ยูดายและมอร์มอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (โบสถ์แอลดีเอส) มีคำสอนพิเศษหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนายูดายและราชวงศ์อิสราเอล นิกายที่ใหญ่ที่สุดในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโบสถ์แอลดีเอส สอนความเชื่อที่ว่าชาวยิวเป็นคนที่พระเจ้าเลือกและยังสอนความเชื่อที่ว่าสมาชิกมีเชื้อสายอิสราเอลร่วมกันและแท้จริงกับชาวยิว นอกจากนี้ยังสอนความเชื่อที่ว่าพระเจ้ากำลังลงโทษชาวยิวอยู่ตลอดเพราะมีส่วนในการตรึงพระเยซูคริสต์[1]และพวกเขาจะไม่ได้รับการอภัยจนกว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่ [2] [3] การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขาเชื่อมโยงกับ "การรวบรวมอิสราเอลอย่างแท้จริง" ดังที่ระบุไว้ในหลักความเชื่อข้อหนึ่งของศาสนา [4]

การเปรียบเทียบขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับศาสนายูดาย

ธรรมชาติของพระเจ้า

ในศาสนายูดาย พระเจ้าทรง เคร่งครัด ใน พระเจ้าองค์ เดียว[5]เป็นสิ่งสัมบูรณ์ แบ่งแยกไม่ได้ ไม่มีตัวตน และหา ที่เปรียบไม่ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสุดท้ายของการดำรงอยู่ทั้งหมด พระคัมภีร์ภาษาฮิบรูนำเสนอHashemในฐานะผู้สร้างโลกและยังนำเสนอว่าเขาเป็นพลังเดียวที่ควบคุมประวัติศาสตร์ ฮีบรูไบเบิลสั่งชาวอิสราเอลไม่ให้บูชาพระอื่น พวกเขาควรบูชาเฉพาะYHWHพระเจ้าผู้ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ (อพย. 20:1-4; Deut. 5:6-7) คัมภีร์ทัลมุดของชาวบาบิโลนกล่าวถึง "เทพเจ้าต่างแดน" อื่นๆ ว่าเป็นตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งมนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นจริงและอำนาจ [6]

ศาสนศาสตร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยืนยันว่าพระเจ้าพระบิดา (พระบิดาบนสวรรค์) พระเยซูคริสต์ (พระบุตรของพระองค์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสามสิ่งที่แยกจากกันและชัดเจนในตัวตนและในเนื้อแท้ แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์และรัศมีภาพ [7] James E. Faustอธิบายหลักคำสอนของศาสนจักรนี้ เมื่อเขากล่าวว่า

นิมิตแรกยืนยันความจริงที่ว่ามีพระเจ้าสามองค์ที่แยกจากกัน: พระเจ้าพระบิดา—เอโลฮิมที่เราอธิษฐานถึง; พระเยซูคริสต์—พระยะโฮวา; และพระวิญญาณบริสุทธิ์—พระผู้ปลอบโยน โดยผ่านวิญญาณของพระองค์ เราอาจรู้ความจริงของทุกสิ่ง [8]

ทั้งสามประกอบกันเป็นพระเจ้าสามพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในจุดประสงค์และหัวใจ พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงมีพระกายและกระดูกที่สมบูรณ์และจับต้องได้ [9]มนุษย์เป็นลูกทางวิญญาณที่แท้จริงของพระบิดาในสวรรค์ และโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พวกเขาสามารถกลับมาหาพระองค์และกลายเป็นพระเจ้าได้ [10]ในคำปราศรัยของ King Folletโจเซฟ สมิธสอนว่า

พระเจ้าเองเคยเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ และทรงเป็นบุรุษผู้สูงส่ง และประทับนั่งบนสวรรค์เบื้องบน นั่นคือความลับที่ยิ่งใหญ่ .... เป็นหลักธรรมข้อแรกของข่าวประเสริฐที่จะรู้อย่างแน่ชัดถึงพระลักษณะของพระเจ้าและรู้ ... ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรา ดังนั้น ที่นี่คือชีวิตนิรันดร์—การรู้ว่ามีเพียงพระเจ้าที่ฉลาดและเที่ยงแท้เท่านั้น และคุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะเป็นพระเจ้าด้วยตัวคุณเอง และเป็นกษัตริย์และปุโรหิตต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทุกองค์ได้ทำมาก่อนคุณ ... พระเจ้าเอง บิดาของพวกเราทั้งหมดอาศัยอยู่บนโลกเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ [11]

นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอื่น ๆในลัทธิมอร์มอน เช่นพระมารดาบนสวรรค์ ศาสนศาสตร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังถือด้วยว่า มนุษย์สามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระเจ้าได้โดยผ่านกระบวนการความสูงส่ง ภายในเทววิทยาLDS พระเจ้าพระบิดาเอง เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ที่ได้รับการยกย่อง อย่างไรก็ตาม วิธีที่พวกมันได้มาซึ่งความเป็นอมตะนั้นไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก และแตกต่างจากกระบวนการของเทววิทยาที่มนุษยชาติจะต้องประสบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เข้าถึงความเป็นพระเจ้าได้แตกต่างไปจากเส้นทางผ่านความสูงส่ง สมาชิก LDS เชื่อว่าพวกเขาจะไปถึงสถานะเดียวกัน [12] [13] [14]สิ่งนี้แตกต่างจาก มุมมอง ของโบถส์ที่จัดโครงสร้างใหม่ซึ่งติดตามศาสนาคริสต์กระแสหลัก อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ตรงที่ว่ามันเป็นตรีเอกานุภาพมากกว่าไม่ใช่ตรีเอกานุภาพ

พระเยซู

พระเยซูไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบันทึกของชาวยิวในเวลานั้น เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซู หลักการพื้นฐานของศาสนายูดายก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวทั้งในเนื้อแท้และภาวะไร้วิญญาณ ดังนั้นทั้งหลักคำสอนของคริสเตียนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพและหลักคำสอนของมอร์มอนเกี่ยวกับพระเจ้าสามองค์ที่แยกจากกัน "รวมกันเป็นหนึ่งเดียว" จึงถูกปฏิเสธในระบบความเชื่อของชาวยิว ชาวยิวยังไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีรูปลักษณ์ภายนอกมาก่อน (บางครั้ง พระองค์ทรงแปลงร่างเป็นไฟสำหรับโมเสสหรือปล้ำกับยาโคบในรูปแบบเทวทูตตาม Tanakh แต่เขาไม่ใช่คนจากดาวดวงอื่น) ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงไม่มีร่างกายที่ถาวร ดังนั้น ความคิดที่ว่าพระเจ้าอาจมีเด็กที่ "ถือกำเนิด" ทางกายภาพนั้นเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ ชาวยิวส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นเพียงสัตภาวะเดียวที่เราควรอธิษฐานถึง แม้ว่าในอดีตจะมีบางคนเสนอคำอธิษฐานต่อบุคคลศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค์ที่ล่วงลับไปแล้ว [15] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

ตามที่สมาชิกของโบสถ์ LDS พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระบิดาในเนื้อหนัง วิสุทธิชนยุคสุดท้ายระบุพระเยซูกับพระเยโฮวาห์ในพันธสัญญาเดิม ไม่ใช่กับพระเจ้าพระบิดา บ่งชี้ว่าพันธสัญญา ของชาวอิสราเอล กับพระเยโฮวาห์เป็นจริงกับพระเยซู เนื่องจากความทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืน พระชนม์ของพระเยซู มนุษย์ทุกคนจึงรอดพ้นจากความตาย และจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและได้รับร่างกายที่สมบูรณ์ นอกจากนี้การชดใช้ยังเป็นไปตามข้อเรียกร้องของความยุติธรรม พระคุณ การให้อภัย และความเมตตา (คือความรอด ) ขยายไปถึงทุกคนที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นสาวกตลอดชีวิตของพระองค์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อเช่นกันว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มีการสวดอ้อนวอนให้ นั่นคือพระเจ้าพระบิดา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่สวดอ้อนวอนถึงพระเยซู แม้ว่าในอดีตจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่า การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ครอบคลุมไปถึงทุกคนที่พยายามทำดีที่สุดเพื่อเป็นคนดี (รวมทั้งคนที่ไม่ใช่คริสเตียน) ในที่สุด การชดใช้จะช่วยวิญญาณเกือบทั้งหมดของคนชั่วร้ายให้พ้นจากการชดใช้ " อาณาจักรทีเลสเชียล ". [ ต้องการอ้างอิง ] อย่างไรก็ตาม ประเภทของรางวัลที่พวกเขาได้รับขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับและการเชื่อฟังของพวกเขา

คำทำนาย

Laie Hawaii Templeเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับห้าของโบสถ์โบถส์ในโลก นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสามวิหารของโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนวิหารของโซโลมอนตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ศาสนายูดายสอนมุมมองที่ว่าคำพยากรณ์หยุดลงหลังจากมรณกรรมของมาลาคี[16]และจะได้รับการฟื้นฟูด้วยยุคเมสสิยานิกในขณะที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่ามีการเปิดเผย ในช่วง สมัยการประทานของพระเยซู และผ่าน คำพยากรณ์ของ โจเซฟ สมิธได้รับการฟื้นฟู สู่แผ่นดินโลกตั้งแต่ยุคแห่ง การละทิ้ง ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเชื่อว่าสมิธและผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นศาสดาพยากรณ์

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่า นอกเหนือจากคำพยากรณ์ต่างๆ จากพันธสัญญาใหม่แล้ว คำพยากรณ์จากสวรรค์ได้รับการฟื้นฟูโดยเริ่มต้นจากโจเซฟ สมิธ นอกจากนี้ ระหว่างการอุทิศ พระ วิหารเคิร์ทแลนด์พระเยซูโมเสสเอลียาห์และเอลีอัสปรากฏต่อสมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีและให้สิทธิอำนาจแก่พวกเขา พวกเขามอบกุญแจของการรวบรวมอิสราเอลจากสี่ส่วนของโลกให้สมิธและคาวเดอรี เป็นผู้นำของสิบตระกูลเผ่าจากทางเหนือ การบริหารกุญแจของสมัยการประทานอับราฮัม และกุญแจแห่งอำนาจการผนึก (คพ. 110:3–4, 7)

วัด

พระวิหารซอลท์เลคมี "ที่ศักดิ์สิทธิ์"

วิหารของโซโลมอนจัดหีบพันธสัญญาไว้ในห้องของวิหารซึ่งเรียกว่าห้องศักดิ์สิทธิ์ มหาปุโรหิตที่เป็นประธานจะเข้าไปในห้องนี้ ซึ่งกล่าวกันว่ามีShekhina ( การประทับอยู่ของพระเจ้า) ใน วันถือศีลปีละครั้ง

วิหารซอลท์เลคของโบสถ์ LDS มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ประธานของโบสถ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตที่ควบคุมได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างมหาปุโรหิตแห่งอิสราเอลกับพระเจ้าตามการตีความทางเทววิทยาของศาสนจักรในหนังสืออพยพ ( อพยพ 25:22 ) [17]ดังนั้น Holy of Holies นี้จึงถือเป็นสายเลือดสมัยใหม่ของวิหาร ภายในของพลับพลาและพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

จากวัด173 [18] ที่ดำเนินการโดยโบสถ์โบถส์ในปัจจุบัน มีเพียงวัดซอลท์เลคเท่านั้นที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่พระวิหารซอลท์เลคจะสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1893 พระวิหาร Mantiเป็นที่ตั้งของ Holy of Holies เพื่อให้ประธานศาสนจักรใช้ แม้ว่าห้องนี้ยังคงอยู่ในวิหาร Manti แต่ก็ถูกใช้เป็นห้องผนึกสำหรับการแต่งงานมาเป็นเวลาช้านาน แต่เนื่องจากเป็นห้องเล็กๆ เช่นนี้ จึงเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะผู้อุปถัมภ์พระวิหารเท่านั้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าวันหนึ่งชาวยิวจะสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และชาวยิวจะฟื้นฟูการปฏิบัติพิธีกรรมตามกฎของโมเสสภายในพระวิหารนั้น [19] [20]

ฐานะปุโรหิตและนักบวช

ศาสนายูดายถือว่าลูกหลานชายของอาโรนคือโคฮานิมหรือปุโรหิต เช่นเดียวกัน ลูกหลานชายแท้จริงคนอื่นๆ ของเลวีคือเลวีอิมซึ่งเป็นสมาชิกของชนเผ่าฮีบรูแห่งเลวี เนื่องจากแอรอนเป็นสมาชิกของเผ่าเลวี สมาชิกทุกคนในระเบียบฐานะปุโรหิตโคเฮนจึงอยู่ในระเบียบปุโรหิตของเลวีด้วย แต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน โคฮานิมและเลวีอิมมีสิทธิทางศาสนา หน้าที่ และข้อจำกัด (ในกรณีของโคฮานิม ) โดยเฉพาะ ลูกสาวของKohen ( ค้างคาว-Kohen ) ก็มีสิทธิและข้อจำกัดเฉพาะเช่นกัน แต่ไม่ได้ส่งต่อสถานะของKohenให้กับลูกหลานของเธอ (เว้นแต่ว่าพ่อของพวกเขาจะเป็นโคเฮน ด้วย ) ศาสนายูดายไม่ยอมรับฐานะปุโรหิตรูปแบบอื่น

รับบีไม่จำเป็นต้องเป็นโคฮานิม ; แต่พวกเขาเป็นชาวยิวที่เรียนรู้กฎหมายและการปฏิบัติของชาวยิวโดย เฉพาะ แม้ว่าจะไม่บังคับ แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาคมจะมีแรบไบอย่างน้อยหนึ่งคน แม้ว่าแรบบีจะปฏิบัติตนคล้ายกับผู้นำทางจิตวิญญาณในศาสนาอื่น ๆ ทั่วไป เช่น แสดงพระธรรมเทศนาทุกสัปดาห์ เยี่ยมคนป่วย ทำพิธีในงานแต่งงานและงานอื่น ๆ ในชีวิต และอื่น ๆ หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของแรบไบในที่ประชุมของเขาหรือเธอคือการตีความและ การสอนกฎหมายของชาวยิว

