ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ (หรือคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก ) เป็นหนึ่งในสามสาขา หลัก ของศาสนาคริสต์ควบคู่ไปกับนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ เทววิทยาและแนวปฏิบัติคล้ายกับของคริสตจักรยุคแรก เช่นเดียวกับPentarchyของสหัสวรรษแรกคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ กระแสหลักหรือตามบัญญัติบัญญัติได้รับการ จัดระเบียบเข้าไปในโบสถ์ autocephalous ที่เป็นอิสระจากกันจากมุมมองทางกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21 จำนวนของพวกเขาคือสิบหกโดยไม่นับจำนวนที่ไม่เป็นที่ยอมรับ พวกเขาเลือกไพรเมตของตนเอง ซึ่งมีเขตอำนาจอภิบาลขึ้นอยู่กับผู้เฒ่าที่ได้รับเลือกจากสภา พวกเขาสามารถมีอำนาจเหนือคริสตจักรอื่น ๆ ที่เรียกว่า "ปกครองตนเอง" เท่านั้นเพราะพวกเขาไม่ได้กำหนดความเป็นอันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว

เขตอำนาจศาลเหล่านี้หลายแห่งสอดคล้องกับอาณาเขตของรัฐสมัยใหม่อย่างน้อยหนึ่งรัฐ Patriarchate of Moscowตัวอย่างเช่น สอดคล้องกับรัสเซียและรัฐหลังโซเวียต อื่น ๆ [1]พวกเขายังอาจรวมถึงมหานคร พระสังฆราช ตำบล วัด หรืออุบายภายนอกที่สอดคล้องกับพลัดถิ่น หรือแม้แต่ตั้งอยู่นอกประเทศที่พระสังฆราชอาศัยอยู่ (กรณีของกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเขตอำนาจศาลตั้งอยู่ในภาคเหนือของกรีซและตะวันออกบางส่วน); บางครั้งพวกเขาก็ทับซ้อนกัน (กรณีของBessarabiaซึ่งเขตอำนาจศาลของสังฆราชแห่งบูคาเรสต์และมอสโกทับซ้อนกัน)

การแพร่กระจายของอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เริ่มขึ้นในพื้นที่ตะวันออกของลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียนในวัฒนธรรมกรีก ชุมชนต่างๆ มีความเข้าใจ การสอน และสำนักงานที่มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยมีความรู้สึกว่าเห็นกันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรเดียวกัน

คริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออกทุกคนเห็นปีของพวกเขาคั่นด้วยปฏิทินพิธีกรรมของคริสตจักรที่พวกเขาพึ่งพา

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออกเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระบิดาเท่านั้นและไม่ใช่ "จากพระบิดาและพระบุตร" ( Filioque ) [2]

เทววิทยา

ทรินิตี้

ชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อในตรีเอกานุภาพบุคคลสามคนที่แตกต่างกันและศักดิ์สิทธิ์ ( ไฮโปสเตส ) โดยไม่มีการทับซ้อนกันหรือ เป็น กิริยาช่วยซึ่งแต่ละคนมีสาระสำคัญ อันศักดิ์สิทธิ์ ( ousia , Greek: οὐσία)—ไม่ได้สร้าง ไม่มีสาระสำคัญ และเป็นนิรันดร์ [3]บุคคลทั้งสามนี้โดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันตามความสัมพันธ์ระหว่างกัน พระบิดาเป็นนิรันดร์ ไม่ได้ถือกำเนิด และไม่ดำเนินไปจากสิ่งใดพระบุตร ดำรง อยู่ชั่วนิรันดร์และบังเกิดจากพระบิดา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง ดำรง อยู่ชั่วนิรันดร์และเสด็จมาจากพระบิดา [4]หลักคำสอนดั้งเดิมเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพสรุปไว้ในไนซีน ครีด [5]

ชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อในแนวความคิด แบบ เอกเทวนิยม ของพระเจ้า (พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว) ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่เหนือธรรมชาติ (โดยสมบูรณ์และแยกออกจากจักรวาลวัตถุ) และ คง อยู่ (เกี่ยวข้องกับจักรวาลวัตถุ) [4]ในการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับการทรงสร้างของพระองค์ เทววิทยาอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์แยกแยะระหว่างแก่นแท้นิรันดร์ของพระเจ้า ซึ่งอยู่เหนือธรรมชาติโดยสิ้นเชิง และพลังงานที่ไม่ได้สร้าง ของพระองค์ ซึ่งเป็นวิธีที่เขาเข้าถึงมนุษยชาติ (4 ) พระเจ้าผู้อยู่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกัน [4]นั่นคือ พลังงานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าหรือที่พระเจ้าสร้างขึ้น แต่เป็นพลังงานจากพระเจ้าเอง แตกต่างแต่แยกออกจากภายในของพระเจ้าไม่ได้ [6]มุมมองนี้มักเรียกว่า Palamism

ในการทำความเข้าใจตรีเอกานุภาพว่าเป็น "พระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคล" ไม่ควรเน้น "สามคน" มากกว่า "พระเจ้าองค์เดียว" และในทางกลับกัน แม้ว่าบุคคลทั้งสามจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวในแก่นสารอันศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันก็แสดงออกในชุมชนและการกระทำโดยสมบูรณ์จนไม่สามารถแยกพิจารณาแยกกันได้ ตัวอย่างเช่น ความรอดของมนุษยชาติเป็นกิจกรรมที่มีร่วมกัน: "พระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์โดยความประสงค์ดีของพระบิดาและโดยความร่วมมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคริสต์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมาจากพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก่อตัวขึ้น พระคริสต์อยู่ในใจเรา และดังนั้น พระเจ้าพระบิดาจึงทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์” "ความเป็นหนึ่งเดียวกัน" ของพวกเขาคือ "แบ่งแยกไม่ได้" คำศัพท์ตรีเอกานุภาพ—แก่นแท้, hypostasis, ฯลฯ—ใช้ "ในทางปรัชญา", "[7]ถ้อยคำทำในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ แต่ธรรมชาติของตรีเอกานุภาพในความบริบูรณ์เชื่อว่ายังคงอยู่นอกเหนือความเข้าใจและการแสดงออกของมนุษย์ เป็นความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้น

บาป ความรอด และการกลับชาติมาเกิด

เมื่อชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์กล่าวถึงธรรมชาติที่ตกสู่บาป พวกเขาไม่ได้พูดว่าธรรมชาติของมนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายในตัวเอง ธรรมชาติของมนุษย์ยังคงก่อตัวตามพระฉายของพระเจ้า มนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า และพระเจ้าไม่เคยสร้างสิ่งชั่วร้ายใดๆ แต่ธรรมชาติที่ตกสู่บาปยังคงเปิดรับความตั้งใจและการกระทำที่ชั่วร้าย บางครั้งในหมู่ชาวอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ว่ามนุษย์ "มีแนวโน้มที่จะทำบาป"; นั่นคือผู้คนพบว่าสิ่งชั่วร้ายบางอย่างน่าสนใจ เป็นธรรมชาติของการล่อลวงที่จะทำให้สิ่งที่ทำบาปดูน่าดึงดูดใจมากขึ้น และธรรมชาติของมนุษย์ที่ตกสู่บาปที่แสวงหาหรือยอมจำนนต่อสิ่งดึงดูดใจนั้น ชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธตำแหน่งออกัสติเนียนที่ลูกหลานของอาดัมและเอวามีความผิดในบาปดั้งเดิมของบรรพบุรุษของพวกเขา [8]

นับตั้งแต่การล่มสลายของมนุษย์ จึงเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของมนุษยชาติที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถฟื้นฟูธรรมชาติของเขาให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคุณของพระเจ้า จำเป็นสำหรับพระเจ้าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของมนุษย์อีกครั้ง ออร์โธดอกซ์ตะวันออกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์โดยสมบูรณ์และสมบูรณ์ มีสองลักษณะที่แยกไม่ออก: ถือกำเนิดจากพระบิดาชั่วนิรันดร์ในความเป็นพระเจ้าของเขา เขาเกิดในความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงคนหนึ่งแมรี่โดยความยินยอมของเธอผ่านการสืบเชื้อสายมาจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาอาศัยอยู่บนโลกในเวลาและประวัติศาสตร์ในฐานะมนุษย์ พระองค์สิ้นพระชนม์และเสด็จไปยังที่แห่งความตายซึ่งก็คือฮาเดส แต่เมื่อเป็นพระเจ้า ทั้งความตายและนรกก็ไม่สามารถกักขังเขาไว้ได้ และเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ในความเป็นมนุษย์ของเขา โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงทำลายพลังของนรกและความตายด้วยตัวมันเอง [9]

