การดำรงอยู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การดำรงอยู่คือความสามารถของเอนทิตีในการโต้ตอบกับความเป็นจริง ในปรัชญามันหมายถึงคุณสมบัติทางภววิทยา [1]ของการเป็น [2]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าการดำรงอยู่มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า การดำรงอยู่จากภาษาละตินยุคกลาง exsistentia / exsistentiaจากภาษาละติน มี อยู่ที่จะออกมา เป็นที่ประจักษ์อดีต + น้องสาวเพื่อยืน [3] [4]

บริบททางปรัชญา

วัตถุนิยมถือว่าสิ่งเดียวที่มีอยู่คือสสารและพลังงานทุกสิ่งประกอบด้วยวัตถุ การกระทำทั้งหมดต้องใช้พลังงาน และปรากฏการณ์ ทั้งหมด (รวมถึงจิตสำนึก ) เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของสสาร วัตถุนิยมวิภาษไม่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างการดำรงอยู่และการดำรงอยู่ และนิยามว่ามันเป็นความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบต่างๆ ของสสาร [2]

ความเพ้อฝันถือว่าสิ่งเดียวที่มีอยู่คือความคิดและความคิดในขณะที่โลกแห่งวัตถุเป็นเรื่องรอง [5] [6]ในความเพ้อฝัน การดำรงอยู่บางครั้งตรงกันข้ามกับการมีชัยความสามารถในการก้าวข้ามขีดจำกัดของการดำรงอยู่ [2]ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของอุดมคติทางญาณวิทยาลัทธิเหตุผลนิยมตีความการดำรงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่รับรู้ได้และมีเหตุผล กล่าวคือ ทุกสิ่งประกอบด้วยสายของเหตุผล จำเป็นต้องมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น และปรากฏการณ์ทั้งหมด (รวมถึงจิตสำนึก)เป็นผลมาจากความเข้าใจใน ประทับจากnoumenalโลกที่อยู่นอกเหนือสรรพสิ่ง

ในเชิงวิชาการ การดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่งไม่ได้มาจากแก่นแท้ ของมัน แต่ถูกกำหนดโดยเจตจำนงสร้างสรรค์ของพระเจ้า การแบ่งขั้วของการดำรงอยู่และสาระสำคัญแสดงให้เห็นว่าความเป็นทวินิยมของเอกภพที่สร้างขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ผ่านทางพระเจ้าเท่านั้น [2] ลัทธิประจักษ์นิยมยอมรับการมีอยู่ของข้อเท็จจริงเอกพจน์ ซึ่งไม่สามารถสืบเชื้อสายมาและสังเกตได้จากประสบการณ์เชิงประจักษ์

คำจำกัดความที่แท้จริงของการดำรงอยู่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สุดของภววิทยาการศึกษาเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่การดำรงอยู่ หรือความเป็นจริงโดยทั่วไป ตลอดจนหมวดหมู่พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น เดิมทีระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาขาหลักของปรัชญาที่เรียกว่าอภิปรัชญาภววิทยาเกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับสิ่งหรือตัวตนที่มีอยู่หรืออาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ และจะจัดกลุ่มสิ่งหรือตัวตนดังกล่าวได้อย่างไร สัมพันธ์กันภายในลำดับชั้นและแบ่งย่อยตาม ถึงความเหมือนและความต่าง

แนวคิดทางประวัติศาสตร์

ใน ประเพณีของปรัชญา ตะวันตกการรักษาแบบครอบคลุมของเรื่องแรกสุดที่รู้จักนั้นมาจากPhaedo , RepublicและStatesmanของPlatoและMetaphysicsของอริสโตเติลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีงานเขียนที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ตาม อริสโตเติลได้พัฒนาทฤษฎีที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเป็น ซึ่งโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เรียกว่า สสาร จะต้องเป็นเท่านั้น แต่สิ่งอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ ปริมาณ เวลา และสถานที่ (เรียกว่าหมวดหมู่) มีอนุพันธ์ของการเป็นขึ้นอยู่กับ สิ่งของแต่ละอย่าง ใน อภิปรัชญาของอริสโตเติลมีสาเหตุสี่ประการของการดำรงอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ: สาเหตุทางวัตถุ, สาเหตุที่เป็นทางการ, สาเหตุที่มีประสิทธิภาพและสาเหตุสุดท้าย