การฝึกอบรมเพื่อเป็นแรบไบรวมถึงการศึกษาอย่างกว้างขวางในกฎหมายและการปฏิบัติของชาวยิว และอาจรวมถึงการศึกษาในประวัติศาสตร์และปรัชญาของชาวยิวด้วย โดยทั่วไป ประชาคมจะจ้างแรบไบหลังจากตรวจสอบใบสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคนแล้ว—ไม่มีองค์กรกลางที่จะมอบหมายแรบไบให้กับประชาคม

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์ยอมรับเฉพาะแรบไบเพศชายเท่านั้น Reform Judaismออกบวชรับบีหญิงคนแรกในปี 1972, Reconstructionist Judaismในปี 1974 และConservative Judaismในปี 1985 ขบวนการปฏิรูปและ Reconstructionist ยังยอมรับนักบวชที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยนอย่างเปิดเผย [21] [22] [23] [24] ศาสนายูดาย Karaiteยอมรับเฉพาะḥakhamim ที่เป็นเพศชายเท่านั้น แม้ว่าพวกเขาจะใช้จุดประสงค์ที่แตกต่างจากพวกแรบไบในศาสนารับบีนิกยูดาย ก็ตาม. จารีตยูดาย (โดยปกติจะเป็นสาขาที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าการปฏิรูปหรือขบวนการปฏิรูป) เคลื่อนไหวเพื่อให้แต่ละประชาคมเลือกว่าจะยอมรับทั้งแรบไบเกย์และเลสเบียนและพิธีผูกมัดเพศเดียวกันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 หรือไม่ [25] ไม่มีข้อจำกัดใน สาขาใด ๆ ของศาสนายูดายเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือเชื้อสาย [26]

การพบกันของอับราฮัมและเมลคีเซเดค — โดยDieric Bouts the Elder , 1464–67

โบสถ์โบถส์อนุญาตให้ "ผู้สืบเชื้อสายที่แท้จริงของแอรอน" มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นประธานในฐานะบิชอปเมื่อได้รับคำสั่งจากฝ่ายประธานสูงสุด (ดู หลักคำสอนและพันธสัญญาหมวด 68 ) เมื่อไม่มีผู้สืบทอดที่มีค่าควรของอาโรน ผู้ดำรง ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจะควบคุมดูแลแทน

คำสั่งของฐานะปุโรหิตคืออาโรนซึ่งจำลองแบบมาจากฐานะปุโรหิตของอาโรนคนเลวี มหาปุโรหิตคนแรกของชาวฮีบรู และลูกหลานของเขา (โคเฮน) ; และฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคซึ่งจำลองมาจากสิทธิอำนาจของศาสดาพยากรณ์เมลคีเซเดค ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ยอมรับระเบียบปิตของฐานะปุโรหิตที่แยกจากฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค และถือว่าทั้งปิตาธิปไตยและฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นส่วนย่อยของเมลคีเซเดค

กล่าวกันว่าสมาชิกของเผ่าเลวีดำรงฐานะปุโรหิตของเลวีโดยกำเนิดต่อหน้าพระเยซู ในขณะที่หลังจากพระเยซู ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับ "โดยคำพยากรณ์ และโดยการวางมือ " [27]อย่างไรก็ตาม หลักคำสอนและพันธสัญญามีข้อบ่งชี้ว่าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีให้จนกว่าเผ่าเลวีจะ "ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยความชอบธรรม" อีกครั้งเท่านั้น (ดู คพ. 13:1) ปัจจุบันฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับเมื่ออายุสิบสองปี [28]

เช่นเดียวกับสายงานของปุโรหิตและมหาปุโรหิตเป็นส่วนย่อยของเผ่าเลวี ความคล้ายคลึงกันอาจถูกวาดขึ้นระหว่างระดับอำนาจภายในตำแหน่งฐานะปุโรหิตของนักบุญอาโรนยุคสุดท้ายกับตำแหน่งภายใต้กฎหมาย: มัคนายก ซึ่งสอดคล้องกับคนเลวี ครูตรงกับโคฮาท; ปุโรหิต , ตรงกับสายปุโรหิต ; และพระสังฆราช ซึ่งสอดคล้องกับลูกหลานของมหาปุโรหิตแห่งอาโรน (เพื่อไม่ให้สับสนกับฐานะปุโรหิตระดับสูงของเมลคีเซเดค)

ผู้ชายที่มีค่าควรทุกคนมีสิทธิ์ได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่ออายุสิบสองปี เมื่ออายุสิบแปดปี สมาชิกที่มีค่าควรของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์ในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เอ็ลเดอร์อาจได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตผู้ประสาทพร เจ็ดสิบหรืออัครสาวกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับความต้องการของคริสตจักร

ห้าม คนผิวดำรับฐานะปุโรหิตจนถึงปี 1978 ซึ่งเป็นเวลาที่โบสถ์ LDS ประกาศว่าผู้นำได้รับการเปิดเผยที่อนุญาตให้ผู้ชายที่มีค่าควรทุกคนได้รับฐานะปุโรหิต นิกายฟันดาเมนทัลลิสต์ของมอร์มอนบางนิกายปฏิเสธการเปิดเผยนี้

กลุ่มที่แตกแยกบางกลุ่ม รวมทั้งชุมชนของพระคริสต์ (เดิมคือคริสตจักรที่จัดใหม่ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) ได้นำผู้หญิงมาใช้ในบทบาทพระ ซึ่งโบสถ์โบถส์ไม่ยอมรับ

กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร

กฎของแคชรุต ("การ รักษาโคเชอร์") เป็นกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ของชาวยิว อาหารที่ปรุงตามฮาลาคา (กฎหมายของชาวยิว) เรียกว่าโคเชอร์ และอาหารที่ไม่ได้เตรียมตามกฎหมายของชาวยิวเรียกว่ารีฟาห์หรือทรีฟ กฎหมายโคเชอร์กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดที่สามารถรับประทานได้และพวกเขายังกำหนดให้แยกนมและเนื้อสัตว์ (ซึ่งเป็นข้อโต้แย้ง) พวกเขาสั่งให้ตรวจสอบผักอย่างละเอียดเพื่อหาแมลง พวกเขาสั่งให้สัตว์ถูกฆ่าตามพิธีกรรมโดยผู้ได้รับการรับรอง และพวกเขาสั่งให้หลาย ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภายใต้การดูแลของ rabbinical ผลิตผลจากดินแดนแห่งอิสราเอลอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติม

ชาวยิวถูกคาดหวังหรือบังคับให้ดื่มไวน์ในบางโอกาส โดยทั่วไปแล้วไวน์จะถูกดื่มระหว่างมื้ออาหารเย็นวันสะบาโต หลังจากสวดให้พรพิเศษ นอกจากนี้ การดื่มไวน์ยังเป็นส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองวันหยุดสำคัญของชาวยิว 2 วัน ได้แก่ เทศกาลปั สกาและปูริม

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าพระวจนะแห่งปัญญา เป็นการเปิดเผย สมัยใหม่ซึ่งคล้ายกับกฎของคัชรูต การเปิดเผยซึ่งพบในคพ. 89 [29]มีสามส่วน; รายการสารต่างๆ เช่นไวน์สุรา และยาสูบที่ไม่ควรใช้ ( 89:1–9 ) รายการอาหารที่ควรใช้ บางครั้งมีข้อจำกัดบางประการ ( 89:10–17 ) และคำสัญญา แก่ผู้ปฏิบัติตามแนวทาง ( 89:18–21 )

ในบรรดาสารที่ไม่ควรใช้ตามการเปิดเผยนั้น สารตัวแรกคือ "ไวน์หรือเมรัย" ซึ่งการเปิดเผยกล่าวว่าไม่ควรดื่ม ยกเว้นไวน์ ซึ่งอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีศีลระลึก (เช่นสารหลัง - การมีส่วนร่วมของนักบุญวัน). เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน การเปิดเผยระบุว่าหากใช้ไวน์ ควรเป็นไวน์บริสุทธิ์และควรเป็น "ของตัวคุณเอง" หรือควรทำโดยเพื่อนสมาชิกในโบสถ์ โบสถ์โบถส์เลิกใช้ไวน์โดยสิ้นเชิง โดยมีน้ำเข้ามาแทนที่ไวน์ในพิธีศีลระลึก การเปิดเผยอื่น คพ. 27 ให้คำแนะนำคล้ายกัน นั่นคือไวน์ควรใช้เฉพาะเมื่อสมาชิกโบสถ์เป็นคนทำเท่านั้น แม้ว่าส่วนที่ 27 จะไม่แนะนำการใช้น้ำ (อันที่จริง หลังจากได้รับการเปิดเผยนี้ โจเซฟ สมิธเข้าใจว่านั่นหมายความว่าเขาควรทำไวน์ของเขาเอง - ดู History of the Church 1:108) แต่ใช้เป็นเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลง

การเปิดเผยยังแนะนำไม่ให้ใช้ยาสูบและ "เครื่องดื่มร้อน" (ซึ่งโจเซฟ สมิธและเพื่อนร่วมงานอธิบายว่าหมายถึงกาแฟและชา) เชื่อกันว่ายาสูบ "ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่มีผลต่อท้อง และไม่ดีต่อมนุษย์ แต่เป็นสมุนไพรสำหรับรักษารอยฟกช้ำและวัวที่ป่วยทั้งหมด ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณและทักษะ"

รายการอาหารและสารที่การเปิดเผยสนับสนุนการบริโภค ได้แก่ สมุนไพร ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม เกมป่าจะต้องกินเท่าที่จำเป็น หากจะกินให้หมด และควรกินเฉพาะในฤดูหนาว ในช่วงทุพภิกขภัยหรือในช่วงที่ "หิวโหยมากเกินไป" การอ้างอิงอื่นๆ ( 1 ทิโมธี 4:1–4และมาตรา 49:18–19,21 ) ขยายความเกี่ยวกับเนื้อและเนื้อ การเปิดเผยยังสนับสนุนการใช้ธัญพืชโดยเฉพาะข้าวสาลี นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้ข้าวบาร์เลย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำ "เครื่องดื่มรสอ่อน"

วันสะบาโต

วันถือบวชซึ่งกินเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินในคืนวันศุกร์ไปจนถึงการปรากฏขึ้นของดาวสามดวงในคืนวันเสาร์ เฉลิมฉลองการสร้างสรรค์ของพระเจ้าด้วยวันแห่งการพักผ่อนที่ระลึกถึงวันแห่งการพักผ่อนของพระเจ้าเมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์ มันมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติของชาวยิวและเป็นเรื่องของกฎหมายศาสนาขนาดใหญ่ กฎหมายที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับการสังเกตวันสะบาโตของชาวยิวคือข้อกำหนดให้ละเว้นจากงานสร้างสรรค์ทุกชนิด ชาวยิวที่ช่างสังเกตจะเตรียมอาหารล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำอาหารในวันสะบาโต และชาวยิวออร์โธดอกซ์ที่ช่างสังเกตจะหลีกเลี่ยงการเปิดไฟ (ซึ่ง "สร้าง" วงจรไฟฟ้า) หรือการขับรถ

แม้ว่างานเกือบทั้งหมดจะถูกห้ามในวันสะบาโต แต่กิจกรรมยามว่างและความบันเทิงก็เหมาะสม ตราบใดที่ไม่ละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน มีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษ (รวมถึงไวน์และเนื้อสัตว์ ถ้าเป็นไปได้ แม้ว่าครัวเรือนจะไม่สามารถซื้ออาหารฟุ่มเฟือยเหล่านี้ได้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์) คู่สมรสได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศ [30] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

วันสะบาโตสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือวันอาทิตย์ สิ่งนี้อธิบายไว้ในพจนานุกรมพระคัมภีร์ของศาสนจักรว่า: "หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ สมาชิกของศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ ได้ถือเอาวันแรกของสัปดาห์ (วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า) ให้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกสัปดาห์ ( กิจการ 20:7; 1 คร. 16:2; วว. 1:10) และการถือศีลอดในวันที่เจ็ดก็หยุดตามระดับ” มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ เช่น ในอิสราเอลและบางประเทศอาหรับที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายฉลองวันสะบาโตในวันเสาร์หรือวันศุกร์ [31]

จุดเน้นของวันสะบาโตสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือเป็นวันแห่งการพักผ่อนจากความกังวลและความพยายามทางโลก และมุ่งความสนใจไปที่เรื่องทางวิญญาณ เช่น การเข้าร่วมการประชุมของโบสถ์ การศึกษาพระคัมภีร์ เยี่ยมคนป่วยและคนทุพพลภาพ และกิจกรรมครอบครัว นอกจากนี้ สมาชิกควรได้รับการสนับสนุนให้ไม่ซื้อสินค้าใดๆ ในวันสะบาโต เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะเรียกร้องเป็นอย่างอื่น สมาชิกต้องถือศีลอดในวันสะบาโตแรกของเดือนตั้งแต่คืนก่อนวันสะบาโตจนถึงค่ำวันสะบาโต การถือศีลอดช่วงเวลานี้ใช้เพื่ออธิษฐานและใคร่ครวญถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับพระเจ้า เงินที่จะใช้จ่ายไปกับการอดอาหารสองมื้อมักจะบริจาคเป็นการอดอาหารให้กับคริสตจักร เงินบริจาคอดอาหารเหล่านี้อุทิศเพื่อเลี้ยงคนยากจนและคนขัดสน

