การดูดซึมของชาวยิว

From Wikipedia, the free encyclopedia

การผสมกลมกลืนของชาวยิว ( ฮีบรู : התבוללות , hitbolelut ) หมายถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป และการรวมตัวทางสังคมของชาวยิวในวัฒนธรรมรอบข้าง หรือหมายถึงโครงการเชิงอุดมคติในยุคแห่งการปลดปล่อยที่ส่งเสริมความสอดคล้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีศักยภาพในการทำให้ชาวยิวชายขอบในประวัติศาสตร์ [1]

คำศัพท์

ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ชาวยิวสมัยใหม่Todd Endelman (2015) ใช้คำศัพท์ต่อไปนี้เพื่ออธิบายการผสมกลมกลืนของชาวยิวในรูปแบบต่างๆ: [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

 • การดูดกลืนอย่างรุนแรง : 'คำที่หมายถึงเส้นทางทั้งหมดที่ชาวยิวเดินทางเพื่อสูญเสียความเป็นยิวของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม' [2]
  • การกลับใจใหม่ : 'การกระทำทางศาสนาของการยอมรับศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการ' [2]
  • การแยกตัว : 'การถอนตัวออกจากชุมชนชาวยิวอย่างถูกกฎหมายไม่ว่าจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์หรือไม่ก็ตาม' Endelman ตั้งข้อสังเกตว่าการแยกตัวออกจากกันไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 และเฉพาะในยุโรปกลาง ( จักรวรรดิเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี ) [2]
  • การแต่งงานระหว่างกัน : ' การรวมกันระหว่างคริสเตียนกับยิว' Endelman ไม่รวมการแต่งงานระหว่างชาวยิวและชาวคริสต์ที่รับบัพติสมา หรือระหว่างชาวยิวกับอดีตชาวคริสต์จากคำจำกัดความนี้ เนื่องจากถือว่าการแต่งงานทั้งทางกฎหมายและศาสนาเป็น [2]
  • ผ่าน : 'ความพยายามที่จะหลบหนีจากชุมชนชาวยิวโดยสันนิษฐานว่าไม่ใช่ชาวยิวและซ่อนหลักฐานการเกิดและการเลี้ยงดูชาวยิว' ตามคำกล่าวของ Endelman คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ไม่เคยเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เพราะนั่นจะเป็นการเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นชาวยิว [2]

Monika Richarz (2012) แย้งถึงความสำคัญของการแยกแยะความแตกต่างระหว่างการผสมกลมกลืน ('การปรับตัวที่รุนแรง แม้กระทั่งถึงจุดของการดูดซับ') และ วัฒนธรรม( 'คำศัพท์ทางวิชาการที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและมีนัยยะน้อยกว่า ซึ่งแสดงเป็นนัยว่าผู้คนยอมรับวัฒนธรรมใหม่หรือส่วนหนึ่งของมัน แต่ อย่าละทิ้งประเพณีของตนเองโดยสิ้นเชิง') [3] : 79–80 เธอระบุว่าคำหลังนี้เหมาะสมกว่าสำหรับสิ่งที่ชาวยิวทำในยุโรปตะวันตกและ (ในระดับที่น้อยกว่า) ยุโรปตะวันออกในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 [3] : 80  Richarz ใช้คำว่าการปลดปล่อยเพื่อหมายถึงการได้รับ 'สัญชาติที่สมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ' โดยเสริมว่าสิ่งนี้ [3]: 78 

การใช้คำว่าde-Judaizationค่อนข้างคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น ในการโต้วาทีกับAB Yehoshua ปัญญาชนชาวอิสราเอลในปี 1992 Anton Shammasปัญญาชนชาวปาเลสไตน์ใช้คำนี้ในลักษณะของการปลดปล่อย: 'ฉันสนับสนุน de-Judaization และ de-Zionization ของอิสราเอล... ฉันกำลังขอคำนิยามใหม่ของ คำว่า 'อิสราเอล' เพื่อให้รวมถึงฉันด้วย' เพื่อปลดปล่อยพลเมืองชาวอาหรับของอิสราเอล ให้เป็น พลเมืองที่เท่าเทียมกันกับชาวอิสราเอลชาวยิว [4]อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะใช้ในแง่ลบเพื่ออธิบายนโยบายของรัฐบาลที่เลือกปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อลบล้างลักษณะนิสัยของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชาวยิว ตัวอย่างเช่น 'de-Judaization (...) ของอัตลักษณ์ของชาวยิวในสหภาพโซเวียต ', [5]หรือ ' de-Judaization ' ( Entjudung ) ของวิทยาศาสตร์ในนาซีเยอรมนีโดยการไล่นักวิทยาศาสตร์ชาวยิว ลบพวกเขาออกจากหลักการศึกษาและลบ ' อิทธิพลของชาวยิว ' อื่น ๆ ที่รับรู้ใน พยายามทำให้วิทยาศาสตร์เป็น 'ภาษาเยอรมันแท้ๆ' [6] Michael Shafir (2012) ยังอธิบายถึงการลดการเน้นหรือการลบล้างความเป็นยิวของเหยื่อชาวยิวจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์(โดยการหลอมรวมพวกเขาให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เช่น การเรียกพวกเขาว่า 'พลเมืองโปแลนด์' หรือโดยการดัดแปลงพวกเขาในบริบทระหว่างประเทศ เช่น 'เหยื่อของลัทธิฟาสซิสต์') ในประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถานของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก (ค.ศ. 1945– 1991) เป็นรูป แบบ เชิง ลบ ของ 'de-Judaization' ซึ่งเขาโต้แย้ง ว่าอาจนำไปสู่ [7]

เพื่อป้องกันการกลืนกิน กฎหมายของชาวยิวห้ามไม่ให้ชาวยิวที่ช่างสังเกตเข้าใกล้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว รวมถึงข้อห้ามเรื่องอาหารPas YisroelและBishul Yisraelและไวน์โคเชอร์ [8]

