เทววิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เทววิทยาคือการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้าและความเชื่อทางศาสนาในวงกว้าง มันถูกสอนเป็นวินัยทางวิชาการโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยและ เซ มินารี [1]มีเนื้อหาเฉพาะในการวิเคราะห์สิ่งเหนือธรรมชาติแต่ยังเกี่ยวข้องกับญาณวิทยาทางศาสนาการถามและพยายามตอบคำถามเรื่องการทรงเปิดเผย วิวรณ์เกี่ยวข้องกับการยอมรับพระเจ้าพระเจ้าหรือเทพไม่เพียงแต่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเต็มใจและสามารถโต้ตอบกับโลกธรรมชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยตัวเองต่อมนุษยชาติ ในขณะที่เทววิทยากลายเป็นสาขาฆราวาสผู้ที่นับถือศาสนายังคงถือว่าเทววิทยาเป็นวินัยที่ช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตและเข้าใจแนวคิดต่างๆ เช่น ชีวิตและความรัก และช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังเทพเจ้าที่พวกเขาติดตามหรือบูชา

นักศาสนศาสตร์ใช้รูปแบบการวิเคราะห์และการโต้แย้งในรูปแบบต่างๆ ( จากประสบการณ์ปรัชญาชาติพันธุ์วิทยาประวัติศาสตร์ และ อื่นๆ) เพื่อช่วยให้เข้าใจอธิบายทดสอบวิจารณ์ปกป้องหรือส่งเสริมหัวข้อทางศาสนามากมาย เช่นเดียวกับปรัชญาของจริยธรรมและกฎหมายกรณีการโต้เถียงมักสันนิษฐานถึงการมีอยู่ของคำถามที่ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้ และพัฒนาโดยการเปรียบเทียบจากคำถามเหล่านี้เพื่อทำการอนุมานใหม่ในสถานการณ์ใหม่

การศึกษาเทววิทยาอาจช่วยให้นักศาสนศาสตร์เข้าใจประเพณีทางศาสนาของตนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น[ 2 ]ประเพณีทางศาสนาอื่น[3]หรืออาจช่วยให้พวกเขาสำรวจธรรมชาติของเทพเจ้าโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงประเพณีใดโดยเฉพาะ เทววิทยาอาจใช้เพื่อเผยแพร่ [ 4]ปฏิรูป[5]หรือพิสูจน์ประเพณีทางศาสนา; หรืออาจใช้เพื่อเปรียบเทียบ [ 6]ท้าทาย (เช่นวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์ ) หรือ คัดค้าน (เช่น การ ไม่นับถือศาสนา ) ประเพณีทางศาสนาหรือโลกทัศน์. เทววิทยาอาจช่วยนักเทววิทยากล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือความจำเป็นบางอย่างผ่านประเพณีทางศาสนา[7]หรือเพื่อสำรวจแนวทางที่เป็นไปได้ในการตีความโลก [8]

นิรุกติศาสตร์

คำนี้มาจากภาษากรีก เทววิทยา (θεολογία), การรวมกันของtheos (Θεός, ' god ') และlogia (λογία, 'คำพูด, คำพูด, oracles ') ซึ่งเป็นคำหลังที่เกี่ยวข้องกับ โลโก้กรีก(λόγος, 'คำ, วาทกรรม ' , บัญชี, การให้เหตุผล ') [9] [10]คำนี้จะส่งต่อไปยังภาษาละตินว่าเทววิทยาจากนั้นภาษาฝรั่งเศสเป็นthéologieในที่สุดก็กลายเป็นเทววิทยาอังกฤษ

ผ่านรูปแบบต่างๆ (เช่นเทววิทยาเทโอโลยี ) เทววิทยา อังกฤษ ได้พัฒนาเป็นรูปแบบปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 1362 [11]ความหมายของคำในภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ภาษาละตินและภาษากรีกเทียบเท่ากับpatristicและการใช้งานของคริสเตียนในยุคกลาง แม้ว่าคำในภาษาอังกฤษจะขยายออกไปนอกบริบทของคริสเตียนก็ตาม

เพลโต (ซ้าย) และอริสโตเติลในภาพเฟรสโก 1509 ของราฟาเอลThe School of Athens

ปรัชญาคลาสสิก

เทววิทยากรีก(θεολογία) ใช้กับความหมาย 'วาทกรรมเกี่ยวกับพระเจ้า' ประมาณ 380 ปีก่อนคริสตกาล โดยเพลโตในสาธารณรัฐ [12] อริสโตเติลแบ่งปรัชญาเชิงทฤษฎีออกเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเทววิทยาโดยหลังสอดคล้องกับอภิปรัชญาคร่าวๆซึ่งสำหรับอริสโตเติล รวมวาทกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้า [13]

นักเขียนชาวละตินVarro ได้ จำแนกวาทกรรมดังกล่าวสามรูปแบบโดยใช้แหล่งข้อมูลกรีก ส โตอิก : [14]

 1. ตำนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้ากรีก;
 2. การวิเคราะห์เชิงเหตุผลและปรัชญาของเหล่าทวยเทพและจักรวาลวิทยา และ
 3. ทางแพ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมและหน้าที่ของการปฏิบัติศาสนกิจในที่สาธารณะ

การใช้งานในภายหลัง

นักเขียนชาวละตินคริสเตียนบางคน เช่นTertullianและAugustineปฏิบัติตามการใช้งานสามประการของ Varro [14] [15]อย่างไรก็ตาม ออกัสตินยังนิยามเทววิทยาว่า "การให้เหตุผลหรือการอภิปรายเกี่ยวกับพระเจ้า" [16]

ผู้เขียนภาษาละตินBoethiusเขียนในช่วงต้นศตวรรษที่ 6 ใช้เทววิทยาเพื่อแสดงการแบ่งย่อยของปรัชญาเป็นหัวข้อของการศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ตรงข้ามกับphysicaซึ่งเกี่ยวข้องกับร่างกายความเป็นจริงที่เคลื่อนไหว [17]คำจำกัดความของ Boethius มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาละตินยุคกลาง [18]

ในแหล่งข้อมูลกรีกคริสเตียนผู้รักชาติเทววิทยาอาจหมายถึงความรู้ที่เคร่งครัดและได้รับการดลใจ และสอนเกี่ยวกับธรรมชาติที่จำเป็นของพระเจ้า (19)

ใน แหล่งข้อมูลภาษาละตินของ นักวิชาการคำนี้หมายถึงการศึกษาหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ อย่างมีเหตุผล หรือ (แม่นยำกว่า) วินัย ทางวิชาการ ที่ตรวจสอบความสอดคล้องและความหมายของภาษาและการอ้างสิทธิ์ในพระคัมภีร์และประเพณีเทววิทยา ( หลังมักจะแสดงในประโยคของปีเตอร์ ลอมบาร์ดหนังสือสารสกัดจากพ่อของคริสตจักร ) (20)

ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักปรัชญาชาว Florentine Platonist เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ของดันเตความแตกต่างระหว่าง 'ศาสนศาสตร์กวีนิพนธ์' ( เทววิทยากวีนิพนธ์ ) และ 'การเปิดเผย' หรือเทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิลถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนปรัชญาโดยเป็นอิสระจากอำนาจทางเทววิทยา

ในความหมายสุดท้ายนี้ เทววิทยาเป็นวินัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสอนของคริสเตียนอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งคำนี้ถูกส่งผ่านไปยังภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 14 [21]แม้ว่าจะยังใช้ในความหมายที่แคบกว่าที่พบในภาษาโบเอเธียสและภาษากรีก patristic ผู้เขียนหมายถึงการศึกษาอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติที่จำเป็นของพระเจ้า—วาทกรรมที่บางครั้งเรียกว่าธรรมะที่เหมาะสม [22]

