พระคัมภีร์และความรุนแรง

" The Deluge " โดยกุสตาฟ โดเร

พระคัมภีร์ฮีบรูและพันธสัญญาใหม่มีทั้งเรื่องเล่าบทกวี และ คำแนะนำซึ่งอธิบาย ส่งเสริม สั่งประณาม ให้รางวัล ลงโทษ และควบคุม การกระทำ ที่รุนแรงโดยพระเจ้า[1]บุคคล กลุ่ม รัฐบาล และรัฐชาติ การกระทำ ที่รุนแรงได้แก่สงครามการสังเวยมนุษย์ การ สังเวยสัตว์การฆาตกรรม การข่มขืนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการลงโทษ ทางอาญา [2] : บทนำ ตำรามีประวัติการตีความอยู่ภายในศาสนาอับบราฮัมมิกและวัฒนธรรมตะวันตกที่มีทั้งการให้เหตุผลและการต่อต้านการกระทำรุนแรง [3]

คำนิยาม

คำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นความรุนแรงได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา [4] : 1 ในศตวรรษที่ 21 คำจำกัดความได้กว้างขึ้นอย่างมากจนรวมถึงการกระทำที่เคยถูกมองว่าเป็นที่ยอมรับ [4] : 1–2 ทุนการศึกษาสมัยใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพระคัมภีร์มีแนวโน้มที่จะแบ่งออกเป็นสองประเภท: ผู้ที่ใช้จริยธรรมสมัยใหม่ในการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นมรดกที่รุนแรงของลัทธิพระเจ้าองค์เดียว และผู้ที่เข้าถึงหัวข้อนี้จากมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม . [4] : 10–12 พระคัมภีร์สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้ถึงความรุนแรงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้แต่งและผู้อ่าน [4] : 261 

ผู้เขียนพระคัมภีร์ให้คำจำกัดความและตีความความรุนแรงในแง่วัฒนธรรมโดยยึดตามคุณค่าในยุคที่พวกเขาอาศัยอยู่ [4] : 3, 6  [5]ผู้เขียนพระคัมภีร์ใช้ประเด็นหลัก คำอธิบายทางวัฒนธรรม และตรรกะทางเทววิทยาของตนเองเพื่อกำหนดความรุนแรงว่าเป็นปัญหาในสี่ประเภททั่วไป พวกเขานิยามสิ่งใดก็ตามที่รุนแรงซึ่งทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความสมบูรณ์ของชีวิตและสิ่งแวดล้อม พวกเขาพรรณนาถึงคำพูดที่วางแผนไว้ หยิ่งผยอง และไม่ซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งกดขี่คนจนซึ่งมีความรุนแรง [6] : 3 การละเมิดความยุติธรรมถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบความรุนแรงที่ร้ายแรงโดยเฉพาะในการทำความเข้าใจกฎธรรมชาติตั้งแต่เริ่มแรก และการละเมิดความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งที่ทำให้แผ่นดิน ผู้คน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสื่อมเสีย มันมาพร้อมกับความรังเกียจจากผู้เขียนพระคัมภีร์ [4] : 119–129, 251 

ในพระคัมภีร์ฮีบรู/พันธสัญญาเดิม

เงื่อนไข

กลุ่มฮามาส

ฮามาสแปลว่า 'ความรุนแรง การทำผิด' เป็น คำหลักสำหรับความรุนแรง ในพระคัมภีร์ฮีบรูและมีการใช้ครั้งแรกในปฐมกาล 6:11: "แผ่นดินโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินโลกก็เต็มไปด้วยความรุนแรง " [7] : 256  [2] : 5 ปรากฏในพระคัมภีร์ฮีบรูหกสิบครั้ง มักใช้เพื่อระบุความรุนแรงทางร่างกายเกือบทุกครั้ง (ปฐมกาล 49:5; ผู้วินิจฉัย 9:24) และใช้เพื่ออธิบายความรุนแรงของมนุษย์ ไม่ใช่พระเจ้า ความรุนแรง . [6] : 2  [8]

"อย่างไรก็ตาม คำว่า ฮามาส ในพันธสัญญาเดิมยังปรากฏในบริบทของความบาปและความอยุติธรรมต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ กิจการตุลาการ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและปัญหาทางเทววิทยา" [9] ฮามาสอาจหมายถึงความรุนแรงทางวาจาหรือทางจริยธรรม [10] "บางครั้งคำนี้หมายถึงความชั่วร้ายอย่างร้ายแรง (อิสยาห์ 53:9; 59:6) ซึ่งความรุนแรงทางร่างกายอาจ [เกี่ยวข้อง] หรือไม่ก็ได้" [11] [12] [2] : 10–11  [13] "คำว่าฮามาสบางครั้งดูเหมือนเป็นการร้องทูลต่อพระเจ้าเมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม (ยิระ. 6:7)" อพยพ 23:1 และฉธบ. 19:16 เรียกพยานเท็จว่าʿēd ḥāmas(“พยานที่ใช้ความรุนแรง”) ความคิดที่ว่าพยานเท็จคุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีปรากฏในรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในสดุดี” [6] : 3  [14]

ในโตราห์คำว่าgazal (rob) และasaq (oppress) มักใช้ร่วมกันเพื่ออธิบายความรุนแรงของมนุษย์ในการปล้นสะดม ปล้นสะดม ว่าเป็นการกดขี่คนจนซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมอันตรายทางร่างกาย วาจา หรือประเภทอื่น ๆ ก็ได้ นอกจากนี้ยังใช้ทั้งแยกกันและรวมกันตลอดส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่บรรยายเรื่องการปล้นคนยากจน (อิสยาห์ 3:14, 10:2; เยเรมีย์ 22:3; มีคาห์ 2:2, 3:2; มาลาคี 1:3) การระงับค่าจ้างของลูกจ้าง (เปรียบเทียบ เฉลยธรรมบัญญัติ 24:14) การกดขี่ทางการเมือง (โฮเชยา 12:7) การเรียกเก็บผลประโยชน์ที่กดขี่ (เอเสเคียล 22:12) และการกดขี่คนนอกที่อยู่ท่ามกลางพวกเขา (เอเสเคียล 22:7) เป็นการกระทำ ของความรุนแรง [7]

ฮารอม

คำกริยาภาษาฮีบรูḥāram หมายถึง [การทำลายล้างโดยสมบูรณ์] ( ฉบับมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ “ทำลายล้างให้หมดสิ้น”; ฉธบ. 7:2); คำนามที่มาจากคำนาม ( ḥērem [6] ) บางครั้งแปลว่าหมายถึง "การห้าม" และหมายถึงการแยก การกีดกัน และการอุทิศบุคคลหรือวัตถุซึ่งอาจแยกจากกันเป็นพิเศษเพื่อการทำลายล้างต่อพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:26 ; เลวีนิติ 27:28-29) [7] : 319  [15] นักประวัติศาสตร์ ซูซาน นิดิทช์ กล่าวว่า "รากเหง้าของ hrm เชื่อมโยงกันหลายข้อในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ไม่ใช่สงครามและประเพณีการทำสงครามของคำนี้ ... ภายใต้หัวข้อของการเสียสละ " [16]

การใช้คำนี้ในช่วงแรกบ่งชี้ว่าชาวอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัส ครอบครอง หรือแลก "สิ่งที่อุทิศ" เหล่านี้ [17]อย่างไรก็ตาม การใช้คำในภายหลัง เช่น การใช้ใน กันดารวิถี 18:14-17 และเฉลยธรรมบัญญัติ 7 บ่งชี้ว่าสิ่งของและบุตรหัวปีควรถูกกันไว้เป็น ḥērem เพื่อให้สามารถไถ่ได้โดย พวกปุโรหิต [16] : 30 นักวิชาการชาวฮีบรู บารุค เอ. เลวีน ตั้งข้อสังเกตว่า ฉธบ.7:1-11 แสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ภาษาฮีบรูได้พัฒนาไปนับตั้งแต่เขียนอพยพ 33:5-16 โดยมีการห้ามเพิ่มเติม (ดูอพยพ 20:19 ,20) เลอวีนสรุปว่านี่เป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้หลายประการ รวมถึงหลักฐานนอกพระคัมภีร์ที่ว่าḥēremเป็นส่วนเสริมของความคิดของชาวฮีบรูในเวลาต่อมา(18)เลอวีนกล่าวว่าสิ่งนี้บ่งชี้ว่าอิสราเอลยังคงทำการปรับเปลี่ยนทางอุดมการณ์เกี่ยวกับการนำเข้าการปฏิบัติของชาวต่างชาติของฮาเร็มจากแหล่งกำเนิดในประเทศตะวันออกใกล้ที่อยู่โดยรอบ" [18] : 396 

กว่าครึ่งหนึ่งของคำกริยาและคำนามสำหรับรากศัพท์ḥ-rmเกี่ยวข้องกับการทำลายล้างชาติต่างๆ ในสงคราม แต่คำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำซึ่งนักวิชาการในพันธสัญญาเดิม เอริก ซีเบิร์ต พิจารณาว่า "ความรุนแรงอันศักดิ์สิทธิ์" อาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่ด้วย สงคราม. ซีเบิร์ตกล่าวว่าความรุนแรงของพระเจ้าคือ "ความรุนแรงซึ่งกล่าวกันว่าพระเจ้าทรงกระทำ ก่อให้เกิด หรือลงโทษ" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึง (1) ความรุนแรงที่พระเจ้าทรงกระทำโดยปราศจากการใช้ตัวแทนของมนุษย์ (เช่น การยิงใส่เมืองโสโดมและโกโมราห์) (2) ความรุนแรงที่พระเจ้าทรงมอบหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ที่กำลังถูกมอบหมายนั้นไม่รู้ (เช่น การใช้บาบิโลนเพื่อลงโทษผู้คนในยูดาห์สำหรับบาปของพวกเขา) และ (3) ความรุนแรงที่พระเจ้าทรงบัญชาโดยตรง (เช่น).." [19] ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับผู้ที่บูชารูปเคารพ เฉลยธรรมบัญญัติ 7:16 ใช้อาคัล ("บริโภค") เมื่อพูดว่า "คุณต้องทำลาย (บริโภค) ชนชาติทั้งหมดที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณประทานแก่คุณ…" เฉลยธรรมบัญญัติ ในทางกลับกัน 7:24 ใช้คำหยาบคายเมื่อพูดว่า "เจ้าจะทำให้ชื่อของเขาพินาศจากใต้สวรรค์…" ในขณะที่เฉลยธรรมบัญญัติ 20:10-18 กล่าวว่า "...เจ้าจะไม่เหลือสิ่งใดที่หายใจได้ แต่เจ้าจงทำลายล้างให้สิ้นซาก ( ฮาฮาเร็ม เฏาะฮาริเมม)) พวกเขา คนฮิตไทต์และคนอาโมไรต์ คนคานาอันและเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ตามที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน…" "อาโมส 1:3–2:3 ใช้อาคาลเพื่อฟ้องร้องเพื่อนบ้านของอิสราเอลในเรื่องการกระทำต่างๆ ความโหดร้ายในระหว่างสงคราม (เช่น ชาวอัมโมน “ฉีกหญิงมีครรภ์ที่เปิดกว้างในกิเลอาดเพื่อขยายอาณาเขตของตน”; 1:13) และใช้อาชญากรรมสงครามของคนที่อยู่รอบๆ เพื่อสร้างแนวขนานกับการปฏิบัติอย่างทารุณต่อคนยากจนของอิสราเอล ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ความอยุติธรรมถึงระดับอาชญากรรมสงคราม” (2:6–8) [2] : 44 

ศัพท์อื่นๆ ได้แก่ṣamat (ยุติ ทำลายล้าง...ทำลายล้าง); ชามาด (ทำลาย ทำลายล้าง); nakah (โจมตีถึงตาย, ฆ่า, ฆ่าคนตาย, ฆาตกรรม...เพื่อตอบโต้ ...ในการสงคราม, พิชิต...การต่อสู้...การโจมตี,ความพ่ายแพ้); aqar (ถอนออก มักอยู่ในความรู้สึกรุนแรง); กัทซะห์ (ตัดออก ในความหมายแห่งการทำลายล้าง); shabat (โดย zeker สามารถหมายถึง "ความทรงจำ" ที่กำลัง "ถูกลบออก" แต่ในอีกสำนวนหนึ่ง หมายถึง "ถูกลบล้าง...จาก...[โลก]" ถึง "ถูกทำลายล้าง ถูกทำลาย พินาศ") ; และคาลาห์ (คาลาห์ในคัล แปลว่า "เสร็จสิ้น ถูกทำลาย) [7] : 133, 431–432, 684, 179, 255, 416, 418 

สงครามตั้งแต่ปฐมกาลถึงโยชูวา

กษัตริย์ทั้งห้าแห่งชาวมีเดียนถูกอิสราเอลสังหาร (ค.ศ. 1728) โดยเจอราร์ด เฮิตภาพประกอบเรื่องสงครามต่อต้านชาวมีเดียน (หมายเลข 31)

การสงครามถือเป็นประเภทพิเศษของความรุนแรงในพระคัมภีร์และเป็นหัวข้อที่พระคัมภีร์กล่าวถึง ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสี่รูปแบบ: มีข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุนลัทธิสันตินิยมและข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุนการไม่ต่อต้าน นักเทววิทยาแห่งศตวรรษที่ 4 ออกัสตินค้นพบพื้นฐานของสงครามที่ยุติธรรมในพระคัมภีร์ และสงครามเชิงป้องกันซึ่งบางครั้งเรียกว่าสงครามครูเสดก็ได้รับการสนับสนุนโดยใช้ข้อความในพระคัมภีร์เช่นกัน [20] : 13–37  Susan Niditch สำรวจขอบเขตของอุดมการณ์สงครามในวัฒนธรรมตะวันออกใกล้โบราณ โดยกล่าวว่า "...การทำความเข้าใจทัศนคติต่อสงครามในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูคือการจัดการกับสงครามโดยทั่วไป..." [ 21] ในการสงครามพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูประกอบด้วยชาวอามาเลข ชาวคานาอัน ชาวโมอับ และบันทึกในอพยพ เฉลยธรรมบัญญัติ โยชูวา และหนังสือของกษัตริย์ทั้งสองเล่ม [22] [23] [24] [25]

ในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้ยึดครองดินแดนแห่งพันธสัญญาโดยกำหนดให้เมืองแล้วเมืองเล่า "ถูกสั่งห้าม" ซึ่งหมายความว่าชายหญิงและเด็กทุกคนควรถูกสังหารด้วยปลายดาบ [26] : 319–320  ตัวอย่างเช่น ในเฉลยธรรมบัญญัติ 20:16-18 พระเจ้าทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้ "อย่าเหลือสิ่งใดที่หายใจได้… ทำลายพวกเขาให้สิ้นซาก …”, [27] [28]จึงทำให้นักวิชาการหลายคนเรียกคุณลักษณะเหล่านี้ว่า คำสั่งให้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [29] [30]ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่เรื่องราวของชาวอามาเลข (หมายเลข 13,14) [31]สงครามต่อต้านคนมีเดียน (หมายเลข 31 )(32)และการรบที่เมืองเยรีโค (โยชูวา 1–6) [6] : 9  [33]เริ่มตั้งแต่โจชัว 9 หลังจากการพิชิตเมืองไอการต่อสู้ได้รับการอธิบายว่าเป็นการป้องกันการโจมตีจากกษัตริย์ชาวคานาอัน [6] : 8 

เกี่ยวกับข้อความต่างๆ เช่น ฉธบ. 20:16–17, [27] ฮานส์ แวน วีส์ (2010) นักประวัติศาสตร์ ของ UCLกล่าวว่า: 'การรณรงค์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อ้างสิทธิ์สำหรับชาวอิสราเอลยุคแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพียงเรื่องสมมติ: ความไม่น่าจะเป็นไปได้จากภายในและความไม่สอดคล้องกันภายในของเรื่องราวใน โจชัวและความเข้ากันไม่ได้กับเรื่องราวของผู้พิพากษาทำให้เกิดความสงสัยในเรื่องนี้เล็กน้อย [34]ในชุมชนโบราณคดีมีการศึกษายุทธการที่เมืองเจริโคอย่างละเอียดถี่ถ้วน และฉันทามติของนักวิชาการสมัยใหม่ว่าการต่อสู้ที่อธิบายไว้ในหนังสือโจชัวนั้นไม่สมจริง ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบันทึกทางโบราณคดี และไม่สอดคล้องกับบันทึกทางโบราณคดีอื่นข้อความในพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่นหนังสือของโจชัว (บทที่ 10) บรรยายถึงการทำลายล้างทั้งหมดของ ชนเผ่า คานาอัน แต่ในเวลาต่อมาผู้วินิจฉัย 1:1-2:5 ชี้ให้เห็นว่าชาวคานาอันยังมีชีวิตอยู่ [35] [36]ในทำนองเดียวกัน การกล่าวอ้างในหมายเลข 31ว่าทหารอิสราเอล 12,000 นายทำลายล้างประชากรชาวมีเดียนทั้งหมด (ยกเว้นการกดขี่หญิงสาวพรหมจารี 32,000 คน) และทำลายเมืองทั้งหมดของพวกเขาโดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บล้มตายแม้แต่ครั้งเดียว ถือว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีต และควรจะ เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์ ไม่น้อยเพราะหนังสือพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในยุคหลังยังคงกล่าวถึงชาวมีเดียนว่าเป็นบุคคลที่เป็นอิสระ เช่น ผู้วินิจฉัย บทที่ 6–8 ที่กิเดโอนต่อสู้กับพวกเขา [37]

นักประวัติศาสตร์Paul Copanและปราชญ์ Matthew Flannagan กล่าวว่าตำราที่มีความรุนแรงของ การสงคราม เฮเรมคือ "อติพจน์แบบฮาจิโอกราฟิก" ซึ่งเป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่งที่พบในหนังสือของโจชัวและผลงานตะวันออกใกล้อื่นๆ ในยุคเดียวกัน และไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตามตัวอักษร พวกเขามีคำอติพจน์ ภาษาที่เป็นสูตร และสำนวนทางวรรณกรรมสำหรับผลทางวาทศิลป์ เช่น เมื่อทีมกีฬาใช้ภาษา "สังหารหมู่" ฝ่ายตรงข้าม [38] จอห์น แกมมี่เห็นด้วย โดยกล่าวว่าข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการ "ทำลายศัตรูให้สิ้นซาก" นั้นเกี่ยวกับการอุทิศตนทางศาสนาอย่างแท้จริงมากกว่าบันทึกการฆ่าคนจริงๆ (39) Gammie อ้างอิงถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 7: 2-5 ซึ่งโมเสสนำเสนอḥeremเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับอิสราเอลที่จะครอบครองที่ดินโดยมีข้อกำหนดสองประการ: หนึ่งคือคำแถลงต่อต้านการแต่งงานข้ามชาติ (ข้อ 3–4) และอีกข้อเกี่ยวข้องกับการทำลายวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของชาวคานาอัน (ข้อ 5) แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ ฆ่า [40]

CL Crouch เปรียบเทียบสองอาณาจักรของอิสราเอลและยูดาห์กับอัสซีเรีย โดยกล่าวว่าความคล้ายคลึงกันในจักรวาลวิทยาและอุดมการณ์ทำให้พวกเขามีมุมมองด้านจริยธรรมในการทำสงครามที่คล้ายคลึงกัน [41]ทั้งเคราช์และลอเรน มอนโร ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาตะวันออกใกล้ที่คอร์เนล ต่างเห็นพ้องกันว่านี่หมายถึงสงคราม รวมประเภท ฮาเรมไม่ใช่แนวทางปฏิบัติของชาวอิสราเอลอย่างเคร่งครัด แต่เป็นแนวทางทั่วไปในการทำสงครามสำหรับคนตะวันออกใกล้จำนวนมากในยุคสำริดและเหล็ก . [42] : 335 ตัวอย่างเช่นเมชา สเตเลกล่าวว่ากษัตริย์เมชาแห่งโมอับต่อสู้ในนามของพระเคโมชของ เขา และพระองค์ทรงปราบศัตรูของเขาให้อยู่ภายใต้เฮเรม [41] : บทนำ, 182, 248  [6] : 10, 19 

เรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล

หนังสือปฐมกาล

เรือโนอาห์และน้ำท่วม

ศาสตราจารย์ในพันธสัญญาเดิม เจอโรม FD Creach เขียนว่า ปฐมกาล 1 และ 2 นำเสนอข้ออ้างสองข้อที่ "ปูทางสำหรับการทำความเข้าใจความรุนแรงในส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์" ประการแรกคือคำประกาศที่พระเจ้าของชาวฮีบรูสร้างขึ้นโดยไม่มีความรุนแรงหรือการต่อสู้ซึ่งขัดแย้งกับข้ออื่น เรื่องราวการสร้างตะวันออกใกล้; ประการที่สอง บทเริ่มต้นเหล่านี้แต่งตั้งมนุษย์ให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกในฐานะผู้ดูแล เพื่อ "สถาปนาและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีหรือชะโลมของสรรพสิ่งทั้งมวล" [43] : 17, 29  Creach กล่าวว่าความรุนแรงถูกมองว่าเป็นการละเมิดที่ขัดขวางการออกแบบนี้ [43] : 30–31 เมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ทรงเนรเทศพวกเขาออกจากสวนเอเดนแสดงรายการคำสาปที่จะติดตามพวกเขาใน ( ปฐมกาล 3) ในปฐมกาล 4:1–18 คำภาษาฮีบรูสำหรับความบาป ( hattā't ) ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อคาอินบุตรหัวปี สังหารอาเบลน้องชายของเขา และกระทำการรุนแรงครั้งแรกที่บันทึกไว้ [43] : 32 พระเจ้าทรงสาปคาอินในเรื่องนี้ และยังทรงประทานความคุ้มครองจากอันตรายด้วย [43] : 41 

ในการบรรยายเรื่องน้ำท่วมในปฐมกาล (ปฐมกาล 6–9) พระเจ้าทรงเห็นว่า "ความชั่วร้ายของมนุษย์มีมาก" และทำให้เศร้าโศก (ปฐมกาล 6:6) [43] : 34 เขาตัดสินใจที่จะทำลายล้างทั้งหมด เริ่มต้นการสร้างใหม่กับโนอาห์และมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นบนเรือ พร้อมกับเขา [43] : 34–35 หลังน้ำท่วม พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ทำลายชีวิตทั้งหมดด้วยน้ำท่วมอีกต่อไป [43] : 34–41  [44] [45]

การล่มสลายของเมืองโสโดมและโกโมราห์ โดยPieter Schoubroeckประมาณปี 1600

ในปฐมกาล 18–19 พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะทำลายเมืองโสโดมและโกโมราห์ "เพราะบาปของพวกเขาสาหัสมาก" พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงไว้ชีวิตเมืองโสโดมหากพบคนชอบธรรมที่นั่นได้เพียง 10 คน เมืองต่างๆ ถูกทำลาย แต่เหล่าทูตสวรรค์ช่วยโลต หลานชายของอับราฮัมและครอบครัวส่วนใหญ่ของเขาจากการถูกทำลาย (46) พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมโดยเรียกร้องให้เขาถวายอิสอัคบุตรชายของเขา (ปฐมกาล 22) ขณะที่อับราฮัมกำลังจะวางมีดลงบนลูกชายของเขา พระเจ้าทรงห้ามเขาไว้ โดยสัญญาว่าเขาจะมีลูกหลานนับไม่ถ้วน [43] : 42, 46 

ยาโคบ ลูกชายของไอแซ สมคบคิดที่จะได้รับ สิทธิบุตรหัวปีของ เอซาวพี่ชายของเขาแต่ในที่สุดพี่น้องทั้งสองก็คืนดีกัน (ปฐมกาล 25–33) ในปฐมกาล 32:22–32 ยาโคบพบและต่อสู้กับใครบางคน ทั้งมนุษย์ ทูตสวรรค์ หรือพระเจ้า ผู้ ที่อวยพรเขาและตั้งชื่อให้เขาว่าอิสราเอล [47]

