ผู้เผยพระวจนะเท็จ

ปีศาจกระซิบกับมาร; รายละเอียดจากคำเทศนาและการกระทำของกลุ่มต่อต้านพระคริสต์ Luca Signorelli , 1501, Orvieto Cathedral

ในศาสนาผู้เผยพระวจนะเท็จคือบุคคลที่อ้างว่าได้รับของประทานแห่งคำพยากรณ์หรือการดลใจ จาก สวรรค์อย่างผิดๆ หรือพูดแทนพระเจ้า บ่อยครั้ง คน ที่บางคนถือว่าเป็น " ผู้เผยพระวจนะ ที่แท้จริง" ก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็น "ผู้เผยพระวจนะเท็จ" ในเวลาเดียวกัน แม้จะอยู่ในศาสนาเดียวกับ "ผู้เผยพระวจนะ" ก็ตาม ในความหมายที่กว้างกว่านั้นก็คือใครก็ตามที่อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องพิเศษกับเทพโดยที่ไม่มีมันและตั้งตัวเขาเองเป็นแหล่งของจิตวิญญาณ เป็นผู้มีอำนาจ นักเทศน์ หรือครู ในทำนองเดียวกัน บางครั้งคำนี้ถูกนำไปใช้นอกศาสนาเพื่ออธิบายคนที่ส่งเสริมทฤษฎีที่ผู้พูดคิดว่าเป็นเท็จอย่างแรงกล้า

ศาสนาคริสต์

โลกาวินาศของคริสเตียนเกิดขึ้นจากชีวิตสาธารณะและการเทศนาของพระเยซู [1]ตลอดทั้งพันธสัญญาใหม่และงานเขียนที่ไม่มีหลักฐานของคริสเตียนยุคแรก บางเล่ม พระเยซูทรงเตือนเหล่าสาวกและอัครสาวกหลายครั้งทั้งผู้เผยพระวจนะเท็จและพระเมสสิยาห์เท็จ และผู้เชื่อมักถูกสั่ง ให้ระวังพวกเขาและเฝ้าระวัง [2] [3] [4]

พระกิตติคุณ

ในคำเทศนาบนภูเขา ( มัทธิว 7:15–20 ) พระเยซูทรงเตือนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเท็จ: [2] [3] [4]

“จงระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จซึ่งมาหาเจ้าในชุดเหมือนแกะ แต่ภายในเป็นหมาป่าดุร้าย เจ้าจะรู้จักพวกเขาได้จากผลของมัน องุ่นเก็บจากต้นหนาม หรือมะเดื่อจากต้นมีหนาม? ดังนั้น ต้นไม้ทุกต้นที่ดีย่อมให้ผลดี แต่ต้นเลว ต้นไม้ย่อมให้ผลชั่ว ต้นไม้ดีย่อมให้ผลชั่วไม่ได้ ต้นไม้เลวย่อมให้ผลดีไม่ได้ ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีย่อมถูกฟันและโยนเสียในไฟ ดังนี้แหละเจ้าจะรู้จักเขาด้วยผลของมัน"

พระกิตติคุณที่เป็นที่ยอมรับกล่าวถึงประเด็นเดียวกันว่าผู้เผยพระวจนะเท็จทำนายได้อย่างถูกต้อง และพระเยซูทรงทำนายการปรากฏในอนาคตของพระคริสต์เท็จและผู้เผยพระวจนะเท็จ โดยยืนยันว่าพวกเขาสามารถแสดงหมายสำคัญและปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น ในโอลิเวตวาทกรรมที่ให้ไว้บนภูเขามะกอกเทศ :

