ลัทธิคุ้มครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โปสเตอร์ทางการเมืองโดยพรรคเสรีนิยม อังกฤษ นำเสนอมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจที่อิงกับการค้าเสรีกับเศรษฐกิจที่อิงกับการปกป้อง ร้านค้าการค้าเสรีเต็มไปด้วยลูกค้าเนื่องจากราคาที่ต่ำ ร้านค้าที่อิงกับการปกป้องแสดงราคาที่สูงขึ้นและการขาดลูกค้า และความเกลียดชังระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ควบคุม
ไปรษณียบัตรต่อต้านการค้าเสรีจากปี 1910

ลัทธิปกป้องซึ่งบางครั้งเรียกว่าลัทธิปกป้องการค้าคือนโยบายทางเศรษฐกิจที่จำกัดการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าโควตานำเข้าและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของรัฐบาล ผู้เสนอโต้แย้งว่านโยบายกีดกันทางการค้าปกป้องผู้ผลิต ธุรกิจ และคนงานของภาคการแข่งขันนำเข้าในประเทศจากคู่แข่งจากต่างประเทศ ฝ่ายตรงข้ามโต้แย้งว่านโยบายกีดกันทางการค้าลดการค้าและส่งผลเสียต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม (โดยการขึ้นราคาสินค้านำเข้า) รวมถึงผู้ผลิตและแรงงานในภาคการส่งออกทั้งในประเทศที่ดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าและในประเทศที่ได้รับการปกป้อง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ลัทธิปกป้องนิยมส่วน ใหญ่สนับสนุนโดยพรรคที่มีตำแหน่งชาตินิยมทางเศรษฐกิจหรือฝ่ายซ้าย ในขณะที่ พรรคการเมืองฝ่ายขวา ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปสนับสนุน การค้าเสรี [1] [2] [3] [4] [5]

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่าการปกป้องมีผลในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ[6] [7] [8] [ 9]ในขณะที่การค้าเสรีและการลดลงของอุปสรรคทางการค้ามีผลในเชิงบวกอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ [7] [ 10 ] [11] [12] [13] [14]นักวิชาการบางคน เช่นดักลาส เออร์วินได้กล่าวถึงลัทธิกีดกันว่าเป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ [15]แม้ว่าการเปิดเสรีทางการค้าบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนและกำไรจำนวนมากและกระจายไม่เท่ากัน และอาจส่งผลให้ในระยะสั้นทำให้เกิดการโยกย้ายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญของคนงานในภาคการแข่งขันนำเข้า[16]การค้าเสรีมีข้อได้เปรียบในการลดต้นทุนสินค้าและบริการสำหรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค [17]

นโยบายปกป้อง

โลโก้ของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเบลเยียมเพื่อการป้องกันของฟรังก์ พ.ศ. 2467

มีการใช้นโยบายที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการกีดกันทางการค้า เหล่านี้รวมถึง:

 • อัตราภาษีศุลกากรและโควตานำเข้าเป็นประเภทนโยบายกีดกันทางการค้าที่พบได้บ่อยที่สุด [18]ภาษีคือภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้า เดิมกำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล ปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรสมัยใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศและอัตราค่าจ้างจากผู้นำเข้าที่มีราคาต่ำกว่าเป็นหลัก โควตาการนำเข้าคือการจำกัดปริมาณของสินค้าที่อาจนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วกำหนดขึ้นโดยระบอบการออกใบอนุญาตนำเข้า [18]
 • การคุ้มครองเทคโนโลยี สิทธิบัตร ความรู้ทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์[19] [20] [21]
 • ข้อ จำกัด ในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ [ 22]เช่นข้อ จำกัด ในการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ในประเทศโดยนักลงทุนต่างชาติ [23]
 • อุปสรรคด้านการบริหาร: บางครั้งประเทศต่าง ๆ ถูกกล่าวหาว่าใช้กฎเกณฑ์ด้านการบริหารต่าง ๆ ของตน (เช่น เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ฯลฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการกีดกันการนำเข้า
 • กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด : " การทุ่มตลาด " เป็นแนวปฏิบัติของบริษัทที่ขายให้กับตลาดส่งออกในราคาที่ต่ำกว่าที่เรียกเก็บจากตลาดในประเทศ ผู้สนับสนุนกฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดโต้แย้งว่าพวกเขาป้องกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งอาจทำให้บริษัทท้องถิ่นต้องปิดตัวลง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดมักใช้เพื่อกำหนดอัตราภาษีการค้าต่อผู้ส่งออกต่างประเทศ
 • เงินอุดหนุนโดยตรง: เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ในรูปของเงินก้อนหรือเงินกู้ราคาถูก) บางครั้งมอบให้กับบริษัทท้องถิ่นที่ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ดี เงินอุดหนุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ "ปกป้อง" งานในท้องถิ่นและเพื่อช่วยให้ บริษัท ในท้องถิ่นปรับตัวเข้ากับตลาดโลก
 • การอุดหนุนการส่งออก: รัฐบาลมักจะใช้การอุดหนุนการส่งออกเพื่อเพิ่มการส่งออก การอุดหนุนการส่งออกมีผลตรงกันข้ามกับอัตราภาษีการส่งออก เนื่องจากผู้ส่งออกจะได้รับการชำระเงินซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก การอุดหนุนการส่งออกจะเพิ่มปริมาณการค้า และในประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว มีผลคล้ายกับการอุดหนุนการนำเข้า
 • การควบคุม อัตราแลกเปลี่ยน : รัฐบาลอาจเข้าแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเพื่อลดค่าของสกุลเงินโดยการขายสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำเช่นนี้จะเพิ่มต้นทุนการนำเข้าและลดต้นทุนการส่งออก ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงดุลการค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวมีผลในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากจะนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการส่งออกที่แท้จริงสูงขึ้น และราคานำเข้าที่สัมพันธ์กันลดลง
 • ระบบ สิทธิบัตรระหว่างประเทศ: มีข้อโต้แย้งสำหรับการมองว่าระบบสิทธิบัตรระดับชาติเป็นเครื่องปิดบังนโยบายการค้าแบบกีดกันในระดับชาติ ข้อโต้แย้งนี้มีอยู่ 2 ประเด็น: ประเด็นแรกเมื่อสิทธิบัตรที่ถือโดยประเทศหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการเจรจาการค้ากับอีกประเทศหนึ่ง และประการที่สองซึ่งการปฏิบัติตามระบบสิทธิบัตรทั่วโลกให้สถานะ "พลเมืองดี" แม้ว่าจะ "โดยพฤตินัย" การปกป้อง' Peter Drahosอธิบายว่า "รัฐต่าง ๆ ตระหนักว่าระบบสิทธิบัตรสามารถใช้เพื่อปกปิดกลยุทธ์ของลัทธิกีดกันการค้าได้ นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบด้านชื่อเสียงสำหรับรัฐที่ถูกมองว่ายึดติดกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถเข้าร่วมการแก้ไขต่าง ๆ ของอนุสัญญาปารีสและเบิร์เข้าร่วมในบทสนทนาทางศีลธรรมสากลเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องผลจากการใช้แรงงานเผด็จการและอัจฉริยะแห่งการประดิษฐ์...โดยรู้ตลอดเวลาว่าระบบทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศเป็นอาวุธป้องกันที่มีประโยชน์" [24 ]
 • การรณรงค์ทางการเมืองที่สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ (เช่น การรณรงค์ "ซื้ออเมริกัน" ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมลัทธิปกป้องนอกกฎหมาย)
 • การใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีสิทธิพิเศษ เช่น กฎหมายBuy American Actกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ

ในเวทีการค้าสมัยใหม่ การริเริ่มอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากภาษีได้รับการเรียกว่าเป็นลัทธิกีดกัน ตัวอย่างเช่น นักวิจารณ์บางคน เช่นJagdish Bhagwatiมองว่าความพยายามของประเทศที่พัฒนาแล้วในการบังคับใช้แรงงานหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองว่าเป็นการปกป้อง นอกจากนี้ การกำหนดขั้นตอนการรับรองที่จำกัดในการนำเข้ายังเห็นได้ในแง่นี้

นอกจากนี้ คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าเสรีมักมีบทบัญญัติกีดกัน เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และข้อจำกัดด้านสิทธิบัตรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรขนาดใหญ่ บทบัญญัติเหล่านี้จำกัดการค้าเพลง ภาพยนตร์ ยา ซอฟต์แวร์ และสินค้าที่ผลิตอื่น ๆ ให้กับผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงโดยกำหนดโควตาจากผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำเป็นศูนย์ [25]

ประวัติ

อัตราภาษีศุลกากรในญี่ปุ่น (พ.ศ. 2413–2503)
อัตราภาษีในสเปนและอิตาลี (2403-2453)

ในอดีต ลัทธิปกป้องมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่นการค้าขาย (ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การบรรลุดุลการค้าเชิงบวกและการสะสมทองคำ) และการทดแทนการนำเข้า [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในศตวรรษที่ 18 อดัม สมิธเตือนอย่างมีชื่อเสียงว่าอย่าสนใจอุตสาหกรรมที่มี "ความสนใจซับซ้อน" โดยพยายามแสวงหาข้อได้เปรียบจากต้นทุนของผู้บริโภค รายการฟรีดริชเห็น มุมมองของอดัมสมิธเกี่ยวกับการค้าเสรีว่าไร้เหตุผล โดยเชื่อว่าสมิธสนับสนุนการค้าเสรีเพื่อให้อุตสาหกรรมของอังกฤษสามารถปิดกั้นการแข่งขันจากต่างประเทศที่ด้อยพัฒนาได้ [27]

บางคนโต้แย้งว่าไม่มีประเทศใหญ่ใดประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมโดยปราศจากการคุ้มครองทางเศรษฐกิจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง [28] [29] Paul Bairochนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเขียนว่า "ตามประวัติศาสตร์ การค้าเสรีเป็นข้อยกเว้นและลัทธิปกป้องเป็นกฎ" [30]

ตามที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Douglas Irwin และ Kevin O'Rourke กล่าวว่า "ความตื่นตระหนกที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงินช่วงสั้น ๆ มักจะเกิดขึ้นชั่วคราวและมีผลระยะยาวเล็กน้อยต่อนโยบายการค้า ในขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน (ต้นทศวรรษ 1890 ต้นๆ) ทศวรรษที่ 1930) อาจก่อให้เกิดการปกป้องที่ยากจะย้อนกลับ สงครามในภูมิภาคยังสร้างผลกระทบชั่วคราวซึ่งมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อนโยบายการค้าในระยะยาว ในขณะที่สงครามโลกก่อให้เกิดข้อจำกัดทางการค้าของรัฐบาลที่กว้างขวางซึ่งยากที่จะย้อนกลับ" [31]

บทความฉบับหนึ่งระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสำหรับบางประเทศทำให้บางประเทศกลายเป็นผู้ปกป้อง: "การเปลี่ยนแปลงของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพรมแดนของโลกใหม่ และ "การรุกรานธัญพืช" ของยุโรปที่ตามมา นำไปสู่การเกษตรกรรมที่สูงขึ้น ภาษีศุลกากรตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1870 เป็นต้นมา ซึ่งเราได้เห็นการย้อนกลับของการค้าเสรีซึ่งมีลักษณะเฉพาะของยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ การฟื้นตัวของญี่ปุ่นนั้น ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการส่งออกสินค้าบางประเภท: สิ่งทอจากฝ้ายในทศวรรษที่ 1950 เหล็กในทศวรรษที่ 1960 รถยนต์ในทศวรรษที่ 1970 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในทศวรรษที่ 1980 ในแต่ละกรณี การขยายตัวอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น'การส่งออกสร้างความยุ่งยากให้กับประเทศคู่ค้าและการใช้มาตรการปกป้องเป็นโช้คอัพ”[31]

ในสหรัฐอเมริกา

อัตราภาษีศุลกากร (ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)
อัตราภาษีเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา (1821–2016)
ดุลการค้าสหรัฐฯ (พ.ศ. 2438–2558)

ตามที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Douglas Irwin ตำนานทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ คือ ภาษีศุลกากรต่ำเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตชาวอเมริกันในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 และจากนั้นอัตราภาษีที่สูงทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 [32]บทวิจารณ์โดยนักเศรษฐศาสตร์จากหนังสือปี 2017 ของเออร์วินการปะทะกันระหว่างการค้า: ประวัตินโยบายการค้าของสหรัฐฯระบุว่า: [32]

พลวัตทางการเมืองจะทำให้ผู้คนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษีกับวงจรเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ที่นั่น การเติบโตอย่างรวดเร็วจะสร้างรายได้เพียงพอสำหรับการลดลงของอัตราภาษี และเมื่อเกิดแรงกดดันก็จะสร้างแรงกดดันให้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อถึงเวลานั้น เศรษฐกิจจะฟื้นตัว ทำให้รู้สึกว่าการลดภาษีทำให้เกิดความผิดพลาด และในทางกลับกันทำให้เกิดการฟื้นตัว 'นาย. นอกจากนี้ เออร์วินยังพยายามหักล้างแนวคิดที่ว่าการปกป้องคุ้มครองทำให้อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวคิดที่บางคนเชื่อว่าเป็นบทเรียนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนแบ่งการผลิตทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 23% ในปี 2413 เป็น 36% ในปี 2456 อัตราภาษีที่สูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นจึงมาพร้อมกับต้นทุน ซึ่งประมาณการไว้ที่ประมาณ 0.5% ของ GDP ในช่วงกลางทศวรรษ 1870 ในบางอุตสาหกรรม อาจช่วยเร่งการพัฒนาภายในเวลาไม่กี่ปี

อ้างอิงจากเออร์วิน อัตราภาษีศุลกากรมีจุดประสงค์หลักสามประการในสหรัฐอเมริกา: "เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล เพื่อจำกัดการนำเข้าและปกป้องผู้ผลิตในประเทศจากการแข่งขันจากต่างประเทศ และเพื่อบรรลุข้อตกลงต่างตอบแทนที่ลดอุปสรรคทางการค้า" [33]จากปี 1790 ถึง 1860 อัตราภาษีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 20 เปอร์เซ็นต์เป็น 60 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ [33]จาก 2404 ถึง 2476 ซึ่งเออร์วิน characterizes เป็น "ระยะเวลาจำกัด" อัตราภาษีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 และยังคงอยู่ในระดับนั้นเป็นเวลาหลายทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา ซึ่งเออร์วินกำหนดลักษณะเป็น "ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน" อัตราภาษีเฉลี่ยลดลงอย่างมากจนกระทั่งลดระดับลงที่ 5 เปอร์เซ็นต์ [33]