โยเซฟ (ปฐมกาล 37–50) ลูกชายคนโปรดของยาโคบ ถูกพี่น้องที่อิจฉาขายไปเป็นทาสในอียิปต์ โจเซฟเจริญรุ่งเรืองหลังจากความยากลำบาก ด้วยการทรงนำทางของพระเจ้า และช่วยครอบครัวของเขาให้พ้นจากความอดอยาก [48]

หนังสืออพยพและหนังสือเลวีนิติ

คร่ำครวญถึงการเสียชีวิตของบุตรหัวปีของอียิปต์โดยCharles Sprague Pearce (1877)

ฟาโรห์องค์ใหม่เห็นว่าชาวอิสราเอลในอียิปต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลัวว่าพวกเขาอาจช่วยเหลือศัตรูของอียิปต์ ( อพยพ 1:8–10) ชาวอียิปต์ทำให้ชาวอิสราเอล "รับใช้ด้วยความเข้มงวด" และชีวิตของพวกเขากลายเป็น "ขมขื่นด้วยการรับใช้อย่างหนัก" (49)ฟาโรห์ทรงบัญชานางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูสองคน คือชิฟราห์ และปูอาห์ให้สังหารบุตรชายที่เกิดใหม่ของหญิงชาวฮีบรู แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์ ฟาโรห์จึงสั่งให้คนของเขาฆ่าเด็กเหล่านี้ให้จมน้ำ [50]

โมเสสชาวฮีบรูที่เลี้ยงดูโดย ธิดาของฟาโรห์วันหนึ่งได้พบกับชาวอียิปต์คนหนึ่งที่กำลังทุบตีชาวฮีบรู พระองค์ทรงสังหารชาวอียิปต์และหนีจากอียิปต์ พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินชะตากรรมของชาวอิสราเอล และส่งโมเสสกลับไปยังอียิปต์เพื่อนำพวกเขาออกจากดินแดนนั้นไปยังคานาอัน มีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการเดินทางกลับ พระเจ้าทรงตั้งใจจะฆ่าโมเสส แต่ภรรยาของเขาคือซิปโปราห์ (อพยพ 2–4) [51]

โมเสสขอให้ฟาโรห์ปล่อยชาวอิสราเอล แต่ฟาโรห์ตอบสนองโดย เรียกร้อง ให้พวกเขาทำงานเพิ่ม โมเสสย้ำคำขอของเขาหลายครั้งในขณะที่ภัยพิบัติในอียิปต์ ประสบกับชาวอียิปต์ แต่ฟาโรห์ปฏิเสธจนกระทั่งภัยพิบัติ ครั้งที่สิบ เมื่อพระเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีและวัวทั้งหมดในอียิปต์ ยกเว้นชาวอิสราเอลที่ได้รับการคุ้มครอง ผู้เขียนพระคัมภีร์เขียนว่าพระเจ้าทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง (อพยพ 7:3–4; 9:12) และฟาโรห์ทรงทำให้พระทัยของพระองค์เองแข็งกระด้าง (อพยพ 8:15, 32: 9:34) และพระทัยของพระองค์แข็งกระด้างเพื่อตอบสนองต่อ ข้อเรียกร้องที่ไม่มีการระบุแหล่งที่มา (อพยพ 7:13,22) ชาวอิสราเอลได้รับอนุญาตให้ออกไปได้ แต่พระเจ้าทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างอีกครั้ง และฟาโรห์ก็เปลี่ยนใจ และส่งกองทัพตามพวกเขาไป พระเจ้าช่วยพวกเขาจากกองทัพด้วยจมน้ำตายในทะเลแดง [52]

ที่ภูเขาซีนาย พระผู้เป็นเจ้าประทาน พระบัญญัติสิบประการและประมวลพันธสัญญาแก่ชาวอิสราเอล(อพยพ 20–23) กฎหมายเหล่านี้รวมถึงคุณจะต้องไม่ฆ่าตาต่อตาและกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นทาสและสิ่งอื่น ๆ มีการกำหนดโทษประหารชีวิต สำหรับอาชญากรรมบางอย่าง การถวายสัตวบูชาในรูปแบบของเครื่องเผาบูชามีกล่าวถึงและมีบัญญัติไว้ว่าวัวที่ฆ่าคนจะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหิน หลักจรรยาบรรณระบุว่า "และเจ้าจะไม่ผิดกับคนแปลกหน้า และเจ้าจะไม่กดขี่เขา เพราะเจ้าเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนอียิปต์" และ “เจ้าอย่าทรมานแม่ม่ายหรือลูกกำพร้าพ่อคนใดเลย” ชาวอิสราเอลสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ (อพยพ 24:3) [53]

ชาวอิสราเอล ผิดสัญญาด้วยการบูชาลูกวัวทองคำ พระเจ้าโกรธสิ่งนี้และตั้งใจที่จะ "บริโภคมัน" แต่โมเสสชักชวนเขาไม่ให้ทำเช่นนั้น โมเสสก็โกรธเช่นกัน และเขาได้ทำลายแผ่นศิลาสองแผ่นด้วยข้อความเขียนของพระเจ้า ตามคำสั่งของโมเสส คนเลวีได้สังหารผู้คนไปประมาณสามพันคน (อพยพ 32) [54]

พระเจ้าทรงให้โมเสสทำแผ่นศิลาขึ้นใหม่ และประทานบทบัญญัติพิธีกรรมแก่โมเสส ซึ่งระบุไว้ในส่วนหนึ่งว่า "จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าเจ้าจะทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินที่เจ้าไปนั้น เกรงว่าพวกเขาจะตกเป็นบ่วงดักท่ามกลาง เจ้า แต่เจ้าจงพังแท่นบูชาของเขาลงและทุบเสาของเขาเป็นชิ้น ๆ และเจ้าจะโค่นAsherim ของเขาลง ” (อพยพ 34) [55]

หนังสือเลวีนิติได้กำหนดกฎเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับการบูชายัญสัตว์ รหัสศักดิ์สิทธิ์เลวีนิติ 17–26 กำหนดรายการข้อห้ามและบทลงโทษสำหรับการละเมิด การลงโทษรวมถึงการประหารชีวิต บางครั้งด้วย การ ขว้าง ด้วย หินหรือเผา [56]

หนังสือตัวเลข

ผู้ทำลายวันสะบาโต ขว้างหินให้James Tissotประมาณปี 1900
ผู้หญิงชาวมีเดียนถูกจับกุมโดยชาวฮีบรู James Tissot ประมาณปี 1900

พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสนับ "ทุกคนที่สามารถออกไปทำสงครามในอิสราเอลได้" ( กันดารวิถี 1) (57)พระเจ้าทรงได้ยินผู้คน "พูดจาชั่วร้าย" และทรงลงโทษพวกเขาด้วยไฟ โมเสสอธิษฐาน และไฟก็ดับลง [57] : 200–202 พระเจ้าทรงโกรธอีกครั้งและส่ง "ภัยพิบัติใหญ่" (หมายเลข 11) พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินมิเรียมและอาโรนพูดกับโมเสส และทรงลงโทษมิเรียมด้วยโรคเรื้อน [57] : 227 โมเสสขอให้พระเจ้ารักษาเธอซึ่งเขาทำ (หมายเลข 12) [58]

ชาวอิสราเอลมาถึงชายแดนคานาอัน แต่เนื่องจากรายงานจากสายลับ พวกเขาจึงปฏิเสธที่จะเข้าไป และต้องการกลับไปยังอียิปต์ (59)พระเจ้าทรงกริ้วและตรัสกับโมเสสว่า "เราจะโจมตีพวกเขาด้วยโรคระบาด และทำลายล้างพวกเขา และจะทำให้เจ้าเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าพวกเขา" โมเสสชักชวนเขาไม่ให้ทำ แต่พระเจ้าประกาศว่าตอนนี้ชาวอิสราเอลจะท่องไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปีก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าไปในคานาอันได้ (60)พวกเขาถูกโจมตีโดยชาวอามาเลขและชาวคานาอัน (หมายเลข 13–14) ในหมายเลข 15 พบชายคนหนึ่งกำลังทำงานใน วัน สะบาโต พระเจ้าสั่งให้เขาฆ่าและเขาก็ถูกขว้างด้วยก้อนหิน [61]

โคราห์และคนกลุ่มหนึ่งกบฏต่อโมเสสและอาโรน (62)พระเจ้าทรงทำลายพวกเขา (หมายเลข 16) ชาวอิสราเอล "บ่น" เกี่ยวกับเรื่องนี้และพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาด้วยโรคระบาด (หมายเลข 16) (63)ที่ฮอร์มาห์กษัตริย์ชาวคานาอันต่อสู้กับชาวอิสราเอล และชาวอิสราเอลสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ประทานชัยชนะเหนือชนชาตินี้ให้พวกเขา พวกเขาจะทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขา เขาทำและพวกเขาทำ (64)ชาวอิสราเอลพูดต่อต้านพระเจ้าและโมเสส และพระเจ้าทรงส่งงูพิษ มา ฆ่าพวกเขาไปหลายคน โมเสสอธิษฐานเพื่อผู้คน และพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขา (กันฤธ. 21) [65]

ชาวอิสราเอลพิชิตเมืองต่างๆ ของสิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ และ "โจมตีเขาและโอรสของเขา และประชาชนทั้งหมดของเขา จนไม่มีใครเหลือเขาเลย และพวกเขาก็ยึดครองดินแดนของเขา" (หมายเลข 21). (66)เมื่อนักทำนายบาลาอัมทุบตีลา มันก็พูด ต่อมาบาลาอัมพยากรณ์ถึงอนาคตของศัตรูของชาวอิสราเอล (กันดารวิถี 22–24) [65] : 244 

ชาวอิสราเอลบางคนเล่นชู้กับผู้หญิงในโมอับและถวายบูชาแด่พระเจ้าของพวกเขา พระเจ้าทรงพระพิโรธ สั่งประหารชีวิต และส่งภัยพิบัติมา แต่ "ความผิดหลักอยู่ที่คนมีเดียน และคนมีเดียนก็แก้แค้น" (หมายเลข 25 และ 31) [67]

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ "คุกคามชาวมีเดียนและโจมตีพวกเขา" และให้นับ "ทุกคนที่สามารถออกไปทำสงครามในอิสราเอลได้" อีกครั้ง (กันฤธ. 25–26) [67] : 100 ชาวอิสราเอลทำสงครามกับชาวมีเดียนและ "สังหารผู้ชายทุกคน" พวกเขาจับผู้หญิงและเด็กเป็นเชลย และยึดเอาวัว ฝูงแกะ และสินค้าทั้งหมดเป็นของปล้น และเผาเมืองและค่ายทั้งหมด เมื่อพวกเขากลับมาหาโมเสส เขาก็โกรธและสั่งว่า “บัดนี้จงฆ่าผู้ชายทุกคนในพวกเด็ก ๆ และฆ่าผู้หญิงทุกคนที่รู้จักผู้ชายด้วยการนอนกับเขา แต่เด็กผู้หญิงทุกคนที่ไม่รู้จักผู้ชายด้วยการนอนร่วมกับเขา พระองค์จงดำรงชีวิตอยู่เพื่อตัวท่านเถิด" ( กันดารวิถี 31 ) [68]

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน แล้วเจ้าจงขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นทั้งหมดออกไปต่อหน้าเจ้า และทำลายหินที่มีรูปร่างของพวกเขาทั้งหมด และทำลายรูปเคารพหล่อทั้งหมดของพวกเขา และทำลายปูชนียสถานสูงทั้งหมดของมันเสีย และเจ้าจงขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปและตั้งถิ่นฐานอยู่ในนั้น เพราะเราได้ยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าแล้ว" และ “แต่ถ้าเจ้าไม่ขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปต่อหน้าเจ้า แล้วบรรดาผู้ที่เจ้าปล่อยให้เหลืออยู่ก็จะเป็นเหมือนหนามในตาของเจ้า และเหมือนหนามที่สีข้างของเจ้า และพวกเขาจะก่อกวนเจ้าในดินแดนที่เจ้าอยู่นั้น เจ้าอาศัยอยู่. และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือฉันคิดจะทำกับพวกเขาอย่างไร ฉันก็จะทำเช่นนั้นกับเจ้าด้วย” (กันฤธ. 33) [69]

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

เฉลยธรรมบัญญัติเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องราวก่อนหน้านี้ รวมถึงการสู้รบระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวอาโมไรต์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:41–44) และการทำลายเมืองเรฟาอิมโดยชาวอัมโมนด้วยความช่วยเหลือของพระยาห์เวห์ (2:21) พร้อมด้วยการพลัดถิ่นอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน [70]เฉลยธรรมบัญญัติ 2:31–37 บันทึกการทำลายล้างผู้คนที่ปกครองโดยกษัตริย์สิโหนแห่งเฮชโบนโดยสิ้นเชิง การปฏิบัติทำนองเดียวกันนี้เป็นไปตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์แก่ประชาชนในโอกกษัตริย์แห่งบาชาน [70] : 122  โมเสสยังเล่าถึงวิธีที่พระเจ้าทรงทำลายผู้ติดตามพระบาอัลเปโอร์ และทรงขู่ว่าจะทำลายชาวอิสราเอลหากพวกเขากลับมานับถือรูปเคารพอีก คำขู่ที่คล้ายกันที่จะทำลายล้างเนื่องจากการไม่เชื่อฟัง หรือการไหว้รูปเคารพ มีอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6, 8, 11 ในทางกลับกัน พระเจ้าสัญญาว่าถ้าประชาชนของพระองค์เชื่อฟังพระองค์ พระองค์จะปกป้องพวกเขาจากโรคภัยไข้เจ็บที่ชาติรอบข้างต้องทนทุกข์ทรมานและ ให้พวกเขามีชัยชนะในการต่อสู้กับศัตรูในเฉลยธรรมบัญญัติ 6, 7 และ 11 [70] : 327 

เฉลยธรรมบัญญัติกำหนดให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้กระทำความผิดฐานฆาตกรรมโดยไม่เจตนาจากการฆ่าล้างแค้น (4, 19) บัญญัติสิบประการห้ามการฆาตกรรม (5:17) นักวิชาการไม่เห็นด้วยกับหัวข้อของเฉลยธรรมบัญญัติ 7 แต่ส่วนหนึ่งของหัวข้อนั้นรวมถึงคำสั่งที่ชาวคานาอันต้องถูกกวาดล้างออกจากดินแดนเพื่อให้อิสราเอลรักษาความบริสุทธิ์ของเธอ ประเทศที่อยู่ในรายชื่อล้วนมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่าอิสราเอล [71] : 149–150, 152 บทที่ 9: 3 กล่าวว่าพระเจ้าจะทำลายศัตรูของอิสราเอล [71] : 175 บทที่ 9 เตือนชาวอิสราเอลถึงนิสัยกบฏของพวกเขาโดยใช้อพยพ 32:11–14 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อการไม่เชื่อฟังของชาวอิสราเอลและตั้งใจจะทำลายพวกเขา แต่โมเสสห้ามปราม [71] : 183 

เฉลยธรรมบัญญัติ 12 เปิดขึ้นพร้อมคำสั่งให้ทำลายศาสนาของชาวคานาอัน ข้อ 4 และ 31 อธิบายว่าทำไม: "การนมัสการนอกรีตเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงรังเกียจและไม่สอดคล้องกับอุปนิสัยของพระองค์" เช่น การเผาบุตรชายและบุตรสาวเป็นเครื่องบูชา [71] : 221 เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 13 นำเสนออันตรายของการบูชารูปเคารพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่าผู้ที่สนับสนุนการบูชาเทพเจ้าของชาวคานาอันจะต้องถูกสังหาร และเมืองที่บูชาพวกเขาจะต้องถูกทำลายล้างให้หมดสิ้น รวมทั้งปศุสัตว์ด้วย [70] : 221 เฉลยธรรมบัญญัติ 14 ห้ามการตัดร่างกายตนเอง เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 17 ลงโทษใครก็ตามที่บูชาเทพเจ้านอกเหนือจากพระยาห์เวห์ หรือคุณลักษณะของโลกธรรมชาติในฐานะพระเจ้า ด้วยการขว้างก้อนหินจนตาย และในทำนองเดียวกันก็กำหนดโทษประหารชีวิตให้กับใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังคำตัดสินของศาลของปุโรหิต [72]

เฉลยธรรมบัญญัติ 19 กำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า กำหนดเมืองลี้ภัย และยังกำหนด lex talionis : "ชีวิตต่อชีวิต ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มือต่อมือ เท้าต่อเท้า" จึงเป็นการจำกัดการแก้แค้น (ข้อ 21, สวทช.) [71] : 297–299 เฉลยธรรมบัญญัติ 20 ควบคุมการทำสงคราม โดยอนุญาตให้มีการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารต่างๆ และกำหนดว่าการสู้รบครั้งแรกกับเมืองใดๆ ที่อยู่ห่างไกลจะต้องเป็นการเสนอสันติภาพ หากสันติภาพถูกปฏิเสธ จะต้องถูกล้อมและชายทุกคนจะถูกประหารชีวิตด้วยดาบ “ผู้หญิง เด็ก ปศุสัตว์ และสิ่งอื่นใดในเมือง - ของที่ริบมาทั้งหมด” - อาจถูกยึดเป็นของปล้นและเก็บไว้ได้ เมืองใด ๆ ที่อยู่ในมรดกที่กำหนดจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซาก (20) ยกเว้นเฉพาะไม้ผลเท่านั้น [71]: 310–311 เฉลยธรรมบัญญัติ 21 สั่งให้ใช้เครื่องบูชาเพื่อชดใช้การฆาตกรรมที่ยังไม่คลี่คลาย และกำหนดให้ไว้ทุกข์เป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่นักรบชาวอิสราเอลจะแต่งงานกับเชลยหญิงได้ หากการแต่งงานไม่ได้ผล เธอก็จะต้องเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ยังกำหนดให้เด็กหัวแข็งที่โตแล้วซึ่งเป็นคนตะกละและขี้เมาต้องปาหินจนตายเพื่อ "ขจัดความชั่วร้าย" ออกจากผู้คน เฉลยธรรมบัญญัติ 22 สั่งให้ฆ่าผู้หญิงที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นพรหมจารีในคืนวันแต่งงาน และสังหารทั้งชายและหญิงเมื่อชายหลับนอนกับภรรยาของชายอื่น นอกจากนี้ยังกำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงพรหมจารีที่คู่หมั้นไว้ และโทษประหารชีวิตหากเธอไม่ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อถูกข่มขืน [71] : 312–344 

เฉลยธรรมบัญญัติ 24 กำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับการลักพาตัวเพื่อนชาวอิสราเอล และห้ามไม่ให้พ่อแม่ประหารชีวิตสำหรับอาชญากรรมที่กระทำโดยลูกๆ ของพวกเขา และในทางกลับกัน [71] : 367–370 เฉลยธรรมบัญญัติ 25 อนุญาตให้ผู้พิพากษาลงโทษบุคคลในข้อพิพาททางกฎหมายโดยการเฆี่ยนตี แต่จำกัดจำนวนการนัดหยุดงานไว้ที่สี่สิบ “ถ้าชายทะเลาะวิวาทกัน และภรรยาของฝ่ายหนึ่งเข้ามาขัดขวางเพื่อช่วยสามีของตนให้พ้นจากเงื้อมมือของคู่ต่อสู้ โดยเอื้อมมือไปยึดอวัยวะเพศของเขา เจ้าจงตัดมือของนางออก อย่าแสดงความสงสาร” (25:11 –12) [73] [74]บทนี้กระตุ้นการทำลายล้างชาวอามาเลขด้วย (ข้อ 17–19) เฉลยธรรมบัญญัติ 28 ประกอบด้วยคำอวยพรและคำสาปแช่ง: คำอวยพร รวมถึงความพ่ายแพ้ของศัตรูของอิสราเอล หากอิสราเอลเชื่อฟัง และสาปแช่งถ้าอิสราเอลไม่เชื่อฟัง คำสาปเหล่านี้รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ ความอดอยาก ความพ่ายแพ้และความตายในสงคราม ความวิกลจริต การทารุณกรรมและการปล้น การตกเป็นทาส และการกินเนื้อคนเนื่องจากความหิวโหยอย่างรุนแรง ภัยคุกคามที่คล้ายกันปรากฏในบทต่อไปนี้ (29) และในเฉลยธรรมบัญญัติ 32 [75]

หนังสือของโยชูวา

การยึดเมืองเยริโค ( Jean Fouquet , ประมาณปี ค.ศ. 1452–1460)

พระเจ้าทรงบัญชาให้โยชูวาเข้าครอบครองคานาอัน ( โยชูวา 1) ราหับหญิงชาวเยริโคช่วยเหลือสายลับชาวอิสราเอลสองคน และเธอและครอบครัวของเธอได้รับคำสัญญาว่าจะไว้ชีวิตในการพิชิตที่จะมาถึงหากพวกเขาแขวนด้ายสีแดงไว้ที่หน้าต่าง (โยชูวา 2) (76)ชาวอิสราเอลเข้าไปในคานาอันโดยถือหีบพันธสัญญาติดตัว ไป ด้วย [76] : 31 โจชัวพิชิตเมืองเจริโค เมืองถูกเผา และนอกเหนือจากครอบครัวของราหับแล้ว ทุกคน วัว แกะ และลาถูกฆ่า (โยชูวา 6) [76] : 100, 101 โจชัวพยายามยึดเมืองไอแต่ล้มเหลว (โยชูวา 7) ความพยายามครั้งที่สองตามคำแนะนำของพระเจ้าก็สำเร็จ เมืองถูกไฟไหม้และชาวเมืองถูกฆ่าตายทั้งหมด (โยชูวา 8) [77]

กษัตริย์หลายองค์ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอล ชาวเมืองกิเบโอนได้เรียนรู้ถึงการทำลายล้างเมือง จึงหลอกให้ชาวอิสราเอลทำสนธิสัญญาสันติภาพ [77] : 140–142 เมื่อโยชูวารู้เรื่องอุบายนี้ เขาสาปแช่งชาวกิเบโอน (โยชูวา 9) [77] : 133 เมื่อกษัตริย์แห่งเยรูซาเลมได้ยินเรื่องสนธิสัญญานี้ พระองค์และกษัตริย์อีกหลายองค์ก็โจมตีกิเบโอน ซึ่งจากนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากโยชูวา พระเจ้าทรงโจมตีศัตรูของโยชูวาด้วยลูกเห็บ ชาวอิสราเอลได้รับชัยชนะ และกษัตริย์ศัตรูถูกจับไป (78)โยชูวาพิชิตเมืองต่างๆ มากขึ้นแต่ไม่เคยพิชิตสำเร็จเลย (โยชูวา 10) [79]

กษัตริย์จำนวนมากรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้และสังหารพวกเขาทั้งหมด โยชูวา 11 สั่งให้เอ็นร้อยหวายของม้า [80] : 7  [81]

โยชูวาเสร็จสิ้นการพิชิตคานาอันเกือบทั้งหมด ยกเว้นกิเบโอน และอาจเป็นชาวคานาอันและชาวอาเมลาคบางคน: "เพราะเป็นของพระเจ้าที่ทรงให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง เพื่อมาสู้รบกับอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง เพื่อพวกเขาจะได้ ไม่ได้รับความกรุณา แต่ให้ถูกทำลายเสีย ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส" “และแผ่นดินก็สงบจากสงคราม” (โยชูวา 11) [79] : 68 

เผ่ามนัสเสห์ได้รับเมืองต่างๆ ให้กับชาวคานาอันที่พวกเขาไม่สามารถขับไล่ออกไปได้ แต่โยชูวาบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะทำได้ (โยชูวา 17) [79] : 32 

ในโยชูวาบทที่ 20 พระเจ้าทรงบอกโยชูวาให้มอบหมายเมืองลี้ภัยเพื่อว่า "ผู้ฆ่าคนซึ่งฆ่าใครด้วยความผิดพลาดและไม่รู้ตัวจะได้หนีไปที่นั่น และพวกเขาจะเป็นที่พึ่งของเจ้าจากการแก้แค้นด้วยโลหิต" [79] : 43, 44 

