มุมมองของศาสนายูดายต่อพระเยซู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ไม่มีมุมมองหลักคำสอนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับพระเยซูในศาสนายูดาย แบบ ดั้งเดิม ลัทธิเอก เทวนิยม (Monotheism) เป็นความเชื่อในความเป็นเอกภาพที่สมบูรณ์และความเป็นเอกภาพของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของศาสนายูดาย[1]ซึ่งถือว่าการบูชาบุคคลเป็นรูปแบบหนึ่งของการบูชารูปเคารพ [2]ดังนั้น การพิจารณาว่าพระเยซูเป็นเทพจะถูกห้ามตามศาสนายูดาย การปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสซิยาห์ไม่เคยเป็นปัญหาทางเทววิทยาสำหรับศาสนายูดาย เพราะลัทธิโลกาวินาศของชาวยิวถือว่าการเสด็จมาของ พระเมสสิยาห์ของ ชาวยิวจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพระเยซู เช่น การสร้างพระวิหาร ขึ้นใหม่ยุคเมสสิยา นิก แห่งสันติภาพ และการรวบรวมชาวยิวสู่บ้านเกิดของพวกเขา [3] [4]

ในอดีต นักเขียนและนักวิชาการชาวยิวบางคนถือว่าพระเยซูเป็น " ผู้เผยพระวจนะเท็จ " ที่สร้างความเสียหายมากที่สุด [5]และมุมมองดั้งเดิมเกี่ยวกับพระเยซูส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ แม้ว่านักวิชาการชาวยิวที่มีอิทธิพลในยุคกลาง รวมทั้งยูดาห์ ฮาเลวีและ ไม โมนิเดสมองว่าพระเยซูมีความสำคัญ บุคคลที่เตรียมการสำหรับการนับถือพระเจ้าองค์เดียวทางจริยธรรม ที่เป็นสากลในอนาคต ของยุคเมสสิยานิก นักคิดชาวยิวสมัยใหม่บางคนที่เริ่มต้นในศตวรรษที่ 18 ร่วมกับจาค็อบ เอ็มเดน ออร์โธดอกซ์ และ โมเสส เมนเดลโซห์น นักปฏิรูป ศาสนา ได้คาดเดาอย่างเห็นอกเห็นใจว่าพระเยซูในประวัติศาสตร์อาจมีความใกล้ชิดกับศาสนายูดายมากกว่าที่พระวรสารหรือเรื่องราวของชาวยิวดั้งเดิมจะระบุ ซึ่งเป็นมุมมองที่บางคนยังคงสนับสนุน

ศาสนายูดายไม่เคยยอมรับการบรรลุผลตามคำพยากรณ์ใดๆ ที่ศาสนา คริสต์อ้างถึงพระเยซู

ความเป็นมา

ไม้แกะสลักโดย Johann von Armssheim (1483) แสดงความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการคริสเตียนและชาวยิว

ความเชื่อที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าหรือบุคคลในตรีเอกานุภาพขัดแย้งกับเทววิทยาของชาวยิว ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้ทำให้คำพยากรณ์ ของพระเมสสิยาห์สำเร็จซึ่งกำหนด เกณฑ์สำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ [6]ศาสนายูดายไม่ยอมรับพระเยซูในฐานะสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า พระเมสสิยาห์ หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในตรีเอกานุภาพนั้นไม่สอดคล้องกับศาสนายูดาย เช่นเดียวกับหลักคำสอนอื่นๆ ของ ศาสนา คริสต์

เทววิทยายิว

เอกภาพและการแบ่งแยกไม่ได้ของพระเจ้า

ในศาสนายูดาย ความคิดเรื่องพระเจ้าในฐานะทวิลักษณ์หรือตรีเอกานุภาพถือเป็นเรื่องนอกรีต — แม้บางคนจะนับถือพระเจ้าหลายองค์ก็ตาม [7]ตามความเชื่อของยูดายโตราห์ได้กำหนดพระเจ้าตรีเอกานุภาพในเฉลยธรรมบัญญัติ (6:4): "ฟังอิสราเอล พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา

ศาสนายูดายสอนว่าเป็นเรื่องนอกรีตที่มนุษย์จะอ้างว่าเป็นพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า หรือเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า คัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็มกล่าวอย่างชัดเจนว่า: "ถ้ามนุษย์อ้างว่าเป็นพระเจ้า เขาก็เป็นคนโกหก" [8]

พอล จอห์นสันในหนังสือของเขาA History of the Jewishอธิบายความแตกแยกระหว่างชาวยิวและชาวคริสต์ซึ่งเกิดจากความแตกต่างจากหลักการนี้:

สำหรับคำถามที่ว่า พระเยซูเป็นพระเจ้าหรือมนุษย์ คริสเตียนจึงตอบว่า: ทั้งคู่ หลัง ค.ศ. 70 คำตอบของพวกเขาเป็นเอกฉันท์และเน้นย้ำมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกแยกกับศาสนายูดายโดยสิ้นเชิง [9]

ในศตวรรษที่ 12 ไม โมนิเดสนักวิชาการชาวยิวผู้มีชื่อเสียงได้ประมวลหลักการสำคัญของศาสนายูดายสมัยใหม่ โดยเขียนว่า "[พระเจ้า] สาเหตุของทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งคู่ หรือหนึ่งเดียวเหมือนสายพันธุ์ (ซึ่ง ครอบคลุมบุคคลจำนวนมาก) ไม่ใช่วัตถุที่ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่าง หรือเป็นวัตถุธรรมดาๆ ชิ้นเดียวที่แบ่งแยกได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตรงกันข้าม พระเจ้าทรงเป็นเอกภาพซึ่งไม่เหมือนเอกภาพอื่นใดที่เป็นไปได้" [10]นักวิชาการชาวยิวนิกายออร์โธดอกซ์บางคนสังเกตว่าการแสดงออกทางกวีทั่วไปของชาวยิว "พระบิดาของเราในสวรรค์" ถูกใช้โดยพระเยซูอย่างแท้จริงเพื่ออ้างถึงพระเจ้าว่าเป็น "พระบิดาของพระองค์ในสวรรค์" (เทียบกับคำอธิษฐานของพระเจ้า ) [11]

พระเจ้าไม่มีตัวตน

หลักการแห่งความเชื่อ 13 ข้อของ ไม โมนิเดสรวมถึงแนวคิดที่ว่าพระเจ้าไม่มีร่างกายและแนวคิดทางกายภาพนั้นใช้ไม่ได้กับเขา [12] ใน คำอธิษฐาน " Yigdal " ซึ่งพบในตอนต้นของหนังสือสวดมนต์ของชาวยิวที่ใช้ในธรรมศาลาทั่วโลก ระบุว่า "พระองค์ไม่มีสัณฐานของร่างกายหรือไม่มีตัวตน" เป็นหลักการสำคัญของศาสนายูดายที่ว่าพระเจ้าไม่มีลักษณะทางกายภาพใดๆ [13]แก่นแท้ของพระเจ้าไม่สามารถหยั่งรู้ได้ [14] [15] [16] [17]

พระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของชาวยิว

แนวคิดของศาสนายูดายเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์แตกต่างอย่างมากจากแนวคิดของคริสเตียนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ในศาสนาแรบบินิกดั้งเดิม ของ ศาสนายูดายภารกิจของพระเมสสิยาห์คือการนำยุคเมสสิยาห์เข้ามา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และพระเมสสิยาห์ที่ถูกสันนิษฐานว่าถูกสังหารก่อนที่จะเสร็จสิ้นภารกิจ (กล่าวคือ บังคับให้ชาวอิสราเอลทั้งหมดเดินตามทางของโทราห์ การปฏิบัติตาม การสู้รบในสงครามของพระเจ้า การสร้างพระวิหารในสถานที่นั้น การรวบรวมผู้พลัดถิ่นของอิสราเอลที่กระจัดกระจาย) ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ ไมโมนิเดสกล่าวว่า

แต่ถ้าเขาทำทั้งหมดนี้ไม่สำเร็จหรือถูกฆ่าตาย เขาไม่ใช่โมชิอัคที่สัญญาไว้ในคัมภีร์โทราห์อย่างแน่นอน... และพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาเพื่อทดสอบมวลชนเท่านั้น [18]

ชาวยิวเชื่อว่าพระผู้มาโปรดจะทำให้คำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์และเอเสเคียลสำเร็จ [19] [20] [21] [22]ศาสนายูดายตีความอิสยาห์ 11:1 (“และจะมีหน่อออกมาจากสต็อกของเจสซี และกิ่งก้านจะงอกออกมาจากรากของเขา”) หมายความว่า พระเมสสิยาห์จะเป็นผู้สืบเชื้อสายทางสายเลือดของกษัตริย์ดาวิด [23]เขาถูกคาดหวังให้ชาวยิวกลับไปยังบ้านเกิดและสร้างวิหารขึ้นใหม่ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ และนำในยุคแห่งสันติภาพ[3]และทำความเข้าใจว่า "ความรู้ของพระเจ้า " เต็มโลก[4]นำประชาชาติให้ "จบลงด้วยการสำนึกผิดต่ออิสราเอล" [24]เอเสเคียลกล่าวว่าพระเมสสิยาห์จะไถ่ชาวยิว [25]

มุมมองของชาวยิวเกี่ยวกับพระเยซูได้รับอิทธิพลจากความจริงที่ว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่ในขณะที่พระวิหารแห่งที่สองตั้งอยู่ ไม่ใช่ในขณะที่ชาวยิวถูกเนรเทศ การกำเนิดขึ้นโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ตามหลักคำสอนของคริสเตียนออร์โธดอกซ์) จึงเป็นไปไม่ ได้ที่พระเยซูจะเป็นผู้สืบเชื้อสายทางสายเลือดของกษัตริย์ดาวิด พระองค์ไม่เคยขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ และไม่มียุคแห่งสันติภาพหรือความรู้อันยิ่งใหญ่ตามมา พระเยซูสิ้นพระชนม์โดยไม่ได้ทำภารกิจของพระเมสสิยาห์ให้สำเร็จหรือแม้แต่บางส่วน ซึ่งชาวคริสต์กล่าวว่าจะเกิดขึ้นในการเสด็จมาครั้งที่สอง แทนที่จะได้รับการไถ่บาป ชาวยิวถูกเนรเทศออกจากแคว้นยูเดีย ในเวลาต่อมาและพระวิหารถูกทำลายในอีกหลายปีต่อมา ไม่ได้สร้างใหม่ ความแตกต่างเหล่านี้ถูกบันทึกไว้โดยนักวิชาการชาวยิวซึ่งเป็นผู้ร่วมสมัยกับพระเยซู ตามที่Nachmanides ได้ชี้ให้เห็นในภายหลัง ซึ่งในปี 1263 ได้สังเกตว่าพระเยซูถูกปฏิเสธในฐานะพระเมสสิยาห์โดยพวกรับบีในสมัยของเขา [26]

ยิ่งไปกว่านั้น ยูดายเห็นว่าคริสเตียนอ้างว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของฮีบรูไบเบิลที่มีพื้นฐานมาจากการแปลผิด[27] [28]ด้วยความคิดที่ว่าพระเยซูไม่บรรลุคุณสมบัติของพระเมสสิยาห์ของชาวยิว [29]

คำทำนายและพระเยซู

ตามโตราห์ ( เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1–5และ18:18–22 ) เกณฑ์สำหรับบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เผยพระวจนะหรือพูดแทนพระเจ้าในศาสนายูดายคือเขาต้องปฏิบัติตามพระเจ้าของอิสราเอล (และไม่ใช่พระเจ้าอื่นใด) ; เขาจะต้องไม่บรรยายถึงพระเจ้าแตกต่างไปจากที่รู้กันว่ามาจากพระคัมภีร์ เขาจะต้องไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพระวจนะของพระเจ้าหรือกล่าวว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดของเขาและปรารถนาในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระวจนะนิรันดร์ของเขาที่กล่าวไว้แล้ว [30]ไม่มีแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์ "การบรรลุธรรมบัญญัติ" ที่จะปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากหน้าที่ของพวกเขาในการรักษาmitzvotในศาสนายูดาย ตามที่เข้าใจกันในศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่หรือบางศาสนาศาสนายิว .

มี "ผู้เผยพระวจนะเท็จ" อยู่สองประเภทที่ได้รับการยอมรับในพระคัมภีร์ฮีบรู: ประเภทที่อ้างว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในนามของการบูชารูปเคารพและประเภทที่อ้างว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล แต่ประกาศว่า คำพูดหรือบัญญัติใด ๆ ( mitzvah ) ที่พระเจ้าตรัสจะไม่ใช้อีกต่อไปหรือสร้างข้อความเท็จในนามของพระเจ้า [31]ตามจารีตของศาสนายูดายเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงชั่วนิรันดร์ ผู้ที่อ้างว่าพูดในนามของพระเจ้าแต่แตกต่างไปจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในทางใดทางหนึ่ง ในทางตรรกะจะไม่ได้รับการดลใจจากอำนาจจากสวรรค์ เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1 กล่าวอย่างเรียบง่ายว่า "จงระวังเฉพาะสิ่งที่เรากำชับแก่เจ้า อย่าเพิ่มเติมหรือตัดทอนจากสิ่งนั้น" [32] [33] [34]

แม้ว่าคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เผยพระวจนะสามารถแสดงสิ่งเหนือธรรมชาติหรือทำหมายสำคัญได้ แต่ไม่มีผู้เผยพระวจนะหรือผู้เพ้อฝันคนใดที่สามารถโต้แย้งกฎที่ระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิลได้ [35] [36] ดังนั้น ความแตกต่างใด ๆ ที่พระเยซูทรงสนับสนุนจากหลักคำสอนของศาสนายูดายตามพระคัมภีร์จะทำให้พระองค์ขาดคุณสมบัติจากการได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในศาสนายูดาย นี่คือมุมมองที่นำมาใช้โดยผู้ร่วมสมัยของพระเยซู ตามประเพณีของพวกรับบีตามที่ระบุไว้ในทัลมุด ( Sotah 48b) "เมื่อมาลาคีสิ้นชีวิต คำทำนายได้พรากจากอิสราเอลไป" ขณะที่มาลาคีมีชีวิตอยู่หลายศตวรรษก่อนพระเยซู เป็นที่แน่ชัดว่าพวกแรบไบแห่งยุคทัลมุดไม่ได้มองว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์ นอกจากนี้ พระคัมภีร์เองก็มีตัวอย่างของผู้เผยพระวจนะที่สามารถพูดกับพระเจ้าได้โดยตรง และสามารถทำปาฏิหาริย์ได้ แต่เป็น "ความชั่วร้าย" [37]ในรูปแบบของ บา ลา อัม

พระเยซูและความรอด

ศาสนายูดายไม่ เหมือนกับ แนวคิดเรื่องความรอดของคริสเตียนเนื่องจากไม่เชื่อว่าคนเราเกิดมาใน สภาวะ แห่งบาป (38)ศาสนายูดายถือแทนว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อต่อสู้เพื่อความสมบูรณ์แบบ และปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า [ ต้องการอ้างอิง ] บาปแบ่งออกเป็นสองประเภท; การล่วงละเมิดต่อพระเจ้า (โดยการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางพิธีกรรม เช่น การไม่ชำระวันสะบาโต ให้ศักดิ์สิทธิ์ ) และการล่วงละเมิดต่อมนุษย์ (โดยการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางศีลธรรม เช่น การนินทา). ในการได้รับการอภัยโทษ บุคคลสามารถกลับใจจากบาปนั้น เสียใจในบาป และมุ่งมั่นที่จะไม่ทำบาปอีก พระเจ้าจะทรงอภัยการละเมิดต่อพระองค์ หากทำบาปต่อมนุษย์ บุคคลนั้นจำเป็นต้องได้รับการอภัยโทษจากผู้ที่ทำบาปต่อเขา พระเจ้าหรือบุคคลอื่นไม่สามารถให้อภัยได้ [39]

พระเยซูในวรรณคดีแรบไบ

ลมุด

คิดว่า งานวรรณกรรม แรบบินิ กคลาสสิกของชาวยิวหลายชิ้นมีการอ้างอิงถึงพระเยซู รวมทั้งต้นฉบับที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ของคัมภีร์ลมุด ของบาบิโลน และวรรณกรรมคลาสสิกมิด ราช ที่เขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 250 ถึงปี ค.ศ. 700 มีมุมมองทางวิชาการที่หลากหลายเกี่ยวกับจำนวนการอ้างอิงเหล่านี้ที่เป็นจริงสำหรับพระเยซู [40]

เจ้าหน้าที่คริสเตียนในยุโรปส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการอ้างอิงถึงพระเยซูในลมุดจนถึงปี 1236 เมื่อผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจากศาสนายูดายนิโคลัส โดนิน ตั้งข้อกล่าวหาต่อคัมภีร์ทัลมุดอย่างเป็นทางการ 35 ครั้งต่อหน้า พระสันตปาปา เกรกอรีที่ 9และข้อหาเหล่านี้ถูกกล่าวหารับบี เยเชียล แห่ง ปารีสเพื่อปกป้องในข้อพิพาทของปารีสในปี 1240 [41]การป้องกันเบื้องต้นของ Yechiel คือYeshuในวรรณคดีแรบบินิกเป็นสาวกของJoshua ben Perachiahและอย่าสับสนกับพระเยซู ( Vikkuah Rabbenu Yechiel mi-Paris ) ภายหลังการพิพาทบาร์เซโลนา (ค.ศ. 1263) นัคมานิเดสก็พูดในประเด็นเดียวกัน [42]

จาค็อบ เบน เมียร์ (ศตวรรษที่ 11), [43] เยฮีล เบน โซโลมอน ไฮล์พริน (ศตวรรษที่ 17) และจาค็อบ เอ็มเดน (ศตวรรษที่ 18) สนับสนุนมุมมองนี้ แต่ไม่ใช่แรบไบทุกคนที่มีแนวคิดนี้ KuzariโดยYehuda Halevi ( ค.ศ.  1075–1141 ), [ 44]เข้าใจการอ้างอิงเหล่านี้ในทัลมุดว่าหมายถึงพระเยซูชาวนาซาเร็ธตามหลักฐานที่ว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธมีอายุ 130 ปีก่อนวันที่คริสเตียนเชื่อว่าเขามีชีวิตอยู่ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] Kelimmat ha-Goyim นักโต้เถียงต่อต้านคริสเตียนของProfiat Duran ("ความอัปยศของคนต่างชาติ", 1397) ทำให้เห็นได้ชัดว่า Duran ไม่เชื่อทฤษฎีของ Yechiel เกี่ยวกับพระเยซูสองคน [45]

ทุนการศึกษาสมัยใหม่ในลมุดมีมุมมอง ที่หลากหลาย [46] จากโจเซฟ คลอ สเนอร์ , อาร์. ทราเวอร์ส เฮอร์ฟ อร์ด และปีเตอร์ เชเฟอร์ [ 47]ผู้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของพระเยซูในคัมภีร์ทัลมุด ไปจนถึงทัศนะของโยฮันน์ ไมเออร์และจาค็อบ นอยส์เนอร์ ผู้พิจารณาว่ามีร่องรอยและข้อความทางประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ถูกนำไปใช้กับพระเยซูในการแก้ไขในภายหลัง กับคนอื่น ๆ เช่นDaniel Boyarin (1999) ซึ่งโต้แย้งว่าพระเยซูในลมุดเป็นวรรณกรรมที่ แรบไบ ฟาริซาอิกใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับชาวยิวในยุคแรก ๆ [48]

สันตะปาปาของวาติกันที่ ออกในปี ค.ศ. 1554 ได้เซ็นเซอร์ทัลมุดและข้อความอื่น ๆ ของ ชาวยิวส่งผลให้มีการลบการอ้างอิงถึงเยชู ไม่มีต้นฉบับของเยรูซาเล็มทัลมุด ที่รู้จักไม่ได้ กล่าวถึงชื่อ แม้ว่าการแปลฉบับหนึ่ง (Herford) ได้เพิ่มไว้ในAvodah Zarah 2:2เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความที่คล้ายกันของChullin 2:22ในTosefta [ ต้องการอ้างอิง ]ในมิวนิก (ส.ศ. 1342) ปารีส และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวแห่งอเมริกาต้นฉบับของลมุด นามHa-Notzriถูกเพิ่มเข้าในการกล่าวถึง Yeshu ครั้งล่าสุดในสภาซันเฮดริน 107b และ Sotah 47aเช่นเดียวกับเหตุการณ์ใน Sanhedrin 43a , Sanhedrin 103a , Berachot 17bและ Avodah Zarah 16b-17a นักศึกษา , [49] Zindler และ McKinsey [50] Ha-Notzriไม่พบในต้นฉบับบางส่วนก่อนการเซ็นเซอร์ก่อนการเซ็นเซอร์อื่น ๆ (ฟลอเรนซ์ ฮัมบูร์ก และคาร์ลสรูเออ) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมข้อความที่เป็นปัญหา [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

