แม่แบบ:US-army-World-War-II-bio-stub

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:US-army-World-War-II-bio-stub&oldid=1193220005"