สดุดี 103

สดุดี 103
"อวยพร L ORDโอ้ดวงวิญญาณของฉัน"
เพลงสดุดี
สดุดี 103 ใน Luttrell Psalter c. 1325–1335
ชื่ออื่น ๆ
 • สดุดี 102 (ภูมิฐาน)
 • "เบเนดิก แอนิมา มีอา โดมิโน"
ภาษาฮีบรู (ต้นฉบับ)

สดุดี 103เป็นเพลงสดุดีลำดับที่ 103 ของหนังสือสดุดีเริ่มเป็นภาษาอังกฤษในฉบับคิงเจมส์ : "ขอทรงอวยพรแก่ L ORDโอ จิตวิญญาณของข้าพระองค์" หนังสือสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่สามของพระคัมภีร์ฮีบรูและหนังสือพันธสัญญาเดิมของคริสเตียน ในภาษาละติน เรียกว่า " Benedic anima mea Domino " (1)เพลงสดุดีเป็นเพลงสดุดี [2]

ในระบบการนับที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ ไบเบิลฉบับกรีกเซ ปตัวจินต์และลาตินวัล เกต เพลงสดุดี นี้ คือ สดุดี 102

ข้อแรก (หัวข้อย่อยในการแปลภาษาอังกฤษส่วนใหญ่) กล่าวถึงบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิด เพลงสดุดีเป็นส่วนหนึ่งของ พิธีกรรมของ ชาวยิว คาทอลิก ลูเธอรันแองกลิกันและพิธีกรรมโปรเตสแตนต์อื่นๆ เพลงสดุดีได้รับการถอดความเป็นเพลงสวดและมักมีดนตรีประกอบ

พื้นหลังและธีม

นักเทศน์แบบติสม์และผู้วิจารณ์พระคัมภีร์ ชาร์ลส สเปอร์เจียนแนะนำว่าบทสดุดีนี้เขียนขึ้นในชีวิตบั้นปลายของดาวิด ดังที่เห็นจากการที่ผู้เขียนสดุดีมุ่งความสนใจไปที่ความอ่อนแอของชีวิตและ "ความรู้สึกที่สูงกว่าถึงความล้ำค่าของการอภัยโทษ เพราะสำนึกถึงความบาปที่เฉียบแหลมยิ่งขึ้น" (3)สเปอร์เจียนแบ่งบทสดุดีออกเป็นสามส่วน:

 • ข้อ 1–5: ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้แต่งสดุดีเกี่ยวกับความเมตตาของพระเจ้า;
 • ข้อ 6–19: คุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่เห็นในการโต้ตอบกับผู้คนของพระองค์
 • ข้อ 20–22: ผู้แต่งสดุดีเรียกร้องให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงร่วมอวยพรพระเจ้ากับเขา [3]

เอิร์นส์ วิลเฮล์ม เฮงสเตนเบิร์ก รัฐมนตรีนิกายลู เธอ รันตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนข้อในบทสดุดีตรงกับตัวอักษร 22 ตัวของอักษรฮีบรูและคำสรุปซ้ำกับคำเปิดเรื่อง "จบ" และ "ปัดเศษ" บทสดุดีให้เป็นฉบับสมบูรณ์ [3] รัฐมนตรีที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแมทธิว เฮนรียังตั้งข้อสังเกตในรูปแบบวงกลมนี้ โดยระบุว่า: "การอวยพรพระเจ้าและการถวายเกียรติแด่พระองค์ต้องเป็นอัลฟ่าและโอเมก้าของบริการทั้งหมดของเรา" [4]

Midrash Tehillimเสนอคำอธิบายหลายประการเกี่ยวกับข้อแรก ได้แก่ :

