเพื่อแก้ไขสถานการณ์เดิมเล็กน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณเริ่มต้นไม่สามารถคงอยู่ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ [141]มีการเสนออนุกรมวิธานแบบต่างๆ ของการทดลองทางความคิด พวกเขาสามารถแยกแยะได้ ตัวอย่างเช่น โดยที่พวกเขาประสบความสำเร็จหรือไม่โดยวินัยที่ใช้พวกเขาโดยบทบาทของพวกเขาในทฤษฎีหรือโดยว่าพวกเขายอมรับหรือปรับเปลี่ยนกฎจริงของฟิสิกส์ [142] [141]

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นรูปแบบของการคิดที่มีเหตุผลไตร่ตรอง และมุ่งเน้นที่การกำหนดว่าจะเชื่อหรือดำเนินการอย่างไร [151] [152] [153]ยึดมั่นในมาตรฐานต่างๆ เช่น ความชัดเจนและความมีเหตุมีผล ในแง่นี้ มันไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาที่พยายามแก้ปัญหาในมือเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน กระบวนการ ทางปัญญาเมตาก็ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของตนเอง [152]ซึ่งรวมถึงการประเมินทั้งว่าการให้เหตุผลนั้นถูกต้องและหลักฐานที่อ้างอิงนั้นเชื่อถือได้ [152]นี่หมายความว่าตรรกะมีบทบาทสำคัญในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มันไม่ได้กังวลแค่ตรรกะที่เป็นทางการ แต่ยังรวมถึงตรรกะ ที่ไม่เป็นทางการ ด้วย โดยเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการ เข้าใจผิดที่ไม่เป็น ทางการ ต่างๆ อันเนื่องมาจากการแสดงออกที่คลุมเครือหรือคลุมเครือในภาษาธรรมชาติ [152] [154] [155]ไม่มีคำจำกัดความมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของ "การคิดเชิงวิพากษ์" แต่มีนัยสำคัญที่ทับซ้อนกันระหว่างคำจำกัดความที่เสนอในการกำหนดคุณลักษณะของการคิดเชิงวิพากษ์ว่าอย่างระมัดระวังและมุ่งเป้าหมาย [153]ตามบางฉบับ มีเพียงข้อสังเกตและการทดลองของนักคิดเองเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานในการคิดเชิงวิพากษ์ บางคน จำกัด ไว้ที่การก่อตัวของการตัดสิน แต่ไม่รวมการกระทำเป็นเป้าหมาย [153]

ตัวอย่างการคิดเชิงวิพากษ์ที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันโดยJohn Deweyเกี่ยวข้องกับการสังเกตฟองโฟมที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังเริ่มต้น นักคิดเชิงวิพากษ์พยายามหาคำอธิบายที่เป็นไปได้ต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนสถานการณ์เดิมเล็กน้อยเพื่อพิจารณาว่าคำอธิบายใดเป็นคำอธิบายที่ถูกต้อง [153] [156]แต่ไม่ใช่ทุกรูปแบบของกระบวนการที่มีคุณค่าทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมาถึงวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องโดยทำตามขั้นตอนของอัลกอริทึมอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ถือว่าเป็นการคิดเชิงวิพากษ์ เช่นเดียวกันหากวิธีแก้ปัญหาถูกนำเสนอต่อนักคิดในทันทีทันใดของความเข้าใจและยอมรับทันที [153]

การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีบทบาทสำคัญในการศึกษา: การส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการคิดเชิงวิพากษ์มักถูกมองว่าเป็นเป้าหมายการศึกษาที่สำคัญ [153] [152] [157]ในแง่นี้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงถ่ายทอดความเชื่อที่แท้จริงให้กับนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการสรุปข้อสรุปของตนเองและตั้งคำถามกับความเชื่อที่มีอยู่ก่อนแล้วด้วย [157]ความสามารถและนิสัยที่เรียนรู้ด้วยวิธีนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสังคมโดยรวมด้วย [152]นักวิจารณ์ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการศึกษาได้โต้แย้งว่าไม่มีรูปแบบสากลของการคิดที่ถูกต้อง แต่พวกเขาโต้แย้งว่าหัวข้อต่างๆ อาศัยมาตรฐานที่แตกต่างกัน และการศึกษาควรเน้นที่การถ่ายทอดทักษะเฉพาะสาขาวิชาเหล่านี้ แทนที่จะพยายามสอนวิธีคิดแบบสากล [153] [158]การคัดค้านอื่นๆ มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าการคิดเชิงวิพากษ์และเจตคติที่อยู่ภายใต้การคิดนั้นเกี่ยวข้องกับอคติที่ไม่ยุติธรรมต่างๆ เช่น การถือเอาตนเอง ความเป็นกลางที่ห่างไกล ความเฉยเมย และการเน้นย้ำทางทฤษฎีที่ตรงกันข้ามกับการปฏิบัติจริง [153]

คิดบวก

การคิดเชิงบวกเป็นหัวข้อสำคัญในจิตวิทยาเชิงบวก [159]มันเกี่ยวข้องกับการมุ่งความสนใจไปที่ด้านบวกของสถานการณ์ และด้วยเหตุนี้จึงดึงความสนใจจากด้านลบของมัน [159]นี้มักจะถูกมองว่าเป็นมุมมองระดับโลกที่ใช้เฉพาะกับการคิด แต่ยังรวมถึงกระบวนการทางจิตอื่น ๆ เช่นความรู้สึกด้วย [159]ในแง่นี้ มันเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการ มองโลกใน แง่ดี รวมถึงการคาดหวังสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [160] [159] ทัศนคติเชิงบวกนี้ทำให้ผู้คนมีโอกาสแสวงหาเป้าหมายใหม่ๆ มากขึ้น [159]นอกจากนี้ยังเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะมุ่งมั่นต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ซึ่งดูเหมือนยากจะไปถึงแทนที่จะเพียงแค่ยอมแพ้ [160] [159]