โดยการทำลายอำนาจของฮาเดสของพระคริสต์ในการจับตัวประกันของมนุษยชาติ พระองค์ทรงทำให้เส้นทางสู่ความรอดมีผลกับคนชอบธรรมทุกคนที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ต้น—ช่วยคนจำนวนมาก รวมทั้งอาดัมและเอวาผู้ซึ่งจำได้ว่าในศาสนจักรเป็นวิสุทธิชน [10]

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

ไอคอนออร์โธดอกซ์รัสเซีย แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ใน ศตวรรษที่ 17

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกเข้าใจการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ดังที่อธิบายไว้ในพระกิตติคุณของพันธสัญญาใหม่

ชีวิตคริสเตียน

คำสอนของคริสตจักรคือคริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออกโดยผ่านบัพติศมา ได้เข้าสู่ชีวิตใหม่แห่งความรอดผ่านการกลับใจซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้าผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตคริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออกคือการแสวงบุญทางจิตวิญญาณซึ่งแต่ละคนผ่านการเลียนแบบของพระคริสต์และ ความ ลังเลใจ[11]ฝึกฝนการอธิษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ละชีวิตเกิดขึ้นภายในชีวิตของคริสตจักรในฐานะสมาชิกในพระ กาย ของพระคริสต์ (12 ) จากนั้นผ่านไฟแห่งความรักของพระเจ้าในการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สมาชิกแต่ละคนจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์มากขึ้น โดยเริ่มต้นในชีวิตนี้และดำเนินต่อไปในชีวิตหน้า [13] [14]คริสตจักรสอนว่าทุกคนที่บังเกิดตามพระฉายของพระเจ้า ถูกเรียกให้เข้าสู่เทววิทยาการทำให้พระฉายาสำเร็จตามแบบพระฉายของพระเจ้า พระเจ้าผู้สร้างซึ่งมีความเป็นพระเจ้าโดยธรรมชาติ เสนอให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในความเป็นพระเจ้าโดยร่วมยอมรับของประทานแห่งพระคุณของพระองค์ [15]

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในการทำความเข้าใจตัวเองว่าเป็นพระกายของพระคริสต์และในทำนองเดียวกันในการทำความเข้าใจชีวิตคริสเตียนเพื่อนำไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์ของอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเขา ถือว่าคริสตจักรโอบรับสมาชิกทุกคนของพระคริสต์ ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่บนโลก และบรรดาผู้ล่วงลับไปในสวรรค์ทั้งหลายด้วย คริสตจักรรวมถึงนักบุญคริสเตียนจากทุกยุคทุกสมัย และยังรวมถึงผู้พิพากษา ผู้เผยพระวจนะ และชาวยิวผู้ชอบธรรมแห่งพันธสัญญาแรก อาดัมและเอวา แม้แต่ทูตสวรรค์และเจ้าภาพบนสวรรค์ [16]ในงานอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ สมาชิกทางโลกพร้อมกับสมาชิกในสวรรค์นมัสการพระเจ้าเป็นชุมชนเดียวในพระคริสต์ ในความเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่เหนือเวลาและพื้นที่และรวมสวรรค์กับโลก ความสามัคคีของคริสตจักรนี้บางครั้งเรียกว่าการมีส่วนร่วม ของนักบุญ [17]

พระแม่มารีและนักบุญอื่นๆ

Theotokos of Vladimirซึ่งเป็นหนึ่งในไอคอนคริสเตียนออร์โธดอกซ์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของพระแม่มารี

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เชื่อว่าความตายและการแยกตัวของร่างกายและจิตวิญญาณนั้นผิดธรรมชาติ—เป็นผลมาจากการ ตกสู่บาป ของมนุษย์ พวกเขายังถืออีกว่าการชุมนุมของคริสตจักรประกอบด้วยทั้งคนเป็นและคนตาย ทุกคนที่อยู่บนสวรรค์ถือเป็นวิสุทธิชนไม่ว่าพวกเขาจะรู้จักชื่อของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีวิสุทธิชนที่มีความโดดเด่นซึ่งพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพิเศษ เมื่อนักบุญถูกเปิดเผยและในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในคริสตจักร พิธีการรับรองอย่างเป็นทางการ (การสรรเสริญ ) จะได้รับการเฉลิมฉลอง

สิ่งนี้ไม่ได้ "ทำให้" บุคคลนั้นเป็นนักบุญ มันเพียงตระหนักถึงความจริงและประกาศให้คริสตจักรที่เหลือทราบ มีการกำหนดวันสำหรับการเฉลิมฉลองของนักบุญ เพลงสวดและไอคอนที่สร้างขึ้น มีการเฉลิมฉลองนักบุญจำนวนมากในแต่ละวันของปี พวกเขาได้รับการเคารพ (แสดงความเคารพและความรักอย่างยิ่งใหญ่) แต่ไม่ได้บูชา เนื่องจาก การนมัสการเป็นเพราะพระเจ้าเท่านั้น ในการแสดงความรักนี้แก่ธรรมิกชนและขอคำอธิษฐานของพวกเขา อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์แสดงความเชื่อของพวกเขาว่าธรรมิกชนจึงช่วยในกระบวนการแห่งความรอดสำหรับผู้อื่น

ความโดดเด่นในหมู่นักบุญคือพระแม่มารี (โดยทั่วไปเรียกว่าTheotokosหรือBogoroditsa : " แม่ของพระเจ้า "). ในเทววิทยาอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์พระมารดาของพระเจ้าเป็นความสมบูรณ์ของต้นแบบในพันธสัญญาเดิมที่เปิดเผยในหีบพันธสัญญา (เพราะพระมารดาถือพันธสัญญาใหม่ในพระกายของพระคริสต์) และพุ่มไม้ที่ลุกโชนซึ่งปรากฏต่อหน้าโมเสส (เป็นสัญลักษณ์ของพระมารดาของ พระเจ้าที่ทรงแบกรับพระเจ้าโดยไม่ถูกกลืนกิน) [18]

ชาวอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าพระคริสต์ตั้งแต่ตอนที่ทรงปฏิสนธิเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์โดยสมบูรณ์ แมรี่จึงถูกเรียกว่าTheotokosหรือBogoroditsaเพื่อเป็นการยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของผู้ที่เธอให้กำเนิด เป็นที่เชื่อกันด้วยว่าพรหมจารีของเธอไม่ได้ประนีประนอมในการตั้งครรภ์เป็นพระเจ้า เธอไม่ได้รับอันตรายและเธอยังคงเป็นพรหมจารีตลอดไป พระคัมภีร์อ้างอิงถึง "พี่น้อง" ของพระคริสต์ถูกตีความว่าเป็นเครือญาติ เนื่องจากคำว่า "พี่ชาย" ถูกใช้ในหลากหลายวิธี เช่นเดียวกับคำว่า "พ่อ" เนื่องจากสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอในประวัติศาสตร์แห่งความรอด มารีย์จึงได้รับเกียรติเหนือวิสุทธิชนอื่น ๆ ทั้งหมด และได้รับการยกย่องเป็นพิเศษสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำให้สำเร็จผ่านเธอ (19)

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ถือว่าร่างของนักบุญทุกคนศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นโดยการมีส่วนร่วมในความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของพระกายและพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ และการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคริสตจักร แท้จริงแล้ว การที่บุคคลและสิ่งของทางกายภาพสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้นั้นเป็นรากฐานที่สำคัญของหลักคำสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิด ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้ประจักษ์โดยตรงในสมัยพันธสัญญาเดิมผ่านการประทับของพระองค์ในหีบพันธสัญญา ดังนั้นสิ่งของทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับธรรมิกชนจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน ผ่านการมีส่วนร่วมในงานทางโลกของธรรมิกชนเหล่านั้น ตามคำสอนและประเพณีของคริสตจักร พระเจ้าเองทรงเป็นพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ ของนักบุญผ่านปาฏิหาริย์มากมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาที่มีการรายงานตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ มักจะรวมถึงการหายจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บ (20)