หนังสือผู้พิพากษา

ลูกสาวของเยฟธาห์ ประมาณ ค. 1896–1902 โดย James Jacques Joseph Tissot (1836–1902) หรือผู้ติดตาม gouache บนเรือ ที่ Jewish Museum นิวยอร์ก

Book of Judgesมีเหตุการณ์รุนแรงจำนวนหนึ่ง มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลอบสังหารกษัตริย์เอกลอนแห่งโมอับซึ่งถ่ายอุจจาระขณะที่ก้อนไขมันของเขาดูดเข้าไปในใบมีดที่ใช้ในการสังหารเขา (ผู้วินิจฉัย 3:22) ต่อมายาเอลตอกหมุดเต็นท์ไปที่ศีรษะของผู้บัญชาการศัตรูขณะที่เขาหลับหลังจากหนีจากการสู้รบ (ผู้วินิจฉัย 4:21) [82] : 191 ในช่วงเวลาที่ขัดแย้งกับอัมโมนเยฟธาห์ให้คำมั่นกับพระเจ้าว่าเขาจะถวายเครื่องบูชาทุกอย่างที่ออกจากบ้านก่อน และจบลงด้วยการสังเวยลูกสาวของเขาเอง(ผู้วินิจฉัย 11) [83]ในตอนท้ายของหนังสือนางสนมของชาวเลวี ที่ไม่มีชื่อ ถูกข่มขืน และเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน ชาวเลวีตัดเธอออก และกระจายอวัยวะของเธอไปทั่วอิสราเอลเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น (ผู้วินิจฉัย 19:29) (84)สิ่งนี้ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างชาวเบนยาไมต์กับชาวอิสราเอลที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน [85]

หนังสือของซามูเอล

ในหนังสือของซามูเอลชาวอิสราเอลทำสงครามกับชาวฟิลิสเตียและพ่ายแพ้ในยุทธการที่อาเฟ(86)ชาวฟิลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความไม่พอใจของเขา และพวกเขาก็คืนหีบนั้นในภายหลัง (87)นาวามาถึงเบธเชเมชที่ซึ่งพระเจ้าทรงสังหารคนห้าหมื่นคนเพื่อจ้องมองหีบนั้น (1 ซามูเอล 6) (88) ซามูเอลกระตุ้นให้คนอิสราเอล "ทิ้งพระต่างด้าว" และรับใช้พระเจ้าองค์เดียวที่พวกเขาทำ พวกฟิลิสเตียโจมตีและพ่ายแพ้ที่มิสปาห์ [88] : 291 

ซาอูลได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและทำสงครามกับศัตรูมากมาย (89)ซามูเอลสั่งซาอูลว่า “บัดนี้จงไปโจมตีอามาเลข และทำลายล้างทุกสิ่งที่เขามีให้สิ้นเชิง และอย่าละเว้นพวกเขา แต่ให้ฆ่าทั้งชายและหญิง ทารกและลูกวัว วัว แกะ อูฐและลา” (1 ซามูเอล 15: 3). [89] : 99 ซาอูลไม่เชื่อฟังอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้พระเจ้าและซามูเอลโกรธ ซามูเอลสังหารอากัก กษัตริย์ของชาวอามาเลขที่ถูกจับ [89] : 107 

ดาวิดยกศีรษะของโกลิอัทขึ้น โจเซฟีน พอลลาร์ด (1899)

ดาวิดผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์อย่างลับๆ (1 ซามูเอล 16) เข้ามารับราชการของซาอูลและ "รักท่านมาก" [89] : 117–125 ชาวฟิลิสเตียโจมตีอิสราเอล ดาวิดสังหารโกลิอัท ผู้เป็นแชมป์ และพวกเขาก็หนีไป ดาวิดได้รับความนิยม ซึ่งทำให้ซาอูลเกรงกลัวเขาและวางแผนจะฆ่าเขา มีคาล ธิดาของดาวิดและซาอูประสงค์จะแต่งงาน และซาอูลขอสินสอดหนึ่งร้อยหนังหุ้มปลายองคชาตของชาวฟิลิสเตีย ดาวิดทรงมอบสองร้อยคน และกลายเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ (1 ซามูเอล 18) ซาอูลปรารถนาให้ดาวิดตายอีกครั้ง แต่โยนาธาน ราชบุตรของซาอูลกลับมาคืนดี กัน

สงครามกลับมาอีกครั้ง เดวิดได้รับชัยชนะ ซาอูลต้องการจะฆ่าดาวิดอีกครั้ง และเขาหนีไปโดยได้รับความช่วยเหลือจากภรรยา ซาอูลตามหาเขาและสังหารชาวเมืองโนบที่ช่วยเหลือดาวิด (1 ซามูเอล 22) ดาวิดเอาชนะพวกฟีลิสเตียที่เมืองเคอีลาห์แล้วหนีออกจากเมืองที่ซาอูลไล่ตาม (1 ซามูเอล 22) ดาวิดและซาอูลคืนดีกัน ดาวิดขอลี้ภัยกับกษัตริย์อาคีช แห่ง เมืองกัทและอ้างว่าเขากำลังปล้นยูดาห์ แต่จริงๆ แล้วกำลังปล้นและสังหารที่อื่น (1 ซามูเอล 27) ชาวฟิลิสเตียเริ่มทำสงครามกับซาอูล อาหิโนอัมและอาบีกายิลภรรยาของดาวิดถูกจับตัวไปโจมตีศิกลากแต่พระองค์ทรงช่วยพวกเขาไว้ (1 ซามูเอล 30) คนอิสราเอลหนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และราชโอรสสามคนของซาอูลถูกสังหาร ซาอูลขอให้ผู้ถืออาวุธสังหารเขา แต่ถูกปฏิเสธ เขาจึงปลิดชีวิตตนเอง ผู้ถือชุดเกราะก็ปลิดชีวิตตนเองเช่นกัน ร่างของซาอูลถูกตัดศีรษะและยึดเข้ากับกำแพงเมืองโดยชาวฟิลิสเตียที่ได้รับชัยชนะ แต่ชาวเมือง ยาเบช-กิเลอาดยึดคืนได้(1 ซามูเอล 31)

ชายคนหนึ่งเล่าให้ดาวิดฟังถึงการตายของซาอูลและบอกว่าเขาเองก็เป็นคนฆ่าซาอูลด้วย ดาวิดทรงประหารพระองค์ (2 ซามูเอล 1) สงครามอันยาวนานเริ่มต้นขึ้นระหว่างดาวิดกับอิชโบเชท ราชโอรส ของซาอูล (2 ซามูเอล 3) เดวิดเรียกร้องและได้รับอนุมัติให้มิคาล ภรรยาคนแรกของเขากลับมา แม้ว่าปัลติ สามีใหม่ของเธอจะต้องเสียใจในที่สาธารณะ ก็ตาม ชายสองคนลอบสังหารอิชโบเชท และดาวิดก็สังหารพวกเขา (2 ซามูเอล 4) ดาวิดทำสงครามอย่างมีชัยกับชาวฟิลิสเตีย ขณะขนส่งหีบพันธสัญญาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ชายคนหนึ่งชื่ออุสซาห์แตะต้องหีบพันธสัญญาอย่างไม่ระมัดระวังและถูกพระเจ้าประหาร (2 ซามูเอล 6)

ดาวิดเอาชนะและปล้นศัตรูหลายราย และ "ประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมแก่ประชากรทั้งปวงของพระองค์" (2 ซามูเอล 8) คนอัมโมนปฏิบัติไม่ดีต่อทูตของดาวิด และพ่ายแพ้ต่อกองทัพของดาวิด (2 ซามูเอล 10)

เพื่อที่จะให้บัทเชบาเป็นภรรยาของเขา เดวิดวางแผนการตายของสามีของเธอได้ สำเร็จ สิ่งนี้ทำให้พระเจ้าไม่พอใจ และดาวิดได้รับแจ้งว่า "ดาบจะไม่พรากไปจากบ้านของเจ้าเลย" พระเจ้าทรงสังหารลูกของดาวิดและบัทเชบา ที่เกิดขึ้นระหว่างการแต่งงานครั้งก่อนของเธอ จากนั้นเธอก็ตั้งครรภ์อีก ครั้งและให้กำเนิดโซโลมอน ดาวิดพิชิตและปล้นเมืองรับบาห์ (2 ซามูเอล 11–12)

อัมโนนลูกชายของเดวิด ข่มขืนทา มาร์น้องสาวต่างแม่ของเขา อับซาโลมน้องชายแท้ๆ ของนาง ได้ฆ่าเขาเป็นการตอบแทน (2 ซามูเอล 13) อับซาโลมวางแผนและกบฏต่อดาวิด ในที่สุดอับซาโลมก็พ่ายแพ้และสิ้นพระชนม์ในการรบในป่าแห่งเอฟราอิมและดาวิดไว้ทุกข์ให้กับท่าน (2 ซามูเอล 15–19) เชบา บุตรบิครีก่อกบฏ แต่ท้ายที่สุดก็ถูกตัดศีรษะ (2 ซามูเอล 20)

ใน 2 ซามูเอล 21 ดาวิดสังหารบุตรชายและหลานชายเจ็ดคนของซาอูล รวมถึง "บุตรชายทั้งห้าของมิคาล ธิดาของซาอูล" แม้ว่าเขาจะไว้ชีวิตเมฟีโบเชธ หลานชายของซาอูก็ตาม สงครามเกิดขึ้นมากขึ้น 2 ซามูเอ ล 23 ตั้งชื่อและยกย่องนักรบหลายคนของดาวิด

ศาสดาพยากรณ์และสดุดี

ตัวละครเช่นฟีเนหัส (หมายเลข 25) เอลียาห์ (1 กก. 18:39–40; 2 กก. 1) และเอลีชา (2 กก. 2:23–25; 9) ถูกฆ่า สั่งฆ่า มีส่วนร่วมในการฆ่าและบอกล่วงหน้า ฆ่าในนามของพระเจ้า [6] : 15  [90] [91]เอลียาห์เรียกไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อเผาผลาญเครื่องบูชา จากนั้นติดตามการแสดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยจับและสังหารผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลเป็นการส่วนตัว; พระองค์ทรงเรียกไฟลงมาจากสวรรค์สองครั้งเพื่อเผาผลาญนายร้อยและคนห้าสิบคนที่กษัตริย์ส่งมาด้วย (2 พงศ์กษัตริย์ 1:10) (92)เอลีชาเรียกหมีจากป่ามาขย้ำ "เยาวชน" 42 คนที่เยาะเย้ยเขาและเยี่ยมเยียนโรคเรื้อนที่เกหะซีผู้รับใช้ที่หลอกลวงของเขา (2 พงศ์กษัตริย์ 5:27); [93]อาโมสประกาศการพิพากษาต่อนานาประเทศรวมทั้งอิสราเอลโดยเสนอนิมิตเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งรวมถึงฝูงตั๊กแตนและไฟศักดิ์สิทธิ์ (94) (95)เอเสเคียลกล่าวว่า "พระวจนะของพระเจ้ามาถึงฉัน" ประกาศการพิพากษาอย่างรุนแรงต่อประชาชาติและอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำอีก[8] : 7, 8 และการตีความสตรีนิยมในหนังสือนาฮูมพูดถึง "การข่มขืน ของนีนะวา หนังสือเรื่อง "ความหลงใหลในสงคราม และความยินดีที่เรียกร้องให้แก้แค้น" [96]

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรุนแรงของคนชั่วร้าย เพลงสดุดีหลายบทเรียกร้องให้พระเจ้าแก้แค้นศัตรูส่วนตัวของตน เช่น สดด. 109 เรียกร้องให้แก้แค้นทั้งครอบครัวในฐานะ "การชำระ" ให้กับผู้กล่าวหาของผู้แต่งสดุดีโดยเริ่มจากลูก ๆ ของเขา [1] รวมถึงภรรยาของเขา [2] และบรรพบุรุษของเขาทั้งหมด [3] [6] : 12 สดุดี 137 พูดต่อต้านบาบิโลนและเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะเหวี่ยง "ทารกของพวกเขาลงบนก้อนหิน" [97] [98]

พันธสัญญาใหม่

พระเยซูทรงถือแส้ในมือในท่าโจมตี ขณะที่พ่อค้าต่างแย่งชิงกันหรือเตรียมรับการโจมตี
การตีความการชำระล้างวิหาร ในศตวรรษที่ 19

พระกิตติคุณ

ในข่าวประเสริฐของมัทธิว อธิบาย ว่าเฮโรดมหาราชเป็นผู้สั่งประหารชายหนุ่มทุกคนในบริเวณใกล้เบธเลเฮม [99]

มั ทธิว 10:34 และลูกา 12:49–51 กล่าวถึงพระเยซูว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อนำไฟหรือดาบ G. Stroumsa เขียนว่าข้อเหล่านี้บางครั้งถูกตีความว่ามีความรุนแรง แต่เขากล่าวถึง Theissen ว่าจริงๆ แล้วข้อเหล่านี้เกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัว [100] : 179 การชำระล้างพระวิหารบางครั้งถือเป็นการกระทำที่รุนแรงโดยพระเยซู [101] ยังมีคำ พูดหลายคำของพระเยซูที่ต่อต้านความรุนแรง เช่นการหันแก้มอีกข้างและข้อความเกี่ยวกับพระเยซูและหญิงที่ถูกล่วงประเวณี [100] [2] : 159 

เรื่องราวโดยละเอียดในช่วงแรกสุดของการสังหารพระเยซูมีอยู่ในพระกิตติคุณสี่ เล่ม โดยมีการอ้างอิงโดยปริยายอื่นๆ ในสาส์นในพันธสัญญาใหม่ พระกิตติคุณทั้ง สี่เล่มสรุปด้วยการบรรยายเรื่องการจับกุมพระเยซูการพิจารณาคดีครั้งแรกที่ศาลแซนเฮดรินและการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายที่ศาลของปีลาตที่ซึ่งพระเยซูถูกเฆี่ยนตี ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนของพระองค์ผ่านกรุงเยรูซาเล็ม จากนั้นจึงถูกตรึงที่กางเขน คำอุปมาเรื่องการเสียสละใช้เพื่ออ้างอิงถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ทั้งในพระกิตติคุณและหนังสืออื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ [104]ในพระกิตติคุณแต่ละเล่ม เหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติด้วยรายละเอียดที่เข้มข้นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของการเล่าเรื่องของพระกิตติคุณนั้น นักวิชาการทราบว่าผู้อ่านจะได้รับเรื่องราวเกือบชั่วโมงต่อชั่วโมงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น [105] : น.91 

พระคริสต์บนไม้กางเขน ภาพวาดของกุสตาฟ โดเร ในศตวรรษที่ 19

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

หนังสือวิวรณ์เต็มไปด้วยจินตภาพของสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการทำลายล้าง บรรยายถึงวันสิ้นโลกซึ่งเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายของทุกชาติและผู้คนโดยพระเจ้า ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ สงคราม และการล่มสลายทางเศรษฐกิจ หนังสือกิตติคุณอื่นๆ บางเล่มใช้ภาษาและรูปแบบที่ล่มสลายเช่นกัน นักวิชาการให้คำนิยามนี้ว่าเป็นภาษาที่ "มองอนาคตเป็นเวลาที่กิจกรรมการช่วยให้รอดและการตัดสินของพระเจ้าจะช่วยประชากรของพระเจ้าให้พ้นจากระเบียบที่ชั่วร้ายในปัจจุบันไปสู่ระเบียบใหม่...การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นหายนะและเป็นจักรวาล" [106]

เมื่อใดก็ตามที่พระเยซูทรงเรียกผู้คนให้ไปสู่นิมิตใหม่โดยคำนึงถึงอาณาจักรของพระเจ้า การพิพากษา หรือการฟื้นคืนพระชนม์ในอนาคตของพระเจ้า พระองค์กำลังใช้คำพูดที่ล่มสลาย [106]ตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงใช้คำพูดที่ล่มสลายในมัทธิว 10:15 เมื่อพระองค์ตรัสว่า "เมืองโสโดมและโกโมราห์ในวันพิพากษาจะทนได้ดีกว่าเมืองนั้น" และในมาระโก 14:62 ซึ่งพระองค์ทรงกล่าวถึง หนังสือของดาเนียลกับตัวเขาเองในอนาคต "นั่งอยู่ทางขวามือของพระเจ้า" Bailey และ Vander Broek กล่าวต่อไปว่า "ในเนื้อหาเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็มีภาพสันทรายปรากฏอยู่ด้วย: 'พระพิโรธที่จะเกิดขึ้น' (ลูกา 3:7); 'ขวาน ... นอนอยู่ที่โคนต้นไม้' (ลูกา 3:9) ผู้เสด็จมาพร้อมด้วย 'ส้อมฝัด ... อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์' (ลูกา 3:17) และแกลบกำลังลุกโชนด้วย 'ไฟที่ไม่มีวันดับ' (ลูกา 3:17)

Charles B. Strozier นักประวัติศาสตร์นักจิตวิเคราะห์กล่าวว่า: "มิติที่น่าหนักใจที่สุดของ 'การสิ้นสุด' คือความสัมพันธ์กับความรุนแรง ... ผู้นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์โดยทั่วไปเชื่อว่า... การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้สำเร็จด้วยความรุนแรงเท่านั้น และการย้ายจากยุคของเราไปสู่ยุคหน้า ต้องการความตายและการทำลายล้างครั้งใหญ่เมื่อ '...โลกนี้จะถูกชำระล้างด้วยไฟแห่งพระพิโรธของพระเจ้า พระเยซูจะเสด็จกลับมา และสวรรค์ใหม่และโลกใหม่จะเกิดใหม่'" [107]หนังสือวิวรณ์ถูกนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ความรุนแรงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการปฏิวัติ [108] [109]

ตามคำกล่าวของ Richard Bauckham ผู้เขียนหนังสือวิวรณ์กล่าวถึงวันสิ้นโลกด้วยการกำหนดค่าโลกาวินาศกรรมแบบดั้งเดิมของชาวยิวใหม่ ซึ่งใช้แทน "พยานที่ซื่อสัตย์จนถึงขั้นพลีชีพด้วยความรุนแรงด้วยอาวุธเป็นหนทางแห่งชัยชนะ เพราะพระเมษโปดกได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือความชั่วร้าย ด้วยวิธีนี้ผู้ติดตามของเขาสามารถมีส่วนร่วมในชัยชนะของเขาได้โดยการปฏิบัติตามเส้นทางแห่งความทุกข์ทรมานของเขาเท่านั้น ดังนั้น วิวรณ์จึงปฏิเสธลัทธิทหารที่ล่มสลาย แต่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคริสเตียนในความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์กับความชั่วร้าย" [110]

การสะท้อนและการตอบสนองทางเทววิทยา

ข้อความเกี่ยวกับความรุนแรงทำให้เกิดการตอบสนองทางเทววิทยาที่หลากหลาย

มุมมองต่างๆ

คอลลินส์

จอห์น เจ. คอลลินส์ได้เขียนหนังสือสั้นชื่อ "พระคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงหรือไม่" เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนถึงความรุนแรงทางศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศาสนา อับบราฮัมมิกซึ่งเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ 9/11 [111] [112] : 1–3  ในหนังสือเขาทบทวนข้อความในพระคัมภีร์ที่บรรยายถึงความรุนแรงที่พระเจ้าทรงกระทำ ทรงบัญชาหรือสัญญาโดยพระผู้เป็นเจ้า และทรงกระทำโดยมนุษย์ ตลอดจนวิธีที่ผู้นับถือศาสนาและตำราเหล่านี้นำไปใช้ รัฐบาลตลอดประวัติศาสตร์ (111) ตัวอย่างเช่น เขากล่าวถึงการอพยพและการพิชิตของชาวคานาอันในหนังสือโยชูวา ฉบับต่อๆ ไปเป็นเหรียญสองด้านอันเดียวกัน เรื่องราวของ Exodus เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังมานับพันปีตลอดจนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมือง ในเวลาเดียวกัน ผู้คนที่ระบุตัว ว่าเป็นอิสราเอลที่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าได้อ้างถึงการพิชิตเพื่อพิสูจน์การกระทำต่างๆ ตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองไปจนถึงการแบ่งแยกสีผิว [112] : 19–20 

คอลลินส์สรุปว่าพระคัมภีร์พูดได้หลายเสียง เขาเขียนว่า: "....ตามประวัติศาสตร์แล้ว ผู้คนได้อุทธรณ์ต่อพระคัมภีร์อย่างชัดเจนเพราะสันนิษฐานว่ามีสิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งให้รัศมีแห่งความมั่นใจแก่ตำแหน่งใดๆ ก็ตามที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนได้ ในวลีของฮันนาห์ อาเรนต์ที่ว่า 'พระเจ้า' -เหมือนความมั่นใจที่หยุดการสนทนาทั้งหมด' และในที่นี้ ฉันขอแนะนำคือความเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานที่สุดระหว่างพระคัมภีร์กับความรุนแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานมากกว่าคำสั่งหรือคำสอนใดๆ ในนั้น....พระคัมภีร์มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงในโลกนี้อย่างแน่นอน เพราะมันถูกนำมาใช้เพื่อให้ปริญญา ของความมั่นใจที่อยู่เหนือการสนทนาและการโต้เถียงของมนุษย์” [112] : 32–33 

คอลลินส์ซึ่งเขียนในฐานะนักวิชาการคริสเตียนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า "ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ล่ามชาวคริสเตียนจะอ้างว่า 'พยานตามพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์และพระเจ้าของเหยื่อนั้นได้ทำให้ความลึกลับและ demythologizes ระเบียบทางสังคมอันศักดิ์สิทธิ์นี้' ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรุนแรง ดังกล่าว การอ่านแบบเลือกสรรที่ให้สิทธิพิเศษในการเสียชีวิตของพระเยซูหรือผู้รับใช้ที่ทนทุกข์นั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนและน่ายกย่องด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ได้ลบล้างพลังแห่งการรับรองความรุนแรงตามพระคัมภีร์ที่เราพิจารณาอยู่ รูปแบบบัญญัติฉบับเต็มของพระคัมภีร์คริสเตียนสำหรับ คุ้มค่าแค่ไหนยังคงปิดท้ายด้วยฉากพิพากษาในวิวรณ์ซึ่งพระเมษโปดกที่ถูกสังหารกลับมาเป็นนักรบสวรรค์พร้อมดาบเพื่อโจมตีประชาชาติ” [112] : 27 

ชวาร์ตษ์

เรจิน่า ชวาตซ์เป็นหนึ่งในผู้ที่พยายามจินตนาการถึงศาสนาคริสต์และหลักคำสอนในพระคัมภีร์ของคริสเตียนในรูปแบบที่ลดความรุนแรง เธออธิบายว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ลัทธิ monotheism ของชาวอิสราเอลโบราณ และวิธีที่ชาวอิสราเอลโบราณตั้งครรภ์ตนเองโดยสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์เดียวนั้นและต่อชนชาติอื่นๆ คริสเตียนสืบทอดมุมมองนี้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น เธอเขียนว่า: "อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอัตลักษณ์ของอิสราเอลถูกปลอมแปลงต่อต้านนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าสังเวช ไม่บริสุทธิ์ และใน "พันธสัญญาเดิม" สิ่งเหล่านี้จำนวนมากมายถูกลบเลือนไป ในขณะที่ใน "พันธสัญญาใหม่" จำนวนมากถูกตั้งอาณานิคม (กลับใจใหม่) ) การผูกระหว่างอัตลักษณ์กับการปฏิเสธนั้นขัดแย้งกับแรงผลักดันส่วนใหญ่ที่พบในที่อื่น ทั้งในพระคัมภีร์ และในตำนานและพิธีกรรมทางศาสนา ในการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการเปรียบเทียบ แม้กระทั่งการระบุตัวตน....[113] : 18–19 ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของหนังสือของเธอ เธอกล่าวว่า: "วิสัยทัศน์ใหม่ของฉันจะทำให้เกิดพระคัมภีร์ทางเลือกที่ล้มล้างวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นในเรื่องความรุนแรงและความขาดแคลนด้วยอุดมคติแห่งความสมบูรณ์และความจำเป็นทางจริยธรรมที่เป็นข้อพิสูจน์ของความมีน้ำใจ มัน จะเป็นพระคัมภีร์ที่รวบรวมความหลากหลาย แทนที่จะเป็นการนับถือพระเจ้าองค์เดียว" [113] : 176 