Neo-Platonistsและนักปรัชญาคริสเตียนยุคแรกบางคนถกเถียงกันว่าการดำรงอยู่นั้นมีความเป็นจริงหรือไม่เว้นแต่ในพระดำริของพระเจ้า [7]บางคนสอนว่าการดำรงอยู่เป็นบ่วงแร้วและความเข้าใจผิด ว่าโลก เนื้อหนัง และมารมีอยู่เพียงเพื่อล่อลวงมนุษย์ที่อ่อนแอให้ออกห่างจากพระเจ้า

ในปรัชญาฮินดูคำว่าAdvaitaหมายถึงความคิดที่ว่าตัวตนที่แท้จริง Atman นั้นเหมือนกับความเป็นจริงทางอภิปรัชญาสูงสุด (พราหมณ์) คัมภีร์อุปนิษัทบรรยายจักรวาลและประสบการณ์ของมนุษย์ว่าเป็นการทำงานร่วมกันของPurusha (หลักการนิรันดร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง จิตสำนึก) และPrakṛti (โลกวัตถุชั่วคราวที่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติ) อดีตแสดงตัวเป็นĀtman (วิญญาณ ตนเอง) และอย่างหลังเป็นมายา คัมภีร์อุปนิษัทกล่าวถึงความรู้ของ อาตมัน ว่าเป็น " ความ รู้ที่แท้จริง" ( วิดยะ ) และความรู้ของมายาว่า

โทมัส อควีนานักปรัชญายุคกลาง แย้งว่าพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และแก่นแท้และการดำรงอยู่ของพระเจ้าก็เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เหมือน กันในพระเจ้า ตามที่ควีนาสกล่าวคือแก่นแท้ของพระเจ้าและการกระทำ ของพระเจ้า [8]ในเวลาเดียวกันวิลเลียมแห่งออคแฮมนักปรัชญา ผู้เสนอ ชื่อ แย้งในหนังสือเล่มที่ 1 ของ Summa Totius Logicaeของเขา( บทความเกี่ยวกับลอจิกทั้งหมดซึ่งเขียนขึ้นในช่วงก่อนปี 1327) ว่าหมวดหมู่ไม่ใช่รูปแบบหนึ่งของการดำรงอยู่ในสิทธิของตนเอง แต่เกิดจากการดำรงอยู่ของบุคคล

หลักธรรม "ทางสายกลาง"

นักปรัชญาชาวอินเดียNagarjuna (ค.ศ. 150–250 CE) ได้พัฒนาแนวคิดการดำรงอยู่ขั้นสูงและก่อตั้ง โรงเรียน Madhyamakaของพุทธศาสนา นิกายมหายาน

ในปรัชญาตะวันออกAnicca (สันสกฤตanitya ) หรือ " อนิจจัง " อธิบายถึงการดำรงอยู่ หมายถึงความจริงที่ว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย ( สังขาร ) อยู่ในสภาพไม่คงที่ ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่จะดับสูญไปในที่สุด มีเพียงการปรากฏของสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่สิ้นสุดเมื่อมันเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง ลองนึกภาพใบไม้ที่ตกลงสู่พื้นแล้วย่อยสลาย ในขณะที่ลักษณะที่ปรากฏและการดำรงอยู่สัมพัทธ์ของใบไม้สิ้นสุดลง ส่วนประกอบที่ก่อตัวเป็นใบไม้กลายเป็นวัสดุที่เป็นอนุภาคซึ่งสร้างพืชใหม่ต่อไป พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง [9]ทางสายกลางตระหนักว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสิ่งที่รับรู้ว่ามีตัวตนและสิ่งที่มีอยู่จริง ความแตกต่างได้รับการกระทบยอดในแนวคิดของShunyataโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ให้บริการของวัตถุที่มีอยู่สำหรับตัวตนของวัตถุในการเป็น สิ่งที่มีอยู่นั้นไม่มีอยู่จริงเพราะหัวเรื่องเปลี่ยนไป

ไตรโลกยาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำรงอยู่สามประเภท ได้แก่ ความปรารถนา รูปร่าง และความไร้รูปร่างซึ่งมีการเกิดใหม่ด้วยกรรม นำมาเพิ่มเติม หลักคำสอน Trikayaมันอธิบายว่าพระพุทธเจ้าดำรงอยู่อย่างไร ในหลักปรัชญานี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในวิถีสัมบูรณ์มากกว่าหนึ่งวิถี

ปรัชญาสมัยใหม่ตอนต้น

แนวทาง ปฏิบัติ สมัยใหม่ตอนต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากLogicของAntoine ArnauldและPierre NicoleหรือThe Art of Thinkingหรือที่รู้จักกันดีในชื่อPort-Royal Logicซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1662 Arnauld คิดว่าข้อเสนอหรือการตัดสินประกอบด้วยการเลือกสองแบบที่แตกต่างกัน ความคิดและรวมเข้าด้วยกันหรือปฏิเสธ:

หลังจากคิดสิ่งต่าง ๆ ตามความคิดของเราแล้ว เราเปรียบเทียบความคิดเหล่านี้และพบว่าบางอย่างเข้ากันและบางอย่างไม่ตรงกัน เราจึงรวมกันหรือแยกออกจากกัน สิ่งนี้เรียกว่าการยืนยันหรือปฏิเสธ และโดยทั่วไปการตัดสิน การตัดสินนี้เรียกอีกอย่างว่าประพจน์ และเห็นได้ง่ายว่าต้องมีสองเงื่อนไข คำศัพท์หนึ่งซึ่งยืนยันหรือปฏิเสธบางสิ่ง เรียกว่าหัวเรื่อง ; ส่วนอีกคำหนึ่งซึ่งยืนยันหรือปฏิเสธเรียกว่าแอตทริบิวต์หรือPraedicatum

—  Antoine Arnauld, The Art of Thinking ( Port-Royal Logic ), 1662, แปลโดย J. Buroker ในปี 1996, Logic, II.3, p. 82

คำสองคำนี้เชื่อมท้ายด้วยคำกริยา "คือ" (หรือ "ไม่ใช่" หากภาคแสดงของประธานปฏิเสธ) ดังนั้นทุกประพจน์จึงมีองค์ประกอบสามส่วน: พจน์สองพจน์ และ " คอปปูลา " ที่เชื่อมต่อหรือแยกออกจากกัน แม้ว่าประพจน์จะมีเพียงสองคำ แต่ทั้งสามคำก็ยังอยู่ที่นั่น ตัวอย่างเช่น "พระเจ้ารักมนุษย์" หมายถึง "พระเจ้าเป็นที่รักของมนุษยชาติ" จริงๆ "พระเจ้ามีอยู่จริง" หมายถึง "พระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่ง"

ทฤษฎีการตัดสินนี้ครอบงำตรรกศาสตร์มานานหลายศตวรรษ แต่มีปัญหาบางอย่างที่ชัดเจน: พิจารณาเฉพาะข้อเสนอของรูปแบบ "A ทั้งหมดเป็น B" ซึ่งเป็นรูปแบบที่นักตรรกศาสตร์เรียกว่าสากล ไม่อนุญาตให้มีข้อเสนอในรูปแบบ "A บางส่วนเป็น B" ซึ่งนักตรรกวิทยาของแบบฟอร์มเรียกว่าอัตถิภาวนิยม ถ้าทั้ง A และ B ไม่ได้รวมแนวคิดของการดำรงอยู่ ดังนั้น "A บางตัวเป็น B" ก็เพียงแค่อยู่ติดกับ A ถึง B ในทางกลับกัน ถ้า A หรือ B รวมแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่ในลักษณะที่ "สามเหลี่ยม" มีแนวคิด "สามมุมเท่ากัน เป็นมุมฉากสองมุม" จากนั้น "A มีอยู่" จะเป็นจริงโดยอัตโนมัติ และเรามีหลักฐานทางภ ววิทยา ของการมีอยู่ของ A (อันที่จริง Descartesร่วมสมัยของ Arnauldเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับแนวคิด "พระเจ้า" (วาทกรรม 4, สมาธิ 5)) ทฤษฎีของ Arnauld เป็นปัจจุบันจนถึงกลางศตวรรษที่สิบเก้า

