การล่มสลายของมนุษย์

อดัมอีฟและงู ตัวเมียที่ ทางเข้ามหาวิหารน็อทร์-ดามในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส การแสดงภาพงูเป็นกระจกเงาของเอวาเป็นเรื่องธรรมดาในการยึดถือคริสเตียน ยุคก่อนๆ อันเป็นผล มาจากการระบุผู้หญิงว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตกสู่บาปของมนุษย์และแหล่งที่มาของบาปเริ่มแรก [1]

การล่มสลายของมนุษย์การล่มสลายของอาดัมหรือเรียกง่ายๆ ว่าการล่มสลายเป็นคำที่ใช้ในศาสนาคริสต์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของชายและหญิงคู่แรกจากสภาพที่เชื่อฟังพระเจ้า อย่างไร้เดียงสา ไปสู่ภาวะไม่เชื่อฟังที่มีความผิด [1]หลักคำสอนเรื่องการตกมาจากการตีความปฐมกาลบทที่ 1–3 ตามพระคัมภีร์ (1)ในตอนแรกอาดัมและเอวาอาศัยอยู่กับพระเจ้าในสวนเอเดนแต่งูล่อลวงพวกเขาให้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามไว้ (1) หลังจากทำเช่นนั้น พวกเขารู้สึกละอายใจที่เปลือย เปล่าและพระเจ้าทรงขับไล่พวกเขาออกจากสวนเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตและเป็นอมตะ [1]

ในศาสนาคริสต์กระแสหลัก (ไนซีน)หลักคำสอนเรื่องการตกสู่บาปมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับหลักคำสอนของบาปดั้งเดิมหรือบาปของบรรพบุรุษ [2]พวกเขาเชื่อว่าการตกสู่บาปได้นำบาปมาสู่โลก ทำลายโลกธรรมชาติทั้งหมด รวมถึงธรรมชาติของมนุษย์ทำให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาในบาปดั้งเดิม ซึ่งเป็นสภาวะที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุชีวิตนิรันดร์ ได้ หากปราศจากพระคุณของพระเจ้า ริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ยอมรับแนวคิดเรื่องการตกสู่บาป แต่ปฏิเสธความคิดที่ว่าความผิดของบาปดั้งเดิมนั้นสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยส่วนหนึ่งอิงจากข้อความเอเสเคียล 18:20 [3] ที่กล่าวว่าลูกชายไม่มีความผิดในบาปของ พ่อของเขา.

นิกายโปรเตสแตนต์ที่นับถือลัทธิคาลวินเชื่อว่าพระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาสำหรับผู้ที่ทรงเลือกดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการไถ่จากบาปของพวกเขา ลัทธิ Lapsarianismเป็นการเข้าใจลำดับตรรกะของกฤษฎีกาของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตกสู่บาป ลัทธิคาลวินิสต์บางคนแบ่งแยกออกเป็นsupralapsarian (ก่อนเกิด lapsarian หรือ antelapsarian ก่อนฤดูใบไม้ร่วง) และinfralapsarian (sublapsarian หรือ postlapsarian หลังฤดูใบไม้ร่วง)

การเล่าเรื่องสวนเอเดนและการล่มสลายของมนุษยชาติถือเป็นประเพณีในตำนานที่ศาสนาอับบราฮัมมิกทุกศาสนามีร่วมกัน[1] [4] [5] [ 6] โดยมีการนำเสนอที่เป็นสัญลักษณ์ของศีลธรรม และความเชื่อทางศาสนา ของ ศาสนายิว-คริสเตียนไม่มากก็น้อย, [1] [4] [ 7]ซึ่งส่งผลกระทบอย่างล้นหลามต่อเรื่องเพศของมนุษย์บทบาททางเพศและความแตกต่างทางเพศทั้งในอารยธรรมตะวันตกและอิสลาม [1]ต่างจากศาสนาคริสต์ ศาสนาอับบราฮัมมิกหลักอื่นๆ ศาสนายูดายและศาสนาอิสลามไม่มีแนวคิดเรื่อง "บาปดั้งเดิม" และได้พัฒนาการตีความเรื่องราวเอเดนในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไปแทน [1] [2] [5] [8] [9] [10]

ปฐมกาล 3

หลักคำสอนเรื่องการตกสู่บาปของมนุษย์อนุมานได้จากอรรถกถาคริสเตียน แบบดั้งเดิม ในปฐมกาล 3 [11] [1]ตามคำบรรยายในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาชายและหญิงคู่แรกตามลำดับเหตุการณ์ของพระคัมภีร์ (1)พระเจ้าทรงวางพวกเขาไว้ในสวนเอเดนและห้ามไม่ให้พวกเขากินผลไม้จากต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว (1)งูล่อลวงเอวาให้กินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามซึ่งเธอแบ่งปันกับอาดัม และพวกเขาก็รู้สึกละอายใจ ทันที ที่เปลือยเปล่า (1)ต่อจากนั้น พระเจ้าทรงเนรเทศอาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน ทรงประณามอาดัมให้ทำงานเพื่อให้ได้สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และทรงประณามเอวาที่ให้กำเนิดด้วยความเจ็บปวด และวางเครูบไว้เฝ้าทางเข้า เพื่อว่าอาดัมและเอวา เอวาไม่เคยกินผลจาก "ต้นไม้แห่งชีวิต"

หนังสือจูบิลีส์งานของชาวยิวที่ไม่มีหลักฐานซึ่งเขียนขึ้นในช่วงพระวิหารที่สองให้กรอบเวลาสำหรับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของมนุษย์โดยระบุว่างูโน้มน้าวให้เอวากินผลไม้ในวันที่ 17 ของเดือนที่2 ในปีที่ 8 ภายหลังการสร้างอาดัม (3:17) นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าพวกเขาถูกนำออกจากสวนในวันขึ้นใหม่ของเดือนที่ 4 ของปีนั้น (3:33)

การตีความแบบดั้งเดิม

ความเป็นอมตะ

ตัวอย่างของคริสเตียนในปฐมกาล 2:17 [12] ("เพราะว่าในวันที่เจ้ากินนั้นเจ้าจะต้องตาย") ได้ใช้หลักการวันและปีเพื่ออธิบายว่าอาดัมเสียชีวิตภายในหนึ่งวันอย่างไร สดุดี 90:4, [13] 2 เปโตร 3:8, [14]และ Jubilees 4:29–31 [15]อธิบายว่า สำหรับพระเจ้าวันหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งพันปี ดังนั้นอาดัมจึงเสียชีวิตภายใน "วันเดียวกันนั้น" ". ใน ทางกลับ กัน พระ คัมภีร์ไบเบิลฉบับกรีกมีคำว่า "วัน" แปลเป็นภาษากรีกเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง ( ἡμέρα , hēméra )