แม้ว่าNotzriจะไม่ปรากฏใน Tosefta แต่เมื่อมีการสร้าง Talmud ของชาวบาบิโลนNotzri ได้กลายเป็นคำ ภาษาฮีบรูมาตรฐานสำหรับชาวคริสเตียน และYeshu Ha-Notzri ที่พบใน Talmud ได้กลายเป็นความหมายที่ขัดแย้งกันของคำว่า "Jesus the Nazarene" ในภาษาฮีบรู . ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1180 คำว่าYeshu Ha-Notzriสามารถพบได้ในMishneh Torah ของ Maimonides ( Hilchos Melachim 11:4, ฉบับไม่เซ็นเซอร์)

ในสภาแซนเฮดริน 107b; Sotah 47a กล่าวว่าพระเยซูผิดศีลธรรมทางเพศและบูชารูปเคารพ [51]

โทเลดอท เยชู

ในToledot Yeshuชื่อของ Yeshu หมายถึงyimakh shemo [52]ในทุกกรณีของการใช้ การอ้างอิงถึง Yeshu มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการนำชาวยิวออกจากศาสนายูดายไปสู่ความต่ำต้อยคำที่มักแปลว่า " นอกรีต " หรือ " การละทิ้งความเชื่อ " ในอดีต ภาพของพระเยซูในทัลมุดและวรรณกรรมของชาวยิวถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับความรู้สึกต่อต้านชาวยิว [53]

ไมโมนิเดส

ไมโมนิเดสคร่ำครวญถึงความเจ็บปวดที่ชาวยิวรู้สึกอันเป็นผลมาจากความเชื่อใหม่ที่พยายามเข้ามาแทนที่ศาสนายูดาย โดยเฉพาะศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม โดยอ้างถึงพระเยซู เขาเขียนว่า:

เกี่ยวกับพระเยซูแห่งนาซาเร็ธผู้ซึ่งจินตนาการว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยาห์และถูกตัดสินประหารชีวิตโดยศาล ศาสดาพยากรณ์ดาเนียลได้กล่าวไว้แล้วว่า: "และบรรดาบุตรที่กบฏในชนชาติของท่านจะยกตัวขึ้นเพื่อทำนิมิตให้สำเร็จ แต่พวกเขาจะสะดุด" (Dan.11,14) และมีสิ่งกีดขวางที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่: ผู้เผยพระวจนะทุกคนยืนยันว่าพระเมสซิยาห์จะไถ่อิสราเอล ช่วยพวกเขา รวบรวมพวกเขาที่กระจัดกระจายและเสริมสร้างพระบัญญัติ แต่พระองค์ทรงทำให้อิสราเอลถูกทำลายด้วยดาบ , เศษที่เหลืออยู่ของพวกเขาจะกระจัดกระจาย, และทำให้ขายหน้า, การเปลี่ยนแปลงโตราห์ของพวกเขา, และทำให้โลกเข้าใจผิดไปปรนนิบัติพระเจ้านอกเหนือจากพระเจ้า.

อย่างไรก็ตาม ไมโมนิเดสยังคงดำเนินต่อไป โดยพัฒนาความคิดก่อนหน้านี้ที่แสดงในKuzariของ Judah Halevi , [54]

ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครเข้าใจความคิดของ (องค์พระผู้เป็นเจ้า) พระผู้สร้างโลกได้ เพราะวิถีของเราไม่ใช่วิถีของพระองค์ และความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพระองค์ และแนวทางทั้งหมดนี้ของพระเยซูชาวนาซาเร็ธและของ อิสมาเอลผู้ นี้ที่ลุกขึ้นตามพระองค์ เป็นเพียงการเปิดทางให้พระเมสสิยาห์กษัตริย์เท่านั้น” .... ” เมื่อพระเมสสิยาห์จะเสด็จอุบัติขึ้นจริง ๆ และพระองค์จะทรงประสบความสำเร็จและจะครองราชย์สูงสุด ในไม่ช้าพวกเขาทั้งหมดจะกลับมาและจะรู้ว่าพวกเขาได้รับมรดกความเท็จจากบรรพบุรุษของพวกเขาและผู้เผยพระวจนะและบรรพบุรุษของพวกเขาได้หลอกลวงพวกเขา ( ฮิลค็ อต เมลาคิ ม 11:10–12.)

สาส์นถึงเยเมน

มีการกล่าวถึงพระเยซูใน Epistle to Yemenของ Maimonides ซึ่งเขียนถึงรับบีในปี ค.ศ. 1172 ถึง Rabbi Jacob ben Netan'el al-Fayyumiหัวหน้าชุมชนชาวยิวในเยเมน

นับตั้งแต่เวลาของวิวรณ์ เผด็จการหรือทาสทุกคนที่ได้รับอำนาจ ไม่ว่าเขาจะรุนแรงหรือต่ำต้อยก็ตาม ได้ตั้งเป้าหมายแรกและจุดประสงค์สุดท้ายของเขาเพื่อทำลายกฎหมายของเรา และเพื่อประณามศาสนาของเราด้วยดาบ ด้วยความรุนแรงหรือการใช้กำลังดุร้าย เช่น อา มาเลขสิเสราเซนนาเคอริบเนบูคัดเนสซาร์ทิตัสฮาเดรียนขอให้กระดูกของพวกเขาป่นเป็นผุยผง และคนอื่นๆ ที่เหมือนกัน นี่เป็นหนึ่งในสองชั้นเรียนที่พยายามขัดขวางเจตจำนงของพระเจ้า

ชนชั้นที่สองประกอบด้วยผู้ที่มีสติปัญญาและมีการศึกษามากที่สุดในบรรดาประชาชาติ เช่น ชาวซีเรีย ชาวเปอร์เซีย และชาวกรีก พวกนี้ยังพยายามที่จะทำลายกฎหมายของเราและเพื่อประนีประนอมกับมันโดยใช้ข้อโต้แย้งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นและโดยการโต้เถียงที่พวกเขาตั้งขึ้น....

หลังจากนั้นก็เกิดนิกายใหม่ซึ่งรวมเอาวิธีทั้งสอง คือ การพิชิตและการโต้เถียงเป็นหนึ่งเดียว เพราะเชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผลดีกว่าในการลบล้างทุกร่องรอยของชนชาติยิวและศาสนา ดังนั้น จึงมีมติให้อ้างคำพยากรณ์และพบศรัทธาใหม่ซึ่งตรงกันข้ามกับศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา และยืนยันว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงหวังว่าจะทำให้เกิดความสงสัยและสร้างความสับสน เนื่องจากฝ่ายหนึ่งต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง และทั้งคู่น่าจะมาจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะนำไปสู่การทำลายล้างของทั้งสองศาสนา เพราะนั่นคือแผนการอันน่าทึ่งที่คิดขึ้นโดยชายผู้อิจฉาริษยาและเจ้าเล่ห์ เขาจะพยายามฆ่าศัตรูของเขาและเพื่อรักษาชีวิตของเขาเอง แต่เมื่อเขาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเขา เขาจะวางแผนโดยที่ทั้งสองคนจะถูกสังหาร

คนแรกที่ยอมรับแผนการนี้คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ขอให้กระดูกของเขาแหลกเป็นผุยผง เขาเป็นชาวยิวเพราะแม่ของเขาเป็นชาวยิวแม้ว่าพ่อของเขาจะเป็นคนต่างชาติ เพราะตามหลักการของกฎหมายของเรา เด็กที่เกิดจากชาวยิวและคนต่างชาติ หรือจากชาวยิวและทาสนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ( เยบาโมท45ก). พระ​เยซู​ถูก​เรียก​โดย​นัย​ว่า​เป็น​ลูก​นอก​สมรส​เท่า​นั้น. เขากระตุ้นผู้คนให้เชื่อว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาเพื่อชี้แจงความฉงนสนเท่ห์ในโทราห์ และเขาคือพระเมสสิยาห์ที่ผู้ทำนายทุกคนทำนายไว้ เขาตีความโตราห์และกฎเกณฑ์ในลักษณะที่จะนำไปสู่การลบล้างทั้งหมด การยกเลิกบัญญัติทั้งหมดและการละเมิดข้อห้าม ปราชญ์ผู้มีความจำดีได้ล่วงรู้ถึงแผนการของเขาก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะเลื่องลือไปในหมู่ประชาชนของเรา ลงโทษเขาตามสมควร

ดาเนียลได้พูดพาดพิงถึงเขาแล้วเมื่อเขาทำนายความหายนะของคนชั่วร้ายและคนนอกรีตในหมู่ชาวยิวที่พยายามทำลายธรรมบัญญัติ อ้างคำพยากรณ์สำหรับตนเอง เสแสร้งทำการอัศจรรย์ และอ้างว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์อย่างที่มันเป็น เขียนไว้ว่า "ลูกหลานของคนอวดดีในชนชาติของเจ้าก็จะกล้าอ้างคำพยากรณ์ แต่พวกเขาก็จะล้มลง" ( ดาเนียล 11:14). [55]

ในบริบทของการหักล้างคำกล่าวอ้างของผู้ร่วมสมัยในเยเมนที่อ้างว่าเป็นพระเมสซิยาห์ ไมโมนิเดสกล่าวถึงพระเยซูอีกครั้ง:

คุณรู้ว่าชาวคริสต์อ้างอำนาจมหัศจรรย์อย่างผิดๆ ว่าเป็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ขอให้กระดูกของพระองค์แหลกเป็นผุยผง เช่น การฟื้นคืนชีพของคนตายและการอัศจรรย์อื่นๆ แม้ว่าเราจะอนุญาตพวกเขาเพื่อการโต้เถียง เราก็ไม่ควรเชื่อโดยเหตุผลของพวกเขาว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ เพราะเราสามารถนำข้อพิสูจน์นับพันหรือมากกว่านั้นมาจากพระคัมภีร์ว่าไม่เป็นเช่นนั้นแม้จากมุมมองของพวกเขา แท้จริงแล้ว จะมีใครยกยศนี้ให้กับตัวเอง เว้นเสียแต่ว่าเขาต้องการทำให้ตัวเองเป็นตัวตลก? [56]

ในศาสนายูดาย Karaite

มุมมองทางประวัติศาสตร์ของพระเยซูในศาสนายูดาย Karaiteนั้นซับซ้อน ในขณะที่ชาว Karaites แบ่งปันมุมมองของ Rabbanite ในการปฏิเสธความเชื่อของคริสเตียนเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและอ้างว่าเป็นพระเจ้าของพระเยซู แต่ชาว Karaites ตลอดประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นที่อบอุ่นกว่าเกี่ยวกับพระองค์ Jacob Qirqisaniนักวิชาการชาว Karaite กล่าวว่าชาว Karaite บางคนในสมัยของเขาเชื่อว่า:

พระเยซูเป็นคนดีและพระองค์ทรงขวางทางศาโดกอานัน และคนอื่นๆ และว่าพวกรับบานีคิดกบฏต่อเขาและฆ่าเขาเหมือนกับที่พวกเขาพยายามฆ่าอานัน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ นี่คือแนวทางของพวกเขากับทุกคนที่ต่อต้านพวกเขา [57]

Al-Shahrastaniนักประวัติศาสตร์ชาวเปอร์เซียและนักศาสนศาสตร์อิสลามรายงานว่าชาว Karaites เชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมจริง ๆ แต่ไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะ และพระวรสารไม่ได้ถูกเปิดเผยจากสวรรค์ แต่สร้างและรวบรวมโดยพระเยซูและสาวกของพระองค์ [57] Hakham Abraham Firkovichเชื่อว่าพระเยซูเองเป็น Karaite จริงๆ [58] hakham Seraya Shapshal ที่ ถกเถียง กันกล่าวว่า:

เราเรียกเขาว่า Yeshua haTzadik นั่นคือ "Just" สำหรับเรา พระคริสต์ไม่ได้แก้ไขพันธสัญญาเดิม ตรงกันข้าม เขายืนยันว่า… พระคริสต์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา แต่ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ [59]

ในฐานะนาซารีน

นอกจากเป็นชื่อสถานที่แล้ว ชาวนาซารีนยังเป็นชาวยิวที่ยึดมั่นในการปฏิบัติทางศาสนาอย่างสุดโต่ง เช่น การโกนศีรษะและละเว้นจากกิจกรรมต่างๆ อาหารหรือการปฏิบัติ การใช้เวลาในการไตร่ตรองในทะเลทราย และอื่นๆ

ตามเว็บไซต์ของพวกเขาพวกเขายังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นชาวยิวและพระเยซูมีชีวิตอยู่ประมาณ 130 หรือ 140 CE และถูกรวมเข้ากับ ความเชื่อของ Neoplatonicในสิ่งที่กลายเป็นพันธสัญญาใหม่ สำหรับพวกเขา พระเยซูเป็นครูตามประเพณีของครูชาวยิวคนอื่นๆ และไม่ใช่พระเจ้าหรือบุตรของพระเจ้า

การประเมินซ้ำในอดีตที่เป็นบวก

เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของพระเยซูนักคิดชาวยิวสมัยใหม่บางคนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู โดยโต้แย้งว่าพระองค์เองไม่ได้ละทิ้งศาสนายูดายและ/หรือว่าพระองค์ทรงให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว ในบรรดาแรบไบออร์โธดอกซ์ในประวัติศาสตร์ที่ถือมุมมองเหล่านี้ ได้แก่Jacob Emden , [60] [61] Eliyahu SoloveitchikและElijah Benamozegh [62]

โมเสส เมนเด ลโซห์ น เช่นเดียวกับนักคิดทางศาสนาคนอื่นๆ เกี่ยวกับการตรัสรู้ของชาวยิวก็มีความเห็นในเชิงบวกมากขึ้นเช่นกัน [63]มาร์ติน บูเบอร์นักปรัชญาชาวออสเตรียก็นับถือพระเยซูเช่นกัน [64]มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับพระเยซูมีการนำเสนออย่างเป็นธรรมในหมู่ชาวยิวสมัยใหม่[65]ในกระแสของการปฏิรูป ( Emil G. HirschและKaufmann Kohler ) อนุรักษ์นิยม ( Milton SteinbergและByron Sherwin , [66] ) และการฟื้นฟูชาวยิว ( Zalman ชัคเตอร์- ชาโล มิ).

แรบไบ ออร์โธดอกซ์สมัยใหม่บางคนเช่นเออร์วิง กรีนเบิร์กและโจนาธาน แซ็คส์ ก็มีมุมมองเชิงบวกเช่นกัน (กรีนเบิร์กตั้งทฤษฎีว่าพระเยซูเป็น "พระเมสสิยาห์ แต่ไม่ใช่พระเมสสิยาห์") [67]

Rabbi Shmuley Boteachนำสิ่งนี้ไปไกลกว่านั้น ตามการวิจัยของHyam Maccoby โบทีชประพันธ์พระเยซูโคเชอร์ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งพรรณนาถึงพระเยซูว่าเป็น [69]ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีของหนังสือเล่มนี้แตกต่างกันไป โดยแรบไบYechiel Eckstein ชาวอิสราเอล-อเมริกันประธานสมาคมคริสเตียนและยิวนานาชาติยกย่องว่า "กล้าหาญและกระตุ้นความคิด" [70]โบเตชกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ "ติดตามคำสอนของพระเยซูไปยังแหล่งที่มาดั้งเดิมของพวกเขา: โทราห์ , ลมุดและวรรณกรรมของพวกรับบี" [71]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "เดวาริม (เฉลยธรรมบัญญัติ) 6:4" .
 2. โชเชต์, รับบี เจ. เอ็มมานูเอล (29 กรกฎาคม 2542). “ศาสนายูดายไม่มีที่อยู่สำหรับผู้ที่ทรยศต่อรากเหง้าของตน” . ข่าวชาวยิวในแคนาดา เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 20 มีนาคม2544 สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2558 .
 3. ^ a b อิสยาห์ 2:4
 4. อรรถ เอบี อิส ยาห์ 11:9
 5. ↑ Mishneh Torah , Sefer Shofetim , Melachim uMilchamot, บทที่ 11, Halacha 4. Chabad แปลโดย Eliyahu Touge
 6. ^ รับบี Shraga Simmons , "ทำไมชาวยิวไม่เชื่อในพระเยซู" สืบค้นเมื่อ 2006-03-14 ., "ทำไมชาวยิวไม่เชื่อในพระเยซู" , Ohr Samayach - Ask the Rabbi , เข้าถึง 14 มีนาคม 2549; “ทำไมชาวยิวไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์” , AskMoses.comเข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 7. ^ แนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพไม่สอดคล้องกับศาสนายูดาย:
 8. ^ ตาอานิต 2:1
 9. จอห์นสัน, พอล (1987). ประวัติศาสตร์ของชาวยิว . ฮาร์เปอร์คอลลินส์. หน้า  144 . ไอเอสบีเอ็น 0-06-091533-1.
 10. ไม โมนิเดส , มิ ชเน ห์ โทราห์ มัดดา เยโซเดย ฮา-โทราห์ 1:5
 11. ^ แคปแลน, อารีเย (1985) [1976]. "จากพระเมสสิยาห์ถึงพระคริสต์". พระเมสสิยาห์ตัวจริง? การตอบสนองของชาวยิวต่อมิช ชันนารี นิวยอร์ก: การประชุมเยาวชนธรรมศาลาแห่งชาติ หน้า 33. ไอเอสบีเอ็น 1-879016-11-7. ในช่วงพระชนม์ชีพของพระองค์ พระเยซูมักกล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็น "พระบิดาในสวรรค์ของเรา" สำหรับชาวยิว นี่เป็นบทกวีทั่วไป และยังคงใช้ในการสวดมนต์ของชาวยิว อย่างไรก็ตาม สำหรับคนต่างชาตินอกศาสนา มันมีความหมายแฝงตามตัวอักษรมากกว่านั้นมาก
 12. ^ "หลักความเชื่อของศาสนายูดาย" . ijs.org.au . อิสราเอลและยูดายศึกษา. สืบค้นเมื่อ2016-12-08 .
 13. ^ "มานุษยวิทยา" . jewishvirtuallibrary.org _ ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2016-12-08 .
 14. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:12. องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับท่านจากท่ามกลางไฟ ท่านได้ยินเสียงถ้อยคำนั้น แต่ไม่เห็นรูป มีแต่เสียง{{cite book}}: CS1 maint: location (link)
 15. ^ อพยพ _ น. 25:20. ...เพราะมนุษย์จะไม่เห็นเราและมีชีวิตอยู่
 16. ^ "ไมโมนิเดส #3 - ความไม่มีตัว ตนของพระเจ้า" ไอ ชคอม สืบค้นเมื่อ2016-12-08 .
 17. ^ "บทที่ 1: GD ตอนที่ 1" . torah.org . สืบค้นเมื่อ2016-12-08 .
 18. ไม โมนิเดส,ฮิลโชส เมลาคิม 11:4-5.
 19. ^ Nachmanidesในการโต้เถียงกับ Pablo Christianiในปี 1263 วรรค 49
 20. Simmons, Rabbi Shraga , "ทำไมชาวยิวไม่เชื่อในพระเยซู"เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 21. "ทำไมชาวยิวไม่เชื่อในพระเยซู" , Ohr Samayach - Ask the Rabbi , เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 22. ^ "ทำไมชาวยิวไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์" , AskMoses.comเข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 23. ^ อิสยาห์ 11:1
 24. ^ อิสยาห์ 52:13–53:5
 25. ^ เอเสเคียล 16:55
 26. นัคมานิเดสในข้อพิพาทของบาร์เซโลนากับปาโบล คริสเตียนี ในปี ค.ศ. 1263 วรรค 103
 27. ^ มิโชเอล ดราซิน (1990) มรดกกลวงของพวกเขา ข้อโต้แย้งที่ครอบคลุมของมิชชันนารีคริสเตียน สำนักพิมพ์เกเฟน จำกัดISBN 965-229-070-เอ็กซ์.
 28. ^ ทรอกิ, ไอแซก. "ความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น" เก็บถาวรเมื่อ 2007-09-29 ที่Wayback Machine
 29. ^ Simmons, Shraga (9 พฤษภาคม 2552) “ทำไมชาวยิวไม่เชื่อในพระเยซู” . ไอช์ ฮาโตราห์ ชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เพราะ:
  1. พระเยซูไม่ได้ทำให้คำพยากรณ์ของพระเมสสิยาห์สำเร็จ
  2. พระเยซูไม่ได้รวบรวมคุณสมบัติส่วนบุคคลของพระเมสสิยาห์
  3. ข้อพระคัมภีร์ที่ "อ้างถึง" ถึงพระเยซูเป็นการแปลที่ผิด
  4. ความเชื่อของชาวยิวขึ้นอยู่กับการเปิดเผยระดับชาติ
 30. ^ มิชเนห์ โตราห์ มาดาห์ เยโชได ฮา โตราห์ 8: 7-9
 31. ^ แหล่งที่มาของสิ่งเหล่านี้คือเฉลยธรรมบัญญัติ 18:20 ซึ่งอ้างถึงผู้เผยพระวจนะเท็จที่อ้างว่าพูดในนามของพระเจ้า
 32. Rich, Tracey, "Prophets and Prophecy" , Judaism 101 , เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 33. Frankel, Rabbi Pinchas, "Covenant of History" , Orthodox Union of Jewish Congregations of America , เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 34. Edwards, Laurence, "Torat Hayim - Living Torah: No Rest(s) for the Wicked" Archived 2005-12-21 at the Wayback Machine , Union of American Hebrew Congregations , เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 35. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1–5และ 18:18–22
 36. ↑ Buchwald, Rabbi Ephraim , " Parashat Re'eh 5764-2004: Identifying a True Prophet" , National Jewish Outreach Program เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2549
 37. ^ "บาลาอัมศาสดาแห่งความผิดพลาด" . คริสตจักรของพระเจ้านานาชาติ .
 38. ^ คอลแลช, อัลเฟรด (2000) [1985]. "ศาสนายูดายและศาสนาคริสต์". หนังสือยิวเล่มที่สองว่าทำไม มิดเดิลวิลเลจนิวยอร์ก: Jonathan David Publishers, Inc. หน้า 61–64 ไอเอสบีเอ็น 978-0-8246-0314-4. มท ส. 84-21477  . บาปกำเนิด, กำเนิดบริสุทธิ์, ตรีเอกานุภาพ, และการชดใช้บาปแทนเป็นแนวคิดที่คริสเตียนน้อมรับแต่ชาวยิวปฏิเสธ...หลักคำสอนเรื่องบาปดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ชาวยิวยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง พระเจ้า). ชาวยิวเชื่อว่ามนุษย์เข้ามาในโลกโดยปราศจากบาป ด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา และไม่แปดเปื้อน
 39. เจอรอนดี, โยนาห์ (1981) [1505]. שערי תשובה [ ประตูแห่งการกลับใจ ] (ในภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษ) แปลโดยShraga Silverstein นานูเอต นิวยอร์ก : สำนักพิมพ์เฟล ด์เฮ ม ไอเอสบีเอ็น 978-0-87306-252-7.
 40. เดลเบิร์ต เบอร์เกตต์. สหาย Blackwell กับพระเยซู 2553. น. 220. "ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ของนักวิชาการจึงครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มมินิมอล (เช่น Lauterbach 1951) ซึ่งรู้จักข้อความเพียงไม่กี่ข้อที่มีพระเยซูอยู่ในใจจริงๆ ไปจนถึงกลุ่มปานกลาง (เช่น Herford [1903] 2006) ไปจนถึงกลุ่มสูงสุด (Klausner 1943, 17–54; โดยเฉพาะ Schäfer 2007)"
 41. ^ Saadia R. Eisenberg การอ่านข้อพิพาททางศาสนาในยุคกลาง: "การโต้วาที" ในปี ค.ศ. 1240 ระหว่างรับบีเยเชียลแห่งปารีสกับบาทหลวงนิโคลัส โดนิน
 42. ↑ วรรค 22. Vikuach HaRambanพบใน Otzar Havikuchimโดย J.D. Eisenstein, Hebrew Publishing Society, 1915 และ Kitvey HaRambanโดย Rabbi Charles D. Chavel, Mosad Horav Kook, 1963
 43. ^ David R. Catchpole The Trial of Jesus: a study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 to the Present Day, Leiden, 1971 Page 62 "(c) Rabbenu Tam (b.Shabb. 104b) ประกาศว่า: 'นี่ไม่ใช่พระเยซู แห่งนาซาเร็ธ' แต่ทรรศนะของเขาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ไม่มีหลักฐานใดๆ"
 44. ^ มาตรา 3 วรรค 65
 45. แบร์ เกอร์ ดี.ประวัติศาสตร์ยิวและความทรงจำของชาวยิว: เรียงความเพื่อเป็นเกียรติแก่โยเซฟ เฮย์อิม หน้า 39 "การอภิปรายนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Duran ไม่ได้ให้ความเชื่อถือต่อทฤษฎีของพระเยซูสองคน" เป็นต้น
 46. ^ Robert E. Van Voorst Jesus นอกพันธสัญญาใหม่: บทนำของหลักฐานโบราณ หน้า 108 "ในขณะที่ Herfordค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์ความถูกต้องของพวกเขา ดูเหมือนว่าเขาแทบจะไม่เคยเจอการอ้างอิงถึงพระเยซูที่เขาไม่ชอบเลย!70 บน อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม Johann Maierใน Jesus von Nazareth ใน der talmudischen ของเขา ... " 2000
 47. ^ Peter Schäfer Jesus ในลมุด
 48. ↑ Boyarin Dying for God: martyrdom and the making of Christianity and Judaism 1999
 49. ^ "เรื่องเล่าของพระเยซูในลมุด" . talmud.faithweb.com .
 50. ^ "เรื่องราวภาษาฮีบรูโบราณ (ทัลมุด) ของพระคริสต์--แมคคินซีย์ " www.skeptically.org _
 51. ^ "พระเยซูคือใคร" . www.noahide.com _
 52. ^ พระวรสารที่ไม่มีหลักฐาน: บทนำ :Hans-Josef Klauck หน้า 213 "มีการตีความชื่อเด็กที่ไม่เป็นมิตร: 'แต่ชื่อ Yeshu หมายถึง: "ขอให้ชื่อของเขาถูกลบออกและความทรงจำของเขาด้วย!" (§ 58) ตัวอักษรสามตัวที่ชื่อพระเยซูในภาษาฮีบรูประกอบด้วย ยอดบาปและแวว”
 53. Schäfer Jesus in the Talmud 2009 p4 "ในขณะที่ในช่วงต้นยุคใหม่ กระบวนทัศน์ "พระเยซูในลมุด" แทบจะเป็นเพียงแหล่งต้นตอความรู้สึกต่อต้านชาวยิวที่ไม่รู้จักหมดสิ้น หัวข้อนี้ได้รับการยอมรับอย่างจริงจังและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ "
 54. เจราลด์ ดี. กอร์ท, เอ็ด. (2549). ศาสนา มองศาสนา : การสำรวจแสวงหาความเข้าใจ ([ออนไลน์-ส.ค.]. ed.) อัมสเตอร์ดัม [ua]: Rodopi. หน้า 102. ไอเอสบีเอ็น 9042018585.
 55. ฮอลกิน, อับราฮัม เอส., เอ็ด และโคเฮน, โบอาส, ทรานส์ สาส์นของโมเสส ไมโมนิเดสถึงเยเมน: ฉบับภาษาอาหรับและฉบับภาษาฮีบรูสามฉบับ, AmericanAcademy for Jewish Research, 1952,หน้า iii-iv
 56. ฮอลกิน, อับราฮัม เอส., เอ็ด และโคเฮน, โบอาส, ทรานส์ Moses Maimonides' Epistle to Yemen: The Arabic Original and the Three Hebrew Versions, American Academy for Jewish Research, 1952, น . xvii .
 57. อรรถเป็น Astren เฟร็ด (2547) Karaite ยูดายและความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา หน้า 119. ไอเอสบีเอ็น 9781570035180.
 58. เรเวล, เบอร์นาร์ด (1913). Karaite Halakah และความสัมพันธ์กับ Saduccean, Samaritan และ Philonian Halakah ตอนที่ 1 · เล่มที่ 1 . สำนักพิมพ์ Cahan Printing Company หน้า 88. ไอเอสบีเอ็น 9781548603533.
 59. เบอร์เกอร์, เดวิด (2555). มุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและชาวคริสต์ สำนักพิมพ์บริลล์. หน้า 486. ไอเอสบีเอ็น 9789004221178.
 60. ^ "Emden's letter about Jesus" Archived 2013-01-15 at the Wayback Machine , Journal of Ecumenical Studies , 19:1, Winter 1982, pp. 105-111 “นาซารีนทำให้เกิดความกรุณาเป็นสองเท่าในโลก ในแง่หนึ่ง เขาเสริมสร้างโทราห์ของโมเสสอย่างสง่าผ่าเผยดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และไม่มีปราชญ์คนใดของเราพูดอย่างเน้นย้ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของโทราห์ และในอีกด้านหนึ่ง พระหัตถ์ทรงทำคุณประโยชน์แก่คนต่างชาติเป็นอันมาก"
 61. เกรกอรี่ เอ. บาร์เกอร์ และสตีเฟน อี. เกร็กก์. พระเยซูนอกศาสนาคริสต์: The Classic Texts , Oxford University Press, 2010, ISBN 0-19-955345-9 , p. 29-31. 
 62. ↑ Elijah Benamozegh, Israel and Humanity , Paulist Press, 1995, ISBN 0-8047-5371-7 , p. 329. "พระเยซูเป็นชาวยิวที่ดีที่ไม่ได้ฝันถึงการตั้งคริสตจักรคู่แข่ง" 
 63. ↑ Matthew B. Hoffman, From rebel to rabbi: reclaiming Jesus and the making of modern Jewish culture, Stanford University Press, 2007, ISBN 0-8047-5371-7 , p. 22: "เมนเดลโซห์นพรรณนาพระเยซูว่าเป็นแบบอย่างของพวกแรบบินิกยิว...ในฐานะแรบไบผู้ภักดี"; หน้า 259: " Mendelssohn ไม่ใช่คนแรกที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าว Jacob Emden (1696-1776) ผู้นำของศาสนายูดายดั้งเดิมในเยอรมนีในศตวรรษที่สิบแปดก็มองพระเยซูในแง่ดีเช่นกัน"; หน้า 50: "Elijah Benamozegh (1823-1901) แสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างคำอุปมาและข้อบังคับทางจริยธรรมในพระกิตติคุณและลมุดโดยสรุปว่า 'เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้ เขาไม่มีทางละทิ้งศาสนายูดาย'"; หน้า 258: "Levinsohn ยอมรับว่าพระเยซูเป็นชาวยิวที่ปฏิบัติตามกฎหมาย" 
 64. ^ "การฟังพระเยซูของ Buber ทำให้บทสนทนาของชาวยิวและคริสเตียนลึกซึ้งยิ่งขึ้น / โดย Kramer, Kenneth P." เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-04 . สืบค้นเมื่อ2015-12-23
 65. ^ นอยส์เนอร์, เจค็อบ (2000). รับบีคุยกับพระเยซู (วิ. ed.) มอนทรีออล [Que.]: McGill-Queen's University Press. หน้า 4. ไอเอสบีเอ็น 0773568395. เป็นเวลานานแล้วที่ชาวยิวยกย่องพระเยซูว่าเป็นครูบา ชาวยิวอย่างพวกเราจริงๆ
 66. ^ Magid, Shaul (2013). ลัทธิหลังยูดายอเมริกัน: อัตลักษณ์และการต่ออายุในสังคมหลังชาติพันธุ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา ไอเอสบีเอ็น 978-0253008091.
 67. ไฟน์สไตน์, อีฟเลวาวี (19 มิถุนายน 2554). "พระเยซูสำหรับชาวยิว" . เยรูซาเล็มโพสต์ สืบค้นเมื่อ13 มิถุนายน 2562 .
 68. Zev Garber (ed.) The Jewish Jesus: Revelation, Reflection, Reclamation , Purdue University Press, 2011, ISBN 1-55753-579-5 , p. 361. "ทั้งกรีนเบิร์กและเชอร์วินใช้แบบจำลองของพระเมสสิยาห์ที่แยกเป็นสองทางนี้ในวิธีที่ต่างกันเพื่อแนะนำว่าชาวยิวอาจยอมรับพระเยซูในฐานะ "พระเมสสิยาห์" โดยไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคริสเตียนว่าเขาเป็นพระเมสสิยาห์องค์สุดท้าย" [ ต้องการคำชี้แจง ] 
 69. ↑ ชมูลีย์ โบทีช ,Kosher Jesus (Gefen Publishing House, 2012, ISBN 9652295787 ) 
 70. ^ ไซมอน ร็อกเกอร์ (26 มกราคม 2555) "วินาทีที่ออกไป: พวกรับบีคิดเรื่องพระเยซูคริสต์ "พงศาวดารชาวยิว
 71. มาเยฟสกี, ชานา (25 มกราคม 2555). "Shmuley Boteach: พระเยซูโคเชอร์หรือเปล่า" . สำนักพิมพ์รายสัปดาห์ . สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2555 .

ลิงค์ภายนอก

0.11117482185364