ผลกระทบของการคิดเชิงบวกยังไม่ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่การศึกษาบางชิ้นแนะนำว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงบวกกับความเป็นอยู่ที่ดี [159]ตัวอย่างเช่น นักเรียนและสตรีมีครรภ์ที่มองโลกในแง่ดีมักจะรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดได้ดีขึ้น [160] [159]บางครั้งสิ่งนี้อธิบายได้ด้วยการชี้ให้เห็นว่าความเครียดไม่ได้มีอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด แต่ขึ้นอยู่กับการตีความสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ ความเครียดที่ลดลงอาจพบได้ในนักคิดเชิงบวกเพราะพวกเขามักจะมองสถานการณ์ดังกล่าวในแง่บวกมากขึ้น [159]แต่ผลกระทบยังรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติในนักคิดเชิงบวกที่มักจะใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่ดีต่อสุขภาพเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก[159]ผลกระทบนี้ เช่น เวลาที่จำเป็นในการฟื้นตัวจากการผ่าตัดอย่างเต็มที่และแนวโน้มที่จะออกกำลังกายต่อในภายหลัง [160]

แต่มีการถกเถียงกันว่าการคิดบวกจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบได้ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มของผู้มองโลกในแง่ดีที่จะมุ่งมั่นต่อไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากสามารถย้อนกลับมาได้หากเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทน [160]อันตรายอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบวกก็คือ มันอาจจะยังคงอยู่ในระดับของความเพ้อฝันที่ไม่สมจริงเท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงล้มเหลวในการสร้างผลงานในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวแทน [161] การมองโลกใน แง่ร้ายอาจมีผลในเชิงบวกเพราะมันสามารถบรรเทาความผิดหวังได้ด้วยการคาดการณ์ความล้มเหลว [160] [162]

การคิดเชิงบวกเป็นหัวข้อที่เกิดซ้ำในวรรณกรรมช่วยเหลือตนเอง [163]ในที่นี้ บ่อยครั้งมีการอ้างว่าบุคคลสามารถปรับปรุงชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยการพยายามคิดในแง่บวก แม้ว่านี่จะหมายถึงการส่งเสริมความเชื่อที่ขัดต่อหลักฐานก็ตาม [164]การกล่าวอ้างดังกล่าวและประสิทธิผลของวิธีการที่แนะนำนั้นเป็นข้อโต้แย้งและถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [164] [165]ในขบวนการคิดใหม่ตัวเลขการคิดเชิงบวกในกฎแรงดึงดูดนักวิทยาศาสตร์เทียมอ้างว่าความคิดเชิงบวกสามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อโลกภายนอกโดยการดึงดูดผลลัพธ์เชิงบวก [166]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x "ความ คิด" สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ14 ตุลาคม 2021 .
 2. Random House Webster's Unabridged Dictionary, Second Edition, 2001, Published by Random House, Inc., ISBN 978-0-375-42599-8 , p. พ.ศ. 2518 
 3. Webster's II New College Dictionary, Webster Staff, Webster, Houghton Mifflin Company, Edition: 2, illustrationd, revised Published by Houghton Mifflin Harcourt, 1999, ISBN 978-0-395-96214-5 , p. 1147 
 4. อรรถa b c d e f g h i j k l m n Breyer, Thiemo; Gutland, คริสโตเฟอร์ (2015). "บทนำ". ปรากฏการณ์แห่งการคิด: การสืบสวนเชิงปรัชญาในลักษณะของประสบการณ์ทางปัญญา หน้า 1–24.
 5. อรรถa b c Nida-rümelin, Martine (2010). "การคิดโดยไม่ใช้ภาษา การโต้แย้งเชิงปรากฏการณ์สำหรับความเป็นไปได้และการดำรงอยู่ของมัน" . Grazer ปรัชญา Studien . 81 (1): 55–75. ดอย : 10.1163/9789042030190_005 .
 6. a b c d e f g hi j Crowell , Steven (2015). “คิดอะไรอยู่”. ปรากฏการณ์การคิด . เลดจ์ หน้า 189–212. ดอย : 10.4324/9781315697734-14 . ISBN 978-1-315-69773-4.
 7. อรรถเป็น ตัว ตุ่น คริสโตเฟอร์ (2021). "ข้อควรระวัง: 2.3 ทฤษฎีการเชื่อมโยงกัน" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 8. ^ Katsafanas, พอล (2015). "นิทเช่กับธรรมชาติของจิตไร้สำนึก" . สอบถาม: วารสารสหวิทยาการปรัชญา . 58 (3): 327–352. ดอย : 10.1080/0020174X.2013.855658 . S2CID 38776513 . 
 9. อรรถa b c d e Garrison, Katie E.; Handley, Ian M. (2017). "ไม่ใช่แค่ประสบการณ์: ความคิดที่ไร้สติสามารถเป็นเหตุเป็นผลได้ " พรมแดนทางจิตวิทยา . 8 : 1096. ดอย : 10.3389/fpsyg.2017.01096 . ISSN 1664-1078 . พี เอ็มซี 5498519 . PMID 28729844 .   