รับบีเลวีกล่าวในนามของรับบีฮามา: ประติมากรสร้างรูปปั้น ประติมากรตาย แต่รูปปั้นของเขายังคงอยู่ ไม่เป็นอย่างนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้า สาธุการแด่พระองค์ พระผู้บริสุทธิ์ทรงสร้างมนุษย์ และมนุษย์ก็ตาย แต่พระผู้บริสุทธิ์ทรงพระชนม์อยู่และดำรงอยู่ … ความคิดเห็นอีกประการหนึ่ง: ประติมากรสร้างรูปปั้น แต่ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณหรืออวัยวะสำคัญได้ แต่พระผู้บริสุทธิ์ทรงสร้างรูปปั้น มนุษย์ และภายในพระองค์ได้ทรงสร้างวิญญาณและอวัยวะสำคัญ ดังนั้น ดาวิดจึงกล่าวสรรเสริญว่า "ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทุกสิ่งที่อยู่ในข้าพเจ้า จงถวายสาธุการแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์" [5]

คำเปิดเรื่อง "ขอถวายพรแด่พระเจ้าโอวิญญาณของข้าพเจ้า" ปรากฏขึ้นอีกครั้งในตอนต้นของสดุดี 104ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสดุดีเหล่านี้ แต่แพทริค ดี. มิลเลอร์ยังมองว่าสดุดี 103 เป็นส่วนขยายเชิงตรรกะของสดุดี 102โดยชี้ให้เห็นว่า "ใครๆ ก็มองว่า [สดุดี] 102 เป็นประเด็นเปิดและคำถามที่ [สดุดี] 103 เสนอวิธีแก้ปัญหาหรือคำตอบ" ตัวอย่างเช่น ในสดุดี 102 ผู้แต่งสดุดีโทษความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดของเขาเป็น "พระพิโรธและพระพิโรธ" ของพระเจ้า (ข้อ 10) ในขณะที่สดุดี 103 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระพิโรธของพระเจ้าไม่ใช่คำพูดสุดท้าย และจะไม่คงอยู่ตลอดไป [6]

ข้อความ

เวอร์ชันพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

กลอน ภาษาฮีบรู
1 לָדָוָּד בָָּּרָּעָּי נַָּפָּשָׁי אָּתָּהָהָוָָה וָּעָלָּפָּבָּ אָּתָּשָָׁם קָדָּשָdׁוָ
2 בָּּרָּכָּףי נַָּפָּשָׁי אָּתָּהָוָָּה וָּלָּתָּשָׁכָּשָׁי כָּלָּגָּמוּלָָָּיו
3 הַסָּלָּדָּ לְכָלָלָּעָּון נָָּעָי הָָּרָּפָָּע לָּכָלָּתַָּּדָּלוּ אָָָּיָעָי
4 הַגּוָּאָָּן מָּשַָּּׁת לָּיָָּּיָּי הַָּעָּי הַָּפָּעָּטָּרָָּעָּ שָׁסָּן וָּרָּפָּעָּים.
5 הַּמַּשְׂבָּשָׂבָּדָּע בַּטָּּטָב עָּדָּיָָּךָ תָּתָּדָּדָָּּׁ כַּנָּטָּּשָׁר נָּעָּיָָּיכָי...
6 עָשָָּׂה צָדָקָּוָת יָהָוָָּה וָּעָשָׁפָּטָָּים לָעָלָּעָּשׁוּקִָּים.
7 יוָדָּיעַ דָּרָכָָּיו לָמָּשָָׁה לָבָנָָי יִָּשָׂרָאָָיו עָלָּילוָתָיו
8 ค้นหา
9 ดาวน์โหลด
10 לָָּן טָאָינוּ עָָּן ׂה לָָּן וּ וְלָָּן עָּן גָּנָינוּ גָּטמַּל עָלָּן ינוּ
11 כָָּּןי כָּגָּבָּהָ שָָׁעָּיָם עַלָּאָּרָּץ גָּגָּבָּץ שָָָָּׁׁׁןָּ עַלָּיָּ׵אָָּיו.
12 כָּרָּעָָּן מָָּזָּזָּזָּוּ מָָּעָּפָּפָּפָּן הָּרָּדָּיק מָָּזָּוּ אָּתָּפָּשָׁעָּינוּ
13 ดาวน์โหลด
14 ดาวน์โหลด
15 אָּנוָּשׁ כָָּּדָצָּן יָמָָּיו כָּצָָּיץ הַָּשָּׂדָּׂדָּן יָצִָּיץ
16 ดาวน์โหลด
17 וָּעָדָּסָּד יָהָוָָּה מָָּעוָּןָּן וְעַדָּעוָלָם עַלָּןָּן וְצָּצָעָת ודָּ לָבָנָָּי בָנָָּים.
18 לָעָּׁמָּרָּי בָּרָיתָוָ וּלָזָּכָּרָָּי פָָּעָּדָָּיו לַָּעָּשׂוָּתָָּם
19 יָּהוָָּה בַָּּשָּׁמַיָם הָכָּן כָּסְאָוָּ וָּּמַלְכוּתָּ בַּכָּּץל מָשָׁלָה
20 בָּּרָּעָּוּ יָהָוָָּה מַלְאָָָּיו גָּבָּףרָי כָּשָָּׂ עָּשָָּׂי דָּרָרָּׁמָָּעָּ בָּעָרָןָּ בָּדָרָּ׹
21 בָּדָּרָּכָּׁרָּהָה כָּלִצָּבָאָָּיו מָָּׁרָתָּׁרְתָָּו עָָּןָׂי רָּצוָנָּו׹
22 בָָּּטָּןָּ יָּהָּלָָה כָּלָָָּּׁןָָּּׂי בְּכָלָּפָָּׁת מָּפָָּּׁׁלָָּּׁלָּ בָָּּעָּןָּי נָּפָָּׁ אָּת վיָהָוָּה

เวอร์ชั่นคิงเจมส์

 1. ดวงวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย อวยพร L ORDและทุกสิ่งที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า จงอวยพรแก่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
 2. อวยพร L ORDโอ้วิญญาณของฉันและอย่าลืมผลประโยชน์ทั้งหมดของเขา:
 3. ผู้ทรงอภัยความชั่วช้าทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า
 4. ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้าจากการถูกทำลาย ผู้ทรงสวมมงกุฎเจ้าด้วยความเมตตาและความเมตตาอันละเอียดอ่อน
 5. ผู้ทรงให้ปากของเจ้าอิ่มด้วยของดี เพื่อว่าความเยาว์วัยของเจ้าจะกลับคืนมาใหม่เหมือนอย่างวัยนกอินทรี
 6. L ORDกระทำความชอบธรรมและการพิพากษาแก่ทุกคนที่ถูกกดขี่
 7. พระองค์ทรงแจ้งแนวทางของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอล
 8. L ORDมีความเมตตาและสง่างาม โกรธช้า และเปี่ยมด้วยความเมตตา
 9. เขาจะไม่พูดเยาะเย้ยอยู่เสมอ และเขาจะไม่เก็บความโกรธของเขาไว้เป็นนิตย์
 10. พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา และไม่ทรงตอบแทนเราตามความชั่วช้าของเรา
 11. เพราะฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด พระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้น
 12. ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราไปจากเราไกลเท่านั้น
 13. เช่นเดียวกับพ่อที่สงสารลูกๆ ของเขา L ORD ก็ สงสารคนที่เกรงกลัวเขาฉันนั้น
 14. เพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นผงคลี
 15. ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เหมือนดอกไม้ในทุ่ง เขาก็เจริญรุ่งเรืองอย่างนั้น
 16. เพราะลมพัดผ่านไป มันก็หายไปแล้ว และสถานที่แห่งนั้นจะไม่รู้จักมันอีกต่อไป
 17. แต่ความเมตตาของ L ORDนั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อลูกหลาน
 18. ผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และผู้ที่ระลึกถึงพระบัญญัติของพระองค์ให้ปฏิบัติตาม
 19. L ORDได้เตรียมบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์ และอาณาจักรของเขาปกครองเหนือสิ่งอื่นใด
 20. บรรดา ทูตสวรรค์ของพระองค์ผู้เป็นเลิศในกำลัง ผู้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า ออด เชื่อฟังเสียงแห่งพระวจนะของพระองค์
 21. จงอวยพรแก่ L ORDบรรดาไพร่พลของพระองค์ ท่านผู้ปรนนิบัติของพระองค์ผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์
 22. สาธุการแด่ L ORDพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ในทุกสถานที่แห่งการปกครองของพระองค์ ดวงวิญญาณของข้าพระองค์เอ๋ย ถวายสาธุการแด่ L ORD

พยานข้อความ

ต้นฉบับบางฉบับในยุคแรกๆ ที่มีเนื้อหาในบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็น ประเพณีของข้อความ มาโซเรติกซึ่งรวมถึงโคเดกซ์อเลปโป (ศตวรรษที่ 10) และโคเด็กซ์เลนินกราเดนซิส (1008) [7]

Aq Taylorที่ยังหลงเหลืออยู่มี การแปลเป็นภาษาKoine GreekโดยAquila แห่ง Sinopeในราวปี ค.ศ. ค.ศ. 130 มีข้อ 1–13 [8]

การใช้งาน

ศาสนายิว

ข้อที่ 1 เป็นท่อนสุดท้ายของนิชมั[9]

มีการท่องข้อ 2, 10 และ 13 ในช่วงเซลิโชต [10]

ข้อ 10, 13 และ 14 เป็นส่วนหนึ่งของบทสวดมนต์ธัชนันท์ [10]มีการท่องข้อ 14 ในระหว่างพิธีฝังศพ ด้วย [10]

ท่องข้อ 17 ระหว่างการให้พรต่อหน้าเชมาในวันที่สองของRosh Hashanah [11]

ข้อ 19 เป็นส่วนหนึ่งของ คำอธิษฐาน Yehi kevodที่ท่องระหว่างPesukei Dezimra [12] [10]

พันธสัญญาใหม่

ข้อ 17 อ้างถึงในเพลงสรรเสริญของมารีย์Magnificatในลูกา 1:50 [13]

โบสถ์คาทอลิก

เพลงสดุดีข้อ 3 บนไม้กางเขนในหมู่บ้านKétvölgy ประเทศ ฮังการี

ในคริสตจักรตะวันตกเพลงสดุดีนี้ทำตามประเพณีในระหว่างการเฉลิมฉลองMatins of Saturday ตามคำสั่งของนักบุญเบเนดิกต์อาจนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปี530

ในพิธีสวดชั่วโมงสดุดี 103 ร้องหรือท่องระหว่างการอ่านวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการอ่านมิสซาด้วย: เป็นบทสดุดีที่อ่านในพิธีมิสซาพระหฤทัยในปี A ของรอบสามปี ตามปกติเราจะพบวันอาทิตย์ที่ 7 และ 24 ของปี A และวันอาทิตย์ที่ 8 ของปี B ส่วนในช่วงเข้าพรรษาจะเล่นในวันอาทิตย์ที่ 3 และ 7 ในที่สุดก็เป็นเพลงสดุดีบทที่ 7 ในวันอาทิตย์อีสเตอร์

โบสถ์ออร์โธดอกซ์

ในโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ เพลงสดุดี นี้เป็นหนึ่งในหกเพลงสดุดีของออร์โธส (มาตินส์) ที่อ่านทุกเช้านอกสัปดาห์สดใส นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของ "เพลงสดุดีทั่วไป" ของTypicaซึ่งอ่านแทนพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่มีการเฉลิมฉลองอย่างหลังในวันที่ได้รับอนุญาต เพลงนี้มักร้องเป็นเพลงต่อต้านเพลงแรกของ Divine Liturgy แต่มักจะถูกแทนที่ด้วยเพลงอื่นในงานเลี้ยงใหญ่ๆ และในวันธรรมดาหลายๆ วัน และมักจะถูกแทนที่ด้วยเพลงกรีกในภาษากรีก (ยกเว้นบนภูเขาโทส ) [15]

โปรเตสแตนต์

RJ Thesman พบคำประกาศในบทสดุดีนี้ว่าพระเจ้าไม่เคยทรยศเรา ไม่เคยทอดทิ้งเรา และไม่เคยลืม ..... พระเมตตาของพระองค์ครอบคลุมความผิดพลาดและแนวโน้มของมนุษย์ของเรา[16]ในขณะที่โธมัส โค้กเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก ใช้ได้กับทุกการช่วยให้รอด: อาจกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรยายถึงความอัศจรรย์แห่งพระคุณ (17)เพลงสดุดีนี้เป็นเพลงสรรเสริญเพลงหนึ่งที่ต่อเนื่องกัน และรวมถึงมุมมองที่ครอบคลุมถึงความดีงามของพระเยโฮวาห์ ในงานอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์และการไถ่บาปทั้งหมด[18]ในขณะที่อัลเบิร์ต บาร์นส์เรียกมันว่าสม่ำเสมออย่างยิ่งในโครงสร้างและองค์ประกอบ; งดงามในภาษาและแนวความคิด ปรับให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัย เหมาะที่จะแสดงความรู้สึกกตัญญูต่อพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยจากปัญหาและการสำแดงความเมตตาของพระองค์ เหมาะแก่การยกระดับจิตวิญญาณและเติมเต็มด้วยทัศนียภาพอันร่าเริง [19]

นักวิชาการในพันธสัญญาเดิมแบร์นฮาร์ด ดูห์มถือว่าสดุดีเป็น "การรวบรวมประโยคที่สวยงามทุกประเภทจากการอ่านที่ค่อนข้างกว้างขวาง" [20]

การตั้งค่าดนตรี

เพลงสวด

สดุดี 103 เป็นพื้นฐานของ เพลง สวด หลาย เพลง การถอดความของสดุดี 103 ในภาษาเยอรมันคือ " Nun lob, mein Seel, den Herren " เขียนโดย Johann Gramann ในปี 1525 ซึ่งแปลโดยCatherine Winkworthว่า "My Soul, now Praise thy Maker!" และตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2406 เพลงสวดภาษาอังกฤษ ได้แก่ " Praise, my soul, the King of Heaven " เขียนในศตวรรษที่ 19 โดยHenry Francis Lyteเช่นเดียวกับ "Sing to the Lord and สรรเสริญพระองค์"; และ “Like as a Father” โดยฟลอเรนซ์ มาร์กาเร็ต สเปนเซอร์ พาลเมอร์ [21]ในปี พ.ศ. 2534 " Lobe den Herrn, meine Seele " เขียนเป็นเพลงสวดพร้อมท่อนร้องท่อนที่ 2 และ 1

องค์ประกอบ

ในศตวรรษที่ 16 คลอดิน เดอ แซร์มิซีได้จัดทำเพลงสดุดีบท 102 ไฮน์ริช ชุตซ์เป็นผู้เรียบเรียงเพลงสดุดี "Nun lob, mein Seel, den Herren", SWV 201 สำหรับเพลงสดุดีเบกเกอร์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2171 Henry Dumontได้เรียบเรียงเพลงสดุดีเป็นภาษาละตินสำหรับ La Chapelle Royale au Louvre ในปี 1666

ในดนตรีร่วมสมัย เพลง "Bless the Lord" ในละครเพลงเรื่องGodspellมีพื้นฐานมาจากบทสดุดีนี้ " 10,000 เหตุผล (อวยพรพระเจ้า) " โดยMatt RedmanและJonas Myrinนำเนื้อเพลงจากเพลงสดุดีนี้[22]เช่นเดียวกับ "The Lord is Gracious and Compassionate" โดยVineyard Worship

อ้างอิง

 1. Parallel Latin/English Psalter / Psalmus 102 (103 Archived 2017-05-07 ที่Wayback Machine Medievalist.net
 2. แพนเฮิสต์ 2018.
 3. ↑ เอบีซี สเปอร์เจียน, ชาร์ลส์ (2020) "สดุดี 103 อรรถกถาพระคัมภีร์" ศาสนาคริสต์.ดอทคอม สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2020 .
 4. เฮนรี, แมทธิว (2020) "สดุดี 103" เครื่องมือศึกษาพระคัมภีร์ สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2020 .
 5. "มิดรัช เตฮิลิม / สดุดี 103" (PDF ) matsati.com ตุลาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2020 .รหัสผ่าน: www.matsati.com
 6. มิลเลอร์ 2013, หน้า. 83.
 7. * เวิร์ทไวน์, เอิร์นส์ (1995) ข้อความของพันธสัญญาเดิม แปลโดย Rhodes, Erroll F. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans หน้า 35–37. ไอเอสบีเอ็น 0-8028-0788-7. สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2019 .
 8. * ชูเรอร์, เอมิล; เวอร์เมส, เกซา; มิลลาร์, เฟอร์กัส (2014) ประวัติความเป็นมาของชาวยิวในยุคของพระเยซูคริสต์ เล่มที่ 3.i. เอ แอนด์ ซี สีดำ พี 497. ไอเอสบีเอ็น 9780567604521.
 9. เชอร์แมน 2003, p. 402.
 10. ↑ abcd เบราเนอร์, รูเวน (2013) "Shimush Pesukim: ดัชนีที่ครอบคลุมถึงการใช้ข้อพระคัมภีร์และข้อความในพิธีกรรมและพิธีกรรม" (PDF) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) พี 45.
 11. เชอร์มัน 1985, p. 272.
 12. เชอร์แมน 2003, p. 66.
 13. เคิร์กแพทริค, เอเอฟ (1901) หนังสือสดุดี: พร้อมบทนำและหมายเหตุ พระคัมภีร์เคมบริดจ์สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัย ฉบับที่ เล่มที่ 4 และ 5: สดุดี XC–CL เคมบริดจ์: ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย พี 839 . สืบค้นเมื่อ28 กุมภาพันธ์ 2019 .
 14. "La distribution des Psaumes dans la Règle de Saint Benoît - มงต์ เดอ แคตส์". www.abbaye-montdescats.fr .
 15. คริโวเชียน, เบซิล. "ความแตกต่างบางประการระหว่างบริการอันศักดิ์สิทธิ์ของกรีกและรัสเซียและความสำคัญของบริการเหล่านี้" สืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2556 .
 16. อาร์เจ เธสแมน, การทำสมาธิในสดุดี 103
 17. Coke, Thomas, Thomas Coke Commentary on the Holy Bible: สดุดี 103 เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2021
 18. หาบเร่, โรเบิร์ต, ดีดี "ความเห็นเกี่ยวกับสดุดี 103:1" "คำอธิบายของคนจนของฮอว์เกอร์"
 19. อัลเบิร์ต บาร์นส์, Notes on the Bible, (1834)
 20. แบร์นฮาร์ด ดูห์ม, Psalmen (1922), p. 371
 21. อีแวนส์, โรเบิร์ต; ฮัมฟรีย์ส, แม็กกี้ (1 มกราคม 1997) พจนานุกรมนักประพันธ์เพลงสำหรับคริสตจักรในบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4411-3796-8.
 22. "10,000 เหตุผล". คำบูชา. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2020 .

แหล่งที่มา

ลิงค์ภายนอก

 • ชิ้นส่วนที่มีข้อความจากสดุดี 103: โน้ตที่โครงการห้องสมุดดนตรีสากล
 • สดุดี 103: คะแนนฟรีที่ห้องสมุด Choral Public Domain (ChoralWiki)
 • ข้อความของสดุดี 103 ตามสดุดีปี 1928
 • สดุดีบทที่ 103 ข้อความในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ mechon-mamre.org
 • จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า สาธุการแด่พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์! การประชุมบาทหลวงคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา
 • บทนำและข้อความสดุดี 103:1, biblestudytools.com
 • สดุดี 103 – ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยด่วน enduringword.com
 • สดุดี 103 / งดเว้น: ข้าแต่พระเจ้า เสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็ว คริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • สดุดี 103 ที่ biblegateway.com
 • การแปล Tehillim - สดุดี 103 (Judaica Press) พร้อมคำอธิบายของRashi ที่ Chabad.org
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psalm_103&oldid=1169031553"