"พระเยซูจึงเริ่มตรัสกับพวกเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดหลงผิด คนเป็นอันมากจะมาในนามของเรา พูดว่าเราคือเขา!และเขาทั้งหลายจะชักนำให้หลงผิดเป็นอันมาก เมื่อพวกท่านได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนก เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงที่สุด [...] ถ้าผู้ใดพูดกับท่านว่าดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือดูเถิด พระองค์อยู่ที่นั่นอย่าเชื่อ พระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จจะลุกขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อชักนำผู้ที่ถูกเลือกให้หลงทาง ถ้าเป็นไปได้ แต่จงระวัง เราบอกทุกสิ่งแก่ท่านล่วงหน้าแล้ว” ( มาระโก 13:5–7 , 13:21–23 )
"จงระวังให้ดีว่าจะไม่มีใครทำให้คุณหลงทาง เพราะหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกล่าวว่าฉันคือพระคริสต์และพวกเขาจะนำคนจำนวนมากให้หลงทาง [...] และผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากจะเกิดขึ้นและนำหลายคนหลงผิด [. ..] ถ้าผู้ใดจะกล่าวแก่ท่านว่าดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นั่นจงอย่าเชื่อ เพราะพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จจะลุกขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์อันใหญ่หลวงเพื่อชักนำให้หลงผิด ถ้าเป็นไปได้แม้แต่ผู้ที่ได้รับเลือก ดูเถิด ฉันได้บอกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ถ้าเขากล่าวแก่ท่านว่าดูเถิด เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่าออกไป ถ้าพวกเขากล่าวว่าดูเถิด เขาอยู่ในห้องชั้นในจงออกไป ไม่เชื่อหรอก” ( มัทธิว 24:4–5 , 24:11 , 24:23–26 )

ในพระวรสารนักบุญลูกาพระเยซูทรงนำหลักจริยธรรมมาใช้กับเหล่าสาวกของพระองค์โดยใช้การเปรียบเทียบผู้เผยพระวจนะเท็จในพันธสัญญาเดิม:

"วิบัติแก่เจ้า เมื่อคนทั้งปวงยกย่องเจ้า เพราะบิดาของพวกเขาได้กระทำต่อผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ" ( ลูกา 6:26 )

กิจการและสาส์น

ในพระธรรมกิจการอัครสาวกเปาโลและบารนาบัสพบผู้เผยพระวจนะเท็จชื่อเอลีมาส บาร์เยซุสบนเกาะไซปรัส :

ทันใดนั้นหมอกและความมืดก็เข้าปกคลุมเขาและเขาก็เที่ยวหาคนจูงมือไป เมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ท่านกงสุลก็เชื่อ เพราะประหลาดใจในคำสั่งสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (กิจการ 13:6–12 )

เรื่องเฉพาะ นี้ยังตรงกับแบบจำลองที่พบในเฉลยธรรมบัญญัติ การอ้างสิทธิ์ในที่นี้คือ Elymas กำลังพยายามเปลี่ยนSergius Paulusจากศรัทธาที่แท้จริง เช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะเท็จที่อธิบายไว้ในข้อก่อนหน้านี้ ในข้อเหล่านี้ เราไม่เห็น Elymas ทำนายตามที่คำนี้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป ดังนั้นแบบจำลองจึงดูจะเหมาะกับสถานการณ์นี้ที่สุด

สาส์นฉบับที่สองของเปโตรเปรียบเทียบระหว่างผู้สอนเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ และวิธีที่ผู้เผยพระวจนะเท็จนำคำสอนเท็จในอดีตเข้ามา เหมือนกับผู้เผยพระวจนะเท็จในสมัยก่อน:

“แต่ผู้เผยพระวจนะเท็จก็เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จในหมู่พวกท่าน ผู้ซึ่งแอบนำลัทธินอกรีตที่ทำลายล้างเข้ามา แม้กระทั่งปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ซื้อพวกเขา นำมาซึ่งความพินาศอย่างรวดเร็ว และหลายคนจะติดตามความมักมากในกามของพวกเขา และ เพราะพวกเขา วิถีแห่งความจริงจะถูกประณาม และความโลภของพวกเขา พวกเขาจะหลอกใช้คุณด้วยคำพูดเท็จ ตั้งแต่อดีตกาล การประณามของพวกเขาไม่ได้เกียจคร้าน และความพินาศของพวกเขาก็ไม่ได้หลับใหล” ( 2 เปโตร 2:1–3 )