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา คำว่าเทววิทยาเริ่มถูกนำมาใช้เพื่ออ้างถึงการศึกษาแนวคิดและคำสอนทางศาสนาที่ไม่เฉพาะเจาะจงของคริสต์ศาสนาหรือมีความสัมพันธ์กับศาสนาคริสต์ (เช่น ในคำว่าเทววิทยาธรรมชาติซึ่งหมายถึงเทววิทยาตามเหตุผลจากข้อเท็จจริงทางธรรมชาติ เป็นอิสระจากการเปิดเผยของคริสเตียนโดยเฉพาะ) [23]หรือที่เจาะจงสำหรับศาสนาอื่น (เช่นด้านล่าง)

เทววิทยายังสามารถใช้ในความหมายที่ได้รับเพื่อหมายถึง "ระบบของหลักการทางทฤษฎี; อุดมการณ์ (ใช้งานไม่ได้หรือเข้มงวด)" [24] [25]

ในศาสนา

คำว่าเทววิทยาได้รับการพิจารณาโดยบางคนว่าเหมาะสมสำหรับการศึกษาศาสนาที่บูชาเทพเจ้า ที่ควรจะ เป็น ( theos ) นั่นคือกว้างกว่าmonotheism ; และสันนิษฐานว่าเชื่อในความสามารถในการพูดและให้เหตุผลเกี่ยวกับเทพองค์นี้ (ในโลเกีย ) พวกเขาแนะนำว่าคำนี้มีความเหมาะสมน้อยกว่าในบริบททางศาสนาที่มีการจัดระเบียบแตกต่างกัน (กล่าวคือ ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าองค์เดียว ลำดับชั้น ได้รับการเสนอโดยคนเช่นEugène Goblet d'Alviella ( 1908) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้คำทั่วไปมากกว่า (26)

ศาสนาอับราฮัม

ศาสนาคริสต์

โทมัส อควีนาสนักศาสนศาสตร์นิกายโรมันคาธอลิกผู้มีอิทธิพล

ตามที่โธมัสควีนาส กำหนดไว้ เทววิทยาประกอบด้วยลักษณะสามประการ: สิ่งที่สอนโดยพระเจ้า สอนจากพระเจ้า และนำไปสู่พระเจ้า ( ละติน : Theologia a Deo docetur, Deum docet, et ad Deum ducit ) (27)สิ่งนี้บ่งชี้ถึงสามด้านที่แตกต่างกันของพระเจ้าในฐานะการเปิดเผย แบบเทโอ ฟา นิก การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้าและโดยทั่วไปกว่านั้น เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและ เส้นทาง แห่งจิตวิญญาณ เทววิทยาคริสเตียนเป็นการศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติของคริสเตียนมุ่งเน้นไปที่ข้อความในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกับประเพณีคริสเตียน นักศาสนศาสตร์คริสเตียนใช้การอธิบายพระคัมภีร์ การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และการโต้แย้ง เทววิทยาอาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้นักศาสนศาสตร์เข้าใจหลักคำสอนของคริสเตียนได้ดีขึ้น เพื่อเปรียบเทียบระหว่างศาสนาคริสต์กับประเพณีอื่น ๆ เพื่อปกป้องศาสนาคริสต์จากการคัดค้านและการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิรูปคริสตจักรคริสเตียน เพื่อช่วยในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แหล่งข้อมูลของประเพณีคริสเตียนเพื่อจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือความจำเป็นบางอย่าง หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่หลากหลาย

อิสลาม

การอภิปรายเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ของอิสลามที่คล้ายคลึงกันกับการอภิปรายเกี่ยวกับเทววิทยาของคริสเตียนเรียกว่าKalam ; ความคล้ายคลึงกันของอิสลามของการอภิปรายเกี่ยวกับเทววิทยาของคริสเตียนน่าจะเป็นการสอบสวนและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชารีอะฮ์หรือเฟคห์ (28)

กะลาม…ไม่ได้เป็นผู้นำในความคิดของชาวมุสลิมว่าเทววิทยามีในศาสนาคริสต์ ในการที่จะค้นหาสิ่งที่เทียบเท่ากับ 'เทววิทยา' ในความหมายของศาสนาคริสต์ จำเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหลายสาขาวิชา และกับ usul al-fiqh มากพอๆ กับ kalam

—  แปลโดย L. Gardet

ศาสนายิว

ประติมากรรมของนักศาสนศาสตร์ชาวยิวMaimonides

ในศาสนศาสตร์ของชาวยิว การที่ประวัติศาสตร์ไม่มีอำนาจทางการเมืองหมายความว่าการไตร่ตรองเกี่ยวกับเทววิทยาส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในบริบทของชุมชนชาวยิวและโบสถ์ยิวซึ่งรวมถึงการอภิปรายของ รับบีเกี่ยวกับ กฎหมายของชาวยิวและมิดรัช เทววิทยาของชาวยิวเชื่อมโยงกับจริยธรรมและดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนๆ หนึ่ง [29] [30]

ศาสนาของอินเดีย

พระพุทธศาสนา

การสอบถามทางวิชาการบางอย่างในศาสนาพุทธซึ่งอุทิศให้กับการสำรวจความเข้าใจของชาวพุทธในโลกนั้น นิยมการกำหนดปรัชญาทางพุทธศาสนามากกว่าคำว่าเทววิทยาทางพุทธศาสนาเนื่องจากพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับเทววิทยา เช่น เดียวกัน โฮเซ่ อิกนาซิโอ คาเบซอน ผู้ซึ่งโต้แย้งว่าการใช้เทววิทยานั้นเหมาะสมจริง ๆ เขาทำได้เพียงเท่านั้น เขากล่าว เพราะ "ฉันถือว่าเทววิทยาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวาทกรรมของพระเจ้า… ฉันถือว่า 'เทววิทยา' ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียง ความหมายนิรุกติศาสตร์ ในความหมายหลัง พระพุทธศาสนาเป็นลัทธิเทววิทยา ปฏิเสธ เหมือนกับที่เป็นแนวคิดของพระเจ้า” [31]

ศาสนาฮินดู

ภายในปรัชญาฮินดูมีประเพณีการคาดเดาเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาล ของพระเจ้า (เรียกว่าพราหมณ์ปรมัตมะและ/หรือ ค วัน ในบางสำนักของศาสนาฮินดู) และอาตมัน (วิญญาณ) คำภาษาสันสกฤตสำหรับโรงเรียนต่างๆ ของปรัชญาฮินดูคือทรรศนะ ('ทัศนะ') เทววิทยา Vaishnavaเป็นหัวข้อของการศึกษาสำหรับผู้นับถือศรัทธานักปรัชญาและนักวิชาการหลายคนในอินเดียมานานหลายศตวรรษ ส่วนใหญ่ของการศึกษาอยู่ในการจำแนกและจัดระเบียบการสำแดงของพระเจ้านับพันและแง่มุมของพวกเขา ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาหลายแห่งในยุโรปได้นำการศึกษาศาสนาฮินดู มาใช้ เช่นOxford Centre for Hindu StudiesและBhaktivedanta College (32)

ศาสนาอื่นๆ

ชินโต

ในประเทศญี่ปุ่น คำว่าเทววิทยา (神学, shingaku ) ถูกกำหนดให้เป็นชินโตตั้งแต่สมัยเอโดะโดยมีการตีพิมพ์Kokon shingaku ruihen ของ Mano Tokitsuna (古今神学類編, 'การจัดหมวดหมู่การรวบรวมศาสนศาสตร์โบราณ') ในยุคปัจจุบัน คำอื่นๆ ถูกใช้เพื่อแสดงถึงการศึกษาในศาสนาชินโต—เช่นเดียวกับความเชื่อทางพุทธศาสนา—เช่นkyōgaku (教学, 'การศึกษา [และ] การศึกษา') และshūgaku (宗学, 'การศึกษาศาสนา')