เกลเลอร์

สตีเฟน เกลเลอร์ ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งนักดิวเทอโรโนมิสต์และนักประพันธ์พระสงฆ์ที่ทำงานในยุคแกนกำลังประเมินและปรับปรุงประเพณีของตนใหม่ เช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน โดยใช้วิธีทางวรรณกรรมที่มีให้พวกเขา นักดิวเทอโรโนมิสต์ได้แสดงแนวคิดใหม่ของพวกเขาเกี่ยวกับการมีชัยเหนือธรรมชาติและฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยวิธีความคิดและกฎที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอกภาพ—ความเป็นเอกภาพของพระเจ้า ซึ่งนมัสการที่พระวิหารแห่งเดียวในกรุงเยรูซาเล็มโดยคนกลุ่มเดียว ได้ถูกแยกออกจากส่วนอื่นๆ ของโลก อย่างที่พระเจ้าทรงเป็น อย่างกระตือรือร้นและรุนแรงเช่นนั้น [114] : 32–22  ในทำนองเดียวกัน ผู้เขียนพระสงฆ์ได้ดัดแปลงตำนานและพิธีกรรมของ ANE และประเพณีเฉพาะของชาวอิสราเอลโบราณเพื่อสร้างความหมายสำหรับการเสียสละด้วยเลือดที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านของพวกเขา โดยเฉพาะในพิธีกรรมที่ซับซ้อนและไม่ปลอดภัยในวันแห่งการชดใช้เมื่อมหาปุโรหิตต้อง เข้าสู่สถานที่บริสุทธิ์และการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า ในงานของพวกเขา ผู้เขียนนักบวชยังพยายามที่จะแสดงถึงความมีชัยและเป็นเอกภาพของพระเจ้าซึ่งยังมีความสัมพันธ์กับมนุษยชาติด้วยความบาปที่แปรผันทั้งหมด

ในการอ่านของเกลเลอร์ เลือดไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ และสัตว์ก็ไม่ใช่เพียงสิ่งทดแทนการบูชายัญของมนุษย์เท่านั้น เลือดกลับเป็นการแสดงออกถึงความรุนแรงของโลกที่ล่มสลายซึ่งผู้คนฆ่าเพื่อกิน (ต่างจากสวนเอเดน) และเลือดเองก็กลายเป็นวิธีการไถ่บาป ห้ามมิให้รับประทานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยับยั้งชั่งใจและการรับรู้ และแทนที่จะถวายแด่พระเจ้า และในการกระทำนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติที่ตกสู่บาปและพระเจ้าก็กลับคืนมา ผู้เขียนของพระสงฆ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้โดยนึกถึงอันตรายถึงชีวิตที่มหาปุโรหิตต้องเผชิญ ผ่านการเล่าถึงการเสียชีวิตของนาดับและอาบีฮูเมื่อพระเจ้าทรงปฏิเสธ "เครื่องบูชาแปลกๆ" ของพวกเขา และเผาพวกเขาด้วยไฟ [114] : 32–22 ผลลัพธ์ประการหนึ่งของงานปรับปรุงนี้คือพระเจ้าที่มีแง่มุมของความเป็นอื่นที่น่าสะพรึงกลัวและทรงพลัง ดังที่แอนนี่ ดิลลาร์ดเขียนไว้ในผู้แสวงบุญที่ทิงเกอร์ครีก : "มีใครรู้ไหมว่าพวกเราใช้พลังประเภทไหนอย่างไร้เหตุผล หรืออย่างที่ฉันสงสัย ไม่มีใครเชื่อคำพูดนั้นเลยเหรอ? โบสถ์คือเด็กๆ กำลังเล่นอยู่บนพื้นกับ ชุดเคมีของพวกเขา ผสมทีเอ็นทีเป็นกลุ่มเพื่อฆ่าเช้าวันอาทิตย์ การสวมหมวกฟางและหมวกกำมะหยี่ไปโบสถ์ถือเป็นเรื่องบ้า เราทุกคนควรสวมหมวกนิรภัย ผู้อัชเชอร์ควรออกชูชีพและพลุสัญญาณ ควร ฟาดเราลงที่ม้านั่งของเรา เพราะสักวันหนึ่ง เทพที่หลับใหลอาจตื่นขึ้นและก่อความขุ่นเคือง หรือเทพที่ตื่นขึ้นมาอาจดึงเราออกไปในที่ที่เราไม่สามารถกลับมาได้อีก” [115]

คนอื่น

อีวาน ฟาเลส ศาสตราจารย์วิชาปรัชญา เรียกหลักคำสอนเกี่ยวกับการชดใช้แทนซึ่งคริสเตียนบางคนใช้เพื่อทำความเข้าใจการตรึงกางเขนของพระเยซูว่า "เป็นอันตรายทางจิตใจ" และ "ไม่อาจป้องกันทางศีลธรรมได้" Fales พบข้อโต้แย้งของเขาเกี่ยวกับคำกล่าวของJohn Locke ที่ว่าการเปิดเผยจะต้องสอดคล้องกับความเข้าใจของเรา นักปรัชญาและศาสตราจารย์อัลวิน แพลนติงกากล่าวว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นพระเจ้าในฐานะมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษ [116]

นักประวัติศาสตร์ฟิลิป เจนกินส์ (อ้างอิงจาก Phyllis Trible) กล่าวว่าพระคัมภีร์เต็มไปด้วย "ข้อความแห่งความหวาดกลัว" แต่เขายังยืนยันว่าข้อความเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ตามตัวอักษร เจนกินส์กล่าวว่านักประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราชได้เพิ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมแต่งประวัติศาสตร์บรรพบุรุษของตนและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน [117]

เอลเลน เดวิส นักวิชาการในพันธสัญญาเดิมกังวลกับสิ่งที่เธอเรียกว่า "การอ่านแบบตื้น" ของพระคัมภีร์ โดยเฉพาะข้อความใน "พันธสัญญาเดิม" ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ซึ่งเธอให้คำจำกัดความว่าเป็น "การอ่านสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้ว แทนที่จะพยายามเจาะลึกลงไป เพื่อความเข้าใจและการเปิดเผยใหม่ๆ" เธอกล่าวว่าข้อความที่ยากเหล่านี้มักจะมีการแก้ไขภายในที่สนับสนุนการอ่านเพื่อการศึกษา [118] [6] : 8–9 

ปัญหาความชั่วร้าย

มารซึ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและล่อลวงพระคริสต์ ซึ่งเป็นตัวตนของพระอุปนิสัยและพระประสงค์ของพระเจ้า อารี เชฟเฟอร์ , 1854.

การอภิปรายเรื่องพระคัมภีร์และความรุนแรงมักนำไปสู่การอภิปรายเรื่องเทววิทยาซึ่งเป็นคำถามที่ว่าความชั่วร้ายจะดำรงอยู่ในโลกได้อย่างไรหากพระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงรอบรู้ และความดี [119] : xv–xvi ปราชญ์เดวิด ฮูมสรุป: "พระเจ้าเต็มใจที่จะป้องกันความชั่วร้ายแต่ไม่สามารถได้หรือไม่ แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงมีอำนาจทุกอย่าง พระองค์ทำได้แต่ไม่เต็มใจ แล้วพระองค์ก็ทรงประสงค์ร้าย พระองค์ทั้งทรงสามารถและเต็มใจหรือไม่? แล้วความชั่วร้ายมาจากไหน?” [120]

ตาม คำกล่าวของ จอห์น เคมพ์ความชั่วร้ายไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องในระดับความสุขเทียบกับความเจ็บปวด[121]เนื่องจากสถาบันการแพทย์แห่งชาติกล่าวว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด [122] [123]

การไตร่ตรองอย่างเป็นระบบครั้งแรกเกี่ยวกับปัญหาความชั่วร้ายของนักปรัชญาชาวยิวนั้นสืบย้อนได้เฉพาะในยุคกลางเท่านั้น [124]หนังสือโบราณของพระคัมภีร์ฮีบรูไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ถึงปัญหาทางเทววิทยาของความชั่วร้าย และแม้กระทั่งนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ในเวลาต่อมาก็ไม่ได้สนใจคำถามเกี่ยวกับปัญหาของความชั่วร้าย [125] ในขณะที่มีการตอบสนองต่อปัญหาทางโลก ปัญหาของความชั่วร้ายส่วนใหญ่เป็นความท้าทายต่อศาสนาคริสต์ [126]

จริยธรรมของคริสเตียนประกอบด้วยคำตอบหลักสามประการ การป้องกันโดยสมัครใจโดยAlvin Plantingaสันนิษฐานว่าโลกที่มีสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอิสระอย่างมากนั้นเป็นโลกที่มีคุณค่าโดยกำเนิดมากกว่าโลกที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระ และพระเจ้าไม่สามารถสร้างโลกที่มีความซับซ้อนและเสรีภาพโดยไม่รวมถึงความเป็นไปได้ของความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมาน . [127] : 30 ทฤษฎีสร้างจิตวิญญาณที่สนับสนุนโดยจอห์น ฮิกกล่าวว่าพระเจ้าทรงยอมให้สิ่งชั่วร้ายต้องทนทุกข์ เพราะมันก่อให้เกิดความดีในผลลัพธ์ของการสร้างอุปนิสัยทางศีลธรรม [128]

นักจริยธรรมที่เป็นคริสเตียน เช่นเดวิด เรย์ กริฟฟินยังได้ผลิตทฤษฎีกระบวนการที่ยืนยันถึงฤทธิ์อำนาจและความสามารถของพระเจ้าในการมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็น ซึ่งถูกจำกัดโดยมนุษย์ที่มีเจตจำนงของตนเอง [129] : 143  [130]ในเวอร์ชันหนึ่งของเรื่องนี้ จอน เลเวนสันแก้ไขปัญหาความชั่วร้ายด้วยการบรรยายถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ไม่คงที่ แต่เป็นแบบที่เปิดเผยในเวลา: "การแบ่งขั้วในการผ่าตัดจึงไม่ใช่ระหว่างข้อจำกัดและการมีอำนาจทุกอย่าง แต่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างการมีอำนาจทุกอย่างในฐานะ คุณลักษณะคงที่และอำนาจทุกอย่างในฐานะการแสดงละคร: ฤทธิ์อำนาจที่สมบูรณ์ของพระเจ้าที่ตระหนักในความสำเร็จและความสัมพันธ์ สิ่งที่เทววิทยาตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับการมีอำนาจทุกอย่างอย่างน่าทึ่งแบ่งปันกับเทววิทยาของพระเจ้าที่มีขอบเขตจำกัดคือการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาถึงความพ่ายแพ้ของพระเจ้าตรงกันข้ามกับทฤษฎีคลาสสิก ด้วยความมุ่งมั่นที่เกินจริงต่อความเป็นไปไม่ได้อันศักดิ์สิทธิ์ และแนวโน้มของพวกเขาที่จะถือว่าความไม่สมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับเจตจำนงเสรีของมนุษย์ การกลับใจของสสาร หรือสิ่งที่คล้ายกัน" [119] : สิบหก 

นักปรัชญาเอเลโอนอร์ สตัมป์กล่าวว่าบริบทที่ใหญ่กว่าของพระเจ้าที่ยอมให้มีความทุกข์ทรมานเพื่อจุดประสงค์ที่ดีในโลกที่ความชั่วร้ายมีจริง ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าผู้ที่มุ่งหมายชั่วร้ายและพระเจ้ายังคงถูกมองว่าเป็นคนดี [131] [132]โทบี เบเทนสัน เขียนว่า "ทฤษฎีเป็นสื่อกลางในการปฏิบัติที่คว่ำบาตรความชั่วร้าย" [133]โดยทั่วไปแล้ว นักจริยธรรมชาวคริสต์ไม่ได้อ้างว่ารู้คำตอบของ "ทำไม" แห่งความชั่วร้าย ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน Alvin Plantingaเน้นว่านี่คือสาเหตุที่เขาไม่เสนอทฤษฎี แต่เป็นเพียงการป้องกันตรรกะของความเชื่อในเทวนิยมเท่านั้น [134] : 33 

ปฐมกาลและความรุนแรงในการทรงสร้าง

รอยประทับตรา ทรงกระบอกนีโอ-อัสซีเรียจากศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช ระบุโดยแหล่งข้อมูลหลายแห่งว่าเป็นภาพที่เป็นไปได้ของการสังหาร Tiamat จาก Enûma Eliš [135] [136]

ในปีพ.ศ. 2438 แฮร์มันน์ กุงเคิลตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวการสร้างสมัยโบราณในตะวันออกใกล้ (ANE) ส่วนใหญ่มีทฤษฎีที่บรรยายถึงเทพเจ้าที่กำลังต่อสู้กับเทพเจ้าองค์อื่น ซึ่งรวมถึงความรุนแรงในการก่อตั้งวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่น ในมหากาพย์การสร้างชาวบาบิโลนEnuma Elishขั้นตอนแรกของการสร้างให้Mardukต่อสู้และสังหารTiamatสัตว์ประหลาดแห่งความโกลาหลเพื่อสร้างระเบียบ [6] : 4–5, 16, 18  Kenneth A. Mathews กล่าวว่า "เป็นเรื่องปกติของทุนการศึกษาตั้งแต่เรื่องSchöpfung und Chaos ของ Gunkel(พ.ศ. 2438) เพื่อตีความการพิชิต 'ส่วนลึก' และ 'น้ำ' ในปฐมกาลบทที่ 1 ว่าเป็นส่วนที่เหลือของแนวคิดการต่อสู้ระหว่างมาร์ดุกและเทียมัตที่มีน้ำ ซึ่งผู้เขียนชาวฮีบรูหยิบยกขึ้นมาและได้ถอดรหัสตำนานแล้ว [แต่] นักวิชาการร่วมสมัยส่วนใหญ่ ตอนนี้ให้มองการเชื่อมโยงระหว่างเทโฮม ภาษาฮีบรู ('ลึก' 1:2) กับเทียมัตแบบผิวเผิน" [138] "ข้อเท็จจริง [เรื่องราวการสร้างปฐมกาล] น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างเพนทาทุกอาจบ่งบอกว่า ภาพของพระเจ้าในปฐมกาล 1:1–2:4ก ถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับผู้ที่ให้หลักคำสอนในพันธสัญญาเดิมเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบัน ดังนั้น ดูเหมือนว่าเรื่องราวของพระเจ้าทรงสร้างโดยปราศจากความรุนแรงในปฐมกาล 1:1–2:4ก “บัดนี้ทำหน้าที่เป็นการกล่าวถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ซึ่งเชื่อมโยงจักรวาลวิทยาอื่นๆ เข้าด้วยกันอย่างมาก: 4 

เรื่องราวการสร้างของชาวคานาอัน เช่นEnuma Elishใช้คำศัพท์ทางกายภาพ เช่น "ฉีกออก" "กรีด" "โยนลง" "ทุบ" และ "ตัดขาด" ในขณะที่ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู เลวีอาธานไม่ได้พ่ายแพ้มากนักในฐานะที่เลี้ยงในบ้าน [139] : 69, 70  นักศาสนศาสตร์คริสโตเฟอร์ เฮย์สกล่าวว่าเรื่องราวในภาษาฮีบรูใช้คำสำหรับการแบ่ง (bâdal; แยกออกจากกัน ทำให้แตกต่าง) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่ชวนให้นึกถึงประเพณีเมโสโปเตเมียที่ใช้การไม่ใช้ความรุนแรงในการสร้างสรรค์ นักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า "ปฐมกาล 1:1–2:4ก บรรยายเรื่องราวของพระเจ้าที่ทรงสร้างโดยปราศจากความรุนแรงหรือการต่อสู้ ในเรื่องราว [ปฐมกาล] องค์ประกอบต่างๆ ไม่ได้เป็นตัวแทนของเทพคู่แข่ง และเรื่องราวประกาศว่าสิ่งทรงสร้างนั้น "ดี" (ปฐมกาล 1:10, 12, 18, 21, 25, 31) ยิ่งไปกว่านั้น ในปฐมกาล 1:1–2:4ก องค์ประกอบต่างๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระเบียบตามคำเชิญของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:9, 11, 20)” [6] : 4  [139] : 69–72  นักวิชาการพันธสัญญาเดิมวอลเตอร์ บรูเอเกมันน์กล่าวว่า "การกระทำที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระเจ้าคือการ "พูด"... พระเจ้า "ทรงเรียกโลกให้เป็น"... "วิถีของพระเจ้ากับโลกของพระองค์คือวิถีทางของภาษา" [140 ]

เรื่องราวเหล่านี้ในปฐมกาลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับการทรงสร้างในพระคัมภีร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่นในสุภาษิต 8 มีผู้อ่านว่าภูมิปัญญา ที่เป็นตัวเป็นตน มีอยู่และมีส่วนร่วมในการทรงสร้าง [139] นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า " agon " (หมายถึงการต่อสู้หรือการต่อสู้) แบบจำลองแห่งการสร้างสรรค์ในสดุดี 74 และอิสยาห์ 51:9–10 ซึ่งพระเจ้าทรงมีชัยชนะในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล [141] : 34–35  [142] : บทที่ 6  [119] : 11  [143]นักศาสนศาสตร์นักประวัติศาสตร์ คริสโตเฟอร์ เฮย์ส กล่าวว่า มีความคล้ายคลึงกับตำนานของชาวคานาอันในข้อพระคัมภีร์ฮีบรูเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเขายังกล่าวอีกว่าความแตกต่างนั้นเด่นชัดมากกว่าความคล้ายคลึงกัน [139] : 69, 70  Hays กล่าวว่า ศาสนศาสตร์ Enuma Elishและ Memphite มุ่งเน้นไปที่สถานที่บางแห่ง โดยที่ Genesis ไม่ได้กล่าวถึงสถานที่นั้น (อิสยาห์ 66:1) ดังที่ได้กล่าวไว้ ไม่มีทฤษฎีในปฐมกาล และในเรื่องราวของชาวคานาอันผู้สร้างได้รับเกียรติจากการถูกระบุตัวตนกับเทพองค์อื่นที่รู้จัก ในขณะที่ในปฐมกาล YHWH ได้รับเกียรติจากการปฏิเสธเทพอื่น ๆ [139] : 69–72 

จุดประสงค์ของปฐมกาล 1:1-2n เกี่ยวกับ "การทรงสร้างจากความว่างเปล่า" ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ จอน เลเวนสันผู้เขียนเทววิทยาพระคัมภีร์ ของชาวยิว ยืนยันว่าเรื่องราวการทรงสร้างในปฐมกาลไม่ใช่อดีตนิฮิโลแต่เป็นยุคแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย คล้ายกับตำนานการสร้าง ANE อื่นๆ คำสั่งดังกล่าวช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและระงับความสับสนวุ่นวายซึ่งนำมาซึ่งความรุนแรงและการทำลายล้างซึ่งไม่เคยถูกลบล้างและพังทลายลงอยู่เสมอ เขาพบว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูกล่าวถึงการกระทำของพระเจ้าในการทรงสร้างว่าเป็นข้อความแห่งศรัทธาใน พระเจ้าผู้สามารถปกป้องและดูแลรักษาพวกเขา หรือผู้ที่สามารถถอยกลับและปล่อยให้ความวุ่นวายกลับมารุมเร้า ดังที่พระเจ้าทำเมื่อเกิดน้ำท่วม เขาพบว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ฮีบรูยังถือว่าการกระทำของพระเจ้าในการสร้างเป็นความท้าทายสำหรับพระเจ้าในการดำเนินการ และเป็นความท้าทายสำหรับตนเองในการทำงานในพันธสัญญากับพระเจ้าในการทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย [119] : คำนำ (1994)  ในเรื่องนี้ เรื่องราวในพระคัมภีร์ไม่เหมือนกันกับทั้งเรื่องราวของเมมฟิทและของชาวบาบิโลนตรงที่พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูกล่าวว่าของประทานอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานร่วมกับพระเจ้าในการสร้างสรรค์นั้นจำกัดอยู่เพียงมนุษยชาติเท่านั้น ความหมายสำหรับชาวฮีบรู มนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอยู่ของพระเจ้า ความรู้สึกในการให้เกียรติหรือเพิ่มศักยภาพให้กับมนุษยชาติไม่มีอยู่ในตำนานเมโสโปเตเมียหรือคานาอันใดๆ [139] : 69–72 

หนังสือแห่งผู้พิพากษาและความรุนแรงต่อสตรี

ชาวเลวีพบนางสนมของเขานอนอยู่ที่หน้าประตูบ้าน เจมส์ ทิสโซต์
เดโบราห์ผู้พิพากษา เมืองเตนานซินโก รัฐเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก

ความรุนแรงต่อสตรีปรากฏตลอดทั้งพันธสัญญาเดิม หลายคนมองว่าสิ่งนี้เกิดจาก สังคม ปิตาธิปไตยในขณะที่นักวิชาการบางคนกล่าวว่าปัญหาเกิดขึ้นจากบริบทที่ใหญ่กว่าของวัฒนธรรมที่ผู้ชายครอบงำ ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันในพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น หนังสือผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาเดโบราห์ผู้ซึ่งได้รับเกียรติ เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ร้ายแรงที่สุดสองตัวอย่างในพระคัมภีร์เรื่องความรุนแรงต่อสตรี: ลูกสาวของเยฟธาห์ (วินิจ. 11:29–40) และนางสนมของคนเลวี (ผู้วินิจฉัย 19). [6] : 12  [144]

นักเขียนนักวิชาการPhyllis Tribleมองกรณีเหล่านี้จากมุมมองของเหยื่อที่ทำให้สิ่งที่น่าสมเพชปรากฏชัดขึ้น ซ่อนความเป็นจริงของมนุษย์ และโศกนาฏกรรมในเรื่องราวของพวกเขา [145]คำวิพากษ์วิจารณ์สตรีนิยมต่อผู้พิพากษากล่าวว่าพระคัมภีร์ให้ความเห็นชอบโดยปริยายต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยไม่พูดต่อต้านการกระทำเหล่านี้ [6] : 14 

โอคอนเนอร์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงในพันธสัญญาเดิมทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับเรื่องราวที่ใหญ่กว่านี้ แต่หนังสือผู้พิพากษาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ผู้หญิงมีบทบาทหลัก โอคอนเนอร์อธิบายความสำคัญของเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า "ช่วงเวลาระหว่างการตายของโยชูวาและการเจิมตั้งของซาอูล...เป็นช่วงเวลาของความไม่แน่นอนและอันตราย... การขาดความเป็นผู้นำของมนุษย์ถูกมองว่าเป็นหายนะ เพราะเมื่อ "ทุกๆ ย่อมทำสิ่งที่เห็นชอบของตน ผลที่ตามมานั้นช่างน่าสะพรึงกลัว" [146] [147] : 277, 278 

เริ่มต้นด้วยบริบทที่ใหญ่ขึ้น ความเสื่อมถอยของอิสราเอลในช่วงเวลานี้สามารถติดตามได้โดยการติดตามสถานะที่เสื่อมโทรมของผู้หญิงและความรุนแรงที่กระทำต่อพวกเธอ คำสัญญาของชีวิตในดินแดนกลายเป็นความสับสนวุ่นวายและความรุนแรง ผู้เขียนพระคัมภีร์มองว่านี่เป็นผลของการไม่มีอำนาจเช่นกษัตริย์ (ผู้วินิจฉัย 21:25): ความรุนแรงต่อสตรีเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลล้มเหลวและความวุ่นวายทางสังคมเกิดขึ้น [6] : 14  [148]

อหิงสาและชะโลม

คำว่าสันติภาพในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูคือSH- LM [149] ใช้เพื่ออธิบายนิมิตเชิงพยากรณ์และเงื่อนไขในอุดมคติ[150] : 32, 2  และนักศาสนศาสตร์ได้สร้างข้อความที่อ้างอิงถึงสิ่ง นี้เพื่อสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม ในรูปแบบต่างๆ [151] : 75–84 

ความรุนแรงของนรก

แนวคิดเรื่องนรกในฐานะสถานที่แห่งการลงโทษในชีวิตหลังความตายเกิดขึ้นในศาสนายิวแห่งวิหารที่สองและได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในประเพณีของชาวคริสต์ ต่อมาศาสนายิวได้ย้ายออกไปจากแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย แต่ก็มีข้อพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่ระบุว่าความคิดของชาวยิวในยุคแรกนั้นมีความเชื่ออยู่บ้าง [152]ตัวอย่างเช่น อิสยาห์ 26:14 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิสยาห์ดั้งเดิม (บทที่ 1–39) พูดถึง "คนตายที่ไม่มีชีวิตอีกต่อไป" ว่าเป็น "การลงโทษและการทำลายล้าง" และดาเนียล 12:2–3 ซึ่งโดยทั่วไปเชื่อกันว่ามีอายุถึงศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช ยืนยันว่า "คนจำนวนมากที่นอนอยู่ในผงคลีดินจะตื่นขึ้น เหล่านี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ แต่คนอื่นๆ จะรู้สึกอับอายและดูถูกชั่วนิรันดร์ " คำว่าเชลยซึ่งถูกมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนของวิญญาณที่จากไป ปรากฏ 65 ครั้งในพระคัมภีร์ฮีบรู[153]และคำว่า "ทาร์ทารอส" ปรากฏบ่อยครั้งในวรรณกรรมสันทรายของชาวยิว ซึ่งหมายถึงสถานที่ซึ่งคนชั่วร้ายถูกลงโทษ [154] : 22  [155] : 14  [152]หลักฐานเพิ่มเติมมาจาก Second Maccabees ซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช โดยมีถ้อยคำที่กำลังจะตายของพี่น้องชาวยิวผู้เคร่งครัดเจ็ดคนและมารดาของพวกเขาที่มั่นใจอย่างเต็มที่ในการฟื้นคืนชีพทางร่างกายโดยทางพระยาห์เวห์ [152] : 42 เมื่อถึงศตวรรษแรกสากลศักราช ความขัดแย้งระหว่างพวกสะดูสีและพวกฟาริสีเกี่ยวกับปัญหานี้ได้รับการบันทึกไว้โดยทั้งผู้เขียนในพันธสัญญาใหม่และโจเซฟัส โดยให้หลักฐานว่าการมีอยู่ของสิ่งนี้ในความคิดของชาวยิว [152]: 43 

ในพันธสัญญาใหม่มีสามคำที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า นรก : คำภาษากรีกhadesซึ่งเทียบเท่ากับภาษาฮีบรูSheolใช้เพื่อระบุสถานที่ชั่วคราวของผู้ไม่ได้รับความรอดหลังความตาย และไม่ได้ใช้โดยเกี่ยวข้องกับ บึงไฟหรือการลงโทษชั่วนิรันดร์ ประการที่สอง มีเกเฮนนาซึ่งแปลเป็นภาษาเดียวกันว่านรกและหมายถึงการลงโทษชั่วนิรันดร์ การตีความตามตัวอักษรรวมถึงความรุนแรงด้วย [154]มีทาร์ทารอเกิด ขึ้นครั้งหนึ่ง ซึ่งปรากฏใน 2 เปโตร 2:4 และถือว่าเทียบเท่ากับเกเฮนนา (154)การอ้างอิงถึงเกเฮนนา ทั้งหมด(ยกเว้นยากอบ 3:6) พระเยซูตรัสเอง [154] [156] พระเยซูทรงสอนด้วยว่าการลงโทษในนรกจะลดระดับลง (แนวคิดที่ดันเตพัฒนาขึ้นในภายหลัง) โดยผู้รับใช้คนหนึ่งถูกทุบตีเบากว่าคนอื่นๆ คนหน้าซื่อใจคดได้รับการกล่าวโทษมากกว่าคนอื่นๆ และอื่นๆ [154] : 21 

คำศัพท์ภาษากรีกที่ต่างกัน ตลอดจนการแปลและการตีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องธรรมชาติของนรกในเทววิทยาคริสเตียน ในข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือที่มีชื่อเสียงของวิลเลียม บาร์เคลย์: อัตชีวประวัติทางจิตวิญญาณที่มีชื่อว่า "ฉันเป็นผู้เชื่อมั่นในสากลนิยม" วิลเลียม บาร์เคลย์ให้เหตุผลว่าคำคุณศัพท์ภาษากรีกaioniosที่แปลจากมัทธิว 25:46 ว่าเป็นนิรันดร์ได้ถูกนำไปใช้กับคำนามที่ผิดเนื่องจากสามารถทำได้อย่างถูกต้องเท่านั้น ใช้เพื่ออธิบายพระเจ้าไม่ใช่การลงโทษ [157] Steve Gregg อ้างคำพูดของ Douglas Jacoby ว่าเป็นการโต้แย้งว่าผู้บริหารสมัยใหม่ส่วนใหญ่ปฏิเสธมุมมองaioniosมักจะแสดงถึงความไม่มีที่สิ้นสุดของเวลาเสมอ [158] : 103 โยเซฟุสใช้คำนี้เพื่อบรรยายถึงการจำคุกที่กินเวลาสามปี [158] : 105 

ด้วยเหตุนี้ ชาร์ลส์ ซีมัวร์ นักปรัชญาแห่งน็อทร์-ดามส์จึงยืนยันว่ามีมุมมองและหลักคำสอนเรื่องนรกที่หลากหลายในศาสนาคริสต์ [159] : 70  ตัวอย่างเช่น นรกของอไควนัสแตกต่างจากนรกที่ซีเอส ลูอิสบรรยายไว้ในการหย่าร้างครั้งใหญ่ นรกของลูอิสเต็มไปด้วยผู้ที่เลือกมันเท่านั้น แทนที่จะกลับใจและยอมจำนนต่อพระเจ้า เจอร์รี วอลล์ส ในหนังสือของเขาเรื่องHell: The logic of สาปแช่งดูที่ 'มุมมองยอดนิยมแบบดั้งเดิม', 'มุมมองออร์โธดอกซ์แบบดัดแปลง', 'มุมมองแบบคาลวินแบบดั้งเดิม' และอื่นๆ" [ 160] : แนะนำ  Miroslav Volfให้ความชอบธรรมแก่หลักคำสอนเรื่องการพิพากษาถึงที่สุดโดยกล่าวว่าเป็นการยับยั้งความรุนแรงของมนุษย์ที่จำเป็น ทิม เคลเลอร์กล่าวว่าเป็นการถูกต้องที่จะโกรธเมื่อมีคนนำความอยุติธรรมหรือความรุนแรงมาสู่คนที่เรารัก ดังนั้นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจึงสามารถเต็มไปด้วยพระพิโรธเพราะความรัก ไม่ใช่แม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตาม Oliver O'Donovan ให้เหตุผลว่าหากปราศจากการพิพากษาของพระเจ้า เราจะไม่มีวันเห็นความรักในการไถ่บาป [161]

ตามที่ Steve Gregg กล่าว มีมุมมองหลักสามประการเกี่ยวกับนรกในศาสนาคริสต์ ประการแรกคือนรกซึ่งเป็นการประณามผู้กบฏและผู้กระทำความชั่วอย่างฮิตเลอร์โดยชอบธรรม โดยที่พระเจ้าจะไม่บรรเทาความทุกข์ยากไม่ว่าในระดับใดก็ตาม [158] : 3 หลักคำสอนเรื่องนรกในฐานะสถานที่แห่งการลงโทษที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีสาเหตุมาจากออกัสตินในศตวรรษที่สี่และต่อมาคืออไควนัส [158] : 123–127 สำหรับอีกกลุ่มหนึ่ง นรกเป็นเพียงความตาย โดยที่ผู้ไม่เชื่อตายและไม่ได้รับการฟื้นคืนชีพ บางคนตีความว่านรกเป็นสถานที่ชั่วคราวที่บาปถูกชำระล้างด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งท้ายที่สุดจะก่อให้เกิด " ความรอดสากล " [158] : 3–4 

ความรอดสากลเป็นมุมมองของคริสตจักรตะวันออกก่อนคริสตศักราช 500 และของบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกๆ จำนวนมาก หลังจากที่ความเห็นของออกัสตินถูกนำมาใช้เป็นความเชื่ออย่างเป็นทางการ ผู้นำในยุคแรกๆ ของคริสตจักรเหล่านี้ก็ถูกประณามและคว่ำบาตร [158] : 38 ตัวอย่างเช่น ออริเกน บิดาของคริสตจักรในยุคแรก [ประมาณ. 184 – ค. 253] "เชื่อว่าหลังจากความตายมีคนจำนวนมากที่ต้องการคำแนะนำสั่งสอนเป็นเวลานาน มีวินัยที่เข้มงวดที่สุด แม้กระทั่งการลงโทษที่รุนแรงที่สุดก่อนที่จะถึงที่ประทับของพระเจ้า ออริเกนไม่ได้กำจัดนรก เขาเชื่อว่าบางคนจะต้องไปที่ สวรรค์ผ่านนรก เขาเชื่อว่าแม้ในตอนท้ายของวันก็ยังมีรอยแผลเป็นหลงเหลืออยู่ ดังนั้น เขาจึงไม่เชื่อในการลงโทษชั่วนิรันดร์ แต่เขามองเห็นความเป็นไปได้ของการลงโทษชั่วนิรันดร์” ออริเกนเชื่อว่ากระบวนการนี้จะทำให้เกิดความรอดสากลในที่สุด[157]

หลังจากที่คริสตจักรตัดสินใจว่าออกัสตินได้พิสูจน์การมีอยู่ของนรกชั่วนิรันดร์อย่างเพียงพอแล้วเพื่อให้พวกเขายอมรับนรกชั่วนิรันดร์เป็นความเชื่ออย่างเป็นทางการ สมัชชาแห่งคอนสแตนติโนเปิลได้พบกันในปี 543 และคว่ำบาตรออริเกนที่ตายไปนานแล้วด้วยข้อหาสาปแช่ง 15 ข้อหาแยกกัน อลิซ เค. เทิร์นเนอร์กล่าวว่า "เพื่อให้แน่ใจว่าเขาสละเวลาอย่างเหมาะสม สมัชชาที่ตามมาในปี 553, 680, 787 และ 869 ได้สาปแช่งเขาให้ลุกเป็นไฟชั่วนิรันดร์ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตาม ความคิดของออริเกนยังคงมีอยู่" [152] : 82  ริชาร์ด บอคแฮมเขียนว่า

"จนถึงศตวรรษที่ 19 นักเทววิทยาคริสเตียนเกือบทั้งหมดสอนความจริงของการทรมานชั่วนิรันดร์ในนรก... ตั้งแต่ปี 1800 สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และไม่มีหลักคำสอนดั้งเดิมใดถูกละทิ้งอย่างกว้างขวางเท่ากับการลงโทษชั่วนิรันดร์ ในบรรดาผู้ที่อนุรักษ์นิยมน้อยกว่า ความรอดสากล ไม่ว่าจะเป็นความหวังหรือความเชื่อ บัดนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนนักเทววิทยาหลายคนยอมรับมันโดยแทบไม่ต้องโต้แย้งเลย” [162]

Marionism และ Supersessionism

ในขณะที่คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกเริ่มแยกตัวเองออกจากศาสนายิว "พันธสัญญาเดิม" และการแสดงภาพของพระเจ้าในนั้นว่ารุนแรงและไม่มีการให้อภัย บางครั้งมีการเปรียบเทียบเชิงวาทศิลป์กับคำสอนบางอย่างของพระเยซู เพื่อพรรณนาพระฉายาของพระเจ้าว่ามีความรักและการให้อภัยมากขึ้น ซึ่ง ถูกล้อมกรอบเป็นภาพใหม่ [163]

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 มาร์ซียงแห่งซิโนเป ได้พัฒนา ระบบความเชื่อแบบทวินิยมของคริสเตียนยุคแรกซึ่งเข้าใจพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมและผู้สร้างจักรวาลวัตถุซึ่งเขาเรียกว่าเดมิเอิร์จว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากพระเจ้าที่พระเยซูตรัสถึงโดยสิ้นเชิง . มาร์ซีออนถือว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาและความรักที่เป็นสากล ผู้ทรงทอดพระเนตรมนุษยชาติด้วยความเมตตากรุณา ซึ่งขัดกับภาพความรุนแรงที่พระเจ้ากำหนดไว้ในพันธสัญญาเดิม ด้วยเหตุนี้ เขาไม่ถือว่าพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นส่วนหนึ่งของสารบบพระคัมภีร์ของเขา เทอร์ทูลเลียนปฏิเสธคำสอนของมาร์เซียนใน บทความห้าเรื่องชื่อ "Against Marcion" และในที่สุด Marcion ก็ถูกคว่ำบาตรโดยคริสตจักร [165]

ลัทธิเหนือเซสชัน

ตามคำกล่าวของ Michael Vlach "ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอคติต่อต้านชาวยิวมักจะไปพร้อมๆ กันกับมุมมองแบบ supersessionist" [166] : 5, 6 

ความคิดแบบ Supersessionist ได้รับการนิยามโดย "ความเชื่อหลักสองประการ: (1) ว่าชาติอิสราเอลได้สูญเสียสถานะของตนในฐานะประชากรของพระเจ้าผ่านการไม่เชื่อฟัง และ (2) คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่จึงกลายเป็นอิสราเอลที่แท้จริงและผู้สืบทอดของพระสัญญาที่ให้ไว้ แก่ชนชาติอิสราเอล” [166] : 12 มีสามรูปแบบ: การลงโทษ เศรษฐกิจ และ/หรือ ลัทธิเหนือเซสชั่นเชิงโครงสร้าง [166] : 12 ลัทธิครอบงำนิยมแบบลงโทษเป็นรูปแบบที่ 'ยาก' ของลัทธิเหนือเซสชัน และถูกมองว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้า [166] : 13 ลัทธิครอบงำเศรษฐกิจเป็นรูปแบบสายกลางเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้า: แผนการของพระองค์ในประวัติศาสตร์ที่จะถ่ายทอดบทบาทของ "ประชากรของพระเจ้า" จากกลุ่มชาติพันธุ์ไปยังกลุ่มสากล [166] : รูปแบบที่สามเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาใหม่ที่มีลำดับความสำคัญเหนือพันธสัญญาเดิมโดยการเพิกเฉยหรือแทนที่ความหมายดั้งเดิมของข้อความในพันธสัญญาเดิม [166] : 17 ตัวอย่างเช่น ภายในคริสตจักรยุคแรก การเพิ่มขึ้นของการใช้การตีความทางปรัชญาและการเปรียบเทียบเปรียบเทียบของกรีกทำให้มีการอนุมานได้ เช่นเดียวกับที่เทอร์ทูลเลียนวาดเมื่อเขาตีความข้อความว่า "ผู้อาวุโสจะรับใช้ผู้เยาว์" ( เกี่ยวกับบุตรชายฝาแฝดของอิสอัคและเรเบคาห์ (ปฐมกาล 25.23)) ในเชิงเปรียบเทียบหมายความว่าอิสราเอลจะรับใช้คริสตจักร [166] : 32, 33 

ไม่มีข้อตกลงว่าเมื่อใดที่ลัทธิเหนือเซสชันเริ่มต้นขึ้น [166] : 27 การสืบหารากเหง้าของลัทธิเหนือเซสชันนิยมไปยังพระคัมภีร์ใหม่เป็นปัญหา เนื่องจาก "ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์" ว่าลัทธิเหนือเซสชันถือเป็นหลักคำสอนในพระคัมภีร์เลย [166] : 1 วลัทช์กล่าวว่าจุดยืนของคนๆ หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกกำหนดโดยการสันนิษฐานเบื้องต้นของคนๆ หนึ่งมากกว่าที่จะพิจารณาจากการตีความทางพระคัมภีร์ใด[166] : นักวิชาการ 1 คน  เช่นWC Kaiser Jr.มองว่าศตวรรษที่ 4 หลังจากคอนสแตนตินเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของลัทธิเหนือเซสชัน เพราะนั่นคือช่วงที่ความคิดของชาวคริสต์เกี่ยวกับโลกาวินาศเปลี่ยนไป [167] : 133 คริสตจักรได้นำการตีความวิวรณ์ 20:4-6 แบบดั้งเดิมที่จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเรียกว่าลัทธิมิลเลนเนียลและความหวังของการครองราชย์พันปีของพระเมสสิยาห์บนแผ่นดินโลก ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ปกครองร่วมกับอิสราเอลที่ได้รับการไถ่ [ 167] : 3 และแทนที่ด้วย "เวอร์ชันทางประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งก่อตั้งคริสตจักร" เป็นอิสราเอลเชิงเปรียบเทียบแทน [167] : ซี, 12 

นักเขียนชาวยิวจำนวนมากติดตามการต่อต้านชาวยิวและผลที่ตามมาของการต่อต้านชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่สองไปยังหลักคำสอนเฉพาะนี้ในหมู่คริสเตียน [168] : 169  [169] : 8, 9 ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองชาวยิวในศตวรรษที่ 20 ลีโอนาร์ด พี. ซาคิมยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่ศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา Padraic O'Hare เขียนว่า: "แม้จะมีผลตามมาที่เป็นการทำลายล้างที่เป็นไปได้มากมายของลัทธินิยมครอบงำ แต่ลัทธินิยมเหนือเซสชันเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ แต่ยังต่อต้านชาวยิว" [170] จอห์น กาเกอร์แยกความแตกต่างระหว่างการต่อต้านชาวยิวในศตวรรษที่ 19 และการต่อต้านชาวยิวในศตวรรษที่ 2 และนักวิชาการหลายคนก็เห็นด้วย แต่ก็มีหลายคนที่มองว่าการต่อต้านชาวยิวในยุคแรกและลัทธิต่อต้านชาวยิวในเวลาต่อมาเหมือนกัน [169] : 2, 4 อันเดอร์ส แกร์ดมาร์ [sv]มองเห็นการพัฒนาของการต่อต้านชาวยิวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ตอนต้น เมื่อการมุ่งเน้นทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์เข้ามาแทนที่ความเป็นอันดับหนึ่งของเทววิทยาและประเพณี [171] : 25 คริสโตเฟอร์ เลห์ตันเชื่อมโยงการต่อต้านศาสนายิวกับต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และการต่อต้านชาวยิวด้วย "ทฤษฎีชาตินิยมสมัยใหม่และทฤษฎีทางเชื้อชาติ" [170]

Supersessionism ไม่เคยเป็นหลักคำสอนอย่างเป็นทางการของคริสตจักร และไม่เคยถือปฏิบัติในระดับสากล ลัทธิมิลเลนเนียลเป็นมุมมองดั้งเดิมและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงสองศตวรรษแรก และยังคงเป็นแง่มุมหนึ่งของความคิดแบบคริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์ [167] : นักเทววิทยา 3 คน สตีเวน ดี. อากุซซีกล่าวว่าลัทธิเหนือเซสชันถือเป็น"มุมมองเชิงบรรทัดฐาน"ในงานเขียนของบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก เช่น จัสติน บาร์นาบัส และออริเกน และเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของชาวคริสเตียนสำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของคริสตจักร . [167] : 5, 25  คริสเตียน ที่นับถือ ศาสนาคริสต์นิกาย เหนือบางคนบางครั้งมุ่งความสนใจไปที่ความรุนแรงในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโดยไม่สนใจหรือให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อความรุนแรงในพันธสัญญาใหม่ [163][172] [173] [ 174] [175 ] [176] [177]

การสะท้อนและการตอบสนองทางสังคมวิทยา

Jože Krašovec บรรยายถึง บริบท ตะวันออกใกล้ในสมัยโบราณ (ANE) ซึ่งเป็นเรื่องราวและข้อความในพระคัมภีร์ฮีบรูซึ่งมีต้นกำเนิดมา โดยระบุว่าเทพเจ้าเป็นชนชาติต่างๆ และความเจริญรุ่งเรืองหรือการทำลายล้างของประชาชนเป็นภาพสะท้อนถึงพลังของเทพเจ้าหรือเทพเจ้าของตน . ในขณะที่ชาวอิสราเอลโบราณคิดว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวที่ตรงกันข้ามกับแนวคิดแบบหลายเทวนิยมของเพื่อนบ้าน พวกเขายังคงเหมือนกับชนชาติ ANE อื่นๆ ในการพิจารณาตนเองว่าเป็นหน่วยเดียวทั้งหมดในความสัมพันธ์กับพระเจ้า จากรากฐานนี้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองหรือล้มเหลวร่วมกันในภาพรวมมากกว่าที่จะเป็นรายบุคคล และมุมมองที่ว่าบาปส่วนบุคคลนำไปสู่ความทุกข์ทรมานของชุมชนและการลงโทษโดยรวม [178]

René Girardนักประวัติศาสตร์ นักวิจารณ์วรรณกรรม และนักปรัชญาสังคมศาสตร์กล่าวว่า "ความปรารถนาเป็นสิ่งเลียนแบบ (นั่นคือ ความปรารถนาทั้งหมดของเรายืมมาจากผู้อื่น) ว่าความขัดแย้งทั้งหมดมีต้นกำเนิดมาจากความปรารถนาที่เลียนแบบ (การแข่งขันที่เลียนแบบ) ว่ากลไกของแพะรับบาปนั้น ต้นกำเนิดของการเสียสละและรากฐานของวัฒนธรรมมนุษย์ และศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นในวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อควบคุมความรุนแรงที่อาจมาจากการแข่งขันเลียนแบบ และพระคัมภีร์ได้เปิดเผยแนวคิดเหล่านี้และประณามกลไกแพะรับบาป" [179]

Jacques Ellulกล่าวว่า: "ฉันเชื่อว่าคำสอนในพระคัมภีร์นั้นชัดเจน มันขัดแย้งกับอำนาจทางการเมืองอยู่เสมอ มันยุยงให้ "ต่อต้าน" วิจารณ์ "เชิงบวก" ไปจนถึงบทสนทนาที่ลดน้อยลง (เช่นระหว่างกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะในอิสราเอล) ไปจนถึงการต่อต้านสถิติ ไปจนถึงการกระจายอำนาจของความสัมพันธ์ ไปสู่ความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์สุดขั้วกับทุกสิ่งทางการเมือง ต่อการต่อต้านอุดมการณ์ ไปจนถึงการตั้งคำถามต่อทุกสิ่งที่อ้างว่ามีอำนาจหรืออำนาจครอบครอง (กล่าวอีกนัยหนึ่ง ของทุกสิ่งทางการเมือง)...ตลอดทั้งพันธสัญญาเดิม เราเห็นพระเจ้าเลือกสิ่งที่อ่อนแอและถ่อมตนเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ (โมเสสที่พูดตะกุกตะกัก เด็กทารกซามูเอล ซาอูลจากครอบครัวที่ไม่มีนัยสำคัญ ดาวิดเผชิญหน้ากับโกลิอัท ฯลฯ) เปาโลบอกเราว่าพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่อ่อนแอของโลกเพื่อทำให้โลกสับสน อันยิ่งใหญ่..." [180] [181]

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

นักวิชาการNur Masalhaเขียนว่า " การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ " ของพระบัญญัติในการทำลายล้างได้รับการ "เก็บไว้ก่อนรุ่นต่อๆ ไป" และเป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจในการสนับสนุนของพระเจ้าในการสังหารศัตรู [182]นักวิชาการลีโอนาร์ด บี. กลิคกล่าวว่าชาวยิวที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ในอิสราเอล เช่นชโลโม อาวิเนอร์ถือว่าชาวปาเลสไตน์เป็นเหมือนชาวคานาอันในพระคัมภีร์ไบเบิล และผู้นำที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์บางคนแนะนำว่าพวกเขา "ต้องเตรียมพร้อมที่จะทำลาย" ชาวปาเลสไตน์หากชาวปาเลสไตน์ทำ ไม่ทิ้งแผ่นดิน [183]

Arthur Grenke อ้างคำพูดของนักประวัติศาสตร์ นักเขียน และนักวิชาการDavid Stannardว่า "เมื่อกล่าวถึงอิทธิพลของความเชื่อของคริสเตียนที่มีต่อการทำลายล้างชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา Stannard ให้เหตุผลว่าแม้ว่ามุมมองของสงครามในพันธสัญญาใหม่จะคลุมเครือ แต่ก็มีความคลุมเครือเล็กน้อยในพันธสัญญาเดิม เขาชี้ไปที่ส่วนต่างๆ ในเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลทำลายผู้นับถือรูปเคารพให้สิ้นเชิงซึ่งพวกเขาแสวงหาที่ดินเพื่อสงวนไว้สำหรับการนมัสการพระเจ้าของพวกเขา (ฉธบ. 7:2, 16 และ 20:16–17) ... ตามคำกล่าวของ Stannard ทัศนะเรื่องสงครามมีส่วนทำให้ ... การทำลายล้างชนพื้นเมืองในอเมริกา มุมมองนี้เองที่นำไปสู่การทำลายล้างชาวยิวในยุโรป ด้วย. ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องดูส่วนนี้ของพันธสัญญาเดิม: ไม่เพียงแต่อธิบายถึงสถานการณ์ที่กลุ่มหนึ่งตกลงที่จะทำลายกลุ่มอื่นโดยสิ้นเชิง แต่ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบระบบความคิดและความเชื่อที่ได้รับอนุญาต และแม้กระทั่ง แรงบันดาลใจ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [184]

Arie Versluis กล่าวว่า "... ประชากรพื้นเมืองยังได้อุทธรณ์ต่อคำสั่ง (ใน Deut.7) เพื่อขับไล่ผู้ตั้งอาณานิคมของตน สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยตัวอย่างของTe Kooti ... ในศตวรรษที่ 19 ที่มองว่าชาวเมารีเป็น ชาวอิสราเอลและชาวอาณานิคมก็เหมือนกับชาวคานาอัน” [185]

นักสังคมวิทยา แฟรงก์ โรเบิร์ต ชอล์ก และเคิร์ต โจนัสโซห์น ตั้งคำถามว่า "การบังคับใช้คำว่า [การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์] กับยุคก่อนๆ ของประวัติศาสตร์และภาระในการตัดสินและศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกัน" [186]เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่ในอดีตอดทนและฝึกฝนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น "ธรรมชาติแห่งชีวิต" เพราะ "ความหยาบคายและความโหดร้าย" ของชีวิต [186] : 27 ชอล์กและโยนาสโซห์นกล่าวว่าพระคัมภีร์เดิมมีกรณีที่พวกเขาจะพิจารณาว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (หากเป็นข้อเท็จจริง) [186] : 64 

นักประวัติศาสตร์และนักเขียนวิลเลียม ที. คาวานอห์กล่าวว่าทุกสังคมตลอดประวัติศาสตร์มีทั้งเหยี่ยวและนกพิราบ คาวานอห์และจอห์น แกมมี่กล่าวว่ากฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมายในเฉลยธรรมบัญญัติอาจสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในของอิสราเอลเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการทำสงคราม [187] [39] [188] [189]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. โรเมอร์, โธมัส (2013) เทพแห่งความมืด: ความโหดร้าย เพศ และความรุนแรงในพันธสัญญาเดิม (ฉบับแก้ไขและขยายครั้งที่ 3) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Paulist. ไอเอสบีเอ็น 978-08-0914796-0.
 2. ↑ abcde Creach, เจอโรม FD (2013) ความรุนแรงในพระคัมภีร์: แหล่งข้อมูลสำหรับการใช้พระคัมภีร์ในคริสตจักร ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23145-3.
 3. เฟลตเชอร์, จอร์จ พี.; โอลิน, เจนส์ เดวิด (18-03-2551) มนุษยชาติ เมื่อพลังเป็นสิ่งชอบธรรม และเพราะเหตุใด นิวยอร์ก นิวยอร์ก: Oxford University Press, Inc. p. 50. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-518308-5.
 4. ↑ abcdef ลินช์, แมทธิว (2020) การแสดงความรุนแรงในพระคัมภีร์ฮีบรู: การศึกษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 9781108494359.
 5. จอห์น โกลดิงเกย์เราจำเป็นต้องมีพันธสัญญาใหม่หรือไม่? ปล่อยให้พันธสัญญาเดิมพูดเพื่อตัวของมันเอง , IVP, 2015, หน้า 150
 6. ↑ abcdefghijklmnop Creach, เจอโรม (ก.ค. 2559) "ความรุนแรงในพันธสัญญาเดิม". สารานุกรมศาสนาออกซ์ฟอร์ด . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ดอย :10.1093/acrefore/9780199340378.013.154. ไอเอสบีเอ็น 9780199340378. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2560 .
 7. ↑ abcd Clines, David JA พจนานุกรมภาษาฮีบรูคลาสสิก . ฉบับที่ III และ IV
 8. ↑ ab Block, แดเนียล ไอ. (1997) หนังสือเอเสเคียล บทที่ 1 24 แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdman's พี 267. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2535-3.
 9. สวอร์ต ไอ. (1991) "ค้นหาความหมายของฮามาส: ศึกษาคำในพันธสัญญาเดิมในบริบท" วารสารกลุ่มเซมิติก . 3 (2): 156.
 10. จี. โยฮันเนส บอตเทอร์เวค; เฮลเมอร์ ริงเกรน (1979) พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม . ฉบับที่ 4. WM. B. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมนส์. หน้า 478–87. ไอเอสบีเอ็น 978-0802823274.
 11. สปริงก์, เพรสตัน (2013) สู้: คดีคริสเตียนเพื่อการไม่ใช้ความรุนแรง โคโลราโดสปริงส์, โคโลราโด: เดวิด ซี. คุก พี 278. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4347-0492-4.
 12. เบรนน์แมน, ลอรา; ชานทซ์, แบรด ดี., สหพันธ์. (2014) "บทที่ 2 วิลลาร์ด สวอร์ตลีย์" การต่อสู้เพื่อชะโลม: สันติภาพและความรุนแรงในพันธสัญญา ยูจีน ออริกอน: Wipf และ Stock พี 18. ไอเอสบีเอ็น 978-1-62032-622-0.=
 13. ไรท์, เจค็อบ แอล. (2008) "การทำสงครามและการทำลายล้าง: การตรวจสอบใหม่ของเฉลยธรรมบัญญัติ 19:19–20 ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปิดล้อมโบราณ" วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ . 127 (3): 423–458. ดอย :10.2307/25610132. จสตอร์  25610132.
 14. สโตรบี, เอชเจ (1997) เอิร์นส์ เจนนี และเคลาส์ เวสเตอร์มันน์ (เอ็ด) "เฮนมาซ ฮามาส ความรุนแรง" พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม แปลโดย Mark Biddle ใน 3 เล่ม ฉบับที่ 1. พีบอดี รัฐแมสซาชูเซตส์: เฮนดริกสัน หน้า 437–439.
 15. โลห์ฟิงค์, นอร์เบิร์ต (1986) จี. โยฮันเนส บอตเทอร์เว็ค; เฮลเมอร์ ริงเกรน (บรรณาธิการ) ḥāramในพจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Eerdmans พี 197.
 16. ↑ อับ นิดิตช์, ซูซาน (1993) สงครามในพระคัมภีร์ฮีบรู: การศึกษาจริยธรรมแห่งความรุนแรง นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. หน้า 29–31. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-507638-7.
 17. สเติร์น, ฟิลิป ดี. (1991) Ḥērem ในพระคัมภีร์ไบเบิล: หน้าต่างเกี่ยวกับประสบการณ์ทางศาสนาของอิสราเอล การศึกษาเกี่ยวกับยิวสีน้ำตาล ฉบับที่ 211. แอตแลนตา: สำนักพิมพ์นักวิชาการ พี 173.
 18. ↑ อับ ชาซาน, โรเบิร์ต; สวัสดี วิลเลียม ดับเบิลยู.; ชิฟฟ์แมน, ลอว์เรนซ์ เอช., สหพันธ์. (1999) כי ברוך הוא: ตะวันออกใกล้โบราณ, พระคัมภีร์ไบเบิล และยิวศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่บารุค เอ. เลวีทะเลสาบวิโนนา รัฐอินเดียนา: Eisenbrauns หน้า 396–397. ไอเอสบีเอ็น 978-1-57506-030-9.
 19. ไซเบิร์ต, เอริก เอ. (21 ตุลาคม พ.ศ. 2559) "งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความรุนแรงอันศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาเดิม (โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อมุมมองของเทววิทยาคริสเตียน)" กระแสในการวิจัยพระคัมภีร์ 15 (1): 8–40. ดอย :10.1177/1476993X15600588. S2CID  164654047.
 20. โคลส, โรเบิร์ต จี. (1986) สงคราม: สี่มุมมองของคริสเตียน วิโนนาเลค อินดีแอนา: หนังสือ BMH
 21. นิดิทช์, ซูซาน (1993) สงครามในพระคัมภีร์ฮีบรู: การศึกษาเรื่องจริยธรรมแห่งความรุนแรง นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. พี 5. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-507638-7.
 22. ฮันเตอร์, เอจี (2003) เบคเคนแคมป์, จอนเนเก้; เชอร์วูด, อีวอนน์ (บรรณาธิการ). การตั้งชื่อชาวอามาเล็ค: การเหมารวมแบบแบ่งแยกเชื้อชาติในพระคัมภีร์และการอ้างเหตุผลของการเลือกปฏิบัติ" ใน การรุกรานอันศักดิ์สิทธิ์: มรดกของคำศัพท์เกี่ยวกับความรุนแรงในพระคัมภีร์และหลังพระคัมภีร์ Continuum Internatio Publishing Group. หน้า 92–108
 23. รัทเทนเบิร์ก, ดันยา (ก.พ. 1987) ทางเลือกของชาวยิว เสียงของชาวยิว: สงครามและความมั่นคงของชาติ พี 54.
 24. เฟรทไฮม์, เทอเรนซ์ (2004) "'ฉันแค่โกรธนิดหน่อย': ความรุนแรงอันศักดิ์สิทธิ์ในผู้เผยพระวจนะ" การตีความ . 58 (4): 365–375. doi :10.1177/002096430405800405. S2CID  170233422.
 25. สโตน, ลอว์สัน (1991) "แนวโน้มทางจริยธรรมและการขอโทษในการเรียบเรียงหนังสือโจชัว" พระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิกรายไตรมาส 53 (1): 33.
 26. เอียน กัธริดจ์ (1999) ความรุ่งเรืองและ การล่มสลายของจักรวรรดิคริสเตียน สิ่งตีพิมพ์ของโรงเรียน Medici ประเทศออสเตรเลีย ไอเอสบีเอ็น 978-0-9588645-4-1. พระคัมภีร์ยังมีเรื่องราวที่น่าสยดสยองเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็น " การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในพระคัมภีร์ " เท่านั้น.
 27. ↑ ฉ ธบ. 20:16–18
 28. Ruttenberg, Danya, Jewish Choices, Jewish Voices: War and National Security Danya Ruttenberg (Ed.) หน้า 54 (อ้างถึง Reuven Kimelman, "The Ethics of National Power: Government and War from the Sources of Judaism", ในPerspectives , ก.พ. 1987 , หน้า 10-11)
 29. เกร็งเก้, อาเธอร์, พระเจ้า, ความโลภ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตลอดหลายศตวรรษหน้า 17-30
 30. บลอกซ์แฮม, โดนัลด์; โมเสส, เอ.เดิร์ก, eds. (2010) คู่มือ Oxford ของการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. พี 242. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-923211-6.
 31. เอจี ฮันเตอร์ "นิกายอามาเล็ค: การเหมารวมเหยียดเชื้อชาติในพระคัมภีร์และการอ้างเหตุผลของการเลือกปฏิบัติ", ในการรุกรานอันศักดิ์สิทธิ์: มรดกของคำศัพท์ความรุนแรงในพระคัมภีร์ไบเบิลและหลังพระคัมภีร์ไบเบิล, จอนเนเก้ เบคเคนแคมป์, อีวอนน์ เชอร์วูด (บรรณาธิการ) 2546 กลุ่มสำนักพิมพ์ Continuum Internatio หน้า 92-108
 32. เกร็นเก้, อาเธอร์ (2005) พระเจ้า ความโลภ และ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตลอดหลายศตวรรษ สำนักพิมพ์ Academia ใหม่ หน้า 17–30.
 33. ซีเบิร์ต, เอริก (2012) ความรุนแรงของพระคัมภีร์: การเอาชนะมรดกอันหนักใจของพันธสัญญาเดิม มินนีแอโพลิส มินนิโซตา: สำนักพิมพ์ป้อมปราการ พี 83. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4514-2432-4.
 34. แวน วีส, ฮันส์ (15 เมษายน พ.ศ. 2553) "12 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในโลกโบราณ" ในบล็อกซ์แฮม โดนัลด์; เดิร์ก โมเสส, เอ. (บรรณาธิการ). คู่มือ Oxford ของการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 9780191613616.
 35. เออร์ลิช หน้า 117-119
 36. ผู้วินิจฉัย 1:1–2:5
 37. โอลสัน, เดนนิส ที. (2012) กันดารวิถี 31 การทำสงครามกับชาวมีเดียน: การพิพากษาบาปในอดีต การทดลองชิมชัยชนะในอนาคต" ตัวเลข . ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 176–180. ไอเอสบีเอ็น 9780664238827. สืบค้นเมื่อ14 มีนาคม 2564 .
 38. โคปัน, พอล; ฟลานาแกน, แมทธิว (2014) พระเจ้าทรงบัญชาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จริงหรือ? บรรลุข้อตกลงกับความยุติธรรมของพระเจ้า หนังสือเบเกอร์. หน้า 84–109.
 39. ↑ อับ แกมมี่, จอห์น จี. (1970) "เทววิทยาแห่งการลงโทษในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ" พระคัมภีร์ไบเบิลคาทอลิกรายไตรมาส สมาคมพระคัมภีร์คาทอลิก 32 (1): 1–12. จสตอร์  43712745.
 40. ไซเบิร์ต, เอริก เอ. (2009) พฤติกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่รบกวนจิตใจ: ภาพลักษณ์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมที่น่าหนักใจ สำนักพิมพ์ป้อมปราการ
 41. ↑ ab ซีแอล เคร้าช์, ซีแอล (2009) สงครามและจริยธรรมในตะวันออกใกล้โบราณ: ความรุนแรงทางทหารในแง่ของจักรวาลวิทยาและประวัติศาสตร์ . เบอร์ลิน: เดอ กรอยเตอร์. พี 194.
 42. มอนโร, ลอเรน เอเอส (2007) "ประเพณีสงครามอิสราเอล โมอับ และซาแบอีน - Ḥērem และการปลอมแปลงเอกลักษณ์ประจำชาติ: พิจารณาข้อความ Sabaean RES 3945 อีกครั้งในแง่ของหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิลและโมอับ" เวตุส เทสทาเมนตัม . 57 (3) ดอย :10.1163/156853307X215509.
 43. ↑ abcdefgh Creach, เจอโรม (2013) ความรุนแรงในพระคัมภีร์: การตีความ: แหล่งข้อมูลสำหรับการใช้พระคัมภีร์ในคริสตจักร . สำนักพิมพ์เพรสไบทีเรียนISBN 9781611643268.
 44. ซีเบิร์ต, เอริก เอ. (2012) ความรุนแรงของพระคัมภีร์: การเอาชนะมรดกอันหนักใจของพันธสัญญาเดิม มินนีแอโพลิส มินนิโซตา: สำนักพิมพ์ป้อมปราการ พี 43,83. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4514-2432-4.
 45. มาร์ติเนซ, ฟลอเรนติโน การ์เซีย; ลุตติคุยเซน, เจอราร์ดุส เพทรัส, eds. (1998) การตีความน้ำท่วม . บอสตัน: ยอดเยี่ยม พี 147. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-11253-7.
 46. ซีเบิร์ต, เอริก เอ. (2009) พฤติกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่รบกวนจิตใจ มินนีแอโพลิส มินนิโซตา: สำนักพิมพ์ป้อมปราการ พี 21,22. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8006-6344-5.
 47. เชอริแดน, มาร์ก; โอเดน, โธมัส ซี., eds. (2545). อรรถกถาคริสเตียนโบราณเกี่ยวกับพระคัมภีร์; พันธสัญญาเดิม II, ปฐมกาล 12-50 . ดาวเนอร์สโกรฟ อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์ระหว่างตัวแทน พี 220. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8308-1472-5.
 48. เรดฟอร์ด, โดนัลด์ บี. (1970) การศึกษาเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลของโยเซฟ: (ปฐมกาล 37-50) . ไลเดน, เนเธอร์แลนด์: EJBrill หน้า 133–134.
 49. คูเกลอร์, โรเบิร์ต; ฮาร์ติน, แพทริค (2009) บทนำสู่พระคัมภีร์ . แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdman's Pub.Co พี 62. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-4636-5.
 50. "อพยพ 1 / ฮีบรู - พระคัมภีร์อังกฤษ / เมชอน-มัมเร". www.mechon-mamre.org _ สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2560 .
 51. ซีกัล, โจเซฟ เอ็ม. (2007) กระดูกของโจเซฟ: ทำความเข้าใจการต่อสู้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติในพระคัมภีร์ นิวยอร์ก: หนังสือริเวอร์เฮด: The Penguin Group พี 437.
 52. โกเวน, โดนัลด์ อี. (1994) เทววิทยาในอพยพ: เทววิทยาในพระคัมภีร์ไบเบิลในรูปแบบของอรรถกถา . ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 127–129. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-22057-0.
 53. เฮย์ส, คริสโตเฟอร์ บี. (2014) ความร่ำรวยที่ซ่อนอยู่: แหล่งหนังสือสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบพระคัมภีร์ ภาษาฮีบรูและตะวันออกใกล้โบราณ ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ พี 140. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23701-1.
 54. ซูมาลา, คาร์ลา อาร์. (2004) โมเสสกับพระเจ้าในบทสนทนา: อพยพ 32-34 ในวรรณคดีหลังพระคัมภีร์ นิวยอร์ก: Peter Lang Publishing Inc. p. 147. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8204-6905-8.
 55. ดอร์ลี, วิลเลียม เจ. (2002) กฎของพระยาห์เวห์ : คู่มือกฎหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Paulist. หน้า 100–106. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8091-4037-4.
 56. จูสเทน, ม.ค. (1996) ผู้คนและที่ดินในประมวลกฎหมายศักดิ์สิทธิ์: การศึกษาเชิงอรรถคดีเกี่ยวกับกรอบอุดมคติของกฎหมายใน เลวีนิติ 17-26 นิวยอร์ก: EJBrill. หน้า 2–5. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-10557-7.
 57. ↑ เอบีซี แอชลีย์, ทิโมธี อาร์. (1993) หนังสือตัวเลข . แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: สำนักพิมพ์ Eerdmans พี 51. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2523-0.
 58. โคห์น, แดเนียล บี. (2004) เพศ ยาเสพติด และความรุนแรงในประเพณียิว: มุมมองทางศีลธรรม . นิวยอร์ก: เจสัน อารอนสัน พี 47,48. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7657-6180-4.
 59. วอลตัน, ทิโมธี (2010) ความท้าทายในการวิเคราะห์ข่าวกรอง: บทเรียนตั้งแต่ 1300 ปีก่อนคริสตศักราชถึงปัจจุบัน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 31–33. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-76441-4.
 60. คาราซิก, ไมเคิล (2011) ที่มา: Numbers: The Rubin JPS Miqra'ot Gedolot ฟิลาเดลเฟีย, Pa.: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว. พี 100. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8276-0921-1.
 61. เฮียร์ส, ริชาร์ด เอช. (2009) ความยุติธรรมและ ความเห็นอกเห็นใจในกฎหมายพระคัมภีร์ นิวยอร์ก: ต่อเนื่อง พี 115.
 62. เลวีน, อาเดรียน (2008) ความทรงจำและประเพณีในหนังสือตัวเลข . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. พี 215. ไอเอสบีเอ็น 978-0521-87869-2.
 63. คาร์ไมเคิล, คาลัม (2012) หนังสือแห่งตัวเลข: บทวิจารณ์ปฐมกาล . นิวเฮเวน คอนเนตทิคัต: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 90–95. ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-17918-7.
 64. สมิธ, วิลเลียม (1868) หนังสือของโมเสส; หรือ Pentateuch ในการประพันธ์ ความน่าเชื่อถือ และอารยธรรม ลอนดอน ประเทศอังกฤษ: Longman's, Green and Co. หน้า 456–458
 65. ↑ แอบ เลียนฮาร์ด, โจเซฟ ที.; โอเดน, โธมัส ซี., eds. (2544). อพยพ เลวีนิติ ตัวเลข เฉลยธรรมบัญญัติ . ดาวเนอร์สโกรฟ อิลลินอยส์: Inter Varsity Press พี 241,242. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8308-9728-5.
 66. เนียริม, รอล์ฟ พี.; โค้ตส์, George W. (2005) ตัวเลข . ฉบับที่ 4 รูปแบบของวรรณกรรมพันธสัญญาเดิม แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdman's พี 243. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2231-4.
 67. ↑ อับ รีส์, แอนโธนี (2015) [Re]Reading Again: โมเสกอ่านตัวเลข 25 นิวยอร์ก: บลูมส์เบอรี, ทีแอนด์ที คลาร์ก หน้า 18–20, 23. ไอเอสบีเอ็น 978-0-56755-436-9.
 68. โอลสัน, เดนนิส (1989) การตีความ: อรรถกถาพระคัมภีร์สำหรับการสอนและการเทศนาตัวเลข ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 176–178. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8042-3104-6.
 69. ริกแกนส์, วอลเตอร์ (1983) ตัวเลข . ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ พี 235. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-21393-0.
 70. ↑ abcd Craigie, ปีเตอร์ ซี. (1976) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ . แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdman's พี 106. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2524-7.
 71. ↑ เอบีซีเดฟกี ฮอ ลล์, แกรี ฮาร์ลาน (2000) สำนักพิมพ์วิทยาลัย NIV อรรถกถาเฉลยธรรมบัญญัติ จอปลิน มิสซูรี: สำนักพิมพ์วิทยาลัย พี 91,298. ไอเอสบีเอ็น 978-0-89900-879-0.
 72. เลวินสัน, เบอร์นาร์ด เอ็ม. (1997) เฉลยธรรมบัญญัติและอรรถศาสตร์ของนวัตกรรมทางกฎหมาย . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. หน้า 26–52. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-511280-1.
 73. "ข้อความเกตเวย์พระคัมภีร์: เฉลยธรรมบัญญัติ 25 - ฉบับสากลใหม่".
 74. แอนเดอร์สัน, เชอริล บี. (2004) ทฤษฎีวิพากษ์สตรี อุดมการณ์ และความรุนแรง และการสร้างเพศสภาพในหนังสือกติกาและกฎหมายดิวเทอโรโนมินิวยอร์ก: T7T คลาร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล พี 122. ไอเอสบีเอ็น 978-0-5670-8252-7.
 75. เฮเชล, อับราฮัม โจชัว (2006) โตราห์สวรรค์ : หักเหไปตลอดหลายชั่วอายุคน นิวยอร์ก: กลุ่มสำนักพิมพ์นานาชาติต่อเนื่อง. หน้า 452–457. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8264-0802-0.
 76. ↑ เอบี ซี แลมบ์, เดวิด ที. (2011) พระเจ้าประพฤติตัวไม่ดี: พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมทรงโกรธ รังเกียจผู้หญิง และเหยียดเชื้อชาติหรือไม่? . ดาวเนอร์สโกรฟ อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์ InterVarsity พี 80. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8308-3826-4.
 77. ↑ เอบี ซี กาเบรียล, ริชาร์ด เอ. (2003) ประวัติศาสตร์การทหารของอิสราเอลโบราณ . เวสต์พอร์ต คอนเนตทิคัต: สำนักพิมพ์ Praeger หน้า 133–137. ไอเอสบีเอ็น 978-0-275-97798-6.
 78. เวียร์สบี, วอร์เรน ดับเบิลยู. (2003) คำอธิบายพระคัมภีร์ อรรถกถา ประวัติศาสตร์พันธสัญญาเดิม อีสต์บอร์น อังกฤษ: สำนักพิมพ์วิกเตอร์ หน้า 63. ไอเอสบีเอ็น 978-0-78143-531-4.
 79. ↑ abcd ไรท์, พอล (1998) โจชัว, ผู้ตัดสิน. แนชวิลล์ เทนเนสซี: สำนักพิมพ์ Broadman & Holman พี 30,31. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8054-9058-9.
 80. เบิร์กแมน, ไมเคิล; เมอร์เรย์, ไมเคิล เจ.; รี, ไมเคิล ซี., eds. (2554). ความชั่วร้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ? : ลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้าแห่งอับราฮัม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-957673-9.
 81. เดวีส์, เอริล (2005) ข้อความที่น่าสงสัยทางศีลธรรมของพระคัมภีร์ฮีบรู: การตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาที่เสนอบางประการ กระแสในการวิจัยพระคัมภีร์ ฉบับที่ 3. หน้า 197–228.
 82. ↑ อับ ไบต์เซล, แบร์รี เจ. (2007) Biblica: Atlas พระคัมภีร์: การเดินทางทาง สังคมและประวัติศาสตร์ผ่านดินแดนแห่งพระคัมภีร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ: บ้านการ์ฟิลด์. พี 189. ไอเอสบีเอ็น 978-1-84537-884-4.
 83. วอลโวร์ด, จอห์น เอฟ.; ซัค, รอย บี., สหพันธ์. (1983) บทวิจารณ์ความรู้พระคัมภีร์: พันธสัญญาเดิม โคโลราโดสปริงส์, โคโลราโด: เดวิด ซี. คุก หน้า 400–402. ไอเอสบีเอ็น 978-0-88207-813-7.
 84. อาเดเยโม, โทคุนโบ, เอ็ด. (2549) อรรถกถาพระคัมภีร์แอฟริกา: อรรถกถาหนึ่งเล่มเขียนโดยนักวิชาการชาวแอฟริกัน 70คน แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Zondervan พี 315. ไอเอสบีเอ็น 978-0-310-29187-9.
 85. ริชาร์ดส, ลอว์เรนซ์ โอ. (1991) สหายของผู้อ่านพระคัมภีร์ โคโลราโดสปริงส์, โคโลราโด: เดวิด ซี. คุก พี 172. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7814-3879-7.
 86. มิลเลอร์, เจมส์ แม็กซ์เวลล์; เฮย์ส, จอห์น เอช. (1986) ประวัติศาสตร์อิสราเอลโบราณและยูดาห์ ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ พี 130. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-21262-9.
 87. อัลเตอร์, โรเบิร์ต (1999) เรื่องราวของเดวิด: การแปลพร้อมคำอธิบาย 1 และ 2 ซามูเอนิวยอร์ก: WWNorton and Co. p. 22. ไอเอสบีเอ็น 978-0-393-32077-0.
 88. ↑ อับ บัตเลอร์, เจ.เกลนท์เวิร์ธ (1889) โยชูวา ผู้วินิจฉัย รูธ ซามูเอลที่ 1 และ 2 1 พงศาวดาร XI. 1 กษัตริย์ I-XI. 2 พงศาวดาร I-IX . นิวยอร์ก: Funk และ Wagnall's พี 263.
 89. ↑ เอบีซีดี เอเดลมาน, ไดอาน่า วิกันเดอร์ (1991) กษัตริย์ซาอูลในประวัติศาสตร์ยูดาห์ เชฟฟิลด์, อังกฤษ: สำนักพิมพ์วิชาการเชฟฟิลด์. หน้า 31, 32. ไอเอสบีเอ็น 978-1-85075-321-6.
 90. วูด, จอห์น เอ. (2004) "สงครามในพันธสัญญาเดิม" (PDF ) ศูนย์จริยธรรมคริสเตียนที่มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2560 .
 91. "สันติภาพและสงคราม" (PDF) . การสะท้อนของคริสเตียน: ซีรีส์เรื่องความศรัทธาและจริยธรรม ศูนย์จริยธรรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ 2547. ISSN  1535-8585.
 92. ครุมมาเชอร์, ฟรีดริช วิลเฮล์ม (1865) เอลียาห์ชาวทิชบี . นิวยอร์ก: ที.เนลสันและซันส์ พี 118.
 93. เมอร์เรย์, เจมส์. เสื้อคลุมของศาสดาพยากรณ์ ฉากชีวิตของเอลีชา บุตรชาฟัลอนดอน: วิลเลียม แบล็ควูดและซันส์ หน้า 34, 35, 184–189.
 94. เมย์ส, เจมส์ แอล. (1969) อามอส: ความเห็น . ฟิลาเดลเฟีย เพนน์: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ หน้า 127–131.
 95. บาร์ตัน, จอห์น (1980) คำทำนายของอามอสต่อต้านประชาชาติ: ศึกษาอาโมส 1:3–2: 5 เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 96. ↑ โอ 'ไบรอัน, จูเลีย เอ็ม. (2002) นาฮูม . นิวยอร์ก: Sheffield Academic Press Ltd. p. 105. ไอเอสบีเอ็น 978-1-84127-299-3.
 97. เซนเจอร์, อีริช (1994) เทพแห่งการแก้แค้น? ทำความเข้าใจบทสดุดีแห่งพระพิโรธอันศักดิ์สิทธิ์ แปลโดย “แปลโดย ลินดา เอ็ม. มาโลนีย์” ลุยวิลล์, เคนทักกี: สำนักพิมพ์ Westminster John Knox หน้า 70–71.
 98. มิลเลอร์ จูเนียร์, แพทริค ดี. (2004) สดุดีในฐานะหนังสือเทววิทยาในวิถีแห่งพระเจ้า: บทความในเทววิทยาในพันธสัญญาเดิม . แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Eerdmans หน้า 214–225.
 99. "Holy Innocents - Encyclopedia Volume - สารานุกรมคาทอลิก - คาทอลิกออนไลน์". คาทอลิกออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2560 .
 100. ↑ อับ สโตรุมซา, เกดาเลียฮู จี. (1994) "คริสต์ศาสนายุคแรกในฐานะศาสนาหัวรุนแรง" ในเมืองอาโลน อิไล; กรูเอนวาลด์, อิธามาร์; นักร้อง Itamar (บรรณาธิการ). แนวคิดของศาสนาอื่นๆ ในศาสนาตะวันออกใกล้ ไลเดน ua: Brill. หน้า 173–194. ไอเอสบีเอ็น 9789004102200.
 101. พจนานุกรมสงคราม พจนานุกรมคาทอลิก: ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหลักคำสอน ระเบียบวินัย พิธีกรรม พิธีกรรม สภา และคำสั่งทางศาสนาของคริสตจักรคาทอลิก ดับเบิลยู. อี แอดดิส, ที. อาร์โนลด์, ปรับปรุง ที. บี สแกนเนลล์ และ พี. อี ฮัลเล็ตต์ ฉบับที่ 15, Virtue & Co, 1953, Nihil Obstat: Reginaldus Philips, Imprimatur: E. Morrogh Bernard, 2 ตุลาคม 1950, "In the Name of God: Violence and Destruction in the World's Religions", M. Jordan, 2006, p. 40
 102. ข่าวประเสริฐของนักบุญมาระโกและศรัทธาของคริสเตียนโดย ไมเคิล คีน พ.ศ. 2545 ISBN 0-7487-6775-4หน้า 24–25 
 103. เคซีย์, มอริซ (2009) วิธีแก้ปัญหา 'บุตรมนุษย์ ' สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. ไอเอสบีเอ็น 9780567140494.
 104. ฮอว์กิน, เดวิด เจ. (2004) ศตวรรษที่ 21 เผชิญหน้ากับเทพเจ้า: โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และสงคราม สำนักพิมพ์ซันนี่ พี 121.
 105. พาวเวลล์, มาร์ก เอ. การแนะนำพันธสัญญาใหม่ . วิชาการเบเกอร์, 2552 ISBN 978-0-8010-2868-7 
 106. ↑ abc เบลีย์, เจมส์ แอล.; แวนเดอร์ บรูค, ไลล์ ดี. (1992) แบบฟอร์มวรรณกรรมในพันธสัญญาใหม่: คู่มือ . ลุยวิลล์ เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์/จอห์น น็อกซ์ พี 122,123. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-25154-3.
 107. สโตรเซียร์, ชาร์ลส์ บี. (2002) Apocalypse: เกี่ยวกับจิตวิทยาของนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ในอเมริกา . ยูจีน ออริกอน: Wipf และ Stock หน้า 2, 251. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59244-043-6.
 108. ฟรีเซิน, สตีฟ (2006) "การเสียดสีในวิวรณ์ 23 คริสตจักร คริสเตียน ยิวแท้ และสุเหร่ายิว" ใน Barr, David L. (ed.) ความ เป็นจริงของคติ: วาทศาสตร์และการเมืองในหนังสือวิวรณ์ สมาคมวรรณคดีพระคัมภีร์ พี 127. ไอเอสบีเอ็น 9781589832183.
 109. เมนเดล, อาเธอร์ พี. (1999) วิสัยทัศน์และความรุนแรง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 40 บทนำ. ไอเอสบีเอ็น 978-0472086368.
 110. บัคแฮม, อาร์. (1988) "หนังสือวิวรณ์ในฐานะม้วนหนังสือสงครามคริสเตียน" ( PDF) นีโอเทสตาเมนติกา . 22 (1): 17.
 111. ↑ อับ แมคคอร์มิก, แพทริค (พ.ย. 2548) "พลิกหน้าอื่น" คาทอลิกของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 70 ไม่ 11. หน้า 34ff.
 112. ↑ abcd Collins, John J. (2004) คัมภีร์ไบเบิลให้เหตุผลว่าความรุนแรงไหม? . สำนักพิมพ์ป้อมปราการ ไอเอสบีเอ็น 9781451411287.
 113. ↑ อับ ชวาตซ์, เรจินา (1997) คำ สาปของคาอิน: มรดกอันรุนแรงของลัทธิโมโนเทวนิยม ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 114. ↑ อับ เกลเลอร์, สตีเฟน เอ. (1996) ปริศนาศักดิ์สิทธิ์: ศาสนาวรรณกรรมในพระคัมภีร์ฮีบรู (1. publ. ed.) ลอนดอน [ua]: เลดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0415127714.
 115. ดิลลาร์ด, แอนนี่ (1999) ผู้แสวงบุญที่ Tinker Creek (คลาสสิกยืนต้นครั้งที่ 1 เอ็ด) นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์คอลลินส์. ไอเอสบีเอ็น 9780072434170.
 116. ฟาเลส, อีวาน (2011) "บทที่ 3: ข้อซาตาน: ความโกลาหลทางศีลธรรมในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์" ในเบิร์กแมน, ไมเคิล; เมอร์เรย์, ไมเคิล เจ.; Rea, Michael C. (บรรณาธิการ) เทพปีศาจ? ลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้าของอับราฮัม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. หน้า 91–115. ไอเอสบีเอ็น 9780199576739.
 117. เจนกินส์, ฟิลิป (2011) วางดาบ; เหตุใดเราจึงเพิกเฉยข้อพระคัมภีร์ที่มีความรุนแรงไม่ได้ ฮาร์เปอร์คอลลินส์. พี 8.
 118. เดวิส, เอลเลน เอฟ. (2005) ความลึกซึ้งอันมหัศจรรย์ : การสั่งสอนพันธสัญญาเดิม ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์
 119. ↑ abcd เลเวนสัน, จอน ดี. (1994) การสร้างและการคงอยู่ของความชั่วร้าย: ละครชาวยิวเรื่องพระเจ้าผู้ทรงอำนาจทุกอย่าง (หนังสือปกอ่อนพร้อมการแก้ไขฉบับดั้งเดิม ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1987 เอ็ด) พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น 9780691029504.
 120. ฮิกสัน, ไมเคิล ดับเบิลยู. (2014) "ประวัติโดยย่อของปัญหาความชั่วร้าย" ใน McBrayer, จัสติน พี.; ฮาวเวิร์ด-สไนเดอร์, แดเนียล (บรรณาธิการ). สหาย Blackwell กับปัญหาความชั่วร้าย โฮโบเกน, นิวเจอร์ซีย์: ไวลีย์-แบล็กเวลล์ หน้า 6–7. ไอเอสบีเอ็น 978-1-118-60797-8.
 121. เคมป์, จอห์น (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) "ความเจ็บปวดและความชั่วร้าย" ปรัชญา . 29 (108): 13. ดอย :10.1017/S0031819100022105. S2CID  144540963 . สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2564 .
 122. คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย การดูแล และการศึกษาด้านความเจ็บปวด สถาบันการแพทย์ (สหรัฐอเมริกา) "การบรรเทาความเจ็บปวดในอเมริกา: พิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงการป้องกัน การดูแล การศึกษา และการวิจัย" ชั้นวางหนังสือ กสทช . สำนักพิมพ์สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2564 .{{cite web}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงก์ )
 123. ^ "บทวิจารณ์". การทบทวนอย่างมีมนุษยธรรม อี. เบลล์. 2 (5–8): 374. 1901.
 124. นิโคลัส โรเบิร์ต มิเชล เดอ ลังก์; มิริ ฟรอยด์-แคนเดล (2005) ศาสนายิวสมัยใหม่: คู่มือออกซ์ฟอร์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. พี 315. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-926287-8.
 125. เฮนนิ่ง กราฟ เรเวนต์โลว์; ยาร์ ฮอฟฟ์แมน (2004) ปัญหาความชั่วร้ายและสัญลักษณ์ในประเพณีของชาวยิวและคริสเตียน นักวิชาการบลูมส์เบอรี่. หน้า 16–18. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8264-0085-7. ... ไม่มีที่ไหนในหนังสือเล่มนี้ที่มีแนวคิดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความชั่วร้ายเช่นนี้ ไม่ต้องพูดถึงความตระหนักถึงปัญหาทางเทววิทยาของความชั่วร้าย
 126. คีวี, ปีเตอร์ (1980) "บิลลี่" ของเมลวิลล์กับปัญหาทางโลกแห่งความชั่วร้าย: หนอนในหน่อ " เดอะโมนิสต์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. 63 (4): 481. ดอย :10.5840/monist198063429. จสตอร์  27902666.
 127. ปลองติงกา, อัลวิน (1977) พระเจ้า อิสรภาพ และความชั่วร้าย บริษัทสำนักพิมพ์เอิร์ดแมนส์ ไอเอสบีเอ็น 9780802817310.
 128. เคน, จี. สแตนลีย์ (1975) "ความล้มเหลวของทฤษฎีการสร้างจิตวิญญาณ" วารสารนานาชาติด้านปรัชญาศาสนา . 6 (1): 1–22. ดอย :10.1007/BF00136996. จสตอร์  40021034. S2CID  170214854.
 129. สก็อตต์, มาร์ก. เอสเอ็ม (2015) วิถีทางในเทววิทยา: บทนำสู่ปัญหาความชั่วร้าย (ภาพประกอบ พิมพ์ซ้ำ เอ็ด) สำนักพิมพ์ป้อมปราการเอาก์สบวร์ก ไอเอสบีเอ็น 9781451464702.
 130. กริฟฟิน, เดวิด เรย์ (1991) ความชั่วร้ายมาเยือนอีกครั้ง: การตอบสนองและการพิจารณาใหม่ สำนักพิมพ์ซันนี่ หน้า 25–27. ไอเอสบีเอ็น 9780791406120.
 131. สตัมป์, เอเลโอนอร์ (2011) "บทที่ 6 ปัญหาความชั่วร้ายและประวัติศาสตร์ของประชาชน: คิดถึงอามาเลข" ในเบิร์กแมน, ไมเคิล; เมอร์เรย์, ไมเคิล เจ.; Rea, Michael C. (บรรณาธิการ) เทพปีศาจ? ลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้าของอับราฮัม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. หน้า 91–115. ไอเอสบีเอ็น 9780199576739.
 132. สตัมป์, เอเลโอนอร์ (2010) ท่องไปในความมืด: เรื่องเล่าและปัญหาความทุกข์ . อ็อกซ์ฟอร์ด: Clarendon Press.
 133. เบเทนสัน, โทบี (2016) "ต่อต้านเทววิทยา". เข็มทิศปรัชญา . ห้องสมุดออนไลน์ของไวลี 11 (1): 56–65. ดอย :10.1111/phc3.12289.
 134. ปลองติงกา, อัลวิน (6 ธันวาคม พ.ศ. 2555) ทอมเบอร์ลิน, เอช.; ทอมเบอร์ลิน, เจมส์ อี.; ฟาน อินวาเกน, พี. (บรรณาธิการ). อัลวิน แพลนติงกา "โปรไฟล์ตนเอง" . สปริงเกอร์เนเธอร์แลนด์ หน้า 33, 38. ไอเอสบีเอ็น 9789400952232.
 135. โบรมิลี, เจฟฟรีย์ ดับเบิลยู. (1988) สารานุกรมพระคัมภีร์มาตรฐานสากล แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: บริษัท สำนักพิมพ์ William B. Eerdmans . พี 93. ไอเอสบีเอ็น 0-8028-3784-0. สืบค้นเมื่อ20 กรกฎาคม 2017 .
 136. วิลลิส, รอย (2012) ตำนานโลก. นิวยอร์ก: หนังสือเมโทร. พี 62. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4351-4173-5.
 137. กุงเคิล, แฮร์มันน์; ซิมเมิร์น, ไฮน์ริช (2549) การสร้างและความโกลาหลในยุคดึกดำบรรพ์และ Eschaton: การศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาของปฐมกาล 1 และวิวรณ์ 12 แปลโดย วิทนีย์ จูเนียร์, เค. วิลเลียม แกรนด์ ราปิดส์: เอิร์ดแมนส์
 138. แมทธิวส์, เคนเนธ เอ. (1996) อรรถกถาอเมริกันใหม่: ปฐมกาล 1-11:26 . ฉบับที่ 1เอ แนชวิลล์ เทนเนสซี: สำนักพิมพ์ Broadman และ Holman หน้า 92–95. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8054-0101-1.
 139. ↑ abcdef Hayes, คริสโตเฟอร์ บี. (2014) ความร่ำรวยที่ซ่อนอยู่: แหล่งหนังสือสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบพระคัมภีร์ ภาษาฮีบรูและตะวันออกใกล้โบราณ ลุยวิลล์, เคนตักกี้: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 67–70. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23701-1.
 140. บรูเอ็กเกมันน์, วอลเตอร์ (2010) ปฐมกาล: การตีความ: บทวิจารณ์พระคัมภีร์เพื่อการสอนและการเทศนา ลุยวิลล์, เคนตักกี้: เวสต์มินสเตอร์จอนโนว์กด พี 24. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23437-9.
 141. ฟิชเบน, ไมเคิล (2003) ตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลและการสร้างตำนานของแรบบินิก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-826733-1.
 142. เกรฟส์, โรเบิร์ต; ปาไต, ราฟาเอล (1986) ตำนานฮีบรู: หนังสือปฐมกาล บ้านสุ่ม. ไอเอสบีเอ็น 9780795337154.
 143. ฮัตตัน, เจเรมี (2007) “อิสยาห์ 51:9–11 และการจัดสรรวาทศิลป์และการบ่อนทำลายเทววิทยาที่ไม่เป็นมิตร” วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ . สมาคมวรรณคดีพระคัมภีร์ 126 (2): 271–303. ดอย :10.2307/27638435. จสตอร์  27638435.
 144. เมเยอร์ส, แครอล (1988) การค้นพบอีฟ: สตรีชาวอิสราเอลโบราณในบริบท นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. พี 43.
 145. ไทรเบิล, ฟิลลิส (1984) ตำราแห่งความหวาดกลัว: การอ่านคำบรรยายในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยวรรณกรรม - สตรีนิยม สำนักพิมพ์ป้อมปราการ
 146. โอคอนเนอร์, เอ็ม. (1986) "สตรีในหนังสือผู้พิพากษา" การทบทวนประจำปีภาษาฮีบรู 10 . hdl :1811/58724.
 147. ฮาร์ทแมน, ฮาร์วีย์ ดี. (1992) เพศของผู้หญิงในฐานะเครื่องมือทางวรรณกรรมในการเล่าเรื่องของผู้พิพากษา (วิทยานิพนธ์)
 148. เคิร์ตซ์, มาเรียม เอ็ม.; เคิร์ตซ์, เลสเตอร์ อาร์., สหพันธ์. (2558). ผู้หญิง สงคราม และความรุนแรง: ภูมิประเทศ การต่อต้าน และความหวัง ฉบับที่ 1. ซานตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย: Praeger Security International พี 32. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4408-2880-5.
 149. Abraham Even-Shoshan, A New Concordance of the Bible: Thesaurus of the Language of the Bible: รากภาษาฮีบรูและอราเมอิก, คำ, ชื่อเฉพาะ วลีและคำพ้องความหมาย (สำนักพิมพ์ Kiryat Sepher, เยรูซาเล็ม ฉบับปี 1986)
 150. เลวิน, เยกัล; ชาปิรา, อัมโนน, eds. (2012) สงครามและสันติภาพในประเพณียิว: จากโลกในพระคัมภีร์ไบเบิลถึงปัจจุบัน นิวยอร์ก นิวยอร์ก: เลดจ์ เทย์เลอร์ และฟรานซิส กรุ๊ป หน้า บทนำ 1–25, 26–45. ไอเอสบีเอ็น 978-0-203-80219-9.
 151. กูชี, เดวิด พี. (2013) "2.4: Decalogue" ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์: เหตุใดนิมิตในพระคัมภีร์โบราณจึงเป็นกุญแจสู่อนาคตของโลก แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdman's หน้า 70–84. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-4420-0.
 152. ↑ abcde Turner, อลิซ เค. (1993) ประวัติศาสตร์นรก . นิวยอร์ก: Harcourt Inc. p. 40. ไอเอสบีเอ็น 978-0-15-600137-3.
 153. เพียร์สัน, เฟรด บี. (1938) "นรกและนรกในพันธสัญญาเดิมและใหม่" ตรวจสอบและผู้เปิดเผย 35 (3): 304. ดอย :10.1177/003463733803500304. S2CID  147690674.
 154. ↑ abcde วอลโวร์ด, จอห์น เอฟ. (1996) "บทที่ 1: มุมมองที่แท้จริง" ในครอกเก็ตต์, วิลเลียม; กันดรี้, สแตนลีย์ เอ็น. (บรรณาธิการ). สี่มุมมองบนนรก ซอนเดอร์วาน. หน้า 11–28. ไอเอสบีเอ็น 978-0-310-21268-3.
 155. ครอกเก็ตต์, วิลเลียม; กันดรี้, สแตนลีย์ เอ็น., สหพันธ์. (1996) สี่มุมมองเกี่ยวกับนรก แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Zondervan พี 7. ไอเอสบีเอ็น 978-0-310-21268-3.
 156. ครอกเก็ตต์, วิลเลียม (1996) "บทที่ 2: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ" ในครอกเก็ตต์, วิลเลียม; กันดรี้, สแตนลีย์ เอ็น. (บรรณาธิการ). สี่มุมมองบนนรก ซอนเดอร์วาน. หน้า 37–39, 43–91. ไอเอสบีเอ็น 978-0-310-21268-3.
 157. ↑ อับ บาร์เคลย์, วิลเลียม (1977) William Barclay: อัตชีวประวัติทางจิตวิญญาณ (พิมพ์ซ้ำ) เอิร์ดแมนส์. หน้า 65–67. ไอเอสบีเอ็น 9780802816672.
 158. ↑ abcdef เกร็กก์, สตีฟ (2013) ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับนรก: มุม มองของคริสเตียนสามประการเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายของพระเจ้าต่อปัญหาบาป โธมัส เนลสัน. ไอเอสบีเอ็น 9781401678319.
 159. ซีมัวร์, ชาร์ลส์ (1998) "นรก ความยุติธรรม และอิสรภาพ" วารสารนานาชาติด้านปรัชญาศาสนา . 43 (2): 69–86. ดอย :10.1023/A:1003075721992. จสตอร์  40022626. S2CID  169901950.
 160. วอลล์ส, เจอร์รี แอล. (1992) นรก: ตรรกะของการสาปแช่ง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม ไอเอสบีเอ็น 9780268161637.
 161. กันดรี้, สแตนลีย์ เอ็น.; มีดอร์ส, แกรี่ ที., eds. (2552) มุมมองสี่ประการเกี่ยวกับการก้าวไปไกลกว่าพระคัมภีร์สู่เทววิทยา แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน : ซอนเดอร์แวน พี 98. ไอเอสบีเอ็น 978-0-310-27655-5.
 162. บัคแฮม, ริชาร์ด (1978) "ลัทธิสากลนิยม: การสำรวจทางประวัติศาสตร์" ธีมลิโอ 4 (2): 47.
 163. ↑ อับ เมเยอร์, ​​มาร์วิน ; ฮิวจ์, ชาร์ลส์ (2001) พระเยซูเมื่อก่อนและเดี๋ยวนี้: ภาพของพระเยซูในประวัติศาสตร์และคริสต์วิทยา เอ แอนด์ ซี สีดำ พี 238. ไอเอสบีเอ็น 9781563383441. การอธิบายว่าอะไรแยกศาสนาคริสต์ออกจากศาสนายิวและพระเยซูจากประเพณีของชาวยิวถือเป็นกิจการที่ไม่มั่นคง เส้นแบ่งส่วนใหญ่ระหว่างความเชื่อของชาวยิวและคริสเตียนมักเป็นเส้นที่ผิดและเป็นลัทธิเหนือเซสชัน ที่คุ้นเคยมากที่สุดคือการแบ่งขั้ว ซึ่งในการสรรเสริญพระคัมภีร์โรคจิตเภทหรือลอร์ดโรคจิตเภท "เทพเจ้าแห่งความโกรธในพันธสัญญาเดิม" อยู่ท่ามกลาง "เทพเจ้าแห่งความรักในพันธสัญญาใหม่" ในระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะยังคงเป็น supersessionist อยู่มาก แต่ก็เป็นความเป็นคู่ของสังคม-บุคคล พิธีกรรม-จิตวิญญาณ กฎหมาย-พระคุณ และความกลัว-เสรีภาพ
 164. เมตซ์เกอร์, บรูซ. Canon ของ NT ISBN 978-0-19-826180-3 ; สารานุกรมคาทอลิก ของปี 1913 ระบุว่า Marcion เป็น "อาจเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดเท่าที่ศาสนาคริสต์เคยรู้จักมา"; ต้นกำเนิดพันธสัญญาใหม่ของ Harnack: "ในทางกลับกัน Marcion ปฏิบัติต่อคริสตจักรคาทอลิกในฐานะที่ "ปฏิบัติตามพันธสัญญาของพระเจ้าผู้สร้าง" และควบคุมการโจมตีเต็มกำลังต่อพันธสัญญานี้และต่อต้านการบิดเบือนข่าวประเสริฐ และสาส์นของพอลลีนโดยอัครสาวกดั้งเดิมและผู้เขียนพระกิตติคุณ เขาจำเป็นจะต้องจัดการกับพันธสัญญาสองข้อของคริสตจักรคาทอลิกหากคริสตจักรมีพันธสัญญาใหม่อยู่แล้ว การโต้เถียงของเขาคงจะเรียบง่ายน้อยลงมากหากเขา ได้ต่อต้านคริสตจักรซึ่งโดยการครอบครองพันธสัญญาใหม่ควบคู่ไปกับพันธสัญญาเดิม ทำให้โดยพฤตินัยได้วางศาสนจักรไว้ใต้ที่กำบังของพันธสัญญาเดิม
 165. พิซลีย์, จอร์จ วี. (2004) เยเรมีย์ . ชาลิสกด พี 65. ไอเอสบีเอ็น 9780827205277. มาร์ซีออน เทอร์ทูลเลียน เทพผู้รุนแรง
 166. ↑ abcdefghij Vlach, ไมเคิล เจ. (2010) คริสตจักรได้เข้ามาแทนที่อิสราเอลหรือไม่? การประเมินทางเทววิทยา กลุ่มสำนักพิมพ์ B&H ไอเอสบีเอ็น 9780805449723.
 167. ↑ abcde Aguzzi, Steven D. (2017) อิสราเอล คริสตจักร และลัทธิมิลเลนนาเรียน: หนทางที่นอกเหนือไปจากเทววิทยาทดแทน เราท์เลดจ์. ไอเอสบีเอ็น 9781317111900.
 168. นิโคลส์, วิลเลียม (1993) การต่อต้านชาวยิวของคริสเตียน: ประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชัง . สหราชอาณาจักร: เจ.อารอนสัน. ไอเอสบีเอ็น 9780876683989.
 169. ↑ อับ คิม, ลอยด์ (2006) การโต้เถียงในหนังสือฮีบรู: ต่อต้านศาสนายิว, ต่อต้านชาวยิว, ลัทธิครอบงำ? . Wipf และสำนักพิมพ์สต็อก ไอเอสบีเอ็น 9781498276368.
 170. ↑ อับ ซาคิม, ลีโอนาร์ด พี. (2000) การเผชิญหน้ากับการ ต่อต้านชาวยิว คู่มือปฏิบัติ กทท. พี 85. ไอเอสบีเอ็น 9780881256741.
 171. แกร์ดมาร์, อันเดอร์ส (2009) รากเหง้าของลัทธิต่อต้านชาวยิวทางเทววิทยา การตีความพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาเยอรมันและชาวยิว ตั้งแต่ Herder และ Semler ไปจนถึง Kittel และ Bultmann เก่ง. ไอเอสบีเอ็น 9789004168510.
 172. ฟีแลน จูเนียร์, จอห์น อี. (2013) โลกาวินาศสำคัญ: ความหวังในปัจจุบันและอนาคตของเรา สำนักพิมพ์อินเตอร์วาร์ซิตี้ พี 154. ไอเอสบีเอ็น 9780830864652. มุมมองที่ว่าคริสต์ศาสนาเข้ามาแทนที่อิสราเอลมักถูกเรียกว่าลัทธิเหนือเซสชัน.....คริสตจักรยุคแรกได้ปัดเป่าความพยายามที่จะทำลายล้างอิสราเอลให้เสร็จสมบูรณ์ คริสตจักรปฏิเสธความพยายามของมาร์ซีออนในศตวรรษที่สองที่จะทำลายทั้งพระคัมภีร์ฮีบรูและพระเจ้าที่พวกเขาเปิดเผย.... แม้ว่ามาร์ซีออนจะถูกประณาม แต่เสียงสะท้อนของความนอกรีตของเขายังคงได้ยินทุกครั้งที่มีคนพูดถึง "พระเจ้าแห่งพระพิโรธในพันธสัญญาเดิม " และ "พระเจ้าแห่งความรักในพันธสัญญาใหม่"
 173. แคร์โรลล์, เจมส์ (2002) สู่คริสตจักรคาทอลิกใหม่: คำมั่นสัญญาแห่งการปฏิรูป ฮัฟตั้น มิฟฟลิน ฮาร์คอร์ต พี 53. ไอเอสบีเอ็น 978-0547607474. เมื่อพระพิโรธของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมถูก "แทนที่" ด้วยความรักของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ - และสูตรนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของการเทศนาของคริสเตียน - ชาวยิวจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองต่อการดูถูกจิตใจของชาวยิวได้อย่างไร ความแตกต่างดังกล่าวมีนัยเป็นนัยและที่ การบิดเบือนคำประกาศพื้นฐานของโตราห์ ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้า? คำศัพท์ทางเทคนิคสำหรับนิสัยแห่งความคิดนี้คือลัทธิเหนือเซสชัน และคริสเตียนจำนวนหนึ่งซึ่งตระหนักดีว่านิสัยนี้สามารถนำไปสู่อะไรได้ในยุคหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จึงพยายามปฏิเสธพฤติกรรมดังกล่าว
 174. ลีธ, แมรี โจน วินน์ (เมษายน 2547) "เทพเจ้าแห่งความรักและความยุติธรรม" ทบทวนพระคัมภีร์ 20 (2)
 175. แมทธิวส์, เชลลี่; กิ๊บสัน, อี. ลีห์ (2005) ความรุนแรงในพันธสัญญาใหม่ สำนักพิมพ์ Bloomsbury สหรัฐอเมริกา หน้า 2–3. ไอเอสบีเอ็น 9780567397461.ด้วยเลนส์ที่เฉียบคมขึ้นจากการมีส่วนร่วมในคำถามเชิงทฤษฎีที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับความรุนแรงในศาสนา เราจึงมุ่งเน้นไปที่ข้อความในพันธสัญญาใหม่ ประเด็นความรุนแรงทางศาสนาในพระกิตติคุณ สาส์น คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ และกิจการต่างๆ ล้วนได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยทั่วไป และ—ค่อนข้างอธิบายไม่ได้—ถูกละเลยแม้แต่ในการศึกษาที่เน้นเรื่องความรุนแรงโดยเฉพาะ "ในพระคัมภีร์" ตัวอย่างเช่น ฉบับล่าสุดของ Religious Studies News ซึ่งเป็นวารสารทางอินเทอร์เน็ตของ Society of Biblical Literature โฆษณาตัวเองว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในพระคัมภีร์ แต่บทความต่างๆ ก็เน้นไปที่ความเป็นเอกเทศเสมือนจริงในข้อความในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูและความโหดร้ายในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู.... แต่โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อความภาษาฮีบรูเท่านั้น ปัญหานี้ทำให้เกิดความรุนแรงในตัวมันเอง ปัญหา "ที่แท้จริง" อยู่ที่ข้อความ "ยิว" ไม่ใช่ในพันธสัญญาของคริสเตียน.... น่าหนักใจยิ่งกว่าการศึกษาเรื่องความรุนแรงในพระคัมภีร์ที่เพิกเฉยต่อพันธสัญญาใหม่คือการศึกษาที่ยกระดับพันธสัญญาใหม่ขึ้นเนื่องจากมียาแก้พิษสำหรับความรุนแรงในพันธสัญญาเดิม ท้ายที่สุดแล้วกรณีเช่นนี้คืองานของจิราร์ด ซึ่งฝังความคิดของเขาเกี่ยวกับการเลียนแบบความรุนแรงและการแพะรับบาปไว้ในทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมที่เขาสวมมงกุฎด้วยการอ่านพระคัมภีร์คริสเตียนที่มีชัยชนะ
 176. เลอวีน, เอมี-จิลล์ (2009) ชาวยิวเข้าใจผิด: คริสตจักรและเรื่องอื้อฉาวของพระเยซูชาวยิว ฮาร์เปอร์ คอลลินส์. พี 220. ไอเอสบีเอ็น 9780061748110. ระวังลัทธินอกรีตที่รู้จักกันในชื่อลัทธิมาร์ซิออน ซึ่งตั้งชื่อตามมาร์ซีออน คริสเตียนในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 ที่มีความโดดเด่นระหว่างพระเจ้าหรือพันธสัญญาเดิม (และศาสนายิว) และพระเจ้าแห่งยุคใหม่ (และศาสนาคริสต์) การสำแดงที่พบบ่อยที่สุดของลัทธิมาร์ซิออนในปัจจุบันคือการตีข่าวเท็จของ "พระเจ้าแห่งพระพิโรธในพันธสัญญาเดิม" กับ "พระเจ้าแห่งความรักในพันธสัญญาใหม่"
 177. โซลเลน, อาร์. เคนดัลล์ (1996) พระเจ้าแห่งอิสราเอลและเทววิทยาคริสเตียน สำนักพิมพ์ป้อมปราการ หน้า 1–2. ไอเอสบีเอ็น 9781451416411.นับตั้งแต่คริสเตียนปรากฏตัวครั้งแรกในที่เกิดเหตุ พวกเขาสารภาพว่าพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูได้กระทำการในพระเยซูชาวนาซาเร็ธเพื่อคนทั้งโลก นั่นคือศูนย์กลางของความเชื่อของคริสเตียน ที่เหลือทั้งหมดเปิดเรื่องนี้ ผลที่ตามมาที่น่าสงสัยของการสารภาพบาปนี้คือ เพียงเพราะว่าคริสเตียนเป็นคริสเตียน พวกเขาย่อมมีท่าทางบางอย่างต่อชาวยิวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นท่าทางที่เป็นเทววิทยาและปฏิบัติได้ในคราวเดียวเสมอ...คำถามคือไม่เคยมีมาก่อนว่าคริสเตียนควรพูดหรือไม่ และกระทำโดยอ้างถึงชาวยิว แต่คำถามอยู่ที่ว่าพวกเขาควรทำเช่นนั้นอย่างไร และสิ่งที่พวกเขาจะพูดและทำจะส่งผลต่อการดำรงอยู่ของชาวยิวอย่างไร ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา ท่าทีของคริสตจักรที่มีต่อชาวยิวได้แสดงออกในคำสอนที่เรียกว่าลัทธิเหนือเซสชัน หรือที่เรียกกันว่าเทววิทยาแห่งการแทนที่... ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 นักศาสนศาสตร์คริสเตียนหัวก้าวหน้าบางคนได้นำแนวความคิดเรื่องลัทธิเหนือเซสชันไปสู่ระดับใหม่ ตามที่กล่าวไว้ พระเจ้าของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยพระคัมภีร์ฮีบรูเลย ดังนั้นจึงไม่เคยมีความสัมพันธ์พิเศษกับชาวยิวตั้งแต่แรก
 178. คราโชเวค, โจเช (1999) "บทที่ 12: สงครามศักดิ์สิทธิ์เป็นการลงโทษและการคุ้มครอง" รางวัล การลงโทษ และการให้อภัย: ความคิดและความ เชื่อของอิสราเอลโบราณในมุมมองของกรีกและสมัยใหม่ ไลเดน [ua]: ยอดเยี่ยม ไอเอสบีเอ็น 978-9004114432. โอซีแอลซี  42475527เขายกตัวอย่างการลงโทษร่วมกัน (ของลูกหลาน) ต่อไปนี้ในพระคัมภีร์:
  อพย 20.5 “เจ้าอย่ากราบไหว้หรือนมัสการสิ่งเหล่านี้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่อิจฉา ลงโทษลูกหลานเพราะบาปของบรรพบุรุษจนถึงชั่วอายุที่สามและสี่ของบรรดาผู้ที่เกลียดชังเรา 6 แต่แสดงความรักต่อผู้ที่รักเราและรักษาบัญญัติของเรานับพันรุ่น"
  ฉธบ. 5:9-10
  อพยพ 34:6-7: “แล้วพระองค์ทรงดำเนินไปต่อหน้าโมเสส ประกาศว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงเมตตาและกรุณา ทรงกริ้วช้า อุดมด้วยความรักและความสัตย์ซื่อ 7ทรงรักษาความรักต่อคนนับพัน และทรงให้อภัยความชั่ว การกบฏและบาป กระนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงปล่อยให้ผู้กระทำผิดไม่ได้รับโทษ พระองค์ทรงลงโทษลูกและลูก ๆ ของพวกเขาในเรื่องบาปของบรรพบุรุษจนถึงรุ่นที่สามและสี่”
  เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9-10 - “จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านคือพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ตลอดพันชั่วอายุคน 10 แต่บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์ จะทรงตอบแทนความพินาศต่อหน้าพวกเขา พระองค์จะไม่ทรงช้าที่จะทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าพวกเขา”
  เยเรมีย์ 32:18 - " พระองค์ทรงแสดงความรักต่อคนเป็นพันๆ แต่ทรงนำการลงโทษบาปของบิดามาไว้บนตักของบุตรที่ตามมา ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ ผู้ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธานุภาพ"
 179. ฌิราร์ด, เรเน่ (1986) แพะรับบาป _ บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ไอเอสบีเอ็น 978-0-8018-3315-1.
 180. "ฌาคส์ เอลลุล - วิกิคำคม". th.wikiquote.org _ สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2560 .
 181. Ellul, Jacques, The Subversion of Christianity, Eerdman's Publishing Co., 1984, หน้า 116, 123
 182. Masalha, Nur, The Bible and Zionism: คิดค้นประเพณี โบราณคดี และลัทธิหลังอาณานิคมในปาเลสไตน์-อิสราเอล เล่มที่ 1 , Zed Books, 2007, หน้า 273-276:
  " ก่อนที่จะทบทวนพื้นที่เก่า [ในหนังสือของเขาพระคัมภีร์และลัทธิล่าอาณานิคม: การวิพากษ์วิจารณ์ทางศีลธรรม ] … ประการแรก การเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ที่มี 'คำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์' นั้นเชื่อมโยงโดยเนื้อแท้กับอาณัติที่จะชำระล้างหรือกำจัดชนเผ่าพื้นเมืองตามชาติพันธุ์ … ประการที่สาม ใน คำบรรยายในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติมีคำสั่งจากสวรรค์ให้ทำการ 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' อย่างชัดเจน ประการที่สี่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่ตามมาในหนังสือโจชัว ประเพณีพระคัมภีร์ที่น่าสงสัยอย่างยิ่งเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ก่อนชาวยิวและคริสเตียนรุ่นต่อ ๆ ไปใน คำอธิษฐาน…. อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการสังหารหมู่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่เคยเกิดขึ้นจริง แม้ว่าการเหยียดเชื้อชาติการเกลียดชังชาวต่างชาติและเรื่องเล่า เกี่ยวกับการทหารยังคงเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการสู้รบและคำสั่งจากพระเจ้าให้สังหารศัตรูในวงกว้าง…. [ศาสตราจารย์เบอร์นาร์โด กันดูลลา แห่งมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส] ขณะเดียวกันก็แบ่งปันคำวิจารณ์ของไพรเออร์เกี่ยวกับการใช้ในทางวิปริตที่ไซออนิสต์และรัฐอิสราเอลได้ทำกับพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนนโยบาย ' การกวาดล้างชาติพันธุ์ ' ของพวกเขาในปาเลสไตน์ … ก่อนหน้า … พบว่าเป็นการยั่วยุให้สงครามและความรุนแรงในเอกสารพื้นฐานของศาสนายิวคริสต์และอิสลาม ตัวอย่างเช่น ในพระคัมภีร์ฮีบรู มีประเด็นสำคัญที่มองว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทางชาติพันธุ์และการทหาร นอกจากนี้ ในระหว่างการพิชิตคานาอัน พระยาห์เวห์ทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้ทำลายชนพื้นเมืองของปาเลสไตน์ ต่อมาในสมัยของอาณาจักรอิสราเอลพวกเขาถูกกระตุ้นให้ไม่แสดงความสงสาร แต่กลับถูกกระตุ้นให้สังหารหมู่ศัตรูของพวกเขา…. ปัจจุบัน ทั้งคริสเตียนไซออนนิสต์ในโลกตะวันตกและเมสสิยานิกของอิสราเอลยังคงอ้างถึงพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูว่าเป็นแนวทางตามแบบฉบับสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง ซึ่งชี้นำทัศนคติของพวกเขาต่อชนพื้นเมืองในปาเลสไตน์ ได้แก่ ชาวมุสลิมและคริสเตียนชาวปาเลสไตน์" มาซาลฮาอ้างถึง: ไพรเออร์ ไมเคิล P. , พระคัมภีร์และลัทธิล่าอาณานิคม: การวิจารณ์ทางศีลธรรม , Sheffield Academic Press, 1997.
 183. กลิค, ลีโอนาร์ด บี., "ศาสนาและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์", ในวงกว้างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ , อลัน แอล. เบอร์เกอร์ (เอ็ด) ผู้จัดพิมพ์ธุรกรรม, 1994, หน้า 46:: "[พระเจ้า] ทรงเมตตาต่อสิ่งที่เราอาจเรียกว่าการทำลายล้างแบบก่อนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [อิสราเอล] ของพวกเขา หนังสือของโจชัวให้ข้อความที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งซึ่งเทพส่งเสริมอย่างชัดเจน การทำลายล้างผู้คน ในขณะที่ชาวฮีบรูภายใต้การนำของโจชัวดำเนินการพิชิตคานาอันพวกเขาสังหารหมู่ทุกคนที่ขวางทางพวกเขา…. ถือเป็นคำแนะนำ (และน่าวิตก) ที่จะสังเกตว่ากลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงชาวยิวร่วมสมัยในอิสราเอลได้หยั่งรากลึกการเมืองของพวกเขา ในหนังสือของโจชัวและเปรียบเทียบความปรารถนาในดินแดนของพวกเขากับพระประสงค์ของพระเจ้า ตัวอย่างเช่นShlomo Avinerนักทฤษฎีคนสำคัญของขบวนการ Gush Emunim …: 'จากมุมมองของศีลธรรมอันมีมนุษยธรรมของมนุษยชาติ เราผิดพลาดในการ (แย่งชิงดินแดน) จากชาวคานาอัน มีเพียงหนึ่งเดียวที่จับได้ พระบัญชาของพระเจ้าสั่งให้เราเป็นประชากรของแผ่นดินอิสราเอล' คนอื่นๆ ระบุว่าชาวปาเลสไตน์เป็น 'ชาวคานาอัน' ที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้แบบ 'ฆ่าตัวตาย' เพื่อต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ชาวยิวจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะทำลายพวกเขาหากพวกเขายังคงยืนหยัดในการไล่ตาม 'ความปรารถนาตาย' โดยรวมของพวกเขา”
 184. เกรนเคอ, อาเธอร์, พระเจ้า, ความโลภ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตลอดหลายศตวรรษ, New Academia Publishing, LLC, 2005, หน้า 17–18: "เมื่อพูดถึงอิทธิพลของความเชื่อของคริสเตียนที่มีต่อการทำลายล้างของชนพื้นเมืองในอเมริกา Stannard ให้เหตุผลว่าแม้ว่ามุมมองของสงครามในพันธสัญญาใหม่จะคลุมเครือ แต่ก็มีความคลุมเครือเพียงเล็กน้อย ในพันธสัญญาเดิม เขาชี้ไปที่ส่วนต่าง ๆ ในเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลทำลายผู้นับถือรูปเคารพให้หมดสิ้นซึ่งพวกเขาแสวงหาที่ดินเพื่อสงวนไว้สำหรับการบูชาพระเจ้าของพวกเขา (ฉธบ. 7:2, 16 และ 20:16 -17) … ตามที่ Stannard กล่าวไว้ มุมมองเรื่องสงครามมีส่วนทำให้ .. การทำลายล้างชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา มุมมองนี้เองที่นำไปสู่การทำลายล้างชาวยิวในยุโรปด้วย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนเฉพาะของพันธสัญญาเดิม:มันไม่เพียงแต่อธิบายถึงสถานการณ์ที่กลุ่มหนึ่งตกลงที่จะทำลายล้างกลุ่มอื่นโดยสิ้นเชิง แต่ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อการกำหนดรูปแบบความคิดและความเชื่อที่อนุญาตและแม้กระทั่งเป็นแรงบันดาลใจในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"
 185. แวร์สเลาส์, อารี (2017) คำสั่งให้กำจัดชาวคานาอัน: เฉลยธรรมบัญญัติ 7 เนเธอร์แลนด์: Brill. พี 325. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-33798-5.
 186. ↑ abc ชอล์ก, แฟรงก์ โรเบิร์ต; โจนัสโซห์น, เคิร์ต (1990) ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: การวิเคราะห์และกรณีศึกษา . นิวเฮเวน คอนเนตทิคัต: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 3, 23–27. ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-04445-4.
 187. คาวานอห์, วิลเลียม ที. (2009) ตำนานความรุนแรงทางศาสนา: อุดมการณ์ทางโลกและต้นกำเนิดของความขัดแย้งสมัยใหม่ . นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-538504-5.
 188. ↑ ไน เออร์แมน, รอล์ฟ พี. (1995). ภารกิจของเทววิทยาในพันธสัญญาเดิม: เนื้อหา วิธีการ และคดีต่างๆ เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์ Eerdmans. พี 104.
 189. ฮอว์กิน, เดวิด เจ. (2004) ศตวรรษที่ 21 เผชิญหน้ากับเทพเจ้า: โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และสงคราม สำนักพิมพ์ซันนี่ พี 121. ไอเอสบีเอ็น 9780791461815.

อ่านเพิ่มเติม

 • อาร์มสตรอง, คาเรน (2008) พระคัมภีร์: ชีวประวัติ . Grove/Atlantic, Inc. ISBN