David Humeโต้แย้งว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่จริง เมื่อผนวกเข้ากับแนวคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ก็ไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้กับแนวคิดนี้ ตัวอย่างเช่น หากเราสร้างแนวคิดเกี่ยวกับโมเสสโดยสมบูรณ์ และเติมคำกล่าวอ้างที่ว่าโมเสสมีอยู่จริงเข้าไปในแนวคิดนั้น เราก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปในแนวคิดของโมเสส

คานท์ยังโต้แย้งว่าการดำรงอยู่ไม่ใช่ภาคแสดง "จริง" แต่ไม่ได้ให้คำอธิบายว่าเป็นไปได้อย่างไร แท้จริงแล้ว การอภิปรายที่โด่งดังของเขาในหัวข้อนี้เป็นเพียงการกล่าวย้ำหลักคำสอนของ Arnauld ที่ว่าในประพจน์ "God is omnipotent" คำกริยา "is" หมายถึงการรวมหรือแยกสองแนวคิด เช่น "God" และ "omnipotence" [ งานวิจัยต้นฉบับ ? ]ประพจน์ "A มีอยู่" (ซึ่งก็คือ A+ มีอยู่) จำเป็นต้องเป็นเท็จ เพราะถ้า A มีอยู่จริง ประพจน์นั้นก็คือ (A + การดำรงอยู่) ซึ่งมีอยู่จริง และ (A + การดำรงอยู่) คือ เราสันนิษฐานว่าแตกต่างจาก A ตาม Kant การดำรงอยู่ไม่สามารถเป็น คุณสมบัติ ที่สำคัญของสิ่งใด รวมทั้งพระเจ้า; มันเป็นคุณสมบัติ โดยไม่ได้ตั้งใจของเรื่อง [10]

โช เปนฮาวเออ ร์อ้างว่า “ทุกสิ่งที่มีอยู่เพื่อความรู้ และด้วยเหตุนี้โลกทั้งใบจึงเป็นเพียงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ การรับรู้ของผู้รับรู้ หรือเรียกสั้นๆ ว่าเป็นตัวแทน” [11]ตามที่เขาพูดนั้นสามารถเป็น "ไม่มีวัตถุใดที่ไม่มีหัวเรื่อง" เพราะ "วัตถุประสงค์ทุกอย่างถูกกำหนดเงื่อนไขไว้แล้วในลักษณะที่หลากหลายโดยผู้รู้ที่มีรูปแบบของการรู้ และถือว่ารูปแบบเหล่านี้..." [12]

ลักษณะของคำทำนาย

จอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ (และ เฮอร์บาร์ ต ลูกศิษย์ของคานท์ด้วย) แย้งว่าลักษณะการดำรงอยู่เชิงพยากรณ์ได้รับการพิสูจน์ด้วยประโยคเช่น " เซนทอร์เป็นนิยายกวี " [13]หรือ " จำนวนที่มากที่สุดเป็นไปไม่ได้" (เฮอร์บาร์ต) [14] Franz Brentanoท้าทายสิ่งนี้ Fregeก็เช่นกัน (อย่างที่ทราบกันดี). Brentano โต้แย้งว่าเราสามารถรวมแนวคิดที่แสดงโดยนามวลี "an A" กับแนวคิดที่แสดงโดยคำคุณศัพท์ "B" เพื่อให้แนวคิดที่แสดงโดยนามวลี "a BA" ตัวอย่างเช่น เราสามารถรวม "ผู้ชาย" กับ "ฉลาด" เพื่อให้ "คนฉลาด" แต่นามวลี "a wise man" ไม่ใช่ประโยค ในขณะที่ "some man is wise" เป็นประโยค ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ต้องทำมากกว่าการรวมหรือแยกแนวคิด นอกจากนี้ การเพิ่ม "exist" เข้ากับ "a wise man" เพื่อให้ประโยคที่สมบูรณ์ "a wise man มีอยู่" มีผลเช่นเดียวกับการรวม "some man" กับ "wisdom" โดยใช้ copula ดังนั้น copula จึงมีผลเหมือนกับ "มีอยู่" เบรนตาโนแย้งว่าทุกประพจน์ที่เป็นหมวดหมู่สามารถแปลเป็นอัตถิภาวนิยมได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย และ "มีอยู่" และ "ไม่มีอยู่" ของประพจน์อัตถิภาวนิยมแทนที่โคปูลา ทรงแสดงด้วยอุทาหรณ์ดังนี้

