หลักความเชื่อของชาวยิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ไม่มีการกำหนดหลักการแห่งศรัทธาที่เป็นที่ยอมรับในทุกสาขาของศาสนายิว อำนาจกลางในศาสนายิวไม่ได้ตกเป็นของบุคคลหรือกลุ่มใดบุคคลหนึ่ง แม้ว่าศาลสูงสุดซึ่งเป็นศาลศาสนาสูงสุดของชาวยิว จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จ หากมีการก่อตั้งใหม่อีกครั้ง แต่อยู่ในงาน เขียน กฎหมายและประเพณีอัน ศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนายิว

ศาสนายิวยืนยันการดำรงอยู่และเอกลักษณ์ของพระเจ้าและเน้นการปฏิบัติการหรือพระบัญญัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามระบบความเชื่อที่เข้มงวด ตรงกันข้ามกับประเพณีต่างๆ เช่นศาสนาคริสต์ซึ่งต้องการการจำแนกพระเจ้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความเชื่อในศาสนายิวต้องการการยกย่องพระเจ้าผ่านการต่อสู้กับคำสั่งสอนของพระเจ้า ( โตราห์ ) และการปฏิบัติตาม คำ สั่งสอน อย่างต่อ เนื่อง

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์เน้นย้ำหลักการสำคัญหลายประการในโปรแกรมการศึกษา ที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์ เดียว ที่รอบรู้เหนือธรรมชาติผู้ทรงสร้างจักรวาลและยังคงให้ความสำคัญกับการปกครองของตนต่อไป ศาสนายิวแบบดั้งเดิมยืนยันว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างพันธสัญญากับชาวยิวที่ภูเขาซีนายและทรงเปิดเผยกฎหมายของพระองค์และบัญญัติ 613 ประการแก่พวกเขาในรูปแบบของคัมภีร์โตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ ด้วย วาจาในศาสนายิวของ Rabbinicโตราห์ประกอบด้วยทั้งโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( Pentateuch) และประเพณีของกฎหมายวาจา ซึ่งต่อมาประมวลเป็นงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ (ดู: Mishna , Talmud )

ตามเนื้อผ้า การปฏิบัติของศาสนายิวนั้นอุทิศให้กับการศึกษาโตราห์และการปฏิบัติตามกฎหมายและพระบัญญัติ ในลัทธิยูดายเชิงบรรทัดฐาน โตราห์และด้วยเหตุนี้กฎหมายของชาวยิวเองจึงไม่เปลี่ยนแปลง แต่การตีความกฎหมายนั้นเปิดกว้างกว่า ถือเป็น พระ บัญญัติ (บัญญัติ) ให้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย

คู่ที่เหมาะสมสำหรับคำว่า "ศรัทธา" ในภาษาอังกฤษทั่วไป - ตามที่เกิดขึ้นในนิพจน์ "หลักการแห่งศรัทธา" - จะเป็นแนวคิดของEmunah [1]ในศาสนายิว แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะแปลว่าศรัทธาหรือวางใจในพระเจ้าแนวคิดของเอมูนาห์สามารถอธิบายได้แม่นยำกว่าว่าเป็น "ความเชื่อมั่นโดยกำเนิด การรับรู้ถึงความจริงที่อยู่เหนือ (...) เหตุผล " [1] Emunah สามารถพัฒนาได้ด้วยปัญญาความรู้ ความเข้าใจและการเรียนรู้งานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว แต่เอมูนาห์ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ง่ายๆและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือตรงกันข้ามกับเหตุผล

มีหลักการพื้นฐานหลายประการที่กำหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของแรบไบในยุคกลาง สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาเป็นรากฐานพื้นฐานที่มีอยู่ใน "การยอมรับและการปฏิบัติของศาสนายิว"

การปฏิสนธิของพระเจ้า

เอกเทวนิยม

ศาสนายิวมีพื้นฐานมาจากลัทธิเทวพระเจ้าองค์ เดียวที่เคร่งครัด และความเชื่อใน พระเจ้าองค์เดียวที่แบ่งแยกไม่ได้Shema Yisrael หนึ่งใน คำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดของชาวยิว สรุปลักษณะ monotheistic ของศาสนายิว: [2] "โอ อิสราเอล จงฟัง พระเจ้าคือพระเจ้าของเรา พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว" [3]

"ศาสนายูดายปฏิเสธแนวความคิดเรื่องพหุนิยมเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเด่นชัด" [4]ปฏิเสธอย่างชัดเจน ว่า นับถือพระเจ้าหลายองค์ ลัทธิทวิและตรีเอกานุภาพซึ่ง "ไม่เข้ากันกับพระเจ้าองค์เดียวตามที่ศาสนายิวเข้าใจ" [2]ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าถูกกล่าวถึงหลายครั้งในประเพณีของชาวยิว เป็น หลักการแห่งศรัทธาข้อที่สองของ 13 ประการของไม โมนิเดสไมโมนิเดสเขียนว่า “พระเจ้าองค์นี้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่สองหรือมากกว่าสอง แต่เป็นหนึ่งเดียวที่มีความสามัคคีแตกต่างจากความสามัคคีอื่น ๆ ทั้งหมดที่มี พระองค์ไม่ใช่หนึ่งเดียวในสกุล ซึ่งประกอบด้วยหลายสายพันธุ์ เป็นหนึ่งเดียว และไม่ใช่พระองค์เช่นกัน อันเป็นกายอันประกอบด้วยอวัยวะและมิติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งไม่มีที่อื่นใดแล้ว" ( ยาด,เยโซเด ฮา-โตราห์ 1:7). [2]

ในประเพณีของชาวยิว แนวความคิดแบบทวินิยมและตรีเอกานุภาพของพระเจ้าโดยทั่วไปจะเรียกว่าชิตุฟ ("การเป็นหุ้นส่วน") ซึ่งหมายถึงมุมมอง ที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่การ บูชารูปเคารพ [5]

พระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาล

ชาวยิวเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาล อย่างไรก็ตาม ชาวยิวออร์โธดอกซ์บางคนไม่เชื่อในการตีความตามตัวอักษรของการเล่าเรื่องการสร้างปฐมกาลและตามมุมมองนั้น ศาสนายิวไม่ได้ขัดแย้งกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าอายุของจักรวาลอยู่ที่ประมาณ 13.77 พันล้านปี [6] นอร์เบิร์ต เอ็ม. แซมมวลสันเขียนว่า "คำถามเกี่ยวกับการออกเดทกับจักรวาลไม่เคยเป็นปัญหาของปรัชญาของชาวยิว ในท้ายที่สุดเพราะปรัชญานั้นไม่เคยนำความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์ไบเบิลมาเปิดเผย ความหมายที่แท้จริง" [7]

ในขณะที่ทัศนคติทั่วไปของชาวยิวคือการที่พระเจ้าสร้างโลก โดย nihiloรับบีMarc D. Angelเขียนว่าในอดีต "มีความไม่เต็มใจโดยทั่วไปในประเพณีของชาวยิวที่จะคาดเดาเกี่ยวกับ แง่มุม เชิงอภิปรัชญาของการสร้างสรรค์":

ถ้อยแถลงที่สำคัญสำหรับศาสนายิวก็คือพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาจริงๆ กระบวนการวิวัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวมันเอง แต่ถูกกำหนดให้เคลื่อนไหวโดยพระเจ้า
เมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้าสร้างโลกภายในหกวัน พระคัมภีร์อาจกล่าวโดยเปรียบเทียบ คำว่ายม(วัน) ในเรื่องการสร้างแทบจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมายถึงวันที่ยี่สิบสี่ชั่วโมง ท้ายที่สุด ดวงอาทิตย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจนกระทั่ง "วัน" ที่สี่ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะโต้แย้งว่าสาม "วันแรก" เป็นวันที่เรารู้จัก วิธีที่เหมาะสมกว่าในการทำความเข้าใจเรื่องราวการทรงสร้างคือพระเจ้าสร้างจักรวาลในหกขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายล้านปี หรือยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือชั่วพริบตา กล่าวโดยย่อ ศาสนายูดายยืนยันว่าพระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงสร้างเป็นช่วงๆ และพระองค์ยังคงรักษาจักรวาลที่เขาสร้างขึ้นต่อไป รายละเอียดเฉพาะของกระบวนการสร้างไม่ได้เป็นศูนย์กลางของความคิดของชาวยิว[8]

โมเสส ไมโมนิเดสเขียนว่า "โดยอาศัยอำนาจตามการดำรงอยู่ของพระผู้สร้าง ทุกสิ่งจึงมีอยู่" [9] และโต้แย้งใน แนวทางสำหรับผู้สับสนในสมัยศตวรรษที่ 12 ของเขา(2:13) ว่า " เวลาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง" และด้วยเหตุนั้น " เมื่อพระเจ้าถูกอธิบายว่าดำรงอยู่ก่อนการสร้างจักรวาล แนวคิดเรื่องเวลาไม่ควรเข้าใจในความหมายปกติของมัน" โจเซฟ อัลโบนักปรัชญาชาวยิวในศตวรรษที่ 15 ได้โต้แย้งในทำนองเดียวกันในอิกคาริมว่ามีเวลาสองประเภท: "เวลาที่วัดซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวและเวลาในนามธรรม" ครั้งที่สองซึ่งไม่มีต้นกำเนิดและเป็น "พื้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเวลาก่อนที่จักรวาลจะถูกสร้างขึ้น" อัลโบแย้งว่า "แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจพระเจ้าในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ก็ยากที่จะจินตนาการถึงพระเจ้านอกอวกาศ" นักเขียนชาวยิวคนอื่นๆ ได้ข้อสรุปที่ต่างกันไป เช่น นักวิชาการในศตวรรษที่ 13 Bahya ben Asherนักวิชาการจากศตวรรษที่ 16 Moses Almosnino และ อาจารย์Hasidicในศตวรรษที่ 18 Nahman of Bratslavผู้ซึ่งแสดงความคิดเห็น - คล้ายกับที่Christian Neo -PlatonicนักเขียนBoethius - พระเจ้า "ดำรงอยู่ในปัจจุบันนิรันดร์" และอยู่เหนือหรืออยู่เหนือทุกเวลา [10]

ธรรมชาติของพระเจ้า

ทัศนะของชาวยิวคือพระเจ้าเป็นนิรันดร์โดย "ไม่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด" เป็นหลักการที่ระบุไว้ในข้อพระคัมภีร์จำนวนหนึ่ง พวกแรบไบสอนมุมมองที่ "ค่อนข้างแท้จริง ... ติดดิน" เกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า: ว่า "พระเจ้าเป็นนิรันดร์ แต่มนุษย์ไม่ได้ให้มนุษย์สำรวจความหมายที่สมบูรณ์ของแนวคิดนี้" เป็นต้น " ดังนั้นจึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะพบสิ่งใดในวรรณกรรม ของพวกแรบไบ เช่นการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความหมายของนิรันดรของพระเจ้า" Mishnahที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความพยายามที่จะ "เจาะม่าน" คือ: "ใครก็ตามที่ไตร่ตรองในสี่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับเขาที่เขาไม่ได้มาในโลก: "สิ่งที่อยู่เหนือ? ด้านล่างคืออะไร อะไรมาก่อน? แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้?" [11]

ทัศนะดั้งเดิมของชาวยิวก็คือว่า[12] [13]