ประวัติ

เฮลเลไนเซชัน

ในปี 332 ก่อนคริ สตศักราช กษัตริย์ อเล็กซานเดอ ร์มหาราชแห่ง มาซิโดเนีย ได้พิชิตแคว้นเลแวนต์ซึ่งชาวยิวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเวลานั้น โดยเริ่มต้นยุคขนมผสมน้ำยา แม้ว่าภาษากรีก Koineกลายเป็นภาษาที่โดดเด่นของชนชั้นสูง และอาณาจักร PtolemaicและSeleucid Empire ที่ประสบความสำเร็จ ได้เข้าร่วมสงครามซีเรียเพื่อควบคุม Levant แต่ผู้ปกครองขนมผสมน้ำยาส่วนใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองภายในของชาวฮีบรู [9] : 2:10 หลังจากขับไล่ทอเลมีสออกไปในปี 198 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์อันติโอคุสที่ 3 มหาราชแห่งซีลูซิดลดภาษีในภูมิภาคและยืนยันอย่างเป็นทางการในการปกครองตนเองทางศาสนาและการเมืองของชาวจูเดียน กระตุ้นการทำให้เป็นหินใหม่ โดยสมัคร ใจโดยเฉพาะกลุ่มประชากรชั้นบน เช่น นักบวช ชนชั้นสูง และพ่อค้า [9] : 03:24 ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังจากเจสันแย่งตำแหน่งมหาปุโรหิตในกรุงเยรูซาเล็มและนำนโยบายที่สนับสนุนกรีกในปี 175 ก่อนคริสตศักราช สามปีต่อมา กษัตริย์อันติโอคุสที่ 4 เอพิฟาเนสขับไล่เจสันและแทนที่ด้วยเมเนลอส์เพื่อให้เขามีอำนาจในดินแดนกรีก [9] : 4:16 หลังจากการต่อต้านการรัฐประหารโดยเจสันสายกลาง Menelaus พยายามกำจัดศาสนายูดาย ในที่สุดก็นำชาวยิวออร์โธดอกซ์อนุรักษนิยมเริ่มต้นการจลาจล Maccabean ต่อต้านกรีก (167–160 ก่อนคริสตศักราช) กับ Seleucids และชาวยิวที่สนับสนุนกรีก [9] : 6:33 หลังจากการสู้รบหลายครั้ง ในที่สุด Seleucids ก็พ่ายแพ้ (ส่วนหนึ่งเนื่องจากการรุกรานของเปอร์เซียทางตะวันออกด้วย) และ Maccabees ได้รับเอกราชโดยพฤตินัยในฐานะราชวงศ์ Hasmoneanซึ่งทำให้กระบวนการ Hellenization หลายอย่างตรงกันข้าม . วันหยุดเทศกาลฮานุคคาของ ชาวยิว เกิดจากการจลาจลครั้งนี้ [9] : 8:13 

ราชวงศ์ Hasmonean ของนักบวช Maccabees และ ผู้สนับสนุน Sadducee ของพวกเขา ในไม่ช้าก็ได้รับ Hellenized อย่างเต็มที่เช่นกันในช่วงปลายศตวรรษที่ 2 และต้นคริสตศักราชที่ 1; พวกเขาถูกต่อต้านโดยพวกฟาริสี ที่ พูดภาษาอราเมอิก [10]อเล็กซานเดรียในอียิปต์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมยิวเฮลเลนิสติกที่สำคัญตั้งแต่ก่อตั้งในปี 332 ก่อนคริสตศักราช และในคริสต์ศตวรรษที่ 1 เมืองนี้มีประชากรจำนวนมากที่เป็นชาวยิวเฮลเลนิสติก เช่นฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย (25 คริสตศักราช-45 ส.ศ.) [11]หนังสือ Deuterocanonicalบางเล่มที่ชาวยิวและคริสเตียนบางนิกายในปัจจุบันถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เช่นภูมิปัญญาของโซโลมอน (ประมาณก่อนคริสตศักราช 150 ปี), Maccabees 3 ตัว (ประมาณคริสตศักราช 100–50) และส่วนเพิ่มเติมของ Esther (คริสตศักราชศตวรรษที่ 1) ถูก (อาจ) เขียนเป็นภาษายิว Koine Greekในอเล็กซานเดรียโดยชาวยิว Hellenized เหล่านี้ [12] [13] [14] เริ่มแรก นักประวัติศาสตร์โจเซฟุสเข้าร่วมในฝ่ายจูเดียนของสงครามยิว-โรมันครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 66–73) แต่ยอมจำนนในปี ค.ศ. 67 และตั้งรกรากที่กรุงโรม ซึ่งเขาเขียนเรื่องThe Jewish War (ค.ศ. 75–79) ก่อนเป็นภาษาอราเมอิก ต่อมาเป็นภาษากรีก) และโบราณวัตถุของชาวยิว(93/4 ในภาษากรีก) เขาพยายามทำให้ชาวยิวคืนดีกับโลกกรีก-โรมัน และแม้ว่าโจเซฟุสจะเป็นผู้ปกป้องศาสนาและวัฒนธรรมของชาวยิวเพื่อต่อต้านนักเขียนต่อต้านชาวยิวเช่น Apion ( ใน Against Apion ) แต่โจเซฟุสปฏิเสธลัทธิชาตินิยมของชาวยิว (จูเดียน) [15]

ยุคแห่งการตรัสรู้

การใช้ภาษาพื้นเมือง —ซึ่งตรงข้ามกับภาษายิดดิชหรือภาษาฮีบรูที่ใช้ประกอบพิธีกรรม—เป็นตัวอย่างของการผสมผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของการผสมกลมกลืนของชาวยิวในยุคปัจจุบัน [1]การผสมกลมกลืนของชาวยิวเริ่มขึ้นใหม่ในหมู่ชาวยิวอาซเคนาซีในระดับที่กว้างขวางจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ในยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนี ขณะที่ฮัสคาลาห์ [3]โมเสสเมนเดลซอห์น (1726–1786) ชาวยิวออร์โธดอกซ์ ในเบอร์ลิน (ค.ศ. 1726–1786) กลายเป็นบุคคลสำคัญของฮัสคาลาห์ โดยสนับสนุนให้ชาวยิวยอมรับภาษาเยอรมันแทนภาษายิดดิชเช่นเดียวกับการแปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นภาษาเยอรมัน [3]สิ่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่ชาวยิวในยุโรปตะวันตกซึ่งเริ่มละทิ้งภาษายิดดิชเพื่อสนับสนุนภาษาที่มีอิทธิพลในระดับชาติ แต่น้อยกว่าในหมู่ชาวยิวในยุโรปตะวันออก ตัวอย่างเช่น แรบไบชาวโปแลนด์ห้ามการแปลของ Mendelssohn เพราะพวกเขาเชื่อว่า 'ควรอ่านพระคัมภีร์ในภาษาฮีบรูเท่านั้น' [3]เหตุผลที่อ้างถึงความสำเร็จเบื้องต้นรวมถึงความหวังสำหรับโอกาสที่ดีกว่าที่มาพร้อมกับการดูดกลืนเข้าไปในชุมชนยุโรปที่ไม่ใช่ชาวยิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนชั้นสูง "การกระจุกตัวของประชากรชาวยิวในเมืองใหญ่มีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของพวกเขา และทำให้พวกเขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"ในขณะที่การปลดปล่อยทางกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ในเยอรมนี ชาวยิวในเมืองชนชั้นกลางระดับสูงจำนวนมากได้เผยแพร่ อุดมคติ แห่งการตรัสรู้ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงสถานะทางสังคมของพวกเขาได้ "นักอุดมการณ์จึงจินตนาการถึงการฟื้นฟูชาวยิวเยอรมันซึ่งจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน แต่จะนำไปสู่การสร้างชาวยิวประเภทใหม่ตามอุดมคติของมนุษย์" [16]

ทั้งชุมชนคริสเตียนและชาวยิวแตกแยกกันในเรื่องคำตอบของสิ่งที่เรียกว่าคำถามของชาวยิว คำถามที่เกิดขึ้นในช่วงที่ลัทธิชาตินิยมเพิ่มขึ้นในยุโรป รวมถึงขอบเขตที่แต่ละประเทศสามารถรวมพลเมืองชาวยิวของตนเข้าด้วยกัน และถ้าไม่รวมเข้าด้วยกัน พวกเขาควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรและคำถามนี้จะถูกแก้ไขอย่างไร การพังทลายของโครงสร้างชุมชนชาวยิวดั้งเดิม เคฮิลลาบ่งบอกถึงการรับรู้ที่ลดลงเกี่ยวกับสัญชาติยิวที่ชัดเจนในหมู่ชาวยิวเหล่านั้นที่ส่งเสริมการปลดปล่อย อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะลดศาสนายูดายให้เป็นเพียงคำสารภาพไม่จำเป็นต้องกระตุ้นให้ชาวยิวในสังคมส่วนใหญ่มีความอดทนเพิ่มขึ้น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

สิ่งนี้ทำให้ชาวยิวบางคนเกิดคำถามทางปรัชญาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวยิวและใครคือชาวยิว? . [ ต้องการอ้างอิง ] ความเหมาะสมของการผสมกลมกลืนและเส้นทางต่างๆ ไปสู่การถกเถียงภายในในยุคแรกสุดของยุคการปลดปล่อย รวมทั้งว่าชาวยิวควรละทิ้งสิทธิในการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อตอบแทนความเสมอภาค ของพลเมืองหรือไม่และมากน้อยเพียงใด การโต้วาทีเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นในกลุ่มคนพลัดถิ่นซึ่งเป็นประชากรที่มีภูมิลำเนาตามพระคัมภีร์ไบเบิล อันเป็นที่เคารพนับถือ แต่ไม่มีรัฐของตนเองเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปี [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

เพื่อเป็นทางเลือกแทนการปฏิบัติของศาสนายูดาย ที่ มี แนวคิดเสรีนิยมมากขึ้น การผสมกลมกลืนยังใช้รูปแบบของการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ไม่มีลูกหลานของ Moses Mendelssohn คนใดที่นับถือศาสนายิว นักลัทธิผสมกลมกลืนเห็นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาวยิวและลัทธิชนเผ่าเป็นรากเหง้าของความเป็นปรปักษ์ที่ต่อต้านกลุ่มเซมิติก และด้วยเหตุนี้จึงรู้สึกว่าพันธะทางสังคมของชาวยิวจำเป็นต้องอ่อนแอลง [1]

คริสต์ศตวรรษที่ 19

ภาพล้อเลียนของ นักข่าว ชาวยิวชาวโรมาเนีย ในปี 1899 Sache Petreanu ผู้สนับสนุนการผสมกลมกลืน ตัดการจ่ายเงินของชาวยิวที่ช่างสังเกต (โดย Constantin Jiquidi)

ระหว่างระบอบการปกครองโบราณในยุโรป วิธีเดียวที่จะทิ้งศาสนายูดายไว้เบื้องหลังคือการเข้าเป็นคริสเตียน แต่ในศตวรรษที่ 19 รัฐเสรีนิยม เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เริ่มอนุญาตให้คนที่ถูกเลี้ยงดูมาว่าเป็นยิวโดยระบุว่าไม่มีศาสนา ไม่ว่าจะโดยความไม่ แน่นอนทางศาสนาหรือการไม่ยอมรับศาสนา อย่างเต็มที่ [17]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการีถึงกับอนุญาตให้ชาวยิวเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายและลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว [2] [17]นักวิชาการเรียกยุคนี้ว่ายุคปลดแอก เริ่มวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2334 เมื่อชาวยิวในฝรั่งเศสได้รับสัญชาติโดยสมบูรณ์ เป็นครั้งแรกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆโดยรัฐสภาปฏิวัติฝรั่งเศส [3] : 78 

นักวิชาการที่ตรวจสอบกระบวนการปลดปล่อยชาวยิวในยุโรปในศตวรรษที่ 19 (หรือที่เรียกว่า 'นักบูรณาการ' หรือ 'นักท้าทายแบบผสมกลมกลืน') แยกความแตกต่างระหว่างแบบจำลองสองแบบ: [18 ]

 • การปลดปล่อยอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งครอบงำในยุโรปตะวันตกและมีอิทธิพลบางอย่างในยุโรปกลาง (เช่น ในหมู่พวกเสรีนิยมฮังการีLajos KossuthและJózsef Eötvös ) สนับสนุนให้ชาวยิวแต่ละคนละทิ้งชีวิตชาวยิวบางส่วนหรือทั้งหมดโดยสมัครใจและเข้าร่วมในคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวยิว วัฒนธรรมส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองหากพวกเขาเลือก [18]
 • การปลดปล่อยแบบมีเงื่อนไขซึ่งครอบงำในยุโรปกลางและตะวันออกและมีอิทธิพลในยุโรปตะวันตก สร้างแรงกดดันทางสังคมและการเมืองในที่สุดต่อชาวยิวทุกคนให้ละทิ้งชีวิตชาวยิวบางส่วนหรือทั้งหมดและเข้าร่วมในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวยิว ส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ ของคนส่วนใหญ่ [18]
 • ในที่สุด รัฐบาลของบางรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรมาเนียและรัสเซียไม่ได้แสดงความสนใจอย่างมีนัยสำคัญในการปลดปล่อย บูรณาการ หรือหลอมรวมชาวยิว กลุ่มชาตินิยมชาติพันธุ์บางกลุ่มที่อื่นในยุโรป เช่นYoung Czechsยังสงสัยใน 'การผสมกลมกลืน' ของชาวยิวในชาติเช็กที่เพิ่งตั้งไข่ [18]

ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2416 ในฐานะหนึ่งในกฎหมายเดือนพฤษภาคมในราชอาณาจักรปรัสเซีย (รัฐที่มีอำนาจเหนือกว่าของจักรวรรดิเยอรมัน) ออสตริตต์เกเซทซ์ ("กฎหมายแบ่งแยก") ได้วางกฎสำหรับชาวคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ที่ต้องการออกจากโบสถ์ ประกาศว่าเพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะแสดงเจตนาต่อหน้าผู้พิพากษาฆราวาส ฉบับเริ่มต้นของAustrittgesetzไม่อนุญาตให้ชาวยิวที่เกิดในชุมชนชาวยิวละทิ้งศาสนายูดาย แม้ว่าพวกเขาจะออกจากชุมชนชาวยิวไปแล้วก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้ทำให้คริสเตียนมีสิทธิบางอย่างที่ชาวยิวปฏิเสธ ชาวยิวทั้งที่มีแนวคิดเสรีนิยมและออร์โธดอกซ์จึงออกมาประท้วงต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายนี้และยื่นคำร้องต่อจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 ได้สำเร็จเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2419: ต่อจากนี้ไป ชาวยิวไม่สามารถถอนตัวออกจากที่ชุมนุมของเขาได้และยังถือว่าเป็นชาวยิว [19]ในเยอรมนี การรวมชาวยิวเข้ากับกองทัพและอาชีพอื่น ๆ ประสบความสำเร็จ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

นักวิชาการชาวยิวในศตวรรษที่สิบเก้ามีส่วนร่วมในการศึกษาทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิดต่อต้านชาวยิวเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของชาวยิว บทบาทที่แข็งขันของพวกเขาในการอภิปรายทางปัญญานี้ทำหน้าที่เป็นทั้งการตอบสนองที่คำนวณได้ต่อข้อกล่าวหาต่อต้านกลุ่มเซมิติกและวิธีสำรวจพันธะทางสังคมร่วมกันที่รวมชาวยิวเข้าด้วยกันในขณะที่ชุมชนปกครองตนเองเสื่อมถอยลงอย่างเต็มที่ นักสังคมศาสตร์ชาวยิวหลายคนไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดเรื่องลักษณะนิสัยของชาวยิวที่ต่อต้านชาวยิว สิ่งนี้ให้ผลดีต่อการถกเถียงที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแบบดูดซึม "ข้อความทางการเมืองและสังคมของธรรมชาติของชาวยิวที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้ชัดเจน: 'ร่างกายของชาวยิว' มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและพยาธิสภาพ และฝ่ายตรงข้ามของการปลดปล่อยและการรวมเป็นหนึ่งนั้นถูกต้องในการยืนยันว่าชาวยิวไม่เหมาะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีสุขภาพดี "[20]การมีส่วนร่วมในการสำรวจสายเลือดของชาวยิวยังถูกมองว่าเป็นการปลอบใจรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก "อนุญาตให้นักสังคมศาสตร์ชาวยิวเข้ามามีบทบาทในการขอโทษและนักปฏิรูป เพื่อปกป้องประชาชนของตนเองตามความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์" [20]

คริสต์ศตวรรษที่ 20

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 สภาพการณ์ในยุโรปตะวันออกทำให้ชาวยิวจำนวนมากต้องอพยพไปยังสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว ความพิการแบบดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาจะขาดหายไป แต่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมายของการปลูกฝัง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อชาวยิวในบางพื้นที่ [21]หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ลัทธิต่อต้านยิวเติบโตในยุโรปและอเมริกา และเลวร้ายลงด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1930; มหาวิทยาลัยและวิชาชีพหลายแห่งถูกกันออกไปสำหรับชาวยิวหรือจำกัดโควต้า [21]หลุยส์ เฟลส์นักธุรกิจและนักเขียนชาวดัตช์(พ.ศ. 2415-2483) อุทิศเวลาส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ในฐานะนักสังคมนิยมและนักคิดอิสระทั้งสองฝ่ายต่อต้านลัทธิต่อต้านชาวยิวของนาซี ที่กำลังเติบโตในด้านหนึ่งของ ฮิตเลอร์ นักปฏิรูปหรืออาชญากร? (1933), [22] [23]เช่นเดียวกับการปฏิเสธศาสนายูดายพร้อมกับศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดในWater and Fire (1931), [24] Zionism (เช่นในจุลสารDown with Zionism! 1939 ) และชาติพันธุ์/วัฒนธรรมยิวบน ตรงกันข้าม. เฟลส์รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวดัตช์ แย้งว่าลัทธิไซออนิสต์แยกชาวยิวออกจากเพื่อนบ้านชาวดัตช์ที่ไม่ใช่ชาวยิว ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ของชาวยิวในฐานะคนต่างชาติ และแทนที่จะนิยมการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมที่ชาวยิวพบตนเอง เปลี่ยนตัวเขาเอง ชื่อภาษาฮีบรูเลวีถึงชาวยุโรปชื่อหลุยส์ [22] [25]

ศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 สมัยใหม่ แม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับชาวยิวจะดีขึ้นมาก แต่โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ประเทศนี้ได้รับการชี้นำว่าเป็นประเทศคริสเตียน โดยมีตัวอย่างทั่วไปคือเพลงคริสต์มาสและโฆษณาทั้งหมดที่เล่นในช่วงเทศกาลวันหยุดโดยที่ผู้ปกครองต้องการ จะบอกว่า " เราไม่ฉลองคริสต์มาส", [26]และขาดการโฆษณาในช่วงวันหยุดของชาวยิวในช่วงปี การดูดกลืนชาวยิวเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนื่องจากแรงกดดันของสังคมที่ต้องเป็นเหมือนคนอื่นมีสูง ขบวนการปฏิรูปศาสนายูดายใหม่ยังเพิ่มสิ่งนี้ เนื่องจากเป็นสาขาหนึ่งของศาสนายูดายที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายของโทราห์ (กฎหมายของชาวยิว) ในระดับปานกลางมากขึ้น ทำให้ชาวยิวบางคนผ่อนคลายมากขึ้นแทนที่จะเคร่งครัดในการปฏิบัติทางศาสนา [ต้องการการอ้างอิง ]