ประพจน์เชิงหมวดหมู่ "บางคนป่วย" มีความหมายเดียวกับประพจน์อัตถิภาวนิยม "มีคนป่วยอยู่" หรือ "มีคนป่วยอยู่"
ข้อเสนอหมวดหมู่ "ไม่มีหินมีชีวิต" มีความหมายเดียวกับข้อเสนอที่มีอยู่ "ไม่มีหินที่มีชีวิต" หรือ "ไม่มีหินที่มีชีวิต"
ข้อเสนอเชิงหมวดหมู่ "มนุษย์ทุกคนล้วนต้องตาย" มีความหมายเดียวกับข้อเสนอเชิงอัตถิภาวนิยม "มนุษย์อมตะไม่มีอยู่จริง" หรือ "ไม่มีมนุษย์อมตะ"
ข้อเสนอเชิงหมวดหมู่ "ผู้ชายบางคนไม่ได้เรียนรู้" มีความหมายเดียวกับข้อเสนออัตถิภาวนิยม "คนที่ไม่เรียนรู้มีอยู่" หรือ "มีคนที่ไม่ได้รับการเรียนรู้"

Frege ได้พัฒนามุมมองที่คล้ายกัน (แต่ในภายหลัง) ในงานชิ้นเยี่ยมของเขาเรื่อง The Foundations of Arithmeticเช่นเดียวกับCharles Sanders Peirce (แต่ Peirce ถือได้ว่าความเป็นไปได้และความจริงนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้น) มุมมอง Frege-Brentano เป็นพื้นฐานของตำแหน่งที่โดดเด่นในปรัชญาแองโกลอเมริกันสมัยใหม่ : การดำรงอยู่นั้นถูกยืนยันโดยปริมาณที่มีอยู่ (ดังที่แสดงโดย คำขวัญของ Quine "การเป็นคือคุณค่าของตัวแปร" — บน มีอะไร , 2491). [15]

ความหมาย

ในตรรกะทางคณิตศาสตร์มีตัวบอกปริมาณสองตัวคือ "some" และ "all" แม้ว่าตามที่Brentano (1838–1917) ชี้ให้เห็น เราสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวบอกปริมาณและนิเสธเพียงตัวเดียว ตัวแรกของปริมาณเหล่านี้ "บางคน" ยังแสดงเป็น "มีอยู่" ดังนั้นในประโยค "มีมนุษย์" คำว่า "มนุษย์" จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ แต่เราสามารถยืนยันได้ว่า "มีรูปสามเหลี่ยมอยู่" "สามเหลี่ยม" - แนวคิดนามธรรม - เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในลักษณะเดียวกับที่ "มนุษย์" - ร่างกาย - เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่หรือไม่? สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความดี ความตาบอด และคุณธรรม มีอยู่ในความหมายเดียวกับเก้าอี้ โต๊ะ และบ้านหรือไม่? หมวดใดหรือประเภทใด

ยิ่งกว่านั้น "ความมีอยู่" มีอยู่จริงหรือไม่? [16]

ในบางข้อความ การดำรงอยู่ถูกบอกเป็นนัยโดยไม่ได้เอ่ยถึง คำว่า "สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่แฮมเมอร์สมิธ" ไม่ใช่แค่สะพาน แม่น้ำเทมส์ และแฮมเมอร์สมิธ มันต้องเกี่ยวกับ "ความมีอยู่" ด้วย ในทางกลับกัน คำว่า "สะพานข้าม Styx ที่ Limbo" มีรูปแบบเดียวกัน แต่ในกรณีแรก เราเข้าใจว่าสะพานจริงในโลกแห่งความเป็นจริงทำจากหินหรืออิฐ "การมีอยู่" จะหมายถึงอะไรใน กรณีที่สองมีความชัดเจนน้อยกว่า

วิธี การเสนอ ชื่อคือการโต้แย้งว่าคำนามวลีบางคำสามารถ "กำจัด" ได้โดยการเขียนประโยคใหม่ในรูปแบบที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ไม่มีวลีนาม ดังนั้นOckhamจึงโต้แย้งว่า "โสกราตีสมีปัญญา" ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอ้างถึงการมีอยู่ของการอ้างอิงสำหรับ "ปัญญา" สามารถเขียนใหม่เป็น "โสกราตีสเป็นคนฉลาด" ซึ่งมีเฉพาะวลีที่อ้างถึง "โสกราตีส" วิธีการนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 20 โดยสำนักวิเคราะห์ปรัชญา