พระคัมภีร์

ม้วนหนังสือครบชุด ประกอบด้วย Tanakh ทั้งหมด

หนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนายูดายคือโตราห์ แทบทุกประชาคมของชาวยิวมี โตราห์ seferอย่างน้อยหนึ่งเล่ม(สำเนาของโตราห์ เขียนด้วยลายมือบนแผ่นหนัง) ซึ่งบางส่วนจะถูกอ่านออกเสียงทุกสัปดาห์ Torah, Nevi'im (ผู้เผยพระวจนะ) และKetuvim (งานเขียน) รวมกันเป็นTanakh

Tanakh ได้รับการอธิบายและเสริมด้วยTalmudซึ่งประกอบด้วยสองส่วน: Mishnah ( Oral Torah ) และGemara (ข้อคิดเห็นและการวิเคราะห์ของแรบบินิก) งานล่าสุดที่อธิบายกฎหมายของชาวยิวรวมถึงShulkhan Arukhซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 16 ตามเนื้อผ้า ชาวยิวเชื่อว่าโตราห์ได้รับมอบให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย เพื่อส่งต่อไปยังชาวยิว สกรอลล์ของโตราห์คัดลอกด้วยมือโดยอาลักษณ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

งานมาตรฐานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพิมพ์ในรูปแบบชุดสี่เท่า
ภาพสลักโจเซฟ สมิธในปี 1893 รับแผ่นจารึกทองคำและอูริมและทูมมิมจากโมโรไน ดาบของลาบันแสดงอยู่ใกล้ๆ

โจเซฟ สมิธกล่าวว่า "ข้าพเจ้าบอกพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องที่สุดในบรรดาหนังสือใดๆ บนแผ่นดินโลก และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในหนังสือนั้น มากกว่าหนังสืออื่นใด " ด้วยเหตุนี้ ผู้นำและครูของศาสนจักรจึงเน้นย้ำการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน แต่พวกเขายังสนับสนุนการศึกษาพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ไบเบิล และ เชื่อในสัมฤทธิผลตามตัวอักษรของคำพยากรณ์และพันธสัญญาในพระคัมภีร์ รวมถึงพันธสัญญาของอับราฮัม หลักแห่งความเชื่อข้อที่แปดกล่าวว่า "เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่มีการแปลอย่างถูกต้อง เรายังเชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า" นอกจากหนังสือสองเล่มนี้ ตามความหมายของหลักแห่งความเชื่อข้อที่เก้าแล้วไข่มุกอันล้ำค่าถือเป็นคัมภีร์บัญญัติ เช่น กัน

ตามหลักคำสอนของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เดิมทีพระคัมภีร์มอรมอนเขียนด้วยภาษาอียิปต์ที่ปฏิรูปโดยกลุ่มเชื้อสายแห่งอิสราเอลที่อพยพมาจากพื้นที่เยรูซาเล็ม หนังสือเล่มนี้แปลโดยโจเซฟ สมิธ "โดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า" พระคัมภีร์มอรมอนอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์

ชีวิตหลังความตาย

ความเชื่อของชาวยิวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมีความผันแปรอย่างมาก การฟื้น คืนชีพของคนตายในช่วงเวลาของMashiachเป็นความเชื่อดั้งเดิม (โดยชาวยิวในยุโรปบางคนถูกฝังไว้หน้ากรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นพวกเขาจะพร้อมในวันนั้น) นักปราชญ์ชาวยิวคนอื่นๆ สนับสนุนแนวคิดเรื่องการฟื้นคืนชีพฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง ผู้นับถือศาสนายูดายสายปฏิรูปและศาสนายูดายสายปฏิรูปมีแนวโน้มที่จะเชื่อในยุคเมสสิยานิก ทั่วไป มากกว่าในโมชิอัคทางกายภาพ ไม่ว่าจะมีการฟื้นคืนชีพหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ของการเกิดใหม่ในบางกรณี [32] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

โดยทั่วไปแล้ว ชาวยิวที่เคร่งศาสนาเชื่อว่าวิญญาณผ่านช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองและสำนึกผิดหลังความตาย ก่อนที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ตามมา ช่วงเวลานี้ไม่เกิน 12 เดือน และผู้ไว้อาลัยชาวยิวจะกล่าวคำอธิษฐานพิเศษเพื่อผู้ตายในช่วงเวลานี้ (ดูกากดิช ).

สวรรค์และนรกตามที่เข้าใจกันในเทววิทยาของคริสเตียนมีความคล้ายคลึงกับOlam habahและGehenna ของชาวยิว โดยมีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ความเชื่อของชาวยิวโดยทั่วไปเห็นพ้องต้องกันว่ารางวัลในชีวิตหลังความตายหรือโลกที่จะมาถึงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ได้มีไว้สำหรับชาวยิวเท่านั้น และการลงโทษในชีวิตหลังความตายนั้นไม่ได้เป็นนิรันดร์แต่เป็นการแก้ไข [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนเรื่องการฟื้นคืนชีวิต ทางร่างกาย สำหรับบางคนโดยเริ่มด้วยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ จะมีการฟื้นคืนชีพของคนตายโดยทั่วไป โบสถ์ LDS จัดขึ้นว่าระหว่างช่วงเวลาแห่งความตายและการฟื้นคืนชีพของบุคคลนั้น บุคคลนั้นอาศัยอยู่ในชีวิตหลังความตายที่เป็นสื่อกลางในโลกแห่งวิญญาณซึ่งสอดคล้องกับทาร์ทารัส ธรรมชาติของชีวิตหลังความตายนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีชีวิตที่ดีและกลับใจในช่วงชีวิตของพวกเขาจากบาปใหญ่ใด ๆ ที่พวกเขาได้ก่อไว้จะถูกกล่าวว่าอาศัยอยู่ในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม วิญญาณที่อาศัยอยู่ในสวรรค์แห่งวิญญาณอาจได้รับมอบหมายให้ทำ "งานเผยแผ่ศาสนา" กับดวงวิญญาณอื่นๆ ในสวรรค์หรือดวงวิญญาณในคุกวิญญาณสภาพที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าวิญญาณของ "กบฏและอธรรม" อาศัยอยู่ คำว่า "เรือนจำวิญญาณ" บางครั้งใช้เพื่ออธิบายสภาพของวิญญาณใดๆ ที่กำลังรอการสอนพระกิตติคุณหรือมีโอกาสรับศาสนพิธีที่ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าในการได้รับความรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่อยู่ในโลกวิญญาณ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่างานเผยแผ่ศาสนาในโลกวิญญาณเริ่มโดยพระคริสต์ในช่วงวันเวลาระหว่างการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ (หลักคำสอนและพันธสัญญา 138)

ดังที่งานเขียนส่วนตัวของสมิธและพระคัมภีร์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายระบุไว้ เป็นไปได้เช่นกันว่าถ้าใครปฏิบัติตามพระบัญญัติ คนนั้นก็อาจมีค่าควรกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงและช่วยพระบิดาในการ "ทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์" (โมเสส 1:39) Gospel Principlesซึ่งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการของโบสถ์ LDS ระบุว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นมนุษย์ในโลกอื่นเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น และเหมือนพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ จากตัวอย่างดังกล่าว วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหวังว่าจะได้รับสถานะความเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกัน ขณะที่นมัสการพระบิดาและพระบุตรชั่วนิรันดร์ (หลักธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 47) ในปี 1977 ประธานโบสถ์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวถึงหลักคำสอนเรื่องความสูงส่ง นี้: "เราจำพระคัมภีร์หลายตอนซึ่งรวบรวมเป็นบรรทัดเดียวโดยลอเรนโซ สโนว์ อดีตผู้เผยพระวจนะว่า 'มนุษย์เป็นเช่นไร ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยเป็น และเมื่อเป็นพระเจ้า มนุษย์อาจกลายเป็นได้' นี่คือพลังที่มีให้เราเมื่อเราบรรลุความสมบูรณ์แบบและได้รับประสบการณ์และพลังในการสร้าง จัดระเบียบ และควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ตอนนี้เรามีข้อจำกัดแค่ไหน!เราไม่มีอำนาจบังคับหญ้าให้เติบโต เมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนา[33] [34]

ขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนการมีอยู่ของ "ระดับแห่งความรุ่งโรจน์" สามระดับ เช่นกัน สำหรับคนที่ชั่วร้ายที่สุดก็มีความมืดอยู่ภายนอกซึ่งเป็น "อาณาจักรที่ไร้สง่าราศี" ความมืดภายนอกถือเป็นความตายครั้งที่สองหรือความตายฝ่ายวิญญาณ สำหรับจิตวิญญาณไม่กี่คนที่รู้ความจริงอย่างครบถ้วนและกบฏอย่างเปิดเผยและต่อสู้กับพระเจ้า อีกสามระดับของรัศมีภาพถูกเรียกว่าอาณาจักรทีเลสเชียลอาณาจักรเทอร์เรสเตรียลและอาณาจักรซีเลสเชียลโดยอาณาจักรซีเลสเชียลประกอบด้วย "ชั้นฟ้าหรือชั้นฟ้าสามชั้น" (ดูหลักคำสอนและพันธสัญญา131). ชีวิตหลังความตายนี้เป็นสิ่งที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นคืนชีพและการพิพากษาของแต่ละคน บางคนจะฟื้นคืนชีพก่อนหรือหลังการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ในขณะที่บางคนจะฟื้นคืนชีพในอีกหลายปีต่อมา

สมาชิกของโบสถ์โบถส์เชื่อว่าทั้งสามอาณาจักร ซีเลสเชียล เทอร์เรสเทรียล และทีเลสเชียล เป็นอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ ล้วนเป็นสถานที่แห่งความรุ่งเรืองอันเหมาะสมแก่บุคคลที่จะอาศัยอยู่ตามความปรารถนาของใจ คริสตจักรสอนเพิ่มเติมว่าต้องทำ บัพติศมา โดยผู้มีอำนาจที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียล

การกลับใจใหม่และการเปลี่ยนศาสนา

ตามกฎทั่วไป ชาวยิวงดเว้นจากการเผยแพร่ศาสนา อย่างแข็งขัน และนิกายยิวบางนิกายกีดกันการกลับใจใหม่ ในศาสนายูดาย การกลับใจใหม่ไม่ใช่ข้อกำหนดหรือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความดีหรือความรอด และถ้าบุคคลต้องการเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายจริงๆ พวกเขาจะแสวงหาชุมชนและพวกรับบีที่พวกเขารู้สึกสบายใจด้วยและเริ่มกระบวนการที่นั่น การเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายเกี่ยวข้องกับการสอนอย่างกว้างขวางใน กฎหมายยิว การละทิ้งศาสนาอื่น การแช่ใน mikveh และสำหรับผู้ชายการเข้าสุหนัต หากชายที่แปลงเพศเข้าสุหนัตแล้ว จะมีการดำเนินการที่เรียกว่าโฮตาฟัตแดมบริตซึ่งจะมีการดึงเลือดออกจากองคชาตของเขาศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ยังกำหนดให้มีการยอมรับหลักกฎหมายของชาวยิวทั้งหมด

โบสถ์แอลดีเอสดำเนินโครงการเผยแพร่ศาสนาอย่างกว้างขวาง และสนับสนุนให้ผู้สอนศาสนาเชิญผู้อื่นกลับใจและรับบัพติศมา บัพติศมาไม่เพียงแต่ถือเอาการเป็นสมาชิกในคริสตจักรเท่านั้น แต่ตามความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถือพรของพันธสัญญาที่ประทานแก่วงศ์วานอิสราเอลด้วย ในการรับบัพติศมา บุคคลต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามพระคำแห่งปัญญาและกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศตกลงที่จะจ่ายส่วนสิบ เข้าร่วมการประชุมของคริสตจักร และประกาศว่าพวกเขาได้กลับใจจากบาปแล้ว เช่นเดียวกับโบสถ์คริสต์ส่วนใหญ่ ขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัตเพราะการเข้าสุหนัตหมดไปเมื่อพระเยซูคริสต์ปฏิบัติตามกฎของโมเสส โดยการรับบัพติศมา สมาชิกจะทำพันธสัญญากับพระเจ้าเพื่อที่จะ "เข้าสุหนัตใจ" ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังทำพันธสัญญาที่จะมีใจที่ชอกช้ำและวิญญาณที่สำนึกผิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ [35]

หลักคำสอนและพันธสัญญาแนะนำให้เอ็ลเดอร์สอนพระกิตติคุณแก่ทุกประชาชาติ แต่แนะนำให้พวกเขาไปหาคนต่างชาติก่อน จากนั้นจึงแนะนำให้พวกเขาไปหาชาวยิว [36]ไม่มีการเผยแผ่ศาสนาในหมู่ชาวยิวมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำสอนเกี่ยวกับชะตากรรมของชาวยิว [3] : 186 ผู้เผยพระวจนะ LDS ยุคแรก เช่น Brigham Young [37] : 144 และ Wildord Woodruff [38]สอนความเชื่อที่ว่าชาวยิวไม่สามารถกลับใจใหม่ได้อย่างแท้จริงเนื่องจากคำสาปแช่งซึ่งเป็นผลมาจากการสังหารหมู่ชาวยิว [39] : 205–206 อย่างไรก็ตาม หลังจากการก่อตั้งรัฐอิสราเอล สมาชิกโบถส์หลายคนรู้สึกว่าชาวยิวควรเข้าร่วมโบสถ์โบถส์ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 คริสตจักรโบถส์ได้จัดตั้งภารกิจหลายอย่างซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชาวยิวโดยเฉพาะในหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา [37] : 149 

การทำน้ำให้บริสุทธิ์

มิคเวห์

เพื่อให้บรรลุถึงสถานะของการทำให้บริสุทธิ์ตามพิธีกรรม ชาวยิวที่ช่างสังเกตจะแช่อยู่ในมิกเวห์ เครื่องใช้บางชนิดและวัตถุอื่น ๆ จะถูกแช่ด้วย (ไม่ควรสับสนกับวิธีปฏิบัตินี้กับการทำความสะอาดทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับคัชรูต )

การ ใช้Mikveh บ่อยที่สุดคือการฝึกการแช่หลัง การ มีประจำเดือนการแท้งบุตรหรือการคลอดบุตร การแช่ตัวครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาของการแยกทางทางเพศ และผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปอยู่กับสามีของเธออีกครั้ง จำเป็นต้องมีผู้หญิงแช่ก่อนแต่งงาน ผู้ชายบางคนใช้ Mikvah เป็นประจำ ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือก่อนถือศีล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงHasidic นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับการแปลงเป็นศาสนายูดายออร์โธดอกซ์สำหรับทั้งสองเพศ

กฎหมายของชาวยิวเกี่ยวกับ Mikveh นั้นกว้างขวาง ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของกฎหมายเหล่านี้คือ Mikveh จะต้องเต็มไปด้วย "น้ำที่มีชีวิต" กล่าวคือน้ำที่มาจากโลกโดยตรงในรูปของน้ำฝนหรือน้ำพุ (น้ำที่ไหลในแม่น้ำหรือลำธารก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน ในบางกรณี). เมื่อน้ำถูกบรรทุกในภาชนะหรือไหลผ่านท่อ น้ำก็ไม่ถือว่า "มีชีวิต" อีกต่อไป นอกจากนี้ การลงน้ำจะต้องสมบูรณ์ (รวมถึงศีรษะและผม) และต้องไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างน้ำกับบุคคลที่กำลังแช่ ไม่เพียงแต่เสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังต้องถอดเครื่องสำอางและเครื่องประดับออกด้วย วิธีปฏิบัติทั่วไปคือการล้างตัวให้สะอาดก่อนลงแช่ (เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือผิวหนังที่ตายแล้วบนร่างกาย) และเข้าไปใน Mikveh ในขณะที่ยังเปียกอยู่ (เพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศที่อาจติดอยู่บนผิวหนังหรือในเส้นผม)

ซึ่งแตกต่างจากบัพติศมา การลงน้ำเป็นเหตุการณ์ส่วนตัว—เว้นแต่ความพิการทางร่างกายจะทำให้เป็นไปไม่ได้ บุคคลที่รับการจุ่มจะเข้าสู่มิกเวห์เพียงลำพัง และกล่าวคำอธิษฐานที่เหมาะสมด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ การกระทำแบบจุ่มต้องให้เบธดินแห่งแรบไบสามองค์ร่วมเป็นสักขีพยาน อย่างไรก็ตามบุคคลนั้นจมดิ่งลงไปในตัวเอง

การแช่ "เชิงสัญลักษณ์" ซึ่งใช้เพียงหยดน้ำ ใช้น้ำ "บรรทุก" หรือการที่ผู้แช่สวมเสื้อผ้าหรือชั้นในชนิดใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการแช่ที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายของชาวยิว ชาวยิวไม่ปฏิบัติหรือรู้จักการแช่ตัวแบบ "พร็อกซี" ใด ๆ โดยที่คนคนหนึ่งจมอยู่ในสถานที่ของอีกคนหนึ่ง (มีชีวิตหรือตายไปแล้ว)

การล้างบาป

พิธีบัพติศมาคือพิธีการชำระน้ำให้บริสุทธิ์โดยการแช่ตัวในน้ำ การชำระล้างด้วยการแช่น้ำมีอยู่ในหลายวัฒนธรรม คำว่าบัพติศมา มาจาก คำภาษา กรีก βάπτειν (คำ infinitive; ยังระบุว่าเป็นบุรุษที่ 1 เอกพจน์ปัจจุบันกริยาบ่งชี้ βαπτίζω ซึ่งแปลว่า "จุ่ม อาบน้ำ หรือล้าง" อย่างหลวมๆ)

พิธีบัพติศมาของชาวคริสต์ย้อนไปถึงการบัพติศมาของพระเยซูโดยยอห์นผู้ให้บัพ ติศมา ผู้ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่าให้บัพติศมาแก่พระเยซูในแม่น้ำจอร์แดน ความเชื่อของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือได้ว่ามีการทำพิธีบัพติศมาในสมัยของอาดัมและเอวา [40]

บัพติศมาคือพิธีการที่จำเป็นและกระบวนการชำระล้างพิธีกรรมเมื่อเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และถือเป็นกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ในกรณีของการคว่ำบาตรหรือการยอมรับความเชื่ออื่น บุคคลจะต้องรับบัพติสมาอีกครั้งเมื่อกลับไปที่โบสถ์ [41]บัพติศมายังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ด้วยน้ำที่เป็นตัวแทนของหลุมฝังศพ หลังจากผู้ที่ได้รับบัพติศมาถูกกำหนดว่ามีค่าควรโดยการสัมภาษณ์ผู้นำฐานะปุโรหิต เขาจะสวมเสื้อผ้าสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชำระบัพติศมาให้บริสุทธิ์ ศาสนพิธีดำเนินการโดยปุโรหิตแห่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เด็กวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะไม่รับบัพติศมาจนกว่าพวกเขาจะอายุครบแปดขวบ ซึ่งถือว่าเป็นวัยแห่งความรับผิดชอบ

ในอดีต เป็นเรื่องปกติที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะได้รับบัพติศมาใหม่เพื่อสุขภาพ หรือเพื่อยืนยันความเชื่ออีกครั้ง การปฏิบัตินี้ค่อย ๆ ลดน้อยลงและไม่มีการปฏิบัติโดยนิกายกระแสหลักใด ๆ อีกต่อไป

ล้างและเจิม

ในการเคลื่อนไหวของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายการชำระล้างและการเจิมเป็นศาสนพิธีที่เป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างและการเจิมเพื่อเป็นราชาหรือราชินีในสวรรค์ ในโบสถ์โบถส์ พิธีกรรมจะดำเนินการในวัด พิธีล้างและเจิมเป็นสัญลักษณ์พิธีชำระปุโรหิตที่เกิดขึ้นที่พลับพลาของอิสราเอล พระวิหารของโซโลมอน และพระวิหารในเยรูซาเล็มในเวลาต่อมา (ดู อพย. 28:40–42, 29:4–9, 29:20–21 , 29:29–30, 30:18–21).

การแต่งงาน

การมีภรรยาหลายคนในศาสนายูดาย

พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเล่าถึงกรณีการมีภรรยาหลายคนในหมู่ชาวฮีบรูโบราณหลายกรณี แหล่งที่มาประการหนึ่งของการมีภรรยาหลายคนคือการแต่งงานแบบลอยนวลซึ่งผู้ชายต้องแต่งงานและเลี้ยงดูภรรยาม่ายของพี่ชาย

Ashkenazi Jewry ไม่ได้ฝึกฝนการมีภรรยาหลายคนตั้งแต่Rabbenu Gershomถูกห้ามในศตวรรษที่ 11 "ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษที่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก 100 แรบไบ" [42] กลุ่ม SephardiและMizrahiบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มาจากเยเมนและอิหร่าน (ซึ่งการมีภรรยาหลายคนเป็นบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม) เพิ่งเลิกการมีภรรยาหลายคนเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา เมื่อกลุ่มเหล่านี้อพยพมายังรัฐอิสราเอลหลังการก่อตั้งในปี 1948 ครอบครัวที่มีภรรยาหลายคนที่มีอยู่จะถูก "ปู่" เข้ามา การแต่งงานที่มีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งต้องห้ามในรัฐอิสราเอล อย่างไรก็ตาม และไม่อนุญาตให้มีการแต่งงานที่มีภรรยาหลายคนใหม่ในกลุ่มเหล่านั้น [43]

การมีภรรยาหลายคนในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ดูบทความหลักที่: ลัทธิมอร์มอนและการมีภรรยาหลายคน , กำเนิดการมีภรรยาหลายคนของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย , ลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ของมอร์มอน , การมีภรรยาหลายคนในศาสนาคริสต์

ในช่วงต้นของประวัติศาสตร์โบสถ์โบถส์มีสามีหลายคนและเรียกสิ่งนี้ว่า " การแต่งภรรยาหลายคน " โจเซฟ สมิธแนะนำวิธีปฏิบัติในการมีภรรยาหลายคนและได้รับการยอมรับในพระคัมภีร์ว่ามาจาก "พระเจ้าของเจ้า ... อัลฟาและโอเมกา" (หลักคำสอนและพันธสัญญา 132:1, 2, 66) คริสตจักรยอมรับต่อสาธารณะในปี 1852 คริสตจักรที่จัดระเบียบใหม่ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อชุมชนของพระคริสต์ ปฏิเสธการมีภรรยาหลายคน และในปี 1860 พวกเขาได้ก่อตั้งคริสตจักรอิสระภายใต้การนำของโจเซฟ สมิธที่ 3 ซึ่งเป็นพี่คนโต ลูกชายของผู้นำผู้ก่อตั้ง

การมีภรรยาหลายคนนำไปสู่การต่อต้านคริสตจักรโบถส์และยังนำไปสู่การออกกฎหมายต่อต้านการมีภรรยาหลายคนในสหรัฐอเมริกา ( สภาคองเกรสของสหรัฐฯทำให้การปฏิบัติผิดกฎหมายในดินแดนของสหรัฐฯ ในปี 2405) สมาชิกหลายคนของคริสตจักรหนีไปแคนาดาหรือเม็กซิโกเพื่อพยายามจัดตั้งชุมชนที่ปราศจากการฟ้องร้อง แม้ว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าการแต่งภรรยาหลายคนได้รับการคุ้มครองในฐานะการปฏิบัติทางศาสนาตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาฝ่ายตรงข้ามใช้กฎหมายนี้เพื่อชะลอความเป็นมลรัฐของยูทาห์จนถึงปี 1896 กฎหมายต่อต้านการมีภรรยาหลายคนที่เข้มงวดมากขึ้นได้ลิดรอนสิทธิของสมาชิกคริสตจักรในฐานะพลเมือง เพิกถอนสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงให้กับสมาชิกสตรีของคริสตจักร ยุบคริสตจักร และอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของคริสตจักรจนกระทั่ง คริสตจักรยุติการปฏิบัติอย่างเป็นทางการด้วยแถลงการณ์ ปี 1890

ความสนใจระดับชาติในสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่การมีภรรยาหลายคนในคริสตจักรในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ระหว่างการพิจารณาของสภาเกี่ยวกับBH Roberts ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทน และการพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกที่ได้รับเลือกReed Smoot ( การพิจารณาคดี Smoot ) สิ่งนี้ทำให้ประธานคริสตจักรโจเซฟ เอฟ. สมิธออก " แถลงการณ์ฉบับที่สอง " ต่อต้านการมีภรรยาหลายคนในปี 1904 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศาสนจักรมีนโยบายที่จะคว่ำบาตรสมาชิกคนใดก็ตามไม่ว่าจะปฏิบัติหรือสนับสนุนอย่างเปิดเผยถึงการปฏิบัติที่มีภรรยาหลายคน

การห้ามการมีภรรยาหลายคนส่งผลให้เกิดการแตกแยกภายในโบสถ์โบถส์ โดยมี กลุ่ม นิกายฟันดาเมนทัลลิสต์นิกายมอร์มอน หลายกลุ่ม ที่ออกจากโบสถ์และยังคงฝึกฝนการมีภรรยาหลายคนต่อไป โดยรวมแล้ว กลุ่มเหล่านี้มีจำนวนน้อยกว่าสามในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในบรรดากลุ่มเหล่านี้ ปัจจุบันการมีภรรยาหลายคนยังคงมีอยู่ในรัฐยูทาห์และรัฐใกล้เคียง และยังมีการปฏิบัติโดยบุคคลที่โดดเดี่ยวซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักร คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดที่สนับสนุนการมีภรรยาหลายคนคือคริสตจักรนิกายฟันดาเมนทัลของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเชื่อว่ามีสมาชิกประมาณ 10,000 คน จากแหล่งข่าวหนึ่ง มีผู้นับถือลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์มากถึง 37,000 คน และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีภรรยาหลายคน[ ต้องการอ้างอิง ]เชื่อกันว่าการมีภรรยาหลายคนส่วนใหญ่ถูกจำกัดไว้เฉพาะกลุ่มผู้นับถือศาสนานิกายฟันดาเมนทัลลิสท์นิกายมอร์มอนประมาณหนึ่งโหล [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ดิวิชั่น

ศาสนายูดายครอบคลุมขอบเขตของการปฏิบัติตามด้วยสาขาที่ได้รับการยอมรับหลายสาขา: ศาสนายูดาย Hasidic , ศาสนายูดาย Haredi ( มักเรียกกันว่า มีหน่วยงานเพิ่มเติมภายในหน่วยงาน

ประมาณร้อยละ 98 ของสมัครพรรคพวกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นสมาชิกของโบสถ์โบถส์ อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มอื่นอีกหลายกลุ่ม เช่น ชุมชนของพระคริสต์และคริสตจักรขนาดเล็กจำนวนมากใน ลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ ของมอร์มอน กลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ Community of Christ เรียกตัวเองว่าเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แต่ไม่ใช่ชาวมอรมอน แม้ว่าพวกเขาจะยังคงใช้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคัมภีร์ ต่อไป หลักคำสอนของหลักคำสอนเรื่อง Community of Christ เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่การปรับองค์กรใหม่โดยโจเซฟ สมิธที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสองประการคือการยอมรับตรีเอกานุภาพแนวคิดเรื่องพระเจ้าและการแต่งตั้งสตรีสู่ฐานะปุโรหิต ตรงกันข้าม พวกมอร์มอนที่นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสต์อ้างว่ายึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมและการปฏิบัติที่ถูกปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงโดยโบสถ์โบถส์

สัญลักษณ์ของชาวยิวในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

รายละเอียดของหอประชุมซอลท์เลค

โบสถ์โบถส์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ดั้งเดิมอย่าง ดาวแห่งดาวิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายูดายตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นอย่างน้อย [44]สำหรับโบสถ์โบถส์ มันแสดงถึงพันธสัญญา อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสราเอล การรวบรวมชาวอิสราเอล และความสัมพันธ์กับศาสนายูดาย สตาร์ออฟเดวิดปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน หน้าต่าง กระจกสีในหอประชุมซอลท์เลคซึ่ง เป็นจุดสังเกต

การปรากฏตัวของชาวยิวในยูทาห์

ไม่นานหลังจากสมาชิกโบสถ์โบถส์มาถึงหุบเขาซอลท์เลค ผู้นับถือศาสนายูดายก็มาถึงบริเวณนี้เช่นกัน Alexander Neibaurชาวยิวที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาที่โบสถ์ LDS มาถึงในปี 1848 ครอบครัวชาวยิวถาวรครอบครัวแรกในยูทาห์คิดว่าคือ Julius Gerson Brooks และ Isabell ภรรยาของเขา [45] [46]สุสานชาวยิวแห่งแรกในซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์อยู่บนที่ดินที่บริจาคโดยบริคัม ยังก์ในปี ค.ศ. 1869 [47] [48]และสุเหร่าปฏิรูป แห่งแรก ในซอลท์เลคได้รับทุนสนับสนุนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง วิสุทธิชนยุคสุดท้าย [49]ได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการกลับสู่แผ่นดินของชาวยิว ผู้อพยพชาวยิวในยุโรปตะวันออกจากฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กได้ก่อตั้ง อาณานิคม ClarionในSanpete Countyในปี พ.ศ. 2453 อาณานิคมนี้จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมเกษตรกรรมและอาณานิคมของชาวยิว และมีประชากรประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มอาณานิคมเกษตรกรรมของชาวยิวที่ใหญ่ที่สุด ในยุคนั้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

Simon Bamberger ผู้ ว่าการรัฐยูทาห์คนที่สี่(พ.ศ. 2460-2464) เป็นชาวยิว สิ่งพิมพ์ ต่อต้านชาวยิวที่กำหนดเป้าหมายไปที่ Bamberger ถูกประณามโดย Utahns ส่วนใหญ่ [50] BH Robertsนักการเมืองและผู้นำคริสตจักรสนับสนุนการรณรงค์ของ Bamberger โดยเสนอชื่อเขาให้เป็นผู้ว่าการ [51]

บัพติศมาสำหรับคนตาย

การปฏิบัติมาช้านานของโบสถ์โบถส์คือการทำพิธีล้างบาปแทนญาติของพวกเขา เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าทุกคนต้องได้รับศาสนพิธีแห่งความรอด ทั้งหมด จึงจะบรรลุความสูงส่ง ภายใต้ศาสนศาสตร์ของศาสนจักร การประกอบศาสนพิธีบัพติศมาและศาสนพิธีอื่นๆ ในพระวิหารแทนไม่ได้ทำให้ผู้วายชนม์เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยอัตโนมัติ แต่เป็นการอนุญาตให้บุคคลนั้น (วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่ามีชีวิตอยู่ในโลกหลังความตาย) สามารถเลือกได้ ยอมรับหรือปฏิเสธศาสนพิธีที่ดำเนินการในนามของพวกเขาได้อย่างอิสระ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่อ้างอำนาจในการบังคับให้ยอมรับศาสนพิธีแทนหรือเปลี่ยนศาสนาของผู้วายชนม์โดยขัดต่อความประสงค์ของเขา [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในบางครั้ง ซึ่งขัดกับนโยบายของศาสนจักรนักลำดับวงศ์ตระกูล วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้ส่งชื่อบุคคลสำคัญอื่นๆ รวมทั้งที่เหยื่อจุดหนึ่งของหายนะ นโยบายอย่างเป็นทางการระบุว่าสมาชิกคริสตจักรส่งชื่อญาติของตนเองสำหรับพิธีการประเภทนี้ และจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากญาติที่ใกล้ชิดที่สุดสำหรับการบัพติศมาใด ๆ ที่จะดำเนินการให้กับผู้เสียชีวิตที่เกิดภายใน 95 ปีที่ผ่านมา [52]โดยไม่คำนึงว่า พิธีบัพติศมาบางส่วนดำเนินการในนามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อข้อมูลนี้เผยแพร่สู่สาธารณะ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรจากกลุ่มชาวยิว ซึ่งมองว่าพิธีกรรมนี้ดูหมิ่นและไร้ความรู้สึก ในปี 1995 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันจากสาธารณชน ผู้นำคริสตจักรสัญญาว่าจะวางนโยบายใหม่ที่จะช่วยหยุดการปฏิบัติ เว้นแต่จะได้รับการร้องขอหรืออนุมัติเป็นการเฉพาะจากคู่สมรสที่ยังมีชีวิต บุตร หรือพ่อแม่ของเหยื่อ [53]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 มีข้อมูลปรากฏขึ้นว่าสมาชิกของคริสตจักรไม่ได้หยุดการปฏิบัติในการล้างบาปชาวยิวที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แม้จะได้รับคำสั่งจากผู้นำคริสตจักรก็ตาม เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งจากกลุ่มชาวยิว Simon Wiesenthal Centerในลอสแองเจลิสได้รับการบันทึกว่าต่อต้านการล้างบาปแทนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รับบี มาร์วิน เฮียร์แห่งศูนย์กล่าวว่า "หากคนเหล่านี้ไม่ได้ติดต่อกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายด้วยตัวเอง สุภาษิตควรเป็น: อย่าโทรหาฉัน ฉันจะโทรหาคุณ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต่อพวกเขา เราไม่ คิดว่าพวกเขาเป็นอนุญาโตตุลาการแต่เพียงผู้เดียวว่าใครจะรอด" เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้นำคริสตจักรตกลงที่จะพบกับผู้นำของWorld Gathering of Jewish Holocaust Survivors [ จำเป็นต้องอ้างอิง]

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 เฮเลน แรดคีย์ นักวิจัยอิสระ ได้ตีพิมพ์รายงานที่แสดงว่าคำสัญญาของคริสตจักรในปี 2538 ที่จะลบผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนาซีชาวยิวออกจากดัชนีลำดับวงศ์ตระกูลระหว่างประเทศ (IGI) นั้นไม่เพียงพอ การวิจัยฐานข้อมูลของโบสถ์ของเธอได้เปิดเผยรายชื่อประมาณ 19,000 คนที่มีโอกาส 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ที่จะ "มีโอกาสเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ... ในรัสเซีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส และออสเตรีย"

Bernard Kouchelนักลำดับวงศ์ตระกูลได้ทำการค้นหา IGI และพบว่าชาวยิวที่มีชื่อเสียงหลายคนรับบัพติสมาแทน ซึ่งรวมถึงRashi , Maimonides , Albert Einstein , Menachem Begin , Irving Berlin , Marc ChagallและGilda Radner อาจได้รับการอนุญาตบางอย่าง แต่ขณะนี้ยังไม่มีระบบใดที่ยืนยันว่าได้รับอนุญาตเหล่านี้ ซึ่งทำให้หลายคนในชุมชนทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างไม่พอใจ

ในปี 2004 Schelly Talalay Dardashti คอลัมนิสต์ลำดับวงศ์ตระกูลชาวยิวของหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์สังเกตว่าชาวยิวบางคน แม้แต่คนที่ไม่มีลูกหลานวิสุทธิชนยุคสุดท้าย กำลังรับบัพติศมาอีกครั้งหลังจากถูกนำออกจากพิธี ในการให้สัมภาษณ์ดี. ท็อดด์ คริสทอฟเฟอร์สันเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร บอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คริสตจักรจะตรวจสอบเอกสารสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชื่อชาวยิวใหม่ปรากฏขึ้น

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2548 ชาวยิวและเจ้าหน้าที่ของโบสถ์ได้ประชุมกันและจัดตั้งคณะกรรมการร่วมของชาวยิว/มอร์มอนโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต คณะกรรมการประชุมเป็นระยะ ๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2010 ชาวยิวและผู้นำจากโบสถ์โบถส์ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน "ยอมรับว่าความกังวลระหว่างสมาชิกของทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นหลักคำสอนที่ละเอียดอ่อนได้ถูกขจัดออกไปแล้ว" [54]อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากพบว่าพ่อแม่ของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และผู้สนับสนุนสิทธิชาวยิว ไซมอน วีเซนธาลถูกเพิ่มลงในฐานข้อมูลลำดับวงศ์ตระกูลของ FamilyTree [55]

มุมมองของขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกี่ยวกับชาวยิว

จากข้อมูลของArmand Maussสมาชิก LDS ส่วนใหญ่มีความเชื่อที่กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความรู้สึกผูกพันทางศาสนาต่อชาวยิวพร้อมกับความเชื่อที่กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความรู้สึกเป็นศัตรูทางศาสนาต่อชาวยิว ความเชื่อที่สอดคล้องกับคำสอนของนิกายออร์โธดอกซ์แอลดีเอส สมาชิกโบถส์ส่วนใหญ่เชื่อว่าชาวยิวเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือก และพวกเขายังเชื่อว่าสมาชิกโบสถ์แอลดีเอสและชาวยิวมีเชื้อสายอิสราเอลร่วมกันและแท้จริง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวยิว อย่างไรก็ตาม สมาชิกโบถส์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าพระเจ้ากำลังลงโทษชาวยิวอยู่ตลอดเพราะมีส่วนในการตรึงพระเยซูคริสต์และพวกเขาจะไม่ได้รับการอภัยจนกว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่ [3]

การอ้างสิทธิ์ของราชวงศ์แห่งอิสราเอล

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือว่าตนเองเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษในพระคัมภีร์ ไบเบิล อับราฮัม อิสอัคและยาโคบ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ " อิสราเอล") หรือถือว่าตนเป็นผู้ที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในสภาอิสราเอล และวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยุคปัจจุบันใช้คำว่า "บ้านแห่งอิสราเอล" และ "บ้านของโจเซฟ" เมื่อพูดถึงตัวเอง

พระคัมภีร์มอรมอนระบุว่าครอบครัวของเผ่ามนัสเสห์และครอบครัวของเผ่าเอฟราอิมอพยพจากเยรูซาเล็มไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักในอเมริกา ตามหลักคำสอนของมอร์มอนการอพยพครั้งนี้ทำให้คำพยากรณ์ของยาโคบที่มีต่อโจเซฟ ลูกชายของเขาเป็นจริง: "โยเซฟเป็นกิ่งที่มีผลดก เป็นกิ่งที่มีผลดกอยู่ข้างบ่อน้ำ กิ่งก้านของมันไหลข้ามกำแพง" (ปฐมกาล49:22 ) พระคัมภีร์มอรมอนระบุด้วยว่าสมาชิกของเผ่ายูดาห์มาถึงอเมริกาหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อบาบิโลนในราว 600 ปีก่อนคริสตศักราช

นอกจากนี้ แอลมา 16:13 ของพระคัมภีร์มอรมอนมีคำภาษากรีกว่า " ธรรมศาลา "':

“และแอลมากับอมิวเล็คออกไปสั่งสอนการกลับใจแก่ผู้คนในพระวิหารของพวกเขา, และในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา, และในธรรมศาลาของพวกเขาด้วย, ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวทางของชาวยิว” ( แอลมา16:13 )

ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโบสถ์โบถส์คือผู้ที่ยอมรับคำสอนของโบสถ์หรือผู้ที่เป็นสมาชิกของขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่วนใหญ่มาจากบ้านของโจเซฟ ไม่ว่าจะโดยสายเลือดหรือโดยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เมื่อผู้รับไม่ได้ ลูกหลานที่แท้จริงของยาโคบซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของอิสราเอล สมาชิกแต่ละคนในคริสตจักรจะได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับเผ่า ของพวกเขาผ่านการให้พรปิตาธิปไตย โบสถ์โบถส์สอนความเชื่อที่ว่าชนเผ่าทั้งหมดมีอยู่ในจำนวนของพวกเขา แต่มันไม่ได้สอนความเชื่อที่ว่าสมาชิกของทุกเผ่าอาศัยอยู่ในทุกประเทศ เท่าที่ผ่านมา เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นสองเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในโบสถ์โบถส์

การเข้าสังกัดของชนเผ่ามักไม่ถูกกล่าวถึงในชีวิตประจำวันของคริสตจักร และสมาชิกคริสตจักรทุกคนนมัสการร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวพันของชนเผ่า โดยปกติแล้ว ความรู้เรื่องความเกี่ยวเนื่องกับชนเผ่าจะถูกแบ่งปันกับครอบครัวที่ใกล้ชิดเท่านั้น

ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของชาวยิวตรงกันข้าม ความรู้เรื่องความเกี่ยวพันของชนเผ่าแต่ละเผ่าได้สูญหายไปตั้งแต่สมัยโบราณ ยกเว้นในกรณีของเลวีและโคเฮน ซึ่งความรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางศาสนา อย่างไรก็ตาม ครอบครัวชาวยิวบางครอบครัวมีประเพณีของครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าอื่น Rabbinate หัวหน้า SephardiของอิสราเอลยอมรับBeta Israelของเอธิโอเปียว่าเป็นเผ่า Dan และเขายังยอมรับBene Menasheของอินเดียว่าเป็นเผ่า Menasseh ชาวเบเนอิสราเอลในอินเดียและชาวเลมบาในแอฟริกาอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากโคฮานิม —ตามรายงานของรัฐบาล การอ้างสิทธิ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ[56]

ตำแหน่งของผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นชาวยิวเกี่ยวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนั้นคล้ายคลึงกับความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อกลุ่มคริสเตียนอื่น ๆ แม้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง แต่ความพยายามในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนั้นถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ต้องการ [57]

ชาวยิวบางกลุ่มเช่นชาวยิวสำหรับศาสนายูดายปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของโบสถ์ LDS ว่าการกลับใจมาโบสถ์เผยให้เห็นความเชื่อมโยงในครอบครัวระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและชาวยิว พวกเขายึดจุดยืนของตนจากการตีความพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูของศาสนายูดายและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยกล่าวว่า "ไม่มีการทดสอบทางพันธุกรรมหรือการสุ่มตัวอย่างดีเอ็นเอจำนวนเท่าใดที่จะแสดงให้คนยิวและวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีบรรพบุรุษเดียวกัน วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากชาวอิสราเอลเท่านั้น.... สำหรับการยืนยันและการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลทั้งหมดของพวกเขา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ใช่ผู้สืบสกุลของโจเซฟและไม่สามารถเข้าร่วมกับยูดาห์เพื่อทำให้คำพยากรณ์ที่ไม่มีอยู่จริงเกิดสัมฤทธิผลได้" [58]

ในทำนองเดียวกันพวกเขาปฏิเสธการอ้างสิทธิ์จากโบสถ์โบถส์ว่าชนพื้นเมืองอเมริกันมีต้นกำเนิดจากภาษาฮีบรู [59]พวกเขายังวิจารณ์พระคัมภีร์ของคริสตจักรในมุมมองของพวกเขาถึงการใช้คำว่า "ยิว" อย่างผิดๆ โดยกล่าวว่า "ถ้าชาวอเมริกันอินเดียนเป็นลูกหลานของมนัสเสห์ นั่นจะทำให้พวกเขาเป็นชาวอิสราเอล แต่ไม่ใช่ชาวยิวโดยเฉพาะ คำว่า 'ชาวยิว' คือ เกี่ยวข้องกับเผ่ายูดาห์และคนเชื้อสายอิสราเอลที่นับถือศาสนายูดาย ... [ฉัน] ในพระคัมภีร์มอรมอนผู้อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาในปัจจุบันถูกเรียกว่าเป็นลูกหลานของชาวยิว ดังนั้น นีไฟจึงถูกกล่าวหาว่าเขียนว่า 'และดังนั้นคนที่เหลืออยู่ในเชื้อสายของเราจะรู้เกี่ยวกับเราว่าเราออกมาจากเยรูซาเล็มได้อย่างไร และพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายของชาวยิว' (2 นีไฟ 30:4)"

แม้จะมีการคัดค้านนี้ การใช้คำว่า 'ยิว' ในพระคัมภีร์ในขณะที่เกี่ยวข้องกับเผ่ายูดาห์ ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันกับเผ่ายูดาห์ แต่คำว่า 'ยิว' หมายถึงผู้ที่มาจากอาณาจักรยูดาห์ทางใต้ (ตรงข้ามกับอาณาจักรทางตอนเหนือของอิสราเอล) ตัวอย่างเช่น มอร์เดคีและเอสเธอร์เป็น 'ยิว' แม้จะมาจากเผ่าเบนยามินก็ตาม เอสเธอร์ 2:5 อ่านว่า "ตอนนี้ในสุชาน พระราชวังมีชาวยิวคนหนึ่งชื่อโมรเดคัย บุตรชายของยาอีร์ บุตรชายของชิเมอี บุตรชายของคีช ชาวเบนยามิน:" ลีไฮและครอบครัวของเขาเป็นผู้อาศัยใน อาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ และด้วยเหตุนี้จึงมี 'ชาวยิว'

โบสถ์โบถส์และรัฐอิสราเอล

โบสถ์โบถส์เป็นกลางอย่างเป็นทางการเมื่อพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอล วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและชาวยิวหลายคนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชาวยิวและชาวอาหรับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ [ ต้องการอ้างอิง ] ค ริ สตจักรยอมรับชาวยิวและชาวอาหรับว่าเป็นบุตรของอับราฮัม

คริสตจักรโบถส์มีอย่างน้อย[60]สามประชาคมในอิสราเอล : สาขาเยรูซาเล็มในเยรูซาเล็ม , สาขาในเทลอาวีฟ , สาขาในเบเออร์เชวา (และเดิมคือ: สาขากาลิลีในทิเบเรียส ) นอกจากนี้ยังมีสาขาในอัมมานและเบรุตที่อยู่ใกล้เคียง วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในอิสราเอลจัดพิธีนมัสการในวันเสาร์ วันสะบาโตของชาวยิว [61]

"ผู้สอนศาสนาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนา แม้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะสมัครใจงดเว้นจากการเปลี่ยนศาสนาภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาล" [62]

มหาวิทยาลัย Brigham Young (BYU) มีศูนย์การศึกษาในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งทำงานด้านการวิจัยและกิจกรรมทางวัฒนธรรม (เช่น คอนเสิร์ต ดนตรีคลาสสิก ) เริ่มแรกการสร้างอาคารนี้ถูกประท้วงโดย กลุ่มชาวยิว Harediซึ่งอ้างว่าแม้ว่าจะมีการรับรองจากคริสตจักรว่าจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนา ก็ตาม BYU ได้รับอนุญาตให้เปิดศูนย์ในกรุงเยรูซาเล็มได้ก็ต่อเมื่อได้ให้สัญญากับนายกเทศมนตรีว่าจะไม่มีการเปลี่ยนศาสนาและนักเรียนทุกคนจะเป็นชาวต่างชาติ [63]หลักสูตรที่ศูนย์ดึงดูดนักเรียนจาก BYU และสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเรียนหลักสูตรเครดิตในอิสราเอล ก่อนหน้านี้ถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย[64]

คำสาปแช่งและการชุมนุมของชาวยิว

โบสถ์โบถส์เชื่อว่าชาวยิวมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการตรึงพระเยซูที่กางเขน จากข้อกล่าวหานี้ คริสตจักรโบถส์เชื่อว่าพระเจ้าสาปแช่งพวกเขาและทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วโลก คริสตจักรโบถส์เชื่อว่าชาวยิวจะยังคงถูกลงโทษเพราะความชั่วช้าของพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซู กลับใจ และถูกรวบรวมไปยังอิสราเอล

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าพระเยซูเสด็จมาหาชาวยิวเพราะพวกเขาเป็นชนชาติเดียวที่ชั่วร้ายพอที่จะตรึงพระองค์ที่กางเขน [65]พระคัมภีร์มอรมอนบรรยายลักษณะของงานของชาวยิวว่าเป็น "งานแห่งความมืด" และการกระทำของพวกเขาเป็น [66]นอกจากนี้ยังสอนว่าชาวยิวถูกลงโทษด้วยความตายและการทำลายล้าง "ตามความชั่วช้าของพวกเขา" [67] [68] [37] : 139, 146 มันสอนว่าพระเจ้าให้อำนาจแก่คนต่างชาติในการทำให้ชาวยิวกระจัดกระจาย[69]และเชื่อมโยงการรวบรวมในอนาคตของพวกเขากับความเชื่อของพวกเขาว่าพระเยซูคือพระคริสต์ [70]ตามหลักคำสอนและพันธสัญญาหลังจากที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกยิวแล้ว พวกเขาจะร้องไห้เพราะความชั่วช้าของพวกเขา [71]มันเตือนว่าถ้าชาวยิวไม่กลับใจ โลกจะถูกทำลาย [72]

ในหน้าชื่อเรื่อง พระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ระบุว่าจุดประสงค์ของพระคัมภีร์คือ "เพื่อให้ชาวยิวและคนต่างชาติเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์"

หลักคำสอนและพันธสัญญาชุดคำพยากรณ์ของโจเซฟ สมิธและผู้นำวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนอื่นๆ มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการกลับมาของชาวยิวสู่แผ่นดินอิสราเอล:

“และลูกหลานของยูดาห์อาจเริ่มกลับไปยังดินแดนซึ่งเจ้ายกให้แก่อับราฮัมบิดาของพวกเขา” [73]

นอกจากนี้ยังระบุว่า:

"เหตุฉะนั้น ให้พวกเขาซึ่งอยู่ในหมู่คนต่างชาติหนีไปยังศิโยน และให้พวกที่อยู่ในยูดาห์หนีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไปยังภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้า" [74]

โจเซฟ สมิธสอนว่าชาวยิวรุ่นที่ตรึงพระเยซูที่กางเขนเสื่อมทรามเหมือนรุ่นของเขา [75]

บริคัม ยังก์ผู้เผยพระวจนะแอลดีเอสยุคแรก สอนความเชื่อที่ว่าชาวยิวอยู่ในสายเลือดที่ถูกสาปแช่งระดับกลาง ต่ำกว่าชาวเลมัน ( ชนพื้นเมืองอเมริกัน ) แต่เหนือกว่าลูกหลานของคาอิน ( คนผิวดำ ) เพราะพวกเขาได้ตรึงพระเยซูไว้ที่ไม้กางเขนและการชุมนุม ในเยรูซาเล็มจะเป็นส่วนหนึ่งของการปลงอาบัติของพวกเขา [39] : 205–206 เป็นส่วนหนึ่งของคำสาป พวกเขาจะไม่ได้รับข่าวประเสริฐ และถ้าใครเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาคริสตจักร นั่นจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่ชาวยิวจริงๆ [37] : 144 เมื่อชาวยิวเริ่มหลอมรวมเข้ากับอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกมากขึ้น ผู้นำคริสตจักรเริ่มลดท่าทีลง โดยบอกว่าพระเจ้ากำลังค่อยๆ ถอนคำสาปแช่ง และชาวยิวก็เริ่มเชื่อในพระคริสต์ แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จนกว่าพระเยซู กลับ. [37] : 145–146 ความหายนะและการคุกคามของลัทธินาซีถูกมองว่าเป็นการเติมเต็มคำทำนายที่ว่าชาวยิวจะถูกลงโทษ [37] : 148  [76]ในทำนองเดียวกัน การก่อตั้งประเทศอิสราเอลและการหลั่งไหลของชาวยิวถูกมองว่าเป็นการบรรลุผลสำเร็จของคำพยากรณ์ที่ว่าชาวยิวจะถูกรวบรวมและคำสาปแช่งจะถูกยกขึ้น [37] : 148 

ในปี 1982 บรูซ อาร์. แมคคองกีตีพิมพ์หนังสือชื่อThe Millennial Messiahซึ่งอุทิศทั้งบทให้กับ "ชาวยิวและการเสด็จมาครั้งที่สอง" มันระบุ:

"ขอให้ข้อเท็จจริงนี้ถูกจารึกไว้ในบันทึกนิรันดร์ด้วยปากกาเหล็ก: ชาวยิวถูกสาปแช่ง และถูกโบยตี และสาปแช่งอีกครั้ง เพราะพวกเขาปฏิเสธข่าวประเสริฐ ขับไล่พระเมสสิยาห์ของพวกเขา และตรึงกษัตริย์ของพวกเขาที่ไม้กางเขน ... ปล่อยให้จิตวิญญาณ ผู้ไม่รู้หนังสือคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ การปฏิเสธและการปฏิเสธของชาวยิวในองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาบูชาในความงามและความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้พวกเขาถูกเย้ยหยันและคำเยาะเย้ยในทุกประชาชาติ และนั่นได้พรากลูกชายที่น่ารักของพวกเขาไปหลายล้านคน และลูกสาวไปยังหลุมฝังศพก่อนวัยอันควร ... พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ตรัสว่าอย่างไร "คนทั้งปวง จะถูกเฆี่ยนตีเพราะพวกเขาตรึงพระเจ้าแห่งอิสราเอลที่กางเขน และหันใจออก ปฏิเสธหมายสำคัญและการอัศจรรย์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล และเพราะพวกเขาหันเหจิตใจของพวกเขา,…และดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล, พวกเขาจะพเนจรในเนื้อหนัง,[1]

หลังจากที่โบสถ์โบถส์เริ่มให้ฐานะปุโรหิตแก่ผู้ชายทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและเริ่มไม่เน้นความสำคัญของเชื้อชาติแทนที่จะใช้การเน้นที่เป็นสากลมากขึ้น [37] : 151 สิ่งนี้นำไปสู่มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับวิธีที่สมาชิก LDS ตีความพระคัมภีร์และคำสอนก่อนหน้า [37] : 154 จากการวิจัยโดยArmand Maussสมาชิก LDS ส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าทรงลงโทษชาวยิวตลอดเวลาเพราะมีส่วนในการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์และพวกเขาจะไม่ได้รับการอภัยจนกว่าพวกเขาจะกลับใจใหม่ [3]

การปฏิบัติต่อชาวยิว

พระคัมภีร์มอรมอนมีการประณามการต่อต้านชาวยิวโดยเฉพาะ:

“แท้จริงแล้ว, และเจ้าไม่ต้องฟ่อ, หรือปฏิเสธ, หรือเล่นงานชาวยิว, หรือคนที่เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลอีกต่อไป; เพราะดูเถิด, พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา, และพระองค์จะทรงกระทำกับพวกเขาตาม ที่เขาสาบานไว้” 3 นีไฟ 29:8

ใน การปราศรัยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 1976 ที่หอประชุม Southern Alberta Jubilee Auditorium เอสรา แทฟท์ เบ็นสันประกาศว่าเขารักษามิตรภาพของเขากับชาวยิวในอิสราเอล:

"หนึ่งในประสบการณ์และความทรงจำอันน่าจดจำที่สุดของฉันคือความสัมพันธ์อันดีที่ฉันมีความสุขในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับชาวยิวในสหรัฐอเมริกาและดินแดนอิสราเอล ฉันเคยไปเยือนอิสราเอลสามครั้ง ฉันได้พบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกรหลายร้อยคน นักธุรกิจและการค้า และผู้นำในวิชาชีพ ไม่มีการเยี่ยมชมใดที่น่าประทับใจมากไปกว่าการเยือนของ David Ben-Gurion, Levi Eshkol และ Moshe Dayan" [76]

เบ็นสันเรียกร้องให้ชาวมอรมอนเข้าใจ เรียนรู้ และผูกมิตรกับชาวยิว:

"แต่ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อยูดาห์ยุคใหม่ไม่ได้เกิดจากความทุกข์ทรมานร่วมกันเท่านั้น แต่เกิดจากความรู้เรื่องความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดของเราด้วยกัน—ความสัมพันธ์ที่อ้างว่าเป็นมรดกร่วมกัน เยเรมีย์ได้พยากรณ์ว่าในยุคสุดท้าย "วงศ์วานของยูดาห์จะ เดินไปกับวงศ์วานของอิสราเอลและพวกเขาจะมารวมกัน" (ยรม. 3:18) คำอธิษฐานของฉันคือการใช้เวลาร่วมกันในตอนเย็นเช่นนี้ คำพยากรณ์นี้จะสำเร็จ เราจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชาวยิว และชาวยิวควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมอร์มอน เมื่อเราเข้าใจกัน บางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าทำไม Ben-Gurion กล่าวว่า "ไม่มีใครในโลกที่เข้าใจชาวยิวเหมือนพวกมอร์มอน" [76 ]

จากนั้นเบ็นสันวิจารณ์ความรุนแรงของสงครามครูเสด: "การกระทำที่ชั่วร้ายที่สุดบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวยิวที่เหลืออยู่ในปาเลสไตน์ในนามของศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามครูเสด Will Durrant [sic] ได้เขียนบทที่น่าเศร้าเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไว้อย่างถูกต้อง 'ไม่มีใครเคยรู้จักการถูกเนรเทศหรือชะตากรรมที่ยากเย็นเช่นนี้มาก่อน'" [76]

เบ็นสันคร่ำครวญถึงความทุกข์ทรมานและ "ซากปรักหักพังของสลัมชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในส่วนชาวยิวของวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์":

"ที่นี่มีลูกหลานของยูดาห์ 250,000 คนอาศัยอยู่ก่อนสงคราม ภายใต้การปกครองของนาซี ชาวยิวถูกบังคับให้สร้างกำแพงรอบสลัมด้วยการบังคับใช้แรงงาน ต่อมาชาวยิวประมาณ 150,000 คนจากส่วนอื่น ๆ ของยุโรปถูกนำเข้ามาในบริเวณนั้น ชาวเยอรมัน ในตอนแรกพยายามให้พวกเขาอดอาหาร แต่เมื่อไม่ได้ผล พวกเขาจึงส่งชาวยิวกว่า 310,000 คนไปยังค่ายกักกัน เมื่อฮิมม์เลอร์พบว่ายังมีชาวยิวประมาณ 60,000 คนอาศัยอยู่ในสลัม เขาจึงสั่งให้ "ตั้งถิ่นฐานใหม่" เมื่อพวกเขาบังคับให้พวกเขาต่อต้าน SS General Stroop ของเยอรมันได้สั่งให้รถถัง ปืนใหญ่ เครื่องพ่นไฟ และหน่วยระเบิดในสลัม การทำลายล้างซึ่งต้องใช้เวลาสามวันกินเวลาสี่สัปดาห์ รายงานขั้นสุดท้ายโดยนายพลอ่านว่า "จำนวนชาวยิวทั้งหมดที่จัดการกับ: 56,065,รวมทั้งชาวยิวที่ถูกจับได้และชาวยิวที่สามารถพิสูจน์การทำลายล้างได้" รายงานนี้ทำให้ชาวยิวจำนวน 36,000 คนไม่ได้รับการเปิดเผยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าอ้างสิทธิ์โดยห้องแก๊ส (William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, Greenwich, Conn.: Fawcett Publishers, 1965, p. 1272.)
"ฉันได้ไปเยี่ยมค่ายกักกัน หลุมฝังศพหมู่ และเมรุเผาศพ ซึ่งประมาณว่าหกล้านคนของบุตรและธิดาของยูดาห์เสียชีวิต ทำให้จำนวนประชากรโลกลดลงจากสิบเจ็ดเป็นสิบเอ็ดล้านคน
“ข้าพเจ้าประทับใจจนน้ำตาไหลขณะไปเยี่ยมผู้พเนจรเหล่านี้บางคน บุตรที่ถูกข่มเหงและถูกขับไล่ของพระบิดาบนสวรรค์ พี่น้องของข้าพเจ้าในยูดาห์ ใช่ คำพยากรณ์เกี่ยวกับการกระจัดกระจายและความทุกข์ทรมานของยูดาห์บรรลุผลสำเร็จแล้ว แต่การรวบรวมและสถาปนาขึ้นใหม่ ของชาวยิวก็ถูกทำนายไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน [ 76]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. อรรถa b McConkie, Bruce R. (1982), The Millennial Messiah , Salt Lake City: Desert Book Company, pp. 224–225
 2. ^ 2 นีไฟ 10:3-7
 3. อรรถเป็น c d เมาส์ อาร์มันด์ แอล. (2546) ลูกหลานของอับราฮัมทุกคน: การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับเชื้อชาติและเชื้อสายของชาวมอร์มอน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ หน้า 199–201. ไอเอสบีเอ็น 0-252-02803-1. ชาวมอรมอนส่วนใหญ่ถือความเชื่อทั้งสองแบบพร้อมกัน (ความเชื่อที่เป็นปรปักษ์และความเชื่อแบบสัมพันธ์) เพราะทั้งสองอย่างเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองแบบมอร์มอนดั้งเดิมโดยทั่วไป... ดัชนีของความเป็นปรปักษ์ทางศาสนาต่อชาวยิวรวมการตอบสนองต่อคำถามสองข้อเกี่ยวกับการลงโทษชาวยิวตลอดกาลสำหรับการตรึงกางเขนและการ ข้อกำหนดสำหรับการกลับใจใหม่เป็นเงื่อนไขของการให้อภัย ดัชนีความสัมพันธ์ทางศาสนาที่มีต่อชาวยิวรวมการตอบสนองต่อคำถามเกี่ยวกับสถานะที่เลือกของชาวยิวและบรรพบุรุษร่วมกันกับพวกมอร์มอน
 4. ^ หลักแห่งความเชื่อ 1:10
 5. ^ ไมโมนิเดส ,หลักการแห่งความเชื่อ 13 ประการ , หลักการข้อที่สอง
 6. ^ เช่น ลมุดของชาวบาบิโลน เมกิลลา 7b-17a
 7. Dahl, Paul E. (1992), "Godhead" , in Ludlow, Daniel H (ed.), Encyclopedia of Mormonism , New York: Macmillan Publishing , pp. 552–53, ISBN 0-02-879602-0, อคส.  24502140
 8. Faust, James E. (พฤษภาคม 1984), "The Magnificent Vision Near Palmyra" , เลียโฮนา : 67
 9. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 130:22
 10. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 132; หลักธรรมพระกิตติคุณบทที่ 47; คู่มือศึกษาฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคปี 1985, "ค้นหาพระบัญญัติเหล่านี้", บทที่ 21, หน้า 151–57
 11. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (เอ็ด),คำสอนของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ , หน้า 342–45.
 12. ^ https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-john-taylor/chapter-1?lang=eng
 13. ^ https://emp.byui.edu/jexj/courses/sermon_in_the_grove.htm
 14. ^ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://emp.byui.edu/jexj/new/talks/talks/FMD%20KingFollettDiscourse.pdf
 15. Rich, Tracey R, "The Nature of Gd", Judaism 101 , jewfaq.org , สืบค้นเมื่อ2013-06-10 , The Shema ยังสามารถแปลว่า "The L-rd is our Gd, The L-rd alone" หมายความว่าไม่มีใครเป็น Gd ของเรา และเราไม่ควรอธิษฐานถึงคนอื่น
 16. ทัลมุดของชาวบาบิโลน, Sotah 48a
 17. ^ เบอร์เกอร์, เดวิด จอห์น. ความลึกลับของความเป็นพระเจ้า เก็บเมื่อ 23-03-2549ที่ archive.today สมุดลงนาม (พฤศจิกายน 2545) เข้าถึงล่าสุด 2006-11-16 (ข้อความที่ตัดตอนมาทางออนไลน์เท่านั้น)
 18. ศาสนจักรมีพระวิหาร 300 แห่งในช่วงต่างๆ ซึ่งรวมถึงพระวิหารที่อุทิศแล้ว 176 แห่ง (โดย 172 แห่งที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ 4 แห่งที่อุทิศก่อนหน้านี้ แต่ปิดปรับปรุง) 56 แห่งกำลังก่อสร้าง และอีก 68 แห่งที่ประกาศ (ยังไม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
 19. ^ "คำสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ " ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 2554. น. 412–22 . สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2558 .
 20. ^ สมิธ, โจเซฟ . “จุดประสงค์ของการรวบรวมอิสราเอล” . หัวข้อนี้ถูกนำเสนอต่อฉันตั้งแต่ฉันมาถึงอัฒจันทร์ อะไรคือจุดประสงค์ของการรวบรวมชาวยิว หรือผู้คนของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยของโลก? ... เป้าหมายหลักคือการสร้างพระนิเวศน์แด่พระเจ้าซึ่งพระองค์สามารถเปิดเผยต่อผู้คนของพระองค์ถึงพิธีการแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์และรัศมีภาพแห่งอาณาจักรของพระองค์ และทรงสอนผู้คนถึงหนทางแห่งความรอด เพราะมีศาสนพิธีและหลักธรรมบางประการที่เมื่อได้รับการสอนและปฏิบัติ จะต้องทำในสถานที่หรือบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นั้น
 21. ^ แรบไบหัวโบราณเข้าถึงเกย์ยิว Archived 2012-02-04 at the Wayback Machine
 22. ^ กลุ่มแรบไบหัวโบราณใหม่ยินดีต้อนรับสมชายชาตรี
 23. ^ การแต่งงานของเกย์: เป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันหรือการสิ้นสุดของสังคมที่มีศีลธรรมหรือไม่?
 24. ^ "ที่สุเหร่าเกย์ แรบไบไม่เกรงกลัวกฎหมาย " เก็บมาจากต้นฉบับเมื่อ 2007-10-12 . สืบค้นเมื่อ2005-11-01
 25. ^ งานบวชเกย์และเลสเบียนและพิธีผูกมัดเพศเดียวกัน เก็บถาวรเมื่อ 2008-08-13 ที่ Wayback Machine
 26. การเดินทางของหญิงผิวดำสู่แรบบิเนตในนอร์ทแคโรไลนา
 27. ^ หลักแห่งความเชื่อ 5
 28. ^ สำหรับประวัติโดยละเอียดและการเปรียบเทียบระหว่างฐานะปุโรหิตแห่งเลวีกับอาโรน โปรดดูที่พจนานุกรมพระคัมภีร์ แอลดีเอส :ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
 29. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 89
 30. Rich, Tracey R, "Kosher Sex: Jewish Attitudes Towards Sexuality", Judaism 101 , jewfaq.org , สืบค้นเมื่อ2013-06-10
 31. ^ การแก้ปัญหาเรื่องมอร์มอน อ้างแล้ว
 32. Rich, Tracey R, "Olam Ha-Ba: The Afterlife", Judaism 101 , jewfaq.org , สืบค้นเมื่อ2013-06-10
 33. คิมบอลล์, สเปนเซอร์ ดับบลิว. (พฤษภาคม 1977), "ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของเรา" , เลียโฮนา
 34. โคลงกลอนของ ลอเรนโซ สโนว์มักอ้างถึงว่า: "เมื่อมนุษย์เป็นอยู่ พระเจ้าเคยเป็นเช่นที่พระเจ้าเป็นอยู่นี้ มนุษย์อาจเป็นได้" ดู:
  * Lund, Gerald N. (กุมภาพันธ์ 1982), "ฉันมีคำถาม: คำกล่าวซ้ำๆ ของประธานลอเรนโซ สโนว์คือ 'ในฐานะที่มนุษย์เป็นอยู่ ครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยเป็น ในขณะที่พระเจ้าเป็นอยู่ มนุษย์อาจเป็นได้'—เป็นที่ยอมรับในฐานะ หลักคำสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร?” , ธง;
  * ข้าวฟ่าง, โรเบิร์ต แอล. ; Reynolds, Noel B. (1998), "วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อว่าชายและหญิงสามารถเป็นพระเจ้าได้หรือไม่" , ศาสนาคริสต์ยุคสุดท้าย: 10 ประเด็นพื้นฐาน , Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies , ISBN 0934893322, อคส.  39732987.
 35. ^ "การเข้าสุหนัต" พจนานุกรมพระคัมภีร์โบถส์
 36. ^ มาตรา 133:8
 37. อรรถa bc d e f g h ฉัน กรีน อาร์โนลด์เอช. (1994) . "ชาวยิวในความคิดโบถส์" . BYU Studies Quarterly (9 ed.) 34 (4).
 38. ^ ชาร์ลส์ อาร์. ฮาร์เรลล์ (2554). "นี่คือหลัก คำสอนของฉัน": การพัฒนาเทววิทยามอร์มอน หนังสือเกร็ก คอฟฟอร์ด หน้า 404.
 39. อรรถ a b กรีน, Arnold H. (ฤดูใบไม้ผลิ 1999). "การรวบรวมและการเลือกตั้ง: การสืบเชื้อสายของชาวอิสราเอลและลัทธิสากลนิยมในหลักคำสอนของมอร์มอน" . วารสารประวัติศาสตร์มอร์มอน . Champaign, IL: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 5 (21). จสท. 23287743 . 
 40. ^ โมเสส 6:64
 41. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 22
 42. ^ เส้นทางมากมายสู่ความยิ่งใหญ่
 43. ^ "ฉันได้ยินมาว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่อนุญาตในหมู่ชาวยิวดิกและชาวเยเมน ศาสนายูดายไม่ได้กำหนดให้มีคู่สมรสคนเดียวหรือ" . เก็บมาจากต้นฉบับเมื่อ 2006-10-01 . สืบค้นเมื่อ2005-10-08 .
 44. ^ สตาร์ออฟเดวิด
 45. ^ "จูเลียสและแฟนนี่ บรูคส์" . Ilovehistory.utah.gov . สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 46. พฤษภาคม คณบดี แอล. (1987). Utah: a people's history - Dean L. May - Googleหนังสือ ไอเอสบีเอ็น 9780874802849. สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 47. Jerry Klinger (สิงหาคม 2009), "The Mormans and the Jewish" , Jewish Magazine , Jerusalem, Israel: Jewishmag.com , สืบค้นเมื่อ2013-06-10
 48. ^ "สมาคมลำดับวงศ์ตระกูลชาวยิวยูทาห์ - ชาวยิวแห่งยูทาห์ " Ujgs.org. 1903-08-13 . สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 49. ^ "มิตต์ รอมนีย์เป็นประธานาธิบดีชาวยิวคนแรกได้ไหม - ทิโมธี สแตนลีย์ - การเมือง " มหาสมุทรแอตแลนติก 2011-12-07 . สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 50. ^ "ไซมอน แบมเบอร์เกอร์" . Historytogo.utah.gov . สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 51. ^ "ผู้พิทักษ์ศรัทธา: เรื่องราวของ BH Roberts - BYU Studies " Byustudies.byu.edu _ สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 52. จอร์จ ดี. เดอร์แรนท์ , "Branching Out on Your Family Tree," Ensign , เมษายน 2007, p.45.
 53. ^ ข้อตกลงกับโบสถ์โบถส์
 54. ^ Deseret News: ผู้นำชาวยิวและมอร์มอนออกแถลงการณ์ร่วม
 55. ชาวมอรมอนทำพิธีล้างบาปให้พ่อแม่ของไซมอน วีเซนธาล นักล่านาซี
 56. ^ Y โครโมโซมเดินทางไปทางใต้
 57. ^ ชาวยิวสำหรับศาสนายูดาย
 58. ^ "ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ " ชาวยิวสำหรับศาสนายูดาย
 59. อรรถเป็น "เป็นชาวอเมริกันอินเดียนเชื้อสายอิสราเอล?" . ชาวยิวสำหรับศาสนายูดาย
 60. "อิสราเอล - สถิติและข้อเท็จจริงของศาสนจักร; จำนวนสมาชิกทั้งหมดของศาสนจักร " churchofjesuschrist.org 2019-08-26 . สืบค้นเมื่อ2016-08-26 .
 61. ^ การแก้ไขปัญหามอร์มอน
 62. ^ กระทรวงการต่างประเทศ - สำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงานรายงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ{{citation}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 63. เบนโฮริน, ยิซฮาก (1995-06-20). "พวกมอร์มอนที่กลับมาที่อิสราเอล - Israel News, Ynetnews" . วายเน็ตนิวส์ วายเน็ตนิวส์. คอม สืบค้นเมื่อ2012-02-10 .
 64. ^ บีวายยู เยรูซาเล็ม เซ็นเตอร์
 65. ^ 2 นีไฟ 10:3
 66. ^ 2 นีไฟ 25:2
 67. ^ 2 นีไฟ 25:9
 68. ^ 2 นีไฟ 10:6
 69. ^ 3 นีไฟ 20:27
 70. ^ 2 นีไฟ 10:7
 71. ^ มาตรา 45:53
 72. ^ มาตรา 98:17
 73. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 109:64 (บันทึกในปี 1836)
 74. ^ หลักคำสอนและพันธสัญญา 133:12-13 (บันทึกในปี 1831)
 75. ^ ไข่มุกอันล้ำค่า คู่มือนักเรียน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์หรือวิสุทธิชนยุคสุดท้าย“ข้าพเจ้าพยากรณ์ในนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ความปวดร้าว ความพิโรธและความยากลำบาก และการถอนพระวิญญาณของพระเจ้ารอคนรุ่นนี้อยู่ จนกว่าพวกเขาจะมาเยือนด้วยความอ้างว้างที่สุด คนรุ่นนี้เสื่อมทรามเท่ากับคนรุ่นของชาวยิว ผู้ซึ่งตรึงพระคริสต์ที่ไม้กางเขน และถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ในวันนี้ และสั่งสอนหลักคำสอนเดียวกับที่พระองค์ทำในตอนนั้น พวกเขาก็จะตรึงพระองค์ที่กางเขน"
 76. อรรถa bc d อี เบ็นสัน เอซรา แทฟท์ (ธันวาคม 1976), "ข้อความถึงยูดาห์จากโจเซฟ" ,ธง,ฉันได้ไปเยี่ยมค่ายกักกันบางแห่งหลุมฝังศพหมู่ และเมรุเผาศพ ซึ่งประมาณหกล้านคน บุตรชายและบุตรสาวของยูดาห์เสียชีวิต ทำให้จำนวนประชากรโลกลดลงจากสิบเจ็ดคนเหลือสิบเอ็ดล้านคน ข้าพเจ้าประทับใจจนน้ำตาไหลเมื่อไปเยี่ยมคนพเนจรเหล่านี้บางคน บุตรที่ถูกข่มเหงและขับไล่ของพระบิดาบนสวรรค์ พี่น้องของข้าพเจ้าในยูดาห์ ใช่ คำพยากรณ์เกี่ยวกับการกระจัดกระจายและความทุกข์ทรมานของยูดาห์สำเร็จแล้ว

อ้างอิง

แหล่งที่มาหลัก
รายการนี้เป็นข้อมูลต้นฉบับ
 • พระคัมภีร์มอรมอนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย กรกฎาคม 1981 ISBN 0-9676865-6-3 
 • ไข่มุกอันล้ำค่า , ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มกราคม 2003 ISBN 0-7661-3653-1 
 • หลักคำสอนและพันธสัญญาและไข่มุกอันล้ำค่า , ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ฉบับมิชชันนารี 2522 ASIN B00070RJYS
 • ภาษาฮีบรู-อังกฤษ Tanakh , สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิวแห่งอเมริกา; ฉบับนักศึกษา ธันวาคม 2543 ISBN 0-8276-0697-4 
 • The Holy Bible, King James Version , National Publishing Company, มกราคม 2000, ISBN 0-8340-0346-5 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิและอื่นๆ

ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของวิกิพีเดียก่อนหน้านี้ และยังพบได้ในบทความสนับสนุน ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนใหญ่สำหรับการผลิตบทความนี้

 • ผู้หญิงและกฎหมายของชาวยิว: การสำรวจปัญหาของผู้หญิงในแหล่งฮาลาคิก , Rachel Biale, Shocken Books, 1984
 • เกี่ยวกับสตรีและศาสนายูดาย: มุมมองจากประเพณี Blu Greenberg สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว
 • อ่านพระ: เสียงของผู้หญิง Judith Hauptman, Westview Press, 1998
 • ผู้หญิงที่จะเป็นแรบไบ Pamela S. Nadell, 1999 Beacon Press
 • ผู้หญิงและคำอธิษฐาน: ความพยายามที่จะปัดเป่าความเชื่อผิดๆ บางอย่างจูดิธ ฮอปต์แมนยูดาย 42 (1993): 94-103
 • Edward M. Cook , การไขปริศนาของ Dead Sea Scrolls: New Light on the Bible , Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994
 • Frank Moore Cross , The Ancient Library of Qumran , 3rd ed., Minneapolis: Fortress Press, 1995 ISBN 0-8006-2807-1 
 • Norman Golbใครเป็นคนเขียน Dead Sea Scrolls? การค้นหาความลับของ Qumran , New York: Scribner, 1995
 • E. Qimron, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls , Harvard Semitic Studies, 1986 (นี่คือ การอภิปราย อย่างจริงจังเกี่ยวกับภาษาฮีบรูของม้วนกระดาษ)
 • Barbara Thiering , Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scrolls ( ISBN 0-06-067782-1 ), New York: Harper Collins, 1992 
 • Geza Vermes , The Complete Dead Sea Scrolls เป็นภาษาอังกฤษ , London: Penguin, 1998 ISBN 0-14-024501-4 (การแปลที่ดี แต่สมบูรณ์เฉพาะในแง่ที่เขารวมการแปลข้อความที่สมบูรณ์ แต่ละเลยการเลื่อนที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่รวมข้อความในพระคัมภีร์) 
 • Chaim Stern, ed., การประชุมกลางของ American Rabbis ประตูแห่งการอธิษฐาน - สำหรับวันถือบวชและวันธรรมดา หนังสือสวดมนต์ที่คำนึงถึงเพศสภาพ 1994 ISBN 0-88123-063-4 LoC: BM674.34.C46 DDC: 296.4-dc20 
 • การประชุมกลางของ American Rabbis, New York และ Union of Liberal and Progressive Synagogues, London Gates of Prayer - หนังสือสวดมนต์ของสหภาพใหม่สำหรับวันถือบวช วันธรรมดา และเทศกาลต่างๆ บริการและคำอธิษฐานสำหรับโบสถ์และบ้าน 2518 ไอ0-916694-01-1 LC: 75-13752 
 • Meyer, Michael A. การตอบสนองต่อความทันสมัย: ประวัติความเป็นมาของขบวนการปฏิรูปในศาสนายูดาย ดีทรอยต์: สำนักพิมพ์ Wayne State University, 1995
 • Kaplan, Dana Evan, American Reform Judaism: บทนำ นิวบรันสวิก, นิวเจอร์ซีย์: Rutgers University Press, 2005
 • Platform on Reconstructionism , จดหมายข่าว FRCH, กันยายน 1986, หน้า D, E
 • การสำรวจศาสนายูดาย: แนวทางของนักปฏิรูป , Rebecca T. Alpert และ Jacob J. Staub, The Reconstructionist Press, 1988
 • บทความของ David Griffin ในเทววิทยาและกระบวนการคิดของชาวยิว , Ed. Sandra B. Lubarsky และ David Ray Griffin, State University of New York Press, 1996
 • Louis Jacobs God, Torah, Israel: Traditionalism Without Fundamentalism Hebrew Union College Press, Cincinnati, 1990;
 • ยูดายในฐานะอารยธรรมมอร์ดีไค แคปแลน, The Jewish Publications Society, 1994
 • มอร์ดีไค แคปแลน "ความหมายของพระเจ้าในศาสนายิวยุคใหม่", 2505
 • ยูดายเหนือพระเจ้า: วิธีใหม่ในการเป็นยิว , เชอร์วิน ที. ไวน์, สำนักพิมพ์ KTAV และสมาคมเพื่อศาสนายูดายเห็นอกเห็นใจ, 1996
 • ศาสนายิวที่พระเจ้าเลือกได้: ทางเลือกสำหรับชาวยิวในวัฒนธรรมที่รักประวัติศาสตร์ มรดก และชุมชน , Judith Seid, Citadel Press, 2001
 • ยูดายในยุคฆราวาส - กวีนิพนธ์ของความคิดยิวฆราวาสเห็นอกเห็นใจ , แก้ไขโดย: Renee Kogel และ Zev Katz, สำนักพิมพ์ KTAV และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อศาสนายูดายที่มีมนุษยธรรมทางโลก, 1995
 • ศาสนายูดายหัวโบราณ: บรรพบุรุษของเราถึงลูกหลานของเรา (ฉบับปรับปรุง), Elliot N. Dorff, United Synagogue นิวยอร์ก 2539
 • ขบวนการอนุรักษ์นิยมในศาสนายูดาย: ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและโอกาส , Daniel J. Elazar, Rela Mintz Geffen, SUNY Press, 2000
 • ศาสนายูดายอนุรักษ์นิยม: ศตวรรษใหม่ , Neil Gillman, Behrman House 1993
 • Halakha สำหรับเวลาของเรา: แนวทางอนุรักษ์นิยมต่อกฎหมายของชาวยิว , David Golinkin, United Synagogue, 1991
 • คู่มือการปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว Isaac Klein, JTS Press, New York, 1992
 • ศาสนายูดายหัวโบราณในอเมริกา: พจนานุกรมชีวประวัติและหนังสือต้นฉบับ Pamela S. Nadell, Greenwood Press, NY 1988
 • Emet Ve-Emunah: คำชี้แจงหลักการของศาสนายูดายอนุรักษ์นิยม , Ed. โรเบิร์ต กอร์ดิส, JTS, นิวยอร์ก, 1988
 • Etz Hayim: ความเห็นของโตราห์ , Ed. David Lieber, Chaim PotokและHarold Kushner , The Jewish Publication Society, นิวยอร์ก, 2544
 • Richard P. Howard, The Church Through the Years, Herald House: 1992
 • แอนดรูว์ โบลตันและเจน การ์ดเนอร์, "พิธีศีล: สัญลักษณ์ ความหมาย และการสร้างสาวก" เฮรัลด์เฮาส์ 2548
 • Jerry Nieft, ed., "Walking with Jesus: A Member's Guide in the Community of Christ," Herald House, 2004
 • Roger D. Launius , Joseph III: Pragmatic Prophetสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์: 1995
 • Inez Smith Davis, The Story of the Church: A History of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints and of Its Legal Successor, the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 12th edition, Herald House: 1981
 • Quinn, D. Michael, " การแต่งงานแบบพหูพจน์และลัทธิพื้นฐานมอร์มอน ", Dialogue: A Journal of Mormon Thought , Summer, 1998, p. 1-68.
 • ทอบเลอร์, ดักลาส เอฟ. (1992). "ชาวยิว มอร์มอน และหายนะ " วารสารประวัติศาสตร์มอร์มอน . 18 (1): 59–92..
 • Yitzchak Blau "ร่างกายและจิตวิญญาณ: Tehiyyat ha-MetimและGilgulimในปรัชญายุคกลางและสมัยใหม่", The Torah U-Madda Journal , Volume 10, 2001

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม LDS สำหรับงานเลี้ยงของชาวอิสราเอล

 • ฉลองเทศกาลปัสกา: คู่มือทำความเข้าใจเทศกาลปัสกาของชาวยิวสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หนังสือ Deseret SKU: 4906193 ข้อมูล & บทวิจารณ์
 • เทศกาลปัสกาสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เดวิดและเจนนิเฟอร์ อาเซย์Keepers Books

ลิงค์ภายนอก

0.069886922836304