ลัทธินอกรีตสมัยใหม่

นักวิชาการภาษาอังกฤษGraham Harveyได้ให้ความเห็นว่าPagans "ไม่ค่อยหลงระเริงในเทววิทยา" [33]อย่างไรก็ตาม เทววิทยาได้ถูกนำมาใช้ในบางภาคส่วนในชุมชนนอกรีตร่วมสมัยรวมทั้งนิกายHeathenry , DruidryและKemetism เนื่องจากศาสนาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับorthopraxyทัศนะทางเทววิทยาจึงมักจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มสมัครพรรคพวก Christine Kraemer ใช้คำ นี้ ในหนังสือSeeking The Mystery: An Introduction to Pagan TheologiesและโดยMichael YorkในPagan Theology: Paganism as a World Religion

หัวข้อ

Richard Hookerนิยามเทววิทยาว่าเป็น "ศาสตร์แห่งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์" [34]อย่างไรก็ตาม คำนี้สามารถใช้กับสาขาวิชาหรือสาขาวิชาต่างๆ ได้ [35]เทววิทยาพิจารณาว่าพระเจ้ามีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่ เช่นทางกายภาพเหนือธรรมชาติจิตใจหรือความเป็นจริงทางสังคมและหลักฐานใดที่สามารถค้นพบได้จากประสบการณ์ส่วนตัวหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของประสบการณ์ดังกล่าวที่ผู้อื่นบันทึกไว้ . การศึกษาสมมติฐานเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทววิทยาแต่พบในปรัชญาของศาสนาและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านจิตวิทยาของศาสนาและประสาทวิทยา จากนั้นเทววิทยามีเป้าหมายเพื่อจัดโครงสร้างและทำความเข้าใจประสบการณ์และแนวความคิดเหล่านี้ และใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์เชิงบรรทัดฐานสำหรับการใช้ชีวิตของเรา

ประวัติสาขาวิชาวิชาการ

ประวัติการศึกษาเทววิทยาในสถาบันอุดมศึกษามีความเก่าแก่พอๆ กับประวัติศาสตร์ของสถาบันดังกล่าวเอง ตัวอย่างเช่น:

 • ตักศิลาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เวท ในยุคแรก ซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราชหรือก่อนหน้านั้น [36] [37] : 140–2 
 • Platonic Academyที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงเอเธนส์ในศตวรรษที่ 4 ดูเหมือนจะรวมธีมทางเทววิทยาไว้ในหัวข้อ [38]
 • Chinese Taixueส่ง คำสอน ขงจื๊อจากศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช [39]
 • โรงเรียนNisibisเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของคริสเตียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4; [40] [41]
 • นาลันทาในอินเดียเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ขั้นสูงของชาวพุทธตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 หรือ 6 เป็นอย่างน้อย [37] : 149 และ
 • มหาวิทยาลัยโมร็อกโก แห่ง Al-Karaouine เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อิสลามตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 [42]เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย Al-Azharในกรุงไคโร [43]

มหาวิทยาลัยแรกสุดได้รับการพัฒนาภายใต้การอุปถัมภ์ของคริสตจักรละตินโดยสมเด็จพระสันตะปาปา บูล ในฐานะนักการศึกษาทั่วไปและอาจมาจาก โรงเรียน ในโบสถ์ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่การพัฒนาโรงเรียนในโบสถ์ในมหาวิทยาลัยนั้นค่อนข้างหายาก โดยมีข้อยกเว้นสำหรับมหาวิทยาลัยปารีส [44]ภายหลังพวกเขายังก่อตั้งโดยกษัตริย์ ( มหาวิทยาลัยเนเปิลส์ Federico II , มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ในปราก , มหาวิทยาลัย Jagiellonian ในคราคู ฟ ) หรือหน่วยงานเทศบาล ( มหาวิทยาลัยโคโลญ , มหาวิทยาลัยเออร์เฟิร์ต ).

ในยุคกลางตอนต้นมหาวิทยาลัยใหม่ส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้นจากโรงเรียนที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยปกติเมื่อโรงเรียนเหล่านี้ถูกพิจารณาว่ากลายเป็นสถานที่หลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักประวัติศาสตร์หลายคนกล่าวว่ามหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโบสถ์มีความต่อเนื่องของความสนใจในการเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากอาราม [45]ดังนั้น การเรียนรู้ศาสนศาสตร์ของคริสเตียนจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสถาบันเหล่านี้ เช่นเดียวกับการศึกษากฎหมาย ของศาสนจักรหรือพระศาสนจักร : มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมผู้คนสำหรับสำนักงานสงฆ์ ในการช่วยให้คริสตจักรดำเนินการชี้แจงและป้องกันการสอน และในการสนับสนุนสิทธิทางกฎหมายของคริสตจักรเหนือผู้ปกครองทางโลก [46]ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว การศึกษาเทววิทยาในขั้นต้นมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของศรัทธาและของคริสตจักร: มันถูกเลี้ยงดูและเลี้ยงดูโดยการปฏิบัติของการเทศนาการอธิษฐานและการเฉลิมฉลองของมิสซา [47]

ในช่วงยุคกลางสูง เทววิทยาเป็นวิชาขั้นสูงสุดในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการขนานนามว่า "ราชินีแห่งวิทยาศาสตร์" และทำหน้าที่เป็นรากฐานที่สำคัญของTriviumและQuadriviumที่ชายหนุ่มคาดว่าจะศึกษา นี่หมายความว่าวิชาอื่น ๆ (รวมถึงปรัชญา ) มีไว้เพื่อช่วยในการคิดเชิงเทววิทยาเป็นหลัก [48]

สถานที่ที่โดดเด่นของศาสนศาสตร์คริสเตียนในมหาวิทยาลัยเริ่มถูกท้าทายในช่วงการตรัสรู้ ของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนี [49]วิชาอื่นๆ ที่ได้รับอิสรภาพและศักดิ์ศรี และมีคำถามเกี่ยวกับสถานที่ของวินัยที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการผูกมัดต่ออำนาจของประเพณีทางศาสนาโดยเฉพาะในสถาบันที่มีความเข้าใจมากขึ้นว่าอุทิศตนด้วยเหตุผลที่เป็นอิสระ [50]

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ตะวันตกมีแนวทางที่แตกต่างหลากหลายสำหรับเทววิทยาเป็นวินัยทางวิชาการ การอภิปรายส่วนใหญ่เกี่ยวกับตำแหน่งของเทววิทยาในมหาวิทยาลัยหรือในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั่วไปมีศูนย์กลางอยู่ที่ว่าวิธีการของเทววิทยามีความเหมาะสมตามทฤษฎีและ (พูดในวงกว้าง) ทางวิทยาศาสตร์หรือในทางกลับกัน ไม่ว่าเทววิทยาจะต้องอาศัยศรัทธาล่วงหน้าจากผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ และข้อผูกพันดังกล่าวขัดแย้งกับเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่ [49] [51] [52] [53]

การอบรมรัฐมนตรี

ในบางบริบท เทววิทยาถูกจัดให้อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหลักแล้วเป็นรูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับพันธกิจคริสเตียน นี่เป็นพื้นฐานที่ฟรีดริช ช ไลเออร์มาเค อร์ นักศาสนศาสตร์เสรี โต้เถียงกันเรื่องการรวมเทววิทยาไว้ในมหาวิทยาลัยเบอร์ลินแห่ง ใหม่ ในปี พ.ศ. 2353 [54] [49] : ch.14 