อย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งนี้อาจกลับกันโดยนักสัจนิยมในการโต้เถียงว่าเนื่องจากประโยค "โสกราตีสเป็นคนฉลาด" สามารถเขียนใหม่เป็น "โสกราตีสมีปัญญา" สิ่งนี้พิสูจน์การมีอยู่ของการอ้างอิงที่ซ่อนอยู่สำหรับ "คนฉลาด"

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือมนุษย์ดูเหมือนจะประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครสมมติในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคนจริงๆ ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี 2551นักการเมืองและนักแสดงชื่อเฟรด ทอมป์สันลง สมัคร รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกัน ในการสำรวจความคิดเห็น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระบุว่าเฟรด ทอมป์สันเป็นผู้สมัคร "กฎหมายและระเบียบ" ทอมป์สันเล่นเป็นตัวละครในซีรีส์โทรทัศน์เรื่องLaw and Order คนที่แสดงความคิดเห็นนั้นทราบดีว่ากฎหมายและระเบียบเป็นเรื่องแต่ง แต่ในบางระดับ พวกเขาอาจประมวลผลเรื่องแต่งราวกับว่ามันเป็นความจริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Paradox of Fiction [น่าสงสัย ][18]อีกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือประสบการณ์ทั่วไปของนักแสดงหญิงที่เล่นบทตัวร้ายในละครที่ถูกกล่าวหาในที่สาธารณะราวกับว่าพวกเขาต้องตำหนิสำหรับการกระทำของตัวละครที่พวกเขาเล่น

นักวิทยาศาสตร์อาจแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวัตถุที่มีอยู่ และยืนยันว่าวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบด้วยสสารหรือพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใน โลกทัศน์ของฆราวาส การดำรงอยู่รวมถึงวัตถุที่มีอยู่จริง สิ่งสมมติ และแม้กระทั่งวัตถุที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นหากเราให้เหตุผลจากข้อความ " Pegasus flies" ถึงข้อความ " Pegasus มีอยู่จริง " เราไม่ได้ยืนยันว่า Pegasus ประกอบด้วยอะตอม แต่ Pegasus มีอยู่จริงในโลกทัศน์ของตำนานคลาสสิก เมื่อนักคณิตศาสตร์ให้เหตุผลจากข้อความ "ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม" ไปจนถึงข้อความว่า "มีรูปสามเหลี่ยมอยู่" นักคณิตศาสตร์ไม่ได้ยืนยันว่ารูปสามเหลี่ยมประกอบด้วยอะตอม แต่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีอยู่ใน แบบจำลอง ทาง คณิตศาสตร์ เฉพาะ

แนวทางสมัยใหม่

ตามทฤษฎีคำอธิบายของ Bertrand Russellตัวดำเนินการปฏิเสธในประโยคเอกพจน์สามารถใช้ขอบเขตกว้างหรือแคบ: เราแยกความแตกต่างระหว่าง "S บางส่วนไม่ใช่ P" (โดยที่การปฏิเสธใช้ "ขอบเขตแคบ") และ "ไม่ใช่กรณีที่ 'S บางส่วนไม่ใช่ P'" (โดยที่การปฏิเสธใช้ "ขอบเขตกว้าง") ปัญหาเกี่ยวกับมุมมองนี้คือไม่มีความแตกต่างของขอบเขตดังกล่าวในกรณีของชื่อเฉพาะ ประโยค "โสกราตีสไม่หัวโล้น" และ "ไม่ใช่กรณีที่โสกราตีสหัวล้าน" ทั้งสองดูเหมือนจะมีความหมายเหมือนกัน และทั้งสองดูเหมือนจะยืนยันหรือสันนิษฐานถึงการมีอยู่ของใครบางคน (โสกราตีส) ที่ไม่หัวโล้น ดังนั้น การปฏิเสธใช้ขอบเขตที่แคบ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ Russell วิเคราะห์ชื่อที่เหมาะสมเป็นโครงสร้างเชิงตรรกะซึ่งสมเหตุสมผลกับปัญหานี้ ตามที่ Russell กล่าว โสกราตีสสามารถวิเคราะห์ได้ในรูปแบบ ' ปราชญ์แห่งกรีซ' ในขอบเขตที่กว้าง สิ่งนี้จะอ่านได้ว่า มันไม่ใช่กรณีที่มีนักปรัชญาชาวกรีกที่หัวโล้น ในขอบเขตที่แคบก็จะอ่านว่าปราชญ์ของกรีซไม่หัวโล้น

ตาม มุมมองของ การอ้างอิงโดยตรงเวอร์ชันแรกเริ่มเสนอโดยBertrand Russellและบางทีอาจเร็วกว่านั้นโดยGottlob Fregeชื่อที่เหมาะสมไม่มีความหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อไม่มีวัตถุที่อ้างถึง มุมมองนี้ขึ้นอยู่กับอาร์กิวเมนต์ที่ว่าฟังก์ชันทางความหมายของชื่อเฉพาะคือการบอกเราว่าวัตถุใดมีชื่อ และด้วยเหตุนี้จึงระบุวัตถุบางอย่างได้ แต่ไม่สามารถระบุวัตถุได้หากไม่มีอยู่ ดังนั้นชื่อเฉพาะต้องมีผู้ถือหากจะมีความหมาย

การดำรงอยู่ในความรู้สึกกว้างและแคบ

ตามมุมมองของการดำรงอยู่แบบ "สองความรู้สึก" ซึ่งได้มาจากAlexius Meinongข้อความอัตถิภาวนิยมแบ่งออกเป็นสองประเภท

 1. ผู้ยืนยันการดำรงอยู่ใน ความหมาย กว้าง . รูปแบบเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของรูปแบบ "N คือ P" สำหรับ N เอกพจน์ หรือ "some S คือ P"
 2. ผู้ยืนยันการดำรงอยู่ใน ความหมาย แคบ . เหล่านี้เป็นเรื่องปกติของรูปแบบ "N มีอยู่" หรือ "Ss มีอยู่"

ก็บ่ายเบี่ยงปัญหาดังนี้ "แมลงวันเพกาซัส" หมายความถึงการดำรงอยู่ในความหมายกว้างๆ เพราะหมายความถึงสิ่ง ที่ บินได้ แต่มันไม่ได้หมายความถึงการดำรงอยู่ในความหมายแคบๆ เพราะเราปฏิเสธการดำรงอยู่ในความหมายนี้โดยกล่าวว่าเพกาซัสไม่มีอยู่จริง ตามความเห็นนี้ โลกของสรรพสิ่งได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ (เช่นโสกราตีสดาวเคราะห์วีนัสและนิวยอร์กซิตี้) ที่เคยดำรงอยู่ในความหมายที่แคบ และสิ่งเหล่านั้น (เช่นเชอร์ล็อก โฮล์มส์เทพีวีนัสและมินาส Tirith ) ที่ทำไม่ได้.

อย่างไรก็ตาม สามัญสำนึกชี้ให้เห็นถึงการไม่มีอยู่จริงของสิ่งต่าง ๆ เช่นตัวละครหรือสถานที่ สมมติ

มุมมองยุโรป

ได้รับอิทธิพลจากมุมมองของลูกศิษย์ของ Brentano Alexius MeinongและEdmund Husserlปรัชญาของ Germanophone และ Francophone มีทิศทางที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำถามของการดำรงอยู่

ข้อโต้แย้งต่อต้านความเป็นจริง

การต่อต้านสัจนิยมเป็นทัศนะของนักอุดมคติที่กังขาเกี่ยวกับโลกทางกายภาพ โดยคงไว้อย่างใดอย่างหนึ่งว่า: (1) ไม่มีสิ่งใดอยู่นอกจิตใจหรือ (2) เราจะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงที่ไม่ขึ้นกับจิตใจแม้ว่ามันจะมีอยู่จริงก็ตาม . ตรงกันข้าม นักสัจนิยมถือว่าการรับรู้หรือข้อมูลความรู้สึกเกิดจากวัตถุที่ไม่ขึ้นกับจิตใจ "นักต่อต้านสัจนิยม" ที่ปฏิเสธว่าจิตอื่นมีอยู่จริง (เช่น นักโซลิปซิส ) แตกต่างจาก "นักต่อต้านสัจนิยม" ที่อ้างว่าไม่มีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่ามีจิตอื่นที่สังเกตไม่ได้หรือไม่ (กล่าวคือนักพฤติกรรมเชิงตรรกะ)