Eschatology

คำพิพากษาครั้งสุดท้าย : โมเสกไบแซนไทน์สมัยศตวรรษที่ 12 จาก มหาวิหาร ทอร์ เซลโล

ชาวคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าเมื่อมีคนตายวิญญาณจะถูกแยกออกจากร่างกายชั่วคราว แม้ว่ามันอาจจะคงอยู่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ บนโลก แต่ท้ายที่สุด มันก็ถูกพาไปยังสรวงสวรรค์ ( อกของอับราฮัม ) หรือความมืดของฮาเดส หลังจากการพิพากษาชั่วคราว ออร์โธดอกซ์ไม่ยอมรับหลักคำสอนเรื่องไฟชำระซึ่งถือโดยนิกายโรมันคาทอลิก ประสบการณ์ของวิญญาณในรัฐใดรัฐหนึ่งเหล่านี้เป็นเพียง "การทำนายล่วงหน้า"—ประสบการณ์โดยวิญญาณเท่านั้น—จนกระทั่งถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายเมื่อวิญญาณและร่างกายจะรวมตัวกันอีกครั้ง [21] [22]

นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าสภาพของจิตวิญญาณในนรกอาจได้รับผลกระทบจากความรักและการอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย [23]ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรจึงอธิษฐานพิเศษเพื่อคนตายในวันที่สาม วันที่เก้า วันที่สี่สิบ และวันครบรอบหนึ่งปีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออก นอกจากนี้ยังมีวันต่างๆ ตลอดทั้งปีที่จัดไว้เพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับโดยทั่วไป ซึ่งบางครั้งรวมถึงผู้ที่ไม่เชื่อด้วย วันเหล่านี้มักจะตรงกับวันเสาร์ เนื่องจากเป็นวันเสาร์ที่พระคริสต์ทรงนอนอยู่ในอุโมงค์ [22]

นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย:

 • วิญญาณทั้งหมดจะรวมตัวกับร่างกายที่ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
 • วิญญาณทั้งหมดจะได้สัมผัสกับสภาวะทางวิญญาณอย่างเต็มที่
 • เมื่อได้รับการทำให้ดีพร้อมแล้ว ธรรมิกชนจะก้าวหน้าตลอดไปไปสู่ความรักของพระเจ้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเท่ากับความสุขนิรันดร์ [22]

พระคัมภีร์

ดาวิดได้รับเกียรติจากสตรีชาวอิสราเอลจากเพลงสดุดีปารีสตัวอย่างของศิลปะมาซิโดเนีย (ไบแซนไทน์) (บางครั้งเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยามาซิโดเนีย )

พระคัมภีร์ฉบับทางการของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์มีข้อความ เซปตัว จินต์ ของ พันธสัญญาเดิมโดยมีหนังสือดาเนียลให้ไว้ในการแปลโดยธี โอโด ชั่น ข้อความปรมาจารย์ใช้สำหรับพันธสัญญาใหม่ [24] [25]คริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ถือกันว่าพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ทางวาจาของพระคริสต์ ตามที่สภาสากลที่ 7ประกาศ (26)พวกเขาอ้างถึงพระคัมภีร์ว่าเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงงานเขียนที่มีความจริงพื้นฐานของความเชื่อของคริสเตียนที่เปิดเผยโดยพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เขียนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานเบื้องต้นและเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และจำเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นพื้นฐานสำหรับคำสอนและความเชื่อออร์โธดอกซ์ทั้งหมด [27]

เมื่อจัดตั้งขึ้นเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยมีคำถามใดๆ เลยที่โบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์มีรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่น่านับถือและเป็นประโยชน์สำหรับการอ่านและการศึกษา[28]แม้ว่าจะมีหนังสือบางเล่มอย่างไม่เป็นทางการที่มีเกียรติสูงกว่าหนังสืออื่นๆ พระกิตติคุณสี่เล่มสูงสุด ในกลุ่มย่อยที่มีนัยสำคัญพอที่จะตั้งชื่อได้นั้น " อนาจิโญสโคมีนา" ( ἀναγιγνωσκόμενα , "สิ่งที่อ่าน") ประกอบด้วยหนังสือในพันธสัญญาเดิมสิบเล่มที่ถูกปฏิเสธในศีลนิกายโปรเตสแตนต์ [ 29]แต่ถือว่าโดยอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์มีค่าควรแก่การอ่าน พิธีบูชาแม้ว่าพวกเขาจะนับถือน้อยกว่าหนังสือ 39 เล่มของศีลฮีบรู [30]ระดับต่ำสุดมีหนังสือที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากทั้งโปรเตสแตนต์หรือคาทอลิก รวมถึงสดุดี151 แม้ว่าจะเป็นเพลงสดุดี และอยู่ในหนังสือสดุดี แต่ก็ไม่จัดอยู่ในประเภทสดุดี (150 สดุดีแรก) [31]

ในความหมายที่เคร่งครัดมาก การเรียกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่า "พระวจนะของพระเจ้า" ไม่ใช่เรื่องดั้งเดิมทั้งหมด นั่นคือชื่อที่โบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์สงวนไว้สำหรับพระคริสต์ตามที่ได้รับการสนับสนุนในพระคัมภีร์เองอย่างชัดเจนที่สุดในบทแรกของพระกิตติคุณของยอห์น พระวจนะของพระเจ้าไม่กลวง เหมือนคำพูดของมนุษย์ "พระเจ้าตรัสว่า 'ให้มีแสงสว่าง' และมีแสงสว่าง" (32)

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออกไม่ยอมรับหลักคำสอนของโปรเตสแตนต์เรื่องโซลา คริสตจักรได้กำหนดสิ่งที่พระคัมภีร์เป็น; มันยังตีความความหมายของมันด้วย [33]พระคริสต์ทรงสัญญาว่า: "เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงนำคุณไปสู่ความจริงทั้งมวล" [34]

พระคัมภีร์เป็นที่เข้าใจกันว่าประกอบด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ กวีนิพนธ์ สำนวน อุปมา อุปมา นิทานคุณธรรม อุปมา คำทำนาย และวรรณกรรมเกี่ยวกับปัญญาและแต่ละเล่มมีการพิจารณาในการตีความของตนเอง ขณะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ข้อความยังคงประกอบด้วยคำในภาษามนุษย์ จัดเรียงในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ไม่คัดค้านการศึกษาพระคัมภีร์เชิงวิพากษ์วิจารณ์และประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา [35]

ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และเอกฉันท์ patristic

“ศรัทธาที่เชื่อกันทุกที่ ทุกเวลา และตลอดไป” ศรัทธาที่พระเยซูทรงสอนแก่อัครสาวก ประทานชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปโดยไม่มีการเพิ่มเติมและการลบ เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ ประเพณี . [36] [37]ประเพณีศักดิ์สิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงในนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เพราะมันรวมสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง: ธรรมชาติของพระเจ้าองค์เดียวในตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประวัติปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับชนชาติของพระองค์ กฎหมายตามที่กำหนด แก่ชาวอิสราเอล คำสอนทั้งหมดของพระคริสต์ที่ประทานแก่สาวกและชาวยิว และบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ รวมทั้งอุปมา คำพยากรณ์ ปาฏิหาริย์ และแบบอย่างของพระองค์เองต่อมนุษยชาติด้วยความถ่อมตนอย่างยิ่ง รวมถึงการนมัสการของคริสตจักรด้วย ซึ่งเกิดขึ้นจากการบูชาธรรมศาลาและวัด และได้รับการขยายโดยพระคริสต์ในพระกระยาหารมื้อสุดท้าย และความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ซึ่งการนมัสการแสดงออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยระหว่างพระคริสต์กับ ลูกศิษย์ของเขา รวมถึงสิทธิอำนาจที่พระคริสต์ประทานแก่เหล่าสาวกเมื่อพระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้เป็นอัครสาวก[38]

ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมั่นคงแม้ไม่ยอมอ่อนข้อ แต่ไม่เข้มงวดหรือถูกต้องตามกฎหมาย แทน มันอาศัยและหายใจภายในคริสตจักร (39)ตัวอย่างเช่น พันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นทั้งหมดโดยคริสตจักรยุคแรก (ส่วนใหญ่เป็นอัครสาวก) พระคัมภีร์ทั้งเล่มได้รับการยอมรับว่าเป็นพระคัมภีร์โดยใช้ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปฏิบัติกันในคริสตจักรยุคแรก การเขียนและการยอมรับใช้เวลาห้าศตวรรษ โดยเวลาที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีศักดิ์สิทธิ์อย่างครบถ้วน [40]แต่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะ "ศรัทธาที่เชื่อกันทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลา และโดยทุกคน" ยังคงคงเส้นคงวา ไม่มีการเพิ่มเติม และไม่มีการลบล้าง การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการอื่นๆ และการปฏิบัติศาสนกิจของโบสถ์ให้ตัวอย่างที่คล้ายกันของการขยายและการเติบโต "โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง" [41]

นอกจากนี้ ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ยังรวมถึงคำจำกัดความของหลักคำสอนและคำกล่าวเกี่ยวกับศรัทธาของสภาสากลทั้งเจ็ดแห่ง รวมถึงลัทธิไนซีน-คอนสแตนติโนโพลิตัน และสภาท้องถิ่นบางแห่งในภายหลัง งานเขียนเกี่ยวกับความรักชาติกฎหมายบัญญัติและรูปเคารพ ประเพณีศักดิ์สิทธิ์บางส่วนไม่ได้มีความเข้มแข็งเท่าเทียมกัน บางส่วน—พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นลำดับแรก การนมัสการบางแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์ หลักคำสอนของสภาทั่วโลกลัทธิไนซีน-คอนสแตนติโนโพลิแทน—มีอำนาจที่ได้รับการยืนยันซึ่งคงอยู่ตลอดไปโดยมิอาจเพิกถอนได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาท้องถิ่นและงานเขียนแบบ patristic คริสตจักรใช้การตัดสินแบบคัดเลือก สภาและนักเขียนบางคนมีข้อผิดพลาดในบางครั้ง และบางคนก็ขัดแย้งกันเอง [35]

ในกรณีอื่นๆ ความคิดเห็นต่างกัน ไม่มีความเห็นพ้องต้องกัน และทุกคนสามารถเลือกได้อย่างอิสระ ด้วยข้อตกลงระหว่างบิดาของศาสนจักร อำนาจในการตีความจึงเพิ่มขึ้น และความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์มีความแข็งแกร่งมาก ด้วยกฎหมายบัญญัติ (ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดและเข้มงวดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะสงฆ์) ความถูกต้องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ใช้ไม่ได้เช่นกัน เนื่องจากศีลจัดการกับการมีชีวิตอยู่บนโลก ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และแต่ละกรณีอาจมีการแปรผันเกือบไม่สิ้นสุดจาก ต่อไป. [35]

ตามธรรมเนียมแล้ว โบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่าอธิการคนเดียวจะแก้ไขได้ จึงมีสภาท้องถิ่นขึ้น บิชอปและคนอื่นๆ ที่อาจเข้าร่วมการประชุม (ตามที่เซนต์ปอลเรียกชาวโครินธ์ให้ทำ) เพื่อแสวงหาความคิดของคริสตจักร [42]การประกาศหรือกฤษฎีกาของสภาจะสะท้อนถึงฉันทามติของสภา (หากสามารถหาได้) สภาผู้แทนราษฎรได้รับเรียกเฉพาะประเด็นเรื่องการนำเข้าหรือความยากลำบากหรือการแพร่หลายซึ่งสภาขนาดเล็กไม่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้น คำประกาศและศีลของสภาสากลมีผลผูกพันโดยอาศัยการเป็นตัวแทนของพวกเขาทั่วทั้งคริสตจักร โดยที่จิตใจของคริสตจักรสามารถเห็นได้ทันที อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกประเด็นจะยากจนต้องมีสภาจากทั่วโลกมาแก้ไข หลักคำสอนหรือการตัดสินใจบางอย่างที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคำแถลงอย่างเป็นทางการหรือประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คริสตจักรยึดถืออย่างไม่สั่นคลอนและเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการรบกวนภายใน และสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความคิดของคริสตจักรก็ไม่สามารถเพิกถอนได้เช่นเดียวกับการประกาศอย่างเป็นทางการของ สภาสากล[35]

การขยายอาณาเขตและความสมบูรณ์ของหลักคำสอน

เมื่อคริสตจักรมีขนาดเพิ่มขึ้นตลอดหลายศตวรรษ พลวัตด้านการขนส่งของการดำเนินงานหน่วยงานขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เปลี่ยนไป: ปรมาจารย์, มหานคร, archimandrites, เจ้าอาวาส และแอบบีส ทั้งหมดนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมบางจุดของการบริหาร [43]

พิธีพุทธาภิเษก

ภาพเฟรสโกของBasil the Greatในโบสถ์ของSaint Sophia , Ohrid นักบุญแสดงให้เห็นการอุทิศของขวัญระหว่างพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชื่อของเขา

ปฏิทินคริสตจักร

รอบน้อยยังทำงานควบคู่กับรอบประจำปี วัฏจักรของวันรายสัปดาห์กำหนดจุดสนใจเฉพาะสำหรับแต่ละวันนอกเหนือจากช่วงอื่นๆ ที่อาจสังเกตได้ [44]

แต่ละวันของ Weekly Cycle จะอุทิศให้กับอนุสรณ์พิเศษบางอย่าง วันอาทิตย์อุทิศให้กับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ วันจันทร์ให้เกียรติพลังที่ไม่มีร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ (เทวดา, เทวทูต, ฯลฯ ); วันอังคารอุทิศให้กับผู้เผยพระวจนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยิ่งใหญ่ของผู้เผยพระวจนะSt. John the Forerunner และ Baptist of the Lord ; วันพุธถูกถวายแด่ไม้กางเขนและระลึกถึงการทรยศของยูดาส วันพฤหัสบดี ให้เกียรติอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และลำดับชั้น โดยเฉพาะเซนต์นิโคลัส บิชอปแห่งไมราในลิเซีวันศุกร์ยังอุทิศให้กับไม้กางเขนและระลึกถึงวันแห่งการตรึงกางเขน วันเสาร์อุทิศให้กับ All Saints โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมารดาของพระเจ้าและเพื่อความทรงจำของทุกคนที่จากชีวิตนี้ไปด้วยความหวังว่าจะฟื้นคืนชีพและชีวิตนิรันดร์

บริการคริสตจักร

ดนตรีและบทร้อง

สำหรับองค์ประกอบของบทสวดทางศาสนานั้น ใช้ออคโทโชซึ่งเป็นระบบแปดโทน (โหมด)ที่คล้ายคลึงกับโหมดเกรกอเรียนในตะวันตก และระบบดนตรีคริสเตียนโบราณอื่นๆ ดนตรีไบแซนไทน์คือ ไมโครโทน

อย่างไรก็ตาม ชาวสลาฟเหนือได้ใช้ระบบวรรณยุกต์ที่ง่ายกว่าซึ่งพัฒนามาจากการร้องเพลง Znamennyแบบ ต่างๆ ในท้องถิ่น ทุกวันนี้ดนตรีตะวันตกมักมีความกลมกลืนสี่ส่วนและ "โทนเสียง" เป็นเพียงชุดของท่วงทำนอง

มีหลายรุ่นและรูปแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมและเป็นที่ยอมรับได้ และสิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างวัฒนธรรม [45]

ประเพณี

พระภิกษุสงฆ์

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ให้ความสำคัญและให้เกียรติในระดับสูงแก่ประเพณีของพระสงฆ์และ การ บำเพ็ญตบะที่มีรากฐานมาจากศาสนาคริสต์ยุคแรกในตะวันออกใกล้และไบแซนไทน์ อนา โตเลีย ศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของนิกายคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์คืออารามเซนต์แคทเธอรีนในคาบสมุทรซีนาย ( อียิปต์ ) และภูเขา เอทอ ส ทางตอนเหนือ ของ กรีซ

