สดุดี 98

สดุดี 98
“จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า”
จุดเริ่มต้นของ Cantate Domino โดยมีอักษร C เรืองแสงในเพลงสดุดีของเอเลเนอร์แห่งอากีแตน (ประมาณ ค.ศ. 1185)
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 97
 • "คันตาเต โดมิโน"
 • "Singet dem Herrn ein neues Lied"
ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)
สดุดี 98
หนังสือหนังสือสดุดี
ส่วนพระคัมภีร์ฮีบรูเกตุวิม
สั่งซื้อในส่วนภาษาฮีบรู1
หมวดหมู่ซิเฟรย์ เอเมต
ส่วนพระคัมภีร์คริสเตียนพันธสัญญาเดิม
ระเบียบในส่วนของคริสเตียน19

สดุดี 98เป็นเพลงสดุดีลำดับที่ 98 ของหนังสือสดุดีเริ่มเป็นภาษาอังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : "ข้าแต่ท่านจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์" หนังสือสดุดีเริ่มต้นส่วนที่สามของพระคัมภีร์ฮีบรูด้วยเหตุนี้จึงเป็นหนังสือใน พันธ สัญญาเดิมของคริสเตียน ในระบบการนับที่แตกต่างกันเล็กน้อยในพระคัมภีร์ไบเบิล ฉบับกรีกเซปตัวจินต์ และในภาษาลา ตินวัลเกต สดุดีนี้คือสดุดี 97 ในภาษาละตินเรียกว่า " แคนตาเต โดมิโน " [1]เพลงสดุดีเป็นเพลงสดุดีหนึ่งในเพลงสดุดีหลวงที่สรรเสริญพระเจ้าในฐานะกษัตริย์แห่งประชากรของพระองค์ เช่นเดียวกับสดุดี 33และ96เรียกร้องให้ร้องเพลง "เพลงใหม่" [2]

เพลงสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของ พิธีกรรมของ ชาวยิว คาทอลิก ลูเธอรันแองกลิกันและพิธีกรรมโปรเตสแตนต์อื่นๆ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงสวด เช่น " Joy to the World " และ " Nun singt ein neues Lied dem Herren " และมักนำมาเรียบเรียงเป็นดนตรี รวมทั้งโดยClaudio Monteverdi , Marc-Antoine Charpentier , Dieterich BuxtehudeและAntonín Dvořákซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเพลงดังกล่าว เช็ ในเพลงพระคัมภีร์ไบเบิล ของเขา

พื้นหลังและธีม

สดุดี 98 บรรยายถึงการไถ่อิสราเอลของพระเจ้าและความชื่นชมยินดีที่จะเกิดขึ้น [3]นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกและเครื่องดนตรีดนตรีและเพลง มากมาย [4]ตามรายงานของMidrash Tanchumaสดุดี 98 เป็นเพลงที่สิบและเป็นเพลงสุดท้ายที่ชาวยิวจะร้องหลังจากการไถ่บาปครั้งสุดท้าย ตามหลักไวยากรณ์ การอ้างอิงถึงชีร์ ชาดาช ( ฮีบรู : שיר שדשเพลงใหม่) ในข้อ 1 เป็นโครงสร้างแบบผู้ชาย ตรงกันข้ามกับชีรา ( ฮีบรู : שירה , เพลง) ที่กล่าวถึงตลอดทั้งTanakhซึ่งเป็นโครงสร้างของผู้หญิง ดังนั้นMidrash จึง สอนว่าshir chadashเป็นเพลงแห่งอนาคต [5]

ข้อความ

ภาษาฮีบรู

ต่อไปนี้เป็น ข้อความ ภาษาฮีบรูของสดุดี 98: (6)

กลอน ภาษาฮีบรู
1 מִזְמָּוָּר שָָּׁירוּ לַָּיהָָָׂה שָָּׁיר שָָּׁיר שָָּׁׁ כִָּּיָּפָעָאָָׂת עָשָָּׂה הוָשָׁיעָהָהָ יָָעָינ יָּעָינָּ יָּהָָּׁׂ שָָָּּׁׁׁ פָדָָּׁ כָָּּׁן פָּפָטָע עָדָּׁ יָשָָּׁן יָעָןָּן פָּדָּׁ בָּדָּׁ פָּדָּפָ עָדָּן ค้นหา
2 הוָּדָּיעַ יָָּהָה יְשָּׁוּעָתָתָּ לָעָינָָּי הַָּגּוָּיָָּע גָּלָָּה צָדָּתָתָּוָּ
3 זָָּכָּךר אָּדָּוָּ וָָּעָד וּנָתוָּן לָּבָּן יִשְׂרָָּעָּן רָאָּפָלָעָּפָלָּפָּאָָרָּץ אָדָּׁו ּעַָת אָּלָהָעוּ
4 הָרָּףיעוּ לַָּיהָה כָּלָהָאָָדָּץ פָּצָעָּוּ וְרַנָּנָּ וָּזָּמָּפָּןּ
5 ดาวน์โหลด
6 בַָּּדָּצָּצָּרוָת וְקָּוָל שׁוָּפָָּׁר הָָּרָָּיעוּ לָפָנָָּךי הַמָּפָּפָּךָ יָהָוָּה
7 ดาวน์โหลด
8 ติดตาม
9 לִָּפָּפָּנָיָּיָהָוָָּה כָּאָי בָאָ לָשָׁפָּט הָָּאָָרָּץ יִשָּׁפָּטָּתָּבָּל בָּצָּדָּן וָָּעָּטָּעָּד בָּמָּישָׁרָּים

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. โอ จง ร้องเพลงใหม่แก่ L ORD ; เพราะเขาได้ทำสิ่งอัศจรรย์แล้ว พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำชัยชนะมาสู่พระองค์
 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำให้ความรอดของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้ว พระองค์ทรงสำแดงความชอบธรรมของพระองค์อย่างเปิดเผยต่อสายตาของคนนอกศาสนา
 3. พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาและความจริงของพระองค์ที่มีต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นความรอดของพระเจ้าของเรา
 4. แผ่นดิน โลกทั้งสิ้น จงส่งเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานจงส่งเสียงโห่ร้องและชื่นชมยินดี และร้องเพลงสรรเสริญ
 5. ร้องเพลง L ORDด้วยพิณ; ด้วยพิณและเสียงเพลงสดุดี
 6. เสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองดังก้องกังวานต่อหน้า L ORDกษัตริย์
 7. ให้ทะเลคำรามและความสมบูรณ์ของมัน โลกและบรรดาผู้อยู่ในนั้น
 8. ให้กระแสน้ำปรบมือ ให้ภูเขาชื่นบานด้วยกัน
 9. ก่อนถึง L ORD ; เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

การใช้งาน

ศาสนายิว

สดุดี 98 เป็นบทสดุดีที่สี่จากหกบทที่ท่องในช่วงคับบาลัตแชบแบท (ต้อนรับแชบแบท ) ในอาซเคนาซิก ฮาซิดิค และชุมชนดิกบางแห่ง .. [3]มันเป็นหนึ่งในบทสดุดีเพิ่มเติมที่ท่องระหว่างการสวดมนต์ตอนเช้าในวันถือบวชในประเพณีเซฟาร์ดี . (3)ตามคำกล่าวของอะบูดราฮัมสดุดีนี้สอดคล้องกับถ้อยคำที่เจ็ดจากถ้อยคำแห่งการสร้างสรรค์สิบประการ "ให้น้ำท่วมตัว" (ปฐมกาล 1:20) ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 7 ของสดุดีนี้ "ขอให้ทะเลคำราม" [3]

ข้อ 6 เป็นหนึ่ง ในสิบโองการที่ท่องระหว่างMussaf AmidahบนRosh HashanaในโองการของShofarot [7]

ศาสนาคริสต์

อาจท่องบทสดุดีเป็นบทเพลงในพิธีสวดบทสวดมนต์ตอนเย็นของชาวอังกฤษ ตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปเป็นทางเลือกแทน Magnificat เมื่อเริ่มเรียกโดยบทเริ่มต้นว่า Cantate Domino ไม่ได้รวมไว้เป็นบทเพลงในการนมัสการร่วมกันแต่แน่นอนว่าปรากฏอยู่ในบท สดุดี

ข้อ 3 อ้างถึงในเพลงสรรเสริญของมารีย์Magnificatในลูกา 1:54 [8]

การตั้งค่าดนตรี

เพลงสวด

Loys Bourgeoisเรียบเรียงบทสดุดีในเพลงสดุดีเจนีวาโดยมีทำนองที่ใช้ในภายหลังสำหรับเพลงสวดของเยอรมัน " Nun singt ein neues Lied dem Herren " (1967) โดย Georg Thurmair ซึ่งเป็นบทถอดความของเพลงสดุดี [9] " Joy to the World " หนึ่งในเพลงคริสต์มาสภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นการดัดแปลงโคลงสั้น ๆ ของสดุดี 98 ซึ่งเขียนในปี 1719 โดยIsaac Wattsและแต่งโดยLowell Masonเป็นทำนองของGeorge Frideric Handel เพลงสวดปี 1941 " Singt dem Herrn ein neues Lied " ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงสดุดีเช่นกัน

โมเท็ตส์

Heinrich Schützจัดทำเพลงสดุดี 98 เวอร์ชันภาษาเยอรมันในเพลงBecker Psalterซึ่งตีพิมพ์ในปี 1628, Singet dem Herrn ein neues Lied , SWV 196. Marc-Antoine Charpentierแต่งในปี 1679-80 1 Cantate Domino , H.176 สำหรับ 3 เสียง เครื่องดนตรีเสียงแหลมสองอันและต่อเนื่อง Michel-Richard de Lalandeแต่งเพลง Grand motet (S.72) หนึ่งเพลงในปี 1720 เช่นเดียวกับÉtienne Moulinier , Dieterich Buxtehude , Nicolas Bernier , Charles-Hubert Gervais CHG.36, Henry Madin HM.12, Louis Grénon, Jean-Joseph de Mondonvilleและเคลาดิโอ มอนเตแวร์ดี

Singet dem Herrn ein neues LiedของGeorg Philipp Telemann , TWV 1:1345เป็นฉากหนึ่งของสดุดี 98 [10] [11]

นักแต่งเพลงชาวเช็กAntonín Dvořákได้กำหนดให้ส่วนหนึ่งของเพลงสดุดี 98 (ร่วมกับส่วนหนึ่งของเพลงสดุดี 96 ) เป็นเพลงอันดับที่ 10 ของเพลงในพระคัมภีร์ไบเบิล ของเขา ในปี พ.ศ. 2437 จอห์น รัตเตอร์กำหนดให้เพลงสดุดีเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของงานร้องเพลงประสานเสียงของเขาThe Falcon [12]การตั้งค่ายังเขียนโดยDavid Conte [13]และโดยArvo Pärtในภาษาละติน [14]

Bernard Barrellแต่งเพลงShow Yourselves Joyful to the Lordซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีสำหรับนักร้องและออร์แกนหญิง Op. 130 (1993)

แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์กำหนดให้เพลงสดุดีเป็นเพลงราชาภิเษกสำหรับพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3ในปี พ.ศ. 2566

อ้างอิง

 1. Parallel Latin/English Psalter / Psalmus 97 (98) เก็บถาวรเมื่อ 7 พฤษภาคม 2017 ที่Wayback Machine Medievalist.net
 2. Barnes, A., Barnes' Notes on Psalm 98, เข้าถึงเมื่อ 22 เมษายน 2022
 3. ↑ abcd นัลมาน, เมซี (1996) สารานุกรมคำอธิษฐานของชาวยิว: พิธีกรรมอาซเคนาซิกและดิก เจสัน อารอนสัน. พี 251. ไอเอสบีเอ็น 1461631246.
 4. รับบี ซิลเวอร์. "บทสดุดีในหนังสือสวดมนต์ของเรา: สดุดี 98" ( PDF) shirchadash.org _ สืบค้นเมื่อ2 กรกฎาคม 2018 .
 5. ^ "เพลงสุดท้าย". คบเพลิง. 2558 . สืบค้นเมื่อ2 กรกฎาคม 2018 .
 6. "เตฮิลิม - สดุดี - บทที่ 98". ชะบัด . org 2018 . สืบค้นเมื่อ2 กรกฎาคม 2018 .
 7. เชอร์มัน, รับบี นอสสัน, เอ็ด. (1989). Artscroll Machzor ฉบับสมบูรณ์สำหรับ Rosh Hashanah (ฉบับที่ 5) สิ่งพิมพ์Mesorah พี 465. ไอเอสบีเอ็น 0-89906-676-3.
 8. เคิร์กแพทริค, เอเอฟ (1901) หนังสือสดุดี: พร้อมบทนำและหมายเหตุ พระคัมภีร์เคมบริดจ์สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัย ฉบับที่ เล่มที่ 4 และ 5: สดุดี XC-CL เคมบริดจ์: ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พี 839 . สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 .
 9. "551 ö / นูน ซิงต์ ไอน์ นอยส์ ลีด เดม แฮร์เรน (ซ้าย) / เลเบน อิน เดอร์ เคียร์เชอ - ดี ฮิมลิสเช่ ชตัดท์" mein-gotteslob.de (ภาษาเยอรมัน) สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2020 .
 10. ริสม์  210000114
 11. Georg Philipp Telemann: ร้องเพลงใหม่แด่พระเจ้า สดุดี 98, TVWV 1:1345 ที่เว็บไซต์Carus Verlag
 12. มาร์ค โรเชสเตอร์: Rutter Sacred Choral Works Gramophoneเมษายน 1992
 13. "แคนตาเต โดมิโน". สำนักพิมพ์อีซีเอส. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 .
 14. ชื่อเต็ม: Cantate Domino canticum novum Universal Edition
 15. แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์ เป็นส่วนหนึ่งของเพลงพิธีราชาภิเษกใหม่ของ BBC

ลิงค์ภายนอก

 • สดุดี 98: คะแนนฟรีที่Choral Public Domain Library (ChoralWiki)
 • บทเพลงสดุดีที่ใช้ในพิธีคับบาลัตแชบแบท
 • สดุดีบทที่ 98 ข้อความในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org
 • ร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ ข้อความและเชิงอรรถ, usccb.org United States Conference of Catholic Bishops
 • บทนำและข้อความสดุดี 98:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 98 enduringword.com
 • เพลงสดุดี 98 hymnary.org
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psalm_98&oldid=1203732910"