นักเศรษฐศาสตร์Paul Bairochบันทึกไว้ว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราที่สูงที่สุดในโลกตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอธิบายว่าสหรัฐอเมริกาเป็น "ประเทศแม่และปราการของลัทธิปกป้องสมัยใหม่" นับตั้งแต่สิ้นสุด คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 [34] อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันรัฐมนตรีคลังคนแรก ของสหรัฐอเมริกา มีมุมมอง ดังที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่สุดใน " รายงานเกี่ยวกับการผลิต " ของเขาว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการปกป้อง เพราะอากรขาเข้าเป็นสิ่งจำเป็นในการกำบังภายในประเทศ " อุตสาหกรรมทารก ” จนสามารถบรรลุการประหยัดจากขนาด [35]การบินขึ้นทางอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นภายใต้นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างปี ค.ศ. 1816–1848 และภายใต้ลัทธิการปกป้องในระดับปานกลางระหว่างปี ค.ศ. 1846–1861 และดำเนินต่อไปภายใต้นโยบายกีดกันทางการค้าอย่างเข้มงวดระหว่างปี ค.ศ. 1861–1945 [36]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีการแนะนำอัตราภาษีที่สูงขึ้นเนื่องจากจำเป็นในการปกป้องค่าจ้างของชาวอเมริกันและเพื่อปกป้องเกษตรกรชาวอเมริกัน [37]ระหว่าง พ.ศ. 2367 ถึง พ.ศ. 2483 สหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสูงกว่าอังกฤษหรือประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ยกเว้นช่วงหนึ่งของสเปนและรัสเซีย [38]จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจแบบกีดกันทางการค้ามากที่สุดในโลก [39]

รัฐบาลบุชใช้อัตราภาษีกับเหล็กของจีนในปี 2545 ; จากการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในปี 2548 เกี่ยวกับภาษี การศึกษาทั้งหมดพบว่าอัตราภาษีก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ [40]รัฐบาลโอบามาใช้อัตราภาษีกับยางรถยนต์ของจีนระหว่างปี 2552 ถึง 2555 เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การศึกษาในปี 2559 พบว่าอัตราภาษีเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและค่าจ้างในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของสหรัฐฯ [41]

ในปี 2018 Cecilia Malmströmกรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรประบุว่าสหรัฐฯ "กำลังเล่นเกมที่อันตราย" ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากประเทศส่วนใหญ่ และระบุว่าเธอเห็นการตัดสินใจของรัฐบาลทรัมป์ในฐานะ "ผู้ปกป้องที่แท้จริง" และ "ผิดกฎหมาย". [42]

อัตราภาษีศุลกากรที่กำหนดโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์ในช่วงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯทำให้การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับจีนลดลงเล็กน้อย [43]

ในยุโรป

ยุโรปเริ่มปกป้องมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบแปด [44]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Findlay และ O'Rourke เขียนว่าใน "ผลพวงทันทีของสงครามนโปเลียน นโยบายการค้าของยุโรปเกือบจะเป็นลัทธิกีดกันสากล" โดยมีข้อยกเว้นสำหรับประเทศเล็ก ๆ เช่น เนเธอร์แลนด์และเดนมาร์ก [44]

ยุโรปเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 [45] ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส และสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งสวีเดนและเบลเยียม ได้เดินหน้าไปสู่การค้าเสรีอย่างเต็มที่ก่อนปี 1860 นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมองว่าการยกเลิกกฎหมายข้าวโพดในปี 1846 เป็นตัวชี้ขาด เปลี่ยนไปสู่การค้าเสรีในอังกฤษ [45] [46]การศึกษาในปี 1990 โดยนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจฮาร์วาร์ด เจฟฟรีย์ วิลเลียมสันแสดงให้เห็นว่ากฎหมายข้าวโพด) ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างมากสำหรับคนงานชาวอังกฤษ และขัดขวางภาคการผลิตของอังกฤษโดยลดรายได้ทิ้งที่คนงานอังกฤษสามารถใช้กับสินค้าที่ผลิตได้ [47]การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปิดเสรีในบริเตนเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจาก "อิทธิพลของนักเศรษฐศาสตร์อย่างเดวิด ริคาร์โด" แต่ก็เนื่องมาจาก "อำนาจที่เพิ่มมากขึ้นของผลประโยชน์ในเมือง" [45]

Findlay และ O'Rourke กล่าวถึงสนธิสัญญา Cobden Chevalierระหว่างฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2403 ว่าเป็น "การเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดต่อการค้าเสรีของยุโรป" [45]สนธิสัญญานี้ตามมาด้วยข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ: "ฝรั่งเศสและเบลเยียมลงนามในสนธิสัญญาในปี พ.ศ. 2404 สนธิสัญญาฝรั่งเศส-ปรัสเซียลงนามในปี พ.ศ. 2405 อิตาลีเข้าสู่ สวิตเซอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2407 สวีเดน นอร์เวย์ สเปน เนเธอร์แลนด์ และเมือง Hanseatic ในปี พ.ศ. 2408 และออสเตรียในปี พ.ศ. 2409 ภายในปี พ.ศ. 2420 ไม่ถึงสองทศวรรษหลังจากสนธิสัญญาคอบเดนเชอวาลิเยร์และสามทศวรรษหลังจากอังกฤษยกเลิก เยอรมนี “แทบจะกลายเป็น ประเทศการค้าเสรี” (Bairoch, 41) ภาษีโดยเฉลี่ยสำหรับสินค้าที่ผลิตได้ลดลงเหลือ 9–12% ในทวีป ซึ่งห่างไกลจากภาษีศุลกากรอังกฤษ 50% และข้อห้ามมากมายที่อื่นในยุคหลังวอเตอร์ลูทันที (Bairoch , ตารางที่ 3, หน้า 6, และตารางที่ 5, หน้า 42)" [45]

มหาอำนาจในยุโรปบางแห่งไม่ได้เปิดเสรีในช่วงศตวรรษที่ 19 เช่น จักรวรรดิรัสเซียและจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งยังคงเป็นผู้ปกป้องอย่างสูง จักรวรรดิออตโตมันก็กลายเป็นผู้ปกป้องมากขึ้นเรื่อยๆ [48] ​​อย่างไรก็ตาม ในกรณีของจักรวรรดิออตโตมัน ก่อนหน้านี้มี นโยบาย การค้าเสรีแบบเสรีนิยม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามิน ดิสราเอลี ของอังกฤษ อ้างว่าเป็นการโต้วาทีโดยอ้างว่าได้ทำลายสิ่งที่เคยเป็น "ผู้ผลิตที่ดีที่สุดของโลกบางราย" ในปี ค.ศ. 1812 [34]

ประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตกเริ่มเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และลัทธิปกป้องในช่วงระหว่างสงคราม [44]

ในแคนาดา

ตั้งแต่ปี 1971 แคนาดาได้ปกป้องผู้ผลิตไข่ นม ชีสไก่ และไก่งวงด้วยระบบการจัดการอุปทาน แม้ว่าราคาอาหารเหล่านี้ในแคนาดาจะสูงกว่าราคาตลาดโลก แต่เกษตรกรและผู้แปรรูปก็มีหลักประกันในตลาดที่มั่นคงเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน [ ต้องการอ้างอิง ]ข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัวซึ่งบางครั้งใช้เพื่อกระตุ้นการผลิตนม นำไปสู่การพิจารณาต่อหน้าวุฒิสภาของแคนาดาส่งผลให้มีการสั่งห้ามในแคนาดา ดังนั้นการจัดการอุปทานของผลิตภัณฑ์นมจึงเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคของชาวแคนาดา [49]

ในควิเบกสหพันธ์ผู้ผลิตน้ำเชื่อมเมเปิลแห่งควิเบกจะเป็นผู้บริหารจัดการการจัดหาน้ำเชื่อมเมเปิ้ล [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในละตินอเมริกา

ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่กลายเป็นเอกราชในต้นศตวรรษที่ 19 พวกเขาลุกฮือต่อต้านเจ้าอาณานิคม (ส่วนใหญ่คือสเปน ฝรั่งเศส และโปรตุเกส) และออกเดินทางโดยลำพัง หลังจากได้รับเอกราช ประเทศส่วนใหญ่ในละตินอเมริกาก็รับเอาลัทธิคุ้มครองมาใช้ พวกเขาทั้งสองกลัวว่าการแข่งขันจากต่างประเทศจะทำลายรัฐที่สร้างขึ้นใหม่และคิดว่าการขาดทรัพยากรภายนอกจะผลักดันการผลิตในประเทศ [50]

อีกเหตุผลหนึ่งของการกีดกันก็คือละตินอเมริกามักถูกโจมตีโดยบุคคลภายนอก สเปน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเทกซัสต่างก็รุกรานหรือพยายามรุกรานละตินอเมริกาภายในปี พ.ศ. 2423 อาจกล่าวได้ว่าละตินอเมริกาโดยพื้นฐานแล้วซ่อนตัวอยู่ในเปลือกของตนเพื่อพยายามอยู่รอดในศตวรรษที่ 19

แต่พฤติกรรมกีดกันยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งและระหว่างสงครามโลก ไม่มีประเทศในละตินอเมริกาเข้าร่วมอย่างจริงจังกับทั้งสองฝ่าย แต่พวกเขาเอาแต่เก็บเกี่ยวพืชผล (ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ ยาสูบ และน้ำตาล) และเพิ่มการส่งออกภายใต้อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ละตินอเมริกามีภาษีโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก [51]

อัตราภาษีศุลกากรในละตินอเมริกาลดลงเล็กน้อยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเอเชียเริ่มกลายเป็นผู้ปกป้องอย่างมากเพื่อสร้างใหม่ แต่ชาวละตินอเมริกาก็ยังอยู่ที่นั่น จนถึงทุกวันนี้ มีประเทศที่ค้าขายอย่างเสรีกับประเทศอื่น ๆ ในละตินอเมริกาเท่านั้น [52]

ผลกระทบ

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์อย่างกว้างขวางในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่าลัทธิปกป้องมีผลในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การค้าเสรีและการลดอุปสรรคทางการค้ามีผลในเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ [10] [11] [12] [7] [53] [54]

นักเศรษฐศาสตร์มักวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิปกป้องคุ้มครองว่าเป็นการทำร้ายคนที่ควรช่วยเหลือ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักสนับสนุนการค้าเสรีแทน [26] [55]หลักการของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่ากำไรจากการค้าเสรีมีมากกว่าความสูญเสียใด ๆ เนื่องจากการค้าเสรีสร้างงานมากกว่าที่จะทำลาย เพราะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการที่พวกเขามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ . [56]การปกป้องส่งผลให้สูญเสียน้ำหนัก ; การสูญเสียต่อสวัสดิการโดยรวมนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างจากตลาดเสรีที่ไม่มีการสูญเสียทั้งหมดเช่นนี้ ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ Stephen P. Magee ประโยชน์ของการค้าเสรีมีมากกว่าความสูญเสียมากถึง 100 ต่อ 1[57]

มาตรฐานการครองชีพ

การศึกษาในปี 2559 พบว่า "โดยทั่วไปแล้วการค้าเอื้อประโยชน์ต่อคนจน" เนื่องจากพวกเขาใช้ส่วนแบ่งรายได้จากสินค้ามากขึ้น เนื่องจากการค้าเสรีช่วยลดต้นทุนของสินค้า [58]งานวิจัยอื่นๆ พบว่าการที่จีนเข้าร่วม WTO เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสหรัฐฯ เนื่องจากราคาสินค้าจีนลดลงอย่างมาก [59] Dani Rodrikนักเศรษฐศาสตร์ฮาร์วาร์ดให้เหตุผลว่าในขณะที่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีมีส่วนทำให้เกิดปัญหาสังคม "การล่าถอยอย่างจริงจังไปสู่ลัทธิปกป้องจะทำร้ายคนหลายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการค้า และจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมแบบเดียวกับที่โลกาภิวัตน์ก่อขึ้นเอง เราต้องตระหนักว่าการสร้างการค้า อุปสรรคจะช่วยในสถานการณ์ที่จำกัดเท่านั้น และนโยบายการค้านั้นแทบจะไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา [ของโลกาภิวัตน์] ได้ดีที่สุด" [60]

การเติบโต

ตามที่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Findlay และ O'Rourke มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในวรรณกรรมเศรษฐศาสตร์ว่านโยบายกีดกันทางการค้าในช่วงระหว่างสงคราม "ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงว่าผลกระทบจะมากหรือน้อยก็ตาม" [44]

Paul Bairochนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแย้งว่าการปกป้องเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างเช่น การเติบโต ของ GNPในช่วง "ยุคเสรีนิยม" ของยุโรปในช่วงกลางศตวรรษ (ซึ่งอัตราภาษีศุลกากรอยู่ที่ระดับต่ำสุด) เฉลี่ย 1.7% ต่อปี ในขณะที่การเติบโตทางอุตสาหกรรมเฉลี่ย 1.8% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงยุคกีดกันทางการค้าในทศวรรษที่ 1870 และ 1890 การเติบโตของ GNP เฉลี่ยอยู่ที่ 2.6% ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตที่ 3.8% ต่อปี ซึ่งเร็วเป็นสองเท่าในยุคเสรีนิยมที่มีภาษีศุลกากรต่ำและการค้าเสรี [61]การศึกษาหนึ่งพบว่าภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา และผลกระทบจากการเติบโตนี้ยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการยกเลิกภาษีแล้วก็ตาม[62]

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Dartmouth Douglas Irwin กล่าวว่า "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีที่สูงกับการเติบโตในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ความสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุ... ไม่มีเหตุผลที่จำเป็นต้องคิดว่าการคุ้มครองการนำเข้าเป็นนโยบายที่ดี เนื่องจากผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี: ผลลัพธ์อาจได้รับแรงหนุนจากปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีเลย หรืออาจดีกว่านี้หากไม่มีการป้องกัน" เออร์วินเขียนเพิ่มเติมว่า [63]

Kevin O'Rourke นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอ็อกซ์ฟอร์ดกล่าวว่า "ดูเหมือนชัดเจนว่าการปกป้องมีความสำคัญต่อการเติบโตของการผลิตของสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ากำแพงภาษีจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ GDP นักปกป้องมี มักจะชี้ไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมของเยอรมันและอเมริกาในช่วงเวลานี้ว่าเป็นหลักฐานสนับสนุนตำแหน่งของพวกเขา แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากนโยบายการค้า และสิ่งสำคัญคือต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้เมื่อประเมินความเชื่อมโยงระหว่างอัตราภาษีและการเติบโต" [64]

การศึกษาที่โดดเด่นในปี 1999 โดยเจฟฟรีย์ เอ. แฟรงเคิลและเดวิด เอช. โรเมอร์พบว่าตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างของผู้ที่กังขาเรื่องการค้าเสรี ขณะที่ควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การค้านั้นส่งผลดีต่อการเติบโตและรายได้อย่างแท้จริง [65]

โลกกำลังพัฒนา

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์อย่างกว้างขวางในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ว่าการค้าเสรีช่วยแรงงานในประเทศกำลังพัฒนา แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพและแรงงานที่เข้มงวดของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก "การเติบโตของภาคการผลิตและงานอื่นๆ นับไม่ถ้วนที่ภาคการส่งออกใหม่สร้างขึ้น ส่งผลกระทบกระเพื่อมไปทั่วทั้งเศรษฐกิจ" ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต การยกระดับค่าจ้างและสภาพความเป็นอยู่ [66]ผู้ได้รับรางวัลโนเบล มิลตันฟรีดแมนและพอล ครุกแมนได้โต้แย้งการค้าเสรีว่าเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจ [10] อลัน กรีนสแปนอดีตประธานธนาคารกลาง สหรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของลัทธิกีดกันการค้าว่านำไปสู่ ​​"การเสื่อมความสามารถทางการแข่งขันของเรา ... หากปฏิบัติตามเส้นทางของลัทธิกีดกันทางการค้า อุตสาหกรรมที่ใหม่กว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าจะมีขอบเขตน้อยลงในการขยาย และผลผลิตโดยรวมและสวัสดิการทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ" [67]

นักปกป้องยืนยันว่าอุตสาหกรรมใหม่อาจต้องการการปกป้องจากการแข่งขันจากต่างประเทศเพื่อพัฒนา นี่คือข้อโต้แย้งของอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันใน " รายงานการผลิต"ของ เขา และเหตุผลหลักที่จอร์จ วอชิงตันลงนามในกฎหมายภาษีศุลกากรปี 1789 นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักยอมรับว่าอัตราภาษีสามารถช่วยได้ใน ระยะสั้น อุตสาหกรรมในประเทศที่จะพัฒนา แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะระยะสั้นของภาษีศุลกากรและความสามารถของรัฐบาลในการเลือกผู้ชนะ [68] [69]ปัญหาคือภาษีศุลกากรจะไม่ลดลงหลังจากที่อุตสาหกรรมทารกตั้งหลักได้ และรัฐบาลจะไม่เลือกอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ [69]นักเศรษฐศาสตร์ได้ระบุหลายกรณีในประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ความพยายามที่จะปกป้องอุตสาหกรรมทารกล้มเหลว [70] [71] [72] [73] [74]

นักเศรษฐศาสตร์เช่น Paul Krugman ได้คาดเดาว่าผู้ที่สนับสนุนลัทธิปกป้องเพื่อผลประโยชน์ของคนงานในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนไม่มีมารยาท โดยแสวงหาเพียงเพื่อปกป้องงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว [75]นอกจากนี้ คนงานในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะยอมรับงานก็ต่อเมื่อพวกเขาเสนองานได้ดีที่สุดเท่านั้น เนื่องจากการแลกเปลี่ยนโดยความยินยอมร่วมกันทั้งหมดจะต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่ถูกเข้าร่วมโดยเสรี การที่พวกเขายอมรับงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำจากบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้ว แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการจ้างงานอื่นๆ ของพวกเขาแย่กว่านั้น จดหมายที่พิมพ์ซ้ำใน Econ Journal Watch ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553 ระบุความรู้สึกคล้ายกันที่ต่อต้านการปกป้องจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ 16 คนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 [76]

ความขัดแย้ง

ลัทธิปกป้องยังถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของสงคราม ผู้เสนอทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 17 และ 18 ท่ามกลางประเทศต่างๆ ในยุโรป ซึ่งรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นพวกค้าทหารและลัทธิปกป้องการปฏิวัติอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากภาษีศุลกากรและภาษีของอังกฤษ ตลอดจนนโยบายปกป้องที่เกิดขึ้นก่อนทั้งสองโลก สงครามโลกครั้งที่ 1และสงครามโลกครั้งที่ 2 . ตามคำขวัญของFrédéric Bastiat (1801–1850) ว่า "เมื่อสินค้าไม่สามารถข้ามพรมแดนได้ กองทัพจะทำ" [77]

กระแสโลกปัจจุบัน

มาตรการกีดกันทางการค้าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2551 ตามรายงานของ Global Trade Alert [78]

นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ประเทศ โลกที่หนึ่งส่วนใหญ่มีนโยบายดังกล่าว ที่จะขจัดลัทธิปกป้องผ่านนโยบายการค้าเสรีที่บังคับ ใช้โดยสนธิสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศ เช่นองค์การการค้าโลก [ ต้องการอ้างอิง ]นโยบายบางอย่างของรัฐบาลโลกที่หนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นลัทธิกีดกัน อย่างไรก็ตาม เช่นนโยบายเกษตรร่วม[79]ในสหภาพยุโรปการอุดหนุนภาคเกษตร ที่มีมาอย่างยาวนาน และข้อเสนอ "ซื้อชาวอเมริกัน" [80]ในแพ็คเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจใน สหรัฐ.

หัวหน้า การประชุม G20ในลอนดอนเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 ให้คำมั่นว่า "เราจะไม่ทำซ้ำความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ของลัทธิปกป้องในยุคก่อนๆ" การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้ได้รับการตรวจสอบโดย Global Trade Alert [81]โดยให้ข้อมูลที่ทันสมัยและคำอธิบายที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคำมั่นสัญญาของ G20 นั้นเป็นไปตามโดยการรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าโลก ขัดขวางการกระทำของเพื่อนบ้านขอทานและรักษาส่วนสนับสนุนที่การส่งออกสามารถมีบทบาทในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคต

แม้ว่าพวกเขาจะย้ำถึงสิ่งที่พวกเขาได้ให้คำมั่นไปแล้ว แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่กรุงวอชิงตัน 17 จาก 20 ประเทศเหล่านี้ได้รับรายงานจากธนาคารโลกว่าได้บังคับใช้มาตรการจำกัดทางการค้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในรายงานของธนาคารโลกระบุว่า ประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนใหญ่ของโลกกำลังหันไปใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลง นักเศรษฐศาสตร์ที่ตรวจสอบผลกระทบของมาตรการจำกัดการค้าใหม่โดยใช้สถิติการค้าแบบทวิภาคีรายเดือนโดยละเอียด ประเมินว่ามาตรการใหม่ที่ใช้จนถึงปลายปี 2552 กำลังบิดเบือนการค้าสินค้าทั่วโลก 0.25% ถึง 0.5% (ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี) [82]

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศในเดือนมกราคม 2560 ว่าสหรัฐฯ กำลังละทิ้งข้อตกลง TPP ( Trans-Pacific Partnership ) โดยกล่าวว่า “เราจะหยุดข้อตกลงการค้าไร้สาระที่พรากทุกคนออกจากประเทศของเราและพรากบริษัทต่างๆ ออกจากประเทศของเรา และมันกำลังจะกลับตาลปัตร” [83]

ดูเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

 • มิลเนอร์, เฮเลน วี. (1988). ต่อต้านการปกป้อง: อุตสาหกรรมโลกและการเมืองของการค้าระหว่างประเทศ พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น 978-0691010748.

อ้างอิง

 1. เมอร์เชตซ์, พอล (2556). ความช่วยเหลือจากรัฐสำหรับหนังสือพิมพ์: ทฤษฎี, คดี, การกระทำ . Springer Science + สื่อธุรกิจ . หน้า 64. ไอเอสบีเอ็น 978-3642356902. ฝ่ายซ้ายในรัฐบาลใช้นโยบายกีดกันทางการค้าด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์และเพราะพวกเขาต้องการรักษางานของคนงาน ในทางกลับกัน ฝ่ายขวามักชอบนโยบายการค้าเสรี
 2. เปลาเอซ, คาร์ลอส (2551). โลกาภิวัตน์และรัฐ: เล่มที่ II: ข้อ ตกลงการค้า ความไม่เท่าเทียม สิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์ทางการเงิน กฎหมายระหว่างประเทศ และความเปราะบาง สหรัฐอเมริกา : Palgrave MacMillan หน้า 68. ไอเอสบีเอ็น 978-0230205314. พรรคฝ่ายซ้ายมักจะสนับสนุนนโยบายกีดกันมากกว่าฝ่ายขวา
 3. แมนส์ฟีลด์, เอ็ดเวิร์ด (2555). การลงคะแนน การคัดค้าน และเศรษฐศาสตร์การเมืองของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน . หน้า 128. ไอเอสบีเอ็น 978-0691135304. รัฐบาลฝ่ายซ้ายได้รับการพิจารณาว่ามีแนวโน้มมากกว่ารัฐบาลอื่นๆ ที่จะแทรกแซงเศรษฐกิจและออกนโยบายการค้าแบบกีดกันทางการค้า
 4. วอร์เรน, เคนเนธ (2551). สารานุกรมเกี่ยวกับการรณรงค์ การเลือกตั้ง และพฤติกรรมการเลือกตั้งของสหรัฐฯ: A–M เล่มที่ 1 ปราชญ์. หน้า 680. ไอเอสบีเอ็น 9781412954891. อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ของชาติ บล็อกการค้าในภูมิภาค และกองกำลังฝ่ายซ้ายต่อต้านโลกาภิวัตน์ยังคงสนับสนุนแนวปฏิบัติของลัทธิกีดกันการค้า ทำให้ลัทธิการปกป้องเป็นปัญหาต่อเนื่องสำหรับพรรคการเมืองอเมริกันทั้งสองพรรค
 5. ^ "ทรัมป์ย้ำความโง่เขลาของนิกสัน" . แอตแลนติก . 2 มีนาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2561 .
 6. แฟร์บราเธอร์, มัลคอล์ม (1 มีนาคม 2014). "นักเศรษฐศาสตร์ นายทุน และการสร้างโลกาภิวัตน์: การค้าเสรีอเมริกาเหนือในมุมมองเปรียบเทียบ-ประวัติศาสตร์" วารสารสังคมวิทยาอเมริกัน . 119 (5): 1324–1379. ดอย : 10.1086/675410 . ISSN 0002-9602 . PMID 25097930 . S2CID 38027389 _   
 7. a bc Mankiw, N. Gregory (24 เมษายน 2015) . "นักเศรษฐศาสตร์เห็นด้วยกับสิ่งนี้จริง ๆ : ความฉลาดของการค้าเสรี" สืบค้นเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2019 ที่Wayback Machine นิวยอร์กไทมส์ . สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2564 "นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในด้านความไม่ลงรอยกัน....แต่นักเศรษฐศาสตร์เข้าถึงความเป็นเอกฉันท์ในบางหัวข้อ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ"
 8. ^ "ฉันทามติทางเศรษฐกิจว่าด้วยการค้าเสรี" . PIIE _ 25 พฤษภาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 .
 9. พูล, วิลเลียม (2547). "การค้าเสรี: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ถึงห่างกัน" . รีวิว _ 86 (5). ดอย : 10.20955/ร.86.1-6 .
 10. อรรถเป็น ข ค ดู พี. ครุกแมน "ข้อโต้แย้งที่แคบและกว้างสำหรับการค้าเสรี" การทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน เอกสารและการดำเนินการ 83(3), 1993 ; และ P. Krugman, Peddling Prosperity: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations , New York, WW Norton & Company, 1994
 11. อรรถเป็น "การค้าเสรี" . ฟ อรัม IGM 13 มีนาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 12. อรรถเป็น "อากรขาเข้า" . ฟ อรัม IGM 4 ตุลาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 13. ^ "การค้าภายในยุโรป" . ฟ อรัม IGM สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 14. พูล, วิลเลียม (กันยายน/ตุลาคม 2547). "การค้าเสรี: เหตุใดนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์จึงห่างไกลกัน" สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017ที่ Wayback Machine รีวิวธนาคารกลางแห่งเซนต์หลุยส์ 86 (5): น. 1–6. "... ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า '[t] เขาเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับความปรารถนาของการค้าเสรีที่ยังคงเป็นสากลเกือบทั้งหมด'" อ้างในหน้า 1.
 15. เออร์วิน, ดักลาส (2017). การกีดกันการค้า: Smoot-Hawley และ Great Depression สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า vii–xviii ไอเอสบีเอ็น 978-1400888429.
 16. พูล, วิลเลียม (2547). "การค้าเสรี: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ถึงห่างกัน" . รีวิว _ 86 (5). ดอย : 10.20955/ร.86.1-6 . การจองหนึ่งชุดเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านการกระจายของการค้า คนงานไม่ได้ถูกมองว่าได้รับประโยชน์จากการค้า มีหลักฐานที่ชัดเจนบ่งชี้การรับรู้ว่าผลประโยชน์ของกระแสการค้าต่อธุรกิจและผู้มั่งคั่งมากกว่าคนงาน และต่อคนในต่างประเทศมากกว่าคนในสหรัฐ
 17. โรเซนเฟลด์, เอเวอเรตต์ (11 มีนาคม 2559). “นี่คือเหตุผลที่ใครๆ ก็เถียงกันเรื่องการค้าเสรี” . ซีเอ็นบีซี. สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2564 .
 18. อรรถa b พอล ครุกแมน, โรบิน เวลส์ & มาร์ธา แอล. โอลนีย์, Essentials of Economics (Worth Publishers, 2007), หน้า 342–345
 19. อรรถ วงศ์, เอ็ดเวิร์ด; Tatlow, Didi Kirsten (5 มิถุนายน 2556). "จีนถูกผลักดันเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี" . นิวยอร์กไทมส์ . สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 20. ^ มาร์คอฟฟ์ จอห์น; โรเซนเบิร์ก, แมทธิว (3 กุมภาพันธ์ 2017). "อาวุธอัจฉริยะของจีนฉลาดขึ้น " นิวยอร์กไทมส์ . สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 21. ^ "ความจริงที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการจารกรรมของจีน" . ออบเซอร์เวอร์.คอม 22 เมษายน 2559 . สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 22. Ippei Yamazawa, "Restructuring the Japanese Economy: Policies and Performance" in Global Protectionism (eds. Robert C. Hine, Anthony P. O'Brien, David Greenaway & Robert J. Thornton: St. Martin's Press, 1991), pp. 55–56.
 23. Crispin Weymouth, "'การปกป้อง' เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์สำหรับกฎหมายบริษัทและนโยบายการลงทุนต่างประเทศหรือไม่ มุมมองของสหภาพยุโรป" ในกฎหมายบริษัทและการปกป้องเศรษฐกิจ: ความท้าทายใหม่ต่อการรวมตัวของยุโรป (eds. Ulf Bernitz & Wolf-Georg Ringe: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด , 2010), หน้า 44–76.
 24. อรรถ เปโตร ดราฮอส; จอห์น เบรธเวท (2545) ศักดินาข้อมูล: ใครเป็นเจ้าของเศรษฐกิจความรู้? . ลอนดอน: Earthscan หน้า 36. ไอเอสบีเอ็น 978-1853839177.
 25. ^ [1] สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ Wayback Machine
 26. อรรถเป็น อิสระที่จะเลือกมิลตัน ฟรีดแมน
 27. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแห่งชาติโดย Friedrich List, 1841, แปลโดย Sampson S. Lloyd MP, 1885 edition, Fourth Book, "The Politics", Chapter 33.
 28. ชาฟาดดิน, เมห์ดี (1998). "ประเทศที่พัฒนาแล้วทำอุตสาหกรรมได้อย่างไร ประวัติศาสตร์ของนโยบายการค้าและอุตสาหกรรม: กรณีของบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา" การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา .
 29. ไรเนิร์ต, เอริก (2550). ประเทศร่ำรวยร่ำรวยได้อย่างไร และเหตุใดประเทศยากจนจึงยังจนอยู่ นิวยอร์ก: แครอล & กราฟ
 30. ^ "นโยบายการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ". ประเทศการค้า: นโยบายการค้าของแคนาดาจากลัทธิล่าอาณานิคมสู่โลกาภิวัตน์ ไอเอสบีเอ็น 978-0774808941.
 31. อรรถเป็น ค, เฟนสตรา, โรเบิร์ต; เอ็ม, เทย์เลอร์, อลัน (23 ธันวาคม 2556). "โลกาภิวัตน์ในยุคแห่งวิกฤต: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจพหุภาคีในศตวรรษที่ 21" . เอ็นเบอร์ . ดอย : 10.7208/chicago/9780226030890.001.0001 . ไอเอสบีเอ็น 978-0226030753.
 32. อรรถเป็น "นักประวัติศาสตร์ในตำนานการค้าของอเมริกา" . นักเศรษฐศาสตร์ สืบค้นเมื่อ26 พฤศจิกายน 2560 .
 33. อรรถa bc เออ ร์วิน ดักลาส เอ. (2 สิงหาคม 2020). “นโยบายการค้าในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกา” . การทบทวนเศรษฐศาสตร์ประจำปี . 12 (1): 23–44. ดอย : 10.1146/annurev-economics-070119-024409 . ISSN 1941-1383 . S2CID 241740782 _  
 34. อรรถเป็น พอล ใบโรจน์ (2538). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 31–32 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 12 ตุลาคม2017 สืบค้นเมื่อ16 สิงหาคม 2560 .
 35. ^ พอล ใบโรจน์ (2538). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 33.
 36. ^ พอล ใบโรจน์ (2538). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 34.
 37. ^ พอล ใบโรจน์ (2538). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 36.
 38. ^ พอล ใบโรจน์ (2538). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 34, 40.
 39. ซานโตช เมห์โรตรา; ซิลวี่ กุยชาร์ด (2020). การวางแผนในศตวรรษที่ 20 และอื่น ๆ: คณะกรรมาธิการการวางแผนของอินเดียและ NITI Aayog สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 285. ไอเอสบีเอ็น 978-1108494625. สิ่งสำคัญที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดของแนวคิดเรื่องการคุ้มครองอุตสาหกรรมสำหรับทารก และเป็นประเทศที่ได้รับการปกป้องทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดที่สุดในโลกเป็นเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
 40. ^ อ่าน, โรเบิร์ต (1 สิงหาคม 2548) "เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปกป้องการค้า: ตัวกำหนดและผลกระทบด้านสวัสดิการของมาตรการปกป้องเหล็กฉุกเฉินของสหรัฐฯ ปี 2545" ( PDF) เศรษฐกิจโลก . 28 (8): 1119–1137. ดอย : 10.1111/j.1467-9701.2005.00722.x . ISSN 1467-9701 . S2CID 154520390 _   
 41. ชุง, ซุงฮุน; ลี, จุนฮยอง; โอซัง, โธมัส (1 มิถุนายน 2559). “มาตรการปกป้องยางรถยนต์ของจีนช่วยชีวิตคนงานสหรัฐฯ ได้หรือไม่” (ไฟล์ PDF) . การทบทวนเศรษฐกิจยุโรป . 85 : 22–38. ดอย : 10.1016/j.eurocorev.2015.12.009 . ISSN 0014-2921 .  
 42. ^ "ทำไมพันธมิตรอเมริกันถึงโกรธ" . กัลฟ์นิวส์.คอม .
 43. ^ "การค้าต่างประเทศ - การค้าของสหรัฐฯกับจีน" . สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา
 44. อรรถเป็น c d ฟินด์เลย์ โรนัลด์; O'Rourke, เควิน เอช. (2552). พลังและความอุดมสมบูรณ์ เพรส.princeton.edu . ไอเอสบีเอ็น 978-0691143279. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 45. อรรถเป็น c d อี f ฟินด์เลย์ โรนัลด์; O'Rourke, Kevin H. (1 มกราคม 2546). "การรวมตลาดสินค้า, 1500–2000" . NBER : 13–64.
 46. ฮาร์ลีย์ ซี. นิก (2547). "7 – การค้า: การค้นพบ การค้าขาย และเทคโนโลยี" . ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคมบริดจ์ของบริเตนสมัยใหม่ เคมบริดจ์คอร์ . หน้า 175–203. ดอย : 10.1017/CHOL9780521820363.008 . ไอเอสบีเอ็น 978-1139053853. สืบค้นเมื่อ27 มิถุนายน 2560 .
 47. วิลเลียมสัน, เจฟฟรีย์ จี. (1 เมษายน 2533). "ผลกระทบของกฎหมายข้าวโพดก่อนยกเลิก" การสำรวจในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 27 (2): 123–156. ดอย : 10.1016/0014-4983(90)90007-L .
 48. โดดิน, กีโยม; O'Rourke, เควิน เอช.; เอสโกซูรา, เลอันโดร ปราโดส เด ลา (2551). "การค้าและจักรวรรดิ 2243-2413" . เอกสารของ Travail de l'Ofce
 49. Richard Wolfson (1999)ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัวถูกปฏิเสธอย่างไรในแคนาดา เก็บถาวรเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2023 ที่ Wayback Machineจาก Consumerhealth.org 22(9)
 50. กัลลาส, ดาเนียล (สิงหาคม 2018). “ประเทศที่สร้างขึ้นจากการกีดกันทางการค้า” . บีบีซีนิวส์. สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2564 .
 51. อรรถ โคทสเวิร์ธ, จอห์น; วิลเลียมสัน, เจฟฟรีย์ (มิถุนายน 2545). "เขามีรากฐานมาจากการปกป้องแบบละตินอเมริกา: มองก่อนที่จะตกต่ำ" ชุดกระดาษทำงาน NBER
 52. ^ "Mercosur โดยสังเขป" . เมอร์โคเซอร์
 53. William Poole , Free Trade: Why Are Economists and Noneconomists So Far Archived 7 ธันวาคม 2017 ที่ Wayback Machine , Federal Reserve Bank of St. Louis Review , กันยายน/ตุลาคม 2004, 86(5), pp. 1: "ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ ยอมรับว่า '[t] เขาเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับความปรารถนาของการค้าเสรีที่ยังคงเป็นสากลเกือบทั้งหมด'"
 54. ^ "การค้าภายในยุโรป | ฟอรัม IGM " Igmchicago.org . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 55. ^ ครุกแมน, พอล อาร์. (1987). "เป็นการค้าเสรีหรือไม่" . วารสารเศรษฐศาสตร์ . 1 (2): 131–44. ดอย : 10.1257/jep.1.2.131 . จสท. 1942985 . 
 56. ครุกแมน, พอล (24 มกราคม 2540). นักทฤษฎีอุบัติเหตุ เก็บถาวรเมื่อ 20 กันยายน 2554ที่ Wayback Machine กระดานชนวน _
 57. ^ มากี, สตีเฟน พี. (1976). การค้าระหว่าง ประเทศและการบิดเบือนในตลาดปัจจัย นิวยอร์ก: มาร์เซล-เด็กเกอร์.
 58. ^ ฟัจเกลบอม, ปาโบล ดี.; Khandelwal, Amit K. (1 สิงหาคม 2559). "การวัดกำไรที่ไม่เท่ากันจากการค้า" ( PDF) วารสารเศรษฐศาสตร์รายไตรมาส . 131 (3): 1113–80. ดอย : 10.1093/qje/qjw013 . ISSN 0033-5533 . S2CID 9094432 _   
 59. ^ อามิตี, แมรี; ได, มิ; เฟนสตรา, โรเบิร์ต ; โรมาลิส, จอห์น (28 มิถุนายน 2560). "การเข้า WTO ของจีนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสหรัฐฯ " VoxEU.org . สืบค้นเมื่อ28 มิถุนายน 2560 .
 60. ^ รอดริก, ดานี. “โลกาภิวัตน์ไปไกลเกินไปแล้วหรือ” (ไฟล์ PDF) . สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.
 61. ^ ใบโรจน์, พอล. (2536). เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก: ตำนานและความขัดแย้ง . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 47.
 62. เดอจง, เดวิด (2549). "อัตราภาษีและการเติบโต: การสำรวจเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น" การทบทวนเศรษฐศาสตร์และสถิติ . 88 (4): 625–40. ดอย : 10.1162/rest.88.4.625 . S2CID 197260 . 
 63. อรรถเป็น เออร์วิน ดักลาสเอ. (1 มกราคม 2544) "อัตราภาษีและการเติบโตในอเมริกาช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า" เศรษฐกิจโลก . 24 (1): 15–30. CiteSeerX 10.1.1.200.5492 . ดอย : 10.1111/1467-9701.00341 . ISSN 1467-9701 . S2CID 153647738 .   
 64. ^ H. O'Rourke เควิน (1 พฤศจิกายน 2543) "นโยบายการค้าของอังกฤษในศตวรรษที่ 19: บทความปริทัศน์". วารสารเศรษฐกิจการเมืองยุโรป . 16 (4): 829–42. ดอย : 10.1016/S0176-2680(99)00043-9 .
 65. แฟรงเคิล, เจฟฟรีย์ เอ; โรเมอร์, เดวิด (มิถุนายน 2542). "การค้าทำให้เกิดการเติบโตหรือไม่" . การทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 89 (3): 379–99. ดอย : 10.1257/aer.89.3.379 . ISSN 0002-8282 . 
 66. ครุกแมน, พอล (21 มีนาคม 2540). ในการยกย่องแรงงานราคา ถูก เอกสารเก่า 7 กันยายน 2554ที่ Wayback Machine กระดานชนวน _
 67. ซิซิเลีย, David B. & Cruikshank, Jeffrey L. (2000). ผลกรีนสแปน , p. 131. นิวยอร์ก: McGraw-Hill ไอ0071349197 . 
 68. ^ "คดีปกป้องอุตสาหกรรมทารก" . บลูมเบิร์ก.คอม . 22 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 69. อรรถเป็น บอลด์วิน, โรเบิร์ต อี. (1969). "คดีคุ้มครองอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมทารก". วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง . 77 (3): 295–305. ดอย : 10.1086/259517 . จสท. 1828905 . S2CID 154784307 _  
 70. อรรถ โอ, ครูเกอร์, แอนน์; บารัน, ทูนเซอร์ (2525). "การทดสอบเชิงประจักษ์ของข้อโต้แย้งอุตสาหกรรมทารก" . การทบทวนเศรษฐกิจอเมริกัน . 72 (5).
 71. ^ ชูดรี, เอซาน ยู.; ฮาคุระ, ดาเลีย เอส. (2543). "การค้าระหว่างประเทศและการเติบโตของผลผลิต: สำรวจผลกระทบรายสาขาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา". เอกสารเจ้าหน้าที่ IMF 47 (1): 30–53. จสท. 3867624 . 
 72. บอลด์วิน, ริชาร์ด อี.; ครุกแมน, พอล (มิถุนายน 2529). "การเข้าถึงตลาดและการแข่งขันระหว่างประเทศ: การศึกษาแบบจำลองของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 16K " กระดาษทำงาน NBER หมายเลข 1936 ดอย : 10.3386/w1936 .
 73. ลูซิโอ, เอดูอาร์โด; กรีนสไตน์, เชน (1995). "การวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมทารกที่ ได้รับการคุ้มครอง: กรณีของไมโครคอมพิวเตอร์ของบราซิล" (PDF) การทบทวนเศรษฐศาสตร์และสถิติ . 77 (4): 622–633. ดอย : 10.2307/2109811 . hdl : 2142/29917 . จสท2109811 .  
 74. ^ "อัตราภาษียางล้อของสหรัฐฯ: ประหยัดงานน้อยด้วยต้นทุนสูง " PIIE _ 2 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2560 .
 75. ครุกแมน, พอล (21 พฤศจิกายน 2540). ราสเบอร์รี่สำหรับการค้าเสรี เก็บถาวรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ที่ Wayback Machine กระดานชนวน _
 76. ^ "ความเชื่อมั่นที่ต่อต้านความคิดเห็นยอดนิยมบางประการ: จดหมายต่อต้านการปกป้อง พ.ศ. 2446 ซึ่งสนับสนุนโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ 16 คน" Econ Journal Watch 7(2): 157–61, พฤษภาคม 2010. econjwatch.org สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 ที่ Wayback Machine
 77. DiLorenzo, TJ,Frederic Bastiat (1801–1850): ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสและกลุ่มชายขอบ เข้าถึงได้ที่ [Ludwig Von Mises Institute] 2012-04-13 สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2014 ที่ Wayback Machine
 78. ^ "การติดตามอย่างอิสระเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลกระทบต่อการค้าโลก" . การแจ้งเตือนการ ค้าโลก สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559 .
 79. ^ "สิ่งกีดขวางบนถนนของฝรั่งเศสสู่การค้าเสรี " นิวยอร์กไทมส์ . 31 สิงหาคม 2546 . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2553 .
 80. ^ "บรัสเซลส์เตือนสหรัฐฯ เรื่องการปกป้อง " Dw-world.de . 30 มกราคม 2552 . สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 81. ^ "การแจ้งเตือนการค้าโลก " Globaltradealert.org . สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 82. ^ "การค้าและวิกฤต: ปกป้องหรือกู้คืน" (PDF ) อิมเอฟ.ออร์สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 .
 83. เบเกอร์, ปีเตอร์ (23 มกราคม 2017). "ทรัมป์ละทิ้งหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อตกลงการค้าลายเซ็นของโอบามา" . นิวยอร์กไทมส์. สืบค้นเมื่อ1 กรกฎาคม 2018 .

ลิงค์ภายนอก

 • สื่อที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์