อย่างไรก็ตาม นักคิดชาวยิวหลายคนได้เสนอ "พระเจ้าที่มีขอบเขตจำกัด" บางครั้งเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความชั่วร้ายและแนวคิดเกี่ยวกับเจตจำนงเสรีหลุยส์ จาคอบส์เขียนว่า นักคิดชาวยิวสมัยใหม่ เช่นเลวี โอลันสะท้อนถึงนักเขียนชาวยิวคลาสสิกบางคน เช่น ทัลมุดิสต์ เจอโซไนเดส ในศตวรรษที่ 14 "คิดว่าพระเจ้าถูกจำกัดด้วยธรรมชาติของพระองค์ ดังนั้นในขณะที่พระองค์ไม่มีขอบเขตในบางแง่มุม พระองค์ยังมีขอบเขตจำกัดในผู้อื่น "โดยอ้างอิงแนวคิดที่มีอยู่ในแหล่งคลาสสิกว่า "มีวัตถุที่ไม่มีรูปแบบเดิมอยู่ร่วมกับพระเจ้าจากชั่วนิรันดร์ที่พระเจ้าต้องทำงานและพระเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตในความหมายทั่วไป แต่ไม่ใช่ว่าปัจเจกบุคคลเป็นอย่างไร ผู้ชายจะใช้ทางเลือกของตนเอง" [13]ในหัวข้อของสัพพัญญูและเจตจำนงเสรี จาคอบส์เขียนว่าในยุคกลาง มีการเสนอความคิดเห็นสามประการ: ไมโมนิเดสผู้เขียนว่าพระเจ้ามีความรู้ล่วงหน้าและมนุษย์เป็นอิสระ Gersonides ผู้เขียนว่ามนุษย์เป็นอิสระและด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่มีความรู้ที่สมบูรณ์และHasdai Crescasผู้เขียนในOr Adonaiว่าพระเจ้ามีความรู้ล่วงหน้าครบถ้วนและเป็นผลให้มนุษย์ไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง [13]

นักเขียนชาวยิวหลายคนได้จัดการกับปัญหาของเทววิทยา : ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงฤทธานุภาพและความดีทั้งหมดหรือไม่และอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงการมีอยู่ของความชั่วร้ายในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จอน ดี. เลเวนสันให้เหตุผลว่าหลักคำสอนเรื่องอำนาจทุกอย่างล้มเหลวในการ "คำนึงถึง "ความน่าเกรงขามและความยืดหยุ่นของกองกำลังที่ต่อต้านการสร้าง" (เช่น สภาพดั้งเดิมของความโกลาหลที่มีอยู่ก่อนการสร้าง) และ "นำไปสู่การละเลยบทบาทของมนุษยชาติ ในการจัดทำและกำหนดระเบียบโลก[12] ฮานส์ โยนาสเสนอ "ตำนานเบื้องต้น" ที่ "พระเจ้า 'เลือก' ในตอนเริ่มต้นเพื่อให้ตัวเองของพระเจ้า 'เหนือโอกาสและความเสี่ยงและความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุดของการกลายเป็น เข้าสู่การผจญภัยของอวกาศในเวลา" โยนาสแสดงความคิดเห็นว่า "พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกด้วยคำสั่ง (แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสร้างโลก) แต่นำมันด้วยการกวักมือเรียกมันไปสู่ความเป็นไปได้ที่แปลกใหม่ของการเป็น โจนัสผู้ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่ใช่ "ผู้มีอำนาจทุกอย่างที่ไม่ใช่ชั่วคราว ไม่ผ่าน ไม่เปลี่ยนรูป และไร้คุณสมบัติ" [12]

ศาสนายิวคลาสสิกส่วนใหญ่มองว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าส่วนตัวรับบี ซามูเอล เอส. โคฮอนเขียนว่า "พระเจ้าตามแบบที่ยูดาห์ให้กำเนิดไม่ใช่เพียงสาเหตุแรก พลังสร้างสรรค์ และเหตุผลของโลก แต่ยังเป็นบิดาแห่งมนุษย์ที่มีชีวิตและเปี่ยมด้วยความรัก พระองค์ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับจักรวาลเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนตัวด้วย .. monotheism ของชาวยิวคิดถึงพระเจ้าในแง่ของลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ชัดเจนในขณะที่ pantheism นั้นพอใจกับมุมมองของพระเจ้าที่ไม่มีตัวตน" สิ่งนี้แสดงให้เห็นในพิธีสวดของชาวยิวเช่นในเพลงสวดAdon Olam ซึ่งรวมถึง "การยืนยันอย่างมั่นใจ" ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ชีพของฉัน...ผู้ทรงฟังและตอบ" [14]เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์ เขียนว่าฮีบรูไบเบิล "พรรณนาถึงการเผชิญหน้ากับพระเจ้าที่ใส่ใจอย่างหลงใหลและกล่าวถึงมนุษยชาติในช่วงเวลาอันเงียบสงบของการดำรงอยู่" [15] หัวหน้าแรบไบ Jonathan Sacks แห่งอังกฤษ เสนอว่าพระเจ้า "ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากกาลเวลาหรือห่างเหิน[15]เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่า "ภาคแสดงของ 'ส่วนบุคคล' ตามที่ใช้กับพระเจ้า" ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีร่างกายหรือมานุษยวิทยาทัศนะที่ศาสนายูดายมักปฏิเสธ; ค่อนข้าง "บุคลิกภาพ" ไม่ได้หมายถึงร่างกาย แต่หมายถึง "แก่นแท้ภายใน จิตใจ เหตุผล และศีลธรรม" [14]แม้ว่าชาวยิวส่วนใหญ่เชื่อว่า "พระเจ้าสามารถมีประสบการณ์" แต่ก็เข้าใจว่า "พระเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้" เพราะ "พระเจ้าไม่เหมือนกับมนุษย์อย่างสิ้นเชิง" (ดังที่แสดงไว้ในการตอบสนองของพระเจ้าต่อโมเสสเมื่อโมเสสถามถึงพระนามของพระเจ้า: " ฉันคือฉันเอง แอม "); ข้อความเกี่ยวกับมานุษยวิทยาทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้า "เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการอุปมาทางภาษาศาสตร์ มิฉะนั้น จะไม่สามารถพูดถึงพระเจ้าได้เลย" [15]

แม้ว่าความเครียดที่เด่นชัดในศาสนายิวก็คือพระเจ้าเป็นส่วนตัว แต่ก็มี "กระแสทางเลือกของประเพณีที่ยกตัวอย่างโดย ... Maimonides" ผู้ซึ่งร่วมกับนักปรัชญาชาวยิวอีกหลายคนปฏิเสธแนวคิดเรื่องพระเจ้าส่วนตัว[15]สิ่งนี้สะท้อนความเชื่อของเขาในเทววิทยาเชิงลบ : พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้โดยสิ่งที่พระเจ้าไม่ใช่รับบีMordecai Kaplan ผู้พัฒนาReconstructionist Judaismและสอนที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวหัวโบราณ แห่งอเมริกา ก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องพระเจ้าส่วนตัว Kaplan กลับคิดว่าพระเจ้า "เป็นแรงเหมือนแรงโน้มถ่วง สร้างขึ้นในโครงสร้างของจักรวาล" โดยเชื่อว่า "เนื่องจากจักรวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้รับความสุขส่วนตัวและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนเมื่อเรากระทำการทางศีลธรรม มันจึงตามมาว่ามีพลังทางศีลธรรมในจักรวาล พลังนี้คือสิ่งที่ผู้ก่อสร้างหมายถึงพระเจ้า" แม้ว่านักสร้างใหม่บางคนจะเชื่อในพระเจ้าส่วนตัว[16]ตามที่โจเซฟ เตลุชกินและมอร์ริส เอ็น. เคิร์ตเซอร์กล่าว "ผู้นิยมเหตุผลของแคปแลนปฏิเสธความเข้าใจดั้งเดิมของชาวยิวเกี่ยวกับพระเจ้าได้ใช้อิทธิพลอันทรงพลัง" เกี่ยวกับแรบไบหัวโบราณและปฏิรูปหลายคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากให้เลิกเชื่อในพระเจ้าส่วนตัว" [17]ตามรายงานการสำรวจภูมิทัศน์ทางศาสนาของสหรัฐอเมริกาในปี 2008 ของ Pew Forum on Religion and Public Life ชาวอเมริกันที่ระบุว่าเป็นชาวยิวตามศาสนามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความคิดของพระเจ้าเป็นสองเท่าในฐานะ "พลังที่ไม่มีตัวตน" มากกว่าแนวคิดที่ว่า "พระเจ้าคือบุคคลที่ผู้คน สามารถมีความสัมพันธ์". [18]

ถวายแด่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น

ศาสนายูดายมักเน้นย้ำว่าลัทธิเทวรูปองค์เดียวที่เคร่งครัดและ "ความพิเศษเฉพาะตัวของพระผู้เป็นเจ้า" และ การ อธิษฐานโดยตรงกับพระเจ้า การอ้างอิงถึงทูตสวรรค์หรือคนกลาง อื่น ๆ มักไม่เห็นในพิธีสวดของชาวยิวหรือในsiddurs (หนังสือสวดมนต์) หลักศรัทธาข้อที่ห้าของไมโมนิเดสกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาที่สมบูรณ์ว่า เป็นการสมควรที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าเท่านั้น" และมักถูกมองว่าเป็นการกล่าวว่า "บุคคลจะไม่อธิษฐานต่อใครหรือสิ่งอื่นใด หลักการนี้สอนว่า พระเจ้าเท่านั้นที่เราอาจรับใช้และสรรเสริญ... ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะรับใช้ (เทวดา ดวงดาว หรือองค์ประกอบอื่นๆ) หรือทำให้พวกเขาเป็นตัวกลางในการทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น" [19] ทัลมูดิชวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานว่าคำอธิษฐานของชาวยิวที่เรียกทูตสวรรค์และตัวกลางอื่น ๆ มีอยู่ในศตวรรษที่ 1 ซีอีและตัวอย่างคำอธิษฐานหลังทาลมุดหลายแบบมีอยู่รวมถึงpiyyut (เพลงพิธีกรรม) ที่คุ้นเคยซึ่งมีชื่อว่า "Usherers of Mercy" ซึ่งท่องก่อนและหลังRosh HashanahในSelichot (คำอธิษฐานสำนึกผิดของชาวยิว) (20)

การเปิดเผย

คัมภีร์

คัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูหรือทานัคเป็นคัมภีร์ไบเบิล ของ ชาวยิว และเป็นแหล่งศูนย์กลางของกฎหมายของ ชาวยิว คำนี้เป็นคำย่อ ที่ สร้างขึ้นจากอักษรฮีบรู เริ่มต้น ของสามส่วนย่อยดั้งเดิมของทานัค: โตราห์ ("การสอน" หรือที่เรียกว่าหนังสือห้าเล่มของโมเสสหรือPentateuch ), Nevi'im ("ศาสดาพยากรณ์") และKetuvim ("งานเขียน") [21] Tanakh มีหนังสือทั้งหมด 24 เล่ม; เวอร์ชันที่เชื่อถือได้คือMasoretic Text. ตามเนื้อผ้า ข้อความของทานัคกล่าวกันว่าได้รับการสรุปที่สภา Jamniaใน 70 ซีอี แม้ว่าจะยังไม่แน่นอน[21]ในศาสนายิว คำว่า "โตราห์" ไม่เพียงหมายถึงหนังสือห้าเล่มของโมเสสเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคัมภีร์ของชาวยิวทั้งหมด (ทั้งทานาค) และคำแนะนำทางจริยธรรมและศีลธรรมของรับบี ( ออรัลโตราห์ ) . [22]

นอกจากทานัคแล้ว ยังมีประเพณีที่เป็นข้อความอีกสองแบบในศาสนายิว: มิชนาห์ ( แผ่น ที่อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายของชาวยิว ) และทัลมุด(คำอธิบายของมิสเนห์และโตราห์) สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งประมวลและการ แก้ไขของ ประเพณีปากเปล่าของชาวยิวและงานสำคัญในศาสนายิว ของแรบบิ นิก[22]

ทัลมุดประกอบด้วยทาลมุดแห่งบาบิโลน (ผลิตในบาบิโลนประมาณ ค.ศ. 600) และทาลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็ม (ผลิตในดินแดนอิสราเอลประมาณ ค.ศ. 400) บาบิโลนทัลมุดนั้นกว้างขวางกว่าทั้งสองและถือว่ามีความสำคัญมากกว่า[23]ลมุดเป็นการนำเสนอใหม่ของอัตเตารอตผ่าน "การวิเคราะห์และการโต้แย้งอย่างต่อเนื่อง" กับ "การเปิดบทสนทนาและการโต้แย้ง" ระหว่างปราชญ์ของรับบี ทัลมุดประกอบด้วยมิชนาห์ (ประมวลกฎหมาย) และเจมารา (ภาษาอราเมอิกสำหรับ "การเรียนรู้") บทวิเคราะห์และคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสดังกล่าว[23]รับบีอาดิน สไตน์ซอลต์ซเขียนว่า "ถ้าพระคัมภีร์เป็นรากฐานที่สำคัญของศาสนายิว ลมุดก็เป็นเสาหลัก ... ไม่มีงานอื่นใดที่มีอิทธิพลเทียบเท่ากับทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวิตชาวยิว มีอิทธิพลต่อทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวิตชาวยิว" และกล่าวว่า: [24]

คัมภีร์ลมุดเป็นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาของชาวยิวหลายพันปี และกฎด้วยวาจาซึ่งเก่าแก่และมีความสำคัญพอๆ กับที่กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (โตราห์) พบการแสดงออกในนั้น เป็นการรวมกลุ่มของกฎหมาย ตำนาน และปรัชญา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตรรกะที่เป็นเอกลักษณ์และลัทธิปฏิบัติที่ชาญฉลาด ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและอารมณ์ขัน... แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักคือการตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือกฎหมาย มันคือ เป็นผลงานศิลปะที่นอกเหนือไปจากกฎหมายและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และถึงแม้ว่าลมุดจะเป็นที่มาของกฎหมายยิวมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ก็ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง...