Reform Synagogue ที่ใหญ่ ที่สุดในนิวยอร์ก - Central Synagogueดำเนินการแต่งงานแบบ [27]การแต่งงานดังกล่าวดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องของชาวยิว (โดยมีจุดประสงค์ว่าคู่สมรสที่ไม่ใช่ชาวยิวจะเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาย) อย่างไรก็ตาม การศึกษาในปี 2013 เรื่อง "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวยิวแต่งงานระหว่างชาติ" อธิบายว่าเด็กที่แต่งงานระหว่างกันมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกับตัวเองและมีโอกาสมากกว่าคนที่มีพ่อแม่ชาวยิวสองคนที่จะเรียกตัวเองว่าเคร่งศาสนาว่าไม่มีพระเจ้า ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า หรือเป็นเพียง "ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ" [28]ในกฎหมายยิวออร์โธดอกซ์เด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่ใช่ชาวยิว (แม้ว่าพวกเขาอาจมีพ่อเป็นชาวยิว) ไม่ถือว่าเป็นชาวยิว อีกต่อไป. อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายของอิสราเอล การที่พ่อแม่คนใดคนหนึ่งเป็นชาวยิวก็เพียงพอแล้วสำหรับคู่สมรสและบุตรของเขาที่จะได้รับสิทธิการเป็นพลเมือง ภายใต้กฎหมายการกลับมาของอิสราเอล [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในอิสราเอลฮิตโบเลลุตเป็นคำที่เสื่อมเสียซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่ออ้างถึงคู่รักต่างศาสนาที่มีอคติซึ่งอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพวกต่อต้านไซออนิสต์หรือต่อต้านชาวอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นมุสลิมหรือถูกระบุว่าเป็นชาวปาเลสไตน์หรืออาหรับ [2]

การโต้วาทีร่วมสมัย

นับตั้งแต่ชาวยิวบางคนละทิ้งประเพณีดั้งเดิมของชาวยิว ในตอนแรก เพื่อเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกแบบฆราวาสสมัยใหม่ ในยุคแห่งการตรัสรู้ ชาวยิวที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าได้ประณามพวกเขาที่ละทิ้งชาวยิว นักโต้เถียงชาวยิวมีส่วนร่วมในการอภิปรายหลายครั้งเกี่ยวกับการดูดกลืนชาวยิว ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ชาวยิวบันทึกกระบวนการนี้ [29]จากการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกลืนกลมกลืนของชาวยิวที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยไฮฟาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 เบลา วาโก นักประวัติศาสตร์ชาวโรมาโน- ฮังการี เอกสารเหล่านี้ส่วนใหญ่ยอมรับลัทธิไซออนิสต์ สมการกลืนกับกลุ่มชาวยิวหายสาบสูญ [29]เมื่อพิจารณาของสะสม Marsha L. Rozenblit กล่าวว่า: "ชาวยิวที่นับถือศาสนามองว่าผู้ที่หลอมรวมเข้ากับความสยองขวัญ และไซออนิสต์รณรงค์ต่อต้านการกลืนเป็นเสมือนการทรยศ ด้วยเหตุนี้ คำว่า การดูดซึม จึงใช้อย่างภาคภูมิใจโดยผู้ที่แสวงหาการรวมเข้ากับ สังคมยุโรปกลายเป็นคำดูถูกเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนต่อคนต่างชาติวัฒนธรรม สัญญาณของการปฏิเสธการเชื่อมโยงทั้งหมดกับประวัติศาสตร์ร่วมกันและชะตากรรมของชาวยิว อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์และนักสังคมวิทยาสมัยใหม่ได้ช่วยเหลือคำนี้จากความหมายเชิงลบ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันชาวยิวไปสู่การรวมตัว สิ่งที่สกัดกั้นการผสมกลมกลืนอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อจำกัดที่ชาวยิวเองวางไว้ในกระบวนการเพื่อที่จะเป็นทั้งสองอย่าง ชาวยุโรปและชาวยิว" [29] งานเขียนของMilton Gordon เรื่อง Assimilation in American Life (1964) นิยามการผสมกลมกลืนเป็นความต่อเนื่องซึ่งวัฒนธรรม(หมายถึง 'การยอมรับรูปแบบวัฒนธรรมภายนอกดังกล่าวของสังคมใหญ่ เช่น ภาษา การแต่งกาย รสนิยมการพักผ่อนหย่อนใจ และมุมมองทางการเมือง') เป็นระยะแรก กอร์ดอนแย้งว่าการรวมกันของสังคมเจ้าบ้านที่เปิดกว้างและ อัตรา การแต่งงานระหว่างศาสนา สูง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผสมกลมกลืนทั้งหมด เนื่องจากชาวยิวในยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่ละเว้นจากสิ่งที่กอร์ดอนเรียกว่า "การผสมกลมกลืนทางโครงสร้าง" ('การสร้างมิตรภาพและการติดต่ออื่น ๆ เป็นหลักกับสมาชิกของสังคมเจ้าบ้าน') พวกเขาจึง 'ได้รับการปลูกฝัง' แต่แทบไม่สูญเสียความเป็นยิว [29]โดยรวมแล้ว Rozenblit สรุปว่าคอลเลกชั่นปี 1981 นั้น 'น่าสนใจ' แต่ 'เป็นการปฏิบัติที่อ่อนแอต่อการดูดกลืนชาวยิว' โดยอ้างถึงการขาดคำจำกัดความที่ดีของปรากฏการณ์ ซึ่งหมายความว่านักวิชาการกำลังพูดข้ามหน้ากัน [29]

การดูดซึมเป็นสาเหตุหลักสำหรับการหดตัวของประชากรชาวยิวเกือบทั้งหมดในประเทศตะวันตกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง [ ต้องการอ้างอิง ]การหดตัวนี้เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเงียบ ๆ (เมื่อเปรียบเทียบกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง) โดย นักกิจกรรม เผยแพร่ศาสนายิวออร์ โธดอกซ์ เช่น รับบีเอฟราอิม บุชวัลด์จากโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชาวยิวแห่งชาติ [30]Buchwald กล่าวในปี 1992 ว่าชุมชนชาวยิวจะไม่เป็นที่จดจำในอีก 25 ถึง 30 ปี โดยกล่าวว่า: 'เราต้องแน่ใจว่าเยาวชนชาวยิว (...) จะ [ได้รับแรงบันดาลใจ] ให้ใช้ชีวิตแบบชาวยิว (...) ถ้าเราไม่แบ่งปันกับเยาวชนชาวยิวของเราในความงามและความหมายของชีวิตชาวยิวและมรดกของชาวยิว (...) ฮิตเลอร์จะได้รับชัยชนะ' [30]จากการสำรวจประชากรชาวยิวแห่งชาติ ปี 2543-2544 จากปี 2539 ชาวยิวอเมริกัน 47% แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว [31]การสำรวจของ NJPS กล่าวว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการแต่งงานระหว่างกันในระดับที่ต่ำกว่า [32]

ในการดูดซึมและชุมชน: ชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่สิบเก้า Marion Kaplan อธิบายวิธีการรักษาอัตลักษณ์ของชาวยิวและวิธีสร้างอัตลักษณ์ของชาวยิวเยอรมัน โดยเฉพาะผ่านสตรีชาวยิวและการกระทำของพวกเขาภายในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา ผู้หญิงชาวยิวให้ความสำคัญอย่างมากกับวัฒนธรรมและศาสนาของพวกเขาโดยเสริมประเพณีของพวกเขา พวกเขาทำสิ่งนี้ได้โดยการปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมของชาวยิวอย่างต่อเนื่อง เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวในเย็นวันศุกร์ และวันหยุดตามปฏิทินของชาวยิว การยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อศาสนายูดายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ของชาวยิวภายในครัวเรือน [33]Kaplan ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของครอบครัวและชุมชน ครอบครัวที่แน่นแฟ้นมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อกัน ความรู้สึกของชุมชนที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้พวกเขาปกป้องและรักษาวัฒนธรรมของพวกเขา อย่างไรก็ตาม วิธีที่ชาวยิวปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมสามารถเห็นได้จากวิธีที่ผู้หญิงชาวยิวเลี้ยงดูลูก ๆ ของพวกเขาในเยอรมนี พวกเขาสนับสนุนให้พวกเขาเล่นกีฬา เรียนเครื่องดนตรี และอ่านนิทานเยอรมันให้พวกเขาฟัง ผู้หญิงชาวยิวยังสมัครรับวารสารเยอรมันตามสไตล์แฟชั่นและข่าวสาร [34]

ในหนังสือของPaula Hyman เรื่อง The Jewish of Modern Franceแสดงให้เห็นว่าการผสมกลมกลืนของชาวยิวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสทำให้พวกเขารวมเข้ากับชุมชนได้ คำว่าการดูดกลืนขึ้นอยู่กับคำสมัยใหม่ สันนิษฐานว่าการดูดซึมเป็น "สะท้อนให้เห็นถึงการแทนที่ของอัตลักษณ์ฝรั่งเศสสำหรับชาวยิว" [35]มีความเชื่อกันว่ามุมมองที่เรียบง่ายนี้ไม่ได้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชาวยิวและชาวฝรั่งเศส ชาวยิวต้องปกป้องความชอบธรรมของตนอย่างต่อเนื่องในฐานะชนกลุ่มน้อยในฝรั่งเศส ในขณะที่คนส่วนใหญ่เชื่อมโยงการผสมกลมกลืนเป็นคำเชิงลบ "พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ดูดซับวัฒนธรรมฝรั่งเศสชนชั้นกลางเท่านั้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในการสร้างมันด้วย" [35]ชาวยิวมีส่วนร่วมในสังคมฝรั่งเศสโดยมีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคมเช่นรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในหนังสือของเธอ Hyman ช่วยยกตัวอย่างที่แสดงถึงการบูรณาการในสังคมฝรั่งเศส เริ่มต้นด้วยความร่วมมือของรัฐฝรั่งเศส ชาวยิวสามารถรักษาเครือข่ายของสถาบันชุมชนในระบบของคณะที่ทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและเสริมความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวยิว องค์กรเหล่านี้ยังช่วยสนับสนุนการดำรงอยู่ของสถาบันชาวยิวที่เฉพาะเจาะจง สถาบันเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลแก่ชาวยิวผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ ตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาของชาวยิวสมัยใหม่ เช่นเดียวกับการขยายการศึกษาเพิ่มเติมของชาวยิวให้กับเด็กชาวยิวที่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แม้ว่าชาวยิวจะมีส่วนร่วมอย่างมากในทุกระดับของสังคมฝรั่งเศส – รัฐบาล มหาวิทยาลัย และอาชีพ – ชาวยิวส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสเลือกที่จะแต่งงานและฝังศพในฐานะชาวยิว [35]นี่เป็นการชี้แจงว่าชาวยิวไม่ได้หลอมรวมเข้ากับสังคมฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ และไม่ต้องการให้สถาบันของตนหายไป และ/หรือการผสานทางชีวภาพกับสังคมฝรั่งเศส [35]

เรื่อง The Transformation of German Jewry 1780-1840ของDavid Sorkinประเมินสิ่งที่ควรเป็นกระบวนการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากชาวยิวมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมากเมื่อพวกเขารับเอาวัฒนธรรมทางโลกของเยอรมันและอุดมคติของปัจเจกนิยมของชนชั้นนายทุนที่เรียกว่าBildung ในทางกลับกัน วัฒนธรรมย่อย เยอรมัน-ยิว ที่แยกจากกัน พัฒนาขึ้นในขณะที่การปลดปล่อยล้าหลัง Sorkin แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ไร้ผลของชาวยิวที่จะอดทนเพราะการปฏิเสธตนเองในระดับใดจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ยอมรับของคู่หูของพวกเขาในท้ายที่สุด [16]

ความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์-ยิว

คำถามเกี่ยวกับการดูดกลืนชาวยิวเป็นหัวข้อที่น่ากังวลสำหรับผู้นำทางศาสนาทั้งชาวยิวและชาวคริสต์ นิกาย คริสเตียนก้าวหน้าจำนวนหนึ่งได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าจะไม่เผยแพร่ศาสนายิว อีกต่อไป [36] [37] [38]

ยุโรปคริสเตียนยุคแรกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเวลาและสถานที่ที่ชาวยิวและคริสเตียนสามารถมารวมกันได้ในขณะที่อยู่ร่วมกันในสังคมและสร้างสรรค์ท่ามกลางการประหัตประหาร พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดในบางพื้นที่ซึ่งผู้นำจากทั้งสองจะกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาหนึ่งที่มีต่ออีกศาสนาหนึ่ง กษัตริย์คริสเตียนที่ดูแลเมืองที่กำลังเติบโตจะเชิญพ่อค้าชาวยิวมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีรูปแบบการขับไล่และการเชิญใหม่ที่ทำให้ทั้งสองสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสนิทสนมในเมืองเล็ก ๆ ทั่วยุโรป หลุยส์ผู้เคร่งศาสนา บุตรชายของชาร์เลอมาญในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนแรกที่ทิ้งคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของพ่อค้าชาวยิว [39]

ในสเปนและโปรตุเกสหลังศตวรรษที่ 15 มีการโต้เถียงกันเรื่องความจริงใจของชาวยูดี-คาทอลิกชาวไอบีเรียที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสภายใต้ความเจ็บปวดจากการถูกขับไล่ออกจากคาบสมุทร [40]ในสเปนและโปรตุเกส ลูกหลานของชาวอาหรับชาวทุ่งและชาวยิว ( moriscosและmarranos ) ถูกห้ามจากบางสมาคม ตำแหน่งในพระสงฆ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้อพยพไปยังละตินอเมริกา ( limpieza de sangre ) . ระบบการเลือกปฏิบัติในยุคแรกนี้อ่อนแอกว่าในละตินอเมริกาเนื่องจากสถานะทางสังคมที่ทาสในแอฟริกาแถบ Sub-Saharan มี ซึ่งต่ำกว่าคริสเตียนใหม่จากโลกเก่า มากซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดูดซับองค์ประกอบเหล่านี้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่กำลังพัฒนา ของโลกใหม่ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ค ริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้ดึงดูดชาวยิวบางคน เช่นอีดิธ สไตน์ , อิสราเอล ซอลลี , [41] อีริช ฟอน สโตรไฮม์และฌอง-มารี ลัสตีเกอร์ [42]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น "YIVO | การดูดซึม" . www.yivoencyclopedia.org _ สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2559 .
 2. อรรถa bc d e f g Endelman, Todd M. (2015) . ออกจากคอกชาวยิว: การกลับใจใหม่และการดูดกลืนอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ชาวยิวสมัยใหม่ พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 16. ไอเอสบีเอ็น 9781400866380. สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2564 .
 3. อรรถa bc d e f g h โมนิก้า ริชาร์ซ (13 ตุลาคม 2555 ) "ประวัติศาสตร์ของชาวยิวในยุโรปในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบ" ( PDF) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม2012 สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2561 .
 4. ซิลเบอร์สไตน์, ลอเรนซ์ เจ. (2013). การโต้วาทีของ Postzionism: ความรู้และอำนาจในวัฒนธรรมอิสราเอล อาบิงดัน: เลดจ์ หน้า 120. ไอเอสบีเอ็น 9781136663864. สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2564 . ฝรั่งเศสและความเป็นฝรั่งเศสมาจากรากเหง้าเดียวกัน แต่ศาสนายูดายและความเป็นอิสราเอลเป็นคนละเรื่องกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันสนับสนุนde-Judaizationและ de-Zionization ของอิสราเอล... ฉันขอคำจำกัดความใหม่ของคำว่า 'Israeli' เพื่อที่จะรวมถึงฉันด้วย คำจำกัดความในเงื่อนไขของดินแดนที่คุณบิดเบือน เพราะคุณกำลังมองจากมุมมองของชาวยิว
 5. ริบิคอฟฟ์, อับราฮัม (1964). “อัตลักษณ์ชาวยิวในสหภาพโซเวียต” . บันทึกของรัฐสภา: การดำเนินการและการอภิปรายของรัฐสภาครั้งที่ 88 ช่วงที่สอง เล่มที่ 110 หมายเลข 58–69 . วอชิงตัน ดีซี: สำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ หน้า 6787 . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2564 . พวกเราชาวยิวเป็นผู้เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์และความหมายของการประหัตประหาร (...) เวลานี้ [พ.ศ. 2507] ในสหภาพโซเวียต ชาวยิว 3 ล้านคน—หนึ่งในสี่ของจำนวนของเรา ซึ่งเป็นชุมชนชาวยิวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก—อยู่ภายใต้นโยบายอันชั่วร้ายของการขัดสีที่บั่นทอนจิตวิญญาณของพวกเขา หากข้าพเจ้าจะสรุปสถานการณ์ด้วยคำสามคำ ก็คงจะเป็น—การกีดกันการเลือกปฏิบัติ. สามคำนี้เป็นหัวใจของปัญหาอัตลักษณ์ชาวยิวในสหภาพโซเวียต
 6. ลองเกอริช, ปีเตอร์ (2010). ความหายนะ: การ ประหัตประหารของนาซีและการสังหารชาวยิว อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 172. ไอเอสบีเอ็น 9780191613470. สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2564 .
 7. ชาฟีร์, ไมเคิล (2555). "การปฏิเสธโชอาห์ในยุโรปตะวันออกหลังคอมมิวนิสต์" . การปฏิเสธความหายนะ: การเมืองแห่งความไม่บริสุทธิ์ เบอร์ลิน: Walter de Gruyter. หน้า 27–28. ไอเอสบีเอ็น 9783110288216. สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2564 .
 8. ^ ทำไมอาหารของคนต่างชาติจึงถูกห้ามในศาสนายูดาย? ใน Peninei Halakhaโดยรับบี Eliezer Melamed
 9. อรรถa b c d อี ลีโอ สโตน, อิลคิน กัมบาร์, เดวินอย่างเป็นทางการ, โนแลน คาริมอฟ, ยาอิซ โบซาน, มูรัต คัน ยาบาซัน (4 มีนาคม 2021) "กบฏ Maccabean – กบฏต่อต้านกรีกในสารคดีจูเดีย" . กษัตริย์และนายพล . ยูทูบ. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 พฤศจิกายน2021 สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2564 .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 10. ^ Encarta Winkler Prince Encyclopaedia (1993–2002) sv "Jews §2.2.1 การจลาจลและอิสรภาพ" Microsoft Corporation/เดอะสเปกตรัม
 11. Encarta Winkler Prince Encyclopaedia (1993–2002) sv "ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย" Microsoft Corporation/เดอะสเปกตรัม
 12. บรรณาธิการสารานุกรมบริแทนนิกา (12 ธันวาคม 2551) "ภูมิปัญญาของโซโลมอน" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2564 .
 13. ชาร์ลส์เวิร์ธ, เจมส์ เอช. (2010). Pseudepigrapha พันธสัญญาเดิม พีบอดี แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน หน้า 510–512, 532–534, 625–627 ไอเอสบีเอ็น 9781598564907. สืบค้นเมื่อ5 มกราคม 2564 .
 14. ซิดนี่ ไวท์ ครอว์ฟอร์ด (มกราคม 2543) "นอกเหนือจากเอสเธอร์" . DigitalCommons@มหาวิทยาลัยเนแบรสกา -ลินคอล์น มหาวิทยาลัยเนแบรสกา- ลินคอล์น สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2564 .
 15. Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) sv "Josephus Flavius" Microsoft Corporation/Het สเปกตรัม
 16. อรรถเป็น ซอร์กิน เดวิด (2530) การเปลี่ยนแปลงของชาวยิวในเยอรมัน ค.ศ. 1780-1840 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 5. ผู้ร่วมอุดมการณ์จึงมองเห็นการกำเนิดใหม่ของชาวยิวเยอรมันซึ่งจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน แต่จะนำไปสู่การก่อตัวของชาวยิวประเภทใหม่ตามอุดมคติของมนุษย์
 17. อรรถเป็น เอนเดลแมน, ทอดด์ เอ็ม. (2015). "7. ไม่ใช่ยิวหรือคริสเตียน ศาสนาใหม่ ลัทธิใหม่" ออกจากคอกชาวยิว: การกลับใจใหม่และการดูดกลืนอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์ชาวยิวสมัยใหม่ พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 275. ดอย : 10.1515/9781400866380-010 . ไอเอสบีเอ็น 9781400866380. สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2564 .
 18. อรรถเป็น c d คาราดี วิกเตอร์ (2547) ชาวยิวในยุโรปยุคใหม่: โครงร่างประวัติศาสตร์สังคม แปลโดย ทิม วิลคินสัน บูดาเปสต์: Central Euoprean University Press. หน้า 197–201 ไอเอสบีเอ็น 9789639241527. สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2564 .
 19. เบเซอร์, เฟรดเดอริก ซี. (2018). แฮร์มันน์ โคเฮน: ชีวประวัติทางปัญญา . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 334. ไอเอสบีเอ็น 9780198828167. สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2564 .
 20. อรรถเป็น ฮาร์ต, มิทเชล บี. (1999). "วิทยาศาสตร์เชื้อชาติ สังคมศาสตร์ และการเมืองของการกลืนกินชาวยิว". ไอซิ90 (2): 268–297. ดอย : 10.1086/384324 . จสท237051 . S2CID 143667571 _  
 21. อรรถa b โจนาธาน ดี. ซาร์นา และ โจนาธาน โกลเด้น "ประสบการณ์ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวในศตวรรษที่ 20: การต่อต้านชาวยิวและการกลืนกิน ศตวรรษที่ 20 " Divining America: ศาสนาในประวัติศาสตร์อเมริกา . ศูนย์มนุษยศาสตร์แห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2564 .
 22. อรรถเป็น "ขวด เลวี่" . บีดับเบิลยูเอสเอ พจนานุกรมชีวประวัติสังคมนิยมและขบวนการแรงงานในเนเธอร์แลนด์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 26 กันยายน2015 สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2558 .
 23. ^ "คน > ขวดเหล้ายาโคบ" . ถึงยิวอัมสเตอร์ดัม Joodsamsterdam.nl. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม2554 สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2558 .
 24. ^ ขวด เลวี (2474) น้ำและไฟ . อัมสเตอร์ดัม: Fles and Company. หน้า 9–15.
 25. a b Gans, E. E. (1999). ความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สร้างชีวิต การศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวยิวสังคมประชาธิปไตยและสังคมนิยมไซออนิส ต์ในเนเธอร์แลนด์ UvA DARE (คลังวิชาการดิจิทัล) . มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม. ไอเอสบีเอ็น 9789050001281. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 25 กันยายน2558 สืบค้นเมื่อ27 กันยายน 2558 .
 26. ^ อิสราเอล, เจฟฟรีย์. "สิ่งที่พระเยซูหมายถึงชาวยิวในศตวรรษที่ 21" . คิดใหญ่. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2560 .
 27. ^ "'ศาสนายูดายไม่ควรมีชีวิตอยู่เพียงเพราะชาวยิวกลัวสิ่งอื่นใด'" . ฮาเร็ตซ์
 28. ^ "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวยิวแต่งงานระหว่างชาติ" .
 29. อรรถเป็น bc d อีf Rozenblit , Marsha E. (1981). "การทบทวนการผสมกลมกลืนของชาวยิวในยุคปัจจุบัน". สังคมศึกษายิว . 44 (3–4). จสท4467195 . 
 30. อรรถเป็น บุชวัลด์, เอฟราอิม . “ความหายนะกำลังฆ่าชาวยิวในอเมริกา” . njop.org . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 22 กรกฎาคม2547 สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565 .
 31. เซอร์เกล, จูลี เอ. "ความหายนะเงียบส่งเสียง" . ยิวโพสต์. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 .
 32. ^ "NJPS: การเปลี่ยนแปลงระหว่างการแต่งงาน" . สหชุมชนชาวยิว เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 สิงหาคม2547 สืบค้นเมื่อ21 กรกฎาคม 2547 .
 33. ^ Kaplan, Marion A. การผสมกลมกลืนและชุมชน: ชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่สิบเก้า . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 205.
 34. ^ Kaplan, Marion A. การผสมกลมกลืนและชุมชน: ชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่สิบเก้า . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 210.
 35. อรรถเป็น c d ไฮแมน พอลล่า (2542) ชาวยิวในฝรั่งเศสสมัยใหม่ เบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 57.
 36. ^ ข้อพิจารณาทั่วโลกเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างชาวยิวกับชาวคริสต์ (สภาคริสตจักรโลก)
 37. ^ Brockway, Allan R. "คริสเตียนควรพยายามเผยแพร่ศาสนายิวหรือไม่" . www.abrock.com _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 24 มกราคม2010 สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2561 .
 38. ^ นโยบายของคริสเตียนสายฉีดและเสรีนิยมต่อการเผยแพร่ศาสนายิว (religioustolerance.org)
 39. มาร์คัส, อีวาน (2545). Symbiosis ยิว-คริสต์ ช็อก หน้า 453, 449. ไอเอสบีเอ็น 0805212019.
 40. ^ "ชาวยิวคาทอลิกที่มีชื่อเสียง" . www.adherents.com _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 28 ตุลาคม2548 สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2561 .{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 41. นิวแมน 1945 , พี. 135.
 42. จอห์น ตาเกลียบูผู้นำคาทอลิกฝรั่งเศส พระคาร์ดินัลฌอง-มารี ลุสติเกอร์ ถึงแก่อสัญกรรมที่ 80 ปี , International Herald Tribune , 6 สิงหาคม 2550

บรรณานุกรม

 • แฟรงเคิล, โจนาธาน ; ซิปสไตน์, สตีเวน เจ. (1992). การดูดซึมและชุมชน: ชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่สิบเก้า สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.

ลิงค์ภายนอก

0.063127040863037