 10. อรรถa b c d e f g h Dijksterhuis, Ap; Nordgren, Loran F. (1 มิถุนายน 2549) "ทฤษฎีจิตไร้สำนึก" . มุมมองทางจิตวิทยา . 1 (2): 95–109. ดอย : 10.1111/j.1745-6916.2006.00007.x . ISSN 1745-6916 . PMID 26151465 . S2CID 7875280 .   
 11. สคีรี, จัสติน. "เดส์การ์ต, เรเน่: ความแตกต่างระหว่างจิตใจและร่างกาย" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2021 .
 12. ^ สมิธ เคิร์ต (2021). "ทฤษฎีความคิดของเดส์การต: 1. ความคิดที่เข้าใจเป็นวิธีการคิด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 13. อรรถเป็น Baum, Eric B. (2004). "1. บทนำ". ความคิดคืออะไร? . Cambridge MA: Bradford Book/MIT Press
 14. ^ บล็อก เน็ด (1981) "จิตวิทยาและพฤติกรรมนิยม" . ทบทวนปรัชญา . 90 (1): 5–43. ดอย : 10.2307/2184371 . จ สท. 2184371 . 
 15. ^ โรเมอร์, พอล เอ็ม. (พฤษภาคม 2000). "ความคิดและความรู้สึก" . ทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 90 (2): 439–443. ดอย : 10.1257/aer.90.2.439 . ISSN 0002-8282 . 
 16. ^ Planalp แซลลี่; ฟิตเนส, จูลี่ (1 ธันวาคม 2542). “คิด/รู้สึก เกี่ยว กับ สังคม และ ความ สัมพันธ์ ส่วนตัว” . วารสาร สังคม และ ความ สัมพันธ์ ส่วนตัว . 16 (6): 731–750. ดอย : 10.1177/0265407599166004 . ISSN 0265-4075 . S2CID 145750153 .  
 17. ^ เฟลัน มาร์ค; อาริโค อดัม; นิโคลส์, ชอน (2013). "การคิดและความรู้สึกนึกคิด: พิจารณาความไม่ต่อเนื่องในอภิปรัชญาพื้นบ้าน" . ปรากฏการณ์วิทยาและวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 12 (4): 703–725. ดอย : 10.1007/s11097-012-9278-7 . S2CID 15856600 . 
 18. ^ "รายการพจนานุกรมมรดกอเมริกัน: ความคิด" . www.ahdictionary.com . สำนัก พิมพ์ Houghton Mifflin Harcourt สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2021 .
 19. a b Mandelbaum, Eric (2014). "ความคิดคือความเชื่อ" . สอบถาม: วารสารสหวิทยาการปรัชญา . 57 (1): 55–96. ดอย : 10.1080/0020174X.2014.858417 . S2CID 52968342 . 
 20. ^ a b "รายการพจนานุกรมมรดกอเมริกัน: คิด" . www.ahdictionary.com . สำนัก พิมพ์ Houghton Mifflin Harcourt สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2021 .
 21. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "นิรุกติศาสตร์แห่งความคิด" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ2009-05-22 .
 22. a b c d e f g hi j k l m n Borchert, Donald (2006) . "คิด". สารานุกรมปรัชญามักมิลลัน ฉบับที่ 2 มักมิลลัน.
 23. a b c d Woolf, Raphael (1 มกราคม 2013). "เพลโตและบรรทัดฐานของความคิด" . ใจ . 122 (485): 171–216. ดอย : 10.1093/ใจ/fzt012 . ISSN 0026-4423 . 
 24. อรรถa b c แลงแลนด์-ฮัสซัน ปีเตอร์; วิเซนเต้, อากุสติน (2018). "บทนำ". สุนทรพจน์ภายใน: เสียงใหม่ อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 25. ^ เคราต์, ริชาร์ด (2017). "เพลโต" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2021
 26. ^ บ้านอิฐ โธมัส; Smith, Nicholas D. "เพลโต: 6b. ทฤษฎีรูปแบบ" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2021
 27. เนฮามาส, อเล็กซานเดอร์ (1975). "เพลโตบนความไม่สมบูรณ์แบบของโลกที่มีเหตุผล" . ปรัชญาอเมริกันรายไตรมาส . 12 (2): 105–117. ISSN 0003-0481 . JSTOR 20009565 .  
 28. อรรถเป็น เซลลาร์ส วิลฟริด (1949) "ปรัชญาของอริสโตเติล". ปรัชญาเพื่ออนาคต การแสวงหาวัตถุนิยมสมัยใหม่
 29. ^ Klima, Gyula (2017). "ปัญหาในยุคกลางของจักรวาล: 1. บทนำ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 30. ฮาร์มัน, กิลเบิร์ต (1973). "4. ความคิดและความหมาย". คิด . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 31. โรสเลอร์, โยฮันเนส (2016). "ความคิด คำพูดภายใน และความตระหนักในตนเอง" . ทบทวนปรัชญาและจิตวิทยา . 7 (3): 541–557. ดอย : 10.1007/s13164-015-0267-y . S2CID 15028459 . 
 32. อรรถเป็น c ฮาร์มัน กิลเบิร์ต (1973) "4. ความคิดและความหมาย". คิด . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 33. a b c d e f g hi j k l m n Rescorla, Michael (2019) . "ภาษาของสมมติฐานทางความคิด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2021 .