ตามเรื่องเล่าในปฐมกาล ในช่วง ยุค ก่อนเกิดความเจริญรุ่งเรืองอายุขัยของมนุษย์เข้าใกล้หนึ่งพันปีเช่น กรณีของอาดัมที่มีชีวิตอยู่ 930 ปี ดังนั้นการ "ตาย" จึงถูกตีความว่าเป็นการต้องตาย (17)อย่างไรก็ตาม ไวยากรณ์ไม่สนับสนุนการอ่านนี้ และไม่มีการเล่าเรื่อง อาดัมและเอวาถูกไล่ออกจากสวน เกรงว่าพวกเขาจะกินต้นไม้ต้นที่สอง ต้นไม้แห่งชีวิตและได้ความเป็นอมตะ [18] [19]

บาปเดิม

การล่มสลายและการขับไล่ออกจากสวรรค์จิตรกรรมฝาผนังโดยไมเคิลแองเจโลในโบสถ์น้อยซิสทีน นครวาติกัน ( ค.ศ. 1510–1564)

หนังสือคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกกล่าวว่า: "เรื่องราวของการล่มสลายในปฐมกาลบทที่ 3 ใช้ภาษาที่เป็นรูปเป็นร่าง แต่ยืนยันว่า [...] ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดถูกทำเครื่องหมายด้วยความผิดดั้งเดิมที่พ่อแม่คู่แรกของเรากระทำอย่างเสรี" [20] เซนต์ เบดและคนอื่นๆ โดยเฉพาะโธมัส อไควนัสกล่าวว่าการล่มสลายของอาดัมและเอวาได้นำ "บาดแผลสี่ประการ" มาสู่ธรรมชาติของมนุษย์ (21)สิ่งเหล่านี้คือบาปดั้งเดิม (ขาดพระคุณในการชำระให้บริสุทธิ์และความยุติธรรมดั้งเดิม) ความใคร่ (กิเลสตัณหาของจิตวิญญาณไม่ได้ถูกจัดเรียงอย่างสมบูรณ์ตามสติปัญญาของจิตวิญญาณอีกต่อไป) ความอ่อนแอทางกายภาพและความตาย และสติปัญญาและความไม่รู้ที่มืดมนลง สิ่งเหล่านี้ปฏิเสธหรือลดทอนของประทานที่พระเจ้าประทานแก่อาดัมและเอวาแห่งความยุติธรรมดั้งเดิมหรือพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความเป็นอมตะ และความรู้ที่เปี่ยมล้น บาปประการแรกนี้ถูก "ถ่ายทอด" โดยอาดัมและเอวาไปยังลูกหลานทั้งหมดของพวกเขาในฐานะบาปดั้งเดิม ทำให้มนุษย์ "อยู่ภายใต้ความไม่รู้ ความทุกข์ทรมาน และการครอบงำของความตาย และโน้มเอียงไปสู่บาป" [22]

ในแง่ของการศึกษาพระคัมภีร์สมัยใหม่ อนาคตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสในปี 1986 ว่า: "ในเรื่องราวในปฐมกาล [...] ไม่ได้กล่าวถึงความบาปโดยทั่วไปว่าเป็นความเป็นไปได้ที่เป็นนามธรรม แต่เป็นการกระทำ เช่นเดียวกับความบาปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาดัม ผู้ซึ่งยืนอยู่ ณ จุดกำเนิดของมนุษยชาติและผู้ที่ประวัติศาสตร์ความบาปเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวบอกเราว่าบาปก่อให้เกิดบาป และด้วยเหตุนี้ บาปทั้งหมดในประวัติศาสตร์จึงเชื่อมโยงกัน ศาสนศาสตร์อ้างถึงสภาวะนี้โดยแน่นอน คำว่า 'บาปดั้งเดิม' ที่ทำให้เข้าใจผิดและไม่ชัดเจน" [23]แม้ว่าสถานะของการทุจริตซึ่งสืบทอดโดยมนุษย์หลังจากเหตุการณ์เริ่มแรกของบาปดั้งเดิม เรียกอย่างชัดเจนว่าความผิดหรือบาป แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นบาปที่ได้มาจากความสามัคคีของมนุษย์ทุกคน ในอาดัมมากกว่าความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมนุษยชาติ ในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก แม้แต่เด็กๆ ก็มีส่วนร่วมในผลของบาปของอาดัม แต่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบาปดั้งเดิม เนื่องจากบาปเป็นการกระทำส่วนตัวเสมอ [24] การรับบัพติศมาถือเป็นการลบบาปดั้งเดิม แม้ว่าผลกระทบต่อธรรมชาติของมนุษย์จะยังคงอยู่ และด้วยเหตุนี้ คริสตจักรคาทอลิกจึงให้บัพติศมาแม้กระทั่งทารกที่ไม่ได้กระทำบาปส่วนตัวใดๆ

ศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธความคิดที่ว่าความผิดที่เกิดจากบาปดั้งเดิมนั้นสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น คำสอนส่วนหนึ่งมาจากเอเสเคียล 18:20 [25]ที่กล่าวว่าลูกชายไม่มีความผิดต่อบาปของบิดา ศาสนจักรสอนว่านอกจากมโนธรรมและแนวโน้มที่จะทำดีแล้ว ชายและหญิงยังเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มที่จะทำบาปเนื่องจากสภาพที่ตกต่ำของโลก เนื้อหาเป็นไปตามผู้สารภาพแม็กซิมัสและคนอื่นๆ ในการอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของมนุษย์โดยเป็นการแนะนำ "เจตจำนงโดยเจตนา" ( θέлημα γνωμικόν ) ตรงข้ามกับ "เจตจำนงตามธรรมชาติ" ( θέλημα φυσικόν ) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าซึ่งมุ่งสู่ความดี ดังนั้น ตามคำกล่าวของอัครสาวกเปาโลในจดหมายถึงชาวโรมันผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนยังสามารถปฏิบัติตามมโนธรรมของพวกเขาได้

อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เชื่อว่าในขณะที่ทุกคนรับผลของบาปประการแรก (นั่นคือความตาย) มีเพียงอาดัมและเอวาเท่านั้นที่มีความผิดในบาปนั้น (26)บาปของอาดัมไม่ได้ถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลำดับชั้นของค่านิยมของมนุษย์จากลัทธิเทวนิยมไปเป็นลัทธิมานุษยวิทยาซึ่งขับเคลื่อนโดยเป้าหมายของตัณหาของเขา ซึ่งอยู่นอกพระเจ้า ในกรณีนี้คือต้นไม้ที่ถูกมองว่า เป็น "ที่ดีสำหรับอาหาร" และ "เป็นที่ต้องการ" (ดูtheosisแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วย) [27]

การล่มสลายของ Meta-ประวัติศาสตร์

คริสเตียนบางคนยังเข้าใจการล่มสลายของมนุษย์ตามพระคัมภีร์ (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน ประเพณี อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์) ว่าเป็นความจริงที่อยู่นอกประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาล แนวความคิดเกี่ยวกับการล่มสลายของอภิประวัติศาสตร์ (เรียกอีกอย่างว่าอภิปรัชญา เหนือปรามุนดาน หรือชั่วคราว) ได้รับการอธิบายเมื่อเร็วๆ นี้โดยนักเทววิทยาออร์โธด็อกซ์David Bentley Hart , John BehrและSergei Bulgakovแต่มีรากฐานมาจากงานเขียนของบิดาคริสตจักรในยุคแรกๆ หลายคน โดยเฉพาะออริเกนและแม็กซิมัสผู้สารภาพ [28] [29] [30] Bulgakov เขียนในหนังสือของเขาในปี 1939 เรื่องThe Bride of the Lambแปลโดย Boris Jakim ( Wm. B. Eerdmans , 2001):

ประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์เริ่มต้นอย่างแม่นยำด้วยการตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น แต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์นี้อยู่นอกเหนือการดำรงอยู่เชิงประจักษ์และไม่สามารถรวมไว้ในลำดับเหตุการณ์ได้ ...[ด้วยการ] เล่าเรื่องในปฐมกาล 3 ...เหตุการณ์ได้รับการอธิบายว่าอยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ของเรา แม้ว่าจะอยู่ที่ขอบเขตของมันก็ตาม เมื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเรา เหตุการณ์นี้จึงแทรกซึมอยู่ภายใน [31]

เดวิด เบนท์ลีย์ ฮาร์ตได้เขียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการตกชั่วขณะในหนังสือของเขาเรื่องThe Doors of the Sea ในปี 2005 และในบทความเรื่อง "The Devil's March: Creatio ex Nihilo, the Problem of Evil, and a Few Dostoyevskian Meditations" (จากบทความของเขา หนังสือ 2020 ดินแดนเทววิทยา ) [32]

การอยู่ใต้บังคับบัญชา

ตามเนื้อผ้า ผู้หญิงได้รับการตำหนิที่สำคัญสำหรับการล่มสลายของมนุษยชาติ การตีความที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของบาปที่เข้ามาสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ ได้รับการพยากรณ์โดยพระเจ้าเมื่อมีวลีนี้เกิดขึ้น: สามี "จะปกครองคุณ" การตีความนี้เสริมด้วยข้อคิดเห็นในสาส์นฉบับแรกถึงทิโมธีซึ่งผู้เขียนให้เหตุผลในการกำกับดูแลผู้หญิงคนนั้น (NIV: อาจเป็น "ภรรยา"):

...ควรเรียนรู้ด้วยความสงบและยอมจำนนอย่างเต็มที่ ฉันไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสอนหรือรับอำนาจเหนือผู้ชาย [NIV: อาจเป็น "สามี"]; เธอจะต้องเงียบ เพราะว่าอาดัมถูกสร้างขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างเอวา และอาดัมไม่ใช่คนที่ถูกหลอก เป็นผู้หญิงที่ถูกหลอกและกลายเป็นคนบาป

—  1 ทิโมธี 2:11–14 [33]

ดังนั้น การตีความข้อความเหล่านี้บางส่วนจากปฐมกาล 3 และ 1 ทิโมธี 2 ได้พัฒนามุมมองที่ว่าผู้หญิงถือเป็นผู้ถือความผิดของเอวา และการประพฤติของผู้หญิงในฤดูใบไม้ร่วงเป็นเหตุผลหลักสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นสากล เหนือกาลเวลา และอยู่ใต้บังคับบัญชาของเธอกับผู้ชาย . [34] : 21 

อีกทางหนึ่ง ริชาร์ดและแคทเธอรีน คลาร์ก โครเกอร์โต้แย้งว่า "มีความขัดแย้งทางเทววิทยาที่ร้ายแรงในการบอกผู้หญิงว่าเมื่อเธอมีศรัทธาในพระคริสต์ บาปส่วนตัวของเธอได้รับการอภัยแล้ว แต่เธอจะต้องถูกลงโทษต่อไปสำหรับบาปของเอวา" พวกเขายืนยันว่าความคิดเห็นเชิงตัดสินต่อผู้หญิงที่อ้างถึงเอวานั้นเป็น "การตีความที่อันตราย ทั้งในแง่เทววิทยาในพระคัมภีร์และการเรียกร้องให้มีคำมั่นสัญญาแบบคริสเตียน" พวกเขาให้เหตุผลว่า "ถ้าอัครสาวกเปาโลได้รับการอภัยสำหรับสิ่งที่เขาทำโดยไม่รู้ตัวด้วยความไม่เชื่อ" รวมถึงการข่มเหงและสังหารคริสเตียน "และหลังจากนั้นก็ได้รับการปฏิบัติศาสนกิจ เหตุใดผู้หญิงจึงปฏิเสธการให้อภัยและการปฏิบัติศาสนกิจแบบเดียวกันนี้" (สำหรับบาปของพวกเขา บรรพบุรุษอีฟ) เมื่อกล่าวถึงเรื่องนั้น พวกโครเกอร์สรุปว่าเปาโลกำลังอ้างถึงคำสัญญาในปฐมกาล 3:15 [35]ว่าโดยความพ่ายแพ้ของซาตานบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ บุตรของหญิงคนนั้น (พระเยซู) จะบดขยี้หัวของงู แต่งูจะบดขยี้ศีรษะของงู เพียงแต่ทำให้ส้นเท้าของลูกช้ำเท่านั้น [34] : 144 นอกจากนี้ นักวิชาการหลายคน[ ใคร? ]แนะนำว่าแนวคิดเรื่องความรู้สึกผิดที่สืบทอดมาในศาสนาคริสต์เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างดีที่สุด และต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การปฏิวัติเกษตรกรรม

ผู้เขียนเช่น ไอ แซค อาซิมอฟ , แดเนียล ฮิลเลลและแดเนียล ควินน์แนะนำว่าสัญลักษณ์ของการเล่าเรื่องปฐมกาล 3 บางส่วนอาจมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของการปฏิวัติเกษตรกรรม (36) (37) "การถูกไล่ออกจากสวนเอเดนเป็นความทรงจำพื้นบ้านเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเกษตรกรรม ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มนุษย์ไม่ได้อาศัยอยู่อย่างสงบสุขในทุ่งหญ้าอีกต่อไป กินผลไม้หรือสัตว์ป่า แต่ได้เริ่มต้นการเพาะปลูกอย่างเหน็ดเหนื่อย ของธัญพืช” [38]

งูของการเล่าเรื่องในปฐมกาลอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุตามฤดูกาล เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ของตำนานสุเมเรียน อียิปต์ และตำนานการทรงสร้างอื่นๆ ในตำนานการสร้างMesoamerican Quetzalcoatl ซึ่งเป็นเทพเกษตรกรรม ที่มีขนนกมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการต่ออายุ บทบาทนำของเอวาในการบรรยายเรื่องปฐมกาลอาจเนื่องมาจากความสนใจของผู้หญิงยุคหินใหม่ในการหันเหจากชีวิตนักรวบรวมเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชผล ผู้หญิงยังอาจรับบทบาทเป็นผู้จัดงานในการตั้งถิ่นฐานด้านเกษตรกรรมในยุคแรกๆ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ [ ต้องการอ้างอิง ]แม้ว่าการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้อาจจะค่อนข้างคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมสมัยใหม่ การเล่าเรื่องในปฐมกาลอาจตีความได้ว่าเป็นการไว้ทุกข์ให้กับชีวิตนักล่า-ผู้รวบรวมราวกับสวรรค์ที่สูญหายไป [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ประเพณีอื่นๆ

ลัทธินอสติก

เทพพญางูหน้าสิงโต ที่พบในอัญมณีนอสติกในL'antiquité expliquée et représentée enของBernard de Montfauconอาจเป็นภาพของ Demiurge

ลัทธินอสติก มีต้นกำเนิดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ใน นิกายยิวและนิกายคริสเตียนยุคแรกที่ไม่ใช่แรบไบ [41]ในการก่อตั้งศาสนาคริสต์ กลุ่ม นิกายต่างๆซึ่งฝ่ายตรงข้ามเรียกว่า "นอสติ" เน้นความรู้ทางจิตวิญญาณ ( gnosis ) ของประกายอันศักดิ์สิทธิ์ภายใน เหนือศรัทธา ( pistis ) ในคำสอนและประเพณีของชุมชนต่างๆ ของชาวคริสต์ [42] [43] [44] [45]นอสติกนิยมนำเสนอความแตกต่างระหว่างพระเจ้าผู้สูงสุดและไม่มีใครรู้จักและเดมิเอิร์จ "ผู้สร้าง" ของจักรวาลวัตถุ [1] [42] [43] [44]พวกนอสติกถือว่า ส่วน ที่สำคัญที่สุดของกระบวนการแห่งความรอดคือความรู้ส่วนตัว ตรงกันข้ามกับศรัทธาในฐานะมุมมองในโลกทัศน์ ของพวกเขา ควบคู่ไปกับศรัทธาในสิทธิอำนาจของสงฆ์ [1] [42] [43] [44]

ในลัทธินอสติก งูในพระคัมภีร์ไบเบิลในสวนเอเดนได้รับการยกย่องและขอบคุณที่นำความรู้ ( โนซิส ) มาสู่อาดัมและเอวา และด้วยเหตุนี้จึงได้ปลดปล่อยพวกเขาจากการควบคุมของเดมิเอิร์จผู้ชั่วร้าย [1]หลักคำสอนของคริสเตียนองค์ความรู้อาศัยจักรวาลวิทยาแบบทวินิยมที่แสดงถึงความขัดแย้งชั่วนิรันดร์ระหว่างความดีและความชั่ว และความคิดที่ว่างูเป็นผู้ช่วยให้รอดและผู้ให้ความรู้แก่มวลมนุษยชาติซึ่งตรงข้ามกับเดมิเอิร์จหรือพระเจ้าผู้สร้างซึ่งระบุตัวว่าเป็นพระเจ้าฮีบรูของ พันธ สัญญาเดิม [1] [43]คริสเตียนผู้รอบรู้ถือว่าพระเจ้าฮีบรูในพันธสัญญาเดิมเป็นพระเจ้าที่ชั่วร้าย เป็นพระเจ้าเท็จและเป็นผู้สร้างจักรวาลวัตถุ และพระเจ้านิรนามแห่งข่าวประเสริฐพระบิดาของพระเยซูคริสต์และผู้สร้างโลกฝ่ายวิญญาณ ดังที่ พระเจ้าที่แท้จริงและแสนดี [1] [43] [42] [46]ในระบบArchontic , SethianและOphite Yaldabaoth (Yahweh) ได้รับการยกย่องว่าเป็น Demiurge ผู้ชั่วร้ายและเป็นเทพเจ้าเท็จในพันธสัญญาเดิม ผู้สร้างจักรวาลวัตถุและกักขังดวงวิญญาณติดอยู่ใน ร่างกายที่ถูกกักขังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เขาสร้างขึ้น [47] [48] [49]

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าการเคลื่อนไหวของนอสติกทั้งหมดจะถือว่าผู้สร้างจักรวาลวัตถุนั้นชั่วร้ายหรือชั่วร้ายโดยกำเนิด [46] [50]ตัวอย่างเช่นชาววาเลนติเนียนเชื่อว่า Demiurge เป็นเพียงผู้สร้างที่โง่เขลาและไร้ความสามารถ พยายามสร้างโลกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่มีพลังที่เหมาะสมในการรักษาความดีของมัน [46] [50]พวกนอสติกทั้งหมดถูกมองว่าเป็นคนนอกรีตโดย บรรพบุรุษค ริ สตจักรในยุคแรกเริ่มดั้งเดิม [1] [43] [42] [51]

อิสลาม

ภาพย่อของชาวเปอร์เซียที่แสดงถึงการขับไล่อาดัมและเอวา สังเกตได้จากทูตสวรรค์ Riḍwanงู นกยูง และอิบลี

ในศาสนาอิสลามเชื่อกันว่าอาดัม ( อาดัม ) และเอวา ( Ḥawwā ) ถูกอิบลีส์ หลอก (หรือเรียกอีกอย่างว่าอัล-ชัยฏานซึ่งแปลว่า 'ปีศาจ') [5] [52]ซึ่งล่อลวงพวกเขาด้วยคำสัญญาของความเป็นอมตะและอาณาจักรที่ไม่เคยเสื่อมสลาย[5] [53]กล่าวว่า: "พระเจ้าของเจ้าได้ห้ามต้นไม้นี้แก่เจ้าเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้ากลายเป็นเทวดาหรืออมตะ" (54)ก่อนหน้านี้อาดัมและเอวาได้รับการเตือนถึงแผนการของชัยฏอนที่ต่อต้านพวกเขา[5] [55]และได้รับคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าให้หลีกเลี่ยงต้นไม้แห่งความเป็นอมตะที่ชัยฏอนอ้างถึง (5) [52]แม้ว่าพระเจ้าจะทรงเตือนพวกเขาว่ามีเสบียงเพียงพอสำหรับพวกเขา "ที่นี่รับประกันว่าคุณจะไม่หิวโหยหรือถอดเสื้อผ้าออก และคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความกระหายน้ำหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์" (56)ในที่สุดพวกเขาก็ยอมต่อสิ่งล่อใจของชัยฏอนและกินต้นไม้นั้นต่อไป (5)หลังจากทำบาป นี้ "ความเปลือยเปล่าของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยแก่พวกเขา กระตุ้นให้พวกเขาคลุมตัวด้วยใบไม้จากสวรรค์" ( 57)และต่อมาถูกส่งลงจากสวรรค์ ( Jannah ) มายังโลกด้วย "การเป็นศัตรูกัน" . (5)อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังทรงประทานคำรับรองแก่พวกเขาด้วยว่า "เมื่อคำแนะนำจากเรามาถึงเจ้า ใครก็ตามที่ทำตามคำแนะนำของเราจะไม่หลงทางในชีวิตนี้หรือทนทุกข์ในชีวิตหน้า" [58]

นักวิชาการมุสลิมสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการล่มสลายของอาดัม: มุมมองแรกระบุว่าอาดัมทำบาปด้วยเจตจำนงเสรี ของเขาเอง และกลายเป็นศาสดาพยากรณ์ในภายหลังเท่านั้น หลังจากที่เขาถูกขับออกจากสวรรค์และขออภัยโทษ พวกเขายึดมั่นในหลักคำสอนซึ่งความไม่มีข้อผิดพลาด ( 'อิชมะฮ์ ) ใช้กับศาสดาพยากรณ์หลังจากที่พวกเขาถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจเท่านั้น [59]ตามมุมมองที่สองอาดัมถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะกินจากต้นไม้ต้องห้าม เพราะพระเจ้าทรงวางแผนที่จะให้อาดัมและลูกหลานของเขาอยู่บนโลกตั้งแต่แรกเริ่ม และด้วยเหตุนี้จึงทำให้อาดัมล่มสลาย [59] : 194 ด้วยเหตุนี้นักวิชาการมุสลิม จำนวนมาก จึงไม่ถือว่าการขับไล่อาดัมและเอวาออกจากสวรรค์เป็นการลงโทษสำหรับการไม่เชื่อฟังหรือเป็นผลจากเจตจำนงเสรีที่ถูกละเมิดในส่วนของพวกเขา[60] : 171 แต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาของพระเจ้า ( ḥikmah ) และวางแผนสำหรับมนุษยชาติที่จะได้สัมผัสกับคุณสมบัติ ความรัก การให้อภัย และพลังในการสร้างของเขาอย่างครบถ้วน (60)เมื่อได้พำนักอยู่ในสวรรค์แล้ว พวกเขาก็หวังจะได้กลับคืนมาตลอดชีวิต ต่างจากอิบลีส ( อัล-ชัยฏอน ) อาดัมขอการอภัยสำหรับการละเมิดของเขา แม้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นสาเหตุสุดท้ายของการล้มลงก็ตาม ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเมตตาอาดัมและลูกๆ ของเขา นักวิชาการมุสลิมบางคนมองว่าอาดัมเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของลูกหลานของเขา กล่าวคือ มนุษย์ทำบาป ตระหนักรู้ กลับใจจากการล่วงละเมิด ( เตาบา ) และกลับมาหาพระเจ้า ตามการตีความนี้ อาดัมรวบรวมความเป็นมนุษย์และการตกสู่บาปของเขาแสดงให้มนุษย์เห็นถึงวิธีปฏิบัติเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทำบาป [59] : 194 

ภายใน สาขา ชีอะห์เต ของศาสนาอิสลามสาวกมุสลิมของนิกายอะลาไวต์เชื่อว่าวิญญาณของพวกเขาครั้งหนึ่งเคยเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างเพื่อบูชาอะลี อิบนุ อะบี Ṭālibในโลกแห่งแสงสว่าง แต่เมื่อกระทำบาปแห่งความเย่อหยิ่ง พวกเขาถูกเนรเทศจากสภาพเดิมและถูกบังคับให้อพยพ ในโลกของสสาร [61]

วรรณคดีและศิลปะ

การพิมพ์สีของ ต้นฉบับ God Judging Adam ของ William Blakeแต่งขึ้นในปี 1795 ปัจจุบันภาพพิมพ์นี้เก็บรักษาโดยTate Collection (62)ในเรื่องราวในพระคัมภีร์ การพิพากษาของพระเจ้าส่งผลให้เกิดการล่มสลายของมนุษย์

ในหนังสือเฮนรีที่ 5ของวิลเลียม เชกสเปียร์ (ค.ศ. 1599) กษัตริย์ทรงพรรณนาถึงการทรยศต่อลอร์ดสครูปซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กว่า "เหมือนการล่มสลายของมนุษย์อีกครั้ง" โดยหมายถึงการสูญเสียศรัทธาและความไร้เดียงสาของตนเองจากการทรยศ

ในนวนิยายPerelandra (1943) โดยซีเอส ลูอิสหัวข้อของการล่มสลายได้รับการสำรวจในบริบทของสวนเอเดน แห่งใหม่พร้อมกับ อาดัมและเอวาผิวสีเขียวคนใหม่บนดาวศุกร์ และกับตัวเอก - นักวิชาการเคมบริดจ์ ดร. แรนซัม – ถูกส่งตัวไปที่นั่นและรับภารกิจขัดขวางซาตานและป้องกันการล่มสลายครั้งใหม่

ในนวนิยายเรื่อง The Fall (1956) โดยAlbert Camusหัวข้อของการล่มสลายได้รับการประกาศผ่านเรื่องราวบุคคลที่หนึ่งที่มอบให้ในอัมสเตอร์ดัมหลังสงคราม ในบาร์ชื่อ "เม็กซิโกซิตี้" Jean-Baptiste Clamence ตัวเอกที่สารภาพกับคนรู้จัก กล่าวถึงผลที่ตามหลอกหลอนจากการที่เขาปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่กระโดดลงมาจากสะพานจนเธอเสียชีวิต มีการสำรวจประเด็นที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของมโนธรรมตะวันตกสมัยใหม่และหัวข้อศีลระลึกของการบัพติศมาและพระคุณ

JRR Tolkienรวมไว้ในหมายเหตุในความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับDialogue of Finrod และ Andreth (ตีพิมพ์หลังมรณกรรมในปี 1993) เรื่องราวของ Adanel ที่เป็นการนำเสนอการล่มสลายของมนุษย์ในมิธอสของMiddle-earth อีกครั้ง เรื่องราวนำเสนอเมลกอร์ที่ล่อลวงมนุษย์กลุ่มแรกโดยทำให้พวกเขาบูชาเขาแทนเอรู อิลูวาตาร์ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสภาพ "เอเดนิก" ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหวน ของมอร์กอธ

ในนวนิยายทั้งเรื่อง Ishmael (1992) ของDaniel Quinn (1992) และThe Story of B (1996) มีการเสนอว่าเรื่องราวการล่มสลายของมนุษย์ได้รับการคิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เฝ้าดูการพัฒนาของวัฒนธรรมเกษตรกรรมเผด็จการเผด็จการที่ครอบงำอยู่ในขณะ นี้

ใน ซีรีส์ His Dark MaterialsของPhilip Pullman (1995, 1997, 2000) การตกต่ำถูกนำเสนอในแง่บวก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์บรรลุถึงการตระหนักรู้ในตนเอง ความรู้ และอิสรภาพ พูลแมนเชื่อว่าการบริสุทธิ์นั้นไม่คุ้มหากราคานั้นเกิดจากความไม่รู้

นวนิยายเรื่อง Lord of the Fliesสำรวจการล่มสลายของมนุษย์ โครงเรื่องแสดงให้เห็นเด็กน้อยไร้เดียงสาที่กลายเป็นคนป่าเถื่อนเมื่อพวกเขาติดอยู่บนเกาะร้าง Lord of the Fliesเดิมชื่อStrangers from Withinซึ่งแสดงให้เห็นมุมมองของเขาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ด้วย

หัวข้อนี้มักถูกนำเสนอในศิลปะประวัติศาสตร์ยุโรปบ่อยครั้ง ลูคัส ฟาน เลย์เดนช่างแกะสลักและจิตรกรชาวดัตช์ในยุคเรอเนซองส์ สร้างสรรค์งานแกะสลักไม้หลายชิ้นที่มีอดัมและอีฟ (สองชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของ ชุด Power of Women ของเขา )

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ abcdefghijklmnopqrs
  • ความ, คริสเตน อี.; เชอริง ลินดา เอส.; ซีกเลอร์, วาลารี เอช., eds. (1999) "บัญชีพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู" อีฟและอดัม: การอ่านเรื่องปฐมกาลและเพศของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม บลูมิงตัน, อินดีแอนา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า . หน้า 15–40. ดอย :10.2307/j.ctt2050vqm.5. ไอเอสบีเอ็น 9780253212719. เจสเตอร์  j.ctt2050vqm.5.
  • ความ, คริสเตน อี.; เชอริง ลินดา เอส.; ซีกเลอร์, วาลารี เอช., eds. (1999) “การตีความตามพระคัมภีร์ของชาวยิว (200 ปีก่อนคริสตศักราช–200 ซีอี)” อีฟและอดัม: การอ่านเรื่องปฐมกาลและเพศของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม บลูมิงตัน, อินดีแอนา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า . หน้า 41–68. ดอย :10.2307/j.ctt2050vqm.6. ไอเอสบีเอ็น 9780253212719. เจสเตอร์  j.ctt2050vqm.6.
  • ความ, คริสเตน อี.; เชอริง ลินดา เอส.; ซีกเลอร์, วาลารี เอช., eds. (1999) “การตีความคริสเตียนในยุคแรก (คริสตศักราช 50–450)” อีฟและอดัม: การอ่านเรื่องปฐมกาลและเพศของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม บลูมิงตัน, อินดีแอนา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า . หน้า 108–155. ดอย :10.2307/j.ctt2050vqm.8. ไอเอสบีเอ็น 9780253212719. เจสเตอร์  j.ctt2050vqm.8.
  • ความ, คริสเตน อี.; เชอริง ลินดา เอส.; ซีกเลอร์, วาลารี เอช., eds. (1999) "การอ่านในยุคกลาง: มุสลิม ยิว และคริสเตียน (ค.ศ. 600–1500)" อีฟและอดัม: การอ่านเรื่องปฐมกาลและเพศของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม บลูมิงตัน, อินดีแอนา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า . หน้า 156–248. ดอย :10.2307/j.ctt2050vqm.9. ไอเอสบีเอ็น 9780253212719. จสตอร์  j.ctt2050vqm.9.
 2. ↑ อับ ทูลิง, คารี เอช. (2020) "ตอนที่ 1: พระเจ้าคือผู้สร้างและแหล่งที่มาของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล รวมถึงความชั่วร้ายด้วยหรือเปล่า" ในทูลิง คารี เอช. (บรรณาธิการ) การคิดถึงพระเจ้า: มุมมองของชาวยิว ซีรี่ส์ยูดายสำคัญของ JPS ลินคอล์นและฟิลาเดลเฟีย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนแบรสกา / สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว . หน้า 3–64. ดอย :10.2307/j.ctv13796z1.5. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8276-1848-0. LCCN  2019042781. S2CID  241611417.
 3. ↑ เอ เสเคียล 18:20
 4. ↑ อับ ลีมิง, เดวิด เอ. (มิถุนายน 2546) แครี่, ลินด์ซีย์ บี. (เอ็ด.) "ศาสนากับเรื่องเพศ: ความวิปริตของการแต่งงานตามธรรมชาติ" วารสารศาสนาและสุขภาพ . สปริงเกอร์ แวร์แล็ก . 42 (2): 101–109. ดอย :10.1023/A:1023621612061. ISSN  1573-6571. จสตอร์  27511667. S2CID  38974409.
 5. ↑ abcdefgh Awn, ปีเตอร์ เจ. (1983) "ชีวประวัติเทพนิยาย". โศกนาฏกรรมและ การไถ่บาปของซาตาน: อิบลีในจิตวิทยาของซูฟี หนังสือชุด นุเมน. ฉบับที่ 44. ไลเดนและบอสตัน : สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม หน้า 18–56. ดอย :10.1163/9789004378636_003. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-37863-6. ISSN  0169-8834.
 6. มาห์มูด, มูฮัมหมัด (1995) "The Creation Story in 'Sūrat Al-Baqara," with Special Reference to Al-Ṭabarī's Material: An Analysis". Journal of Arabic Literature . 26 (1/2): 201–214. doi :10.1163/157006495X00175. JSTOR  4183374.
 7. "สารานุกรมคาทอลิก: อาดัม". www.newadvent.org .
 8. โคลัทช์, อัลเฟรด เจ. (2021) [1989]. "ปัญหาจริยธรรมของชาวยิว: การปฏิเสธบาปดั้งเดิมของศาสนายิว" ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว วิสาหกิจสหกรณ์อเมริกัน–อิสราเอล (AICE) เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ10 เมษายน 2564 .
 9. จาร์ราร์, เฮอร์ (2017) "กลยุทธ์สู่สวรรค์: พรหมจารีแห่งสวรรค์และยูโทเปีย" ในกุนเธอร์, เซบาสเตียน; ลอว์สัน, ท็อดด์ (บรรณาธิการ). ถนนสู่สวรรค์: โลกาวินาศและแนวคิดของโลกหน้าในศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลามและอารยธรรม ฉบับที่ 136. ไลเดนและบอสตัน : สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม หน้า 271–294. ดอย :10.1163/9789004333154_013. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-33315-4. ไอเอสเอสเอ็น  0929-2403. ลคซีเอ็น  2016047258.
 10. จอห์นส์, แอนโธนี เฮิร์ล (2549) "การล่มสลายของมนุษย์" ในMcAuliffe, Jane Dammen (ed.) สารานุกรมอัลกุรอาน . ฉบับที่ ครั้งที่สอง ไลเดน : สำนักพิมพ์ Brill . ดอย :10.1163/1875-3922_q3_EQSIM_00147. ไอเอสบีเอ็น 90-04-14743-8.
 11. ปฐมกาล 3
 12. ปฐมกาล 2:17
 13. ^ สดุดี 90:4
 14. ^ 2 เปโตร 3:8
 15. จูบิลีส์ 4:29–31 แม่แบบ:พระคัมภีร์ไบเบิลมีหนังสือที่ไม่ถูกต้อง
 16. "หนังสือเฉลิมพระเกียรติ". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2009-02-24 . สืบค้นเมื่อ2009-03-04 .การแปลออนไลน์ของ Jubilees
 17. คูเกล 1999, หน้า 50–51
 18. ^ ปฐมกาล 3:22
 19. ↑ บันทึกของ แฮร์รี ออร์ลินสกีถึง NJPS โทราห์
 20. คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก: 390
 21. STh I-II q 85 ก. 3
 22. คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ลิเบรเรีย เอดิทริซ วาติกานา 2019. ย่อหน้าที่ 405.
 23. รัทซิงเกอร์, โจเซฟ (1986) ในการเริ่มต้น . เอิร์ดแมนส์. พี 72. ไอเอสบีเอ็น 978-0802841063.
 24. คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก: 404, 405
 25. ↑ เอ เสเคียล 18:20
 26. "บาปดั้งเดิม - คำถามและคำตอบ". www.oca.org . สืบค้นเมื่อ2023-05-11 .
 27. "คำสอนออร์โธดอกซ์ออนไลน์ » ปุจฉาวิสัชนา » OrthodoxEurope.org" orthodoxeurope.org _ สืบค้นเมื่อ2023-05-11 .
 28. ฮาร์ต, เดวิด เบนท์ลีย์ (31 สิงหาคม พ.ศ. 2565) "Sensus Plenior I: เกี่ยวกับเทพเจ้าและมนุษย์ " ใบไม้ในสายลม. สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2023 . ผู้อ่านคนแรก (31 ส.ค. 2565): เราควรสนับสนุนมุมมอง 'การล่มสลายชั่วคราว' หรือไม่? David Bentley Hart (31 ส.ค. 2022): ฉันก็ทำได้อย่างแน่นอน แต่เรื่องราวดั้งเดิมของ Eden ไม่ได้เกี่ยวกับ 'การล่มสลาย' เลย ยกเว้นในแง่ที่คลุมเครือว่ามันเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากในชีวิตที่เป็นตำนาน ผู้อ่านคนที่สอง (2 ก.ย. 2022): คุณช่วยอธิบายสั้น ๆ ว่าคุณเข้าใจอะไรหรือถือว่า 'การล่มสลายชั่วคราว' เป็นอย่างไร ฮาร์ต (2 ก.ย. 2022): ไม่ ไม่ใช่สั้นๆ ผู้อ่านคนที่สอง (2 ก.ย. 2022): แน่นอนว่าการตอบกลับที่ขยายออกไปก็น่าพอใจเช่นกัน! แต่ไม่เลย หากคุณตระหนักถึงผลสะท้อนที่ดีใดๆ ที่มีต่อเรื่องนี้ ฉันจะขอบคุณสำหรับการอ้างอิง ฮาร์ต (2 ก.ย. 2022): บุลกาคอฟ เจ้าสาวของลูกแกะ
 29. แบร์, จอห์น (15 มกราคม พ.ศ. 2561). "Origen และการสร้างโลกาวินาศแห่งจักรวาล" ออร์โธดอกซ์แบบผสมผสาน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2023 . สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2023 . การเริ่มต้นของเราในโลกนี้และเวลาของมันถือได้ว่าเป็นเพียงแค่การถอยห่างจากความเป็นจริงนิรันดร์และสวรรค์ซึ่งเรียกว่าเราไปสู่นั้น
 30. เชโนเวธ, มาร์ก (ฤดูร้อน 2022) "การไถ่ถอนวิวัฒนาการ: แม็กซิมัสผู้สารภาพ การจุติเป็นมนุษย์ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่" บ่อน้ำของจาค็อบ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2022 . สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2023 .
 31. บุลกาคอฟ, เซอร์เก (2001) "ความชั่วร้าย". เจ้าสาวของลูกแกะ . แปลโดยจาคิม, บอริส แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Wm. บี เอิร์ดแมนส์. พี 170. ไอเอสบีเอ็น 9780802839152.
 32. ฮาร์ต, เดวิด เบนท์ลีย์ (2020) เดือนมีนาคมของปีศาจ: Creatio อดีต Nihilo ปัญหาแห่งความชั่วร้าย และการทำสมาธิของ Dostoyevskian เล็กน้อย ดินแดนเทววิทยา: A David Bentley Hart Digest . Notre Dame, Indiana: สำนักพิมพ์ Notre Dame ไอเอสบีเอ็น 9780268107178.
 33. 1 ทิโมธี 2:11–14
 34. ↑ อับ โครเกอร์, ริชาร์ด ซี. และแคเธอรีน ซี. โครเกอร์ ฉันไม่ยอมให้ผู้หญิงคิดทบทวน 1 ทิโมธี 2:11–15 อีกครั้งโดยคำนึงถึงหลักฐานโบราณ เบเกอร์บุ๊คเฮาส์ 2535 ไอ0-8010-5250-5 
 35. ^ ปฐมกาล 3:15
 36. อาซิมอฟ, ไอแซค (1971) คู่มือพระ คัมภีร์ของอาซิมอฟ เอวอน. พี 32.
 37. ควินน์, แดเนียล (1992) อิชมาเอล . ไก่แจ้.
 38. ฮิลเลล, ดาเนียล (2006) ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพระคัมภีร์: การสำรวจพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูด้านสิ่งแวดล้อม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย . พี 245.
 39. เมสัน, โรเบิร์ต ที. "The Serpent as Divinity". Native-science.net _ สืบค้นเมื่อ22-09-2017 .
 40. บริกส์, ออสติน. "เควตซัลโคแอทล์". austinbriggs.com _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-09-23 . สืบค้นเมื่อ22-09-2017 .
 41. มากริส, อัลโด (2005) "ลัทธินอสติก: ลัทธินอสติกจากต้นกำเนิดจนถึงยุคกลาง (การพิจารณาเพิ่มเติม)" ใน โจนส์ ลินด์ซีย์ (เอ็ด) สารานุกรมศาสนามักมิลลัน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) นิวยอร์ก : Macmillan Inc.หน้า 3515–3516 ไอเอสบีเอ็น 978-0028657332. โอซีแอลซี  56057973.
 42. ↑ abcde May, แกร์ฮาร์ด (2008) "ส่วนที่ 5: การสร้างเทววิทยาคริสเตียน - ลัทธิโมโนเทวนิยมและการสร้างสรรค์" ในมิทเชลล์, มาร์กาเร็ต เอ็ม. ; ยัง, ฟรานเซส เอ็ม. (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์เคมบริดจ์ เล่ม 1: ต้นกำเนิดของคอนสแตนติเคมบริดจ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 434–451, 452–456. ดอย :10.1017/CHOL9780521812399.026. ไอเอสบีเอ็น 9781139054836.
 43. ↑ abcdef Ehrman, Bart D. (2005) [2003]. "ชาวคริสต์ "ผู้รู้": โลกแห่งลัทธินอสติกคริสเตียนยุคแรก" ศาสนาคริสต์ที่สูญหาย: การต่อสู้เพื่อพระคัมภีร์และความเชื่อที่เราไม่เคยรู้จัก ออกซ์ฟอร์ด : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . หน้า 113–134. ดอย :10.1017/s0009640700110273. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-518249-1. LCCN  2003053097. S2CID  152458823.
 44. ↑ abc Brakke, เดวิด (2010) นอสติกส์: ตำนาน พิธีกรรม และความหลากหลายในศาสนาคริสต์ยุคแรก เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . หน้า 18–51. ไอเอสบีเอ็น 9780674066038. JSTOR  j.ctvjnrvhh.6. S2CID  169308502.
 45. เลย์ตัน, เบนท์ลีย์ (1999) "Prolegomena สู่การศึกษาลัทธินอสติกโบราณ" ในเมืองเฟอร์กูสัน เอเวอเรตต์ (เอ็ด) ความหลากหลายหลักคำสอน: ความหลากหลายของศาสนาคริสต์ยุคแรก การศึกษาล่าสุดในศาสนาคริสต์ยุคแรก: ชุดบทความทางวิชาการ นิวยอร์กและลอนดอน : Garland Publishing, Inc. หน้า 106–123 ไอเอสบีเอ็น 0-8153-3071-5.
 46. ↑ abc Bousset, วิลเฮล์ม (1911) "วาเลนตินัสและชาววาเลนติเนียน"  . สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 27 (ฉบับที่ 11). หน้า 852–857.
 47. ลิทวา, เอ็ม. เดวิด (2016) [2015]. ตอนที่ 1: กบฏที่เชื่อตัวเอง – "ฉันคือพระเจ้าและไม่มีใครอื่นอีก!": คำโอ้อวดของยัลดาเบาธ ความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรารถนา: การยกย่องตนเองในการสร้างตำนานของชาวยิวและคริสเตียนยุคแรก อ็อกซ์ฟอร์ดและนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . หน้า 47–65. ดอย :10.1093/acprof:oso/9780190467166.003.0004. ไอเอสบีเอ็น 9780199967728. LCCN  2015051032. โอซีแอลซี  966607824.
 48. ฟิสเชอร์-มุลเลอร์, อี. ไอดีต (มกราคม 1990) "ยัลดาเบาธ: หลักการสตรีผู้รอบรู้ในความล่มสลาย" พันธสัญญาใหม่ . ไลเดนและบอสตัน:สำนักพิมพ์ Brill 32 (1): 79–95. ดอย :10.1163/156853690X00205. ไอเอสเอสเอ็น  1568-5365. ISSN  0048-1009. จสตอร์  1560677.
 49.  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติArendzen, John Peter (1908) "เดมิเอิร์จ". ใน เฮอร์เบอร์มันน์, ชาร์ลส์ (บรรณาธิการ) สารานุกรมคาทอลิก . ฉบับที่ 4. นิวยอร์ก: บริษัท Robert Appleton
 50. ↑ ab โลแกน, อลาสแตร์ เอชบี (2002) [2000]. "ส่วนที่ 9: ความท้าทายภายใน - ลัทธินอสติก" ใน เอสเลอร์, ฟิลิป เอฟ. (เอ็ด.) โลกคริสเตียนยุคแรก . เลดจ์เวิลด์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) นิวยอร์กและลอนดอน : เลดจ์ . หน้า 923–925. ไอเอสบีเอ็น 9781032199344.
 51. แบร็กเก, เดวิด (2010) นอสติกส์: ตำนาน พิธีกรรม และความหลากหลายในศาสนาคริสต์ยุคแรก เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . หน้า 18–51. ไอเอสบีเอ็น 9780674066038. JSTOR  j.ctvjnrvhh.6. S2CID  169308502.
 52. ↑ อับ การ์เดต์, หลุยส์; เวนซินค์, เอเจ (1971) “อิบลีส”. ในบอสเวิร์ธ, CE ; ฟาน ดอนเซล, EJ ; ไฮน์ริชส์, WP ; ลูอิส บ.; เปลลัท, ช. ; Schacht, J. (บรรณาธิการ). สารานุกรมอิสลาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง . ฉบับที่ 3. ไลเดน : สำนักพิมพ์ Brill ดอย :10.1163/1573-3912_islam_SIM_3021. ไอเอสบีเอ็น 978-90-04-16121-4.
 53. อัลกุรอาน 20:120
 54. อัลกุรอาน 7:20
 55. อัลกุรอาน 20:117
 56. อัลกุรอาน 20:118-119
 57. อัลกุรอาน 20:121
 58. อัลกุรอาน 20:123
 59. ↑ abc : 194 สตีเกลกเกอร์, เอช. (1962). ดี โกลเบนสเลห์เรน เด อิสลาม ประเทศเยอรมนี: F. Schöningh. พี 194 (ภาษาเยอรมัน)
 60. อับ มีเหตุมีผล, คริสเตียน (2016) สวรรค์และ นรกในประเพณีอิสลาม เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-50637-3.
 61. โอลส์สัน, ทอร์ด; เอิซดาลกา, เอลิซาเบธ; เราด์เวียร์, แคทารินา, สหพันธ์. (1998) อัตลักษณ์ของอาเลวี: มุมมองทางวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม อังกฤษ: เลดจ์. หน้า 214–215. ไอเอสบีเอ็น 9781135797256.
 62. มอร์ริส อีฟส์; โรเบิร์ต เอ็น. เอสซิก; โจเซฟ วิสโคมี (บรรณาธิการ). "พระเจ้าตัดสินอาดัม วัตถุ 1 (Butlin 294) "พระเจ้าตัดสินอาดัม"" หอจดหมายเหตุวิลเลียม เบลสืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556 .

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • Beynen, G. Koolemans, ภาษาสัตว์ในสวนเอเดน: องค์ประกอบนิทานพื้นบ้านในปฐมกาลในสัตว์ที่มีความหมาย: ความหมายของมนุษย์ในโลกธรรมชาติ, Roy G. Willis, ed., (ลอนดอน: Routledge, 1994), 39–50
 • ทอมป์สัน, วิลเลียม เออร์วิน, The Time Falling Bodies Take to Light: Mythology, Sexuality and the Origins of Culture , 1981, 2001 ISBN 0-312-80512-8 

ลิงค์ภายนอก