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ซอลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (2559). “การมีอยู่” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (ฉบับฤดูหนาว 2016) ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์
 2. อรรถa b c d "Существование" [ดำรงอยู่]. Философский энциклопедический словарь (พจนานุกรมสารานุกรมปรัชญา) (ในภาษารัสเซีย). มอสโก: สารานุกรมโซเวียต . 2532.
 3. ^ ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "ความมีอยู่" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์
 4. ^ พจนานุกรมมรดกอเมริกันของภาษาอังกฤษ บอสตัน: โฮตัน มิฟฟลิน 2543. น. 623. ไอเอสบีเอ็น 0-395-82517-2. อค ส. 43499541  .
 5. ^ "Идеализм" [การดำรงอยู่]. Философский энциклопедический словарь (พจนานุกรมสารานุกรมปรัชญา) (ในภาษารัสเซีย). มอสโก: สารานุกรมโซเวียต . 2532.
 6. อรรถ กายเออร์, พอล; ฮอร์สต์มันน์, รอล์ฟ-ปีเตอร์ (2561). "อุดมคติ" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (ฉบับฤดูร้อน 2018) ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์
 7. ^ "Neo-Platonism | สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา" . สืบค้นเมื่อ2022-03-04 .
 8. มาเรนบอน, จอห์น (2549). ปรัชญายุคกลาง: บทนำทางประวัติศาสตร์และปรัชญา . เลดจ์ หน้า 239. ไอเอสบีเอ็น 978-1-134-46183-7.ดูเพิ่มเติมที่Actus Essendi and the Habit of the First Principle ใน Thomas Aquinas (นิวยอร์ก: Einsiedler Press, 2019 )
 9. ^ สมาคมเผยแพร่พระพุทธศาสนา. "ข้อเท็จจริงพื้นฐานสามประการของการดำรงอยู่" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-07-09 . สืบค้นเมื่อ2009-07-14 . (อ้างอิง 1) การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่เที่ยงเป็นลักษณะสำคัญของการดำรงอยู่ของปรากฏการณ์ทั้งหมด เราไม่สามารถกล่าวถึงสิ่งใด ๆ ได้ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต อินทรีย์หรืออนินทรีย์ "สิ่งนี้ยั่งยืน"; แม้ว่าเรากำลังพูดสิ่งนี้อยู่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างจะหายวับไป ความงามของดอกไม้ เสียงนกร้อง เสียงผึ้ง และความรุ่งโรจน์ของพระอาทิตย์ตกดิน
 10. ^ "คานท์หมายความว่าอะไรโดย "การดำรงอยู่ไม่ใช่ภาคแสดง"? .
 11. ^ โลกที่เป็นเจตจำนงและการเป็นตัวแทนเล่มที่ ฉัน § 1
 12. ^ โลกที่เป็นเจตจำนงและการเป็นตัวแทนเล่มที่ ฉัน § 7
 13. ^ จอห์น สจวร์ต มิลล์ , A System of Logic , 1843 I. iv. 1.หน้า 124
 14. ^ Uberweg (ระบบตรรกะ) §68
 15. ^ ในสิ่งที่มีอยู่ – ในการทบทวนอภิปรัชญา (1948) พิมพ์ซ้ำใน WVO Quine จากมุมมองเชิงตรรกะ (Harvard University Press, 1953)
 16. ^ การดำรงอยู่คือการมีความสัมพันธ์เฉพาะกับการดำรงอยู่ - ความสัมพันธ์ ซึ่งการดำรงอยู่นั้นไม่มี Bertrand Russell The Principles of Mathematics – New York, WW Norton & Company, 1903, พิมพ์ครั้งที่สอง 1937 หน้า 449–450
 17. Klima, G., John Buridan ( Oxford : Oxford University Press , 2009), p. 146
 18. ^ "ความขัดแย้งของนิยาย, | สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา" .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก