อัลกุรอาน

From Wikipedia, the free encyclopedia

อัลกุรอาน
อัลกุรอาน อัล-กุรอาน
อัลกุรอานเปิดออกโดยวางอยู่บนแท่น
ข้อมูล
ศาสนาอิสลาม
ภาษาภาษาอาหรับคลาสสิก
ระยะเวลาค.ศ. 610–632
บท114 ( รายการ )
ข้อความเต็ม
อัลกุรอานที่วิกิซอร์ซ
อัลกุรอานที่วิกิซอร์ซภาษาอังกฤษ

อัลกุรอาน_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ alqurˈʔaːn] , [ii] 'บทบรรยาย')อัลกุรอานหรืออัลกุรอาน เป็นอักษรโรมันด้วย [iii]เป็นข้อความหลักทางศาสนาของชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นการเปิดเผยจากพระเจ้า [11]จัดอยู่ใน 114บท(pl.: سور suwar ,sing.: سورة sūrah ) ซึ่งประกอบด้วยโองการ(pl.: آيات ʾāyāt ,sing.: آية ʾāyah , cons.: อายัต ). นอกจากความสำคัญทางศาสนาแล้ว ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นงานวรรณกรรมอาหรับ ที่ดีที่สุด [12] [13] [ 14 ]และมีอิทธิพลอย่างมากต่อภาษาอาหรับ

ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลกุรอานถูกเปิดเผยโดยปากเปล่าโดยพระเจ้าต่อผู้เผยพระวจนะองค์สุดท้ายมูฮัมหมัดผ่านทูตสวรรค์กาเบรียล[15] [16]เพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 23 ปี โดยเริ่มต้นที่Laylat Al Qadr [17]เมื่อมูฮัมหมัดอายุ 40 ปี; และสิ้นสุดในปี 632 ซึ่งเป็นปีที่เขาเสียชีวิต [ 11 ] [18] [19]ชาวมุสลิมถือว่าอัลกุรอานเป็นปาฏิหาริย์ ที่สำคัญที่สุดของมู ฮัมหมัด [20]และจุดสุดยอดของชุดข้อความจากสวรรค์ที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เปิดเผยแก่อาดัมรวมทั้งเตารัตZabur ( สดุดี ) และInjil (ข่าวประเสริฐ) คำว่าอัลกุรอานเกิดขึ้นประมาณ 70 ครั้งในตัวข้อความเอง และยังมีชื่อและคำอื่นๆ ที่กล่าวถึงอัลกุรอานอีกด้วย [21]

ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลกุรอานไม่ได้เป็นเพียงการดลใจจากสวรรค์ แต่เป็นพระวจนะของพระเจ้า อย่าง แท้จริง [22]มูฮัมหมัดไม่ได้เขียนเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร ในทางเทววิทยาของชาวมุสลิม อัลกุรอานถูกพิจารณาว่าเป็น " ถูกสร้าง " หรือ "ไม่ได้ถูกสร้าง" [23]ตามประเพณีสหาย ของมูฮัมหมัดหลายคน ทำหน้าที่เป็นอาลักษณ์ บันทึกโองการ [24]ไม่นานหลังจากท่านนบีเสียชีวิต บรรดาสหายได้รวบรวมอัลกุรอาน ซึ่งได้จดหรือจำบางส่วนของอัลกุรอานไว้ [25]กาหลิบUthmanได้สร้างเวอร์ชันมาตรฐานซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อUthmanic codexซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นต้นแบบของอัลกุรอานที่รู้จักกันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีการอ่านค่าต่างๆที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในความหมาย [24]

อัลกุรอานสันนิษฐานว่าคุ้นเคยกับเรื่องเล่าหลักๆที่เล่าในคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน สรุปบางส่วน อาศัยความยาวอื่น ๆ และในบางกรณีนำเสนอเรื่องราวทางเลือกและการตีความเหตุการณ์ [26] [27]อัลกุรอานอธิบายว่าตัวเองเป็นหนังสือแนวทางสำหรับมนุษยชาติ ( 2:185 ) บางครั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง และมักเน้นความสำคัญทางศีลธรรมของเหตุการณ์มากกว่าลำดับการเล่าเรื่อง [28]การเสริมอัลกุรอานด้วยคำอธิบายสำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับอัลกุรอานที่คลุมเครือ และคำวินิจฉัยที่เป็นพื้นฐานสำหรับกฎหมายอิสลามในนิกายส่วนใหญ่ของศาสนาอิสลาม[29] [iv] เป็นสุนัต - ประเพณีปากเปล่าและลายลักษณ์อักษรที่เชื่อว่าอธิบายคำพูดและการกระทำของมูฮัมหมัด [v] [29] ในระหว่างการละหมาด อัลกุรอานจะถูกอ่านเป็นภาษาอาหรับเท่านั้น [30]

คนที่จำอัลกุรอานได้ทั้งหมดเรียกว่าฮาฟิตามหลักการแล้ว บทกลอนจะถูกอ่านด้วย ฉันทลักษณ์แบบพิเศษที่สงวนไว้เพื่อการนี้ ซึ่งเรียกว่าตัจวิด ในช่วงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมมักจะอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มให้เสร็จระหว่าง การ ละหมาดตะรอวีห์ เพื่อที่จะคาดการณ์ความหมายของโองการอัลกุรอานบางตอน ชาวมุสลิมใช้อรรถกถาหรือคำอธิบายมากกว่าการแปลข้อความโดยตรง [31]

นิรุกติศาสตร์และความหมาย

คำว่าqurʼānปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานประมาณ 70 ครั้ง โดยสันนิษฐานว่ามีความหมายต่างๆ กัน เป็นคำนามทางวาจา ( มันดาร์ ) ของคำกริยาภาษาอาหรับqaraʼa ( قرأ ) แปลว่า 'เขาอ่าน' หรือ 'เขาท่อง' ภาษาซีเรียที่เทียบเท่าคือqeryānā ( get ) ซึ่งหมายถึง 'การอ่านพระคัมภีร์' หรือ 'บทเรียน' [32]ในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนคิดว่าคำนี้มาจากภาษาซีเรีย แต่เจ้าหน้าที่มุสลิมส่วนใหญ่ถือที่มาของคำว่าqaraʼaนั่นเอง [11]โดยไม่คำนึงว่า คำนี้ได้กลายเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับในช่วงชีวิตของมูฮัมหมัด [11]ความหมายที่สำคัญของคำนี้คือ 'การท่อง' ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อความอัลกุรอานตอนต้น: "เป็นหน้าที่ของเราที่จะรวบรวมมันและอ่านมัน (กุรอานาฮู) " [33]

ในโองการอื่นๆ คำนี้หมายถึง 'ข้อความส่วนตัวที่อ่าน [โดยมูฮัมหมัด]' บริบท ทางพิธีกรรมมีให้เห็นในข้อความหลายตอน เช่น"ดังนั้น เมื่อ อ่าน อัลกุรอานแล้ว จงฟังและนิ่งเสีย" [34] คำนี้อาจสันนิษฐานว่าเป็นความ หมายของคัมภีร์ที่ประมวลขึ้นเมื่อกล่าวถึงคัมภีร์อื่นๆ เช่น โทราห์และพระวรสาร [35]

คำนี้ยังมีคำพ้องความหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ที่ใช้ตลอดทั้งอัลกุรอาน คำพ้องความหมายแต่ละคำมีความหมายต่างกันออกไป แต่การใช้คำพ้องความหมายอาจไปพ้องกับคำว่ากุรอ่านในบางบริบท คำดังกล่าวรวมถึงกิตาบ ('หนังสือ'), อายาห์ ('สัญญาณ') และซูเราะฮฺ ('คัมภีร์'); คำศัพท์สองคำหลังยังแสดงถึงหน่วยของการเปิดเผย ในบริบทส่วนใหญ่ มักจะมีบทความที่ชัดเจน ( al- ) คำนี้เรียกว่าwaḥy ('การเปิดเผย') ซึ่งถูก "ประทานลงมา" ( tanzīl ) เป็นระยะๆ [36] [37]คำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่dhikr('ความทรงจำ') ใช้เพื่ออ้างถึงอัลกุรอานในแง่ของการเตือนและคำเตือน และḥikmah ('ปัญญา') บางครั้งหมายถึงการเปิดเผยหรือส่วนหนึ่งของมัน [11] [vi]

อัลกุรอานอธิบายตัวเองว่าเป็น 'การพินิจพิเคราะห์' ( อัล-ฟุรกอน ), ' หนังสือแม่ ' ( อุมม์ อัล-กิตาบ ), ' คู่มือ ' ( ฮูดา ) , ' ปัญญา ' ( ฮิกมะห์ ) , ' การรำลึก ' ( ดิคร ) และ 'การเปิดเผย' ( tanzīl ; 'สิ่งที่ส่งลงมา' ซึ่งหมายถึงการลงมาของวัตถุจากที่สูงไปยังที่ต่ำกว่า) [38]อีกคำหนึ่งคืออัล-กิตาบ ('หนังสือ') แม้ว่าจะใช้ในภาษาอาหรับสำหรับคัมภีร์อื่นๆ เช่น โทราห์และพระกิตติคุณก็ตาม คำว่ามุสฮาฟ ('งานเขียน' ) มักใช้เพื่ออ้างถึงต้นฉบับอัลกุรอานโดยเฉพาะ แต่ยังใช้ในอัลกุรอานเพื่อระบุหนังสือที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ [11]

ประวัติศาสตร์

ยุคพยากรณ์

ประเพณีของอิสลามเล่าว่ามูฮัมหมัดได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในถ้ำแห่งฮิราระหว่างการหลบหนีไปยังภูเขาอย่างโดดเดี่ยว หลังจากนั้นเขาได้รับการเปิดเผยตลอดระยะเวลา 23 ปี ตามประวัติศาสตร์ของสุนัตและ มุสลิม หลังจากที่มูฮัมหมัดอพยพไปยังเมดินาและก่อตั้งชุมชนมุสลิมอิสระ เขาสั่งให้สหาย ของเขาหลายคน อ่านอัลกุรอานและเรียนรู้และสอนกฎหมายซึ่งถูกเปิดเผยทุกวัน มีความเกี่ยวข้องกับชาวกุเรช บางคน ที่ถูกจับเป็นเชลยในสมรภูมิบาดร์ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาหลังจากที่พวกเขาสอนชาวมุสลิมบางคนถึงการเขียนแบบง่ายๆ ในยุคนั้น ดังนั้นมุสลิมกลุ่มหนึ่งจึงค่อย ๆ มีความรู้ อัลกุรอานถูกบันทึกไว้บนแผ่นจารึก กระดูก และส่วนปลายแบนของใบอินทผลัม suras ส่วนใหญ่ถูกใช้ในหมู่ชาวมุสลิมในยุคแรก ๆ เนื่องจากมีการกล่าวถึงในคำพูดมากมายจากทั้งซุนนีและชีอะฮ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อัลกุรอานของมูฮัมหมัดเป็นการเรียกร้องสู่อิสลาม การละหมาด และลักษณะการสวด อย่างไรก็ตาม อัลกุรอานไม่มีอยู่ในรูปของหนังสือในช่วงเวลาที่มุฮัมมัดเสียชีวิตในปี ค.ศ. 632 [39] [40] [41]มีข้อตกลงในหมู่นักวิชาการว่ามุฮัมมัดเองไม่ได้เขียนโองการดังกล่าว [42]

Sahih al-Bukhariบรรยายมุฮัมมัดบรรยายโองการว่า "บางครั้งมันก็ (ถูกเปิดเผย) เหมือนเสียงระฆัง" และไอชารายงานว่า "ฉันเห็นท่านนบีได้รับการดลใจจากพระเจ้าในวันที่อากาศหนาวจัด และสังเกตเห็นเหงื่อที่หยดลงมาจากหน้าผากของเขา (เมื่อแรงบันดาลใจสิ้นสุดลง)" [vii]การเปิดเผยครั้งแรกของมูฮัมหมัด ตามคัมภีร์อัลกุรอาน มาพร้อมกับนิมิต ตัวแทนของการเปิดเผยถูกกล่าวถึงว่าเป็น "ผู้ทรงอำนาจ" [44]ผู้ที่ "มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเขาอยู่บนขอบฟ้าสูงสุด จากนั้นเขาก็เข้ามาใกล้และลงมาจนกระทั่งเขา (ไกล) สองคันธนู" ยาวหรือใกล้กว่านั้น"ว่าเขาเชื่อว่าคำอธิบายกราฟิกเกี่ยวกับสภาพของมูฮัมหมัดในช่วงเวลาเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นของจริง เพราะเขารู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมากหลังจากการเปิดเผยเหล่านี้ จากข้อมูลของเวลช์ คนรอบข้างจะมองว่าอาการชักเหล่านี้เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับต้นกำเนิดเหนือมนุษย์ของแรงบันดาลใจของมูฮัมหมัด อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ของมูฮัมหมัดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ถูกผีเข้าสิง เป็นหมอผีหรือหมอผีเนื่องจากประสบการณ์ของเขาคล้ายกับที่บุคคลดังกล่าวกล่าวอ้างซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในอาระเบียโบราณ เวลช์ยังระบุด้วยว่ายังไม่แน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการอ้างสิทธิ์ในฐานะศาสดาครั้งแรกของมูฮัมหมัด [46]

Surah Al-Alaqการเปิดเผยครั้งแรกของมูฮัมหมัดซึ่งต่อมาอยู่ในลำดับที่ 96 ในหลักเกณฑ์ของอัลกุรอานในรูปแบบการเขียนปัจจุบัน

คัมภีร์กุรอานอธิบายมูฮัมหมัดว่า " อุมมี " [47]ซึ่งตามประเพณีตีความว่า 'ผู้ไม่รู้หนังสือ' แต่ความหมายค่อนข้างซับซ้อนกว่า นักวิจารณ์ในยุคกลางเช่นAl-Tabariยืนยันว่าคำนี้ทำให้เกิดความหมายสองประการ ประการแรก ไม่สามารถอ่านหรือเขียนโดยทั่วไปได้ ประการที่สอง ไม่มีประสบการณ์หรือไม่รู้หนังสือหรือพระคัมภีร์เดิม (แต่ให้ความสำคัญกับความหมายแรก) การไม่รู้หนังสือของมูฮัมหมัดถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนบีของเขาอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ตามคำกล่าวของFakhr al-Din al-Raziหากมูฮัมหมัดเชี่ยวชาญการเขียนและการอ่าน เขาอาจถูกสงสัยว่าได้ศึกษาหนังสือของบรรพบุรุษ นักวิชาการบางคนเช่นวัตต์ชอบความหมายที่สองของอุมมี — พวกเขาถือว่าไม่คุ้นเคยกับข้อความศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้ [40] [48]

โองการสุดท้ายของอัลกุรอานถูกประทานลงมาในวันที่ 18 ของเดือนอิสลามเดือนดุอัลฮิจญะห์ในปีฮิจเราะห์ ที่ 10 ซึ่งเป็นวันที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 632 โองการนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่ท่านนบีได้แสดงโองการของเขาที่ฆอดีรฺเสร็จแล้ว คุ้ม .

การรวบรวมและการเก็บรักษา

Basmala ที่เขียนบนต้นฉบับของ Birmingham mus'hafซึ่งเป็นสำเนาอัลกุรอานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ Rasm : “พระนามของพระเจ้า ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงเมตตายิ่ง”

หลังจากการเสียชีวิตของมูฮัมหมัดในปี 632 สหายของเขาจำนวนหนึ่งที่รู้อัลกุรอานด้วยหัวใจถูกฆ่าตายในสมรภูมิยะมะมะโดยมูซัยลิมาห์ กาหลิบคนแรกอาบู บาการ์ (ค.ศ. 634) ตัดสินใจรวบรวมหนังสือเล่มนี้รวมเป็นเล่มเดียวเพื่อให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ซัยด์ อิบน์ ทะบิต(ค.ศ. 655) เป็นผู้รวบรวมอัลกุรอาน เนื่องจาก "ท่านเคยเขียนวะฮียฺให้แก่อัครสาวกของอัลลอฮ์" ดังนั้น กลุ่มอาลักษณ์ ซึ่งสำคัญที่สุดคือ Zayd ได้รวบรวมโองการเหล่านี้และจัดทำต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของหนังสือทั้งเล่ม ต้นฉบับตาม Zayd ยังคงอยู่กับ Abu Bakr จนกระทั่งเขาเสียชีวิต ปฏิกิริยาของ Zayd ต่องานและความยากลำบากในการรวบรวมเนื้อหาอัลกุรอานจากแผ่นหนัง ก้านใบปาล์ม ก้อนหินบาง ๆ (เรียกรวมกันว่าซูฮุฟ ) [49] [ กำกวม ]และจากคนที่รู้ด้วยหัวใจถูกบันทึกไว้ในเรื่องเล่าก่อนหน้านี้ ในปี ค.ศ. 644 ฮาฟซา บินต์ อุมัร ภรรยาม่ายของมูฮัมหมัด ได้รับความไว้วางใจให้เขียนต้นฉบับจนกระทั่งกาหลิบที่สามอุสมาน อิบัน อัฟฟานขอสำเนามาตรฐานจากเธอ [50]

ในราวปี ค.ศ. 650 อุษมาน (ค.ศ. 656) เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในการออกเสียงอัลกุรอาน เมื่ออิสลามขยายออกไปนอกคาบสมุทรอาหรับไปยังเปอร์เซียเลแวนต์และแอฟริกาเหนือ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของข้อความ เขาสั่งให้คณะกรรมการนำโดย Zayd ใช้สำเนาของ Abu ​​Bakr และเตรียมข้อความมาตรฐานของอัลกุรอาน [51] [52] ดังนั้น ภายใน 20 ปีหลังจากการเสียชีวิตของมูฮัมหมัด อัลกุรอานจึงถูกกำหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษร [ ยุคสมัย ] ข้อความนั้นกลายเป็นต้นแบบของการทำสำเนาและประกาศใช้ทั่วใจกลางเมืองของโลกมุสลิม และเชื่อว่าฉบับอื่นๆ ถูกทำลายไปแล้ว [51] [53] [54][55]รูปแบบปัจจุบันของข้อความอัลกุรอานได้รับการยอมรับจากนักวิชาการชาวมุสลิมว่าเป็นฉบับดั้งเดิมที่รวบรวมโดยอบูบักร [40] [41] [viii]

คัมภีร์อัลกุรอาน - ในเมือง Mashhadประเทศอิหร่าน - กล่าวกันว่าเขียนโดยอาลี

ตามชีอะห์อาลี อิบัน อบีตอลิบ (ค.ศ. 661) ได้รวบรวมอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์หลังจากมูฮัมหมัดเสียชีวิตไม่นาน ลำดับของข้อความนี้แตกต่างจากที่รวบรวมในภายหลังในยุคของ Uthman ซึ่งเวอร์ชันนี้ได้รับการรวบรวมตามลำดับเวลา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ เขาไม่ได้คัดค้านอัลกุรอานที่เป็นมาตรฐานและยอมรับอัลกุรอานในการเผยแพร่ สำเนาอัลกุรอานส่วนบุคคลอื่นๆ อาจมีอยู่แล้ว รวมทั้ง โคเด็กซ์ของ อิบนุ มัสอูดและ โคเด็กซ์ของ อุบัย อิบนุ กะอบซึ่งไม่มีอยู่ในปัจจุบัน [11] [51] [57]

อัลกุรอานน่าจะมีอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่กระจัดกระจายในช่วงชีวิตของมูฮัมหมัด แหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าในช่วงชีวิตของมูฮัมหมัด สหายของเขาจำนวนมากได้จดจำโองการต่างๆ ข้อคิดเห็นในช่วงต้นและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอิสลามสนับสนุนความเข้าใจที่กล่าวถึงข้างต้นเกี่ยวกับพัฒนาการในยุคแรกเริ่มของอัลกุรอาน [25] Fred Donnerศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่า: [58]

[T] นี่เป็นความพยายามในช่วงแรกๆ ในการสร้างข้อความพยัญชนะที่เหมือนกันของอัลกุรอานจากสิ่งที่น่าจะเป็นกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้นในการส่งในช่วงแรกๆ… หลังจากสร้างข้อความบัญญัติที่เป็นมาตรฐานนี้ ข้อความที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ก็ถูกระงับ , และต้นฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมด—แม้จะมีรูปแบบต่างๆ มากมาย—ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นหลังจากข้อความพยัญชนะมาตรฐานนี้ถูกสร้างขึ้น

แม้ว่าการอ่านข้อความของอัลกุรอานส่วนใหญ่ได้ยุติการส่งต่อแล้ว แต่บางส่วนก็ยังคงเป็นเช่นนั้น [59] [60]ไม่มีข้อความเชิงวิพากษ์ที่สร้างขึ้นจากการสร้างข้อความอัลกุรอานขึ้นใหม่ในเชิงวิชาการ [ix]ในอดีต การโต้เถียงเกี่ยวกับเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานแทบจะกลายเป็นปัญหา แม้ว่าการโต้วาทีจะดำเนินต่อไปในหัวข้อนี้ [62] [x]

หน้าขวาของต้นฉบับไบนารี Stanford '07 ชั้นบนคือโองการที่ 265–271 ของSurah Bakara เลเยอร์สองชั้นเผยให้เห็นส่วนเพิ่มเติมในข้อความแรกของอัลกุรอานและความแตกต่างกับอัลกุรอานในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2515 ในมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองซานาประเทศเยเมนมีการค้นพบต้นฉบับซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อความในอัลกุรอานที่เก่าแก่ที่สุดที่ทราบว่ามีอยู่ในขณะนั้น ต้นฉบับSana'aมีpalimpsestsซึ่งเป็นหน้าต้นฉบับที่ข้อความถูกล้างออกเพื่อทำให้กระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในสมัยโบราณเนื่องจากวัสดุการเขียนขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ข้อความด้านล่างที่จางหายไป ( scriptio ด้อยกว่า ) ยังแทบไม่ปรากฏให้เห็น และเชื่อว่าเป็นเนื้อหาอัลกุรอาน "ก่อน Uthmanic" ในขณะที่ข้อความที่เขียนด้านบน ( scriptio เหนือกว่า ) เชื่อว่าเป็นของสมัย Uthmanic [63]การศึกษาโดยใช้การระบุวันที่ด้วยเรดิโอคาร์บอนบ่งชี้ว่าแผ่นหนังมีอายุก่อนปี ค.ศ. 671 โดยมีความเป็นไปได้ 99 เปอร์เซ็นต์ [64] [65] Gerd R. Puinนักวิชาการชาวเยอรมันได้ตรวจสอบชิ้นส่วนอัลกุรอานเหล่านี้เป็นเวลาหลายปี ทีมวิจัยของเขาได้ถ่ายภาพไมโครฟิล์ม 35,000 ภาพจากต้นฉบับ ซึ่งเขาลงวันที่ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8 Puin ไม่ได้เผยแพร่ผลงานทั้งหมดของเขา แต่สังเกตเห็นการเรียงลำดับบทร้อยกรองที่ไม่เป็นทางการ รูปแบบข้อความเล็กน้อย และรูปแบบการสะกดคำที่หาได้ยาก นอกจากนี้เขายังแนะนำว่ากระดาษบางแผ่นเป็นแผ่นกระดาษซึ่งถูกนำมาใช้ซ้ำ Puin เชื่อว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงข้อความที่กำลังพัฒนาซึ่งตรงข้ามกับข้อความที่ตายตัว [66]

ในปี พ.ศ. 2558 ชิ้นส่วนของอัลกุรอานในยุคแรก ๆซึ่งมีอายุย้อนไปถึง 1,370 ปีก่อน ถูกค้นพบในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ จากการทดสอบที่ดำเนินการโดย Radiocarbon Accelerator Unit ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด "ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า 95% แผ่นหนังอยู่ระหว่าง 568 ถึง 645" ต้นฉบับเขียนด้วยอักษรฮิญาซีซึ่งเป็นอักษรอาหรับรูปแบบแรกเริ่ม [67]นี่อาจเป็นแบบอย่างของอัลกุรอานยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่เนื่องจากการทดสอบอนุญาตให้มีช่วงวันที่ที่เป็นไปได้ จึงไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าเวอร์ชันใดที่มีอยู่เก่าที่สุด [67]ซาอุด อัล-ซาร์ฮาน นักวิชาการชาวซาอุดีอาระเบียแสดงความสงสัยเกี่ยวกับอายุของชิ้นส่วนดังกล่าว เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้มีจุดและตัวคั่นบทที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดในภายหลัง [68]อย่างไรก็ตามJoseph EB Lumbardแห่งBrandeis Universityได้เขียนไว้ในHuffington Postเพื่อสนับสนุนวันที่เสนอโดยนักวิชาการเบอร์มิงแฮม Lumbard ตั้งข้อสังเกตว่าการค้นพบข้อความในอัลกุรอานที่อาจได้รับการยืนยันโดยเรดิโอคาร์บอนเดทตามที่เขียนขึ้นในทศวรรษแรกของยุคอิสลาม ในขณะที่นำเสนอข้อความในสาระสำคัญที่สอดคล้องกับที่ยอมรับตามประเพณี ตอกย้ำความเห็นพ้องทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นซึ่งชาวตะวันตกจำนวนมากไม่เชื่อ และทฤษฎี 'revisionist' เกี่ยวกับต้นกำเนิดของอัลกุรอานนั้นไม่สามารถป้องกันได้ในแง่ของการค้นพบเชิงประจักษ์ ในขณะที่ ในทางกลับกัน เรื่องราวที่คล้ายคลึงกันของต้นกำเนิดของกุรอานในประเพณีดั้งเดิมของอิสลามนั้นยืนหยัดได้ดีในแง่ของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ [69]

ความสำคัญในอิสลาม

ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นการประทานโองการครั้งสุดท้ายของพระเจ้าแก่มนุษยชาติ ซึ่งเป็นผลงานแห่งการชี้นำจากเบื้องบนที่เปิดเผยแก่มูฮัมหมัดผ่านทูตสวรรค์กาเบรียล [18] [70]

ชาวมุสลิมที่เคร่งศาสนานับถือว่าเป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" [71]ซึ่งเสียงของเขาทำให้บางคนถึงกับ "น้ำตาและความปีติยินดี" [72]เป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพของความเชื่อ ข้อความที่มักใช้เป็นเสน่ห์ในโอกาสการเกิด ความตายการแต่งงาน [ ต้องการอ้างอิง ]ด้วยเหตุนี้

จะต้องไม่วางตัวเหนือหนังสืออื่น ๆ แต่จะต้องไม่ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่ออ่านออกเสียง และต้องฟังในความเงียบ เป็นยันต์กันโรคภัย [71] [73]

ตามเนื้อผ้าเน้นให้เด็กท่องจำอัลกุรอานมากกว่า 6,200 โองการ เด็กที่ประสบความสำเร็จจะได้รับสมญานามว่าฮาฟิซ ชาวมุสลิม "หลายล้านคน" "อ้างถึงอัลกุรอานทุกวันเพื่ออธิบายการกระทำของพวกเขาและเพื่อพิสูจน์ความปรารถนาของพวกเขา" [ xi]และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนถือว่าอัลกุรอานเป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [75] [76]

การเปิดเผยในบริบทของอิสลามและอัลกุรอานหมายถึงการกระทำของพระเจ้าที่ตรัสกับแต่ละบุคคล สื่อข้อความไปยังผู้รับจำนวนมากขึ้น กระบวนการที่ข่าวสารจากเบื้องบนมาถึงหัวใจของผู้ส่งสารของพระผู้เป็นเจ้าคือแทนซิล ('ส่งลงมา') หรือนูซูล ('ลงมา') ดังที่อัลกุรอานกล่าวไว้ว่า "เรา (พระเจ้า) ได้ส่งมันลงมาด้วยความจริง และมันได้ลงมาด้วยความจริง" [77]

อัลกุรอานมักยืนยันในข้อความว่าอัลกุรอานได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์ บางโองการในอัลกุรอานดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่พูดภาษาอาหรับก็ยังเข้าใจอัลกุรอานได้หากอ่านอัลกุรอานให้พวกเขาฟัง [78]คัมภีร์กุรอานหมายถึงข้อความก่อนเขียน "แผ่นจารึกที่เก็บรักษาไว้" ซึ่งบันทึกคำพูดของพระเจ้าก่อนที่จะถูกส่งลงมา [79] [80]

ชาวมุสลิมเชื่อว่าถ้อยคำปัจจุบันของอัลกุรอานสอดคล้องกับที่เปิดเผยแก่มูฮัมหมัด และตามการตีความของพวกเขาในอัลกุรอาน15:9คำนี้ได้รับการปกป้องจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง ("แท้จริงแล้ว เราเป็นผู้ประทานอัลกุรอานลงมา และแท้จริง เราจะเป็น ผู้พิทักษ์ของมัน”). [81]ชาวมุสลิมถือว่าอัลกุรอานเป็นแนวทาง เป็นสัญญาณของการเผยพระวจนะของมูฮัมหมัดและความจริงของศาสนา

ชีอะห์เชื่อว่าอัลกุรอาน รวบรวมและรวบรวมโดยมูฮัมหมัดในช่วงชีวิต ของเขา แทนที่จะรวบรวมโดยอุษมาน อิบัน อัฟฟาน มีความแตกต่างอื่น ๆ ในวิธีที่ Shias ตีความข้อความ [82]ชาวมุสลิมไม่เห็นด้วยว่าอัลกุรอานถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหรือเป็นนิรันดร์และ ซุนนิส (ซึ่งมีชาวมุสลิมประมาณ 85-90%) ถือคติว่าอัลกุรอานไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ไม่มีใครคัดค้านในหมู่พวกเขามานานหลายศตวรรษ Shia TwelversและZaydiและKharijites — เชื่อว่าอัลกุรอานถูกสร้างขึ้น [83] นักปรัชญา Sufiมองคำถามว่าเป็นการประดิษฐ์หรือตีกรอบผิด [84] : 10 [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบ ]

เลียนแบบไม่ได้

ความเลียนแบบไม่ได้ของอัลกุรอาน (หรือ " I'jaz ") คือความเชื่อที่ว่าไม่มีคำพูดของมนุษย์ใดสามารถเทียบเคียงกับอัลกุรอานได้ในเนื้อหาและรูปแบบ คัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ชาวมุสลิมเลียนแบบไม่ได้ ซึ่งมีผลจนถึงวันกิยามะฮ์และด้วยเหตุนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่มุฮัมมัด ได้รับ ในการรับรองสถานะการเผยพระวจนะของเขา แนวคิดของการเลียนแบบไม่ได้เกิดขึ้นในอัลกุรอานซึ่งในห้าโองการที่แตกต่างกันถูกท้าทายให้สร้างสิ่งที่เหมือนกับอัลกุรอาน : "ถ้ามนุษย์และญินรวมตัวกันเพื่อสร้างอัลกุรอานเช่นนี้ พวกเขาจะไม่สร้างมันขึ้นมา แม้ว่าพวกเขาจะสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ตาม " [85]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 มีผลงานมากมายที่ศึกษาอัลกุรอานและตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของมัน นักวิชาการมุสลิมในยุคกลาง รวมทั้งอัล-จูร์จานี (ค.ศ. 1078) และอัล-บากิลลานี (ค.ศ. 1013) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ อภิปรายแง่มุมต่างๆ ของเรื่องนี้ และใช้วิธีทางภาษาศาสตร์ในการศึกษาอัลกุรอาน คนอื่นแย้งว่าอัลกุรอานมีความคิดที่สูงส่ง มีความหมายภายใน รักษาความสดใหม่ตลอดยุคสมัย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับปัจเจกบุคคลและในประวัติศาสตร์ นักวิชาการบางคนระบุว่าอัลกุรอานมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ หลักคำสอนเรื่องความอัศจรรย์ของอัลกุรอานนั้นถูกเน้นย้ำเพิ่มเติมจากการไม่รู้หนังสือของมูฮัมหมัด เนื่องจากผู้เผยพระวจนะที่ไม่ได้เขียนหนังสือไม่สามารถถูกสงสัยว่าเป็นผู้แต่งอัลกุรอาน[57] [86]

ในการบูชา

ขณะยืนละหมาด ผู้ละหมาดจะอ่านอัลกุรอานบทแรกal-Fatihaตามด้วยบทอื่นๆ

Surah แรกของอัลกุรอานซ้ำในการสวดมนต์ทุกวันและในโอกาสอื่น ๆ Surah นี้ซึ่งประกอบด้วยเจ็ดข้อเป็น Surah ที่อ่านบ่อยที่สุดของคัมภีร์กุรอาน: [11]

ส่วนอื่น ๆ ของอัลกุรอานที่เลือกอ่านในการละหมาดทุกวัน

การเคารพข้อความในอัลกุรอานเป็นองค์ประกอบสำคัญของความศรัทธาทางศาสนาของชาวมุสลิมจำนวนมาก และอัลกุรอานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ตามประเพณีและการตีความอัลกุรอาน56:79 ("ไม่มีใครแตะต้องนอกจากผู้ที่สะอาด") ชาวมุสลิมบางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องทำพิธีกรรมชำระล้างด้วยน้ำ ( wuduหรือghusl ) ก่อนสัมผัสสำเนาของอัลกุรอาน แม้ว่ามุมมองนี้จะไม่เป็นสากล [11]สำเนาอัลกุรอานที่ชำรุดจะถูกห่อด้วยผ้าและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างไม่มีกำหนด ฝังในมัสยิดหรือสุสานของชาวมุสลิม หรือเผาและเถ้าถ่านฝังหรือโปรยลงน้ำ [87]

ในศาสนาอิสลาม สาขาวิชาทางปัญญาส่วนใหญ่ รวมทั้งเทววิทยาอิสลามปรัชญาเวทย์มนต์และหลักนิติศาสตร์เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานหรือมีรากฐานมาจากคำสอนของอัลกุรอาน [11]ชาวมุสลิมเชื่อว่าการเทศนาหรือการอ่านอัลกุรอานจะได้รับรางวัลจากสวรรค์ที่เรียกว่าอาจาร์ , ธาวาบหรือฮาซานั[88]

ในศิลปะอิสลาม

คัมภีร์อัลกุรอานยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปะอิสลามและโดยเฉพาะศิลปะการเขียนพู่กันและการประดับไฟในคัมภีร์กุรอานโดยเฉพาะ [11]อัลกุรอานไม่เคยประดับด้วยภาพเปรียบเทียบ แต่อัลกุรอานจำนวนมากได้รับการประดับประดาอย่างงดงามด้วยลวดลายตกแต่งที่ขอบของหน้า หรือระหว่างบรรทัด หรือตอนเริ่มต้นของ suras โองการ อิสลาม ปรากฏในสื่ออื่นๆ มากมาย บน อาคารและ บน วัตถุทุกขนาด เช่นโคมไฟมัสยิดงานโลหะเครื่องปั้นดินเผา

ข้อความและการจัดเรียง

สุระแรกของอัลกุรอาน อัล-ฟาติฮาประกอบด้วยเจ็ดโองการ

อัลกุรอานประกอบด้วย 114 บทที่มีความยาวแตกต่างกัน แต่ละบทเรียกว่าซูเราะห์ บทที่ถูกจัดประเภทเป็นเมกกะหรือเมดินันขึ้นอยู่กับว่าโองการถูกเปิดเผยก่อนหรือหลังการอพยพของมูฮัมหมัดไปยังเมืองเมดินา อย่างไรก็ตาม ซูเราะห์ที่จัดอยู่ในประเภท Medinan อาจมีโองการของชาวเมกกะอยู่ในนั้นและในทางกลับกัน ชื่อ Sūrah มาจากชื่อหรือคุณสมบัติที่กล่าวถึงในข้อความ หรือจากอักษรตัวแรกหรือคำของ sūrah บทต่างๆ ไม่ได้เรียงตามลำดับเวลา แต่ดูเหมือนว่าบทต่างๆ จะเรียงตามลำดับขนาดที่ลดลงอย่างคร่าว ๆ นักวิชาการบางคนแย้งว่า sūrahs ถูกจัดเรียงตามรูปแบบที่แน่นอน [89]แต่ละซูเราะฮฺยกเว้นบทที่ 9 จะขึ้นต้นด้วยบิสมิลลาห์วลีภาษา อาหรับ มีความหมายว่า ' ในนามของพระเจ้า ' อย่างไรก็ตาม ยังมีบิสมิลลา ห์ 114 ครั้ง ในอัลกุรอาน เนื่องจากปรากฏในอัลกุรอาน 27:30ซึ่งเป็นการเปิดจดหมายของโซโลมอน ถึง ราชินีแห่งเชบา [90]

ซูเราะห์แต่ละบทประกอบด้วยโองการหลายบท เรียกว่าอายาตซึ่งแต่เดิมหมายถึง 'สัญญาณ' หรือ 'หลักฐาน' ที่พระเจ้าส่งมา จำนวนโองการแตกต่างจากซูเราะห์ถึงซูเราะห์ แต่ละข้ออาจเป็นเพียงไม่กี่ตัวอักษรหรือหลายบรรทัด จำนวนโองการทั้งหมดในอัลกุรอาน ที่นิยมมากที่สุด คือ 6,236; [xii]อย่างไรก็ตาม จำนวนจะแตกต่างกันไปหากนับ บิสมิลลาห์ แยกกัน

นอกเหนือจากการแบ่งออกเป็นบทต่างๆ แล้ว ยังมีวิธีต่างๆ ในการแบ่งอัลกุรอานออกเป็นส่วนๆ โดยมีความยาวเท่าๆ กันโดยประมาณ เพื่อความสะดวกในการอ่าน 30 ญุซ (พหูพจน์ajzāʼ ) สามารถใช้อ่านอัลกุรอานทั้งเล่มได้ภายในหนึ่งเดือน บางส่วนของชื่อเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ—ซึ่งเป็นคำสองสามคำแรกที่เริ่มใช้ญุซ ญุบางครั้งถูกแบ่งออกเป็นสองฮิซบ (พหูพจน์aḥzāb ) และแต่ละฮิซบถูกแบ่งย่อยออกเป็นสี่รุบอัล-อะห์ซาบ อัลกุรอานยังแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนเท่า ๆ กันโดยประมาณมันซิล (พหูพจน์manāzil) สำหรับท่องในหนึ่งสัปดาห์ [11]

โครงสร้างที่แตกต่างกันมีให้โดยหน่วยความหมายที่คล้ายกับย่อหน้าและประกอบด้วยหน่วยละสิบอายัตโดย ประมาณ ส่วนดังกล่าวเรียกว่ารุคุ `

Muqattaʿat ( ภาษาอาหรับ : حروف مقطعات ḥurūf muqaṭṭaʿāt , 'disjoined letters, unconnected letters'; [93]และ 'mysterious letters') [94]เป็นการผสมกันของตัวอักษรอารบิก 1 ถึง 5 ตัว ซึ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของ 29 บทจากทั้งหมด 114 บท ของอัลกุรอานหลังจาก basmala [94]ตัวอักษรยังเป็นที่รู้จักกันในนามfawātih ( فواتح ) หรือ 'openers' เนื่องจากพวกเขาสร้างโองการเปิดของ suras ที่เกี่ยวข้อง สี่ Surah ได้รับการตั้งชื่อตามmuqatta'at : Ṭāʾ-Hāʾ , Yāʾ-Sīn , ṢādและQāf . ไม่ทราบความหมายดั้งเดิมของตัวอักษร Tafsir ( อรรถกถา ) ได้ตีความว่าเป็นคำย่อสำหรับชื่อหรือคุณสมบัติของพระเจ้าหรือสำหรับชื่อหรือเนื้อหาของ Surah ที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงจากRashad Khalifaตัวอักษรเหล่านั้นเป็นอักษรย่อของอัลกุรอานสำหรับรหัสทางคณิตศาสตร์สมมุติฐานในอัลกุรอาน นั่นคือรหัสอัลกุรอานหรือที่เรียกว่ารหัส 19 [95]

จากการประมาณการหนึ่งอัลกุรอานประกอบด้วยคำ 77,430 คำ คำเฉพาะ 18,994 คำลำต้น 12,183 ต้น บทนำ 3,382 คำ และรากศัพท์ 1,685 คำ [96]

เนื้อหา

เนื้อหาอัลกุรอานเกี่ยวข้องกับความเชื่อพื้นฐานของอิสลาม รวมถึงการมีอยู่ของพระเจ้าและการฟื้นคืนชีพ เรื่องเล่าของผู้เผยพระวจนะ ยุคแรก วิชาจริยธรรมและกฎหมาย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคของมูฮัมหมัด การกุศลและการสวดมนต์ก็ปรากฏในอัลกุรอานเช่นกัน โองการอัลกุรอานประกอบด้วยคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิด และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับโครงร่างบทเรียนทางศีลธรรมทั่วไป โองการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถูกตีความโดยชาวมุสลิมว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงความถูกต้องของข้อความในอัลกุรอาน [97]รูปแบบของอัลกุรอานถูกเรียกว่า "พาดพิง" โดยต้องมีข้อคิดเพื่ออธิบายสิ่งที่ถูกอ้างถึง - "มีการอ้างถึงเหตุการณ์แต่ไม่ได้บรรยาย ความขัดแย้งถูกถกเถียงกันโดยไม่ได้อธิบาย มีการกล่าวถึงผู้คนและสถานที่แต่ไม่ค่อยระบุชื่อ " [98]

เอกเทวนิยม

หัวใจหลักของอัลกุรอานคือเอกเทวนิยม พระเจ้าเป็นภาพที่มีชีวิต เป็นนิรันดร์ สัพพัญญู และมีอำนาจทุกอย่าง (ดู เช่นคัมภีร์กุรอาน 2:20 , 2:29 , 2:255 ) อำนาจเหนือสิ่งอื่นใดของพระเจ้าปรากฏเหนือสิ่งอื่นใดในอำนาจของพระองค์ในการสร้าง พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง ทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง (ดู เช่นกุรอาน 13:16 , 2:253 , 50:38เป็นต้น) มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่ และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อเท็จจริงนั้นและดำเนินชีวิตตามนั้น [40] [97]

ต้นฉบับคัมภีร์อัลกุรอานในศตวรรษที่ 12 ที่พิพิธภัณฑ์Reza Abbasi

อัลกุรอานใช้ ข้อโต้แย้งเกี่ยว กับจักรวาลวิทยา และเหตุฉุกเฉินใน โองการต่างๆ โดยไม่อ้างถึงเงื่อนไขเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า ดังนั้น เอกภพจึงมีกำเนิดขึ้นและจำเป็นต้องมีผู้ให้กำเนิด และสิ่งใดๆ ที่มีอยู่ก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการดำรงอยู่ของมัน นอกจากนี้ การออกแบบของจักรวาลมักถูกอ้างถึงเป็นจุดพิจารณา: "พระองค์คือผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดให้สอดคล้องกัน คุณไม่สามารถเห็นข้อบกพร่องใดๆ ในการสร้างของพระเจ้า ดังนั้นลองมองอีกครั้ง: คุณเห็นข้อบกพร่องหรือไม่" [99] [100]

โลกาวินาศ

หลักคำสอนของวันสุดท้ายและโลกาวินาศ (ชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาล) อาจถือเป็นหลักคำสอนที่สองของอัลกุรอาน [40]ประมาณว่าประมาณหนึ่งในสามของคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกาวินาศซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายในโลกหน้าและวันแห่งการพิพากษาเมื่อสิ้นสุดเวลา [101]มีการอ้างอิงถึงชีวิตหลังความตายในหน้าส่วนใหญ่ของคัมภีร์อัลกุรอาน และความเชื่อในชีวิตหลังความตายมักถูกอ้างถึงร่วมกับความเชื่อในพระเจ้าในสำนวนทั่วไป: "จงเชื่อในพระเจ้าและวันสุดท้าย" [102]ซูเราะฮฺจำนวนหนึ่งเช่น 44, 56, 75, 78, 81 และ 101 เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตหลังความตายและการเตรียมการของมัน สุระบางบทระบุความใกล้ชิดของเหตุการณ์และเตือนผู้คนให้เตรียมพร้อมสำหรับวันที่ใกล้เข้ามา ตัวอย่างเช่น โองการแรกของซูเราะห์ที่ 22 ซึ่งกล่าวถึงแผ่นดินไหวรุนแรงและสถานการณ์ของผู้คนในวันนั้น เป็นตัวแทนของคำปราศรัยอันศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบนี้: "โอ้มนุษย์เอ๋ย! สิ่ง." [103]

อัลกุรอานมักจะบรรยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายอย่างแจ่มชัด วัตต์อธิบายมุมมองอัลกุรอานของเวลาสิ้นสุด: [40]

ไคลแมกซ์ของประวัติศาสตร์เมื่อโลกปัจจุบันมาถึงกาลอวสานถูกกล่าวถึงในรูปแบบต่างๆ มันคือ 'วันพิพากษา' 'วันสุดท้าย' 'วันฟื้นคืนชีพ' หรือเรียกง่าย ๆ ว่า 'ชั่วโมง' ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะเป็น 'วันแห่งความแตกต่าง' (เมื่อความดีถูกแยกออกจากความชั่ว), 'วันแห่งการรวบรวม' (ของมนุษย์สู่การทรงสถิตของพระเจ้า) หรือ 'วันแห่งการประชุม' (ของมนุษย์กับพระเจ้า ). ชั่วโมงมาในทันใด มันถูกประกาศด้วยเสียงโห่ร้องด้วยเสียงฟ้าร้องหรือเสียงแตร การเปลี่ยนแปลงของจักรวาลจึงเกิดขึ้น ภูเขาสลายเป็นผุยผง น้ำทะเลเดือด พระอาทิตย์ดับมืด ดวงดาวร่วงหล่น ท้องฟ้าม้วนขึ้น พระเจ้าทรงปรากฏเป็นผู้พิพากษา แต่การประทับอยู่ของพระองค์เป็นการบอกใบ้มากกว่าที่จะบรรยาย… แน่นอนว่าความสนใจหลักอยู่ที่การรวบรวมมวลมนุษยชาติต่อหน้าผู้พิพากษา มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยฟื้นคืนชีพเข้าร่วมฝูงชน ต่อคำคัดค้านเยาะเย้ยของผู้ไม่เชื่อที่ว่าคนรุ่นก่อนตายไปนานแล้วและบัดนี้กลายเป็นฝุ่นผงและกระดูกที่ผุพัง คำตอบก็คือพระเจ้ายังคงสามารถชุบชีวิตคนเหล่านั้นให้กลับคืนชีพได้

อัลกุรอานไม่ได้ยืนยันความเป็นอมตะ ตามธรรมชาติของ จิตวิญญาณมนุษย์เนื่องจากการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์จะทำให้มนุษย์ตาย และเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็ทรงชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง [104]

ผู้เผยพระวจนะ

ตามคัมภีร์อัลกุรอาน พระเจ้าทรงสื่อสารกับมนุษย์และทำให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ผ่านหมายสำคัญและการเปิดเผย ผู้เผยพระวจนะหรือ 'ผู้ส่งสารของพระเจ้า' ได้รับการเปิดเผยและส่งมอบพวกเขาให้กับมนุษยชาติ ข้อความนี้เหมือนกันและสำหรับมวลมนุษยชาติ “ไม่มีสิ่งใดที่จะกล่าวแก่พวกเจ้าโดยที่ไม่ได้กล่าวแก่บรรดารอซูลก่อนหน้าพวกเจ้า ว่าเจ้านายของพวกเจ้าได้รับการอภัยโทษตามคำสั่งของเขาและการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุด” [105]การเปิดเผยไม่ได้มาจากพระเจ้าโดยตรงถึงผู้เผยพระวจนะ ทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าจะเปิดเผยการเปิดเผยจากเบื้องบนแก่พวกเขา สิ่งนี้ออกมาในอัลกุรอาน 42:51ซึ่งกล่าวไว้ว่า: "ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่พระเจ้าจะตรัสกับพวกเขา ยกเว้นโดยการเปิดเผยหรือจากหลังม่าน [53] [104]

แนวคิดทางจริยธรรมและศาสนา

อายะฮฺเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน ซูเราะฮฺที่สอง โองการที่ 185 จากต้นฉบับอัลกุรอาน ลงวันที่ 1510
อายะฮฺเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน ซูเราะฮฺที่สอง โองการที่ 185 จากต้นฉบับอัลกุรอาน ลงวันที่1510

ความเชื่อเป็นลักษณะพื้นฐานของศีลธรรมในอัลกุรอาน และนักวิชาการได้พยายามที่จะกำหนดเนื้อหาความหมายของ "ความเชื่อ" และ "ผู้ศรัทธา" ในอัลกุรอาน [106]แนวคิดด้านจริยธรรม-กฎหมายและการเตือนใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ชอบธรรมนั้นเชื่อมโยงกับการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของศรัทธา ความรับผิดชอบ และความเชื่อในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของมนุษย์แต่ละคนกับพระเจ้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ยากไร้โดยเฉพาะ ผู้ศรัทธาที่ "ใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของพวกเขาในตอนกลางคืนและในตอนกลางวัน ในที่ลับและในที่สาธารณะ" จะได้รับสัญญาว่าพวกเขา "จะได้รับรางวัลของพวกเขากับพระเจ้าของพวกเขา จะไม่มีความกลัวต่อพวกเขา และพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจ" [107]นอกจากนี้ยังยืนยันชีวิตครอบครัวด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน การหย่าร้าง และมรดก ห้ามปฏิบัติหลายอย่าง เช่น การกินดอกเบี้ยและการพนัน อัลกุรอานเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาพื้นฐานของกฎหมายอิสลาม ( ชะรีอะฮ์ ) การปฏิบัติทางศาสนาอย่างเป็นทางการบางอย่างได้รับความสนใจอย่างมากในอัลกุรอาน รวมทั้งการละหมาดอย่างเป็นทางการ ( ละหมาด ) และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สำหรับวิธีการละหมาดอัลกุรอานหมายถึงการสุญูด [25] [104]คำว่าการกุศลซะกาตแปลว่า การทำให้บริสุทธิ์ การกุศลตามคัมภีร์อัลกุรอานเป็นวิธีการชำระตนเองให้บริสุทธิ์ [79] [108]

เป็นกำลังใจให้วิทยา

นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์Nidhal Guessoumในขณะที่วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์หลอกๆ เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน ได้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่อัลกุรอานมอบให้โดยการพัฒนา "แนวคิดของความรู้" เขาเขียน: [109] : 174 

อัลกุรอานให้ความสนใจกับอันตรายของการคาดคะเนโดยไม่มีหลักฐาน ( และอย่าปฏิบัติตามสิ่งที่คุณไม่มีความรู้ (บางอย่าง) เกี่ยวกับ... 17:36) และในโองการต่าง ๆ หลายข้อขอให้ชาวมุสลิมต้องการหลักฐาน ( กล่าวว่า: นำ ข้อพิสูจน์ของคุณหากคุณเป็นความจริง 2:111) ทั้งในเรื่องของความเชื่อทางเทววิทยาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

Guessoum อ้างถึง Ghaleb Hasan ในคำจำกัดความของ "การพิสูจน์" ตามอัลกุรอานที่ว่า "ชัดเจนและหนักแน่น... มีหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือ" นอกจากนี้ หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถอาศัยการโต้แย้งจากผู้มีอำนาจโดยอ้างถึงข้อ 5:104 สุดท้าย ทั้งการยืนยันและการปฏิเสธจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ ตามข้อ 4:174 [109] : 56  Ismail al-FaruqiและTaha Jabir Alalwaniมีความเห็นว่าการปลุกอารยธรรมมุสลิมให้ตื่นขึ้นใหม่ต้องเริ่มต้นด้วยอัลกุรอาน อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางนี้คือ "มรดกเก่าแก่หลายศตวรรษของ tafseer (อรรถกถา) และสาขาวิชาดั้งเดิมอื่นๆ" ซึ่งยับยั้ง "แนวคิดที่เป็นสากล ระบาดวิทยา และระบบ" ของข้อความในอัลกุรอาน [109] : มุฮัมมัด อิกบาลถือว่าวิธีการและญาณวิทยาของอัลกุรอานเป็นเชิงประจักษ์และมีเหตุผล [109] : 58–9 

มีประมาณ 750 โองการ[ ข้อใด? ]ในอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในหลายโองการเหล่านี้ การศึกษาธรรมชาตินั้น"ได้รับการสนับสนุนและแนะนำอย่างยิ่ง"และนักวิทยาศาสตร์อิสลามเชิงประวัติศาสตร์ เช่นอัล-บีรูนีและอัล-บัตตานีได้รับแรงบันดาลใจมาจากโองการต่างๆ ของอัลกุรอาน [ ต้องการการอ้างอิงเพิ่มเติม ] Mohammad Hashim Kamaliกล่าวว่า "การสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ในการทดลอง และการใช้เหตุผล" เป็นเครื่องมือหลักที่มนุษยชาติสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอัลกุรอานได้ [109] : 63  เซียอุดดิน ซาร์ดาร์สร้างกรณีสำหรับชาวมุสลิมที่พัฒนารากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเรียกซ้ำของอัลกุรอานเพื่อสังเกตและสะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ [109] : 75 

ในคำปราศรัย ของนักฟิสิกส์Abdus Salamในงานเลี้ยงรางวัลโนเบลของเขา อ้างอายะฮฺหนึ่งที่รู้จักกันดีจากคัมภีร์อัลกุรอาน (67:3–4) และกล่าวว่า: "นี่คือความศรัทธาของนักฟิสิกส์ทุกคน: ยิ่งเราแสวงหามากเท่าไร ความพิศวงของเรายิ่งตื่นเต้น ความตื่นตะลึงยิ่งจ้องมองของเรา” [109] : 131 หนึ่งในความเชื่อหลักของ Salam คือไม่มีความขัดแย้งระหว่างอิสลามกับการค้นพบที่วิทยาศาสตร์อนุญาตให้มนุษย์สร้างเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สลามยังมีความคิดเห็นว่าอัลกุรอานและจิตวิญญาณของอิสลามแห่งการศึกษาและการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเป็นแหล่งที่มาของการพัฒนาอารยธรรมที่ไม่ธรรมดา [109] : 132 ไฮไลท์ของ Salam โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของIbn al-HaythamและAl-Biruniในฐานะผู้บุกเบิกลัทธิประจักษ์นิยมที่นำแนวทางการทดลองมาทำลายอิทธิพลของอริสโตเติลและทำให้เกิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นอกจากนี้ Salam ยังระมัดระวังในการแยกความแตกต่างระหว่างอภิปรัชญาและฟิสิกส์ และแนะนำให้ต่อต้านการทดลองเชิงประจักษ์ในบางเรื่องที่ "ฟิสิกส์เงียบและจะคงอยู่เช่นนั้น" เช่น หลักคำสอนเรื่อง "การสร้างจากความว่างเปล่า" ซึ่งในมุมมองของ Salam นั้นอยู่นอกขอบเขตของวิทยาศาสตร์ และด้วยเหตุนี้ "หลีกทาง" ให้กับการพิจารณาทางศาสนา [109] : 134 

วรรณศิลป์

เด็กชายกำลังเรียนอัลกุรอานในเมืองทูบา ประเทศเซเนกัล

ข้อความของอัลกุรอานถูกถ่ายทอดด้วยโครงสร้างและอุปกรณ์วรรณกรรมต่างๆ ในภาษาอาหรับต้นฉบับ suras และโองการต่างๆ ใช้ โครงสร้าง การออกเสียงและใจความสำคัญที่ช่วยให้ผู้ฟังพยายามระลึกถึงเนื้อหาของข้อความ มุสลิม[ ใคร? ]ยืนยัน (ตามคัมภีร์อัลกุรอานเอง) ว่าเนื้อหาและรูปแบบของอัลกุรอานนั้นเลียนแบบไม่ได้ [110]

ภาษาของอัลกุรอานได้รับการอธิบายว่าเป็น "ร้อยแก้วคล้องจอง" เนื่องจากมีทั้งบทกวีและร้อยแก้ว อย่างไรก็ตาม คำอธิบายนี้เสี่ยงต่อการล้มเหลวในการถ่ายทอดคุณภาพจังหวะของภาษาอัลกุรอาน ซึ่งบางส่วนมีความเป็นกวีมากกว่า และในส่วนอื่นๆ มีลักษณะคล้ายร้อยแก้ว คำคล้องจองที่พบได้ทั่วไปในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเด่นชัดในซูเราะห์เมกกะยุคก่อนๆ หลายบท ซึ่งข้อบทที่ค่อนข้างสั้นทำให้คำคล้องจองมีความโดดเด่น ประสิทธิผลของรูปแบบดังกล่าวเห็นได้ชัด เช่น ในสุระ 81 และไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อความเหล่านี้สร้างความประทับใจให้กับมโนธรรมของผู้ฟัง บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนคำคล้องจองจากบทกลอนชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อการสนทนา ส่วนต่อมายังรักษาแบบฟอร์มนี้ไว้ แต่สไตล์จะอธิบายได้มากกว่า [111] [112]

ข้อความในอัลกุรอานดูเหมือนจะไม่มีจุดเริ่มต้น ตรงกลาง หรือจุดสิ้นสุด โครงสร้างที่ไม่เชิงเส้นนั้นคล้ายกับเว็บหรือตาข่าย [11]การจัดเรียงข้อความบางครั้งถือว่าขาดความต่อเนื่อง ขาดลำดับเหตุการณ์หรือใจความและความซ้ำซาก [xiii] [xiv] Michael Sellsซึ่งอ้างถึงงานของนักวิจารณ์Norman O. Brownยอมรับข้อสังเกตของ Brown ที่ว่าการแสดงออกทางวรรณกรรมอัลกุรอานที่ดูเหมือนไร้ระเบียบ—รูปแบบการจัดองค์ประกอบที่กระจัดกระจายหรือแยกส่วนในวลีของ Sells—อันที่จริงแล้วอุปกรณ์ทางวรรณกรรมมีความสามารถ ของการส่งผลที่ลึกซึ้งราวกับว่าความเข้มของข้อความพยากรณ์กำลังทำลายยานพาหนะของภาษามนุษย์ที่กำลังสื่อสารอยู่ [115] [116]การขายยังกล่าวถึงความซ้ำซากของอัลกุรอานที่มีการถกเถียงกันมาก โดยมองว่าสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ทางวรรณกรรมเช่นกัน

ข้อความอ้างอิงตัวเองเมื่อพูดถึงตัวเองและอ้างอิงถึงตัวเอง ตามคำกล่าวของสเตฟาน ไวลด์ คัมภีร์อัลกุรอานแสดงให้เห็นถึงลักษณะเชิงเปรียบเทียบ นี้ โดยการอธิบาย จำแนก ตีความ และปรับให้คำที่เหมาะสมที่จะถ่ายทอด การอ้างอิงตนเองนั้นชัดเจนในตอนที่อัลกุรอานอ้างถึงตัวเองว่าเป็นการเปิดเผย ( แทนซิล ) การรำลึก ( ซิกริ ) ข่าวสาร ( นะบะอฺ ) หลักเกณฑ์ ( ฟุรกอน ) ในลักษณะที่กำหนดตนเอง (ยืนยันความเป็นพระเจ้าของมันอย่างชัดแจ้ง "และนี่ เป็นการรำลึกอันจำเริญที่เราได้ประทานลงมา ดังนั้น พวกเจ้าปฏิเสธมันแล้วหรือ?”) [117]หรือในแท็ก "พูด" ที่ปรากฏบ่อยๆ เมื่อมูฮัมหมัดได้รับคำสั่งให้พูด (เช่น "จงกล่าวเถิด" จงกล่าวเถิด "แนวทางที่ถูกต้องของพระเจ้าคือแนวทางที่ถูกต้อง" "จงกล่าวเถิด" แล้วท่านจะโต้เถียงกับเราในเรื่องพระเจ้าหรือไม่") . ตามที่ Wild คัมภีร์อัลกุรอานมีการอ้างอิงตนเองสูง คุณลักษณะนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสุระเมกกะยุคแรก [118]

การตีความ

การตีความสุระ 108 ของอัลกุรอานในช่วงต้น

คัมภีร์อัลกุรอานได้จุดประกายการวิจารณ์และการอธิบาย ( ตัฟซีร ) มากมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่ออธิบาย "ความหมายของโองการอัลกุรอาน ชี้แจงการนำเข้าและค้นหาความสำคัญของมัน" [119]

Tafsir เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการที่เก่าแก่ที่สุดของชาวมุสลิม ตามคัมภีร์กุรอาน มูฮัมหมัดเป็นคนแรกที่อธิบายความหมายของโองการสำหรับชาวมุสลิมในยุคแรก [120] เอ็กเซจในยุคแรกๆ อื่นๆ รวมถึง สหายของมูฮัมหมัดสองสามคนเช่นอบูบักร , 'อุมัร อิบน์ อัล-คัตตาบ , ' อุษมาน อิบัน' อัฟฟาน , ʻ อาลี อิบน์ อาบี ตอลิบ , ' อับดุลลาห์ อิบน์ มัส'อูด , อับดุลลาห์ อิบน์ อับบาส , อุบาย ibn Ka'b , Zayd ibn Thaabit , Abu Moosaa al-Ash'ari , และ'Abdullah ibn al-Zubayr . [121]การอรรถาธิบายในสมัยนั้นจำกัดอยู่เพียงคำอธิบายแง่มุมทางวรรณกรรมของข้อนั้นๆ ภูมิหลังของการเปิดเผย และบางครั้ง การตีความข้อหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของอีกข้อ หากโองการนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บางครั้งประเพณีบางอย่าง ( สุนัต ) ของมุฮัมมัดก็ถูกเล่าเพื่อให้ความหมายชัดเจน [119]

เนื่องจากอัลกุรอานพูดเป็นภาษาอาหรับคลาสสิกผู้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในภายหลังจำนวนมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวอาหรับ) จึงไม่เข้าใจอัลกุรอานภาษาอาหรับเสมอไป พวกเขาไม่เข้าใจการพาดพิงที่ชัดเจนสำหรับชาวมุสลิมในยุคแรก ๆ ที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับ และพวกเขาเกี่ยวข้องกับการประนีประนอม ความขัดแย้งที่ชัดเจนของหัวข้อในอัลกุรอาน ผู้วิจารณ์ที่เชี่ยวชาญในภาษาอาหรับอธิบายการพาดพิง และบางทีที่สำคัญที่สุด อธิบายว่าโองการอัลกุรอานใดถูกเปิดเผยในช่วงต้นอาชีพการพยากรณ์ของมุฮัมมัด ว่าเหมาะสมกับชุมชนมุสลิมยุคแรกสุด และถูกเปิดเผยในภายหลัง ยกเลิกหรือ "ยกเลิก" ( นาสิก ) ข้อความก่อนหน้า ( มานศุข ) [122] [123]อย่างไรก็ตาม นักวิชาการคนอื่นๆ ยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกในอัลกุรอาน [124]

มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอัลกุรอานหลายเล่มโดยนักวิชาการจากทุกนิกาย ซึ่งเป็นที่นิยม ได้แก่ ตัฟซีร์อิบน์ กะษีร์ ตัฟซีร อัล - ญะละลัยนตัฟซีร อัล คาบีร์ ตั ฟซีร อัล เฏาะบารี ผลงานสมัยใหม่ของ Tafsir ได้แก่Ma'ariful Qur'anที่เขียนโดยMufti Muhammad Shafiและ Risale -i NurโดยBediüzzaman Said Nursi

การตีความลึกลับ

การตีความ ที่ลึกลับหรือSufiพยายามที่จะเปิดเผยความหมายภายในของอัลกุรอาน ผู้นับถือมุสลิมเคลื่อนตัวไปไกลกว่าจุดที่ชัดเจน ( zahir ) ของโองการต่างๆ และแทนที่จะเกี่ยวข้องกับโองการอัลกุรอานกับมิติภายในหรือลึกลับ ( บาติน ) และมิติทางอภิปรัชญาของจิตสำนึกและการดำรงอยู่ [125]จากข้อมูลของ Sands การตีความที่ลึกลับนั้นเป็นการชี้นำมากกว่าการเปิดเผย พวกเขาเป็นการพาดพิง ( อิศราต ) มากกว่าการอธิบาย ( ตัฟซีร ) พวกเขาบ่งบอกถึงความเป็นไปได้เท่าที่พวกเขาแสดงให้เห็นข้อมูลเชิงลึกของนักเขียนแต่ละคน [126]

การตีความของ Sufi ตามคำกล่าวของ Annabel Keeler ยังยกตัวอย่างการใช้แก่นเรื่องความรัก ดังตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ในการตีความอัลกุรอานของ Qushayri:

เมื่อมูซามาถึงตามเวลาที่กำหนด และพระเจ้าของเขาตรัสกับเขา เขาถามว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า! โปรดเปิดเผยพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้พบพระองค์” อัลลอฮ์ตอบว่า “เจ้ามองไม่เห็นข้า! แต่มองไปที่ภูเขา หากมันยังมั่นคงอยู่กับที่ เจ้าเท่านั้นที่จะเห็นเรา” เมื่อพระเจ้าของเขาปรากฏที่ภูเขานั้น พระองค์ทรงทำให้มันกลายเป็นผงธุลี และมูซาก็หมดสติไป เมื่อเขาฟื้น เขาก็ร้องว่า “ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์! ฉันกลับใจใหม่ต่อพระองค์ และฉันคือผู้ศรัทธากลุ่มแรก”

—  กุรอาน7:143

โมเสสใน 7:143 มาถึงแนวทางของผู้ที่มีความรัก เขาขอนิมิต แต่ความปรารถนาของเขาถูกปฏิเสธ เขาถูกบังคับให้ต้องทนทุกข์ทรมานโดยได้รับคำสั่งให้มองไปที่อื่นที่ไม่ใช่ผู้เป็นที่รักในขณะที่ภูเขาสามารถมองเห็นได้ พระเจ้า. ภูเขาพังทลายและโมเสสเป็นลมเมื่อเห็นการสำแดงของพระเจ้าบนภูเขา ในคำพูดของ Qushayri โมเสสมาเหมือนคนหลายพันคนที่เดินทางไกล และไม่มีอะไรเหลือสำหรับโมเสสของโมเสส ในสถานะแห่งการทำลายล้างจากตัวเขาเองนั้น โมเสสได้รับอนุญาตให้เปิดเผยความเป็นจริง จากมุมมองของซูฟี พระเจ้าทรงเป็นที่รักเสมอ ความปรารถนาและความทุกข์ทรมานของผู้เดินทางจะนำไปสู่การรับรู้ความจริง [127]

ผู้ชายกำลังอ่านอัลกุรอานที่มัสยิด Umayyad, ดามัสกัส, ซีเรีย

มุฮัมมัด ฮุเซน ตะบะตะบาอีกล่าวว่า ตามคำอธิบายที่ได้รับความนิยมในหมู่นักอรรถาธิบายในภายหลัง ฏอวิลบ่งชี้ถึงความหมายเฉพาะของอายะฮฺหนึ่งๆ ความหมายของการประทานลงมา ( แทน ซิล ) ซึ่งตรงกันข้ามกับเฏาะวิลนั้นชัดเจนตามความหมายที่ชัดเจนของถ้อยคำที่ถูกประทานลงมา แต่คำอธิบายนี้แพร่หลายมากจนปัจจุบันกลายเป็นความหมายหลักของta'wilซึ่งเดิมหมายถึง 'การกลับมา' หรือ 'สถานที่กลับมา' ในทรรศนะของตะบะตะเบอี สิ่งที่ถูกเรียกว่าตะวิลหรืออนิเมติกการตีความอัลกุรอานไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหมายของคำเพียงอย่างเดียว ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับความจริงและความเป็นจริงบางอย่างที่เกินความเข้าใจของคนทั่วไป แต่จากความจริงและความเป็นจริงเหล่านี้เองที่หลักการของหลักคำสอนและคำสั่งปฏิบัติของอัลกุรอานได้เผยแพร่ออกมา การตีความไม่ใช่ความหมายของข้อนี้—แต่เป็นการถ่ายทอดผ่านความหมายนั้นในลักษณะของการคายน้ำแบบพิเศษ มีความเป็นจริงทางจิตวิญญาณ—ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการออกกฎ หรือจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการอธิบายคุณลักษณะอันสูงส่ง—และจากนั้นก็มีความสำคัญจริงที่เรื่องราวในอัลกุรอานอ้างถึง [128] [129]

เด็กสาวชาวมุสลิม ชีอะฮ์ที่อ่านอัลกุรอานวางอยู่บนแท่น พับ ( เรฮาล ) ในช่วงเดือนรอมฎอนในเมือง Qomประเทศอิหร่าน

ตามความเชื่อของชีอะฮฺ ผู้ที่หยั่งรากลึกในความรู้เช่นมูฮัมหมัดและอิหม่ามรู้ความลับของอัลกุรอาน อ้างอิงจาก Tabatabaei ข้อความ "ไม่มีใครรู้ความหมายของมันยกเว้นพระเจ้า" ยังคงใช้ได้โดยไม่มีประโยคที่ขัดแย้งหรือมีคุณสมบัติ [130]ดังนั้น เท่าที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้ ความรู้เกี่ยวกับการตีความอัลกุรอานจึงสงวนไว้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น แต่ตะบะตะบะอีใช้อายะฮฺอื่นและสรุปว่าผู้ที่พระเจ้าชำระให้บริสุทธิ์ย่อมรู้การตีความอัลกุรอานในระดับหนึ่ง [129]

อ้างอิงจากตะบะตะแบมีการตีความลึกลับทั้งที่ยอมรับได้และไม่ยอมรับ ตาวิลที่ยอมรับได้หมายถึงความหมายของโองการที่เกินกว่าความหมายตามตัวอักษร ค่อนข้างเป็นความหมายโดยนัย ซึ่งสุดท้ายแล้วมีเพียงพระเจ้า เท่านั้นที่รู้ และไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรงผ่านความคิดของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ข้อที่เป็นคำถามในที่นี้อ้างถึงคุณสมบัติของมนุษย์ในการมา การไป การนั่ง ความพอใจ ความโกรธ และความเศร้าโศก ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีสาเหตุมาจากพระเจ้า การเฏาะฮีลที่ยอมรับไม่ได้คือการที่ผู้หนึ่ง "ถ่ายโอน" ความหมายที่ชัดเจนของโองการไปสู่ความหมายอื่นโดยวิธีการพิสูจน์ วิธีนี้ไม่มีความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน แม้ว่าตาวิล ที่ยอมรับไม่ได้นี้ได้รับการยอมรับอย่างมาก มันไม่ถูกต้องและไม่สามารถนำมาใช้กับโองการอัลกุรอานได้ การตีความที่ถูกต้องคือความจริงที่บทกวีอ้างถึง พบได้ในโองการทั้งหมด ทั้งแบบชี้ขาดและคลุมเครือเหมือนกัน มันไม่ใช่ความหมายของคำ มันเป็นความจริงที่สูงส่งเกินคำบรรยาย พระเจ้าได้แต่งเติมคำเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาเข้าใกล้ความคิดของเรามากขึ้น ในแง่นี้พวกเขาเป็นเหมือนสุภาษิตที่ใช้สร้างภาพในใจและช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจความคิดที่ตั้งใจไว้ได้อย่างชัดเจน [129] [131]

ประวัติข้อคิดเห็นของ Sufi

หนึ่งในผู้เขียนการตีความลึกลับที่โดดเด่นก่อนศตวรรษที่ 12 คือสุลามิ (ค.ศ. 1021) โดยที่งานของผู้เขียนนั้นจะทำให้ข้อคิดเห็นของซูฟีในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้ ความเห็นที่สำคัญของสุลามีคือหนังสือชื่อHaqaiq al-Tafsir ('ความจริงของ Exegesis') ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นของ Sufis ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ผลงานอื่นๆ อีกหลายชิ้นปรากฏขึ้น รวมทั้งข้อคิดเห็นของ Qushayri (ค.ศ. 1074), Daylami (d. 1193), Shirazi (d. 1209) และ Suhrawardi (d. 1234) งานเหล่านี้รวมถึงเนื้อหาจากหนังสือของ Sulami บวกกับผลงานของผู้เขียน งานหลายชิ้นเขียนเป็นภาษาเปอร์เซีย เช่น งานของ Maybudi (d. 1135) kashf al-asrar ('การเปิดเผยความลับ') [125] รูมิ(ค.ศ. 1273) เขียนกวีนิพนธ์อาถรรพ์จำนวนมหาศาลไว้ในหนังสือมาธนะวี รูมีใช้คัมภีร์อัลกุรอานอย่างหนักในบทกวีของเขา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่บางครั้งถูกละเว้นในการแปลงานของรูมี ข้อความจากอัลกุรอานจำนวนมากสามารถพบได้ในMathnawiซึ่งบางคนคิดว่าเป็นการตีความอัลกุรอานแบบซูฟี หนังสือของรูมีนั้นไม่ได้มีการอ้างอิงจากอัลกุรอานและรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รูมีพูดถึงอัลกุรอานบ่อยกว่า [132] Simnani (d. 1336) เขียนงานอรรถาธิบายลึกลับเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอิทธิพลสองเล่ม เขากระทบยอดความคิดเกี่ยวกับการสำแดงของพระเจ้าผ่านและในโลกทางกายภาพกับความรู้สึกของอิสลามนิกายสุหนี่ [133]คำบรรยาย Sufi ที่ครอบคลุมปรากฏในศตวรรษที่ 18 เช่นงานของ Ismail Hakki Bursevi (d. 1725) งานของเขาruh al-Bayan ('จิตวิญญาณแห่งการอธิบาย') เป็นอรรถาธิบายมากมาย เขียนเป็นภาษาอาหรับ เป็นการผสมผสานแนวคิดของผู้เขียนเองกับความคิดของบรรพบุรุษของเขา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ibn Arabi และGhazali ) [133]

ระดับของความหมาย

อัลกุรอานในศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์ Reza Abbasi
คัมภีร์อัลกุรอานในแอฟริกาเหนือในศตวรรษที่ 11 ที่บริติชมิวเซียม

ไม่เหมือนกับกลุ่ม Salafis และ Zahiri, Shias และ Sufi รวมถึงนักปรัชญามุสลิม คนอื่นๆ เชื่อว่าความหมายของอัลกุรอานไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงด้านตัวอักษรเท่านั้น [84] : 7 สำหรับพวกเขา มันเป็นความคิดที่สำคัญว่าอัลกุรอานก็มีแง่มุมภายในเช่นกัน Henry Corbinเล่าสุนัตที่ย้อนกลับไปยังมูฮัมหมัด :

อัลกุรอานมีลักษณะภายนอกและความลึกที่ซ่อนอยู่ ความหมายที่แปลกใหม่และความหมายที่ลึกลับ ความหมายลึกลับนี้จะปกปิดความหมายลึกลับ (ความลึกนี้มีความลึกหลังจากภาพของทรงกลมท้องฟ้าซึ่งอยู่ในกันและกัน) ดังนั้นมันจึงมีความหมายลึกลับเจ็ดประการ (เจ็ดความลึกของความลึกที่ซ่อนอยู่) [84] : 7 

ตามมุมมองนี้ เห็นได้ชัดว่าความหมายภายในของอัลกุรอานไม่ได้ลบล้างหรือทำให้ความหมายภายนอกเป็นโมฆะ แต่เป็นเหมือนจิตวิญญาณซึ่งให้ชีวิตแก่ร่างกาย [134] คอร์ บินถือว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีส่วนในปรัชญาอิสลามเนื่องจากวิทยาศาตร์เองก็ไปควบคู่กับวิทยาพยากรณ์ [84] : 13 

ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับzahir ('แง่มุมภายนอก') ของข้อความเรียกว่าtafsirและข้อคิดเห็นที่ลึกลับและลึกลับที่เกี่ยวข้องกับbatinเรียกว่าta'wil ('การตีความ' หรือ 'คำอธิบาย') ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำข้อความกลับไปที่ จุดเริ่มต้น. นักวิจารณ์ที่มีความเฉลียวฉลาดเชื่อว่าความหมายสูงสุดของอัลกุรอานนั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ [11]ในทางตรงกันข้ามคัมภีร์กุรอานตามตัวอักษรตามมาด้วยSalafisและZahirisคือความเชื่อที่ว่าควรยึดถือคัมภีร์กุรอานตามความหมายที่ชัดเจนเท่านั้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การจัดสรรใหม่

การจัดสรรใหม่เป็นชื่อเรียกของ ลักษณะ พิเศษของอดีตมุสลิมบางคนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ รูปแบบหรือการตีความซ้ำบางครั้งอาจมุ่งไปสู่การขอโทษโดยอ้างอิงถึงประเพณีทางวิชาการของอิสลามน้อยลงซึ่งสร้างบริบทและจัดระบบการอ่าน (เช่น โดยระบุบางโองการที่ยกเลิก) ประเพณีการตีความนี้ใช้วิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้: การต่อรองใหม่ทางไวยากรณ์ การต่อรองใหม่ตามการตั้งค่าข้อความ การดึงข้อมูล และการยอมจำนน [135]

การแปล

การแปลอัลกุรอานเป็นปัญหาและยากมาโดยตลอด หลายคนโต้แย้งว่าข้อความอัลกุรอานไม่สามารถทำซ้ำในภาษาหรือรูปแบบอื่นได้ [136]นอกจากนี้ คำภาษาอาหรับอาจมีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท ทำให้การแปลที่ถูกต้องยากยิ่งขึ้น [137]

อย่างไรก็ตาม อัลกุรอานได้รับการแปลเป็นภาษาแอฟริกันเอเชียและยุโรป เป็นส่วนใหญ่ [57]ผู้แปลอัลกุรอานคนแรกคือซัลมานชาวเปอร์เซียผู้แปลสุรัตอัล-ฟาติฮาเป็นภาษาเปอร์เซียในช่วงศตวรรษที่เจ็ด [138]การแปลอัลกุรอานอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 884 ในAlwar ( Sindh , อินเดีย , ปัจจุบันคือปากีสถาน ) โดยคำสั่งของ Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ตามคำร้องขอของราชา Mehruk ชาวฮินดู [139]

การแปลอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างเต็มที่ครั้งแรกนั้นทำขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 10 และ 12 ในภาษาเปอร์เซีย กษัตริย์ซามานิด มันซูร์ที่ 1 (ค.ศ. 961–976) ได้สั่งให้นักวิชาการกลุ่มหนึ่งจากโคราซานแปลตัฟซีร์ อัล-เฏาะบารี ซึ่งแต่ เดิมเป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาเปอร์เซีย ต่อมาในศตวรรษที่ 11 ลูกศิษย์คนหนึ่งของAbu ​​Mansur Abdullah al-Ansariได้เขียนตัฟซีรของอัลกุรอานเป็นภาษาเปอร์เซีย ทั้งหมด ในศตวรรษที่ 12 Najm al-Din Abu Hafs al-Nasafiได้แปลอัลกุรอานเป็นภาษาเปอร์เซีย [140]ต้นฉบับของหนังสือทั้งสามเล่มยังคงอยู่และได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง [ต้องการการอ้างอิง ]

ประเพณีอิสลามยังถือได้ว่ามีการแปลสำหรับจักรพรรดิเนกุสแห่งอบิสซีเนียและจักรพรรดิเฮราคลิอุ สแห่งไบแซนไทน์ เนื่องจากทั้งสองได้รับจดหมายจากมูฮัมหมัดซึ่งมีโองการจากอัลกุรอาน [137]ในศตวรรษแรก การอนุญาตให้แปลไม่ใช่ปัญหา แต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้คำแปลในการอธิษฐานได้หรือไม่ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในปี 1936 มีการแปลถึง 102 ภาษา [137]ในปี 2010 Hürriyet Daily News and Economic Reviewรายงานว่าอัลกุรอานถูกนำเสนอใน 112 ภาษาที่งานนิทรรศการอัลกุรอานนานาชาติครั้งที่ 18 ที่กรุงเตหะราน [141]

การแปลอัลกุรอานในปี ค.ศ. 1143 ของRobert of Ketton สำหรับ Peter the Venerable , Lex Mahumet pseudopropheteเป็นภาษาตะวันตก ( ละติน ) เป็นครั้งแรก [142] Alexander Ross เสนอฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี ค.ศ. 1649 จากการแปลภาษาฝรั่งเศสของL'Alcoran de Mahomet (1647) โดยAndre du Ryer ในปี 1734 George Saleได้แปลอัลกุรอานเป็นภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในเชิงวิชาการ อีกอันผลิตโดยRichard Bellในปี 1937 และอีกอันผลิตโดยArthur John Arberryในปีพ.ศ. 2498 ผู้แปลทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิม มีการแปลโดยชาวมุสลิมจำนวนมาก การแปลภาษาอังกฤษสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยมโดยชาวมุสลิม ได้แก่ การแปลของ Oxford World Classic โดยMuhammad Abdel Haleem , The Clear Quran โดย Mustafa Khattab, การแปลของ Sahih Internationalและอื่น ๆ อีกมากมาย

เช่นเดียวกับการแปลพระคัมภีร์ บางครั้งนักแปลภาษาอังกฤษชอบใช้คำและโครงสร้างภาษาอังกฤษโบราณมากกว่าคำสมัยใหม่หรือแบบดั้งเดิมที่เทียบเท่ากัน ตัวอย่างเช่น นักแปลสองคนที่มีผู้อ่านอย่างกว้างขวางคือAbdullah Yusuf AliและMarmaduke Pickthallใช้พหูพจน์และเอกพจน์yeและthouแทนที่จะใช้you ร่วมกัน [143]

คัมภีร์กุรอานชารีฟฉบับแปล Gurmukhiที่เก่าแก่ที่สุดพบในหมู่บ้านLandeของเขต Mogaของ Punjab ซึ่งพิมพ์ในปี 1911 [144]

การบรรยาย

กฎของการบรรยาย

การอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องเป็นเรื่องของระเบียบวินัยที่แยกออกมาต่างหากชื่อตัจวิดซึ่งกำหนดรายละเอียดว่าควรอ่านอัลกุรอานอย่างไร วิธีออกเสียงแต่ละพยางค์ ความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับสถานที่ที่ควรหยุดชั่วคราว ไปจนถึงelisionsที่ซึ่งการออกเสียงควรยาวหรือสั้น ที่ใดควรออกเสียงตัวอักษรพร้อมกัน และที่ใดควรแยกออกจากกัน ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าระเบียบวินัยนี้ศึกษากฎหมายและวิธีการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องและครอบคลุมสามประการ ประเด็นหลัก: การออกเสียงพยัญชนะและสระ ที่เหมาะสม (การเปล่งเสียงของหน่วยเสียง อัลกุรอาน) กฎการหยุดสวดชั่วคราวและการเริ่มสวดใหม่ และคุณลักษณะทางดนตรีและความไพเราะของการสวด [146]

เพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง ผู้อ่านควรปฏิบัติตามโปรแกรมการฝึกอบรมกับครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ข้อความที่นิยมมากที่สุดสองข้อที่ใช้อ้างอิงสำหรับ กฎ tajwidคือ Matn al-Jazariyyah โดยIbn al-Jazari [147]และ Tuhfat al-Atfal โดย Sulayman al-Jamzuri

การอ่านออกเสียงของนักอ่านชาวอียิปต์สองสามคน เช่นEl Minshawy , Al-Hussary , Abdul Basit , Mustafa Ismailมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนารูปแบบการท่องในปัจจุบัน [148] [149] [150] : 83  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการ ท่องระดับโลก โดยเห็นได้จากความนิยมของนักท่องหญิงเช่นMaria Ulfahจากจาการ์ตา [146]วันนี้ ฝูงชนเต็มหอประชุมสำหรับการแข่งขันอ่านอัลกุรอาน ในที่ สาธารณะ [151] [14]

การบรรยายมีสองประเภท:

 1. Murattalช้ากว่า ใช้สำหรับการศึกษาและฝึกฝน
 2. Mujawwadหมายถึงบทสวดช้าๆ ที่ใช้ศิลปะเชิงเทคนิคขั้นสูงและการปรับเสียงให้ไพเราะ เช่นเดียวกับการแสดงในที่สาธารณะโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม มันถูกกำกับและขึ้นอยู่กับผู้ชมสำหรับ นักอ่าน mujawwadพยายามที่จะมีส่วนร่วมของผู้ฟัง [152]

การอ่านค่าต่างๆ

หน้าอัลกุรอานที่มีเครื่องหมายการเปล่งเสียง

เครื่องหมายการเปล่งเสียงที่ ระบุเสียงสระเฉพาะ ( ตัชคีล ) ถูกนำมาใช้ในข้อความของอัลกุรอานในช่วงชีวิตของเศาะหาบะฮฺ คนสุดท้าย [153]ต้นฉบับอัลกุรอานชุดแรกไม่มีเครื่องหมายเหล่านี้ ทำให้สามารถถ่ายทอดการอ่านซ้ำที่เป็นไปได้หลายครั้งด้วยข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเดียวกัน อิบนุ มูจาฮิดนักวิชาการมุสลิมในศตวรรษที่ 10 จากกรุงแบกแดดมีชื่อเสียงจากการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเจ็ดบทที่ยอมรับได้ เขาศึกษาบทอ่านที่หลากหลายและความน่าเชื่อถือ ของ บทอ่านเหล่านั้น และเลือกบทอ่านในศตวรรษที่ 8 จำนวน 7 บทจากเมืองเมกกะเมดินาคูฟา บาสราและดามัสกัส. อิบนุ มูจาฮิดไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดเขาจึงเลือกผู้อ่าน 7 คน แทนที่จะเป็น 6 หรือ10 คน แต่สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับประเพณีการเผยพระวจนะ วันนี้การอ่านที่นิยมมากที่สุดคือการอ่านโดยḤafṣ (d. 796) และWarsh (d. 812) ซึ่งเป็นไปตามผู้อ่านสองคนของ Ibn Mujahid, Aasim ibn Abi al-Najud (Kufa, d. 745) และNafi' al -มาดานี (เมดินา ค.ศ. 785) ตามลำดับ อัลกุรอาน มาตรฐานที่มีอิทธิพลของไคโรใช้ระบบที่ซับซ้อนของเครื่องหมายเสียงสระที่ดัดแปลงและชุดของสัญลักษณ์เพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดนาทีและขึ้นอยู่กับการบรรยายของʻAsim ซึ่งเป็นบทสวดของ Kufa ในศตวรรษที่ 8 ฉบับนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการพิมพ์อัลกุรอานสมัยใหม่ [53] [59]

การอ่านอัลกุรอานในรูปแบบต่างๆ คือ ตัวแปรที่เป็นข้อความประเภทหนึ่ง [154] [155]จากข้อมูลของ Melchert (2008) ความไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเสียงสระที่จะจัดหา ส่วนใหญ่กลับไม่สะท้อนถึงความแตกต่างทางภาษาถิ่น และประมาณ 1 ใน 8 ความไม่เห็นด้วยเกี่ยวข้องกับการใส่จุดด้านบนหรือไม่ หรือใต้บรรทัด. [156]

นัสเซอร์จัดหมวดหมู่การอ่านแบบแปรผันออกเป็นประเภท ย่อยต่างๆ รวมถึงสระภายใน สระเสียงยาวการผสม ( shaddah ) การผสมกลมกลืนและการสลับ [157]

ในบางครั้ง อัลกุรอานในยุคแรกๆ ต้นฉบับภาษาซีเรียจากศตวรรษที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเขียนขึ้นตามการอ่านของIbn Amir ad- Dimashqi [158]การศึกษาอื่นชี้ให้เห็นว่าต้นฉบับนี้มีเสียงร้องของภูมิภาคฮิมซี [159]

การเขียนและการพิมพ์

การเขียน

ก่อนที่การพิมพ์จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 19 อัลกุรอานถูกส่งมาในรูปแบบต้นฉบับที่เขียนขึ้นโดยนักคัดลายมือและนักคัดลอก ต้นฉบับแรกสุดเขียนด้วยḤijāzī -typescript ต้นฉบับ แบบ ฮิญาซียังคงยืนยันว่าการถ่ายทอดอัลกุรอานเป็นลายลักษณ์อักษรเริ่มขึ้นในระยะแรก อาจเป็นไปได้ว่าในศตวรรษที่ 9 สคริปต์เริ่มมีเส้นหนาขึ้น ซึ่งเรียกตามธรรมเนียมว่าKuficสคริปต์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 สคริปต์ใหม่เริ่มปรากฏในสำเนาอัลกุรอานและแทนที่สคริปต์ก่อนหน้า เหตุผลที่เลิกใช้รูปแบบเดิมคือใช้เวลานานเกินไปในการผลิตและความต้องการสำเนาเพิ่มขึ้น ผู้คัดลอกจะเลือกรูปแบบการเขียนที่เรียบง่ายกว่า เริ่มต้นในศตวรรษที่ 11 รูปแบบการเขียนที่ใช้หลักๆ คือนัสก์ , มูฮักกัก , รายันณีและในโอกาสที่หายากกว่านั้นคืออักษรทูลูธ Naskhถูกใช้อย่างแพร่หลายมาก ในแอฟริกาเหนือและไอบีเรีย รูปแบบ Maghribīเป็นที่นิยม ความแตกต่างที่ชัดเจนกว่านั้นคือ อักษร มคธที่ใช้เฉพาะทางตอนเหนือของอินเดียสไตล์ Nastaʻlīqนั้นไม่ค่อยได้ใช้ในโลกเปอร์เซีย [160] [161]

ในตอนแรก อัลกุรอานไม่ได้เขียนด้วยจุดหรือพู่กัน คุณลักษณะเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อความในช่วงชีวิตของเศาะหาบะฮฺ คนสุดท้าย [153]เนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อต้นฉบับ สำเนาอัลกุรอานจึงถูกจัดขึ้นในมัสยิดเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้ สำเนาเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปของชุด 30 ส่วนหรือจูซ ในแง่ของประสิทธิภาพ ผู้คัดลอกชาวเติร์กเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด นี่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แพร่หลาย วิธีการพิมพ์ที่ไม่เป็นที่นิยม และด้วยเหตุผลด้านความสวยงาม [162] [163]

ในขณะที่อาลักษณ์อิสลามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่ผู้หญิงบางคนก็ทำงานเป็นนักวิชาการและนักคัดลอก ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำสำเนาข้อความนี้คือAmina, bint al-Hajj ʿAbd al-Latifนัก กฎหมายชาวโมร็อกโก [164]

การพิมพ์

อัลกุรอานแบ่งออกเป็น 6 เล่ม จัดพิมพ์โดย Dar Ibn Kathir, Damascus-Beirut

การพิมพ์แกะไม้จากคัมภีร์อัลกุรอานมีบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 10 [165]

สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียส ที่2 (ค.ศ. 1503–1512) สั่งพิมพ์แบบเคลื่อนย้ายภาษาอาหรับ เพื่อแจกจ่ายในหมู่ ชาวคริสต์ในตะวันออกกลาง อัลกุรอานฉบับสมบูรณ์เล่มแรกที่พิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้ผลิต ขึ้นในเวนิสในปี ค.ศ. 1537–1538 สำหรับ ตลาด ออตโตมันโดยPaganino Paganiniและ Alessandro Paganini [167] [168]แต่อัลกุรอานนี้ไม่ได้ใช้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดจำนวนมาก [169]อีกสองฉบับรวมถึงฉบับพิมพ์โดยบาทหลวงAbraham Hinckelmannในฮัมบูร์กในปี ค.ศ. 1694, [170]และโดยนักบวชชาวอิตาลีLudovico Maracciในปาดัวในปี ค.ศ. 1698 พร้อมคำแปลและคำอธิบายภาษาละติน [171]

สำเนาอัลกุรอานที่พิมพ์ในช่วงเวลานี้พบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักวิชาการด้านกฎหมายชาวมุสลิม : การพิมพ์ภาษาอาหรับเป็นสิ่งต้องห้ามในอาณาจักรออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1483 ถึง 1726 ในขั้นต้นถึงกับมีโทษถึงตาย [172] [163] [173]การห้ามการพิมพ์ด้วยอักษรอาหรับของออตโตมันถูกยกเลิกในปี 1726 สำหรับข้อความที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาตามคำร้องขอของIbrahim Muteferrikaซึ่งพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาในปี 1729 ยกเว้นหนังสือในภาษาฮีบรูและภาษายุโรป ซึ่งไม่มีข้อจำกัด หนังสือน้อยมาก และไม่มีตำราทางศาสนา ถูกพิมพ์ในจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลาอีกศตวรรษ [xv]

ในปี พ.ศ. 2329 แคทเธอรีนมหาราชแห่งรัสเซียสนับสนุนแท่นพิมพ์สำหรับ "ตาตาร์และอักขรวิธีตุรกี" ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยมีมุลลาห์ อุสมาน อิสมาอิล เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตอักษรอาหรับ อัลกุรอานพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นี้ในปี 1787 พิมพ์ซ้ำในปี 1790 และ 1793 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และในปี 1803 ในคาซาน [xvi]การพิมพ์ครั้งแรกในอิหร่านปรากฏในเตหะราน (พ.ศ. 2371) การแปลเป็นภาษาตุรกีพิมพ์ในกรุงไคโรในปี พ.ศ. 2385 และในที่สุดฉบับออตโตมันตามทำนองคลองธรรมอย่างเป็นทางการฉบับแรกได้รับการพิมพ์ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลระหว่าง พ.ศ. 2418 และ พ.ศ. 2420 เป็นชุดสองเล่ม ในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับแรก [176] [177]

กุสตาฟ ฟลูเกลตีพิมพ์คัมภีร์อัลกุรอานฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. 2377 ในเมืองไลป์ซิกซึ่งยังคงมีอำนาจในยุโรปมาเกือบหนึ่งศตวรรษ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ในกรุงไคโร ตีพิมพ์คัมภีร์กุรอานฉบับหนึ่งในปี พ.ศ. 2467 ฉบับนี้เป็นผลมาจากการเตรียมการที่ยาวนาน เนื่องจากเป็นมาตรฐานของอักขรวิธีอัลกุรอาน และยังคงเป็นพื้นฐานของฉบับต่อๆ ไป [160]

วิจารณ์

เกี่ยวกับการอ้างแหล่งกำเนิดจากสวรรค์ นักวิจารณ์อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มี อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งไม่เพียงนำมาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งควรจะเป็นการเปิดเผยที่เก่าแก่กว่าของพระเจ้า แต่ยังมาจากแหล่งนอกรีต นอกศาสนา ไม่มีหลักฐานและแหล่งธาตุเช่น The Syriac Infancy Gospel และ Gospel of James อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ไบเบิลไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับจนกระทั่งหลังจากอัลกุรอานเสร็จสิ้นโดยมีแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของยิว-คริสเตียนที่ได้รับการแปลในภายหลัง เนื่องจากการปฏิเสธการตรึงกางเขนของพระเยซูในคัมภีร์กุรอาน นักวิชาการบางคนยังสงสัยว่าManichaeanซึ่งเป็นศาสนาทวินิยมที่เชื่อในสองพลังนิรันดร์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์กุรอาน

Tafsir'ilmi เชื่อว่าอัลกุรอานทำนายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้แต่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ข้อวิจารณ์โต้แย้ง ข้อพระคัมภีร์ที่ถูกกล่าวหาว่าอธิบายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ชีววิทยา วิวัฒนาการของโลก และชีวิตมนุษย์ มีข้อเข้าใจผิดและผิดหลักวิทยาศาสตร์ [179] [180] [181]การอ้างคำทำนายส่วนใหญ่อาศัยความกำกวมของภาษาอาหรับซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งของการวิจารณ์ แม้จะเรียกตัวเองว่าหนังสือที่ชัดเจน แต่ภาษาอัลกุรอานก็ขาดความชัดเจน [185]

การวิพากษ์วิจารณ์อื่น ๆ ชี้ไปที่ทัศนคติทางศีลธรรมที่อัลกุรอานกล่าวอ้าง ตัวอย่าง ได้แก่Sword Verseซึ่งบางคนตีความว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรงต่อ "คนต่างศาสนา" และAn-Nisa วัย 34 ปีซึ่งบางคนมองว่าเป็นการแก้ตัวเรื่องความรุนแรงในครอบครัว

ความสัมพันธ์กับวรรณคดีเรื่องอื่น

หน้าจากอัลกุรอาน ( 'Umar-i Aqta' ) อิหร่านอัฟกานิสถานราชวงศ์ติมูริดค.  1400 . สีน้ำทึบแสง หมึกและสีทองบนกระดาษในสคริปต์Muqaqqaq 170 x 109 เซนติเมตร (67 นิ้ว × 43 นิ้ว) ภูมิภาคประวัติศาสตร์: อุซเบกิสถาน .

กลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมบางกลุ่มเช่นBaháʼí FaithและDruzeมองว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน ความเชื่อ Baháʼíอัลกุรอานได้รับการยอมรับว่าเป็นการเปิดเผยที่แท้จริงจากพระเจ้าพร้อมกับการเปิดเผยของศาสนาอื่น ๆ ในโลก อิสลามเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์ของการเปิดเผยที่ก้าวหน้า พระบาฮาอุลลาห์ศาสดาผู้ก่อตั้ง ศาสนา บาไฮ เป็นพยานถึงความถูกต้องของอัลกุรอาน โดยเขียนว่า "จงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าไม่ได้อ่านอัลกุรอานดอกหรือ จงอ่านมัน เพื่อเจ้าจะได้พบความจริงสำหรับหนังสือเล่มนี้ แท้จริงแล้วคือแนวทางอันเที่ยงตรง นี่คือแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกคนที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกคนที่อยู่ในแผ่นดิน" [186] หัวแข็ง Universalistsอาจแสวงหาแรงบันดาลใจจากอัลกุรอาน มีการเสนอว่าอัลกุรอานมีความคล้ายคลึงกับ Diatessaron , Protoevangelium ของ James , Infancy Gospel of Thomas , Gospel of Pseudo-MatthewและArab Infancy Gospel [187] [188]นักวิชาการคนหนึ่งเสนอว่า Diatessaron ในฐานะผู้ประสานข่าวประเสริฐอาจนำไปสู่ความคิดที่ว่าข่าวประเสริฐของคริสเตียนเป็นข้อความเดียว [189]

คัมภีร์ไบเบิล

พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เจ้า แท้จริงแล้ว แท้จริงแล้ว ศาสดา คัมภีร์นั้นเป็นการยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ดังที่พระองค์ทรงเปิดเผยคัมภีร์เตารอตและข่าวประเสริฐก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้คน และยังได้เปิดเผยมาตรฐานเพื่อแยกแยะระหว่างถูกและผิด . [190]

—  3:3-4

คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงความสัมพันธ์กับหนังสือในอดีต ( โตราห์และพระวรสาร ) ถึงต้นกำเนิดที่ไม่เหมือนใคร โดยกล่าวว่าหนังสือทั้งหมดได้รับการเปิดเผยโดยพระเจ้าองค์เดียว [191]

ตามที่Christoph Luxenberg (ในThe Syro-Aramaic Reading of the Koran ) ภาษาของอัลกุรอานนั้นคล้ายคลึงกับภาษาซีรีแอก [192]อัลกุรอานเล่าเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์มากมายที่เล่าขานในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและคริสเตียน ( Tanakh , คัมภีร์ไบเบิล ) และวรรณกรรมที่ให้ข้อคิดทางวิญญาณ ( Apocrypha , Midrash ) แม้ว่าจะแตกต่างกันในรายละเอียดมากมาย อาดัมเอโนค โนอาห์เอเบอร์เชลาห์อับราฮัมโลทIshmael , Isaac , Jacob , Joseph , Job , Jethro , David , Solomon , Elijah , Elisha , Jonah , Aaron , Moses , Zechariah , John the Baptist and Jesusถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานว่าเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า (ดู ผู้เผยพระวจนะของศาสนาอิสลาม ) อันที่จริงโมเสสถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานมากกว่าบุคคลอื่นๆ [193]พระเยซูถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานบ่อยกว่ามูฮัมหมัด (ตามชื่อ มูฮัมหมัดมักถูกเรียกว่า "ศาสดา" หรือ "อัครสาวก") ในขณะที่พระนางมารีอาถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานมากกว่าในพันธสัญญาใหม่ [194]

การเขียนภาษาอาหรับ

หลังจากอัลกุรอานและการเพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามตัวอักษรภาษาอาหรับได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในรูปแบบศิลปะ Sibawayhนักไวยากรณ์ภาษาอาหรับได้เขียนหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอาหรับที่เรียกว่า "Al-Kitab" ซึ่งอาศัยภาษาในคัมภีร์กุรอานเป็นหลัก Wadad Kadiศาสตราจารย์ด้านภาษาตะวันออกใกล้และอารยธรรมที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและ Mustansir Mir ศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษาที่Youngstown State Universityระบุว่าอัลกุรอานมีอิทธิพลเป็นพิเศษต่อสำนวน แก่นเรื่อง คำอุปมาอุปมัย บรรทัดฐาน และสัญลักษณ์ของวรรณกรรมอาหรับ และเพิ่ม สำนวนใหม่และความหมายใหม่ของคำเก่าก่อนอิสลามที่จะแพร่หลาย [195]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. ^ การออกเสียงภาษาอังกฤษแตกต่างกันไป: / k ə ˈ r ɑː n / , /- ˈ r æ n / , / k ɔː -/ , / k -/ ; [1]โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัลกุรอานตัวสะกด / k ʊr ˈ ɑː n / , / - ˈ r æ n / ; [2]โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบบริติช / k ɒ r ˈɑː n /. [3][4]
 2. ^ การ ออกเสียงภาษาอาหรับสามารถถอดเสียงตามหน่วยเสียงเป็น /al.qurˈʔaːn/ การออกเสียงจริงในภาษาอาหรับวรรณกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สระตัวแรกแปรผันตั้งแต่ [ o ]ถึง [ ʊ ]ในขณะที่สระตัวที่สองแปรผันตั้งแต่ [ æ ]ถึง [ a ] ​​ถึง [ ɑ ] ตัวอย่างเช่น การออกเสียงในอียิปต์คือ [qorˈʔɑːn]และใน Central East Arabia[ qʊrˈʔæːn]
 3. (การสะกดคำในภาษาอังกฤษ) แบบฟอร์ม Alcoran (และรูปแบบอื่นๆ) เป็นแบบปกติก่อนศตวรรษที่ 19 เมื่อรูปแบบนี้ล้าสมัย [5] [6]รูปแบบอัลกุรอานมีมากที่สุดตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 จนถึงทศวรรษที่ 1980 เมื่อมันถูกแทนที่ด้วยอัลกุรอานหรืออัลกุรอาน [6] [7] [8] [9]คำทับศัพท์อื่นๆ ได้แก่อัล-โคแรน ,โคแรน ,กุรานและอัล-กุรอาน คำคุณศัพท์แตกต่างกันไปเช่นกันและรวมถึง Koranic , Quranicและ Qur'anic(บางครั้งเป็นตัวพิมพ์เล็ก) [10]
 4. ^ ในนิกายจำนวนน้อย มีเพียงอัลกุรอานเท่านั้นที่ใช้เป็นแหล่งแนวทางที่เรียกว่าลัทธิอัลกุรอาน
 5. ^ หะดีษส่วนใหญ่มาจากมุฮัมมัด แต่บางส่วนมาจากผู้ใกล้ชิดที่สุด นักวิชาการมุสลิมได้ทำงานอย่างรอบคอบเพื่อรับรองพวกเขา
 6. ^ ตามคำบอกเล่าของเวลช์ในสารานุกรมอิสลามโองการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำว่าฮิคมา น่าจะถูกตีความในแง่ของ IV, 105 ซึ่งมีการกล่าวว่า "มูฮัมหมัดจะตัดสิน ( tahkum ) มนุษยชาติบนพื้นฐานของ หนังสือที่ถูกประทานลงมาแก่เขา”
 7. ^ "อัครสาวกของพระเจ้าตอบว่า 'บางครั้งก็ (เปิดเผย) เหมือนเสียงระฆัง รูปแบบของการดลใจนี้ยากที่สุดในบรรดาทั้งหมด จากนั้นสถานะนี้จะดับลงหลังจากที่ฉันเข้าใจสิ่งที่ได้รับการดลใจ บางครั้งทูตสวรรค์มาในรูปแบบ ของชายคนหนึ่งและพูดกับฉัน และฉันก็เข้าใจสิ่งที่เขาพูด" อาอิชากล่าวเพิ่มเติมว่า แท้จริงแล้วฉันเห็นท่านนบีได้รับการดลใจจากพระเจ้าในวันที่อากาศหนาวจัด และสังเกตเห็นเหงื่อที่หยดลงมาจากหน้าผากของท่าน (ขณะที่การดลใจสิ้นสุดลง)" [43]
 8. ^ "น้อยคนนักที่จะเชื่อว่า … อัลกุรอานคือ … คำพูดของมูฮัมหมัด บางทีเขาอาจจะกำหนดขึ้นหลังจากอ่านจบด้วยซ้ำ" [56]
 9. สำหรับทั้งการอ้างสิทธิ์ว่าการอ่านแบบต่างๆ ยังคงถูกส่งต่อไปและการอ้างว่าไม่มีการจัดทำฉบับวิจารณ์ดังกล่าว โปรดดูที่ Gilliot, C., "Creation of a fixed text" [61]
 10. ^ "น้อยคนนักที่จะเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นคำพูดของมุฮัมมัด บางทีเขาอาจจะกำหนดขึ้นหลังจากอ่านจบ" [56]
 11. ^ ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านความคิดอิสลามแห่งมหาวิทยาลัยปารีส โมฮัมเหม็ด อาร์คูน ชาวแอลจีเรีย [74]
 12. นักวิชาการ ^ ไม่เห็นด้วยกับจำนวนที่แน่นอน แต่นี่เป็นความขัดแย้งเรื่อง "การวางส่วนระหว่างกลอนไม่ใช่ข้อความ" [91] [92]
 13. ^ "ขั้นตอนสุดท้ายของการรวบรวมและประมวลเนื้อหาของอัลกุรอานได้รับคำแนะนำจากหลักการสำคัญประการหนึ่ง: พระวจนะของพระเจ้าจะต้องไม่ถูกบิดเบือนหรือแปดเปื้อนโดยการแทรกแซงของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เห็นได้ชัดว่าไม่มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะ แก้ไขโองการต่างๆ มากมาย จัดระเบียบเป็นหน่วยเฉพาะเรื่อง หรือนำเสนอตามลำดับเวลา... สิ่งนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในอดีตโดยนักวิชาการอิสลามในยุโรปและอเมริกา ผู้ซึ่งพบว่าอัลกุรอานไม่เป็นระเบียบ ซ้ำซาก และมาก อ่านยาก" [113]
 14. ^ ซามูเอล เปปีส์: "ใคร ๆ ก็รู้สึกยากที่จะเห็นว่ามนุษย์คนใดจะถือว่าอัลกุรอานเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนในสวรรค์ ดีเกินไปสำหรับโลก เป็นหนังสือที่เขียนดี หรือแท้จริงแล้วเป็นหนังสือเลย และไม่ใช่ แรปโซดีที่งุนงง เขียน ตราบเท่าที่การเขียนยังดำเนินไป แย่ที่สุดเท่าที่หนังสือแทบทุกเล่มเคยมีมา!” [114]
 15. "โรงพิมพ์รายใหญ่ของออตโตมันพิมพ์หนังสือรวมกันเพียง 142 เล่มในระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษของการพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2270 ถึง พ.ศ. 2381 เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อเท็จจริงที่ว่าหนังสือแต่ละเล่มพิมพ์ในจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น สถิตินี้แสดงให้เห็น ว่าการเปิดตัวของแท่นพิมพ์ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทางวัฒนธรรมของออตโตมันจนกระทั่งการเกิดขึ้นของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชีวิตชีวาในกลางศตวรรษที่สิบเก้า" [ 174]
 16. ^ "ด้วยค่าใช้จ่ายของจักรวรรดิ ได้มีการก่อตั้ง 'Tatar and Turkish Typography' ขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยนักวิชาการในประเทศ มุลลาห์ ออสมาน อิสมาอิล เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตตัวพิมพ์ หนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกๆ ของโรงพิมพ์นี้คือ Qur' และโดยแพทย์และนักเขียน Johann Georg v. Zimmermann (d. 1795) ซึ่งเป็นเพื่อนกับ Catherine II สำเนาของสิ่งพิมพ์มาถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัย Göttingen ผู้อำนวยการของมันคือ Christian Gottlob Heyne (d. 1812) ) ได้นำเสนอผลงานทันทีใน Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen(28 กรกฎาคม พ.ศ. 2331); ในนั้นเขาชี้ให้เห็นถึงความงามของประเภทภาษาอาหรับโดยเฉพาะ มีการเพิ่มการเคลือบเงาขอบข้อความภาษาอาหรับซึ่งประกอบด้วยตัวแปรการอ่านส่วนใหญ่ สำนักพิมพ์ถูกทำซ้ำโดยไม่เปลี่ยนแปลงในปี 1790 และ 1793 ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เปรียบเทียบ Schnurrer, Bibliotheca arabica, no. 384); ต่อมา หลังจากย้ายโรงพิมพ์ไปยังคาซาน ฉบับต่างๆ ปรากฏในรูป แบบต่างๆ des ouvrages arabes ฉบับ X, 95; ชเนอร์เรอร์, CF ฟอน Bibliotheca Arabica, 385 ต้นฉบับจัดทำโดย Bayerische Staatsbibliothek – มิวนิก เยอรมนีเครื่องหมายชั้น BSB A.or.554
 17. Gerd Puin อ้างถึงใน Atlantic Monthly, มกราคม 1999: «อัลกุรอานอ้างตัวเองว่าเป็น 'mubeen' หรือ 'ชัดเจน' แต่ถ้าคุณดู คุณจะสังเกตเห็นว่าทุก ๆ ประโยคที่ห้าหรือมากกว่านั้นไม่สมเหตุสมผลเลย... ความจริงก็คือหนึ่งในห้าของข้อความโครานิกนั้นไม่สามารถเข้าใจได้...« [66 ]

การอ้างอิง

 1. ^ dictionary.reference.com: koran
 2. ^ dictionary.reference.com:คัมภีร์กุรอาน
 3. ^ พจนานุกรมเคมบริดจ์:โครัน
 4. ^ พจนานุกรมเคมบริดจ์:คัมภีร์กุรอาน
 5. ^ "อัลโคแรน". พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ด ฉบับ 1 (ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . พ.ศ. 2431. น. 210 .
 6. ^ a b "Google Books Ngram Viewer" . Google หนังสือ สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 .
 7. ^ "อัลกุรอาน". พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ฉบับ 5 (ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . พ.ศ. 2444 น. 753 .
 8. ^ "อัลกุรอาน" . Oxford English Dictionary (ฉบับออนไลน์) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . (ต้องสมัครสมาชิกหรือเป็นสมาชิกสถาบันที่เข้าร่วม )
 9. ^ "อัลกุรอาน" . Oxford English Dictionary (ฉบับออนไลน์) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . (ต้องสมัครสมาชิกหรือเป็นสมาชิกสถาบันที่เข้าร่วม )
 10. ^ "อัลกุรอาน" . พจนานุกรม Merriam- Webster
 11. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j k l m n Nasr 2007
 12. อาร์เบอร์รี, อาเธอร์ (1956). อัลกุรอานตีความ ลอนดอน หน้า 191. ไอเอสบีเอ็น 0684825074. เป็นที่ยืนยันได้ว่าภายในวรรณกรรมของชาวอาหรับนั้นกว้างขวางและเต็มไปด้วยเนื้อร้องทั้งในบทกวีและร้อยแก้วอันสูงส่ง ไม่มีอะไรเทียบได้กับมัน
 13. โทโรปอฟ, แบรนดอน; บัคเคิลส์, ลุค (2547). ทำคู่มือ Idiot's to World Religions ให้สมบูรณ์ อัลฟ่า หน้า 126. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59257-222-9. ชาวมุสลิมเชื่อว่าการเผชิญหน้าอันศักดิ์สิทธิ์หลายครั้งของมูฮัมหมัดในช่วงที่เขาอยู่ในเมกกะและเมดินาเป็นแรงบันดาลใจให้คัมภีร์กุรอ่านส่วนที่เหลือ ซึ่งเกือบสิบสี่ศตวรรษต่อมายังคงเป็นผลงานชิ้นเอกที่โดดเด่นของภาษาอาหรับ
 14. อรรถเป็น เอสโปซิโต, จอห์น (2010). อิสลาม: ทางอันเที่ยงตรง (พิมพ์ครั้งที่ 4) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 21. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-539600-3."ตลอดประวัติศาสตร์ ชาวคริสต์อาหรับหลายคนถือว่าภาษาอาหรับเป็นความสมบูรณ์แบบของภาษาและวรรณกรรมอาหรับ
 15. แลมเบิร์ต, เกรย์ (2556). ผู้นำกำลังมา! . เวสต์โบว์เพรส หน้า 287. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4497-6013-7.
 16. รอย เอช. วิลเลียมส์; ไมเคิล อาร์. ดรูว์ (2555). ลูกตุ้ม: คนรุ่นก่อนกำหนดปัจจุบันและทำนายอนาคตของเราอย่างไร สื่อแนวหน้า หน้า 143. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59315-706-7.
 17. ^ กุรอาน 97:1-5
 18. อรรถเป็น ฟิชเชอร์ แมรี่แพ็ต (2540) ศาสนาที่มีชีวิต: สารานุกรมแห่งศรัทธาของโลก (ฉบับแก้ไข) ลอนดอน: สำนักพิมพ์ IB Tauris หน้า 338.
 19. ^ กุรอาน 17:106
 20. ปีเตอร์ส, เฟ. (2003). พระวจนะและน้ำพระทัยของพระเจ้า . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน . หน้า  12–13 _ ไอเอสบีเอ็น 978-0-691-11461-3.
 21. ^ วีลเลอร์, แบรนนอน เอ็ม. (2545). ผู้เผยพระวจนะในอัลกุรอาน: ความ รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกุรอานและการอรรถาธิบายของชาวมุสลิม เอ แอนด์ ซี สีดำ หน้า 2. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8264-4957-3.
 22. ^ แครอล, จิล. "อัลกุรอานและหะดีษ" . ศาสนาโลก. สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2562 .
 23. Patton, Ibn Ḥanbal and the Miḥna , 1897 : น.54
 24. อรรถเป็น ดอนเนอร์ เฟร็ด (2549) "บริบททางประวัติศาสตร์". ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) Cambridge Companion กับอัลกุรอาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 31–33
 25. อรรถabc คั ม โป ฮวน อี. (2552) สารานุกรมอิสลาม . ข้อเท็จจริงในไฟล์ หน้า 570–574. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8160-5454-1.
 26. ^ ไนโกเซียน, โซโลมอน เอ. (2547). อิสลาม: ประวัติศาสตร์ คำสอน และการปฏิบัติ (ฉบับใหม่) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา หน้า 65–80. ไอเอสบีเอ็น 978-0-253-21627-4.
 27. ^ วีลเลอร์, แบรนนอน เอ็ม. (2545). ผู้เผยพระวจนะในอัลกุรอาน: ความ รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกุรอานและอรรถกถาของชาวมุสลิม ต่อเนื่อง หน้า 15. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8264-4956-6.
 28. ^ Nasr 2003 , หน้า 42
 29. อรรถเป็น ซานดิคชี, เอิซเลม; ไรซ์, กิลเลียน (2554). คู่มือการตลาดอิสลาม . หน้า 38. ไอเอสบีเอ็น 9781849800136.
 30. ^ สตรีท, ไบรอัน วี. (2544). การรู้หนังสือและการพัฒนา: มุมมองชาติพันธุ์วิทยา . หน้า 193.
 31. ^ บราวน์, นอร์แมน โอ. (1991). Apocalypse และ/หรือ Metamorphosis . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 81. ไอเอสบีเอ็น 0520072987.
 32. ^ "ศัพท์ภาษาอราเมอิกที่ครอบคลุม" . Hebrew Union College - สถาบันศาสนาของชาวยิว เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 ตุลาคม2017 สืบค้นเมื่อ31 สิงหาคม 2556 .
 33. ^ กุรอาน 75:17
 34. ^ กุรอาน 7:204
 35. ^ ดู "Ķur'an, al-",สารานุกรมอิสลามออนไลน์และ 9:111
 36. ^ กุรอาน 20:2เปรียบเทียบ
 37. ^ คัมภีร์กุรอาน 25:32เปรียบเทียบ
 38. ^ ยาฟเฟอร์, อับบาส; แจฟเฟอร์, มาสุมะ ( 2552 ). วิทยาศาสตร์อัลกุรอาน สำนักข่าวไอแคส หน้า 100-1 11–15. ไอเอสบีเอ็น 978-1-904063-30-8.
 39. ^ ทาบาตะเบ 1988 , p. 98
 40. อรรถa bc d e f g ริชาร์ด เบลล์ (ปรับปรุงและขยายโดย W. Montgomery Watt ) (1970) บทนำของเบ ลล์ต่ออัลกุรอาน มหาวิทยาลัย กด. หน้า 31–51 ไอเอสบีเอ็น 978-0-85224-171-4.
 41. อรรถเป็น พี.เอ็ม. โฮลท์, แอน เค.เอส. แลมบ์ตัน และเบอร์นาร์ด ลูอิส (1970) ประวัติศาสตร์อิสลามของเคมบริดจ์ (Reprint. ed.) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กด. หน้า 32. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-29135-4.
 42. เดนเฟอร์, อาหมัด ฟอน (1985). Ulum al-Qur'an : an Introduction to the sciences of the Qur an (Repr. ed.) มูลนิธิอิสลาม. หน้า 37. ไอเอสบีเอ็น 978-0-86037-132-8.
 43. ^ "คำแปลของ Sahih Bukhari เล่ม 1" . ศูนย์เพื่อการมีส่วนร่วมของชาวมุสลิม-ชาวยิว มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 10 มกราคม 2555
 44. ^ กุรอาน 53:5
 45. ^ กุรอาน 53:6-9
 46. ^ บูห์ล คุณพ่อ (พ.ศ. 2555) [พ.ศ. 2456–2479]. “มูฮัมหมัด”. ในHoutsma, M. Th. ; Arnold, ไต้หวัน ; บาสเซ็ต อาร์; Hartmann, R. (บรรณาธิการ). สารานุกรมอิสลาม (1 ฉบับ) ดอย : 10.1163/2214-871X_ei1_SIM_4746 . ไอเอสบีเอ็น 9789004082656.
 47. ^ กุรอาน 7:157
 48. กุนเธอร์, เซบาสเตียน (2545). "มูฮัมหมัดศาสดาผู้ไม่รู้หนังสือ: ลัทธิอิสลามในอัลกุรอานและอรรถกถาอัลกุรอาน" วารสารกุรอานศึกษา . 4 (1): 1–26. ดอย : 10.3366/jqs.2002.4.1.1 .
 49. รอสลัน อับดุล-ราฮิม (ธันวาคม 2017). "Demythologizing อัลกุรอาน ทบทวนการเปิดเผยผ่าน Naskh al-Qur'an" . Global Journal อัล-เฏาะเกาะฟะฮ . 7 (2): 62. ดอย : 10.7187/GJAT122017-2 . ISSN 2232-0474 . 
 50. ^ "วัดคือเดอโครัน?" . Koran.nl (ในภาษาดัตช์) 18 กุมภาพันธ์ 2559.
 51. อรรถa b c ตาบาตาเบ 1988 , p. 99:

  เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าดูเหมือนจะถูกคุกคามด้วยการเปลี่ยนแปลง กาหลิบ [ที่สาม] จึงสั่งให้ห้าในกุรอราจากบรรดาสหาย (หนึ่งในนั้นคือ Zayd ibn Thābit ผู้รวบรวมเล่มแรก) ให้สร้างสำเนาอื่นๆ จากเล่มแรก ซึ่งจัดทำขึ้นตามคำสั่งของกาหลิบองค์แรกและถูกเก็บไว้กับ Ḥafṣah ภรรยาของท่านศาสดาและบุตรสาวของกาหลิบองค์ที่สอง

  สำเนาอื่นๆ อยู่ในมือของชาวมุสลิมในพื้นที่อื่นแล้ว ถูกรวบรวมและส่งไปยังเมดินา ซึ่งตามคำสั่งของกาหลิบ พวกเขาถูกเผา (หรือตามที่นักประวัติศาสตร์บางคน ถูกทำลายด้วยการต้ม) ดังนั้นจึงมีการทำสำเนาขึ้นหลายฉบับ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ในเมดินา ฉบับหนึ่งอยู่ในเมกกะ และอีกฉบับถูกส่งไปยังชัม (ดินแดนที่ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็นซีเรีย เลบานอน ปาเลสไตน์ และจอร์แดน) คูฟาและบาสรา

  ว่ากันว่านอกจากห้าเล่มนี้แล้ว สำเนาหนึ่งฉบับถูกส่งไปยังเยเมนและอีกฉบับหนึ่งไปยังบาห์เรนด้วย สำเนาเหล่านี้เรียกว่าสำเนาอิหม่ามและทำหน้าที่เป็นต้นฉบับสำหรับสำเนาทั้งหมดในอนาคต ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างสำเนาเหล่านี้กับเล่มแรกคือบท "Spirits of War" และ "Immunity" ถูกเขียนขึ้นในที่เดียวระหว่าง "The Heights" และ "Jonah"

 52. ^ อัลบุคอรีย์, มุฮัมมัด. "เศาะฮีหฺบุคอรี เล่ม 6 เล่ม 61 คำบรรยายหมายเลข 509 และ 510" . ศอฮิห์บุคอรีย์. com สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 .
 53. อรรถเป็น ริปปิน 2549 :
  • "กวีนิพนธ์และภาษา" โดยNavid Kermaniหน้า 107–20
  • สำหรับประวัติการรวบรวม โปรดดู "บทนำ" โดยTamara Sonnหน้า 5–6
  • สำหรับโลกาวินาศ โปรดดูที่ "การค้นพบ (ปลายทางสุดท้าย)" โดย Christopher Buck, p. 30.
  • สำหรับโครงสร้างวรรณกรรม โปรดดู "ภาษา" โดย Mustansir Mir, p. 93.
  • สำหรับการเขียนและการพิมพ์ ดูที่ "Written Transmission," โดยFrançois Déroche , pp. 172–87
  • สำหรับบทสวด ดูที่ "บทสวด" โดยAnna M. Gadeหน้า 481–93
 54. ^ Yusuff, Mohamad K. "Zayd ibn Thabit and the Glorious Qur'an" .
 55. ^ คุก 2000 , p. 117–24
 56. อรรถเอ บี ปีเตอร์ส 1991 , พี. 3–5
 57. อรรถ เป็น ข c d เลมัน โอลิเวอร์เอ็ด (2549). อัลกุรอาน: สารานุกรม . นิวยอร์ก: เลดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-32639-1.
  • สำหรับพระเจ้าในอัลกุรอาน (อัลเลาะห์) ดูที่ "อัลเลาะห์" โดย Zeki Saritoprak, pp. 33–40
  • สำหรับโลกาวินาศ ดูที่ "โลกาวินาศ" โดย Zeki Saritoprak, pp. 194–99
  • สำหรับการค้นหาข้อความภาษาอาหรับบนอินเทอร์เน็ตและการเขียน โปรดดู "Cyberspace and the Qur'an," โดยAndrew Rippin , pp. 159–63
  • สำหรับการประดิษฐ์ตัวอักษร ดูที่ "Calligraphy and the Qur'an" โดยOliver Leamanหน้า 130–35
  • สำหรับการแปล โปรดดูที่ "การแปลและอัลกุรอาน" โดย Afnan Fatani หน้า 657–69
  • สำหรับบทสวด โปรดดูที่ "ศิลปะและอัลกุรอาน" โดยTamara Sonnหน้า 71–81; และ "การอ่าน" โดย Stefan Wild หน้า 532–35
 58. ดอนเนอร์, เฟรด เอ็ม. (2014). "บทวิจารณ์: ข้อความวิจารณ์และต้นฉบับคัมภีร์กุรอาน โดย Keith E. Small" วารสารตะวันออกใกล้ศึกษา . 73 (1): 166–169. ดอย : 10.1086/674909 .
 59. อรรถเป็น เมลเชิร์ต คริสโตเฟอร์ (2543) "อิบนุ มูญาฮิดและการจัดตั้งเจ็ดการอ่านอัลกุรอาน" สตูเดีย อิสลามา (91): 5–22. ดอย : 10.2307/1596266 . จสท. 1596266 . 
 60. ^ Ibn Warraqอัลกุรอานไหน? ตัวแปร, ต้นฉบับ, ภาษาศาสตร์ , p. 45. หนังสือ Prometheus, 2011 ISBN 1591024307 
 61. กิลเลียต, ซี. (2549). "การสร้างข้อความคงที่". ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) Cambridge Companion กับอัลกุรอาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 52.
 62. ^ Warraq I, et al. Warraq ฉัน (เอ็ด) "ต้นกำเนิดของอัลกุรอาน: บทความคลาสสิกเกี่ยวกับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม" . การตอบสนอง ของคริสเตียนต่อการถกเถียงของชาวมุสลิม สรุปโดยชารอน โมราด, ลีดส์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 พฤษภาคม2554 สืบค้นเมื่อ15 มีนาคม 2554 .
 63. ^ "'The Qur'an: Text, Interpretation and Translation' Third Biannual SOAS Conference, 16–17 ตุลาคม 2546". Journal of Qur'anic Studies . 6 (1): 143–145. เมษายน 2547. doi : 10.3366/jqs.2004.6 .1.143 .
 64. แบร์กมันน์, อูเว่; Sadeghi, Behnam (กันยายน 2010). "โคเด็กซ์แห่งสหายของท่านศาสดาและอัลกุรอานของท่านศาสดา" อาราบิก้า 57 (4): 343–436. ดอย : 10.1163/157005810X504518 .
 65. ซาเดคี, เบห์นัม; Goudarzi, Mohsen (มีนาคม 2555) "Ṣan'ā' 1 และต้นกำเนิดของอัลกุรอาน" เดอร์ อิสลาม . 87 (1–2): 1–129. ดอย : 10.1515/islam-2011-0025 . S2CID 164120434 _ 
 66. อรรถเป็น เลสเตอร์ โทบี้ (มกราคม 2542) "อัลกุรอานคืออะไร" . แอตแลนติก_ สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2562 .
 67. อรรถเป็น คอแลน, ฌอน. "ชิ้นส่วนอัลกุรอาน ' เก่าที่สุด' ที่พบในมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม" . BBC สืบค้นเมื่อ22 กรกฎาคม 2558
 68. แดน บิเลฟสกี้ (22 กรกฎาคม 2558). "การค้นพบในอังกฤษ: ชิ้นส่วนอัลกุรอานอาจเก่าแก่พอๆ กับอิสลาม" . นิวยอร์กไทมส์. สืบค้นเมื่อ28 กรกฎาคม 2558 .
 69. ^ "แสงใหม่ในประวัติศาสตร์ของข้อความอัลกุรอาน?" . ฮัฟฟิงตันโพสต์ 24 กรกฎาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2558 .
 70. วัตตัน, วิกเตอร์ (1993), A student's approach to world friendships: Islam , Hodder & Stoughton, p. 1.ไอ978-0-340-58795-9 
 71. อรรถ เอบี กี โยมอิสลาม 2497 : น.74
 72. ^ พิคธอล MM (1981) อัลกุรอานอันทรงเกียรติ ชิคาโก อิลลินอยส์: Iqra' Book Center หน้า ปกเกล้า
 73. ^ Ibn Warraq, ทำไมฉันถึงไม่ใช่มุสลิม , 1995 : p.105
 74. เลสเตอร์, โทบี (มกราคม 1999). "อัลกุรอานคืออะไร" . แอตแลนติก_ สืบค้นเมื่อ8 เมษายน 2562 .
 75. กูซูม, นิดาล (มิถุนายน 2551). "อัลกุรอาน วิทยาศาสตร์ และ (ที่เกี่ยวข้อง) วาทกรรมของชาวมุสลิมร่วมสมัย " ไซกอน 43 (2):411+. ดอย : 10.1111/j.1467-9744.2008.00925.x . ISSN 0591-2385 . สืบค้นเมื่อ15 เมษายน 2562 . 
 76. ซาร์ดาร์, ซีอุดดิน (21 สิงหาคม 2551). "วิทยาศาสตร์แปลกๆ" . รัฐบุรุษคนใหม่. สืบค้นเมื่อ15 เมษายน 2562 .
 77. ^ ดู:
 78. ^ เจนเซ่น เอช. (2544). "ภาษาอารบิก". ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) สารานุกรมอัลกุรอาน ฉบับ 1. ไลเดน: สดใส หน้า 127–35
 79. อรรถเป็น ซอนน์, ทามารา (2010). อิสลาม : ประวัติย่อ (พิมพ์ครั้งที่สอง). ไวลีย์-แบล็กเวลล์. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4051-8093-1.
 80. ^ กุรอาน 85:22
 81. ^ มีร์ สัจจด์ อาลี; ไซนับ เราะห์มาน (2553). อิสลามและมุสลิมอินเดีย . สิ่งพิมพ์ของ Kalpaz หน้า 21. ไอเอสบีเอ็น 978-8178358055.
 82. ชีราซี, มูฮัมหมัด (2544). อัลกุรอาน - ถูกรวบรวมเมื่อใด? . ลอนดอน สหราชอาณาจักร: หนังสือน้ำพุ
 83. อรรถ กลาส ไซริล; สมิธ, ฮัสตัน (2545). สารานุกรมอิสลามฉบับใหม่ (แก้ไข พิมพ์ซ้ำ) โรว์แมน อัลตามิรา. หน้า 268. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7591-0190-6. สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2558 .
 84. อรรถเอ บี ซี ดี คอ ร์บิน 1993
 85. ^ กุรอาน 17:88
 86. วาซาลู, โซเฟีย (2545). "สุนทรพจน์อันน่าอัศจรรย์ของอัลกุรอาน: แนวทางทั่วไปและแนวทางส่วนบุคคล". วารสารอัลกุรอานศึกษา . 4 (2): 23–53. ดอย : 10.3366/jqs.2002.4.2.23 .
 87. ^ "การประท้วงเผาอัลกุรอานในอัฟกานิสถาน: วิธีที่ถูกต้องในการกำจัดอัลกุรอานคืออะไร" . นิตยสารสเลท . 22 กุมภาพันธ์ 2555.
 88. เซนเจอร์, เอริก (2548). ชาวดัตช์และพระเจ้าของพวกเขา . หน้า 129.
 89. ดูจามาล มาลิก (6 เมษายน 2020). อิสลามในเอเชียใต้: แก้ไข ขยาย และปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2 บริลล์ หน้า 580. ไอเอสบีเอ็น 9789004422711.
 90. ^ ดู:
  • "Kur`an, al-" สารานุกรมอิสลามออนไลน์
  • อัลเลน (2543) น. 53
 91. ^ คุก, อัลกุรอาน , 2543 : หน้า 119
 92. ^ อัลกุรอาน; บทนำสั้น ๆ ไมเคิลคุก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 119
 93. ^ مقطعاتเป็นพหูพจน์ของกริยาจาก قطع , 'to cut, break'
 94. อรรถเป็น แมสซีย์ คีธ (2545) "จดหมายลึกลับ" . ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) สารานุกรมอัลกุรอาน ฉบับ 3. ไลเดน: สดใส หน้า 472. ดอย : 10.1163/1875-3922_q3_EQCOM_00128 . ไอเอสบีเอ็น 9004123547.
 95. ^ "ภาคผนวก 1 หนึ่งในปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ [74:35]" . ICS/มัสยิดทูซอน สืบค้นเมื่อ8 มิถุนายน 2564 .
 96. ดุ๊ก, ไคส์. "RE: จำนวนคำเฉพาะในอัลกุรอาน" . ที่ เก็บจดหมาย สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2555 .
 97. อรรถa b ซาอีด, อับดุลลาห์ (2551). อัลกุรอาน :บทนำ ลอนดอน: เลดจ์ หน้า 62. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-42124-9.
 98. โครน, แพทริเซีย (10 มิถุนายน 2551). "เรารู้อะไรเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดจริงๆ" . เปิดประชาธิปไตย สืบค้นเมื่อ3 ตุลาคม 2562 .
 99. ^ กุรอาน 67:3
 100. ^ ศริโทปราการ, เซกิ (2549). "อัลเลาะห์" ในเลแมน, Oliver (ed.) อัลกุรอาน: สารานุกรม . นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 100-1 33–40. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-32639-1.
 101. ^ บั๊กซี (2549) "สมาบัติ (จุดหมายสุดท้าย)". ในRippin A et al. (บรรณาธิการ). The Blackwell Companion to the Qur'an (2a reimpr. เอ็ด) แบล็คเวลล์. หน้า 30. ไอเอสบีเอ็น 978140511752-4.
 102. ฮาลีม, มูฮัมหมัด อับเดล (2548). การทำความเข้าใจอัลกุรอาน: ธีมและรูปแบบ ไอบี ทอริส หน้า 82. ไอเอสบีเอ็น 978-1-86064-650-8.
 103. ^ ศริโทปราการ, เซกิ (2549). "โลกาวินาศ" ในเลแมน, Oliver (ed.) อัลกุรอาน: สารานุกรม . นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 100-1 194–99. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-32639-1.
 104. อรรถ a bcเอ แซ ค ฟาริด (2546) มาร์ติน ริชาร์ด ซี. (เอ็ด). สารานุกรมอิสลามและโลกมุสลิม (Online-Ausg. ed.) การอ้างอิงมักมิลลัน หน้า 568–562. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-865603-8.
 105. ^ กุรอาน 41:43
 106. อิซึสึ, โทชิฮิโกะ (6 มิถุนายน 2550) [2545]. แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม-ศาสนาในอัลกุรอาน (Repr. ed.) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย McGill-Queen หน้า 184. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7735-2427-9.
 107. ^ กุรอาน 2:274
 108. ^ กุรอาน 9:103
 109. อรรถa bc d e f g h ฉัน Nidhal 2011
 110. Boullata, Issa J (2002), "The Literary Structure of the Qur'an" ในMcAuliffe, Jane Dammen (ed.), Encyclopedia of the Qurʾān , vol. 3, ไลเดน: บริลล์, หน้า 101-1 192 , 204 , ไอเอสบีเอ็น 9004123547
 111. ^ เมียร์ เอ็ม (2549). " ภาษา ". ในRippin A et al. (บรรณาธิการ). The Blackwell Companion to the Qur'an (2a reimpr. เอ็ด) แบล็คเวลล์. หน้า 93. ไอเอสบีเอ็น 978140511752-4.
 112. โรเซนธาล, เฮอร์แมน; Waldstein, AS "Körner, Moses B. Eliezer" . สารานุกรมยิว. สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2565 .
 113. Approaches to the Asian Classics , Irene Blomm, William Theodore De Bary, Columbia University Press, 1990, หน้า 65
 114. ปีเตอร์สัน, แดเนียล ซี. (1990). "บทนำของบรรณาธิการ: เราจะวัดกันด้วยวิธีใด" . FARMS รีวิวหนังสือ สถาบัน Neal A. Maxwell สำหรับทุนการศึกษาทางศาสนาที่ BYU เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 4 มีนาคม2551 สืบค้นเมื่อ30 กันยายน 2556 .
 115. ^ ขาย, ไมเคิล (1999), ใกล้อัลกุรอาน , White Cloud Press
 116. บราวน์, นอร์แมน โอ (ฤดูหนาว พ.ศ. 2526–2527). "คติของอิสลาม". ข้อความทางสังคม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก 3 (8): 155–71. ดอย : 10.2307/466329 . จสท466329 . 
 117. ^ กุรอาน 21:50
 118. ไวลด์, สตีเฟน, เอ็ด (2549). การอ้างอิง ตนเองในอัลกุรอาน วีสบาเดิน: Harrassowitz. ไอเอสบีเอ็น 978-3-447-05383-9.
 119. อรรถเป็น "อรรถาธิบายของอัลกุรอาน" . ตัฟซีร อัลมิซาน . สถาบันเตาฮีดออสเตรเลีย
 120. ^ กุรอาน 2:151
 121. ^ บัซมุล, มูฮัมหมัด. การปรับแต่งและจัดเตรียมความ สมบูรณ์แบบในศาสตร์ของอัลกุรอาน หน้า 525.
 122. ^ "จะมีการยกเลิกในอัลกุรอานได้อย่างไร" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 มิถุนายน 2551
 123. ^ "โองการของอัลกุรอานถูกยกเลิกและ/หรือแทนที่หรือไม่" . mostmerciful.com . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 124. ^ อิสลาฮี, อามิน อาซาน. "การยกเลิกในอัลกุรอาน" . วารสารยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา. สืบค้นเมื่อ26 เมษายน 2556 .
 125. อรรถ เป็น ก็ อดลาส อลัน (2551) "ไม่มีไทล์ให้". สหาย Blackwell กับอัลกุรอาน (ปกอ่อน ed.) ไวลีย์-แบล็กเวลล์. หน้า 350–362 ไอเอสบีเอ็น 978-1-4051-8820-3.
 126. แซนส์, คริสติน ซาห์รา (2549). ข้อคิดเห็นของซูฟีเกี่ยวกับอัลกุรอานในอิสลามคลาสสิก (1. เผยแพร่, ถ่ายโอนไปยังการพิมพ์ดิจิทัล ed.) เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-36685-4.
 127. คีลเลอร์, แอนนาเบล (2549). "ซูฟีตัฟซีรเป็นกระจก: อัล-คูชายรีผู้พร่ำบ่นในลาตาอิฟ อัล-อิชารัต" วารสารอัลกุรอานศึกษา . 8 (1): 1–21. ดอย : 10.3366/jqs.2006.8.1.1 .
 128. ^ ตะบะตะบะอิ อัลลอฮ์ “หลักการตีความอัลกุรอาน” . ตัฟซีร อัล-มิซาน . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 1 ธันวาคม2551 สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 .
 129. อรรถa bc ตา ตาบัย อัลลามาห์ "วาทกรรมอัล-มิซาน" . Tafsir Al-Mizan <!-– อัลลามาห์ มูฮัมหมัด ฮุสเซน ตาบาตาบาย --> . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 ธันวาคม2551 สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 .
 130. ^ กุรอาน 3:7
 131. ^ "อัลกุรอานมีโองการและอรรถกถา" . อัลลามะห์ ตะบะตะบีอี . สถาบันมูลนิธิอิสลามมะอาเรฟ 2531. น. 37–45. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 132. โมจาดดี, จาวิด (2551). "ไม่มีชื่อเรื่อง". สหาย Blackwell กับอัลกุรอาน (ปกอ่อน ed.) ไวลีย์-แบล็กเวลล์. หน้า 363–373. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4051-8820-3.
 133. อรรถเป็น อีเลียส, จามาล (2010). "Sufi tafsirพิจารณาใหม่: สำรวจการพัฒนาประเภท" วารสารอัลกุรอานศึกษา . 12 (1–2): 41–55. ดอย : 10.3366/jqs.2010.0104 .
 134. ^ ตะบะตะบะอิ อัลลอฮ์ "แง่มุมภายนอกและภายในของอัลกุรอาน" . Tafseer Al-Mizan <!-– อัลลามาห์ มูฮัมหมัด ฮุสเซ็น ตาบาตาบาย --> . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 กรกฎาคม2551 สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 .
 135. มิลเลอร์, ดวน อเล็กซานเดอร์ (มิถุนายน 2552). "การจัดสรรใหม่: ผู้พักอาศัยในศาสนาคริสต์อิสลาม" . นิตยสารเซนต์ฟรานซิ5 (3): 30–33 . สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 .
 136. อัสลาน, เรซา (20 พฤศจิกายน 2551). "วิธีการอ่านอัลกุรอาน" . กระดานชนวน _ สืบค้นเมื่อ21 พฤศจิกายน 2551 .
 137. a b c Fatani, Afnan (2006), "Translation and the Qur'an", in Leaman, Oliver (ed.), The Qur'an: an Encyclopedia , New York: Routledge, pp. 657–69, ISBN 978-0-415-32639-1
 138. อัน-นาวาวี ,อัล-มัจมู', (ไคโร: Matba'at at-Tadamun nd), 380.
 139. ^ "การแปลอัลกุรอานภาษาอังกฤษ" . เสี้ยวเดือน . กรกฎาคม 2552. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 29 เมษายน 2557.
 140. ^ CE บอสเวิร์ธ สารานุกรมอิสลาม 2nd ed, Brill. "Al-Tabari, Abu Djafar Muhammad b. Djarir b. Yazid" ฉบับที่ 10 หน้า 14.
 141. ^ "ผู้เผยแพร่กว่า 300 รายเยี่ยมชมนิทรรศการอัลกุรอานในอิหร่าน " Hürriyet ข่าว ประจำวันและการทบทวนเศรษฐกิจ 12 สิงหาคม 2553.
 142. บลูม, โจนาธาน; แบลร์, ชีลา (2545). อิสลาม: หนึ่งพันปีแห่งศรัทธาและพลัง . นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า 42 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-09422-0.
 143. ^ "อัล-อิ-อิมรอน (ตระกูลอิมรอน) ตอนที่ 1" . อ่านอัลกุรอานออนไลน์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2010 . สืบค้นเมื่อ21 พฤศจิกายน 2553 .
 144. Pal, Amaninder (5 พฤษภาคม 2016) [4 เมษายน]. "การแปลอัลกุรอาน Gurmukhi โยงไปถึงหมู่บ้าน Moga " ทริบูสืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2559 .
 145. ^ อัลยา คาราเม. "อัลกุรอานจากโลกอิสลามตะวันออกระหว่างศตวรรษ ที่4/10 และ 6/12" (PDF) มหาวิทยาลัยเอดินบะระ . หน้า 109.
 146. อรรถ เป็น เล แมน โอลิเวอร์เอ็ด (2549), อัลกุรอาน: สารานุกรม , นิวยอร์ก: เลดจ์, ISBN 978-0-415-32639-1:
  • “ศิลปะกับอัลกุรอาน” โดยTamara Sonnหน้า 71–81;
  • “การอ่าน” โดย Stefan Wild หน้า 532–35
 147. ^ Tānawi, Qāri Izhār (21 มกราคม 2019). "อิมามผู้ยิ่งใหญ่แห่งกิรเราะฮฺ: มุฮัมมัด อิบนฺ อัล-ญะซารี" . อิล์มเกท. สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2563 .
 148. ^ Taha Shoeb (2 กุมภาพันธ์ 2018) [28 กันยายน 2017]. "Khalaf จาก Hamzah - ดูคุณลักษณะของการอ่านอัลกุรอ่านโดย Shahzada Husain Bhaisaheb " ดาวูดี โบห์ราเก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2020
 149. ^ Ejaz Taj (6 กันยายน 2018). "การพบปะกับยักษ์อียิปต์ อัล-มินชาวี อัล-ฮูรี มุตตาฟา อิสมาอิล และอับดุล-บาสิต อับดุส-ศอมัด " อิสลาม21c.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 พฤษภาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 .
 150. ฟริชคอฟ, ไมเคิล (28 ธันวาคม 2552). "การอ่านอัลกุรอานไกล่เกลี่ยและการแข่งขันอิสลามในอียิปต์ร่วมสมัย" . ใน Nooshin, Laundan (ed.) ในดนตรีและการละเล่นแห่งอำนาจในตะวันออกกลาง . ลอนดอน: เลดจ์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-7546-3457-7. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2020 – ผ่าน pdfslide.net
 151. ^ "การแข่งขันอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่วางแผนในอียิปต์" . iqna.ir _ 4 พฤษภาคม 2020 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 พฤษภาคม 2020
 152. เนลสัน, คริสตินา (2544). ศิลปะการอ่านอัลกุรอาน (ฉบับใหม่) ไคโร [ua]: มหาวิทยาลัยอเมริกัน ในไคโรเพรส ไอเอสบีเอ็น 978-9774245947.
 153. อรรถa b อิบัน Taymiyyah อาเหม็ด มัจมูอัลฟะตาวา รวมฟัตวา[ ฟัตวาทั้งหมด ]. หน้า 12/576.
 154. ^ ริปปิน 2549 :
  • “การส่งเป็นลายลักษณ์อักษร” โดยFrançois Dérocheหน้า 172–87
  • “การบรรยาย” โดย Anna M. Gade, หน้า 481–93
 155. ^ เล็ก, Keith E. (2011). การวิจารณ์ข้อความและต้นฉบับอัลกุรอาน หนังสือเล็กซิงตัน หน้า 109–111. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7391-4291-2.
 156. ^ เมลเชิร์ต, คริสโตเฟอร์ (2551). "ความสัมพันธ์ของการอ่านสิบครั้งต่อกันและกัน". วารสารกุรอานศึกษา . 10 (2): 73–87. ดอย : 10.3366/e1465359109000424 .
 157. เฮกมัต นัสเซอร์, Shady (2012). การส่งการอ่านที่หลากหลายของอัลกุรอาน: ปัญหาของ Tawatur และการเกิดขึ้นของ Shawdhdh บริล อคาเดมิค ผับ. ไอเอสบีเอ็น 978-9004240810.
 158. ดัตตัน, ยาซิน (2544). "ต้น Mushaf ตามการอ่านของ Ibn 'Amir" วารสารอัลกุรอานศึกษา . 3 (2): 71–89. ดอย : 10.3366/jqs.2001.3.1.71 .
 159. ^ รับบ์ Intisar (2549). "การอ่านอัลกุรอานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ: การรับรู้และความถูกต้อง (การอ่าน Ḥimṣī)" วารสารอัลกุรอานศึกษา . 8 (2): 88–127. ดอย : 10.3366/jqs.2006.8.2.84 .
 160. อรรถเป็น Déroche, François (2549) "การส่งเป็นลายลักษณ์อักษร". อินริปปิน, แอนดรูว์ ; และอื่น ๆ (บรรณาธิการ). The Blackwell Companion to the Qur'an (2a reimpr. เอ็ด) แบล็คเวลล์. หน้า 172–87. ไอเอสบีเอ็น 978140511752-4.
 161. ริดเดลล์, ปีเตอร์ จี. ; สตรีท, โทนี่; จอห์น, แอนโธนี เฮิร์ล (1997). อิสลาม: เรียงความเกี่ยวกับคัมภีร์ ความคิด และสังคม: งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่แอนโธนี เอช. จอห์นส์ ไลเดน: ยอดเยี่ยม หน้า 170–74. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-10692-5.
 162. ^ Faroqhi, สุริยา (2548). วิชาสุลต่าน: วัฒนธรรมและชีวิตประจำวันในจักรวรรดิออตโตมัน . ไอบี ทอริส หน้า 134–136. ไอเอสบีเอ็น 978-1-85043-760-4.
 163. อรรถเป็น บอสเวิร์ธ, คลิฟฟอร์ด เอ๊ดมันด์ , เอ็ด (2532). มัทบาอา” สารานุกรมอิสลาม: Fascicles 111–112 : Masrah Mawlid ไลเดน: อีเจ บริลล์ หน้า 803. ไอเอสบีเอ็น 9004092390.
 164. เจมส์, เดวิด (1 มกราคม 2554). “อามีนา บินต์ อัลฮัจญ์ อับดุลลาตีฟ” . อิน อัคคีมปอง, เอ็มมานูเอล เค ; เกตส์, เฮนรี หลุยส์ (บรรณาธิการ). พจนานุกรมชีวประวัติแอฟริกัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ดอย : 10.1093/acref/9780195382075.001.0001 . ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-538207-5. สืบค้นเมื่อ1 กรกฎาคม 2565 .
 165. ^ "การพิมพ์ของชาวมุสลิมก่อน Gutenberg" . muslimheritage.com .
 166. เครก 1979 , น. 203
 167. ^ "Saudi Aramco World : ตะวันออกพบตะวันตกในเวนิส" . archive.aramcoworld.com . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2 พฤศจิกายน2556 สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 .
 168. ^ นูโอโว, แองเจลา (1990). "ค้นพบอัลกุรอานภาษาอาหรับที่หายไปอีกครั้ง" ห้องสมุด . s6-12 (4): 273–292. ดอย : 10.1093/library/s6-12.4.273 .
 169. ^ "ปากานินีกุรอาน" . โครงการมาดีน . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ6 พฤษภาคม 2563 .
 170. ^ "อัลกุรอานในตะวันออกและตะวันตก: ต้นฉบับและหนังสือที่พิมพ์" . นิทรรศการออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สืบค้นเมื่อ3 เมษายน 2560 .
 171. ^ "ข้อความทั้งหมดของอัลกุรอานจากสำเนาภาษาอาหรับที่ถูกต้องที่สุดที่บรรยายด้วยความเที่ยงตรงสูงสุดและด้วยตัวอักษรที่สวยงามที่สุด เล่มที่ 2 หน้า 1 " นิทรรศการออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สืบค้นเมื่อ3 เมษายน 2560 .
 172. ^ Faroqhi, สุริยา (2548). วิชาสุลต่าน: วัฒนธรรมและชีวิตประจำวันในจักรวรรดิออตโตมัน . ไอบี ทอริส หน้า 134–36. ไอเอสบีเอ็น 978-1-85043-760-4.
 173. ^ วัตสัน 2511พี. 435; คลอกก์ 1979 , p. 67
 174. ฮานิโอกลู, ชุกรึ (2010). ประวัติโดยย่อของจักรวรรดิออตโตมันตอนปลาย . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 175. ^ ธ อร์น (2545). "ดัชนีลำดับเหตุการณ์, 371". ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) สารานุกรมอัลกุรอาน . เล่มที่ 3 ไลเดน: สดใส หน้า 251. ไอเอสบีเอ็น 9004123547.
 176. ^ อิริเย, อ.; Saunier, P. (2009). พจนานุกรม ประวัติศาสตร์ข้ามชาติของ Palgrave: ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน สปริงเกอร์. หน้า 627. ไอเอสบีเอ็น 978-1-349-74030-7.
 177. ^ Kamusella, T. (2012). การเมืองของภาษาและชาตินิยมในยุโรปกลางสมัยใหม่ . สปริงเกอร์. หน้า 265–266. ไอเอสบีเอ็น 978-0-230-58347-4.
 178. กริฟฟิธ, ซิดนีย์ เอช. (2013). "การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอาหรับโดยคริสเตียน". พระคัมภีร์ในภาษาอาหรับ: คัมภีร์ของ 'ผู้คนในหนังสือ' ในภาษาของศาสนาอิสลาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 127–154. ไอเอสบีเอ็น 978-0-691-15082-6. JSTOR  j.ctt28550z.9 .
 179. ^ คุก, อัลกุรอาน , 2543 : น.30
 180. ดูเพิ่มเติมที่:รูธเวน, มาลีส (2545). ความโกรธสำหรับพระเจ้า ลอนดอน: แกรนท์ หน้า 126.
 181. ^ "เว็บคีออสก์ฆราวาส: อัลกุรอานทำนายความเร็วของแสง? ไม่จริง " เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2551
 182. ลีร์วิค, Odd Bear (2010). ภาพของพระเยซูคริสต์ในอิสลาม: พิมพ์ครั้งที่ 2 (2nd ed.) นิวยอร์ก: Bloomsbury Academic . หน้า 100-1 33–66. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4411-8160-2.
 183. แวนสโบรห์, จอห์น (1977). การศึกษาอัลกุรอาน : แหล่งที่มาและวิธีการตีความพระคัมภีร์
 184. ไกส์เลอร์, นอร์แมน แอล. (1999). "อัลกุรอาน ต้นกำเนิดของอัลกุรอาน" สารานุกรมเบเกอร์เกี่ยวกับการขอโทษของคริสเตียน แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Baker Books
 185. ^ [182] [xvii] [183] ​​[184]
 186. "คีตาบี-อี-คาน" . ห้องสมุดอ้างอิงบาไฮ สืบค้นเมื่อ6 สิงหาคม 2564 .
 187. กริฟฟิธ, ซิกนีย์ (2008). "ตำนานคริสเตียนและอัลกุรอานภาษาอาหรับ". ในReynolds, Gabriel S. (ed.) อัลกุรอานในบริบททางประวัติศาสตร์ จิตวิทยากด. หน้า 112. ไอเอสบีเอ็น 9780203939604.
 188. ^ สารานุกรมคาทอลิกฉบับใหม่ ฉบับ 7. วอชิงตัน ดี.ซี.: มหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งอเมริกา 2510. น. 677.
 189. ราวันดี, อิบน์ (2545). "ในคัมภีร์อัลกุรอานก่อนคริสต์ศักราชก่อนอิสลาม". ใน Warraq, Ibn (เอ็ด) สิ่งที่อัลกุรอานพูดจริงๆ: ภาษา ข้อความ และความเห็น หนังสือโพรมีธีอุส ไอเอสบีเอ็น 978-1-57392-945-5.
 190. ^ 3:3 พระองค์ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่ท่านด้วยความจริง เพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่ก่อนนั้น และทรงเปิดเผยโทราห์และข่าวประเสริฐ
 191. ^ กุรอาน 2:285
 192. ลักเซนเบิร์ก, คริสตอฟ (2550). การอ่านอัลกุรอานแบบ Syro-Aramaic: การมีส่วนร่วมในการถอดรหัสภาษาของอัลกุรอาน เบอร์ลิน: H.Schiler. ไอเอสบีเอ็น 978-3-89930-088-8.
 193. คีลเลอร์, แอนนาเบล (2548). "โมเสสจากมุมมองของชาวมุสลิม" . ในโซโลมอน, นอร์มัน; แฮร์รีส, ริชาร์ด; วินเทอร์, ทิม (บรรณาธิการ). ลูกของอับ ราฮัม: ชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมในการสนทนา ทีแอนด์ที คลาร์ก หน้า 55–66. ไอเอสบีเอ็น 9780567081711.
 194. เอสโปซิโต, จอห์น แอล. (2010). อนาคตของอิสลาม . สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 40. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-516521-0. คริสเตียนมักจะประหลาดใจที่พบว่าพระเยซูถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานด้วยชื่อมากกว่ามูฮัมหมัด และแมรี่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานมากกว่าในพันธสัญญาใหม่ ทั้งพระเยซูและมารีย์มีบทบาทสำคัญไม่เพียง แต่ในอัลกุรอานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความนับถือศาสนาและจิตวิญญาณของชาวมุสลิมด้วย
 195. นอกจากนี้ วาดาด ; มีร์, มุสตานซีร์ (2545). "วรรณคดีและอัลกุรอาน" ในMcAuliffe เจน แดมเมน (เอ็ด) สารานุกรมของอัลกุรอาน ฉบับ 3. ไลเดน: สดใส หน้า 100-1 หน้า 213, 216 ISBN 9004123547.

แหล่งที่มา

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความเบื้องต้น

อรรถกถาอัลกุรอานดั้งเดิม (ตัฟซีร)

การศึกษาเฉพาะเรื่อง

 • แมคออลิฟฟ์, เจน แดมเมน (1991). คริสตชนอัลกุรอาน: การวิเคราะห์อรรถกถาแบบคลาสสิกและสมัยใหม่ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-36470-6.
 • ซิลแลนเดอร์, มาร์ก ดี; แมนน์, จอห์น เดวิด (2551). ความเข้าใจผิดที่ร้ายแรง: ภารกิจของสมาชิกสภาคองเกรสเพื่อเชื่อมการแบ่งแยกระหว่างมุสลิมและคริสเตียน นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์วัน ไอเอสบีเอ็น 978-0-06-143828-8.
 • สโตวาสเซอร์, บาร์บารา ไฟเยอร์ (1 มิถุนายน พ.ศ. 2539) สตรีในอัลกุรอาน ประเพณี และการตีความ (พิมพ์ซ้ำ). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-511148-4.

วิจารณ์วรรณกรรม

สารานุกรม

วารสารวิชาการ

ลิงก์ภายนอก

วัสดุอ้างอิง

ต้นฉบับ

เบราว์เซอร์และการแปลอัลกุรอาน