 34. ข เบอร์มิวเดซ , โฆเซ่ หลุยส์ (2003). คิดโดยไม่ใช้คำพูด . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
 35. โลมาร์, ดีเทอร์ (13 ธันวาคม 2555). ซาฮาวี, แดน (เอ็ด.). "ภาษาและการคิดแบบไม่ใช้ภาษา" . คู่มือออกซ์ฟอร์ดปรากฏการณ์ร่วมสมัย . ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780199594900.001.0001 . ISBN 978-0-19-959490-0.
 36. ^ แอนดรูว์ คริสติน; มอนโซ, ซูซานา (2021). "การรับรู้ของสัตว์: 3.4 ความคิด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2021
 37. เปรแมค, เดวิด (28 สิงหาคม 2550). "การรับรู้ของมนุษย์และสัตว์: ความต่อเนื่องและความต่อเนื่อง" . การดำเนินการของ National Academy of Sciences . 104 (35): 13861–13867 Bibcode : 2007PNAS..10413861P . ดอย : 10.1073/pnas.0706147104 . ISSN 0027-8424 . พี เอ็มซี 1955772 . PMID 17717081 .   
 38. a b c d e f g hi j k l m n Katz, Matthew . "ภาษาของสมมติฐานทางความคิด" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2021 .
 39. ↑ a b c d e Aydede , มูรัต. "บรรณานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ด: ภาษาแห่งความคิด" . สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2021 .
 40. ^ Fodor, Jerry A. (2008) ล็อต 2: ภาษาแห่งการคิดทบทวน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 41. อรรถเป็น c Borchert โดนัลด์ (2006) "ภาษาแห่งความคิด". สารานุกรมปรัชญามักมิลลัน ฉบับที่ 2 มักมิลลัน.
 42. อรรถa b c d Milkowski, มาร์ซิน. "ทฤษฎีการคำนวณของจิตใจ" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 43. อรรถเป็น ดอรีย์, มารี. "การปรับสภาพ". สารานุกรมวิทยาศาสตร์ของพายุ .
 44. อรรถเป็น Van der Veldt, JH "สมาคมนิยม". สารานุกรมคาทอลิกใหม่ .
 45. a b c d e Mandelbaum, Eric (2020). "ทฤษฎีสมคบคิดทางความคิด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2021 .
 46. a b c d e f g hi j Rescorla , Michael (2020). "ทฤษฎีการคำนวณของจิตใจ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ22 ตุลาคม 2021 .
 47. ^ ลาซเซรี, ฟีลิเป้ (2019-08-16). "O que é Behaviorismo ให้ความเห็นใจ?" . ป ริน ซิเปีย (ในภาษาโปรตุเกส). 23 (2): 249–277. ดอย : 10.5007/1808-1711.2019v23n2p249 . ISSN 1808-1711 . S2CID 212888121 .  
 48. ^ a b c Graham, George (2019). "พฤติกรรมนิยม" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2021 .
 49. ออเดต์, ฌอง-นิโคลัส; Lefebvre, Louis (18 กุมภาพันธ์ 2017). "ความยืดหยุ่นของพฤติกรรมคืออะไร" . นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม . 28 (4): 943–947. ดอย : 10.1093/beheco/arx007 . ISSN 1045-2249 . 
 50. อรรถเป็น บี รีส เฮย์น ดับเบิลยู. (2000). “คิดตามที่นักพฤติกรรมนิยมมอง” . กระดานข่าวการพัฒนาพฤติกรรม . 9 (1): 10–12. ดอย : 10.1037/h0100531 .
 51. ^ Mele, อัลเฟรด อาร์. (2003). "บทนำ". แรงจูงใจและหน่วยงาน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 52. ^ Mele, Alfred R. (1995). "แรงจูงใจ: ทัศนคติที่สร้างแรงจูงใจโดยพื้นฐาน" . ทบทวนปรัชญา . 104 (3): 387–423. ดอย : 10.2307/2185634 . จ สท. 2185634 . 
 53. ^ ชวิทซ์เกเบล, เอริค (2019). "ความเชื่อ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2019 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2020 .
 54. บอร์เชิร์ต, โดนัลด์ (2006). "ความเชื่อ". สารานุกรมปรัชญามักมิลลัน ฉบับที่ 2 มักมิลลัน. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ2 เมษายนพ.ศ. 2564 .
 55. อรรถa b c d "ปรัชญาของจิตใจ - ทฤษฎีการคำนวณแทนความคิด (CRTT)" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 56. อรรถเป็น โพลเกอร์, โธมัส ดับเบิลยู. "Functionalism" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ31 พฤษภาคม 2021 .
 57. กูลิค, โรเบิร์ต แวน (2009-01-15). เบ็คเกอร์มันน์, อันสการ์; แมคลาฟลิน, ไบรอัน พี; วอลเตอร์, สเวน (สหพันธ์). "ฟังก์ชั่นนิยม" . คู่มือปรัชญาความคิดของอ็อกซ์ฟอร์ดอย : 10.1093/oxfordhb/978019926262618.001.0001 . ISBN 978-0-19-926261-8.
 58. ฮอนเดอริช, เท็ด (2005). "จิตใจ". Oxford Companion กับปรัชญา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 59. ^ เลวิน เจเน็ต (2021). "Functionalism: 2.2 เครื่องคิดและ "การทดสอบทัวริง"" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ22 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 60. ^ พิตต์, เดวิด (2020). "การเป็นตัวแทนทางจิต: 1. ทฤษฎีการเป็นตัวแทนของจิตใจ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ22 ตุลาคม 2021 .
 61. ^ ชมิดท์, RW "คำพิพากษา". สารานุกรมคาทอลิกใหม่ .
 62. สการ์บี, มาร์โก (2006). "ทฤษฎีการพิพากษา มุมมองทางประวัติศาสตร์และทฤษฎี" . ค วอซิโอ. 6 (1): 589–592. ดอย : 10.1484/J.QUAESTIO.2.302491 .
 63. ^ โรบินส์ สอี (1898) "ทฤษฎีการพิพากษาสมัยใหม่" . ทบทวนปรัชญา . 7 (6): 583–603. ดอย : 10.2307/2176171 . จ ส. 2176171 . 
 64. อรรถa b c d e Rojszczak, Artur; สมิธ, แบร์รี่ (2003). "ทฤษฎีการพิพากษา" . ประวัติศาสตร์ปรัชญาเคมบริดจ์ พ.ศ. 2413-2488 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์: 157–173 ดอย : 10.1017/CHOL9780521591041.013 . ISBN 9780521591041.
 65. ^ ฮันนา, โรเบิร์ต (2018). "ทฤษฎีการพิพากษาของกันต์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2021 .
 66. อรรถa b c d Brandl, Johannes L.; เท็กซ์เตอร์, มาร์ค (2020). "ทฤษฎีการตัดสินของเบรนทาโน" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2021 .
 67. อรรถเป็น Vinacke, ดับเบิลยู. เอ็ดการ์. "คิด". สารานุกรมระหว่างประเทศของสังคมศาสตร์ .
 68. ^ พอลล็อค, จอห์น แอล. (1987). "การให้เหตุผลแบบใช้เหตุผลได้" . วิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 11 (4): 481–518. ดอย : 10.1207/s15516709cog1104_4 .
 69. คูนส์, โรเบิร์ต (2021). "การให้เหตุผลแบบใช้เหตุผลได้" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2021 .
 70. ^ a b c Hansen, Hans (2020). "ความผิดพลาด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2021 .
 71. ↑ Vleet , Van Jacob E. (2010). "บทนำ". การเข้าใจ ผิดเชิงตรรกะอย่างไม่เป็นทางการ: คู่มือฉบับย่อ อุปา.
 72. ^ สโตน, มาร์ค เอ. (2012). "การปฏิเสธก่อน: การใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการโต้แย้ง" . ตรรกะทางการ 32 (3): 327–356. ดอย : 10.22329/il.v32i3.3681 .
 73. ดาวเดน, แบรดลีย์. "ความผิดพลาด" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา. สืบค้นเมื่อ19 มีนาคมพ.ศ. 2564
 74. วอลตัน ดักลาส เอ็น. (1987) "1. อาร์กิวเมนต์รูปแบบใหม่". การเข้าใจผิดอย่างไม่เป็นทางการ: สู่ทฤษฎีการวิจารณ์อาร์กิวเมนต์ จอห์น เบนจามินส์.
 75. เอนเกล, เอส. มอร์ริส (1982). "2. สื่อกลางของภาษา". ด้วยเหตุผลที่ดี บทนำสู่การ เข้าใจผิดอย่างไม่เป็นทางการ
 76. อรรถเป็น c มาร์โกลิส เอริค; ลอเรนซ์, สตีเฟน (2021). "แนวคิด" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ28 กันยายนพ.ศ. 2564 .
 77. ^ "ปรัชญาของจิตใจ - ความคิดและทัศนคติ" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2021 .
 78. ^ a b c "การสร้างแนวคิด" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2021 .
 79. อรรถa b c d e f g h Kazdin, Alan E., ed. (2000). "การคิด: ภาพรวม". สารานุกรมจิตวิทยา . สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน. ISBN 978-1-55798-187-5.
 80. ^ a b Fodor, Jerry (2004). "การมีแนวคิด: การหักล้างโดยสังเขปของศตวรรษที่ยี่สิบ" . จิตใจและภาษา . 19 (1): 29–47. ดอย : 10.1111/j.1468-0017.2004.00245.x .
 81. ไวสคอฟ, แดเนียล เอ.; เบคเทล, วิลเลียม (2004). "ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Fodor เกี่ยวกับการมีแนวคิด" . จิตใจและภาษา . 19 (1): 48–56. ดอย : 10.1111/j.1468-0017.2004.00246.x .
 82. ^ "ทฤษฎีการเรียนรู้" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2021 .
 83. ^ คิม คยองฮี; เพียร์ซ, โรเบิร์ต เอ. (2013). การบรรจบกับการคิดที่ แตกต่าง สารานุกรมความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สปริงเกอร์. หน้า 245–250. ดอย : 10.1007/978-1-4614-3858-8_22 . ISBN 978-1-4614-3857-1. สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2021 .
 84. ^ Razumnikova, Olga M. (2013). "การคิดแบบแตกต่างกับการคิดแบบคอนเวอร์เจนซ์" . สารานุกรมความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สารานุกรมความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สปริงเกอร์. น. 546–552. ดอย : 10.1007/978-1-4614-3858-8_362 . ISBN 978-1-4614-3857-1. สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2021 .
 85. a b Reed, Stephen K. (1 ธันวาคม 2016). "การทบทวนโครงสร้างของปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ดี (และที่มีโครงสร้างดี)" . ทบทวนจิตวิทยาการศึกษา . 28 (4): 691–716. ดอย : 10.1007/s10648-015-9343-1 . ISSN 1573-336X . S2CID 146496245 .  
 86. ^ Arpaly, N.; ชโรเดอร์, ต. (2012). "การพิจารณาและดำเนินการตามเหตุผล" . ทบทวนปรัชญา . 121 (2): 209–239. ดอย : 10.1215/00318108-1539089 .
 87. อรรถเป็น c สตีล เคธี่; Stefánsson, H. Orri (2020). "ทฤษฎีการตัดสินใจ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 88. ^ a b c Buchak, Lara (2016). "ทฤษฎีการตัดสินใจ". คู่มือความน่าจะเป็นและปรัชญาของ Oxford สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 89. อรรถเป็น เพอร์ริน เดนิส; มิคาเอเลียน, คูร์เก้น; ซานแอนนา, อังเดร (2020). "ปรากฏการณ์แห่งการระลึกถึงคือความรู้สึกทางญาณ" . พรมแดนทางจิตวิทยา . 11 : 1531. ดอย : 10.3389/fpsyg.200.01531 . ISSN 1664-1078 . พี เอ็มซี 7350950 . PMID 32719642 .   
 90. การ์ดิเนอร์ เจเอ็ม (29 กันยายน พ.ศ. 2544) "ความทรงจำเป็นตอนและจิตสำนึกอัตโนมัติ: แนวทางบุคคลที่หนึ่ง" . ธุรกรรมเชิงปรัชญาของราชสมาคมแห่งลอนดอน ซีรี่ส์ B วิทยาศาสตร์ชีวภาพ . 356 (1413): 1351–1361. ดอย : 10.1098/rstb.2001.0955 . ISSN 0962-8436 . พี เอ็มซี 1088519 . PMID 11571027 .   
 91. อรรถเป็น c มิคาเอเลียน Kourken; ซัตตัน, จอห์น (2017). "ความทรงจำ: 3. ความเป็นมา" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 92. ^ Tulving, เอนเดล. "การเรียนรู้และความจำ: ความทรงจำแบบเป็นตอน" .
 93. มิคาเอเลียน, คูร์เคิน; ซัตตัน, จอห์น (2017). "ความทรงจำ: 4. ความจำ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 94. อรรถเป็น มันเซอร์ AR "สารานุกรมปรัชญา: จินตนาการ" . สืบค้นเมื่อ3 ตุลาคมพ.ศ. 2564 .
 95. ^ รัสเซลล์, เบอร์ทรานด์ (1915). "ความรู้สึกและจินตนาการ" . โมนิสต์ . 25 (1): 28–44. ดอย : 10.5840/monist191525136 .
 96. ^ แอ๊บบอต, อลิสัน (1 มกราคม 2558). "จิตไร้สำนึก คิดไม่ฉลาดนัก" . ธรรมชาติ . 517 (7536): 537–538. Bibcode : 2015Natur.517..537A . ดอย : 10.1038/517537a . ISSN 1476-4687 . PMID 25631423 .  
 97. ^ มีเลอร์ แอนดี้ เดวิด; Dienes, Zoltan (2012). "ความคิดที่มีสติและไร้สติในการเรียนรู้ไวยากรณ์ประดิษฐ์" . สติและปัญญา . 21 (2): 865–874. ดอย : 10.1016/j.concog.2012.03.001 . PMID 22472202 . S2CID 40114660 .  
 98. ฟาวเลส, คริสโตเฟอร์ (2 มกราคม 2019). "Nietzsche กับความคิดที่มีสติและไร้สติ" . สอบถามข้อมูล 62 (1): 1–22. ดอย : 10.1080/0020174X.2019.1527537 . ISSN 0020-174X . S2CID 171812391 .  
 99. ^ Smith, David Woodruff (2018). "Phenomenology: 1. What is Phenomenology?". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 20 September 2021.
 100. ^ Smith, Joel. "Phenomenology". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 10 October 2021.
 101. ^ a b c d e f Hansen, Mette Kristine. "Cognitive Phenomenology". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 17 October 2021.
 102. ^ a b c d e f Kriegel, Uriah (2015). "The Character of Cognitive Phenomenology". Phenomenology of Thinking. London and New York: Routledge. pp. 25–43.
 103. ^ a b Carruthers, Peter; Veillet, Bénédicte (2011). "The Case Against Cognitive Phenomenology". Cognitive Phenomenology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957993-8.
 104. ^ a b c Prinz, Jesse J. (2011). "The Sensory Basis of Cognitive Phenomenology 1". Cognitive Phenomenology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957993-8.
 105. ^ a b Levine, Joseph (2011). "On the Phenomenology of Thought". Cognitive Phenomenology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957993-8.
 106. ^ Siewert, Charles (2011). "Phenomenal Thought". Cognitive Phenomenology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957993-8.
 107. ^ Pitt, David (2004). "The Phenomenology of Cognition: Or What Is It Like to Think That P?". Philosophy and Phenomenological Research. 69 (1): 1–36. doi:10.1111/j.1933-1592.2004.tb00382.x.
 108. ^ Smith, David Woodruff (2011). "The Phenomenology of Consciously Thinking". Cognitive Phenomenology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-957993-8.
 109. ^ a b Dastur, Françoise; Vallier, Robert (2017). "The Problem of Pre-Predicative Experience: Husserl". Questions of Phenomenology. Fordham University Press. doi:10.5422/fordham/9780823233731.001.0001. ISBN 978-0-8232-3373-1.
 110. ^ a b Staiti, Andrea (14 June 2018). Zahavi, Dan (ed.). Pre-Predicative Experience and Life-World. doi:10.1093/oxfordhb/9780198755340.013.12. ISBN 978-0-19-875534-0.
 111. ^ a b Diaz, Emiliano (2020). "Transcendental Anticipation: A Reconsideration of Husserl's Type and Kant's Schemata". Husserl Studies. 36 (1): 1–23. doi:10.1007/s10743-019-09249-3. S2CID 203547989.
 112. ^ a b Doyon, Maxime (2015). "The "As-Structure" of Intentional Experience in Husserl and Heidegger". Phenomenology of Thinking. Routledge. pp. 122–139. doi:10.4324/9781315697734-10. ISBN 978-1-315-69773-4.
 113. ^ a b c Hopp, Walter (2015). "Empty Intentions and Phenomenological Character: A Defense of Inclusivism". Phenomenology of Thinking. Routledge. pp. 50–67. doi:10.4324/9781315697734-6. ISBN 978-1-315-69773-4.
 114. ^ a b c d Spear, Andrew D. "Husserl, Edmund: Intentionality and Intentional Content: 2ai Act-Character". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 26 October 2021.
 115. ^ Kim, J. (1995). Honderich, Ted (ed.). Problems in the Philosophy of Mind. Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-866132-0.
 116. ^ Companion to Metaphysics, By Jaegwon Kim, Gary S. Rosenkrantz, Ernest Sosa, Contributor Jaegwon Kim, 2nd edition, Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 978-1-4051-5298-3
 117. ^ Varela, Francisco J., Thompson, Evan T., and Rosch, Eleanor. (1992). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0-262-72021-3
 118. ^ Cowart, Monica (2004). "Embodied Cognition". The Internet Encyclopedia of Philosophy. ISSN 2161-0002. Retrieved 27 February 2012.
 119. ^ Di Paolo, Ezequiel (2009). "Shallow and Deep Embodiment" (Video, duration: 1:11:38). University of Sussex. Retrieved 27 February 2012.
 120. ^ Gestalt Theory, By Max Wertheimer. Hayes Barton Press, 1944, ISBN 978-1-59377-695-4
 121. ^ Piaget, J. (1951). Psychology of Intelligence. London: Routledge and Kegan Paul
 122. ^ Demetriou, A. (1998). Cognitive development. In A. Demetriou, W. Doise, K. F. M. van Lieshout (Eds.), Life-span developmental psychology. pp. 179–269. London: Wiley.
 123. ^ Schacter, Daniel L. (2011). Psychology Second Edition, "Positive Psychology". New York. 584 pp.
 124. ^ Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud (illustrated ed.). McGraw-Hill. p. 107. ISBN 978-0-07-147274-6.
 125. ^ The Cambridge companion to Freud, By Jerome Neu. Cambridge University Press, 1991, p. 29, ISBN 978-0-521-37779-9
 126. ^ Jensen, Peter S., Mrazek, David, Knapp, Penelope K., Steinberg, Laurence, Pfeffer, Cynthia, Schowalter, John, & Shapiro, Theodore. (Dec 1997) "Evolution and revolution in child psychiatry: ADHD as a disorder of adaptation. (attention-deficit hyperactivity syndrome)". Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 36. p. 1672. (10). July 14, 2007.
 127. ^ a b c d e "Laws of thought". Encyclopedia Britannica. Retrieved 28 October 2021.
 128. ^ a b c d e f g h i Borchert, Donald (2006). "LAWS OF THOUGHT". Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition. Macmillan.
 129. ^ Moschovakis, Joan (2021). "Intuitionistic Logic: 1. Rejection of Tertium Non Datur". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 28 October 2021.
 130. ^ McKubre-Jordens, Maarten. "Constructive Mathematics: 1b Constructivism as Philosophy". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 28 October 2021.
 131. ^ Priest, Graham; Berto, Francesco; Weber, Zach (2018). "Dialetheism". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 132. ^ Horn, Laurence R. (2018). "Contradiction". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 133. ^ Weber, Zach. "Dialetheism". Oxford Bibliographies. Retrieved 28 October 2021.
 134. ^ a b "principle of sufficient reason". Encyclopedia Britannica. Retrieved 28 October 2021.
 135. ^ a b Melamed, Yitzhak Y.; Lin, Martin (2021). "Principle of Sufficient Reason". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 28 October 2021.
 136. ^ a b c d e f Roese, Neal J. (1997). "Counterfactual thinking". Psychological Bulletin. 121 (1): 133–148. doi:10.1037/0033-2909.121.1.133. PMID 9000895.
 137. ^ a b c d e f Kazdin, Alan E., ed. (2000). "Counterfactual thought". Encyclopedia of Psychology. American Psychological Association. ISBN 978-1-55798-187-5.
 138. ^ a b c d Van Hoeck, Nicole; Watson, Patrick D.; Barbey, Aron K. (2015). "Cognitive neuroscience of human counterfactual reasoning". Frontiers in Human Neuroscience. 9: 420. doi:10.3389/fnhum.2015.00420. ISSN 1662-5161. PMC 4511878. PMID 26257633.
 139. ^ a b c Starr, William (2021). "Counterfactuals: 1.1 What are Counterfactuals?". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 28 October 2021.
 140. ^ "The American Heritage Dictionary entry: thought experiment". www.ahdictionary.com. Houghton Mifflin Harcourt Publishing. Retrieved 30 October 2021.
 141. ^ a b c d e f g h Brown, James Robert; Fehige, Yiftach (2019). "Thought Experiments". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 29 October 2021.
 142. ^ a b c d Goffi, Jean-Yves; Roux, Sophie (2011). "On the Very Idea of a Thought Experiment". Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts. Brill.
 143. ^ a b c d e f Sorensen, Roy A. (1999). "Are Thought Experiments Experiments?". Thought Experiments. Oxford University Press. doi:10.1093/019512913X.001.0001. ISBN 978-0-19-512913-7.
 144. ^ a b c Bishop, Michael A. (1999). "Why Thought Experiments Are Not Arguments". Philosophy of Science. 66 (4): 534–541. doi:10.1086/392753. S2CID 170519663.
 145. ^ a b c Norton, John D. (1996). "Are Thought Experiments Just What You Thought?". Canadian Journal of Philosophy. 26 (3): 333–366. doi:10.1080/00455091.1996.10717457.
 146. ^ Sorensen, Roy (1 January 1995). "Roy Sorensen's Thought Experiments". Informal Logic. 17 (3). doi:10.22329/il.v17i3.2425. ISSN 2293-734X.
 147. ^ Reiss, Julian (1 December 2009). "Counterfactuals, Thought Experiments, and Singular Causal Analysis in History". Philosophy of Science. 76 (5): 712–723. doi:10.1086/605826. ISSN 0031-8248. S2CID 43496954.
 148. ^ Aligica, Paul Dragos; Evans, Anthony J. (1 September 2009). "Thought experiments, counterfactuals and comparative analysis". The Review of Austrian Economics. 22 (3): 225–239. doi:10.1007/s11138-009-0082-8. ISSN 1573-7128. S2CID 144831020.
 149. ^ a b Cole, David (2020). "The Chinese Room Argument". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 29 October 2021.
 150. ^ a b Hauser, Larry. "Chinese Room Argument". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 29 October 2021.
 151. ^ Ennis, Robert H. (2015). "Critical Thinking: A Streamlined Conception". The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education. Palgrave Macmillan US. pp. 31–47. doi:10.1057/9781137378057_2. ISBN 978-1-137-37805-7.
 152. ^ a b c d e f Davies, Martin; Barnett, Ronald (2015). "Introduction". The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education. Palgrave Macmillan US. pp. 1–25. doi:10.1057/9781137378057_1. ISBN 978-1-137-37805-7.
 153. ^ a b c d e f g h Hitchcock, David (2020). "Critical Thinking". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Retrieved 1 November 2021.
 154. ^ Engel, S. Morris (1982). "2. The medium of language". With Good Reason an Introduction to Informal Fallacies.
 155. ^ Walton, Douglas N. (1987). "1. A new model of argument". Informal Fallacies: Towards a Theory of Argument Criticisms. John Benjamins.
 156. ^ Dewey, John (1910). "6: The Analysis of a Complete Act of Thought". How We Think.
 157. ^ a b Siegel, Harvey (2006). "PHILOSOPHY OF EDUCATION, EPISTEMOLOGICAL ISSUES IN". Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition. Macmillan.
 158. ^ Monteiro, Sandra; Sherbino, Jonathan; Sibbald, Matthew; Norman, Geoff (2020). "Critical thinking, biases and dual processing: The enduring myth of generalisable skills". Medical Education. 54 (1): 66–73. doi:10.1111/medu.13872. ISSN 1365-2923. PMID 31468581. S2CID 201674464.
 159. ^ a b c d e f g h i j Khalid, Ruhi (June 2010). "Positive Thinking in Coping with Stress and Health outcomes: Literature Review". Journal of Research and Reflections in Education. 4 (1): 42-61.
 160. ^ a b c d e f Scheier, Michael F.; Carver, Charles S. (1 February 1993). "On the Power of Positive Thinking: The Benefits of Being Optimistic". Current Directions in Psychological Science. 2 (1): 26–30. doi:10.1111/1467-8721.ep10770572. ISSN 0963-7214. S2CID 145393172.
 161. ^ Oettingen, Gabriele; Cachia, Julie Y. A. (2017). "30. Problems with Positive Thinking and How to Overcome Them". Handbook of Self-Regulation: Third Edition: Research, Theory, and Applications.
 162. ^ Thomas, Sandra P. (2020). "Defensive Pessimism". Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer International Publishing. pp. 1036–1038. doi:10.1007/978-3-319-24612-3_1061. ISBN 978-3-319-24612-3. S2CID 243736790.
 163. ^ Peale, Norman Vincent. The Power of Positive Thinking. Om Books International. ISBN 978-93-85609-89-3.
 164. ^ a b Seligman, Martin E. P. (2 October 2002). "6. Optimism about the Future". Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. Simon and Schuster. ISBN 978-0-7432-4788-7.
 165. ^ Woodstock, Louise (1 April 2007). "Think About It: The Misbegotten Promise of Positive Thinking Discourse". Journal of Communication Inquiry. 31 (2): 166–189. doi:10.1177/0196859906298177. ISSN 0196-8599. S2CID 145436993.
 166. ^ Chabris, Christopher F.; Simons, Daniel J. (24 September 2010). "Fight 'The Power'". The New York Times.

Further reading

Listen to this article (18 minutes)
Spoken Wikipedia icon
This audio file was created from a revision of this article dated 4 December 2010 (2010-12-04), and does not reflect subsequent edits.

External links

 • The dictionary definition of think at Wiktionary
 • Media related to Thinking at Wikimedia Commons