จดหมายฉบับแรกของยอห์นเตือนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ให้ทดสอบวิญญาณทุกดวงเพราะผู้เผยพระวจนะเท็จเหล่านี้: [2]

ท่านที่รัก อย่าเชื่อทุกวิญญาณ แต่จงทดสอบวิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกไปในโลก โดยเหตุนี้ท่านจึงรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์มี มาในเนื้อหนังเป็นของพระเจ้า และทุกวิญญาณที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจ้า นี่คือวิญญาณของปฏิปักษ์พระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่ากำลังจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกนี้แล้ว" ( 1 ยอห์น 4:1–3 )

ผู้เผยพระวจนะเท็จของวิวรณ์

ผู้เผยพระ วจนะเท็จในพันธสัญญาใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือผู้ที่กล่าวถึงในหนังสือวิวรณ์ ในที่สุด ผู้เผยพระวจนะเท็จก็ถูกโยนลงไปในทะเลสาบที่ลุกเป็นไฟพร้อมกับกำมะถันที่ลุกโชน :

สัตว์ร้ายถูกจับพร้อมกับผู้เผยพระวจนะเท็จซึ่งอยู่ต่อหน้ามันได้แสดงหมายสำคัญที่มันหลอกคนที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและผู้ที่บูชารูปของมัน ทั้งสองถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่เผาไหม้ด้วยกำมะถัน

และมารที่ล่อลวงพวกเขาถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถันซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเท็จอยู่ และจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

การกล่าวถึงผู้เผยพระวจนะเท็จอีกประการหนึ่งในพันธสัญญาใหม่คือ " วิญญาณต่อต้านพระคริสต์ที่ปฏิเสธพระบุตร" [5]ในพันธสัญญาใหม่ คำว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์ (กรีก: antikhristos ) ปรากฏอยู่ในสาส์นของ Johannine เป็นส่วนใหญ่ และในรูปพหูพจน์ ซึ่งหมายถึงผู้ที่ปฏิเสธและ/หรือไม่เชื่อในศาสนทูตของพระเยซู [5]คำว่าpseudochrist (กรีก: pseudokhristosความหมาย "พระเมสสิยาห์เทียมเท็จ") ที่คล้ายกันนี้ถูกใช้โดยพระเยซูในพระกิตติคุณ คำเหล่านี้ดูเหมือนจะหมายถึงประเภทของบุคคลมากกว่าบุคคลเดียว [5] [6] [7]

อิสลาม

คัมภีร์กุรอานระบุว่ามูฮัมหมัดเป็น " ตราประทับของผู้เผยพระวจนะ " และคนสุดท้ายและคนสุดท้ายของผู้เผยพระวจนะ[8]ซึ่งชาวมุสลิมนิกายสุหนี่และชีอะห์ กระแสหลัก เข้าใจว่าใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหม่หลังจากเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ . [9] มุมมองของ นักวิชาการมุสลิม กระแส หลักทั้งหมดจากทั้งนิกายสุหนี่และนิกายชีอะฮ์ ไม่ถือว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู (พระเยซู) เป็นการเสด็จมาของผู้เผยพระวจนะองค์ใหม่ เนื่องจากพระเมสสิยาห์แห่งอิสลามเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีอยู่แล้ว และจะปกครองโดย อัลกุรอานและสุนนะฮฺของมูฮัมหมัด ไม่มีการเปิดเผยหรือคำพยากรณ์ใหม่

Thawban ibn Kaidad เล่าว่ามูฮัมหมัดกล่าวว่า:

“จะมีดัจญาล 30 คนในหมู่ประชาชาติของฉัน แต่ละคนจะอ้างว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะ แต่ฉันเป็นคนสุดท้ายในบรรดาผู้เผยพระวจนะ (ตราประทับของผู้เผยพระวจนะ) และจะไม่มีนบีคนใดต่อจากฉัน”

—  เกี่ยวข้องโดยAhmad ibn Hanbalเป็นหะดิษที่ดี

Abu Hurairahเล่าว่ามูฮัมหมัดกล่าวว่า:

“วันอวสานจะไม่ถูกจัดตั้งขึ้น (1) จนกว่ากลุ่มใหญ่สองกลุ่มจะต่อสู้กัน ซึ่งจะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากทั้งสองฝ่าย และพวกเขาจะปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเดียวกัน (2) จนถึงประมาณสามสิบดัจญาล (ผู้กล่าวเท็จ) ) ปรากฏขึ้น และแต่ละคนจะอ้างว่าตนเป็นรอซูลของอัลลอฮ์..."

มูฮัมหมัดยังระบุด้วยว่า ดัจญาคนสุดท้ายเหล่านี้คือกลุ่มต่อต้านพระคริสต์อัล-มาซิห์ อัด-ดัจญาล ( อาหรับ : دجّال , โรมัน :  Al-Masīḥ อัด-ดัจญาลแปลตรงตัวว่า 'เมสสิยาห์จอมหลอกลวง' ) [10] Dajjal ไม่เคยกล่าวถึงในอัลกุรอาน แต่เขาถูกกล่าวถึงและอธิบายไว้ในวรรณกรรมḥadīth [10]เช่นเดียวกับในศาสนาคริสต์ กล่าวกันว่า Dajjal โผล่ออกมาทางทิศตะวันออก แม้ว่าตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาต่างๆ [11] Dajjal จะเลียนแบบปาฏิหาริย์ที่ดำเนินการโดยʿĪsā(พระเยซู) เช่นการรักษาคนป่วยและปลุกคนตาย การกระทำอย่างหลังทำโดยความช่วยเหลือของปีศาจ ( ไชยาทีน ) เขาจะหลอกลวงผู้คนมากมาย เช่น ช่างทอผ้า หมอผี คนครึ่งวรรณะ และลูกโสเภณี แต่ผู้ติดตามของเขาส่วนใหญ่จะเป็นชาวยิว [11]ตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกาวินาศของอิสลามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนวันพิพากษาจะดำเนินไปตามลำดับต่อไปนี้:

11 หะดีษยังรายงานเกี่ยวกับ " สัญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่า " ของจุดจบ ซึ่งรวมถึงการปรากฏตัวของกลุ่มต่อต้านพระคริสต์ (ดัจญาล)และการปรากฏขึ้นอีกครั้งของผู้เผยพระวจนะอีซาเพื่อร่วมรบกับเขาที่ดับบิกในซีเรียเช่นเดียวกับการมาถึงของมาห์ดี , "ผู้นำทาง" ดังที่ หะดีษอีกบทหนึ่งของอะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบกล่าวไว้ว่า “ผู้ติดตามดัจญาลส่วนใหญ่เป็นชาวยิวและเป็นลูกของการผิดประเวณี ดัจญาลจะถูกสังหารในซีเรีย ที่ทางผ่านที่เรียกว่า Afiq หลังจากผ่านไปสามชั่วโมงจากวันนั้น โดยมือของพระเยซู" [12]

Samra ibn Jundabรายงานว่าครั้งหนึ่งมูฮัมหมัดในขณะที่กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีโอกาสเกิดสุริยุปราคากล่าวว่า:

"โดยแท้จริง อัลลอฮ์ ชั่วโมงสุดท้ายจะไม่มาจนกว่า 30 ดัจญาลจะปรากฎ และสุดท้ายจะเป็นพระเมสสิยาห์เทียมตาเดียว"

—  เกี่ยวข้องโดยอิหม่ามอะหฺมัดและอิหม่ามตาบารานีว่าเป็นหะดิษที่ดี

อนัส อิบนุ มาลิก เล่าว่า มุฮัมมัดกล่าวว่า :

ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดที่ไม่เตือนประชาชาติอุละมาอฺในเรื่องคนโกหกตาเดียวคนนั้น ดูเถิด เขามีตาเดียว และพระเจ้าของเธอมิได้มีตาเดียว บนหน้าผากของเขามีตัวอักษร k fr (กาฟีร์)

ดัจญาลตาบอดข้างหนึ่ง และมีเขียนคำว่า "กาฟีร์" ระหว่างดวงตาของเขา จากนั้นเขาสะกดคำว่า kfr ซึ่งมุสลิมทุกคนสามารถอ่านได้

อิหม่ามมะห์ดี ( อาหรับ : ٱلْمَهْدِيّ , โรมัน :  al-Mahdī , แปลว่า "ผู้ชี้นำที่ถูกต้อง") คือผู้ไถ่บาปตามศาสนาอิสลาม [14]เช่นเดียวกับ Dajjal [10]ไม่เคยกล่าวถึง Mahdi ในอัลกุรอาน แต่คำอธิบายของเขาสามารถพบได้ใน วรรณกรรม ḥadīth ; [14]ตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกาวินาศของอิสลาม เขาจะปรากฏตัวบนโลกก่อนวันพิพากษา [10] [12] [15] [16]ในเวลาแห่งการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ , [17]ผู้เผยพระวจนะ ʿĪsā จะกลับมาเพื่อเอาชนะและสังหาร al-Masih ad-Dajjal [10] [12] [18]ชาวมุสลิมเชื่อว่าทั้ง ʿĪsā และ Mahdi จะกำจัดโลกแห่งความอธรรม ความอยุติธรรม และการปกครองแบบเผด็จการ ทำให้เกิดความสงบสุข [19]ในที่สุด Dajjal จะถูกสังหารโดย Mahdi และ ʿĪsā ที่ประตูเมืองLudซึ่งเมื่อเห็น Dajjal จะทำให้เขาละลายอย่างช้าๆ (เหมือนเกลือในน้ำ) [11]

ศาสนายูดาย

พระเยซูถูกปฏิเสธในทุกแขนงของศาสนายูดายในฐานะผู้อ้างสิทธิ์พระเมสสิยาห์ชาวยิว ที่ล้มเหลว และเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ [20] [21] [22]

“หากผู้เผยพระวจนะหรือผู้ทำนายความฝันมาปรากฏในหมู่พวกท่านและแจ้งหมายสำคัญหรือความอัศจรรย์แก่ท่าน และหากสัญญาณหรือการอัศจรรย์ที่เขาพูดเกิดขึ้น และเขากล่าวว่า 'ให้เราติดตามเทพเจ้าอื่น ๆ' (เทพเจ้าที่คุณไม่รู้จัก) 'และให้เราบูชามัน' คุณต้องไม่ฟังคำของผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันนั้น พระยาห์เวห์ พระเจ้าของคุณกำลังทดสอบคุณเพื่อดูว่าคุณรักพระองค์อย่างสุดใจและสุดกำลังของคุณหรือไม่ วิญญาณ นี่คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของคุณที่คุณต้องปฏิบัติตาม และคุณต้องเคารพพระองค์ รักษาคำสั่งของเขาและเชื่อฟังพระองค์ ปรนนิบัติพระองค์และยึดมั่นในพระองค์ ผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันนั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะเขาสั่งสอนการกบฏต่อพระเจ้า พระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากอียิปต์และไถ่ท่านออกจากดินแดนทาส พระองค์ทรงพยายามให้ท่านหันเหจากแนวทางที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาให้ท่านทำตามเจ้าจงกำจัดความชั่วเสียจากหมู่พวกเจ้า" (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1–5 )