ตัวอย่างเช่น ในเยอรมนีคณะเทววิทยาในมหาวิทยาลัยของรัฐมักจะเชื่อมโยงกับนิกายเฉพาะ โปรเตสแตนต์หรือนิกายโรมันคาธอลิก และคณะเหล่านั้นจะเสนอองศาที่ผูกกับนิกาย(konfessionsgebunden)และมีตำแหน่งงานสาธารณะที่ถูกผูกไว้ตามนิกายระหว่างคณะ เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมใน "การพัฒนาและการเติบโตของความรู้ของคริสเตียน" พวกเขา "ให้การฝึกอบรมทางวิชาการสำหรับพระสงฆ์ในอนาคตและครูสอนศาสนาที่โรงเรียนเยอรมัน" [55]

ในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ฮาร์วาร์ด , [56] จอร์จทาวน์ , [57] มหาวิทยาลัยบอสตัน , เยล , [58] มหาวิทยาลัยดุ๊ก , [59]และพรินซ์ตัน[60]ทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านเทววิทยาของคณะสงฆ์เป็นจุดประสงค์หลักที่มูลนิธิของพวกเขา

เซมินารีและวิทยาลัยพระคัมภีร์ได้สานต่อความร่วมมือระหว่างการศึกษาเชิงวิชาการด้านเทววิทยาและการฝึกอบรมสำหรับพันธกิจคริสเตียน มีตัวอย่างที่โดดเด่นมากมายในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งวิทยาลัยฟีนิกซ์ สหภาพศาสน ศาสตร์คาทอลิกในชิคาโก[61]สหภาพศาสนศาสตร์บัณฑิตในเบิร์กลีย์[62] วิทยาลัยคริ สเวลล์ ในดัลลาส[63]วิทยาลัยศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ใต้ในเมืองหลุยส์วิลล์[64] Trinity Evangelical Divinity Schoolในเมืองเดียร์ฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์[65] วิทยาลัยศาสนศาสตร์ดัลลาส [ 66]North Texas Collegiate Institute ใน Farmers Branch, Texas, [67]และAssemblies of God Theological Seminaryในสปริงฟิลด์ รัฐมิสซูรี

เป็นวินัยทางวิชาการในตัวมันเอง

ในบางบริบท นักวิชาการติดตามเทววิทยาเป็นวินัยทางวิชาการโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับคริสตจักรใด ๆ (แม้ว่าเจ้าหน้าที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับคริสตจักร) และไม่เพ่งความสนใจไปที่การฝึกอบรมรัฐมนตรี ตัวอย่างเช่น กับ Department of Theological Studies ที่Concordia Universityในแคนาดาและกับแผนกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรวมถึง Faculty of Divinity ที่University of Cambridgeภาควิชาเทววิทยาและศาสนาที่University of Exeterและภาควิชาเทววิทยาและศาสนาศึกษาที่มหาวิทยาลัยลีดส์ [68]รางวัลวิชาการแบบดั้งเดิม เช่นLumsden and Sachs FellowshipของUniversity of Aberdeenมีแนวโน้มที่จะยอมรับผลการปฏิบัติงานในด้านเทววิทยา (หรือ ความเป็น พระเจ้าดังที่เป็นที่รู้จักกันในอเบอร์ดีน) และในการศึกษาศาสนา

ศาสนศึกษา

ในบริบทร่วมสมัยบางบริบท มีความแตกต่างระหว่างเทววิทยา ซึ่งถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับระดับของความมุ่งมั่นต่อข้ออ้างของประเพณีทางศาสนาที่กำลังศึกษา และการศึกษาศาสนาซึ่งโดยปกติจะมองว่าเป็นการตั้งคำถามถึงความจริงหรือ ความเท็จของประเพณีทางศาสนาที่ศึกษาถูกเก็บไว้นอกขอบเขต การศึกษาทางศาสนาเกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติทางประวัติศาสตร์หรือร่วมสมัย หรือแนวคิดของประเพณีเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือและกรอบทางปัญญาที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับประเพณีทางศาสนาใดๆ และที่ปกติเข้าใจว่าเป็นกลางหรือเกี่ยวกับฆราวาส [69]ในบริบทที่ 'การศึกษาศาสนา' ในแง่นี้เป็นจุดสนใจ รูปแบบหลักของการศึกษามักจะรวมถึง:

บางครั้ง เทววิทยาและการศึกษาศาสนาถูกมองว่าอยู่ในความตึงเครียด[70]และในบางครั้ง สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความตึงเครียดร้ายแรง [71]บางครั้งถูกปฏิเสธว่ามีพรมแดนที่ชัดเจนพอๆ กับพวกเขา [72]

คำวิจารณ์

ก่อนศตวรรษที่ 20

การอภิปรายอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นไปได้หรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแล้ว Protagorasในช่วงต้นศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราชผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่าถูกเนรเทศออกจากกรุงเอเธนส์เนื่องจากความไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเหล่าทวยเทพกล่าวว่า "เกี่ยวกับเทพเจ้า ฉันไม่รู้ว่าพวกเขามีอยู่หรือไม่มีอยู่จริง หรือรูปแบบใด ๆ เพราะมีหลายอย่างที่จะขัดขวางไม่ให้รู้: ความคลุมเครือของเรื่องและความสั้นของชีวิตมนุษย์" [73] [74]

บารอน d'Holbach

อย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปด ผู้เขียนหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมของเทววิทยาว่าเป็นวินัยทางวิชาการ [75]ในปี ค.ศ. 1772 Baron d'Holbachได้กล่าวถึงเทววิทยาว่า "เป็นการดูถูกเหตุผลของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง" ในLe Bon sens [75] Lord Bolingbrokeนักการเมืองชาวอังกฤษและนักปรัชญาการเมือง เขียนไว้ใน Section IV ของEssays on Human Knowledgeว่า "เทววิทยาเป็นความผิดไม่ใช่ศาสนา เทววิทยาเป็นศาสตร์ที่อาจเทียบได้กับกล่องแพนด อร่า สิ่งดีๆ มากมาย อยู่ในนั้นสูงสุด แต่ความชั่วร้ายมากมายอยู่ใต้มัน และกระจายภัยพิบัติและความรกร้างไปทั่วโลก" [76]

โทมัส พายน์นักทฤษฎีการเมืองและนักจุลสาร การเมืองชาวอเมริกันผู้ คลั่งไคล้ได้เขียนงานสามส่วนของเขาเรื่อง The Age of Reason (1794, 1795, 1807): [77]

การศึกษาเทววิทยาตามที่ปรากฏในคริสตจักรคริสเตียนคือการศึกษาเรื่องความว่างเปล่า มันถูกก่อตั้งขึ้นบนอะไร; มันไม่อิงหลักการ มันดำเนินการโดยไม่มีเจ้าหน้าที่; ไม่มีข้อมูล มันสามารถแสดงให้เห็นอะไร; และยอมรับว่าไม่มีข้อสรุป ไม่มีสิ่งใดที่สามารถศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ได้หากปราศจากหลักการที่เราตั้งขึ้น และเช่นเดียวกับกรณีของเทววิทยาคริสเตียน ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาเรื่องความว่างเปล่า

Ludwig Feuerbachปราชญ์ ที่ไม่เชื่อใน พระเจ้าชาวเยอรมันพยายามที่จะละลายเทววิทยาในงานของเขาPrinciples of the Philosophy of the Future : "งานของยุคสมัยใหม่คือการสำนึกและการทำให้เป็นมนุษย์ของพระเจ้า - การเปลี่ยนแปลงและการละลายของเทววิทยาเป็นมานุษยวิทยา" [78]สิ่งนี้สะท้อนถึงงานก่อนหน้าของเขาเรื่อง The Essence of Christianity (1841) ซึ่งเขาถูกห้ามไม่ให้สอนในเยอรมนี ซึ่งเขาเคยกล่าวว่าเทววิทยาเป็น "เว็บแห่งความขัดแย้งและภาพลวงตา" [79] นักเสียดสีชาวอเมริกันMark Twainได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องThe Lowest Animal" ซึ่งเขียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 แต่ไม่ได้ตีพิมพ์จนกระทั่งหลังจากทเวนเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2453 ว่า[80] [81]

[ผู้ชาย] เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและกัดคอของเขาหากว่าหลักธรรมของเขาไม่เที่ยงตรง เขาได้สร้างสุสานของโลกโดยพยายามอย่างซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อทำให้เส้นทางของพี่ชายไปสู่ความสุขและสวรรค์ราบรื่น… สัตว์ที่สูงกว่าไม่มีศาสนา และเราได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะถูกละทิ้งในปรโลก ฉันสงสัยว่าทำไม? ดูเหมือนว่ารสชาติที่น่าสงสัย

ศตวรรษที่ 20 และ 21

AJ Ayerอดีตนักปรัชญาเชิงตรรกะ ชาวอังกฤษ พยายามแสดงในบทความเรื่อง "Critique of Ethics and Theology" ว่าข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระและคุณลักษณะของพระเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ เขาเขียนว่า: "ตอนนี้นักปรัชญายอมรับโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ที่ระดับใดว่าการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณลักษณะที่กำหนดพระเจ้าของศาสนาใด ๆ ที่ไม่ใช่วิญญาณไม่สามารถพิสูจน์ได้ ... [A] คำพูดทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมชาติของ พระเจ้าช่างไร้สาระ” [82]

นักปรัชญาชาวยิวที่ไม่เชื่อในพระเจ้าวอลเตอร์ คอฟ มันน์ ในบทความ "ต่อต้านเทววิทยา" ของเขา พยายามแยกแยะเทววิทยาจากศาสนาโดยทั่วไป: [83]

แน่นอนว่าเทววิทยาไม่ใช่ศาสนา และศาสนาจำนวนมากต่อต้านเทววิทยาอย่างเด่นชัด… ดังนั้น การโจมตีเทววิทยาจึงไม่ควรนำมาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการโจมตีศาสนา ศาสนาสามารถเป็นและมักจะไม่เป็นไปตามหลักเทววิทยาหรือแม้แต่ต่อต้านเทววิทยา

อย่างไรก็ตาม คอฟมันน์พบว่า "ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาเทววิทยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" [83]

Charles Bradlaugh ผู้ไม่เชื่อใน พระเจ้าชาวอังกฤษเชื่อว่าเทววิทยาป้องกันมนุษย์จากการบรรลุเสรีภาพ[84]แม้ว่าเขาจะยังตั้งข้อสังเกตว่านักศาสนศาสตร์หลายคนในสมัยของเขาถือกันว่า เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บางครั้งขัดแย้งกับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ พระคัมภีร์จึงต้องผิดพลาด [85] โรเบิร์ต จี. อิงเกอร์ซอลล์ ทนายความชาวอเมริกันผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า กล่าวว่า เมื่อนักศาสนศาสตร์มีอำนาจ คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพัก ในขณะที่ผู้มีอภิสิทธิ์เพียงไม่กี่คนมีพระราชวังและวิหารต่างๆ ในความเห็นของ Ingersoll เป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงชีวิตของผู้คน ไม่ใช่เทววิทยา Ingersoll ยังคงกล่าวต่อไปว่านักศาสนศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝนมานั้นไม่มีเหตุผลที่ดีไปกว่าบุคคลที่ถือว่ามารต้องมีอยู่จริงเพราะรูปภาพนั้นคล้ายกับมารจริงๆ [86]

Richard Dawkins นักชีววิทยาวิวัฒนาการ ชาวอังกฤษเป็นนักวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเทววิทยา [75] [87]ในบทความที่ตีพิมพ์ในThe Independentในปี 1993 เขาวิพากษ์วิจารณ์เทววิทยาอย่างรุนแรงว่าไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิง[87]ประกาศว่าไม่สามารถตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงหรือสภาพของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์และซ้ำแล้วซ้ำอีก [87]เขากล่าวว่า "ฉันไม่เคยได้ยินใครเลย [กล่าวคือ นักศาสนศาสตร์] เคยพูดอะไรเกี่ยวกับการใช้ที่น้อยที่สุด สิ่งใดก็ตามที่ไม่ชัดเจนอย่างซ้ำซากจำเจ [87]จากนั้นเขาก็กล่าวว่า ถ้าเทววิทยาทั้งหมดถูกกำจัดให้หมดไปจากโลก จะไม่มีใครสังเกตเห็นหรือสนใจด้วยซ้ำ เขาสรุป:[87]

ความสำเร็จของนักศาสนศาสตร์ไม่ทำอะไร ไม่กระทบสิ่งใด ไม่บรรลุสิ่งใด ไม่แม้แต่จะมีความหมายอะไรเลย อะไรทำให้คุณคิดว่า 'เทววิทยา' เป็นเรื่องหนึ่ง?

ดูเพิ่มเติมที่

อ้างอิง

 1. ^ "เทววิทยา" . Wordnetweb.princeton.edu _ สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 2. ดู เช่น Migliore, Daniel L. 2004. Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology (2nd ed.) Grand Rapids: Eerdmans .
 3. ดู เช่น Kogan, Michael S. 1995." Toward a Jewish Theology of Christianity ." วารสารการศึกษาทั่วโลก 32(1):89–106. เก็บถาวรจากออนไลน์เมื่อ 15 มิถุนายน 2549
 4. ↑ ดู เช่น Dormor , Duncan, et al., eds 2546. Anglicanism คำตอบของความทันสมัย . ลอนดอน: ต่อเนื่อง.
 5. ^ ดู เช่น, John Shelby 2001.ทำไมศาสนาคริสต์ต้องเปลี่ยนหรือตาย . นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์ คอลลินส์
 6. ^ ดู เช่น เบอร์เรล เดวิด 1994.เสรีภาพและการสร้างสรรค์ในสามประเพณี . Notre Dame:พิมพ์มหาวิทยาลัย Notre Dame
 7. ^ ดู เช่น Gorringe, Timothy . 2547.อาชญากรรม , (ซีรี่ส์ Change Society and the Churches ). ลอนดอน:สมาคมส่งเสริมความรู้คริสเตียน .
 8. ↑ ดูเช่น ความเงางามของ Anne Hunt Overzee ในมุมมองของ Ricœur ( 1913–2005) เกี่ยวกับบทบาทและงานของ 'นักศาสนศาสตร์': "Paul Ricœur พูดถึงนักศาสนศาสตร์ว่าเป็น Hermeneut ซึ่งมีหน้าที่ตีความอุปมาอุปไมยที่หลากหลายและหลากหลาย เกิดขึ้นจากฐานเชิงสัญลักษณ์ของประเพณีเพื่อให้สัญลักษณ์สามารถ 'พูด' อีกครั้งกับสถานการณ์การดำรงอยู่ของเราได้” โอเวอร์ซี, แอนน์ ฮันท์. 1992. The Body Divine: สัญลักษณ์ของร่างกายในผลงานของ Teilhard de Chardin และ Ramanuja , ( Cambridge Studies in Religious Traditions 2). เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 0-521-38516-4 ,ไอ978-0-521-38516-9 สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2010. p. 4.  
 9. ↑ พหูพจน์ของคำนามที่ เป็นกลาง λόγιον ; เปรียบเทียบ Bauer, Walter , William F. Arndt, F. Wilbur Gingrichและ Frederick W. Danker พ.ศ. 2522ศัพท์ภาษากรีก - อังกฤษของพันธสัญญาใหม่ (ฉบับที่ 2) ชิคาโก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 476. สำหรับตัวอย่างของ λόγια ในพันธสัญญาใหม่ , cf. กิจการ 7 :38; โรม 3 :2; 1 เปโตร 4 :11.
 10. ^ Scouteris คอนสแตนติบี [1972] 2016 Ἡἔννοιατῶνὅρων 'Θεολογία', 'Θεολογεῖν', 'Θεολόγος' ἐντῇδιδασκαλίᾳτῶνἙλλήνωνΠατέρωνκαίἘκκλησιαστικῶν συγγραφέωνμέχρικαίτῶνΚαππαδοκῶν [ความหมายของข้อตกลง 'ธรรม' 'to Theologize' และ 'Theology' ในการสอนของพ่อชาวกรีกจนถึงและรวมถึง Cappadocians ] (ในภาษากรีก) เอเธนส์. หน้า 187.
 11. ^ แลงแลนด์,เพียร์ส Ploughman A ix 136
 12. ^ อดัม, เจมส์. 2445.สาธารณรัฐเพลโต 2.360C . เคมบริดจ์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 13. อริสโตเติล, อภิปรัชญา , หนังสือเอปซิลอน. เก็บถาวร 16 กุมภาพันธ์ 2008 ที่ Wayback Machine
 14. อรรถเป็น ออกัสติน , เมืองแห่งพระเจ้า VI , ch. 5.
 15. ↑ เทอร์ทูล เลียน , Ad Nationes II , ch. 1.
 16. ^ ออกัสตินแห่งฮิปโป . เมืองแห่งพระเจ้า เล่ม 8 ฉัน. . Archived 4 เมษายน 2008 ที่ Wayback Machine : "de divinitate rationem sive sermonem."
 17. ^ "โบเอธีอัส บนพระตรีเอกภาพ" (PDF) . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 18. อีแวนส์ GR 1980.ศิลปะเก่าและเทววิทยาใหม่: จุดเริ่มต้นของเทววิทยาในฐานะวินัยทางวิชาการ . อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์คลาเร นดอน . น. 31–32.
 19. แมคกูกิน, จอห์น. 2544.นักบุญเกรกอรีแห่งนาเซียนซุส: ชีวประวัติทางปัญญา . Crestwood, NY:สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์ หน้า 278: Gregory of Nazianzusใช้คำนี้ในแง่นี้ในการปราศรัยเชิงเทววิทยา ในศตวรรษที่สี่ของ เขา หลังจากที่เขาเสียชีวิต เขาถูกเรียกว่า "นักศาสนศาสตร์" ที่สภา Chalcedonและหลังจากนั้นในอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ —เพราะว่าคำปราศรัย ของเขา ถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของเทววิทยาประเภทนี้ หรือในแง่ที่เขาเป็นหนังสือวิวรณ์ ) ถูกมองว่าเป็นผู้สั่งสอนพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า (ไม่น่าจะหมายความตามที่อ้างในNicene และ Post-Nicene Fathersแนะนำให้รู้จักกับ Theological Orationsว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์พระวจนะ)
 20. ดูชื่อ Theologia Christianaของ Peter Abelard ; และบางทีอาจมีชื่อเสียงมากที่สุดของ Thomas Aquinas ' Summa Theologica
 21. ^ "เทววิทยา" พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของอ็อกซ์ฟอร์ ด บันทึก.
 22. ^ ดู เช่น Hodge, Charles . พ.ศ. 2414เทววิทยาเชิงระบบ 1 ตอนที่ 1
 23. ^ พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ดความรู้สึก 1
 24. ^ "เทววิทยา 1(ง)" และ "เทววิทยา ก.3" พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของอ็อกซ์ฟอร์ ด 1989.
 25. ^ ภาคผนวกวรรณกรรมครั้งที่ 329/4 5 มิถุนายน 2502: "แนวทาง 'เชิงเทววิทยา' ต่อลัทธิมาร์กซ์ของโซเวียต ...พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นที่น่าพอใจในระยะยาว"
 26. โจนส์ อลัน เอช. 1983. Independence and Exegesis: The Study of Early Christianity in the Work of Alfred Loisy (1857–1940), Charles Guignebert (1857 [ie 1867]–1939) และ Maurice Goguel (1880–1955 ) มอร์ ซีเบค. หน้า 194.
 27. ^ Kapic, Kelly M. Kapic (2012). หนังสือเล่มเล็กสำหรับนักศาสนศาสตร์ใหม่ ทำไมและอย่างไรจึงจะศึกษาเทววิทยา ดาวเนอร์สโกรฟ อิลลินอยส์ : InterVarsity Press . หน้า 36 . ISBN 978-0-830-86670-0.
 28. ^ Gardet, L. 1999. " Ilm al-kalam ." สารานุกรมอิสลามแก้ไขโดย PJ Bearmanและคณะ ไลเดน: Koninklijke Brill NV .
 29. ลิเบนสัน, แดน และเล็กซ์ โรเฟเบิร์ก เจ้าภาพ 5 ตุลาคม 2018. "พระเจ้าและเพศ - ราเชล แอดเลอร์ ." Ep. 138 ใน Unbound ศาสนายิว (พอดคาสต์)
 30. รัชโคเวอร์, แรนดี. 2542. "การเรียกร้องเทววิทยาของชาวยิว ." ข้ามกระแส “บ่อยครั้งมีการกล่าวอ้างว่าไม่เหมือนกับศาสนาคริสต์ ศาสนายิวเป็นประเพณีของการกระทำและไม่รักษาประเพณีทางเทววิทยาที่เคร่งครัด ความเชื่อพื้นฐานของยูดายนั้นแยกออกจากการปฏิบัติตามฮาลาคิก (ชุดของกฎหมายที่พระเจ้าเปิดเผยต่อชาวยิว) ที่ฝังและสันนิษฐานไว้ วิถีชีวิตตามที่เป็นอยู่และเรียนรู้”
 31. คาเบซอน, โฆเซ่ อิกนาซิโอ. พ.ศ. 2542 "พุทธธรรมในสถาบัน" หน้า 25–52 ในพระพุทธศาสนาเทววิทยา: การไตร่ตรองเชิงวิพากษ์โดยนักวิชาการชาวพุทธร่วมสมัยแก้ไขโดย R. Jackson และJJ Makransky ลอนดอน: เลดจ์.
 32. ^ คิง แอนนา เอส. 2549 "เพื่อความรักของกฤษณะ: สี่สิบปีแห่งการสวดมนต์" หน้า 134–67 ใน The Hare Krishna Movement: Forty Years of Chant and Changeแก้ไขโดย G. Dwyer และ RJ Cole ลอนดอน: IB ทอริส . หน้า 163: อธิบายพัฒนาการในทั้งสองสถาบัน และพูดถึงสาวก Hare Krishna "ศึกษาศาสนศาสตร์และการปฏิบัติของ Vaishnava ในมหาวิทยาลัยกระแสหลัก"
 33. ฮาร์วีย์, เกรแฮม (2007). คนฟัง พูดโลก: ลัทธินอกรีตร่วมสมัย (ฉบับที่ 2) ลอนดอน: Hurst & Company. หน้า 1. ISBN 978-1-85065-272-4.
 34. ^ " แห่งกฎแห่งความสกปรกของสงฆ์ , 3.8.11" (PDF) . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 35. แมคกราธ, อลิสเตอร์. 1998.เทววิทยาประวัติศาสตร์: บทนำสู่ประวัติศาสตร์ความคิดของคริสเตียน . อ็อกซ์ฟอร์ด:พิมพ์ Blackwell หน้า 1–8.
 36. ระบุวันที่ก่อนหน้านี้ใน: Reagan, Timothy. 2547.ประเพณีการศึกษาที่ไม่ใช่แบบตะวันตก: แนวทางทางเลือกสู่ความคิดและการปฏิบัติทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) ลอว์เรนซ์ เอิร์ลบอม. หน้า 185; และจิตนิส สุนนะ พ.ศ. 2546 "อุดมศึกษา" หน้า 1032–56 ใน The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropologyแก้ไขโดย V. Das นิวเดลี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์หน้า 1036.
 37. อรรถเป็น Scharfe, Hartmut. 2545. การศึกษาในอินเดียโบราณ . ไลเดน: ยอดเยี่ยม
 38. ^ ดิลลอน, จอห์น. 2546.ทายาทแห่งเพลโต: การศึกษาในสถาบันการศึกษาเก่า 347–274 ปีก่อนคริสตกาล อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์
 39. ^ เหยา ซินจง . 2000.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิขงจื๊อ . เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 50.
 40. เบกเกอร์, อดัม เอช. (2006). ความเกรงกลัวพระเจ้าและการเริ่มต้นของปัญญา: โรงเรียนของนิซิบิสและการพัฒนาวัฒนธรรมทางวิชาการในสมัยเมโสโปเตเมียโบราณตอนปลาย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย .
 41. ^ "โรงเรียนนิซิบิส" . Nestorian.org _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 3 มีนาคม 2559
 42. ↑ Lulat , YG 2005. A History of African Higher Education from Antiquity to the Present: A Critical Synthesis . กรีนวูด. หน้า 71: มัสยิด Al-Qarawiyyin ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 859 แต่ "ในขณะที่การสอนที่มัสยิดต้องเริ่มต้นขึ้นเกือบตั้งแต่ต้น แต่เพียง...ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 ชื่อเสียงของมัสยิดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งในด้านศาสนาและวิทยาศาสตร์ทางโลก...ต้องเริ่มที่จะแว็กซ์แล้ว"
 43. ^ บีตตี้, แอนดรูว์. 2548.ไคโร: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม . นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 101.
 44. ^ เลฟฟ์, กอร์ดอน. 2511มหาวิทยาลัยปารีสและอ็อกซ์ฟอร์ดในศตวรรษที่สิบสามและสิบสี่ ประวัติสถาบันและปัญญา ไวลีย์ .
 45. ^ จอห์นสัน, พอล . 2000. The Renaissance: A Short History , (พงศาวดารห้องสมุดสมัยใหม่ ). นิวยอร์ก:ห้องสมุดสมัยใหม่ . หน้า 9.
 46. รึกก์, วอลเตอร์. 2546. "ธีมส์" หน้า 3–34 ใน A History of the University in Europeแก้ไขโดย W. Rüegg และ H. de Ridder-Symoens ( Universities in the Middle Ages 1) เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . น. 15–16.
 47. ดูดีคอสต้า, กาวิน . 2548.เทววิทยาในจัตุรัสสาธารณะ: คริสตจักร สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ . อ็อกซ์ฟอร์ด:แบล็กเว ลล์ . ช. 1.
 48. ^ ฮาวเวิร์ด, โธมัส อัลเบิร์ต . 2549.เทววิทยาโปรเตสแตนต์และการสร้างมหาวิทยาลัยเยอรมันสมัยใหม่ . อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์หน้า 56: "ปรัชญา scientia scientarumในความหมายหนึ่ง ในอีกแง่หนึ่ง ถูกพรรณนาว่าเป็น "สาวใช้ของเทววิทยา" ที่ถ่อมตน
 49. อรรถa b c ฮาวเวิร์ด, โทมัส อัลเบิร์ต . 2549. เทววิทยาโปรเตสแตนต์และการสร้างมหาวิทยาลัยเยอรมันสมัยใหม่ . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์
 50. ดูการอภิปรายของ ตัวอย่างเช่น Immanuel Kant's Conflict of the Faculties (1798) และ Deduzierter Plan ของ JG Fichte ระหว่าง einer zu Berlin errichtenden höheren Lehranstalt (1807) ใน, Thomas Albert 2549.เทววิทยาโปรเตสแตนต์และการสร้างมหาวิทยาลัยเยอรมันสมัยใหม่ . อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์
 51. Frei, Hans W. 1992.ประเภทของศาสนศาสตร์คริสเตียนแก้ไขโดย WC Placherและ G. Hunsinger New Haven, CT:พิมพ์มหาวิทยาลัยเยล
 52. ^ ดีคอสต้า, กาวิน . 2548.เทววิทยาในจัตุรัสสาธารณะ: คริสตจักร สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ . อ็อกซ์ฟอร์ด: แบล็คเวลล์
 53. McClendon, James W. 2000. "เทววิทยาและมหาวิทยาลัย" ช. 10 ในเทววิทยาระบบ 3: พยาน . แนชวิลล์ เทนเนสซี: อาบิงดอน
 54. ชไล เออร์มาเคอร์, ฟรีดริช . [] 1990. Brief Outline of Theology as a Field of Study (ฉบับที่ 2), แปลโดย TN Tice. ลูอิสตัน นิวยอร์ก:เอ็ดวิน เมลเลน
 55. Kratz, Reinhard G. 2002. "เทววิทยาเชิงวิชาการในเยอรมนี" ศาสนา 32(2):113–16.
 56. Marsden, George M. 1994. The Soul of the American University: จากการก่อตั้งโปรเตสแตนต์ไปจนถึงการ ไม่เชื่อในพระเจ้า . นิวยอร์ก:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 41: "จุดประสงค์หลักของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือการฝึกอบรมพระสงฆ์" แต่ 'โรงเรียนมีจุดประสงค์สองประการ คือ การฝึกผู้ชายสำหรับอาชีพอื่นด้วย"
 57. Curran, Robert Emmett และLeo J. O'Donovan 2504.ประวัติศาสตร์ร้อยปีของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์: จากสถาบันการศึกษาสู่มหาวิทยาลัย 1789–1889ส่วนที่ 1 จอร์จทาวน์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ : จอร์จทาวน์เป็นสถาบันเยซูอิตที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนสำคัญเพื่อจัดหากลุ่มคาทอลิกที่มีการศึกษาซึ่งบางคนสามารถไปต่อได้ การอบรมเซมินารีเต็มรูปแบบสำหรับฐานะปุโรหิต
 58. เด็กซ์เตอร์, แฟรงคลิน โบว์ดิ ทช์ . 2459 "กฎบัตรของโรงเรียนวิทยาลัย ตุลาคม 1701 ." ในประวัติศาสตร์สารคดีของมหาวิทยาลัยเยล ภายใต้กฎบัตรเดิมของวิทยาลัยวิทยาลัยคอนเนตทิคัต 1701–1745 New Haven, CT: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล: กฎบัตร 1701 ดั้งเดิมของเยลพูดถึงจุดประสงค์คือ "ความนับถืออย่างจริงใจและความกระตือรือร้นในการสนับสนุนและเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยการสืบทอดของ Learned & Orthodox" และ "เยาวชนอาจได้รับคำสั่งในศิลปะ และวิทยาศาสตร์ (และ) โดยพรของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพอาจเหมาะสมกับการจ้างงานของ Publick ทั้งในคริสตจักรและรัฐพลเรือน"
 59. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดุ๊ก (11 กรกฎาคม 2556). "มหาวิทยาลัยดุ๊ก: ประวัติการบรรยายโดยย่อ" . ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดุ๊ก. สืบค้นเมื่อ10 เมษายน 2020 .