แม้ว่าจะอิงตามหลักการของประเพณีและการถ่ายทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีความกระตือรือร้นที่จะตั้งคำถามและพิจารณาทบทวนอนุสัญญาและความเห็นที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนหาต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังอย่างหาที่เปรียบมิได้ วิธีการสนทนาและการสาธิตแบบเล่นตลกพยายามประมาณความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ แต่ไม่มีการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะ

...คัมภีร์ลมุดเป็นศูนย์รวมของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ของมิตซ์วาท ทัลมุด โตราห์ซึ่งเป็นหน้าที่ทางศาสนาเชิงบวกของการศึกษาอัตเตารอต การได้มาซึ่งการเรียนรู้และปัญญา การศึกษาซึ่งเป็นจุดจบและรางวัลของตัวมันเอง [24]

โมเสสและโตราห์

ชาวยิว ออร์โธดอกซ์และหัวโบราณเชื่อว่าคำทำนายของโมเสสเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นหัวหน้าของผู้เผยพระวจนะทั้งปวง แม้กระทั่งผู้ที่มาก่อนและหลังพระองค์ ความเชื่อนี้แสดงออกโดย ไม โมนิเดสผู้เขียนว่า “โมเสสเหนือกว่าศาสดาทั้งหลาย ไม่ว่าพวกเขาจะนำหน้าท่านหรือเกิดขึ้นภายหลัง โมเสสบรรลุระดับมนุษย์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เขารับรู้พระเจ้าในระดับที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนที่เคยดำรงอยู่... พระเจ้า พูดกับผู้เผยพระวจนะอื่น ๆ ทั้งหมดผ่านตัวกลาง โมเสสเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่โทราห์หมายถึงเมื่อพระเจ้าตรัสว่า "ปากต่อปากฉันจะพูดกับเขา" นักปรัชญาชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่ฟิโลเข้าใจคำพยากรณ์ประเภทนี้ว่าเป็นความเข้าใจเชิงปรัชญาในระดับสูงเป็นพิเศษ ซึ่งโมเสสเข้าถึงได้ และทำให้เขาสามารถเขียนอัตเตารอตผ่านการหักเหตุผลของเขาเองจากกฎธรรมชาติ Maimonides ในคำอธิบายของเขาที่ Mishna (คำนำในบท "Chelek", Tractate Sanhedrin) และในMishneh Torahของเขา(ในกฎแห่งรากฐานของโตราห์ ch. 7) อธิบายแนวคิดที่คล้ายกันของการพยากรณ์ตั้งแต่ เสียงที่ไม่ได้มาจากร่างกายไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ความเข้าใจของโมเสสอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจทางปรัชญาอันสูงส่งของเขา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าควรเข้าใจข้อความของโตราห์ตามตัวอักษร ตามที่Karaism. ประเพณีของ Rabbinic ยืนยันว่าพระเจ้าไม่เพียงถ่ายทอดคำพูดของโตราห์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความหมายของโตราห์ด้วย พระเจ้าได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย และสิ่งเหล่านี้ก็สืบทอดกันเป็นประเพณีปากเปล่า กฎปากเปล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และในที่สุดก็เขียนเกือบ 2,000 ปีต่อมาในMishnaและTalmuds ทั้ง สอง

สำหรับชาวยิวปฏิรูปคำทำนายของโมเสสไม่ใช่คำพยากรณ์ในระดับสูงสุด ค่อนข้างเป็นครั้งแรกในสายยาวของการเปิดเผยที่ก้าวหน้าซึ่งมนุษยชาติค่อยๆ เริ่มเข้าใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงยืนกรานว่ากฎของโมเสสไม่ผูกมัดอีกต่อไป และคนรุ่นปัจจุบันต้องประเมินว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากพวกเขา หลักการนี้ก็ยังถูกปฏิเสธโดยชาวยิวที่สร้างใหม่ ส่วนใหญ่ แต่ด้วยเหตุผลที่ต่างออกไป ส่วนใหญ่วางตัวว่าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเจตจำนง ; ดังนั้นพวกเขาจึงยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยเจตจำนงใด [25]

ที่มาของอัตเตารอต

อัตเตารอตประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่มในภาษาอังกฤษปฐมกาลอพยพเลวีนิติตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติ พวกเขาบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวฮีบรูและยังมีพระบัญญัติที่ชาวยิวต้องปฏิบัติตาม

Rabbinic Judaism ถือได้ว่าโตราห์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้ามอบให้โมเสสบนภูเขาซีนายไมโมนิเดสอธิบายว่า: "เราไม่รู้แน่ชัดว่าโทราห์ถูกส่งไปยังโมเสสอย่างไร แต่เมื่อมันถูกถ่ายทอด โมเสสเพียงเขียนมันลงไปเหมือนเลขาที่รับคำสั่ง...[ดังนั้น] ทุกโองการในโตราห์จึงศักดิ์สิทธิ์พอ ๆ กัน ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้า และล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอัตเตารอตของพระเจ้า ซึ่งสมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์ และเป็นความจริง”

โดยทั่วไปแล้ว ชาวยิวในฮาเรดีเชื่อว่าโตราห์ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าถึงโมเสส โดยมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชาวยิวออร์โธดอกซ์อื่น ๆ อีกหลายคนแนะนำว่าในช่วงพันปีที่ผ่านมา ข้อผิดพลาดด้านการเขียนบางส่วนได้เล็ดลอดเข้ามาในข้อความของโตราห์ พวกเขาสังเกตว่าพวกมาโซเรต(ศตวรรษที่ 7 ถึง 10) เปรียบเทียบรูปแบบต่างๆ ของโตราห์ที่รู้จักทั้งหมดเพื่อสร้างข้อความที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ตามตำแหน่งนี้ที่ม้วนหนังสือที่ชาวยิวมีอยู่ในปัจจุบันไม่สมบูรณ์แบบตามตัวอักษร ม้วนหนังสือโทราห์ก็เป็นตำราที่สมบูรณ์แบบสำหรับคำที่เปิดเผยต่อโมเสสจากพระเจ้า อันที่จริง ฉันทามติของผู้มีอำนาจของรับบีออร์โธดอกซ์ได้วางความเชื่อนี้ไว้ในธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบของคำของหนังสือโทราห์ ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อกำหนดเบื้องต้นที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการเป็นสมาชิกชาวยิวออร์โธดอกซ์[ ต้องการอ้างอิง ] แม้จะอยู่ในแวดวงออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ แต่ก็มีแรบไบอยู่บ้าง (เช่น ศาสตราจารย์มาร์ค ชาปิโร) ที่ชี้ให้เห็นแหล่งที่มาของพวกรับบีจำนวนมากจากยุคตัลมุดิก ยุคหลังตัลมูดิก และยุคกลางที่อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อความ ซึ่งรวมถึงโองการทั้งหมด ที่ทำขึ้นโดยเจตนาในช่วงยุคมิชไน และแม้กระทั่งในช่วงเวลาของ วัดแรก ศาสตราจารย์ชาปิโรแสดงรายการแรบบิสในยุคกลางหลายท่านอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของเอซราอาลักษณ์ในงานของเขาเรื่อง 'The Limits of Orthodox Theology: Maimonides' Thirteen Principles Reappraised'

ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเป็นความจริง

Nevi'im หนังสือของผู้เผยพระวจนะถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นความจริง นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะอ่านตามตัวอักษรเสมอ: ประเพณีของชาวยิวถือเสมอว่าศาสดาพยากรณ์ใช้อุปมาอุปมัยและการเปรียบเทียบ และมีคำอธิบายมากมายที่อธิบายและอธิบายข้อเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบ

ออรัลโทราห์

ชาวยิวออร์โธดอกซ์มองว่าคัมภีร์โทราห์เป็นลายลักษณ์อักษรและแบบปากเปล่าเหมือนกับที่โมเสสสอนเพื่อจุดประสงค์ในทางปฏิบัติทั้งหมดชาวยิวหัวโบราณมักจะเชื่อว่ากฎวาจาส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า ในขณะที่ ชาวยิวที่ ปฏิรูปและปฏิรูป นิยม มักจะมองว่ากฎวาจาทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งหมด ตามเนื้อผ้า ขบวนการปฏิรูปถือได้ว่าชาวยิวจำเป็นต้องเชื่อฟังคำสั่งทางจริยธรรมแต่ไม่ใช่พิธีกรรมของพระคัมภีร์ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ชาวยิวปฏิรูปจำนวนมากได้นำพิธีกรรมดั้งเดิมมามากมายชาวยิวคาราอิเตตามเนื้อผ้าถือว่าหนังสือโตราห์เป็นเผด็จการ ดูกฎหมายปากเปล่าเป็นเพียงการตีความเดียวที่เป็นไปได้ของอัตเตารอตที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชาวยิวออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าแม้กฎหมายบางข้อในกฎหมายว่าด้วยวาจามอบให้กับโมเสส กฎหมายทัลมุดส่วนใหญ่ได้มาจากแรบไบแห่งยุคมิชเนอิกและทัลมูดิก

ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์

ศาสนายิวให้ความสำคัญกับการที่พระเจ้ากำหนดมนุษย์มากกว่าการพยายามนิยามพระเจ้า ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้คนคาดหวังหรือทำมากกว่าการสะกดความเชื่อทางเทววิทยา

คนเราเกิดมาพร้อมทั้งแนวโน้มที่จะทำความดีและทำความชั่ว

ประเพณีของชาวยิวส่วนใหญ่เน้นย้ำเจตจำนงเสรีและนักคิดชาวยิวส่วนใหญ่ปฏิเสธการกำหนดบนพื้นฐานของเจตจำนงเสรีและการเลือกอย่างอิสระถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของชีวิตที่มีศีลธรรม(26) "ความไม่แน่นอนทางศีลธรรมดูเหมือนจะสันนิษฐานได้ทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเสนอให้มนุษย์เลือกระหว่างความดีและความชั่ว และโดยพระรับบีผู้ยึดมั่นในการตัดสินใจติดตามความโน้มเอียงที่ดี แทนที่จะเป็นความชั่ว อยู่กับทุกคน " [26]ไมโมนิเดสยืนยันความเข้ากันได้ของเจตจำนงเสรีกับความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า (Mishneh Torah, Hilkhot Teshuvah 5) [26]มีนักคิดชาวยิวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นแบบกำหนดทิศทาง กลุ่มนี้รวมถึงนักปรัชญาชาวยิวยุคกลางHasdai Crescasและ Hasidic รับบี Mordechai Yosef Leiner แห่ง Izbicaในศตวรรษที่19 [27] [28]

ศาสนายิวยืนยันว่าผู้คนเกิดมาพร้อมกับYetzer ha-tov (יצר הטוב) ความโน้มเอียงหรือแรงกระตุ้นที่จะทำความดี และYetzer hara (יצר הרע) ความโน้มเอียงหรือแรงกระตุ้นที่จะทำความชั่ว วลีเหล่านี้สะท้อนแนวคิดที่ว่า "ภายในแต่ละคน มีธรรมชาติที่ขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้ง" และมีการอ้างอิงหลายครั้งในประเพณีของรับบี [29]พวกแรบไบตระหนักถึงคุณค่าที่เป็นบวกของเยตเซอร์ ฮา-ราหากไม่มีเยเซอร์ ฮา-ราก็ไม่มีอารยธรรมหรือผลอื่นๆ ที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ Midrash ( เบเรชิต รับบาห์9:7) กล่าวว่า "หากปราศจากความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย จะไม่มีใครสามารถเป็นพ่อของลูก สร้างบ้าน หรือประกอบอาชีพได้" ความหมายก็คือyetzer ha-tovและyetzer ha-raเป็นที่เข้าใจได้ดีที่สุดไม่เพียงแต่เป็นหมวดหมู่ทางศีลธรรมของความดีและความชั่วเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นความขัดแย้งโดยธรรมชาติภายในมนุษย์ระหว่างทิศทางที่ไม่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัว

ศาสนายิวตระหนักถึง " บาป " สองประเภท: ความผิดต่อคนอื่นและความผิดต่อพระเจ้า ความผิดต่อพระเจ้าอาจเข้าใจได้ว่าเป็นการละเมิดสัญญา ( พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับลูกหลานของอิสราเอล ) ( ดูทัศนะ ของ ยิว เกี่ยว กับ บาป .)

งานของแรบไบ คลาสสิกAvoth de-Rabbi Natanกล่าวว่า: "ครั้งหนึ่งเมื่อรับบัน Yochanan ben Zakkai กำลังเดินอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกับรับบี Yehosua พวกเขามาถึงที่ที่วัดในกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ยืนอยู่ในซากปรักหักพัง "วิบัติแก่เรา" ร้องไห้ รับบี Yehosua "สำหรับบ้านหลังนี้ที่ทำการชดใช้บาปของอิสราเอลตอนนี้อยู่ในซากปรักหักพัง!" รับบัน Yochanan ตอบว่า "เรามีแหล่งชดใช้อื่นที่สำคัญเท่าเทียมกันคือแนวปฏิบัติของgemiluth ḥasadim (ความรักความเมตตา) ตามที่กล่าวไว้: “ข้าพเจ้าปรารถนาความเมตตาและไม่เสียสละ” (โฮเชยา 6:6) นอกจากนี้ทัลมุด บาบิโลนสอนว่า “รับบีโยชานันและรับบีเอเลอาซาร์ทั้งสองอธิบายว่าตราบใดที่พระวิหารยืนอยู่ แท่นบูชาก็ชดใช้ให้อิสราเอล แต่ตอนนี้ โต๊ะของเราจะชดใช้ [เมื่อคนยากจนได้รับเชิญให้เป็นแขก]” (ทัลมุด tractate Berachoth 55a) ในทำนองเดียวกัน พิธีสวดของ Days of Awe (วันศักดิ์สิทธิ์สูง คือRosh HaShanahและYom Kippur ) ระบุว่า การ อธิษฐานการกลับใจและการชดใช้บาป

ศาสนายิวปฏิเสธความเชื่อใน " บาปดั้งเดิม " ศาสนายิวในสมัยโบราณและสมัยใหม่สอนว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงการมีอยู่ของ "ความบาปโดยกำเนิดของมนุษย์แต่ละคน" ทั้งในพระคัมภีร์ไบเบิล ( ปฐมกาล 8:21, สดุดี 51.5) และแหล่งหลังพระคัมภีร์[30] หลักฐานที่ ไม่มีหลักฐานและ แหล่ง หลอกล่อบาง ฉบับ แสดงความมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ("เมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายหว่านลงในหัวใจของอดัมตั้งแต่ต้น") และทัลมุด (b. Avodah Zarah 22b) มีข้อความที่ไม่ธรรมดาซึ่งเอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์อธิบายว่า “ พญานาคเกลี้ยกล่อมอีฟในสรวงสวรรค์และหล่อเลี้ยงเธอด้วย 'สิ่งสกปรก' ฝ่ายวิญญาณซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน” แต่การเปิดเผยที่ซีนายและการต้อนรับของโตราห์ได้ชำระล้างอิสราเอล[30]เคสเลอร์กล่าวว่า "แม้ว่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าความเชื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง บาปดั้งเดิมมีอยู่ในศาสนายิว มันไม่ได้กลายเป็นคำสอนกระแสหลัก หรือไม่ได้รับการแก้ไขตามหลักคำสอน" แต่ยังคงอยู่ที่ชายขอบของศาสนายิว[30]

รางวัลและการลงโทษ

ทัศนะหลักของชาวยิวคือพระเจ้าจะทรงตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์และลงโทษผู้ที่จงใจละเมิด ตัวอย่างของรางวัลและการลงโทษมีการอธิบายไว้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ และในวรรณกรรมคลาสสิกของพวกรับบี ความเข้าใจร่วมกันของหลักการนี้เป็นที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่ออร์โธดอกซ์และอนุรักษ์นิยมและชาวยิวปฏิรูปจำนวนมาก มันถูกปฏิเสธโดยทั่วไปโดยนักสร้างใหม่[31]ดูเพิ่มเติมเจตจำนงเสรีในเทววิทยา #Judaism

พระคัมภีร์มีการอ้างอิงถึงSheolถูกจุดความเศร้าโศกเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของคนตายซึ่งอาจเปรียบได้กับนรกหรือนรกของศาสนาโบราณ ในประเพณีต่อมา สิ่งนี้ถูกตีความว่าเป็นนรกหรือเป็นสำนวนทางวรรณกรรมสำหรับความตายหรือหลุมศพโดยทั่วไป

ตาม ข้อ พระคัมภีร์ในคัมภีร์ลมุดพระเจ้าจะทรงพิพากษาผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ และผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม และขอบเขตเท่าใด ผู้ที่ไม่ "ผ่านการทดสอบ" ไปที่สถานที่ชำระ (บางครั้งเรียกว่าGehinnom กล่าวคือ นรกแต่คล้ายคลึงกันกับไฟชำระของคริสเตียน) เพื่อ "เรียนรู้บทเรียนของพวกเขา" อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่มีการสาปแช่งชั่วนิรันดร์ วิญญาณส่วนใหญ่ไปที่สถานที่ปฏิรูปนั้นในระยะเวลาที่จำกัด (น้อยกว่าหนึ่งปี) มีการพูดถึงบางหมวดหมู่ว่า "ไม่มีส่วนใดในโลกที่จะมาถึง " แต่ดูเหมือนว่าจะหมายถึงการทำลายล้างมากกว่าการทรมานชั่วนิรันดร์

นักปรัชญาที่มีเหตุผลเช่น Maimonides เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ให้รางวัลและการลงโทษเช่นนี้จริงๆ ในมุมมองนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่จำเป็นสำหรับมวลชนที่จะต้องเชื่อเพื่อรักษาสังคมที่มีโครงสร้างและเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสนายิว อย่างไรก็ตาม เมื่อเรียนรู้โทราห์อย่างถูกต้อง ก็สามารถเรียนรู้ความจริงที่สูงขึ้นได้ ในมุมมองนี้ ลักษณะของรางวัลก็คือว่า หากบุคคลใดพัฒนาสติปัญญาของตนให้สมบูรณ์ถึงระดับสูงสุด ส่วนหนึ่งของสติปัญญาของเขาที่เชื่อมโยงกับพระเจ้า – สติปัญญาเชิงรุก – จะถูกทำให้เป็นอมตะและเพลิดเพลินไปกับ "พระสิริแห่งการปรากฏ" สำหรับ ตลอดไป การลงโทษก็คือว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนใดของสติปัญญาของมนุษย์ที่จะอมตะกับพระเจ้า ดูDivine Providence ในความคิดของชาวยิว

คับบาลาห์ (ประเพณีลึกลับในยูดาย) มี elaborations ต่อไปแม้ว่าพวกยิวบางคนไม่ได้พิจารณาเผด็จการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ยอมรับความเป็นไปได้ของการกลับชาติมาเกิดซึ่งโดยทั่วไปถูกปฏิเสธโดยนักเทววิทยาและนักปรัชญาชาวยิวที่ไม่ลึกลับ นอกจากนี้ยังเชื่อในวิญญาณสามดวงซึ่งระดับต่ำสุด ( nefeshหรือชีวิตสัตว์) ละลายเป็นองค์ประกอบ ชั้นกลาง ( วิญญาณหรือสติปัญญา) ไปที่กันเอเดน (สวรรค์) ในขณะที่ระดับสูงสุด ( neshamahหรือวิญญาณ) แสวงหาความสามัคคี กับพระเจ้า.

ชาวยิวหลายคนถือว่า "Tikkun Olam" (หรือการซ่อมแซมโลก) เป็นปัจจัยกระตุ้นพื้นฐานในจริยธรรมของชาวยิว ดังนั้น แนวคิดเรื่อง "ชีวิตหลังความตาย" ในมุมมองของชาวยิวจึงไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นปัจจัยกระตุ้นในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนายิว แท้จริงแล้วถือได้ว่าบุคคลหนึ่งสามารถบรรลุความใกล้ชิดกับพระเจ้าได้แม้ในโลกนี้ผ่านความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมและทางวิญญาณ

อิสราเอลได้รับเลือกเพื่อจุดประสงค์

พระเจ้าเลือกชาวยิวให้ทำพันธสัญญาพิเศษกับพระเจ้า คำอธิบายของพันธสัญญานี้คือโตราห์เอง ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม คนยิวไม่เพียงแค่พูดว่า "พระเจ้าเลือกชาวยิว" คำกล่าวอ้างนี้โดยตัวมันเองไม่มีอยู่ในทานัค (คัมภีร์ไบเบิลของชาวยิว) การกล่าวอ้างดังกล่าวอาจบอกเป็นนัยว่าพระเจ้ารักเฉพาะชาวยิว เฉพาะชาวยิวเท่านั้นที่สามารถใกล้ชิดพระเจ้า และเฉพาะชาวยิวเท่านั้นที่สามารถได้รับบำเหน็จจากสวรรค์ การอ้างสิทธิ์ที่แท้จริงคือชาวยิวได้รับเลือกสำหรับภารกิจเฉพาะ หน้าที่: เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ และมีพันธสัญญากับพระเจ้าตามที่อธิบายไว้ในโตราห์ ลัทธิ ยูดาย นักปฏิรูปศาสนา ปฏิเสธแม้แต่การเลือกรูปแบบนี้ว่าไร้ค่าทางศีลธรรม

รับบีลอร์ดอิม มานูเอล ยาโคโบ วิตส์ อดีตหัวหน้ารับบีแห่งโบสถ์ยิวแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่กล่าวถึงมุมมองของชาวยิวในประเด็นนี้ว่า “ใช่ ฉันเชื่อว่าคนที่ถูกเลือกแนวความคิดที่ยืนยันโดยศาสนายิวในคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ คำอธิษฐาน และประเพณีพันปี อันที่จริง ฉันเชื่อว่าทุกคน—และแน่นอน ทุกคน—ได้รับ 'เลือก' หรือถูกลิขิตให้อยู่ในแนวทางที่จำกัดมากกว่า หรือถูกกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการพัฒนาการออกแบบของพรอวิเดนซ์ มีเพียงบางคนบรรลุพันธกิจและบางคนไม่ทำ บางทีชาวกรีกอาจได้รับเลือกให้มีส่วนสนับสนุนศิลปะและปรัชญาที่มีลักษณะเฉพาะ ชาวโรมันเป็นผู้บุกเบิกด้านกฎหมายและการปกครอง อังกฤษสำหรับการนำระบอบรัฐสภามาสู่โลก และชาวอเมริกันที่นำระบอบประชาธิปไตยในสังคมพหุนิยม ชาวยิวได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็น 'แปลกประหลาดสำหรับฉัน' ในฐานะผู้บุกเบิกศาสนาและศีลธรรม นั่นคือและเป็นจุดประสงค์ระดับชาติของพวกเขา”