Books of Kingsบันทึกเรื่องราวที่ผู้เผยพระวจนะมีคายาห์พรรณนาถึงพระเจ้าว่าขอข้อมูลจากคำแนะนำจากสวรรค์ว่าควรทำอย่างไรกับศาลของผู้เผยพระวจนะเทียม ภายใต้การบังคับขู่เข็ญจากอาหับ คำอธิบายนี้บันทึกไว้ใน1 พงศ์กษัตริย์ 22:19–23 :

มีคายาห์พูดต่อไปว่า 'เพราะฉะนั้นจงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์ของพระองค์พร้อมกับบริวารแห่งสวรรค์ยืนล้อมรอบพระองค์ทั้งทางขวาและทางซ้าย' และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า 'ใครจะล่อลวงอาหับให้โจมตีราโมทกิเลอาดและไปตายที่นั่น'"
"คนหนึ่งเสนอเรื่องนี้และอีกคนหนึ่งเสนอว่า ในที่สุด วิญญาณก็ออกมายืนต่อหน้าพระเจ้าและพูดว่า 'ฉันจะล่อลวงเขา'"
"'โดยวิธีใด' พระเจ้าตรัสถาม”
"'ฉันจะออกไปและเป็นวิญญาณมุสาในปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดของเขา' เขากล่าว"
"'เจ้าจะล่อลวงเขาได้สำเร็จ' พระเจ้าตรัส 'จงไปทำมัน'"
"บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใส่วิญญาณมุสาไว้ในปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดของท่านแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประกาศภัยพิบัติแก่ท่าน"

เป็นไปได้ว่ามีคายาห์ต้องการพรรณนาถึงผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จว่าเป็นการทดสอบจาก YHWH นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าเป็นการดูหมิ่นผู้เผยพระวจนะของอาหับ เช่น เศเดคียาห์ บุตรเคนาอะนาห์ [23]

บทลงโทษสำหรับการพยากรณ์เท็จ รวมทั้งการพูดในนามของพระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ YHWH หรือการพูดในนามของ YHWH อย่างทะนงตนคือความตาย ( เฉลยธรรมบัญญัติ 18:20 ) ในทำนองเดียวกัน หากผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ในพระนามของ YHWH แล้วไม่เกิดขึ้น นั่นเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้รับหน้าที่จาก YHWH และประชาชนไม่จำเป็นต้องกลัวผู้เผยพระวจนะเท็จ (ฉธบ. 18:22 )

คำภาษากรีกของชาวยิว Koine pseudoprophetesเกิดขึ้นในSeptuagint ( เยเรมีย์ 6:13 , 33:8-11 , 34:9 , 36:1-8 , เศคาริยาห์ 13:2 ); Flavius ​​Josephus ( โบราณวัตถุของชาวยิว 8-13-1, 10-7-3, สงครามชาวยิว 6-5-2); และฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย ( กฎเฉพาะ 3:8) นักเขียนนอกรีตคลาสสิกใช้คำว่า pseudomantis

การใช้นอกศาสนา

คำว่าผู้เผยพระวจนะเท็จบางครั้งถูกนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้ทางศาสนา เพื่ออธิบายถึงผู้สนับสนุนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการเมือง ซึ่งผู้เขียนวลีนี้คิดว่าเป็นเท็จ หนังสือAutism's False Prophets ของ Paul Offit ในปี 2008 ใช้วลีนี้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีและการรักษาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ เช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนระหว่างthiomersal กับวัคซีนและการบำบัดด้วยคีเลชั่[24]หนังสือ Ecoscam ของRonald Bailey ในปี 1993 : The False Prophets of Ecological Apocalypseใช้วลีนี้เพื่อส่งเสริมภาวะโลกร้อน สมมติฐาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 เบลีย์เปลี่ยนใจโดยเขียนว่า [25]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. โรว์แลนด์, คริสโตเฟอร์ (2553) [2550]. "ตอนที่ 1: ประวัติศาสตร์โลกาวินาศ – โลกาวินาศของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่" . ใน Walls เจอร์รี แอล. (เอ็ด) คู่มือ Eschatology ของ Oxford อ็อกซ์ฟอร์ดและนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 56–73. ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780195170498.013.0004 (ไม่ใช้งาน 31 ธันวาคม 2565) ไอเอสบีเอ็น 9780195170498. LCCN  2006032576 . S2CID  171574084 _ : CS1 maint: DOI ไม่มีการใช้งาน ณ เดือนธันวาคม 2022 ( ลิงก์ ){{cite book}}
 2. อรรถabc Aune เดวิดอี. ( 2526 ) "คำพยากรณ์ของพระเยซู: เปิดโปงผู้เผยพระวจนะเท็จ" . คำทำนายในศาสนาคริสต์ยุคแรกและโลกเมดิเตอร์เรเนียนโบราณ . แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน : Wm. บี เอิร์ดแมน หน้า 222–229. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-0635-2. OCLC9555379  . _
 3. อรรถเป็น แช ยัง เอส. (2549). “มัทธิว 7:15: ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จในชุดแกะ” . พระเยซูในฐานะผู้เลี้ยงแกะแบบดาวิดเชิงวิบัติ: การศึกษาในพันธสัญญาเดิม ศาสนายูดายในพระวิหารที่สอง และในพระกิตติคุณของมัทธิการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ ชุดที่ 2 เล่มที่ 216. Tubingen : Mohr Siebeck หน้า 234–236. ไอเอสบีเอ็น 978-3-16-148876-4. ISSN  0340-9570 .
 4. อรรถเป็น ฝรั่งเศส, Richard T. (2007). "ฉากที่ 2: ผู้เผยพระวจนะเท็จ" . พระวรสารนักบุญมัทธิว . แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกนและเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร : Wm. บี เอิร์ดแมน หน้า 289–291. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2501-8. LCCN  2007013488 .
 5. อรรถabc เค ลลี่ เฮ รี่เอ. (2549) "คติ: ปีศาจในสาส์นของจอห์น" . ซาตาน: ชีวประวัติ . เคมบริดจ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 161–164. ไอเอสบีเอ็น 9780521843393. OCLC263458091  . _
 6. ยาร์โบรห์, โรเบิร์ต (2551) 1-3 จอห์เอด้า มิชิแกน: Baker Academic หน้า 344. ไอเอสบีเอ็น 9780801026874. บทความที่อยู่หน้า "ผู้หลอกลวง" (ὁ πλάνος, ho planos ) และ "ผู้ต่อต้านศาสนาคริสต์" (ὁ ἀντίχριστος, ho antikhristos ) ควรมองว่าเป็นการทำเครื่องหมายบุคคลบางประเภท (Wallace 1996: 227–30) นี่คือการใช้ Johannine ทั่วไป (1 ยอห์น 2:23)
 7. ฮอร์เบอรี, วิลเลียม (2546). ศาสนาคริสต์ในหมู่ชาวยิวและชาวคริสต์: การศึกษาพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ . ลอนดอน ประเทศอังกฤษ: A&C Black . หน้า 333. ไอเอสบีเอ็น 978-0567088086. เมื่อเทียบกับภูมิหลังนี้ จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ภาษากรีกทางเทคนิคantichristosแม้ว่าจะเป็นที่รู้จักจากคริสเตียนเท่านั้น … Antichristosเกิดขึ้นครั้งแรกในจดหมายเหตุ Johannine และไม่ได้ใช้ในงานเขียนกรีกยิวหรือคริสเตียนยุคแรกอื่น ๆ ...
 8. ^ กุรอาน 33:40
 9. ^ กุรอาน 9:128-129
 10. อรรถเป็น บี ซี ดี อี Farhang , Mehrvash (2017). "ดัจญาล". ใน Madelung, Wilferd; คนบ้า, ฟาร์ฮัด (บรรณาธิการ). สารานุกรมอิสลามา . แปลโดย Negahban, Farzin ไลเดนและบอสตัน: Brill Publishers ดอย : 10.1163/1875-9831_isla_COM_035982 . ISSN 1875-9823 . 
 11. อรรถabc คุก เดวิด (2021) [2002 ] . การศึกษาเกี่ยวกับคติของชาวมุสลิม . เบอร์ลินและลอนดอน : Gerlach Press. หน้า 93–104. ไอเอสบีเอ็น 9783959941211. OCLC  238821310 .
 12. a bc กั ลลาเกอร์, ยูจีน (28 กุมภาพันธ์ 2020). "ลัทธิพันปี" . สารานุกรมศาสนาออกซ์ฟอร์ดวิจัย . อ็อกซ์ฟอร์ด : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดอย : 10.1093/เอเคอร์/9780199340378.013.125 . ไอเอสบีเอ็น 9780199340378. สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2565 .
 13. ^ "สัญญาณก่อนวันพิพากษาโดยอิบนุ กะษีร์ " Qa.sunnipath.com. 2548-07-03. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2012-03-15 สืบค้นเมื่อ2012-05-24
 14. อรรถเป็น มาเดลุง วิลเฟิร์ด (2529) "อัล-มะห์ดี". ในบอสเวิร์ธ, CE ; ฟาน ดอนเซล, อีเจ ; Heinrichs, ดับบลิวพี ; ลูอิส บี; เพลลาต์ ช. (บรรณาธิการ). สารานุกรมอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่สอง . ฉบับ 5. ไลเดน : สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม ดอย : 10.1163/1573-3912_islam_COM_0618 . ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-16121-4.
 15. ^ มาร์ติน 2547: 421
 16. ^ แก้ว 2544: 280
 17. ^ กุรอาน 3:55
 18. ^ ศอฮิห์มุสลิม 2940a
 19. ^ ช่วงเวลา 2528: 166-8
 20. เบอร์เกอร์, เดวิด; วิสโชกรอด, ไมเคิล (1978). ชาวยิวกับ "ศาสนาคริสต์ยิว" . [นิวยอร์ก]: KTAV Publ. บ้าน. ไอเอสบีเอ็น 0-87068-675-5.
 21. นักร้อง, โทเวีย (2553). มารับพระคัมภีร์ กันเถอะ สำนักพิมพ์ RNBN; พิมพ์ครั้งที่ 2 (2553). ไอเอสบีเอ็น 978-0615348391.
 22. ^ แคปแลน, อารีเยห์ (1985). พระเมสสิยาห์ตัวจริง? การตอบสนองของชาวยิวต่อผู้สอนศาสนา (ฉบับใหม่) นิวยอร์ก: การประชุมเยาวชนธรรมศาลาแห่งชาติ ไอเอสบีเอ็น 978-1879016118. พระเมสสิยาห์ตัวจริง (pdf)
 23. มอร์เดชัย โคแกน, 1 Kings: A New Translation with Introduction and Commentary, Anchor Bible Commentaries, Yale 2001
 24. ^ Offit, พอล เอ. (2551). ผู้พยากรณ์เท็จของออทิสติก: วิทยาศาสตร์แย่ๆ ยาที่มีความเสี่ยง และการค้นหาวิธีรักษา นิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย . ไอเอสบีเอ็น 978-0-231-14636-4.
 25. เบลีย์, โรนัลด์ (11 สิงหาคม 2548). “พวกเราทุกคนคือโลกร้อนในตอนนี้” . เหตุผล . มูลนิธิเหตุผล . OCLC 818916200 . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 30 กันยายน2022 สืบค้นเมื่อ22 พฤศจิกายน 2565 . 

บรรณานุกรม

0.092825174331665