 60. ที่พรินซ์ตัน ผู้ก่อตั้งคนหนึ่ง (อาจเป็นเอเบนีเซอร์ เพมเบอร์ตัน) เขียนไว้ในปี ค.ศ. 1750 ว่า 'แม้ว่าความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของเราคือการสร้างเซมินารีเพื่อให้ความรู้แก่รัฐมนตรีกิตติคุณ แต่เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในอาชีพอื่น ๆ ที่ได้เรียนรู้ – เครื่องประดับของ รัฐเช่นเดียวกับคริสตจักร ดังนั้นเราจึงเสนอให้จัดทำแผนการศึกษาให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่เราจะยอมรับได้' อ้างใน Alexander Leitch, A Princeton Companion (Princeton University Press, 1978)
 61. ^ "เรื่อง CTU" . สหภาพเทววิทยาคาทอลิก . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 มีนาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ16 มีนาคม 2556 . คฤหัสถ์ชายหญิงพี่น้องทางศาสนาและนักบวชได้ศึกษาร่วมกันเตรียมรับใช้ประชากรของพระเจ้า
 62. ^ ดู 'เกี่ยวกับ GTU'ที่เว็บไซต์ The Graduate Theological Union (ดึงข้อมูลเมื่อ 29 สิงหาคม 2009): 'อุทิศให้กับการให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการสอน การวิจัย พันธกิจ และการบริการ'
 63. ^ "เดอะคริสเวลล์วิชั่น" . วิทยาลัยคริ สเวลล์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 เมษายน 2553 . สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2552 . Criswell College มีไว้เพื่อรับใช้คริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์โดยการพัฒนาที่พระเจ้าเรียกว่าชายและหญิงในพระคำ (ทางปัญญาและทางวิชาการ) และโดยพระวจนะ (ทางวิชาชีพและทางวิญญาณ) เพื่อการเป็นผู้นำพันธกิจที่แท้จริง
 64. ^ "พันธกิจ" . วิทยาลัยศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ใต้ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 29 มีนาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2552 . พันธกิจของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาเทิร์นแบ๊บติสท์คือ ... เพื่อเป็นคนรับใช้ของคริสตจักรต่างๆ ของอนุสัญญาเซาเทิร์นแบ๊บติสท์โดยการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการเตรียมรัฐมนตรีแห่งพระกิตติคุณเพื่อการรับใช้ที่ซื่อสัตย์มากขึ้น
 65. ^ "เกี่ยวกับโรงเรียนตรีเอกานุภาพศาสนา" . โรงเรียนทรินิตี้อีแวนเจลิคัลเทพ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 สิงหาคม 2011 . สืบค้นเมื่อ29 สิงหาคม 2552 . Trinity Evangelical Divinity School (TEDS) เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่อุทิศให้กับการพัฒนาผู้นำผู้รับใช้สำหรับคริสตจักรทั่วโลก ผู้นำที่เตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณ พระคัมภีร์ และศาสนศาสตร์เพื่อมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระคริสต์
 66. ดู 'เกี่ยวกับ DTS'ที่เว็บไซต์วิทยาลัยศาสนศาสตร์ดัลลาส (สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552): 'ที่เมืองดัลลาส การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับพระคัมภีร์และเรื่องที่เกี่ยวข้องจะหลอมรวมเข้ากับการปลูกฝังชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างแยกไม่ออก ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสื่อสารพระคำของพระเจ้าในอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า'
 67. ^ ".::North Texas Collegiate Institute ::" . .::วิทยาลัยนอร์ธเท็กซัส :: .
 68. ^ ดู 'ทำไมต้องศึกษาเทววิทยา' เก็บถาวร 9 สิงหาคม 2552 ที่หน้า Wayback Machineที่มหาวิทยาลัย Exeter (สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2552) และหน้า 'เกี่ยวกับเรา'ที่มหาวิทยาลัยลีดส์
 69. ^ ดู เช่น วีบี โดนัลด์ 2000.การเมืองการศึกษาศาสนา: ความขัดแย้งต่อเนื่องกับเทววิทยาในสถาบันการศึกษา . นิวยอร์ก: พัลเกรฟ มักมิลลัน
 70. ^ Noll, KL 27 กรกฎาคม 2009. "จริยธรรมของการเป็นนักศาสนศาสตร์ ." พงศาวดารการอุดมศึกษา .
 71. ^ ฟอร์ด, เดวิด. พ.ศ. 2552 "ศาสนศาสตร์และการศึกษาทางศาสนาสำหรับสังคมพหุศรัทธาและฆราวาส" ในเทววิทยาและศาสนาศึกษาในระดับอุดมศึกษาเรียบเรียงโดย DL Bird และ SG Smith ลอนดอน: ต่อเนื่อง.
 72. ฟิตซ์เจอรัลด์, ทิโมธี. 2000.อุดมการณ์ของการศึกษาศาสนา . อ็อกซ์ฟอร์ด:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์
 73. ^ โปรทาโก รัส . "On the Gods" แปลโดย MJ O'Brien ใน The Older Sophistsแก้ไขโดย RK Sprague โคลัมเบีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา. พ.ศ. 2515 น. 20 (fr.4). (เน้นย้ำ)
 74. ^ โปสเตอร์, แครอล. " Protagoras (ชั้น 5 C. ก่อนคริสตศักราช) ." สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา . สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2551.
 75. ^ a b c Loughlin, เจอราร์ด (2009). "11- เทววิทยาในมหาวิทยาลัย" . ในเคอร์ จอห์น; Merrigan, Terrance (สหพันธ์). Cambridge Companion กับJohn Henry Newman เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 221–240. ดอย : 10.1017/CCOL9780521871860.011 . ISBN 9780521871860.
 76. The Philosophical Works of Lord Bolingbroke 3. p. 396.
 77. ^ พายน์, โธมัส . [1794/1795/1807] 2488. "ยุคแห่งเหตุผล ." ชีวิตและงานเขียนที่สำคัญ ของ Thomas Paineแก้ไขโดย PS Foner นิวยอร์ก: Citadel Press . หน้า 601.
 78. ^ Feuerbach, ลุดวิก . [] 1986.หลักการปรัชญาแห่งอนาคตแปลโดย MH Vogel. อินเดียแนโพลิส บริษัท สำนักพิมพ์ Hackett หน้า 5.
 79. ^ Feuerbach, ลุดวิก . [1841] 1989. "คำนำ, เจ้าพระยา." แก่นแท้ของศาสนาคริสต์แปลโดยG. Eliot แอมเฮิสต์ นิวยอร์ก:หนังสือโพร มีธีอุ ส
 80. ^ ทเวน, มาร์ก (1896). "สัตว์ที่ต่ำที่สุด" . thinkco.com .
 81. ^ "ไดเรกทอรีคติพจน์ คำพูด และความคิดเห็นต่างๆ ของ Mark Twain " Twainquotes.com 28 พฤศจิกายน 2445 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 82. Ayer, AJ , 1936.ภาษา ความจริงและตรรกะ . นิวยอร์ก: สิ่งพิมพ์โดเวอร์. น. 114–15.
 83. อรรถเป็น คอฟมันน์, วอลเตอร์ . 2506. ศรัทธาของคนนอกรีต . Garden City, NY: หนังสือ Anchor หน้า 114, 127–28, 130.
 84. ^ "ชาร์ลส์ แบรดลาห์ (ค.ศ. 1833-1891)" . Positiveatheism.org เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 85. ^ "กำไรของมนุษย์จากการไม่เชื่อ" . Positiveatheism.org เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 กรกฎาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 86. ^ "โรเบิร์ต กรีน อิงเกอร์ซอลล์" . Positiveatheism.org 11 สิงหาคม 2497 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2555 .
 87. a b c d e Dawkin, Richard (20 มีนาคม 1993) "จดหมาย: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทววิทยา" . อิสระ .

ลิงค์ภายนอก

0.08346700668335