สดุดี 122

สดุดี 122
"ฉันดีใจ"
ข้อ 2 และ 3 สลักเป็นภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษบนก้อนหินในจัตุรัส Tzahalนอกกำแพงเมืองเยรูซาเลม
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 121 (ภูมิฐาน)
 • "ผลรวม Laetatus"
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)

สดุดี 122 เป็นเพลงสดุดีบทที่ 122 ของหนังสือสดุดี เริ่มเป็นภาษา อังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : " ฉันดีใจ " และในภาษาละตินมีชื่อว่าLaetatus sum มีสาเหตุมาจากกษัตริย์เดวิดและเป็นหนึ่งในเพลงสดุดีสิบห้าบทที่อธิบายว่าเป็นเพลงแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ (Shir Hama'alot) ชื่อของมันฉันดีใจสะท้อนให้เห็นในบทร้องประสานเสียง หลายบท โดยนักประพันธ์เพลงหลายคน

ในระบบการนับที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ ไบเบิลฉบับกรีกเซ ปตัวจินต์และลาติน วัลเกต เพลงสดุดีนี้คือ สดุดี 121

ข้อความ

เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

ต่อไปนี้เป็นข้อความภาษาฮีบรูของสดุดี 122:

กลอน ภาษาฮีบรู
1 שָָּׁיר הַָּמַָּּעָלָּןָת לָּדָָּוָּד שָָּׂמְַתָּי בָּאָָּים לָָּי בָּדָּית יָהָלָָּךְ נָּןָּךְ.
2 עָָּעָּד הָיָּ רַגָּלָּינוּ בָּדוָּׁעָרַָּךָ יְרָּוּשָׁלָָָּud
3 อังกฤษ
4 שָׁשָָָּּׁׁם עָלָוּ שָׁבָטָָּים שָׁבָּטָיָָּּׁהּ עָדָּת לְיָשָׂרָאָָּׁבָטָָּים שָׁבָּטָָּּׁהּ עָדָּן יָעָעָּד לָּהָדָּעָת לָעָָּׁד יָהָוָּה
5 כָּךי שָָׁמָּה | יָָּשָׁבָּוּ כָּסְאָוָת לְמָשָׁפָּׁפָּׁפָּט כָָּּסְאָווָת לָּבָּףית דָּוָּד
6 שַׁאָלוּ שָׁלָּוּ יָרָּוּ שָׁלָָָּׁ יִלָּׁלָָּיוּ אָָּהָָּךָ
7 ดาวน์โหลด
8 לָּמַּעַןָּאַַָּי וְרָעָי אָדַבְּרָהָהָׁלָָּּׁ שָׁלָּךָ בָָּּךְ
9 ดาวน์โหลด

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. ฉันดีใจเมื่อพวกเขาพูดกับฉันว่า ให้เราเข้าไปในบ้านของ L ORDกัน
 2. เท้าของเราจะยืนอยู่ภายในประตูเมืองของคุณ เยรูซาเล็มเอ๋ย
 3. กรุงเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองที่กระชับเข้าด้วยกัน:
 4. ไม่ว่าเผ่าต่างๆ จะขึ้นไปที่ไหน เผ่าของ L ORD หันไปหาคำ พยานของอิสราเอล เพื่อขอบพระคุณพระนามของ L ORD
 5. เพราะมีบัลลังก์พิพากษาอยู่ คือบัลลังก์ของราชวงศ์ดาวิด
 6. อธิษฐานขอสันติสุขแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ผู้ที่รักพระองค์จะเจริญรุ่งเรือง
 7. สันติสุขจงมีอยู่ภายในกำแพงของเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองภายในวังของเจ้า
 8. เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายของข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า สันติสุขจงมีอยู่ภายในท่าน
 9. เพราะพระนิเวศของ L ORDพระเจ้าของเรา ข้าพระองค์จะแสวงหาความดีจากพระองค์

วัตถุประสงค์

เพลงสดุดีเป็นของกษัตริย์ดาวิด [1]อย่างไรก็ตามอเล็กซานเดอร์ เคิร์กแพทริคแนะนำว่าผู้เขียนอาศัยอยู่ "ในประเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม เขานึกถึงความยินดีที่เขาได้ยินคำเชิญของเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมกลุ่มผู้แสวงบุญ " เขากล่าวเสริมว่า "บทสวดนี้อาจอธิบายได้ดีที่สุดในฐานะการทำสมาธิของผู้แสวงบุญซึ่งหลังจากกลับมาสู่บ้านอันเงียบสงบแล้ว ก็ไตร่ตรองถึงความทรงจำอันแสนสุขของการแสวงบุญของเขา" [2]

การใช้งาน

ศาสนายิว

สดุดี 122 ท่องตามMinchaระหว่างSukkotและShabbat Hagadol [3]นอกจากนี้ยังท่องในวันถือบวช Nachamu (วันถือบวชหลังจากTisha B'Av ) ในบางประเพณี [4]

มีการท่องเรื่องYom Yerushalayimใน ประเพณี ยิวแบบอนุรักษ์นิยมเนื่องจากผู้แต่งสดุดีพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นปึกแผ่น [5]


ข้อ 7–9 เป็นส่วนหนึ่งของทัลมุด บราโชส 64ก [6]

ออร์โธดอกซ์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบทเพลงแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ (รู้จักกันในคริสตจักรออร์โธดอกซ์ในชื่อKathisma ที่สิบ แปด) เพลงสดุดีจะถูกอ่านในช่วงเริ่มต้นของสายัณห์ในวันธรรมดาในช่วงสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 เทศกาลเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 19 ธันวาคมระหว่างวันที่ 15 มกราคมถึงวันอาทิตย์ของบุตรน้อยหลงหายและทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ประเสริฐยกเว้นในกรณีที่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนหรือตกวันแล้ววันเล่า

โบสถ์คาทอลิก

ตามกฎของนักบุญเบเนดิกต์ที่กำหนดให้ 530 สดุดีนี้ทำตามธรรมเนียมในช่วงองก์ที่ 3 ของสัปดาห์ กล่าวคือ วันอังคาร-วันเสาร์ ต่อจากสดุดี 120 (119) และสดุดี 121 (120) [7]

ในพิธีสวดชั่วโมงวันนี้ สดุดี 122 ได้รับการท่องหรือร้องที่สายัณห์ในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สี่ ในพิธีมิสซาจะมีการท่องในโอกาสฉลองพระเยซูคริสต์วันอาทิตย์แรกของเทศกาลจุติในปี A และวันอาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาในปี C

นิกายแองกลิกัน

ในหนังสือสวดมนต์ สดุดี 122 จะต้องกล่าวหรือร้องในวันที่ 27 เวลาสวดมนต์ตอนเช้า [8]

ข้อ 1 ใช้ในคำนำของMothering Sundayซึ่งตรงกับLaetare Sunday หรือที่เรียก ว่า"Mid-Lent Sunday" หรือRefreshment Sunday [9]

สถาปัตยกรรม

ข้อที่ 6 คำอธิษฐานเพื่อสันติภาพแห่งกรุงเยรูซาเล็มสะท้อนให้เห็นในประติมากรรมโดยDani Karavanในผนัง อาคาร Knessetในกรุงเยรูซาเล็ม [10]

การตั้งค่าดนตรี

 • มอนเตเวร์ดีกำหนดข้อความภาษาลาติน ( Vulgate ) ซึ่งเป็นผลรวมของ Laetatusอย่างน้อยสามครั้งในVespro della Beata Vergine ของเขา ในปี 1610 และสองครั้งเป็นข้อความเดี่ยวในปี 1643
 • Heinrich Schützประพันธ์คำถอดความจากเพลงสดุดีในภาษาเยอรมัน "Es ist ein Freud dem Herzen mein", SWV 227 สำหรับเพลงสดุดีของ Beckerซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1628
 • ชาร์ป็องตีเยได้กำหนดข้อความเดียวกันนี้ในปี ค.ศ. 1671 อีกครั้งในรูปแบบโมเตต์ ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ H.161 สำหรับนักร้องเดี่ยว คณะนักร้อง ฟลุต เครื่องสาย และความต่อเนื่อง ในปี 1690 เขาได้กำหนด "Laetatus sum" H.216 อีกชุดหนึ่งสำหรับนักร้องเดี่ยว คอรัส เครื่องดนตรีเสียงแหลม 2 ชิ้น และเพลงต่อเนื่อง
 • Jommelliทำเช่นเดียวกันในปี 1743
 • ฉันดีใจที่มีรูปแบบย่อของการแปลหนังสือสวดมนต์ทั่วไปใช้ในเพลงสรรเสริญพระบารมีของแพร์รี ในปี 1902 ในชื่อนั้น
 • ข้อความภาษาอังกฤษเดียวกันนี้ใช้สำหรับเพลงพิธีราชาภิเษกโดยHenry Purcell , William Boyce , Thomas Attwoodและคนอื่นๆ
 • เฮอร์เบิร์ต ฮาวเวลล์สกล่าวถึงข้อ 6 และ 7 ในเพลงสรรเสริญพระบารมี "โอ้ อธิษฐานขอสันติภาพแห่งกรุงเยรูซาเล็ม"
 • ในปี 1676 บีเบอร์สร้างผลงานชิ้นเอก (C.9) ให้กับซาลซ์บูร์ก ในปี 1693 Michel-Richard Delalande เขียนโมเตตอันยิ่งใหญ่ของเขา (S.47) แต่น่าเสียดายที่วันนี้พ่ายแพ้
 • Jules Van Nuffelได้เรียบเรียงเพลงสดุดีเป็นภาษาละตินLaetatus sumสำหรับคณะนักร้องประสานเสียงและออร์แกนผสมในปี 1935

อ้างอิง

 1. สดุดี 122: NKJV
 2. Kirkpatrick, A. (1906), Cambridge Bible for Schools and Colleges on Psalm 122, เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2022
 3. Artscroll Siddur ฉบับสมบูรณ์ , พี. 530
 4. ดิอาร์ตสโครล เทฮิลลิม , พี. 329
 5. ↑ Siddur Sim Shalom สำหรับวันธรรมดา สภาแรบไบนิคัล 2545. หน้า 209-210.
 6. Artscroll Siddur ฉบับสมบูรณ์ , พี. 479.
 7. Règle de saint Benoît , traduction de Prosper Guéranger (réimpression ed.), Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 2007, p. 46{{citation}}: CS1 maint: อื่นๆ ( ลิงก์ )
 8. "หนังสือสวดมนต์ภาวนา". คริสตจักรแห่งอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ26 พฤศจิกายน 2559 . เพลงสดุดีของดาวิด – วันที่ 27 เช้า
 9. เบอร์เจส, ฟรานซิส (1921) ภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็นค่อยไป ตอนที่ 2 ลอนดอน: คณะกรรมการสิ่งพิมพ์ของผู้ร้องเรียน.
 10. Knesset, ศิลปะและโบราณคดีใน Knesset, เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลิงค์ภายนอก

 • ชิ้นส่วนที่มีข้อความจากสดุดี 122: โน้ตที่โครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 • สดุดี 122: คะแนนฟรีที่ห้องสมุด Choral Public Domain (ChoralWiki)
 • ข้อความสดุดี 122 ตามสดุดีปี 1928
 • สดุดีบทที่ 122 ข้อความในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org
 • เพลงแห่งการขึ้น ของเดวิด. / ฉันดีใจเมื่อพวกเขาพูดกับฉันว่า "ให้เราไปที่พระนิเวศของพระเจ้าเถิด" ข้อความและเชิงอรรถ usccb.org การประชุมสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา
 • บทนำและข้อความสดุดี 122:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 122 – เสด็จมาสู่พระนิเวศของพระเจ้าและเมืองของพระเจ้า enduringword.com
 • สดุดี 122 / งดเว้น ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ที่ประทับของพระองค์ช่างน่ารักสักเพียงไร คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • สดุดี 122 ที่ biblegateway.com