บิชอปทั้งหมดเป็นพระภิกษุ ถ้าชายที่ไม่ใช่ภิกษุได้รับเลือกเป็นบิชอป เขาต้องถูกทอนให้เป็นพระภิกษุก่อนจึงจะเสกได้ ตามธรรมเนียมแล้วผู้ชายต้องเป็นพระภิกษุหรือแต่งงานจึงจะบวชได้

ไอคอนและสัญลักษณ์

ไอคอน

ไอคอนสมัยใหม่แสดงภาพคอนสแตนตินที่สิบเอ็ด Palaiologosจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิโรมัน (ไบแซนไทน์)

มุมมองของเพเกิน ยืมมาจาก ศิลปะโรมันก่อนคริสต์ศักราชและขนมผสมน้ำยา เฮนรี แชดวิกเขียนว่า "ในสัญชาตญาณนี้มีความจริงอยู่บ้าง การเป็นตัวแทนของพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพบนบัลลังก์พิพากษาของพระองค์เป็นหนี้บางอย่างในรูปของซุส ภาพเหมือนของพระมารดาแห่งพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตที่เคารพสักการะของนอกรีต แม่เทพธิดา ในจิตใจของเหล่านักบุญทั้งหลายได้เข้ามาเติมเต็มบทบาทที่วีรบุรุษและเทพได้แสดงไว้” [46]

สามารถพบสัญลักษณ์ต่างๆ ประดับประดาผนังโบสถ์และมักปิดทับโครงสร้างภายในอย่างสมบูรณ์ [47]บ้านอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ส่วนใหญ่มีพื้นที่สำหรับสวดมนต์ในครอบครัว มักจะเป็นกำแพงที่หันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งแขวนไอคอนไว้มากมาย ไอคอนเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคริสตจักร [48]

ไอโคโนสตาซิส

เทวรูป หรือ ที่เรียกว่าtemplonเป็นกำแพง รูปเคารพและ ภาพเขียนทางศาสนาที่แยกทางเดินกลางออกจากวิหารในโบสถ์ Iconostasisยังหมายถึงขาตั้งไอคอนแบบพกพาที่สามารถวางไว้ที่ใดก็ได้ภายในโบสถ์ ภาพสัญลักษณ์สมัยใหม่วิวัฒนาการมาจากวัดไบแซนไทน์ ในศตวรรษที่ 11 วิวัฒนาการของลัทธิบูชาเทวรูปน่าจะเป็นหนี้อย่างมากต่อ เวทย์มนต์ เฮซีชา สท์ในศตวรรษที่ 14 และ อัจฉริยภาพ การแกะสลักไม้ของโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซีย

รูปเคารพของรัสเซียที่มีเพดานสูงห้าชั้นแห่งแรกออกแบบโดยAndrey Rublyovในมหาวิหาร DormitionในเมืองVladimirในปี 1408

ข้าม

คานประตูขนาดเล็กด้านบนแสดงถึงสัญญาณที่ปอนติอุสปีลาตตอกเหนือศีรษะของพระคริสต์ มักมีคำจารึกด้วยอักษรย่อว่า "INRI" ซึ่งเป็นภาษาละตินสำหรับ " Jesus of Nazareth, King of the Jews " หรือ "INBI", ภาษากรีก Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων สำหรับ " Jesus of Nazareth " พระมหากษัตริย์ของชาวยิว ; อย่างไรก็ตาม มักถูกแทนที่หรือขยายด้วยวลี "ราชาแห่งความรุ่งโรจน์" เพื่อตอบคำกล่าวของปีลาตด้วยคำยืนยันของพระคริสต์ว่า "อาณาจักรของฉันไม่ใช่ของโลกนี้" [49]

ไม้กางเขนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์คือไม้กางเขนแบบแท่งเดียวแบบดั้งเดิม, ลายตา, ไม้กางเขนกรีก , ไม้กางเขน ละติน , ไม้กางเขน เยรูซาเล ม (ไม้กางเขน), ไม้กางเขนเซลติกและอื่น ๆ [50]สัญลักษณ์ทั่วไปของเก้าอี้วางเท้าเอียงคือ ที่พักเท้าชี้ขึ้นสู่สวรรค์ ทางด้านขวามือของพระคริสต์ และลงสู่นรก ทางด้านซ้ายของพระคริสต์ “ระหว่างโจรสองคนที่กางเขนของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสมดุลของความชอบธรรม ดังนั้นหนึ่งในนั้นจึงถูกลากลงมายังฮาเดสด้วยน้ำหนักแห่งการดูหมิ่นของเขา[ยอดคะแนนขึ้นไป] . ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์” [51]ไม้กางเขนอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์อีกอันหนึ่งซึ่งสวมด้วยทองคำคือไม้กางเขนดอกตูมด้านนอกที่มีไม้กางเขนสามอันด้านใน คำจารึกพระเยซูคริสต์ในภาษากรีก: IC (Iesous) ที่แถบด้านซ้ายและ XC (Xhristos) ที่แถบด้านขวา โดยมีดวงอาทิตย์อยู่บนยอดไม้กางเขน โดยทั่วไปแล้วจะมีคำจารึกที่ด้านหลังในChurch Slavonic : "спаси и сохрани", " Spasi i Sokhrani ", " Save and Protect " . ไม้กางเขนนี้เรียกว่า Saint Olga Cross [52]

ศิลปะและสถาปัตยกรรม

ภาพประกอบของการตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมของโบสถ์ออร์โธดอกซ์

มหาวิหารอัครสังฆมณฑลแห่งพระตรีเอกภาพทางฝั่งตะวันออกตอนบนของนครนิวยอร์ก เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก [53]

ประเพณีท้องถิ่น

เศษแจกันเครื่องปั้นดินเผาบนถนนหลังจากถูกโยนลงมาจากหน้าต่างบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ประเพณีวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ในคอร์ฟู

ท้องที่ยังแสดงอยู่ในเงื่อนไขระดับภูมิภาคของเขตอำนาจศาลของโบสถ์ ซึ่งมักจะลากไปตามเส้นระดับชาติ โบสถ์ออร์โธดอกซ์หลายแห่งใช้ชื่อประจำชาติ (เช่น ออร์โธดอก ซ์แอลเบเนียบัลแกเรียออร์โธดอกซ์จอร์เจียออร์โธดอกซ์กรีกออร์โธดอกซ์โรมาเนียออร์โธดอกซ์รัสเซียออร์โธดอกซ์เซอร์เบียออร์โธดอกซ์ยูเครนออร์โธดอกซ์ฯลฯ ) และชื่อนี้สามารถระบุภาษาที่ใช้ในการบริการ ซึ่งอธิการ เป็นประธาน และประเภทใดที่ตามมาด้วยการชุมนุมเฉพาะ ในตะวันออกกลาง ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มักเรียกกันว่าRum("โรมัน") ออร์โธดอกซ์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับจักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์ ) [54]

ความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ (ศีล)

สิ่งเหล่านั้นซึ่งในตะวันตกมักเรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์หรือศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้จักในหมู่ออร์โธดอกซ์ตะวันออกว่าเป็น "ความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์" ขณะที่นิกายโรมันคาธอลิกนับศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ และกลุ่มโปรเตสแตนต์จำนวนมากระบุสองพิธี (บัพติศมาและศีลมหาสนิท) หรือไม่มีเลย นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ไม่ได้จำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกคำสอนมักจะพูดถึงความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ด ได้แก่ศีลมหาสนิท (การเชื่อมต่อโดยตรง) บัพติศมา พิธีรับศีลจุ่มการสารภาพบาปการแต่งงานการสมรสและการอุปสมบท. แต่คำนี้ยังใช้อย่างเหมาะสมกับการกระทำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เช่น การสวดมนต์หรือพรของน้ำมนต์และเกี่ยวข้องกับการถือศีลอด การบิณฑบาต หรือการกระทำง่ายๆ เช่น การจุดเทียน การจุดธูป การอธิษฐานหรือการขอพรจากพระเจ้าเกี่ยวกับอาหาร [55]