พระเมสสิยาห์

ศาสนายิวยอมรับชีวิตหลังความตายแต่ไม่มีวิธีคิดเดียวหรือเป็นระบบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย ศาสนายิวเน้นหนักไปที่Olam HaZeh (โลกนี้) มากกว่าOlam haba ( โลกที่จะมาถึง ) และ "การคาดเดาเกี่ยวกับโลกที่จะมาถึงนั้นอยู่นอกเหนือศาสนายิวกระแสหลัก" (32)ในปิรเกยอาโวต (จริยธรรมของบิดา) ว่ากันว่า “การสำนึกผิดและทำความดี 1 ชั่วโมงในโลกนี้ดีกว่าทุกชีวิตในโลกที่จะมาถึง แต่หนึ่งชั่วโมงของการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณในโลกเพื่อ มาย่อมดีกว่าชีวิตทั้งปวงในโลกนี้" สะท้อนทั้งทัศนะถึงความสำคัญของชีวิตบนโลกและความสงบทางวิญญาณที่ประทานแก่ผู้ชอบธรรมในโลกหน้า(32)

ชาวยิวปฏิเสธความคิดที่ว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระผู้มาโปรดและยอมรับว่าพระผู้ มาโปรด ยังไม่มา ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว มีชาวยิวจำนวนหนึ่งที่อ้างสิทธิ์ ในพระเมสสิยาห์ซึ่งชาวยิว มองว่าเป็นเท็จ รวมถึงไซมอน บาร์ โคห์บา และซับบาไต เซวีที่สะดุดตาที่สุด[33]

หลักการศรัทธา ข้อที่สิบสองของ 13 ประการของ ไมโมนิเดสคือ: "ฉันเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ในการเสด็จมาของพระผู้มาโปรด (มาชิอัค) และแม้ว่าเขาจะรอช้าอยู่ก็ตาม ฉันยังรอเขาอยู่ทุกวัน" ชาวยิวออร์โธดอกซ์เชื่อว่าพระผู้มาโปรดของชาวยิวในอนาคต (มาชีอัค "ผู้ถูกเจิม") จะเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองชาวยิวอย่างอิสระและเป็นไปตามกฎหมายของชาวยิว ในมุมมองดั้งเดิม เข้าใจว่าพระเมสสิยาห์เป็นลูกหลานของมนุษย์ของกษัตริย์ดาวิด[33]

ลัทธิ เสรีนิยมหรือปฏิรูปศาสนายิวไม่เชื่อในการมาถึงของพระเมสสิยาห์ส่วนตัวที่จะรวบรวมผู้ถูกเนรเทศในดินแดนแห่งอิสราเอลและทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพทางกายภาพ ของ คนตาย แต่ชาวยิวปฏิรูปมุ่งเน้นไปที่ยุคอนาคตซึ่งมีโลกแห่งความยุติธรรมและความเมตตาที่สมบูรณ์แบบ [33]

ประวัติและพัฒนาการ

แนวความคิดของชาวยิวจำนวนหนึ่งปรากฏขึ้น และมีข้อโต้แย้งว่าหลักการพื้นฐานมีกี่ข้อ ตัวอย่างเช่น รับบีโจเซฟ อัลโบ ในเซเฟอร์ ฮา-อิกคาริมนับหลักศรัทธาสามประการ ในขณะที่ไมโมนิเดสระบุถึงสิบสามประการ ขณะที่แรบไบในเวลาต่อมาบางคนพยายามที่จะประนีประนอมความแตกต่าง โดยอ้างว่าหลักการของไมโมนิเดสครอบคลุมโดยรายชื่อที่สั้นกว่ามากของอัลโบ รายการทางเลือกอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่รับบีในยุคกลางอื่นๆ ให้มา ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงระดับความอดทนสำหรับมุมมองทางเทววิทยาที่แตกต่างกัน

ไม่มีข้อความที่เป็นทางการเป็นนักบุญ

แม้ว่าจะรวมอยู่ในพิธีสวด ในระดับหนึ่ง และใช้เพื่อจุดประสงค์ในการสอน แต่สูตรเหล่านี้ของหลักคำสอนของศาสนายิวไม่ได้มีน้ำหนักมากไปกว่าชื่อเสียงและทุนการศึกษาของผู้เขียนแต่ละราย ไม่มีรูปแบบใดที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้เหมือนกับที่ศาสนาคริสต์ กำหนดให้ กับสูตรสำคัญสามประการ ( ลัทธิอัครสาวกไนซีนหรือคอนสแตนติโนโพลิแทน และอาทานา เซียน ) หรือกาลิมาต อัซ-ชาหะดัตของชาวมุสลิมไม่มีบทสรุปมากมายจากปากกาของนักปรัชญา ชาวยิว และแรบไบที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน[34]

การเปลี่ยนมานับถือศาสนายิว

ศาสนายิวไม่ได้พยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนผู้ที่ไม่ใช่ยิว แม้ว่าจะอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนายิวอย่างเป็นทางการก็ตาม ความชอบธรรมตามความเชื่อของชาวยิวไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ยอมรับศาสนายิว และผู้ชอบธรรมในบรรดาประชาชาติที่ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานทั้งเจ็ดของพันธสัญญากับโนอาห์และลูกหลานของเขาได้รับการประกาศให้เป็นผู้เข้าร่วมในความสุขแห่งปรโลก การตีความสถานะของผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทำให้การพัฒนาเจตคติของผู้สอนศาสนาไม่จำเป็น ยิ่งกว่านั้น กฎเกณฑ์สำหรับการรับผู้เปลี่ยนศาสนาตามที่พัฒนาในช่วงเวลาหนึ่ง ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการปฏิบัติอย่างเด่นชัด นั่นคือ ลักษณะของศาสนายูดายที่ไม่ยึดถือตามหลักความเชื่อ ปฏิบัติตามพิธีกรรมบางอย่าง – แช่ในmikveh(การอาบน้ำพิธีกรรม), brit milah (การขลิบ) และการยอมรับของ mitzvot (บัญญัติของโตราห์) เป็นการผูกมัด – เป็นการทดสอบศรัทธาของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ต้องการจะกลับใจใหม่ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้รับคำแนะนำในประเด็นหลักของกฎหมายยิวในขณะที่การประกอบอาชีพด้านความเชื่อที่เรียกร้องนั้นจำกัดอยู่ที่การยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าและการปฏิเสธการบูชารูปเคารพ Judah ha-Levi ( Kuzari 1:115) ทำให้เรื่องทั้งหมดโดดเด่นมากเมื่อเขาพูดว่า:

เราไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกับบุคคลที่เข้าสู่ศาสนาของเราผ่านการสารภาพเพียงอย่างเดียว เราต้องการการกระทำ รวมทั้งในระยะนั้น การอดกลั้น ความบริสุทธิ์ การศึกษาธรรมบัญญัติ การเข้าสุหนัต และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่โทราห์เรียก ร้อง

ดังนั้นสำหรับการเตรียมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจึงไม่มีวิธีการสอนอื่นใดนอกจากการฝึกอบรมผู้ที่เกิดเป็นชาวยิว จุดมุ่งหมายของการสอนคือการถ่ายทอดความรู้เรื่องฮาลาคา (กฎหมายยิว) การเชื่อฟังซึ่งแสดงถึงการยอมรับหลักการทางศาสนาที่เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ การดำรงอยู่ของพระเจ้าและพันธกิจของอิสราเอลในฐานะประชาชนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า

หลักศรัทธามีอยู่ใน mitzvot หรือไม่?

การโต้เถียงว่าการปฏิบัติของmitzvotในศาสนายิวนั้นเชื่อมโยงกับหลักการศรัทธาของศาสนายิวโดยเนื้อแท้หรือไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยนักวิชาการหลายคน โมเสส เมนเด ลโซห์ น ใน "เยรูซาเลม" ของเขา ได้ปกป้องธรรมชาติที่ไม่ยึดถือของการปฏิบัติของศาสนายิว ตรงกันข้าม เขายืนยันว่าความเชื่อของศาสนายิว แม้ว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยในศาสนายิว แต่ประกอบด้วยความจริงสากลที่ใช้ได้กับมวลมนุษยชาติ รับบีเลียวโปลด์ โลวท่ามกลางคนอื่น ๆ เข้าข้าง และคิดว่าทฤษฎี Mendelssohnian ได้ถูกดำเนินการเกินขอบเขตที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติโดยพื้นฐานคือการยอมรับหลักการพื้นฐานบางประการอย่างแน่นอน ท่านยืนยันถึงจุดสูงสุดในความเชื่อในพระเจ้าและการทรงเปิดเผย และในทำนองเดียวกันในหลักคำสอนเรื่องความยุติธรรมของพระเจ้า

คนแรกที่พยายามกำหนดหลักความเชื่อของชาวยิวคือฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีเขาแจกแจงบทความห้าบทความ: พระเจ้าเป็นและกฎ; พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว โลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า การสร้างเป็นหนึ่งเดียว และแผนการของพระเจ้าควบคุมการสร้าง

ความเชื่อในกฎหมายปากเปล่า

พวกแรบไบจำนวนมากถูกดึงเข้าสู่การโต้เถียงกับทั้งชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว และต้องเสริมสร้างศรัทธาของพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อต้านการโจมตีของปรัชญาร่วมสมัยเช่นเดียวกับการต่อต้านศาสนาคริสต์ที่เพิ่มขึ้น มิชนาห์ (Tractate Sanhedrin xi. 1) กีดกันจากโลกที่จะมาถึงชาวเอปิคู เรียน และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธความเชื่อใน การ ฟื้นคืนพระชนม์หรือในต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโตราห์ รับบีอากิวายังถือว่าผู้อ่าน Sefarim Hetsonim เป็นคนนอกรีต - งานเขียนที่ไม่เกี่ยวข้องบางอย่างที่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญ - เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวที่จะรักษาด้วยสูตรเวทมนตร์ที่กระซิบ อับบาซาอูลถูกกำหนดให้เป็นผู้ต้องสงสัยในการนอกใจซึ่งออกเสียงพระนามของพระเจ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้ โดยนัย หลักคำสอนที่ขัดกันอาจถือได้ว่าเป็นนิกายออร์โธดอกซ์ ในทางกลับกัน Akiva เองก็ประกาศว่าคำสั่งให้รักเพื่อนบ้านเป็นหลักการพื้นฐานของโตราห์ ขณะที่เบ็นอาสามอบหมายความแตกต่างนี้ให้กับข้อพระคัมภีร์ "นี่คือหนังสือแห่งยุคสมัยของมนุษย์"

คำจำกัดความของHillel the Elderในการสัมภาษณ์ของเขากับผู้ที่จะกลับใจใหม่ (Talmud, tractate Shabbat 31a) ได้รวบรวมไว้ในกฎทองซึ่งเป็นบทความพื้นฐานแห่งศรัทธา รับบีซิมไล ครูแห่งศตวรรษที่ 3 ติดตามพัฒนาการของหลักการทางศาสนาของชาวยิวจากโมเสสด้วย ข้อห้ามและคำสั่งห้าม 613 ของเขา ผ่านทางเดวิด ซึ่งตามแรบไบนี้ ระบุสิบเอ็ดคน ผ่านทางอิสยาห์กับหก; มี คาห์กับสาม; ถึงฮาบากุกที่รวบรวมความเชื่อทางศาสนาทั้งหมดไว้ในวลีเดียวว่า "ผู้เคร่งศาสนามีชีวิตอยู่ในศรัทธาของเขา" (ทัลมุด หมาก ปลาย) ดังที่กฎหมายของยิวกำชับว่าเราควรยอมตายมากกว่าการบูชารูปเคารพการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง ความไม่บริสุทธิ์ใจ หรือการฆาตกรรม การอนุมานชัดเจนว่าหลักการเชิงบวกที่สอดคล้องกันถือเป็นบทความพื้นฐานของศาสนายิว

ความเชื่อในยุคกลาง

โครงสร้างบทความแห่งศรัทธาที่มีรายละเอียดไม่ได้รับความนิยมในศาสนายิวก่อนยุคกลาง เมื่อชาวยิวถูกบังคับให้ปกป้องศรัทธาของพวกเขาจากการไต่สวน การโต้แย้ง และการโต้เถียงทั้งของอิสลามและคริสเตียน ความจำเป็นในการปกป้องศาสนาของตนจากการโจมตีของปรัชญาอื่นๆ ชักนำให้ผู้นำชาวยิวจำนวนมากกำหนดและกำหนดความเชื่อของพวกเขา"Emunot ve-Deot" ของSaadia Gaon เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับหลักคำสอนหลักของ ศาสนายิวพวกเขาถูกระบุว่าเป็น: โลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า; พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีรูปร่าง ความเชื่อใน การ เปิดเผย (รวมถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของประเพณี); มนุษย์ถูกเรียกสู่ความชอบธรรม และมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดของจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงความบาปความเชื่อในรางวัลและการลงโทษ ที่วิญญาณถูกสร้างให้บริสุทธิ์ หลังความตายก็ออกจากร่างกาย ความเชื่อในการฟื้นคืนชีพ ; ความคาดหวังการลงโทษ และการตัดสินขั้นสุดท้าย

Judah HaleviพยายามในKuzari ของเขา เพื่อกำหนดพื้นฐานของศาสนายิวบนพื้นฐานอื่น เขาปฏิเสธการอุทธรณ์เหตุผลเก็งกำไรทั้งหมด โดยปฏิเสธวิธีการของอิสลามโมเตกัลลามิน ปาฏิหาริย์และประเพณีเป็นทั้งที่มาและหลักฐานของศรัทธาที่แท้จริง ในมุมมองนี้ เหตุผลเก็งกำไรถือว่าผิดพลาดได้เนื่องจากความเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติของความเป็นกลางในการสืบสวนที่มีนัยทางศีลธรรม

หลักศรัทธา 13 ประการของไมโมนิเดส

สรุปหลักศรัทธา 13 ประการ:

 1. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงเป็นพระผู้สร้างและนำทางทุกสิ่งที่ทรงสร้าง พระองค์ผู้เดียวทรงสร้าง ทรงสร้าง และทรงสร้างทุกสิ่ง
 2. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงเป็นหนึ่งเดียว และไม่มีเอกภาพในลักษณะใดที่เหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้เดียวคือพระเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็น และทรงเป็น และจะเป็น
 3. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ไม่มีพระวรกาย และพระองค์ปราศจากคุณสมบัติทั้งหมดของสสาร และไม่มีการเปรียบเทียบ (ทางกายภาพ) กับพระองค์แต่อย่างใด
 4. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงเป็นพระองค์แรกและพระองค์สุดท้าย
 5. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าการอธิษฐานต่อพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ เป็นการถูกต้องที่จะอธิษฐาน และการสวดอ้อนวอนต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ นอกเหนือพระองค์นั้นไม่ถูกต้อง
 6. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาที่สมบูรณ์ว่าถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์เป็นความจริง
 7. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาที่สมบูรณ์ว่าคำพยากรณ์ของโมเสสอาจารย์ของเรา สันติสุขจงมีแด่ท่าน เป็นความจริง และท่านเป็นหัวหน้าของศาสดาพยากรณ์ ทั้งผู้ที่อยู่ก่อนท่านและผู้ที่ติดตามท่าน
 8. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่า อัตเตารอตทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเรา เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ประทานแก่โมเสสอาจารย์ของเรา ขอสันติสุขจงมีแด่ท่าน
 9. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะไม่แลกเปลี่ยนโทราห์นี้ และจะไม่มีโทราห์อื่นใดจากพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์
 10. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันบริบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงทราบการกระทำทั้งหมดของมนุษย์และความคิดทั้งหมดของมนุษย์ ดังที่มีเขียนไว้ว่า "ผู้ทรงสร้างจิตใจของทุกคน ผู้ทรงเข้าใจการกระทำทั้งหมดของเขา" ( สดุดี 33: 15).
 11. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงให้รางวัลแก่ผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และลงโทษผู้ที่ละเมิดพระบัญญัติ
 12. ฉันเชื่อด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และถึงแม้เขาจะรอ กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าเฝ้าคอยทุกวันเพื่อการเสด็จมาของพระองค์
 13. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาที่สมบูรณ์ว่าจะมีการฟื้นคืนชีพของคนตายในเวลาที่พระผู้สร้างพอพระทัย สาธุการแด่พระนามของพระองค์ และการกล่าวถึงพระองค์จะเชิดชูตลอดไปเป็นนิตย์

- Maimonides [ดู Birnbaum ที่ p. 157] [35]

รับบี โมเสส เบน ไมมอน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อไมโมนิเดสหรือ "เดอะรัมบัม" (ค.ศ. 1135–1204 ซีอี) อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามกำลังพัฒนาเทววิทยาเชิงรุก นักวิชาการชาวยิวมักถูกขอให้ยืนยันความเชื่อของพวกเขาโดยคู่ของตนในศาสนาอื่น หลักศรัทธา 13 ประการของรัมบัมถูกกำหนดขึ้นในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับมิชนาห์ (แผนงานซันเฮดริน บทที่ 10) พวกเขาเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความพยายามของนักศาสนศาสตร์ชาวยิวในยุคกลางเพื่อสร้างรายการดังกล่าว เมื่อถึงเวลาของไมโมนิเดส ศูนย์การเรียนรู้และกฎหมายของชาวยิวก็กระจัดกระจายไปตามภูมิศาสตร์ ศาสนายิวไม่มีอำนาจกลางที่อาจให้การรับรองอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของเขาอีกต่อไป

หลักการ 13 ประการของไมโมนิเดสมีข้อโต้แย้งเมื่อเสนอครั้งแรก ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดยเครสกั ส และโจเซฟ อัล โบ พวกเขาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดยลดการยอมรับของโตราห์ทั้งหมด (รับบีเอส. แห่งมอนต์เพเลียร์, ยัดรามา, ย. อัลฟาเชอร์, โรชอามานาห์) หลักการ 13 ประการถูกละเลยโดยชุมชนชาวยิวส่วนใหญ่ในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า ( ความเชื่อในความคิดของชาวยิวในยุคกลาง , Menachem Kellner ) เมื่อเวลาผ่านไป การทบทวนหลักการเหล่านี้สองครั้ง ( Ani Ma'aminและYigdal ) ได้กลายเป็นนักบุญในหนังสือสวดมนต์ของชาวยิว ในที่สุด หลักศรัทธา 13 ประการของไมโมนิเดสก็กลายเป็นคำกล่าวความเชื่อที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุด

ที่สำคัญ ไมโมนิเดสในขณะที่แจงนับสิ่งข้างต้น ได้เพิ่มข้อแม้ต่อไปนี้: "ไม่มีความแตกต่างระหว่าง [ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล] 'ภรรยาของเขาคือเมฮิธาเบล' [ปฐมกาล 10,6] ในด้านหนึ่ง [กล่าวคือ ข้อที่ "ไม่สำคัญ"] และ 'ฟังนะ โอ้ อิสราเอล' ในอีกแง่หนึ่ง [กล่าวคือ โองการที่ "สำคัญ"]... ใครก็ตามที่ปฏิเสธแม้โองการดังกล่าวด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธพระเจ้า และดูหมิ่นคำสอนของเขามากกว่าคนขี้ระแวง เพราะเขาถือได้ว่าอัตเตารอต สามารถแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญและไม่จำเป็นได้..." เอกลักษณ์ของความเชื่อพื้นฐานทั้ง 13 ประการคือ แม้แต่การปฏิเสธจากความเขลาก็ยังทำให้ศาสนายิวไม่นับถือศาสนายิว ในขณะที่การปฏิเสธส่วนที่เหลือของโตราห์ต้องเป็นการกระทำที่มีสติสัมปชัญญะเพื่อประทับตรา ในฐานะผู้ไม่เชื่อ คนอื่น ๆ เช่นรับบีโจเซฟอัลโบและราวาดวิพากษ์วิจารณ์ไมโมนิเดสรายการที่ประกอบด้วยรายการที่แม้ว่าจริงในความเห็นของพวกเขาไม่ได้ทำให้ผู้ที่ปฏิเสธพวกเขาออกจากความโง่เขลาในประเภทของนอกรีต คนอื่น ๆ หลายคนวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบเช่นการลดการยอมรับของอัตเตารอตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ ทั้งไมโมนิเดสและคนในสมัยของเขาต่างมองว่าหลักการเหล่านี้ครอบคลุมความเชื่อของชาวยิวทั้งหมด แต่เป็นรากฐานทางเทววิทยาที่สำคัญในการยอมรับศาสนายิว

นักวิชาการออร์โธดอกซ์สมัยใหม่บางคนชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนในงานเขียนของไมโมนิเดสเกี่ยวกับหลักศรัทธา 13 ประการ [36] [37]

หลังจากไมโมนิเดส

ผู้สืบทอดบางส่วนของไมโมนิเดสตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15 - Nahmanides , Abba Mari ben Moses , Simon ben Zemah Duran , Joseph Albo , Isaac AramaและJoseph Jaabez ได้จำกัดบทความ 13 บทความของเขาให้เหลือเพียงความเชื่อหลักสามประการ: ความเชื่อในพระเจ้า; ในการสร้าง (หรือการเปิดเผย); และในความรอบคอบ (หรือการลงโทษ)

คนอื่นๆ เช่นCrescasและDavid ben Samuel Estellaพูดถึงบทความพื้นฐาน 7 บทความ โดยเน้นที่เจตจำนงเสรี ในทางกลับกันDavid ben Yom-Tob ibn Biliaใน "Yesodot ha- Maskil" ของเขา (Fundamentals of the Thinking Man) ได้เพิ่ม 13 ของ Maimonides 13 ของเขาเอง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ร่วมสมัยของ Albo เลือกใช้ พื้นฐานของเขา ในขณะที่Jedaiah Peniniในบทสุดท้ายของ "Behinat ha-Dat" ของเขาได้แจกแจงหลักการสำคัญไม่น้อยกว่า 35 ข้อ

Isaac Abarbanel "Rosh Amanah" ของเขามีทัศนคติแบบเดียวกันต่อลัทธิ Maimonides ขณะปกป้องไมโมนิเดสจากฮัสไดและอัลโบ เขาปฏิเสธที่จะยอมรับบทความที่ไม่เชื่อฟังสำหรับศาสนายิว โดยวิพากษ์วิจารณ์สูตรใด ๆ ว่าลดการยอมรับมิทซ์โวตทั้งหมด613รายการ

การตรัสรู้

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ยุโรป ถูกกลุ่มการเคลื่อนไหวทางปัญญา สังคม และการเมือง กวาดล้าง ไปซึ่งรู้จักกันในนามThe Enlightenmentการเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้คนตั้งคำถามกับหลักคำสอนทางศาสนาที่ไม่สั่นคลอนก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ ศาสนายิวได้พัฒนาการตอบสนองหลายอย่างต่อปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ คำตอบหนึ่งเห็นว่าการตรัสรู้นั้นเป็นไปในทางบวก ในขณะที่อีกคนเห็นว่าการตรัสรู้นั้นเป็นแง่ลบ การตรัสรู้หมายถึงความเสมอภาคและเสรีภาพสำหรับชาวยิวจำนวนมากในหลายประเทศ จึงรู้สึกว่าควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของตำราศาสนาจะทำให้ผู้คนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนายิว ชาวยิวบางคนรู้สึกว่าศาสนายิวควรยอมรับความคิดทางโลกสมัยใหม่และเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ เชื่อว่าธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพื้นฐานใดๆ

ในขณะที่ปีกสมัยใหม่ของนิกายออร์โธดอกซ์ออร์โธดอกซ์นำโดยแรบไบเช่นแซมซั่น ราฟาเอล เฮิร์ชเปิดกว้างสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธข้อสงสัยใดๆ ในรากฐานทางเทววิทยาดั้งเดิมของศาสนายิว วิธีการวิจัยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และปรัชญาใหม่นำไปสู่การก่อตัวของนิกายต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์รวมถึงขบวนการทางโลกของชาวยิว

เทววิทยาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

เนื่องจากขนาดของความหายนะหลายคนได้ทบทวนมุมมองทางเทววิทยาแบบคลาสสิกอีกครั้งเกี่ยวกับความดีและการกระทำของพระเจ้าในโลก บางคำถามว่าผู้คนยังคงมีความเชื่อใด ๆ หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การตอบสนองทางเทววิทยาสำหรับคำถามเหล่านี้มีการสำรวจใน เทววิทยา ความ หายนะ

หลักศรัทธาในศาสนายิวสมัยใหม่

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์ถือว่าตนเองมีความต่อเนื่องโดยตรงกับศาสนายิวของรับบีที่นับถือศาสนายิว ดังนั้น ดังที่กล่าวข้างต้น ยอมรับการคาดเดาเชิงปรัชญาและถ้อยแถลงของหลักคำสอนเท่านั้นในขอบเขตที่มีอยู่ภายใน และเข้ากันได้กับระบบของอัตเตารอตที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา ตามแนวทางปฏิบัติ ศาสนายิวออร์โธดอกซ์เน้นการปฏิบัติตามพระบัญญัติที่แท้จริง ความเชื่อถือเป็นรากฐานของการเข้าใจตนเองของการปฏิบัติของ Mitzvot [38]

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคำแถลงหลักการอย่างเป็นทางการ ในทางกลับกัน สูตรทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับจากผู้นำของโตราห์ในยุคแรกๆ ถือว่าใช้ได้จริง หลักการ13 ประการของไมโมนิเดสได้รับการอ้างถึงโดยสมัครพรรคพวกว่าเป็นหลักการที่มีอิทธิพลมากที่สุด: มักถูกพิมพ์ลงในหนังสือสวดมนต์ และในบางชุมนุม เพลงสวด ( ยิกดาล ) ที่รวมหลักการเหล่านี้ไว้จะร้องในคืนวันศุกร์

ยูดายอนุรักษ์นิยม

ยูดายจารีตการพัฒนาในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี 1800 ในขณะที่ชาวยิวปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยนำเกี่ยวกับชาวยิวการตรัสรู้และการปลดปล่อยชาวยิว ในหลาย ๆ วิธีก็คือการตอบสนองต่อสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความตะกละของการปฏิรูปการเคลื่อนไหว สำหรับประวัติศาสตร์ของขบวนการส่วนใหญ่ ลัทธิยูดายหัวโบราณจงใจหลีกเลี่ยงการเผยแพร่คำอธิบายเชิงเทววิทยาและความเชื่ออย่างเป็นระบบ นี่เป็นความพยายามอย่างมีสติที่จะรวมกลุ่มพันธมิตรที่กว้างขวาง ความกังวลเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่หลังจากที่ปีกซ้ายของการเคลื่อนไหวถอนตัวในปี 1968 ในรูปแบบการเคลื่อนไหวรีคอนและหลังจากที่ปีกขวาถอนตัวในปี 1985 ในรูปแบบสหภาพดั้งเดิมยูดาย

ในปี 1988 สภาผู้นำของลัทธิยูดายหัวโบราณได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความเชื่ออย่างเป็นทางการว่า "Emet Ve-Emunah: คำชี้แจงเกี่ยวกับหลักการของศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยม" มีข้อสังเกตว่าชาวยิวต้องมีความเชื่อบางอย่าง อย่างไรก็ตาม แรบบิเนตหัวโบราณยังตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนชาวยิวไม่เคยพัฒนาคำสอน ที่มีผลผูกพันใด ๆ ดังนั้น Emet Ve-Emunah ยืนยันความเชื่อในพระเจ้าและในการเปิดเผยของโตราห์ของพระเจ้าต่อชาวยิว อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันถึงความชอบธรรมของการตีความประเด็นเหล่านี้หลายครั้ง ลัทธิอ เทวนิยมทัศนะของตรีเอกานุภาพของพระเจ้า และพระเจ้าหลายองค์ล้วนถูกตัดออกไปสัมพัทธภาพทุกรูปแบบและของวรรณกรรมและลัทธิฟันดาเมนทั ลลิสม์ก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน สอนว่ากฎหมายของชาวยิวยังคงใช้ได้และขาดไม่ได้ แต่ยังยึดถือมุมมองที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นมากขึ้นว่ากฎหมายมีและควรพัฒนาอย่างไรมากกว่ามุมมองของออร์โธดอกซ์

ปฏิรูปศาสนายิว

การปฏิรูปศาสนายิวมีเวทีทางการหลายแห่ง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เวทีแรกคือปฏิญญาว่าด้วยหลักการปี 1885 ("The Pittsburgh Platform") [39]  – คำแถลงที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมของแรบไบปฏิรูปทั่วสหรัฐอเมริกา 16-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428

เวทีถัดไป – The Guiding Principles of Reform Judaism ("The Columbus Platform") [40]  – เผยแพร่โดยCentral Conference of American Rabbis (CCAR) ในปี 1937

CCAR ได้เขียนหลักการใหม่ในปี 1976 ด้วยการปฏิรูปศาสนายิว: มุมมองศตวรรษ[41] และเขียนใหม่อีกครั้งใน A Statement of Principles for Reform Judaism ใน ปี2542 [42]ในขณะที่ร่างต้นฉบับของคำแถลงปี 2542 เรียกร้องให้ชาวยิวปฏิรูปพิจารณานำแนวปฏิบัติดั้งเดิมบางอย่างมาใช้ใหม่โดยสมัครใจ แต่ร่างในภายหลังได้นำข้อเสนอแนะเหล่านี้ส่วนใหญ่ออก เวอร์ชันสุดท้ายจึงคล้ายกับคำสั่ง 1976

ตาม CCAR เอกราชส่วนบุคคลยังคงมีความสำคัญเหนือแพลตฟอร์มเหล่านี้ ฆราวาสไม่จำเป็นต้องยอมรับความเชื่อที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งหมดหรือแม้แต่ใดๆ รับบีไซเมียน เจ. มาสลินประธานการประชุมกลางของแรบไบอเมริกัน (CCAR) เขียนจุลสารเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนายิว เรื่อง "สิ่งที่เราเชื่อ...สิ่งที่เราทำ..." ระบุว่า “ถ้าใครพยายามตอบคำถามสองข้อนี้อย่างเผด็จการสำหรับชาวยิวปฏิรูปทุกคน คำตอบของบุคคลนั้นก็คงจะเป็นเท็จ ทำไมล่ะ เพราะหนึ่งในหลักการชี้นำของการปฏิรูปศาสนายิวก็คือเอกราชของปัจเจกบุคคล การปฏิรูป ยิวมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะสมัครรับความเชื่อนี้หรือปฏิบัติตามนั้น” การปฏิรูปศาสนายิวยืนยัน "หลักการพื้นฐานของเสรีนิยม:ลัทธิยูดายเสรีนิยมในบริเตนตั้งแต่ปี 1992 และ Richtlinien zu einem Programm für das liberale Judentum (1912) ที่มีอายุมากกว่าในเยอรมนี เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ต่างก็เน้นย้ำถึงเอกราชและการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

นักฟื้นฟูศาสนายิว

Reconstructionist Judaismเป็นนิกายอเมริกันที่มีเทววิทยานักธรรมชาติวิทยาที่พัฒนาโดยรับบี มอร์เดคัยแค แลน[43]เทววิทยานี้เป็นความแตกต่างของลัทธินิยมนิยมของจอห์น ดิวอี้ซึ่งผสมผสานความเชื่อที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับคำศัพท์ทางศาสนาเพื่อสร้างปรัชญาที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่สูญเสียศรัทธาในศาสนาดั้งเดิม [ดูไอดี. ที่ 385; แต่ดูแคปแลนได้ที่หน้า 23, fn.62 ("มุมมองของ Kaplan ส่วนใหญ่ ... ถูกกำหนดขึ้นก่อนที่เขาจะอ่าน Dewey หรือ [William] James" [44] )] Reconstructionism วางตำแหน่งที่พระเจ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเหนือธรรมชาติ ตรงกันข้าม พระเจ้าคือผลรวมของกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมดที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเติมเต็มในตนเองได้ รับบีแคปแลนเขียนว่า "การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงการยอมรับว่าเป็นชะตากรรมของมนุษย์ที่จะอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานและกำจัดความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบจากสังคมมนุษย์"

ชาวยิวนักปฏิรูปศาสนาหลายคนปฏิเสธเทวนิยม และให้นิยามตนเองว่าเป็น นักธรรมชาติวิทยา ทางศาสนา ทัศนะเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งทำให้ชาวยิวชื่นชอบโดยการเขียนพจนานุกรมใหม่เท่านั้น นักปฏิรูปศาสนาส่วนน้อยที่มีนัยสำคัญปฏิเสธที่จะยอมรับเทววิทยาของ Kaplan และยืนยันมุมมองเกี่ยวกับเทววิทยาของพระเจ้าแทน

ในการปฏิรูปศาสนายิว นักปฏิรูปศาสนายิวถือได้ว่าเอกราชส่วนบุคคลมีความสำคัญเหนือกฎหมายและเทววิทยาของชาวยิว ไม่ได้ขอให้ผู้ที่นับถือศาสนานี้ยึดมั่นในความเชื่อใด ๆ และไม่ขอให้ยอมรับฮาลาคาเป็นบรรทัดฐาน ในปี 1986 Reconstructionist Rabbinical Association (RRA) และ Federation of Reconstructionist Congregations (FRC) ได้ผ่าน "Platform on Reconstructionism" อย่างเป็นทางการ (2 หน้า) มันไม่ใช่คำสั่งบังคับของหลักการ แต่เป็นฉันทามติของความเชื่อในปัจจุบัน [จดหมายข่าว FRC ก.ย. 1986 หน้า D, E.] ประเด็นสำคัญของแพลตฟอร์มระบุว่า:

 • ศาสนายิวเป็นผลมาจากการพัฒนามนุษย์ตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการแทรกแซงจากสวรรค์
 • ศาสนายิวเป็นอารยธรรมทางศาสนาที่กำลังพัฒนา
 • Zionismและaliyah (การย้ายถิ่นฐานไปยังอิสราเอล ) ได้รับการสนับสนุน
 • ฆราวาสสามารถตัดสินใจได้ ไม่ใช่แค่รับบี
 • โตราห์ไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า มันมาจากการพัฒนาทางสังคมและประวัติศาสตร์ของชาวยิวเท่านั้น
 • ทัศนะคลาสสิกทั้งหมดของพระเจ้าถูกปฏิเสธ พระเจ้าถูกกำหนดใหม่เป็นผลรวมของพลังธรรมชาติหรือกระบวนการที่ช่วยให้มนุษยชาติได้รับการเติมเต็มในตนเองและปรับปรุงศีลธรรม
 • ความคิดที่ว่าพระเจ้าเลือกชาวยิว ไม่ว่าจะ ด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ในทางใดทางหนึ่งนั้น "ไม่สามารถป้องกันได้ทางศีลธรรม" เพราะใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่นนั้น "บ่งบอกถึงความเหนือกว่าของชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งและการปฏิเสธของผู้อื่น" สิ่งนี้ทำให้ชาวยิวยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไม่เห็นด้วยกับชาวยิวคนอื่น ๆ เนื่องจากดูเหมือนว่าจะกล่าวหาว่าชาวยิวคนอื่น ๆ เหยียดเชื้อชาติ ชาวยิวที่อยู่นอกขบวนการ Reconstructionist ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างจริงจัง

แม้ว่าลัทธิยิวแบบคอนสตรัคชั่นนิสต์ไม่ต้องการสมาชิกภาพเพื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนใดๆ ก็ตาม ขบวนการนิกายคอนสตรัคชั่นนิสม์ปฏิเสธอย่างแข็งขันหรือลดทอนความเชื่อบางอย่างที่ถือโดยสาขาอื่นๆ ของศาสนายิว รวมทั้งหลักการ 13 ประการหลายประการ (ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด) ตัวอย่างเช่น รับบีแคปแลน "ปฏิเสธความเข้าใจดั้งเดิมของชาวยิวเกี่ยวกับลัทธิเมสสิยาส พระเจ้าของเขาไม่มีความสามารถในการระงับระเบียบตามธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถส่งตัวแทนศักดิ์สิทธิ์จากราชวงศ์ของดาวิดที่จะนำมาซึ่งการไถ่ถอนอย่างอัศจรรย์" [44]แต่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการนักธรรมชาตินิยมของ Reconstructionist "Kaplan เชื่ออย่างแรงกล้าว่าในที่สุด โลกจะสมบูรณ์แบบ แต่เป็นผลจากความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติตลอดหลายชั่วอายุคน" (หมายเลขที่ 57) ในทำนองเดียวกัน Reconstructionism ปฏิเสธหลักการที่ 13 ของการฟื้นคืนชีพของคนตาย ซึ่ง Kaplan เชื่อว่า "อยู่ในโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่คนสมัยใหม่ปฏิเสธ" (Id. at 58.) ดังนั้น Reconstructionist Sabbath Prayer Book จะลบการอ้างอิงทั้งหมดไปยังร่างของพระเมสสิยาห์ และทุกวัน ' Amidahแทนที่พรตามประเพณีของการฟื้นฟูคนตายด้วยพรที่อวยพรพระเจ้า "ผู้อยู่ในความรักจำสิ่งมีชีวิตของคุณสู่ชีวิต" . (รหัส. ที่ 57-59.)

อ้างอิง

 1. ^ a b "อีมูนาห์" .
 2. อรรถเป็น c หลุยส์จาคอบส์ "บทที่ 2: เอกภาพของพระเจ้า" ในเทววิทยายิว (1973) บ้านเบอร์แมน
 3. ^ ฉธบ. 6:4–9
 4. Aryeh Kaplan ,คู่มือความคิดของชาวยิว (1979). e Maznaim: น. 9.
 5. ↑ เทววิทยาและกระบวนการคิดของชาวยิว (สหพันธ์ Sandra B. Lubarsky & David Ray Griffin ) สำนักพิมพ์ SUNY, 1996.
 6. ^ จักรวาลมีอายุเท่าไหร่? จักรวาลมีอายุเท่าไหร่? , นาซ่า; Phil Plait, The Universe Is 13.82 พันล้านปี (21 มีนาคม 2013), Slate
 7. นอร์เบิร์ต แม็กซ์ แซมมวลสัน,วิวรณ์และพระเจ้าแห่งอิสราเอล (2002) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์: น. 126.
 8. ^ แองเจิล, มาร์ค (1995). Leon Klenicki และ Geoffrey Wigoder (เอ็ด) พจนานุกรมของบทสนทนายิว-คริสเตียน (ฉบับปรับปรุง) พอลลิส เพรส. หน้า 40. ISBN 0809135825.
 9. ↑ Maimonides, The Guide of the Perplexed ,แปลโดย Chaim Menachem Rabin (Hackett, 1995).
 10. ↑ Dan Cohn-Sherbok, Judaism : History, Belief, and Practice (2003). สำนักพิมพ์จิตวิทยา: น. 359.
 11. หลุยส์ เจคอบส์ "บทที่ 6: นิรันดร" ในศาสนศาสตร์ยิว (1973) บ้าน Behrman: p. 81-93.
 12. อรรถเป็น c คลาร์ก เอ็ม. วิลเลียมสันแขกในสภาอิสราเอล: เทววิทยาคริสตจักรหลังหายนะ (1993) Westminster John Knox Press: หน้า 210-215
 13. อรรถเป็น c หลุยส์จาคอบส์ "บทที่ 5: อำนาจสูงสุดและสัจธรรม" ในศาสนศาสตร์ยิว (1973) บ้าน Behrman: p. 76-77.
 14. อรรถเป็น ซามูเอล เอส. โคฮอน สิ่งที่เราชาวยิวเชื่อ (1931) สหภาพประชาคม อเมริกันฮีบรู
 15. อรรถa b c d อี เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์ชาวยิวเชื่ออะไร: ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนายิวสมัยใหม่ (2007) Bloomsbury Publishing: หน้า 42-44
 16. มอร์ริส เอ็น. เคิร์ตเซอร์,ชาวยิวคืออะไร (1996). ไซม่อนและชูสเตอร์: น. 15-16.
 17. โจเซฟ เตลุชกิน ,การรู้หนังสือของชาวยิว: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับศาสนาของชาวยิว ผู้คน และประวัติศาสตร์ของมัน (ฉบับปรับปรุง) (2008) ฮาร์เปอร์คอลลินส์: น. 472.
 18. ^ http://www.pewforum.org/files/2013/05/report-religious-landscape-study-full.pdf , p. 164
 19. Ronald H. Isaacs, Every Person's Guide to Jewish Philosophy and Philosophers (1999). เจสัน อารอนสัน: หน้า 50-51
 20. Meir Bar-Illan, "Prayers of Jews to Angels and Other Mediators in the First Centuries CE" in Saints and Role Models in Judaism and Christianity (eds. Joshua Schwartz and Marcel Poorthuis), pp. 79-95.
 21. อรรถเป็น ปีเตอร์ เอ. เพ็ตทิต "ฮีบรูไบเบิล" ในพจนานุกรมความสัมพันธ์ระหว่างยิว-คริสเตียน (2005) ศ. เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์และนีล เวนบอร์น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ .
 22. อรรถและ คริสโตเฟอร์ ฮิวจ์ พาร์ทริดจ์, Introduction to World Religions (2005). ป้อมกด: หน้า 283-286
 23. a b จาค็อบ นอยส์เนอ ร์ , The Talmud: What It Is and What It Says (2006). โรว์แมน แอนด์ ลิตเติลฟิลด์.
 24. อรรถเป็น Adin Steinsaltz "บทที่ 1: ลมุดคืออะไร" ในThe Essential Talmud (2006) หนังสือพื้นฐาน น. 3-9.
 25. ^ สารนา, โจนาธาน ดี. (2004). ยูดายอเมริกัน: ประวัติศาสตร์ . New Haven & London: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล น.  246 .
 26. a b c Determinism, ในThe Oxford Dictionary of the Jewish Religion (เอ็ด. Adele Berlin, Oxford University Press, 2011), p. 210.
 27. หลุยส์ เจคอบส์, A Jewish Theology (Behrman House, 1973), p. 79.
 28. อลัน บริลล์, Thinking God: The Mysticism of Rabbi Zadok of Lublin (KTAV Publishing, 2002), p. 134.
 29. Ronald L. Eisenberg, What the Rabbis Said: 250 Topics from the Talmud (2010). ABC-CLIO: หน้า 311-313
 30. a b c Edward Kessler, "Original Sin" in A Dictionary of Jewish-Christian Relations (eds. Edward Kessler & Neil Wenborn, Cambridge University Press , 2005) pp. 323-324.
 31. รีเบคก้า อัลเพิร์ต (2011). "ยูดาย นักปฏิรูป". พจนานุกรมเคมบริดจ์แห่งศาสนายิวและวัฒนธรรมยิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 346.
 32. อรรถเป็น มา ร์ก แองเจิล "ชีวิตหลังความตาย" ในพจนานุกรมของบทสนทนายิว-คริสเตียน (พ.ศ. 2538) ศ. Leon Klenicki และ Geoffrey Wigoder Paulist Press: น. 3-5.
 33. อรรถเป็น c ยูจีน บี. โบโรวิตซ์ นาโอมิ แพตซ์ "บทที่ 19: ความหวังของเราสำหรับยุคเมสสิยานิก" ในการอธิบายปฏิรูปศาสนายิว (1985) บ้านเบอร์แมน .
 34.  บทความนี้รวบรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติ Kohler, Kaufmann ; เฮิร์ช, เอมิล จี. (1901–1906). "บทความแห่งศรัทธา" . ในSinger, Isidore ; และคณะ (สหพันธ์). สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: Funk & WagnallsCS1 maint: multiple names: authors list (link)
 35. David Birnbaum, Jews, Church & Civilization, Volume III (มูลนิธิการศึกษาสหัสวรรษ 2005)
 36. เคลล์เนอร์, เมนาเคม มาร์ก (2006-01-01). ชาวยิวต้องเชื่ออะไรไหม? . ห้องสมุด Littman แห่งอารยธรรมยิว ISBN 9781904113386.
 37. ชาปิโร, มาร์ค บี. (2004-01-01). ข้อจำกัดของเทววิทยาออร์โธดอกซ์: หลักการสิบสามประการของไมโมนิเดสถูกประเมินใหม่ ห้องสมุด Littman แห่งอารยธรรมยิว ISBN 9781874774907.
 38. ^ แฮมเมอร์, รูเวน (2010). "ศาสนายิวในฐานะระบบของมิตซ์โวต" . อนุรักษนิยมยูดาย . 61 (3): 12–25. ดอย : 10.1353/coj.2010.0022 . ISSN 1947-4717 . 
 39. ^ "การประกาศหลักการ – "The Pittsburgh Platform " " การประชุมกลางของ American Rabbis พ.ศ. 2428 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-05-21 .
 40. "หลักการปฏิรูปศาสนายิว – "ฐานทัพ ของโคลัมบัส" " การประชุมกลางของ American Rabbis 2480 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-05-21 .
 41. ^ "ปฏิรูปศาสนายิว: มุมมองศตวรรษ" . การประชุมกลางของ American Rabbis 2519 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-05-21 .
 42. ^ "คำแถลงหลักการปฏิรูปศาสนายิว" . การประชุมกลางของ American Rabbis 2542 . ดึงข้อมูลเมื่อ2012-05-21 .
 43. Mordecai M. Kaplan, Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life (MacMillan Company 1934), พิมพ์ซ้ำโดย Jewish Publication Society 2010
 44. อรรถเป็น เอริค แคปแลน จากอุดมการณ์สู่พิธีสวด: การบูชานักฟื้นฟูและลัทธิยูดายอเมริกัน (Hebrew Union College Press 2002)

อ่านเพิ่มเติม

 • Blech, Benjamin เข้าใจศาสนายิว: พื้นฐานของโฉนดและลัทธิ Jason Aronson ; 1992, ISBN 0-87668-291-3 . 
 • Bleich, J. David (ed.), With Perfect Faith: The Foundations of Jewish Belief , Ktav Publishing House, Inc.; 2526. ไอ0-87068-452-3 
 • Boteach, Shmuel , ปัญญา, ความเข้าใจ, และความรู้: แนวคิดพื้นฐานของความคิด Hasidic Jason Aronson; 2538. หนังสือปกอ่อน. ไอเอสบีเอ็น0-87668-557-2 
 • Dorff, Elliot N. และ Louis E. Newman (eds.) เทววิทยายิวร่วมสมัย: ผู้อ่าน , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด; 1998. ไอ0-19-511467-1 . 
 • Dorff, Elliot N. Conservative Judaism: บรรพบุรุษของเราสู่ลูกหลานของเรา (ฉบับแก้ไข) United Synagogue of Conservative Judaism, 1996
 • Platform on Reconstructionism , FRC Newsletter, ก.ย. 1986
 • ฟ็อกซ์, Marvin Interpreting Maimonides , Univ. ของสำนักพิมพ์ชิคาโก 1990
 • Robert Gordis (Ed.) Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism JTS, Rabbinical Assembly และ United Synagogue of Conservative Judaism, 1988
 • Julius Guttmann ปรัชญาของศาสนายิวแปลโดย David Silverman, JPS, 1964
 • เจคอบส์, หลุยส์ , Principles of the Jewish Faith: An Analytical Study , 1964.
 • หลักการของไมโมนิเดส: พื้นฐานของศรัทธาของชาวยิวใน "The Aryeh Kaplan Anthology, Volume I", Mesorah Publications 1994
 • Kaplan, Mordecai M. , Judaism as a Civilization , Reconstructionist Press, นิวยอร์ก. 2478. สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว ; 1994
 • Kellner, Menachem, Dogma in Medieval Jewish Thought , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, 1986
 • Maslin, Simeon J., Melvin Merians และ Alexander M. Schindler, What We Believe...What We Do...: A Pocket Guide for Reform Jews , UAHC Press, 1998
 • Shapiro, Marc B., "หลักการสิบสามประการของ Maimonides: คำสุดท้ายในเทววิทยาของชาวยิว?" ในThe Torah U-Maddah Journal , Vol. 4, 1993, มหาวิทยาลัยเยชิวา .
 • ชาปิโร, มาร์ค บี., ขอบเขตของเทววิทยาดั้งเดิม: หลักการสิบสามประการของไมโมนิเดสที่ประเมินใหม่ , ห้องสมุด Littman แห่งอารยธรรมยิว; 2004, ไอ1-874774-90-0 .