ไคส์ ดุ๊กส์

ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/wiki/Kais_Dukes"