การรับบัพติศมา

พิธีล้างบาปแบบอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์

การรับบัพติศมาเป็นเรื่องลึกลับที่เปลี่ยนคนเก่าและคนบาปให้เป็นคนใหม่ที่บริสุทธิ์ ชีวิตเก่า, บาป, ความผิดพลาดใด ๆ ที่ได้ทำไปแล้วและจะได้รับกระดานชนวนที่สะอาด โดยผ่านบัพติศมา บุคคลจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสต์โดยเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ระหว่างถวายน้ำพร คาชูเมนจุ่มลงในน้ำอย่างเต็มที่สามครั้งในนามของตรีเอกานุภาพ นี่ถือเป็นความตายของ "ชายชรา" โดยการมีส่วนร่วมในการตรึงกางเขนและการฝังศพของพระคริสต์และการเกิดใหม่ในชีวิตใหม่ในพระคริสต์โดยการมีส่วนร่วมในการฟื้นคืนพระชนม์ของเขา [56]

อย่างถูกต้อง ความลึกลับของบัพติศมาบริหารโดยบาทหลวงและนักบวช อย่างไรก็ตามในกรณีฉุกเฉินที่ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกสามารถให้บัพติศมาได้ [57]

คริสมาส

Chrismation (บางครั้งเรียกว่า การ ยืนยัน ) เป็นความลึกลับที่ผู้ที่ได้รับบัพติศมาจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการเจิมด้วยHoly Chrism [58] [59]โดยปกติจะได้รับทันทีหลังจากบัพติศมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการเดียวกัน แต่ยังใช้เพื่อรับสมาชิกที่หมดอายุของโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ [60]เนื่องจากบัพติศมาคือการมีส่วนร่วมของบุคคลในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ดังนั้น Chrismation คือการมีส่วนร่วมของบุคคลในการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็ นเทคอส ต์ [61]

คริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออกที่รับบัพติศมาและเข้าพรรษาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของคริสตจักรและอาจได้รับศีลมหาสนิทโดยไม่คำนึงถึงอายุ [61]

การเจิมด้วยสิ่งทดแทนสำหรับการวางพระหัตถ์ตามที่อธิบายไว้ในพันธสัญญาใหม่ [62]

ศีลมหาสนิท (ศีลมหาสนิท)

องค์ประกอบศีลมหาสนิทที่เตรียมไว้สำหรับพิธีศักดิ์สิทธิ์

ศีลมหาสนิทมีให้เฉพาะคริสเตียนออร์โธดอกซ์ที่รับบัพติศมาและเข้าพรรษาซึ่งเตรียมโดยการอดอาหาร สวดมนต์ และสารภาพบาป นักบวชใช้ช้อนป้อนของขวัญที่เรียกว่า "คอเคลีย" เข้าปากผู้รับโดยตรงจากถ้วย [63]จากบัพติศมาเด็กทารกและเด็กถูกพาไปที่ถ้วยเพื่อรับศีลมหาสนิท [61]

การกลับใจ (คำสารภาพ)

มีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมายเกี่ยวกับความถี่ที่คริสเตียนออร์โธดอกซ์ตะวันออกควรไปสารภาพบาป ปรมาจารย์บางคนแนะนำการสารภาพบาปก่อนการรับศีลมหาสนิท แต่ละ ครั้ง คนอื่นๆ แนะนำให้สารภาพในช่วงการถือศีลอดสี่ช่วงแต่ละช่วง ( มหาพรต ศีลอด การประสูติ การ ถือศีลอด ของอัครสาวกและ การถือ ศีลอด ของบรรดาอัครสาวก ) และยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย [64]

การแต่งงาน

งานแต่งงานของซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย .

จากมุมมองของออร์โธดอกซ์ การแต่งงานเป็นหนึ่งในความลึกลับหรือพิธีศีลระลึกศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับในประเพณีอื่น ๆ ของคริสต์ศาสนา เช่น ในนิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะทำหน้าที่ในการรวมหญิงและชายให้เป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์และความรักต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์ และเลี้ยงดูครอบครัวที่สัตย์ซื่อและศักดิ์สิทธิ์ผ่านพวกเขา สหภาพศักดิ์สิทธิ์ [65] [66]คริสตจักรเข้าใจการแต่งงานว่าเป็นการรวมตัวของชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน และผู้นำออร์โธดอกซ์บางคนได้พูดออกมาอย่างแข็งกร้าวในการต่อต้านสถาบันทางแพ่งของการแต่งงานเพศเดียวกัน [67] [68]

พระเยซูตรัสว่า “เมื่อพวกเขาเป็นขึ้นจากตาย พวกเขาจะไม่แต่งงานหรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน แต่เป็นเหมือนทูตสวรรค์ในสวรรค์” (มก 12:25) สำหรับคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ ข้อความนี้ไม่ควรเข้าใจว่าเป็นการบอกเป็นนัยว่าการแต่งงานของคริสเตียนจะไม่คงอยู่เป็นจริงในราชอาณาจักร แต่ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าความสัมพันธ์จะไม่ "มีเนื้อหนัง" แต่เป็น "ทางจิตวิญญาณ" [69]ความรักระหว่างภรรยาและสามีเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรเป็นนิรันดร์ [69]

คริสตจักรตระหนักดีว่ามีโอกาสน้อยที่คู่รักจะแยกทางกัน แต่ไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการหย่าร้างทางแพ่ง สำหรับอี. ออร์โธดอกซ์ที่กล่าวว่าการแต่งงานไม่ละลายน้ำหมายความว่าไม่ควรถูกทำลายซึ่งเป็นการละเมิดสหภาพดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความผิดที่เกิดจากการล่วงประเวณีหรือการไม่มีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นเวลานาน ดังนั้น การอนุญาตให้แต่งงานใหม่จึงเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจของคริสตจักรที่มีต่อคนบาป [70]

คำสั่งศักดิ์สิทธิ์

สัง ฆานุ กรย่อย อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆานุกร อธิการได้วางomophorion และ มือขวาไว้บนศีรษะของผู้สมัครและกำลังอ่านคำอธิษฐานของCheirotonia

พระสงฆ์และ มัคนายก ที่เป็น ม่ายไม่สามารถแต่งงานใหม่ได้ และเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกของคณะสงฆ์จะเกษียณอายุในอาราม (ดูพรหมจรรย์เสมียน ) สิ่งนี้ก็เป็นจริงเช่นกันกับภรรยาม่ายของนักบวชซึ่งไม่ได้แต่งงานใหม่และกลายเป็นแม่ชีเมื่อลูก ๆ ของพวกเขาโตขึ้น เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้รับคำ สั่งศักดิ์สิทธิ์

มัคนายกมีหน้าที่ทั้งด้านพิธีกรรมและอภิบาลภายในโบสถ์ [71]

ในปี 2559 สังฆราชแห่งอเล็กซานเดรียตัดสินใจรื้อฟื้นคำสั่งของมัคนายกอีกครั้ง [72] [73]ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 พระสังฆราชธีโอโดรอสที่ 2ถวายสตรีห้าคนให้เป็นมัคนายกภายในPatriarchate of Alexandria [74]

การจัดจำหน่าย

ประชากรออร์โธดอกซ์ตะวันออกแบ่งตามประเทศ

อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นศาสนาหลักในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัสเซีย (77%), [75] [76] [77]ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกของโลกอาศัยอยู่ ศาสนายังมีความเข้มข้นอย่างมากในส่วนที่เหลือของยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นศาสนาส่วนใหญ่ในยูเครน (65.4% [78] –77%) [79]โรมาเนีย (82%) [80] เบลารุส (48% [81] ] –73% [82] ), กรีซ (95%–98%), [80] เซอร์เบีย (97%), [80] บัลแกเรีย (88%), [80] มอลโดวา (93%), [80] จอร์เจีย ( 84%), [80] มาซิโดเนียเหนือ (65%), [80] ไซปรัส (89%) [80]และมอนเตเนโกร (72%); [80]มันยังโดดเด่นในดินแดนพิพาทของAbkhazia , South OssetiaและTransnistria

มีชนกลุ่มน้อยที่สำคัญในหลายประเทศในยุโรป: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (31%), [80] ลัตเวีย (18%), เอสโตเนีย (14%), แอลเบเนีย (7%), [83] ลิทัวเนีย (4%), โครเอเชีย (4 %) สโลวีเนีย (2%) และฟินแลนด์ (1.5%) ในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตแห่งเอเชียกลางออร์ทอดอกซ์ตะวันออกถือเป็นศาสนาที่มีอำนาจเหนือกว่าในคาซัคสถานคิดเป็น 23.9% ของประชากรในภูมิภาค[84]และเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีนัยสำคัญในคีร์กีซสถาน (17%) เติร์กเมนิสถาน (5%) ,อุซเบกิสถาน (5%), อาเซอร์ไบจาน (2%), [80]และทาจิกิสถาน (1%) ใน พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ตะวันออกกลางชุมชนคริสเตียนออร์โธดอกซ์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้อพยพไปทางตะวันตกเนื่องจากการเลือกปฏิบัติจากชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ ประชากรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ที่สำคัญที่สุดที่เหลืออยู่ในเลบานอน (8%), [85] ซีเรีย (5–8% ก่อนสงครามกลางเมือง ปี 2011 ), อิสราเอล (2%), [86] [87]ซึ่งเป็นประเทศเดียวใน ภูมิภาคที่ประชากรคริสเตียนยังคงเติบโตและเป็นที่ตั้งของสมัครพรรคพวกของนิกายหลัก ๆ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์[88] ฝั่งตะวันตก (เรียกอีกอย่างว่าแคว้นยูเดียและสะมาเรีย ) (0.5%–1.5%) [89]และจอร์แดน (มากกว่า 1%)

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. ^ ริชเตอร์ส, คัทจา. คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียหลังโซเวียต: การเมือง วัฒนธรรมและมหานครรัสเซีย (2014)
 2. ^ คุณพ่อ ลอว์เรนซ์ ฟาร์ลีย์ (2012-07-11) "ข้อ Filioque" . คริสตจักรออร์โธดอก ซ์ในอเมริกา คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในอเมริกา เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-10-26 . สืบค้นเมื่อ2022-03-08 .
 3. ^ แวร์ 1993 , pp. 208–211.
 4. ↑ a b c d Theokritoff , Elizabeth (2010) [2008]. "ส่วนที่ 1: หลักคำสอนและประเพณี – ผู้สร้างและการสร้าง" . ในคันนิงแฮม แมรี่ บี.; ธีโอคริทอฟ, เอลิซาเบธ (สหพันธ์). สหายเคมบริดจ์กับเทววิทยาคริสเตียนออร์โธดอกซ์ เคมบริดจ์และนิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . น. 63–77. ดอย : 10.1017/CCOL9780521864848.005 . ISBN 9781139001977.
 5. ^ แวร์ 1993 , p. 202.
 6. ^ แวร์ 1993 , pp. 67–69.
 7. ^ Hierotheos 1998 , pp. 128–130.
 8. ^ มธุสิกข์, คุณพ่อ. จอห์น. "บาปเดิม" . คริสตจักรออร์โธดอก ซ์ในอเมริกา สืบค้นเมื่อ23 พฤษภาคม 2557 .
 9. ^ Chrysostom 400 , Paschal Homily .
 10. เซนต์เอทานาซีอุส 1982 , Ch. 2-3, น. 318.
 11. ^ Hierotheos 1998 , pp. 234–237, (241=อภิธานศัพท์).
 12. ^ จอร์จ 2549 , พี. 34 .
 13. ^ Oxford Dict Christian Church & ฉบับที่ 3
 14. ^ ฟิตซ์เจอรัลด์ คุณพ่อ โทมัส (2014). "จิตวิญญาณ" . อัครสังฆมณฑลกรีกออร์โธดอกซ์แห่งอเมริกา. สืบค้นเมื่อ15 พฤษภาคม 2557 .
 15. ^ จอร์จ 2549 , พี. 21 .
 16. ^ Hierotheos 1998 , หน้า 25–30.
 17. ^ Hierotheos 1998 , พี. 23.
 18. เมเยนดอร์ฟ, เกรกอรีแห่งนิสซา; แปล บทนำและบันทึกโดย Abraham J. Malherbe และ Everett Ferguson; คำนำโดยจอห์น (1978) ชีวิตของโมเสส . นิวยอร์ก: Paulist Press. หน้า 59 . ISBN 978-0-8091-2112-0. สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคม 2556 .
 19. ^ แวร์ 1993 , pp. 257–258.
 20. ^ แวร์ 1993 , p. 234.
 21. ปุจฉาวิปัสสนาที่ยาว กว่าของนิกายออร์โธดอกซ์ คาทอลิก คริสตจักรตะวันออกคำสอนออร์โธดอกซ์จากปี 1830 โดย Metropolitan Philaret เริ่มด้วยรายการที่ 366 หรือ 372 จัด เก็บเมื่อ 3 กรกฎาคม 2550 ที่ Wayback Machine
 22. a b c Rose, Father Seraphim, The Soul After Death , St. Herman Press, Platina, CA, c. 1980
 23. ^ The Longer Catechism , Item 377. Archived 3 กรกฎาคม 2007, at the Wayback Machine
 24. ดิ เลลลา, อเล็กซานเดอร์ เอ. (2002). "ประวัติข้อความของ Septuagint-Daniel และ Theodotion Daniel" . ในคอลลินส์ จอห์น โจเซฟ; ฟลินท์, ปีเตอร์ ดับเบิลยู.; VanEpps, คาเมรอน (สหพันธ์). หนังสือดาเนียล: องค์ประกอบและการตอบ รับ ฉบับที่ 2. ยอดเยี่ยม หน้า 586. ISBN 9780391041288.
 25. ไกส์เลอร์ นอร์มัน แอล.; ห้าม, วิลเลียม อี. (2012). จากพระเจ้าถึงเรา: เรามีพระคัมภีร์ได้อย่างไร . สำนักพิมพ์มู้ดดี้ ISBN 9780802428820.
 26. ^ แวร์ 1991 , p. 209.
 27. ^ แวร์ 1991 , p. 209 (อ้างอิง จาก St. John Chrysostom ): "เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายจะรอดได้ถ้าเขาไม่อ่านพระคัมภีร์".
 28. ↑ Pomazansky , Michael, Orthodox Dogmatic Theology, pp. 33–34
 29. ^ รวมทั้งหนังสือดิ วเทอโรคาโนนิคัล
 30. เซนต์ คิมโบรห์ (2005). ความเข้าใจและการปฏิบัติพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์และเวสเลียน สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. หน้า 23. ISBN 978-0-88141-301-4. สืบค้นเมื่อ2016-02-20 .
 31. Orthodox Study Bible, St. Athanasius Academy of Theology, 2008, น. 778 ความเห็น
 32. ^ พระคัมภีร์:ปฐมกาล 1:3
 33. ^ Ware, Bishop Kallistos (Timothy), How to Read the Bible , สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2556
 34. ^ พระคัมภีร์:ยอห์น 16:13
 35. ↑ a b c d Ware 1991 , pp. 210–215
 36. ^ แวร์ 1993 , pp. 195–196.
 37. จดหมายปี 1718 ในจอร์จ วิลเลียมส์ , The Orthodox Church of the East in the 18th Century , p. 17
 38. ^ พระคัมภีร์:มัทธิว 16:19
 39. วลาดิมีร์ลอส สกี ประเพณีคือชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร
 40. ^ แวร์ 1991 , p. 205.
 41. ^ แวร์ 1991 , p. 213.
 42. ^ พระคัมภีร์: 1 คร 1:10
 43. ^ "วิทยาลัยศาสนศาสตร์คอนคอร์เดีย – ไม่พบเนื้อหา " เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 3 เมษายน 2555
 44. ^ "ห้ารอบ" . การนมัสการแบบออร์โธดอกซ์ . สังฆมณฑลแห่งเพนซิลเวเนียตะวันออก คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในอเมริกา. สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2558 .
 45. ^ แวร์ 1993 , p. 238.
 46. เฮนรี แชดวิก, The Early Church, 283.
 47. ^ แวร์ 1993 , p. 271.
 48. ^ "ไอคอน – ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ – ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนา" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 มีนาคม 2015 . สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2558 .
 49. บินซ์, สตีเฟน เจ. (2004). พระนามพระเยซู . นิวลอนดอน: สิ่งพิมพ์ยี่สิบสาม น. 81–82. ISBN 9781585953158.
 50. ^ คำอธิบายที่ดีของไม้กางเขน 3-bar เขียนโดยนักสัญลักษณ์ออร์โธดอกซ์ ดร. Alexander Roman และสามารถพบได้ที่ http://www.ukrainian-orthodoxy.org/questions/2010/threeBarCross.php
 51. ^ "คำอธิบายของไม้กางเขนแบบออร์โธดอกซ์ดั้งเดิมของรัสเซีย" . www.synaxis.info _ สืบค้นเมื่อ2015-10-17 .
 52. ^ "St. Olga Cross (10kt Gold) (ใหญ่) (เกจคุณภาพสูง)" .
 53. โธมัส อี. ฟิตซ์เจอรัลด์ (1998). คริสตจักรออร์โธดอก ซ์: Student Edition ISBN 978-0-275-96438-2. สืบค้นเมื่อ5 มกราคม 2556 .
 54. ^ บินส์ 2002 , p. 3.
 55. ^ แวร์ 1993 , pp. 274–277.
 56. ^ แวร์ 1993 , pp. 277–278.
 57. ^ แวร์ 1993 , p. 278.
 58. ^ คุณพ่อ โธมัส ฮอปโก (1981) "ศรัทธาออร์โธดอกซ์" . สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2556 .
 59. ^ แวร์ 1993 , pp. 278–279.
 60. ↑ Harakas 1987 , pp. 56–57.
 61. อรรถa b c แวร์ 1993 , p. 279
 62. ฮารากัส 1987 , p. 57.
 63. ^ แวร์ 1993 , p. 287.
 64. ^ "คำสารภาพ ศีลมหาสนิท และการเตรียมรับศีลมหาสนิท" . ความคิดเห็นที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 31 ส.ค. 2550 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 . สืบค้นเมื่อ11 เมษายน 2559 .
 65. ^ "จดหมายถึงครอบครัว โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 เมษายน 2011
 66. จอห์น เมเยนดอร์ฟ (1975). การแต่งงาน: มุมมองดั้งเดิม . สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. หน้า 13. ISBN 978-0-913836-05-7. สืบค้นเมื่อ2016-02-20 .
 67. ^ "ถ้อยแถลงของบาทหลวงคริสเตียนออร์โธดอกซ์" (PDF ) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
 68. ↑ "OCA ยืนยันคำชี้แจง SCOBA อีกครั้งในการพิจารณาคดีการแต่งงานเพศเดียวกันของ Wake of Massachusetts " สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2010 .
 69. อรรถเป็น จอห์น เมเยนดอร์ฟ (1975) การแต่งงาน: มุมมองดั้งเดิม . สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. หน้า 18. ISBN 978-0-913836-05-7. สืบค้นเมื่อ2016-02-20 .
 70. ^ มจ. Athenagoras Peckstadt บิชอปแห่งซิโนเป (18 พฤษภาคม 2548) "การแต่งงาน การหย่าร้าง และการแต่งงานใหม่ในคริสตจักรออร์โธดอกซ์: เศรษฐกิจและการแนะแนวอภิบาล" . สถาบันวิจัยออร์โธดอกซ์ สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2551 .
 71. Karras, Valerie A. (มิถุนายน 2547). "มัคนายกหญิงในโบสถ์ไบแซนไทน์". ประวัติคริสตจักร . 73 (2): 272–316. ดอย : 10.1017/S000964070010928X . ISSN 0009-6407 . S2CID 161817885 .  
 72. ^ "การโต้วาทีของคริสตจักรออร์โธดอกซ์เรื่องสังฆานุกรหญิง ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงอีกก้าวหนึ่ง" . บริการ ข่าวศาสนา 2017-03-09 . สืบค้นเมื่อ2021-11-12 .
 73. ^ "วันที่สองของการพิจารณาของ Holy Synod of the Patriarchate of Alexandria" . patriarchateofalexandria.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-12-22 . สืบค้นเมื่อ2021-11-12 . เกี่ยวกับประเด็นของสถาบันสังฆานุกร ได้มีการตัดสินใจรื้อฟื้นสิ่งนี้ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีแห่งลำดับชั้นเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
 74. ^ "การเคลื่อนไหวแบบออร์โธดอกซ์สำหรับสังฆานุกรหญิงคือ 'การฟื้นฟู' ไม่ใช่ 'นวัตกรรม'" . นักข่าวคาทอลิกแห่งชาติ . 2017-11-30 . สืบค้นเมื่อ2021-11-12 .
 75. ^ VTSIOM
 76. ^ มูลนิธิประชาพิจารณ์
 77. ไม่มีการสำรวจสำมะโนศาสนาอย่างเป็นทางการในรัสเซีย และการประมาณการอิงจากการสำรวจเท่านั้น ในเดือนสิงหาคม 2555 ARENAระบุว่าประมาณ 46.8% ของชาวรัสเซียเป็นคริสเตียน (รวมถึงออร์โธดอกซ์ คาทอลิก โปรเตสแตนต์ และไม่ใช่นิกาย) ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 50+ ทั้งหมดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปีนั้นศูนย์ Levada ที่ เก็บถาวรไว้ ในปี 2012-12-31 ที่ Wayback Machineระบุว่า 76% ของชาวรัสเซียเป็นคริสเตียน และในเดือนมิถุนายน 2013มูลนิธิ Public Opinion Foundationระบุว่า 65% ของชาวรัสเซียเป็นคริสเตียน การค้นพบนี้สอดคล้องกับ การสำรวจของ Pewในปี 2010 ซึ่งระบุว่า 73.6% ของชาวรัสเซียเป็นคริสเตียน โดยมี VTSIOMแบบสำรวจของปี 2010 (ประมาณ 77% ของชาวคริสต์) และกับIpsos MORI Archived 2013-01-17 ที่การ สำรวจของ Wayback Machineในปี 2011 (69%)
 78. ^ РЕЛІГІЯ, ЦЕРКВА, СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА: ДВА РОКИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ ( Religion, Church, Society and State: Two Years after Maidan ) Archived 2017-04-22 at the Wayback Machineum ใน รายงานความร่วมมือของสภาคริสตจักร น. 27-29.
 79. ^ "Pewforum: ศาสนาคริสต์ (2010)" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2013-08-05 . สืบค้นเมื่อ2014-05-14 .
 80. อรรถa b c d e f g hi j k " รายการ ภาคสนาม :: ศาสนา" . สมุดข้อมูลโลก . ซีไอเอ. สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2557 .
 81. ศาสนาและนิกายในสาธารณรัฐเบลารุส โดยกรรมาธิการศาสนาและเชื้อชาติแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554
 82. ความเชื่อทางศาสนาและการเป็นของชาติในยุโรปกลางและตะวันออก: อัตลักษณ์ประจำชาติและศาสนามาบรรจบกันในภูมิภาคที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองโดยระบอบที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
 83. ^ ศาสนาในแอลเบเนีย#กลุ่มประชากรทางศาสนา
 84. ^ ตารางที่ 28, 2013 ข้อมูลสำมะโนประชากร – QuickStats เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ –ตาราง
 85. เลบานอน – รายงานเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2553กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สืบค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2010.
 86. ^ "The World Factbook- อิสราเอล" . ซีไอเอ. สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2022 .
 87. แลมเบิร์ต แอดเลอร์, ริฟคาห์. “ห้าข้อควรรู้เกี่ยวกับประชากรคริสเตียนของอิสราเอล” . เจ. เยรูซาเลมโพสต์ สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2022 .
 88. ^ "ชุมชนคริสเตียนของอิสราเอลเติบโตขึ้น 84% พอใจกับชีวิตที่นี่ – รายงาน " เวลาของอิสราเอล ไทม์สของอิสราเอล. สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2022 .
 89. ^ The World Factbook

ที่มา

ผลงานอ้างอิงระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม