สดุดี 68

สดุดี 68
“ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจาย”
เหรียญTriple Uniteของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 (1644) มีคำกล่าว ของสดุดี EXURGAT DEUS DISSIPENTUR INIMICI
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 67
 • “เอ็กซูร์กัต เดอุส”
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)
สดุดี 68
หนังสือหนังสือสดุดี
ส่วนพระคัมภีร์ฮีบรูเกตุวิม
สั่งซื้อในส่วนภาษาฮีบรู1
หมวดหมู่ซิเฟรย์ เอเมต
ส่วนพระคัมภีร์คริสเตียนพันธสัญญาเดิม
ระเบียบในส่วนของคริสเตียน19

สดุดีบทที่ 68เป็นบทสดุดีลำดับ ที่ 68 ของหนังสือสดุดีหรือสดุดีบทที่ 67ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และหมายเลขวัลเกต ในฉบับภาษาอังกฤษของฉบับคิงเจมส์มีเนื้อหาเริ่มต้นว่า "จงพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจาย" ใน เวอร์ชัน ละตินภูมิฐาน คำนี้ขึ้นต้นว่า "Exsurgat Deus et dissipentur inimici eius" [1]มี 35 ข้อ (36 ข้อตาม หมายเลข ภาษาฮีบรู ) นักเขียนเมธอดิสต์Arno C. Gaebeleinเรียกสิ่งนี้ว่า "การไถ่บาปครั้งใหญ่สำเร็จ" และอธิบายว่าเป็น "หนึ่งในเพลงสดุดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" [2]

สดุดี 68 ใช้ทั้งในพิธี สวดของชาวยิวและคริสเตียน และในขบวนการทางศาสนาใหม่ๆ ของพวกเอธิโอเปีย ด้วย เช่นRastafari [ ต้องการอ้างอิง ] มักถูกกำหนดให้เป็นดนตรี เช่นExurgat Deus (H.215) ของMarc-Antoine Charpentierในภาษาละตินราวปี ค.ศ. 1690 สำหรับศิลปินเดี่ยว นักร้องประสานเสียง เครื่องดนตรีเสียงแหลม 2 ชิ้น และเพลงต่อเนื่อง ฮันเดลใช้ข้อ 11 และ 18 ในoratorio Messiah ( HWV 56) ของเขาในปี 1742

ข้อความ

เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

ต่อไปนี้เป็นข้อความภาษาฮีบรูของสดุดี 68: (3)

กลอน ภาษาฮีบรู
1 .לַמָּצָּנַ לָדָוד, מִזְמוָר שָׁיר.
2 .יָקוּם אָדָּים, יָפוּצוּ אוָיְבָיו; וְיָנוּסוּ מָשַׂנְאָיו, מִפָּנָיו
3 :כָּהָדָּף עָשָׁן, תָּנָּדָּף

כָּהָמָּס דּוָנַג, מָּפָּנָי-אָשׁ-- יָאבָדוּ רְשָׁעָים, מָּפָּנָי אָּלָהָים.

4 .וְצַדָּיקָים--יָשָׂמָּשוּ יַעַלְצוּ, לִפָנָי אָּלָהָים; וְיָשָׂישׂוּ בְשָׂמָה
5 :שָׁירוּ, לָאלָהָם-- זַמָּרוּ שָׁמוָע

.סָלּוּ, לָרָּעָב בָּעָּבוָת--בְּיָהּ שְׁמוָה; וְעָלְזוּ לְפָנָיו

6 .אָבָי יָתוִים, וְדַיַּן אַלְמָנוָת-- אָדָּהָים, בָּמָעוָּן קָדְשׁוָ
7 ;אַּלָהָים, מוָּשָׁיב יָעָדָים בַּיְתָה-- מוָּצָיא אָסָירָים, בַּכּוָשָׁרוָת

.אַךְ סוָרְרָּים, שָׁכָנוּ צָעָידָה

8 .אָּלָהָים--בָּצָאתָךָ, לָפָנָי עַמָּךָ; בָּצַעְדָּךָ בָישָׁימוָן סָלָה
9 :אָעָשָׁה, אַף-שָׁמַיָם נָטָפוּ-- מִפָּנָי אָּלָהָים

.זָּה סָינַי-- מִפּנָי אָּלָהָים, אָּלָהָי יָשָׂרָאָל

10 .גָּשָׁם נָדָבוָת, תָּנָיף אָּלָהָים; נַדָּתָּךָ וְנָלָּהָה, אַתָּה כוָנַנָּהּ
11 .אָשָּתָּךָ יָשָׁבוּ-בָהּ; ค้นหา
12 .אָדָי יִתָּן-אָמָּר; הַמְבַשָּׂרוָת, צָבָא רָב
13 .מַלְכָי צְבָאוָת, יִדָּדוּן יִדָּדוּן; וּנְוַת-בַּיָת, תָּשַלָּק שָׁלָל
14 :אָם-תָּשָׁכָּבוּן, בָּין שָׁפַתָּיָם

כַּנָּפָי יוָנָה, נָּנָּה בַכָּסָּף; ค้นหา

15 .בָּפָרָשׂ שַׁדַּי מְלָכָּים בָּהּ-- תַּשָׁלָג בָּצַלְמוָן
16 .הַר-אָדָּים הַר-בָּשָׁן: הַר גַּבָּנָּים, הַר-בָּשָׁן
17 :לָמָּה, תָּרַצָּדוּן-- הָרָים גַּבָּנָּים

.הָהָר--รก אַף-יָהוָה, יִשְׁכָּן לָנָנָּצַע

18 .רָּעִים, רָעָּתַיָם אַלְפָי שָׁנָאָן; אָדָי בָם, סָינַי בַּקָּדָּשׁ
19 ; עָלָיתָ לַמָּרוָם, שָׁבָיתָ שָּׁבָּי-- לָקַעָּתָּ מַתָּנוָת, בָּאָדָם

.וְאַף סוָרְרָים, לָשָׁכָּן יָהּ אָּלָהָים

20 .בָּרוּךָ אָדָּנָי, יוָם יוָּם: יַעָנוּ--הָאָל יְשׁוּעָתָנוּ סָּלָה
21 .הָאָל לָנוּ, אָל לְמוָּשָׁעוָת: וָּלָיהוָה אָדָּנָי--לַמָּוָּת, תָּצָאוָת
22 .אַךְ-אָדָּים--יִמָּשַץ, רָאשׁ אָיָבָיו: קָדָדְקָד שָׂעָר--מָתָהַלָּךָ, בַּאָשָׁמָיו
23 .אָמַר אָדָי, מִבָּשָׁן אָשָׁיב; אָשָׁיב, מָּמָּצָלוָת יָם
24 .לָּמַעַן, תָּמָעַץ רַגְלָךָם: לָּשׁוָן כָּלָבָךָ--מָאָיָּבָים מָנָּהוּ
25 .רָאוּ הָלָיכוָת יךָ אָלָהָים; ค้นหา
26 .קָדָּמוּ שָׁרָים, אַעַר נָגָנָים; ค้นหา
27 .בָּמַקְהָלוָת, בָּרְכוּ אָּלָהָים; אָדָי, מָּעָּקוָר יָשָׂרָאָל
28 .שָׁם בָּנָיָמִן, צָעָיר רָדָם--שָׂרָי יָהוּדָה, רָעָעָתָם; שָׂרָי זָבָּלוּן, שָׂרָי נַפְתָּלָי
29 .צָוָּה אָדָּהָךָ, עָּזָּךָ: עוּזָּה אָּלָהָים--זוּ, פָּעַלָּתָּ לָּנוּ
30 .מָהָיכָלָלָּךָ, עַל-יְרוּשָׁלָם-- לְךָ יוָעָילוּ מָלָכָים שָׁי
31 ;גָּעַר עַיַּת קָנָּה, עָדַת אַבָּירָים בָּעָּגָּלָי עַמָּים-- מָתָרַפָּס בָּרַצָּי-כָסָּף

בָּזַּר עַמָּים, קָרָבוָת יָּפָּצוּ

32 .יָנָיוּ שָׁמַנָּים, מִנָּי מִצְרָים; כָּוּשׁ תָּרָיץ יָדָיו, לָאלָהָים
33 .מַמְלָכוָת הָאָרָּץ, שָׁירוּ לָאלָהָים; זַמָּרוּ אָדָי סָלָה
34 .לָרָרָעָב, בָּשָׁמָי שָׁמָי-קָּדָם-- הָן יִתָּן בָּקוָלוָּ, קוָל עָז
35 .תָּנוּ עָז, לָאלָהָים: עַל-יָשָׂרָאָל גַּאָתוָת; וְעָּוזּוָּ בַּשָּׁעָקָים
36 נוָּא אָּרָעָּים, מִמָּקָּדָּשָׁיךָ אָל יִשְׂרָאָל-- הוּא נָתָן עָז וָּתָּשָׁיךָת לָעָם בָּרוּךְ אָלָהָ ים

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. ให้พระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจาย ให้ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วย
 2. เมื่อควันถูกขับออกไป ดังนั้นจงขับไล่พวกเขาออกไป ขี้ผึ้งละลายหน้าไฟฉันใด ให้คนชั่วพินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น
 3. แต่ให้คนชอบธรรมยินดี ให้พวกเขาชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระเจ้า ใช่แล้ว ให้พวกเขาชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง
 4. ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงขี่บนสวรรค์ด้วยพระนามของพระองค์ JAH และชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระองค์
 5. บิดาของลูกกำพร้าพ่อและเป็นผู้พิพากษาของหญิงม่ายคือพระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์
 6. พระเจ้าทรงให้คนสันโดษอยู่ในครอบครัว พระองค์ทรงนำคนที่ถูกล่ามด้วยโซ่ออกมา แต่คนกบฏอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห้ง
 7. ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงออกไปต่อหน้าประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเดินทัพผ่านถิ่นทุรกันดาร เซลาห์:
 8. แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน ท้องฟ้าก็หล่นลงมาต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า แม้แต่ซีนายเองก็หวั่นไหวต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
 9. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงประทานฝนอันอุดมสมบูรณ์ โดยพระองค์ทรงยืนยันมรดกของพระองค์เมื่อเหนื่อยล้า
 10. ชุมนุมชนของพระองค์ได้อาศัยอยู่ในนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมความดีของพระองค์ไว้สำหรับคนยากจน
 11. พระเจ้าตรัสว่า: กลุ่มคนที่ตีพิมพ์มันนั้นยิ่งใหญ่
 12. บรรดากษัตริย์แห่งกองทัพก็หนีไปอย่างรวดเร็ว และเธอที่อยู่บ้านก็แบ่งของที่ริบมาได้
 13. แม้ว่าเจ้านอนอยู่ท่ามกลางหม้อ เจ้าก็จะเป็นเหมือนปีกนกเขาที่ปกคลุมไปด้วยเงิน และขนของมันด้วยทองคำสีเหลือง
 14. เมื่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กระจายกษัตริย์ในเมืองนั้น มันก็ขาวอย่างหิมะในปลาแซลมอน
 15. เนินเขาของพระเจ้าเป็นเหมือนเนินเขาแห่งบาชาน เนินเขาสูงเหมือนเนินบาชาน
 16. เหตุใดพวกเจ้าจึงกระโดดขึ้นไปบนเนินเขาสูง? นี่คือเนินเขาที่พระเจ้าทรงประสงค์จะประทับ แท้จริงแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่ในนั้นตลอดไป
 17. รถม้าศึกของพระเจ้ามีทูตสวรรค์สองหมื่นองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เช่นเดียวกับในซีนายในสถานบริสุทธิ์
 18. พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำเชลยให้เป็นเชลย พระองค์ทรงได้รับของกำนัลเพื่อมนุษย์ แท้จริงแล้ว สำหรับผู้ที่กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา
 19. สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงประทานผลประโยชน์แก่เราทุกวัน พระเจ้าแห่งความรอดของเรา เซลาห์.
 20. ผู้ที่เป็นพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งความรอด และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีปัญหาจากความตายเป็นของพระองค์
 21. แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรูของพระองค์ และหนังศีรษะที่มีขนของผู้ที่ดำเนินไปนั้นยังคงอยู่ในการละเมิดของพระองค์
 22. องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนำมาจากบาชานอีกครั้ง เราจะนำประชากรของเรามาจากใต้ทะเลลึกอีกครั้ง”
 23. เพื่อเท้าของท่านจะได้จุ่มลงในเลือดของศัตรูของท่าน และลิ้นของสุนัขของท่านก็เหมือนกัน
 24. ข้าแต่พระเจ้า พวกเขาได้เห็นการเสด็จของพระองค์แล้ว แม้กระทั่งการเสด็จไปของพระเจ้าของข้าพเจ้า กษัตริย์ของข้าพเจ้า ในสถานบริสุทธิ์
 25. นักร้องไปก่อน นักดนตรีตามมาทีหลัง มีหญิงสาวกำลังเล่นรำมะนาอยู่ด้วย
 26. ถวายสาธุการแด่พระเจ้าในที่ประชุม แม้องค์พระผู้เป็นเจ้า จากน้ำพุแห่งอิสราเอล
 27. มีเบนยามินตัวน้อยอยู่กับผู้ปกครอง คือเจ้านายแห่งยูดาห์และสภาของพวกเขา เจ้านายแห่งเศบูลุน และเจ้านายแห่งนัฟทาลี
 28. พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชากำลังของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ทรงประทานกำลังให้เข้มแข็งขึ้นตามสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา
 29. เพราะพระวิหารของเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดากษัตริย์จึงนำของขวัญมาให้เจ้า
 30. จงตำหนิกลุ่มคนถือหอก วัวจำนวนมหาศาล กับลูกวัวของประชาชน จนกว่าทุกคนจะยอมจำนนด้วยเงินจำนวนหนึ่ง ขอพระองค์ทรงกระจายผู้คนที่ยินดีในสงครามให้กระจัดกระจายไป
 31. บรรดาเจ้านายจะออกมาจากอียิปต์ ในไม่ช้าเอธิโอเปียจะยื่นมือของเธอต่อพระเจ้า
 32. บรรดาอาณาจักรของโลก จงร้องเพลงถวายพระเจ้า โอ จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เซลาห์:
 33. แด่พระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์ในสมัยก่อน ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์และเป็นพระสุรเสียงอันทรงพลัง
 34. จงถวายกำลังไว้แด่พระเจ้า ความสูงส่งของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล และกำลังของพระองค์อยู่ในเมฆ
 35. ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่ากลัวมากจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลคือผู้ทรงประทานกำลังและฤทธิ์เดชแก่ประชากรของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

พระนามของพระเจ้า

ตามคำกล่าวของ Gaebelein พระนามของพระเจ้าพบในเพลงสดุดีนี้ในเจ็ดรูปแบบที่แตกต่างกัน: พระเยโฮวาห์ (หรือ YHWH), Adonai, เอล, ชัดได, Jah (หรือ Yah), LORD-Adonai และ Jah-Elohim [2]

การใช้งาน

ในศาสนายิว

อ้างอิงจาก "Complete ArtScroll Siddur" ซึ่งแก้ไขโดยNosson Schermanในปี 1984 บทแยกจากบทสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดของชาวยิวร่วมสมัย:

 • ข้อ 5-6 เป็นส่วนหนึ่งของบทสวดมนต์ที่ท่องตามMotzei Shabbat Maariv (หน้า 609)
 • ข้อ 20 เป็นส่วนหนึ่งของUva Letzion (หน้า 157)
 • ข้อ 35-36 เป็นข้อที่สี่และห้าของV'hu RachumในPesukei Dezimra (หน้า 62)

อ้างอิงจาก "The ArtScroll Tehillim" โดย Hillel Danziger (1989, p. 329) ในบางประเพณี มีการท่องบทสดุดีทั้งหมดบน Shavuot

พันธสัญญาใหม่

ข้อ 18 ของสดุดี 68 มีการอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่ในเอเฟซัส 4:8 :

διὸ лέγει Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαлώτευσεν αἰχμαлωσίαν καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις
เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลย และทรงประทานของกำนัลแก่มนุษย์

ข้อความในบทสดุดีกล่าวถึงหีบพันธสัญญาที่ขึ้นไปบนภูเขาศิโยนและเปาโลกำลังเปรียบเทียบที่นี่กับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู [4]

พิธีสวดนิกายโรมันคาทอลิก

ในประเพณีของสงฆ์ที่มีอายุตั้งแต่ยุคกลางตอนต้นสดุดีนี้ถูกอ่านตามประเพณีที่ สำนักงาน Matinsในวันพุธ[5] [6]ตามการกระจายการปกครองของนักบุญเบเนดิกต์กำหนดไว้ที่ 530 (7)

ในพิธีสวดชั่วโมง ปัจจุบัน สดุดี 68 ได้รับการท่องหรือร้องที่สำนักงานการอ่านในวันอังคารของสัปดาห์ที่สามในรอบสัปดาห์ที่สี่ มีการอ่านในวันอาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดาปี C ในรอบสามปีของมิสซาวันอาทิตย์

ประเพณีออร์โธดอกซ์ตะวันออก

สองข้อแรกของบทเพลงสดุดีของคริ สตจักรสลา โวนิกเป็นจุดเริ่มต้นของ "คำอธิษฐานแห่งไม้กางเขน" หรือМолитва Крестуใน ประเพณี รัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดมนต์ตอนเย็นทุกวัน: [8]

Да воскре́снетъ Богъ, и расточа́тся врази́ Его́, и да бѣжа́тъ отъ лица́ Его́ ненави́дящіи Его́. Я́ко исчеза́етъ дымъ, да исче́знутъ; я́ко та́етъ воскъ отъ лица́ огня́, та́ко да поги́бнутъ бѣси отъ лица́ лю́бящихъ Бо́га и зна́менущихся кре́стнымъ зна́menіемъ
ให้พระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจาย ให้ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วย ควันหายไปฉันใด ก็ปล่อยให้พวกเขาถูกขับออกไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายหน้าไฟฉันนั้น ให้คนชั่วพินาศต่อหน้าผู้ที่รักพระเจ้า และผู้ซึ่งมีสัญลักษณ์แห่งไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ฉันนั้น

หนังสือสวดมนต์ทั่วไป

ในหนังสือสวดมนต์ของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์นี่เป็นบทสดุดีเพียงบทเดียวที่ได้รับมอบหมายให้อ่านในเช้าวันที่ 13 ของเดือน[9] และเป็น หนึ่งในบทสดุดีที่เหมาะสมสำหรับแมตตินในวิทซันเดย์ [10]

การตั้งค่าดนตรี

Heinrich Schützจัดทำเพลงสดุดีบทที่ 68 ในรูปแบบเมตรในภาษาเยอรมัน "Es steh Gott auf, daß seine Feind", SWV 165 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเพลงสดุดีของ Becker ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1628

Marc-Antoine Charpentierแต่งเพลงExurgat Deus (H.215) ประมาณปี 1690 มีไว้สำหรับนักร้องเดี่ยว นักร้องประสานเสียง เครื่องดนตรีเสียงแหลม 2 ชิ้น และเพลงต่อเนื่อง

Philipp Heinrich Erlebachแต่งเพลงGelobet sei der Herr täglichประมาณปี 1710 ซึ่งเป็นบทเพลงในโบสถ์สำหรับวันอาทิตย์แรกหลังจากตรีเอกานุภาพโดยเริ่มด้วยสดุดี 68:20

หนังสือ พระเมสสิยา ห์ ของฮันเดลในปี 1742 (HWV 56) อ้างอิงข้อ 1 และ 18 ตามฉบับคิงเจมส์ [11]

นักแต่งเพลงชาวอังกฤษHavergal Brianได้รวมบทสดุดีไว้ในซิมโฟนีหมายเลข 4 "Das Siegeslied" โดยใช้เวอร์ชันดั้งเดิมของลูเธอรันในภาษาเยอรมันและแปลเป็นภาษาอังกฤษ

การอ้างอิงทางฆราวาส

ส่วนที่สองของข้อ 31 “ในไม่ช้าเอธิโอเปียจะเหยียดมือของเธอไปหาพระเจ้า” ( Ge'ez : ኢትዮጵያ ታበድ አደዊሃ ሃበ አግዚአብሐር , Itiyopia tabetsih edewiha habe Igziabiher ) ในตราแผ่นดินของจักรพรรดิHaile Selassieและในสมัยก่อน ด้วย ใช้เป็นคำขวัญประจำชาติของเอธิโอเปีย (ภาษาฮีบรูดั้งเดิมหมายถึงคูช (כוש)) [12]

คอลเลกชันเรื่องสั้นของ จอห์น บูชาน เรื่อง The Runagates Club (1928) มีชื่อมาจากข้อ 6 ซึ่งในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปอ่านว่า "แต่ปล่อยให้คนรูนาเกตดำเนินต่อไปอย่างขาดแคลน" [9]โดยที่ฉบับคิงเจมส์มี "แต่ คนกบฏอาศัยอยู่ในดินแดนแห้งแล้ง"; runagateเป็นการสะกดที่ล้าสมัยของ renegade

อ้างอิง

 1. "สดุดีละติน/อังกฤษคู่ขนาน / สดุดี 67 (68)". ยุคกลาง. net สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2019 .
 2. ↑ ab Gaebelein, AC (1919), พระคัมภีร์หมายเหตุประกอบของ Gaebelein ในสดุดี 68, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2021
 3. "สดุดี บทที่ 86 תָּהָלָּים". mechon-mamre.org _ สืบค้นเมื่อ25 เมษายน 2021 .
 4. เคิร์กแพทริค, เอเอฟ (1901) หนังสือสดุดี: พร้อมบทนำและหมายเหตุ พระคัมภีร์เคมบริดจ์สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัย ฉบับที่ เล่มที่ 4 และ 5: สดุดี XC-CL เคมบริดจ์: ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พี 839 . สืบค้นเมื่อ28 กุมภาพันธ์ 2019 .
 5. Psautier latin-français du bréviaire monastique , หน้า. 239, 1938/2003
 6. La distribution des Psaumes dans la Règle de Saint Benoît, เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2019
 7. Traduction de Prosper Guéranger , Règle de saint Benoît , chapitre XVIII, ( Abbaye Saint-Pierre de Solesmes , réimpression) หน้า 46.
 8. อเล็กซิออส มัลต์เซฟ, Andachtsbuch der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes , เบอร์ลิน (1895), p. 761.
 9. ↑ ab Church of England, Book of Common Prayer: The Psalter พิมพ์โดยJohn Baskervilleในปี 1762, p. 244
 10. "หนังสือสวดมนต์: สดุดีที่ถูกต้องในบางวัน" ( PDF) คริสตจักรแห่งอังกฤษ . พี 6 . สืบค้นเมื่อ19 เมษายน 2566 .
 11. บล็อก, ดาเนียล ไอ. (2001) "พระเมสสิยาห์ของฮันเดล: มุมมองในพระคัมภีร์ไบเบิลและเทววิทยา" ( PDF) ดิดาสกาเลีย . 12 (2) . สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2554 .
 12. สดุดี 68:31 biblehub.com

ลิงค์ภายนอก

 • ชิ้นส่วนที่มีข้อความจากสดุดี 68: โน้ตที่โครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 • สดุดี 68: คะแนนฟรีที่Choral Public Domain Library (ChoralWiki)
 • สดุดี 68 เป็นภาษาฮีบรูและอังกฤษ - เมชนมาเร
 • ข้อความสดุดี 68 ตามสดุดีปี 1928
 • สำหรับผู้นำ. บทสดุดีของดาวิด เพลง. / ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น; ขอให้ศัตรูของเขากระจัดกระจาย / ขอให้ผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อหน้าพระองค์.ข้อความและเชิงอรรถ, usccb.org การประชุมสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา
 • บทนำและข้อความสดุดี 68:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 68 – ขบวนแห่งชัยชนะของพระเจ้าไปยังศิโยน enduringword.com
 • สดุดี 68 / งดเว้น: ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์ คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • สดุดี 68 ที่ biblegateway.com
 • เพลงสดุดี 67 hymnary.org