การพัฒนาศีลพันธสัญญาใหม่

From Wikipedia, the free encyclopedia

หลักการของพันธสัญญาใหม่คือชุดหนังสือที่คริสเตียน สมัยใหม่จำนวนมาก ถือว่าได้รับ การดลใจ จากสวรรค์และประกอบขึ้นเป็นพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์คริสเตียน สำหรับคริสเตียนในประวัติศาสตร์ การทำให้เป็นนักบุญขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหานั้นมาจากผู้แต่งที่ใกล้เคียงกับอัครสาวกหรือไม่ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดลใจจากสวรรค์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม นักวิชาการสมัยใหม่หลายคนยอมรับว่าข้อความในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้เขียนโดยอัครสาวก [ 1 ]สำหรับส่วนใหญ่ มันเป็นรายชื่อหนังสือ 27 เล่มที่ตกลงร่วมกัน[2]ซึ่งรวมถึงพระกิตติคุณ ที่เป็นที่ยอมรับ กิจการจดหมายของอัครสาวกหลาย ๆ คน และการเปิดเผยแม้ว่าจะมีรูปแบบข้อความ มากมาย หนังสือบัญญัติของพันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นก่อน ค.ศ. 120 [2]แม้ว่ารายการของหนังสือที่ประกอบเป็นศีลจะแตกต่างกันในคริสตจักรหลายร้อยแห่งในสมัยโบราณ แต่ตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์คริสตจักรโบราณ ยูเซบิอุส มีความเห็นพ้องต้องกันว่าหนังสือ 27 เล่มที่ประกอบเป็นศีลในปัจจุบันเหมือนกันกับหนังสือ 27 เล่มที่รู้จักโดยทั่วไปในตอนแรก ศตวรรษ. [3]สำหรับนิกายออร์โธดอกซ์การยอมรับงานเขียนเหล่านี้ว่ามีอำนาจได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการในสภาที่สองของ Trullan ปี 692 คริสตจักรคาทอลิกให้คำจำกัดความที่สอดคล้องกันของศีลในพระคัมภีร์ในปี 382 ที่ (ท้องถิ่น)สภาแห่งโรม (อ้างอิงจากDecretum Gelasianumของผู้ประพันธ์ที่ไม่แน่นอน) [4] [5]เช่นเดียวกับที่สภาแห่งเทรนต์ในปี ค.ศ. 1545 ซึ่งยืนยันหลักการของฟลอเรนซ์ในปี ค.ศ. 1442 และสภาแอฟริกาเหนือ ( ฮิปโปและคาร์เธจ ) ในปี ค.ศ. 393– 419. [6] [7]สำหรับนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์มันถูกทำให้ดื้อรั้นในบทความสามสิบเก้าข้อในปี 1563; สำหรับลัทธิคาลวินในWestminster Confession of Faithปี 1647

ตั้งแต่สิ้นสุดยุคอัครสาวก มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่คริสตจักรว่ามีหนังสือ 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่ [8]สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยสรุปได้หลายวิธี เมื่อสภาคริสตจักรในศตวรรษที่สี่ให้รายชื่อศีลในพันธสัญญาใหม่ พวกเขายืนยันว่าหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือ 27 เล่มเดียวกันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่ยอมรับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของคริสตจักรเมื่อเริ่มก่อตั้งคริสตจักรคือบิชอปในศตวรรษแรก ตัวอย่างเช่น สภาแห่งคาร์เทจในปี ส.ศ. 397 ระบุว่าคริสตจักรได้รับหนังสือจาก "บรรพบุรุษ" ซึ่งควรได้รับเป็นคัมภีร์ [9]หลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้างของสภาคริสตจักรในศตวรรษที่สี่ว่ารายการที่เป็นที่ยอมรับของพวกเขาคือหนังสือ 27 เล่มเดียวกันกับที่คริสตจักรได้รับจากบาทหลวงในยุคแรกสุด หนังสือพันธสัญญาใหม่ 25 เล่มจากทั้งหมด 27 เล่มที่สภาในศตวรรษที่ 4 ได้รับการยกมาอ้าง อ้างถึง และพาดพิงว่ามีอำนาจโดยพระสังฆราชซึ่งถูกกล่าวหาว่าแต่งตั้งโดยตรงจากอัครสาวกในศตวรรษแรก ได้แก่เคลมองต์แห่งโรม อิกเนเชีย ส แห่งอันทิโอกและโพลีคาร์[10] Irenaeus (เสียชีวิตค.ศ.  202 ) อ้างและอ้างถึงหนังสือ 21 เล่มที่จะลงเอยเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ แต่ไม่ใช้ Philemon, Hebrews, James, 2 Peter, 3 John และ Jude [11]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 3 ออริเกนแห่งอเล็กซานเดรียอาจใช้หนังสือ 27 เล่มเช่นเดียวกับในพันธสัญญาใหม่สมัยใหม่ แม้ว่ายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับชื่อที่ยอมรับได้ของฮีบรู ยากอบ 2 เปโตร 2 และ 3 ยอห์น และวิวรณ์ [12 ] (ดูเพิ่มเติมที่แอนติเลโกมีนา ) ในทำนองเดียวกันในปี 200 ชิ้นส่วนของ Muratorianแสดงให้เห็นว่ามีงานเขียนของคริสเตียนชุดหนึ่งค่อนข้างคล้ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งรวมถึงพระกิตติคุณสี่เล่มและโต้แย้งคัดค้านพวกเขา [13]ดังนั้น ในขณะที่มีการอภิปรายมากมายในคริสตจักรยุคแรกเกี่ยวกับศีลในพันธสัญญาใหม่ งานเขียนที่ "สำคัญ" ได้รับการยอมรับจากผู้มีอำนาจในศาสนาคริสต์เกือบทั้งหมดในช่วงกลางศตวรรษที่สอง [14]

ในอีกสองร้อยปีถัดมา กระบวนการที่คล้ายกันคือการสนทนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งศาสนจักร และการปรับแต่งการยอมรับให้เข้ากับท้องถิ่น กระบวนการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของสภาที่หนึ่งแห่งไนเซียในปี 325แม้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมากในตอนนั้นก็ตาม แม้ว่ารายการจะมีความจำเป็นอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามคำสั่งของคอนสแตนตินใน 331 จากสำเนาพระคัมภีร์สำหรับคริสตจักรที่คอนสแตนติโนเปิล 50 ฉบับ แต่ไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่บ่งชี้ว่าพระคัมภีร์ถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นทางการ ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อตามบัญญัติ การแก้ปัญหามักจะถูกชี้นำผ่านความเห็นของคอนสแตนติโนเปิล โดยปรึกษาหารือกับพระสังฆราชยูเซบิอุสของซีซารียา (ซึ่งได้รับมอบอำนาจ) และบางทีอาจเป็นพระสังฆราชคนอื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องที่

ในจดหมายอีสเตอร์ปี 367 ของเขาอาธานาซีอุส บิชอปแห่งอเล็กซานเดรียได้ให้รายชื่อหนังสือชุดเดียวกับที่จะกลายเป็นบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ อย่างเป็นทางการ [15]และเขาใช้คำว่า "บัญญัติ" ( κανονιζομενα ) เกี่ยวกับพวกเขา [16]สภาแรกที่ยอมรับหลักธรรมคาทอลิกปัจจุบัน (หลักธรรมแห่งเทรนต์ ) คือสภาแห่งโรม ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 (382) สภาที่สองจัดขึ้นที่Synod of Hippo (393) เพื่อยืนยันรายชื่อสภาก่อนหน้านี้ บทสรุปสั้น ๆ ของการกระทำถูกอ่านและยอมรับโดยสภาคาร์เทจ (397)และสภาคาร์เทจ (419 )[17]สภาเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้อำนาจของนักบุญออกัสตินซึ่งถือว่าศีลได้ปิดไปแล้ว [18]สภาของสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซัสที่ 1 แห่งกรุงโรมในปี 382 หาก Decretum Gelasianumเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง จะออกบัญญัติในพระคัมภีร์ไบเบิลเหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น [15]หรือหากไม่ใช่รายการนั้นก็คือการรวบรวมในศตวรรษที่ 6 เป็นอย่างน้อย [19] ]อ้างสิทธิ์ในศตวรรษที่ 4 [20] ในทำนองเดียวกัน การว่าจ้างดามาซัสในพระคัมภีร์ฉบับ ละติน ภูมิฐานค.  383มีบทบาทสำคัญในการตรึงศีลในตะวันตก [21]ในปี 405สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1ส่งรายชื่อหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไปยังบาทหลวงชาวแกลลิกExsuperius แห่งตูลูส เมื่อพระสังฆราชและสภาเหล่านี้พูดในเรื่องนี้ พวกเขาไม่ได้นิยามสิ่งใหม่ แต่แทนที่จะ "ให้สัตยาบันในสิ่งที่ได้กลายเป็นความคิดของคริสตจักร" [22]ดังนั้น ตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมาศาสนจักรตะวันตกมีมติเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับศีลในพันธสัญญาใหม่ [23]

หนังสือเล่มสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลคือหนังสือวิวรณ์ แม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคริสตจักรตะวันออก ทั้งหมด ก็เห็นด้วย ดังนั้นในศตวรรษที่ 5 ทั้งคริสตจักรตะวันตกและตะวันออกได้ตกลงกันในเรื่องของศีลในพันธสัญญาใหม่ [24]สภาเมืองเทรนต์ในปี ค.ศ. 1546 ยืนยันว่าการสิ้นสุดสำหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหลังจากการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ [25]บทความสามสิบเก้าข้อในปี ค.ศ. 1563 สำหรับนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์และคำสารภาพแห่งความเชื่อเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ. 1647 สำหรับเพรสไบทีเรียน ภาษาอังกฤษได้ กำหนดบทสรุปอย่างเป็นทางการสำหรับสาขาใหม่ของศาสนาคริสต์ในแง่ของศรัทธาที่กลับเนื้อกลับตัว สังฆสภาแห่งเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 1672 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมในพันธสัญญาใหม่สำหรับออร์โธดอกซ์ใด ๆ แต่ได้แก้ไขคำถามบางข้อเกี่ยวกับหนังสือพันธสัญญาเดิมเล็กน้อยสำหรับกรีกออร์โธดอกซ์และเขตอำนาจศาลออร์โธดอกซ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ (ซึ่งเลือกที่จะยอมรับ)

คอลเลกชันแรก

งานเขียนเกี่ยวกับอัครสาวกแพร่หลายในหมู่ชุมชนคริสเตียนยุคแรกสุด สาส์นของพอลลีนแพร่สะพัดไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 บางทีอาจอยู่ในรูปแบบที่รวบรวมไว้ [a] Justin Martyrในช่วงกลางศตวรรษที่ 2กล่าวถึง "บันทึกความทรงจำของอัครสาวก" ว่าถูกอ่านใน "วันที่เรียกว่าดวงอาทิตย์" (วันอาทิตย์) ควบคู่ไปกับ "งานเขียนของผู้เผยพระวจนะ" [26]ชุดของพระกิตติคุณทั้งสี่ชุดที่กำหนดไว้ (the Tetramorph ) ถูกกล่าวหาโดยIrenaeus , c . 180 ที่อ้างถึงโดยตรง. [27] [28]

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 3 Origenอาจใช้หนังสือ 27 เล่มแบบเดียวกับในศีลในพันธสัญญาใหม่ในปัจจุบัน แม้ว่ายังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการยอมรับจดหมายถึงชาวฮีบรูยากอบ2 เปโตร2 ยอห์น3 ยอห์น, Jude and Revelation , [29]รู้จักกันในชื่อAntilegomena ในทำนอง เดียวกันชิ้นส่วนของ Muratorianเป็นหลักฐานว่าอาจจะเร็วถึง 200 มีงานเขียนของคริสเตียนชุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างคล้ายกับหนังสือ NT Canon เล่มที่ยี่สิบเจ็ดซึ่งมีพระกิตติคุณสี่เล่มและโต้แย้งคัดค้านพวกเขา [30] ดังนั้น ในขณะที่มีการถกเถียงกันในระดับที่ดีในคริสตจักรยุคแรกเกี่ยวกับศีลในพันธสัญญาใหม่ งานเขียนหลักๆ นั้นถูกอ้างว่าได้รับการยอมรับจากคริสเตียนเกือบทั้งหมดในช่วงกลางศตวรรษที่3 [31]

ในจดหมายอีสเตอร์ปี 367 ของ เขา อาธานาซีอุส บิชอปแห่งอเล็กซานเดรียได้ให้รายชื่อหนังสือที่จะกลายมาเป็นบัญญัติ NT ยี่สิบเจ็ดเล่ม[32]และเขาใช้คำว่า "canonized" ( กรีก : κανονιζόμενα kanonizomena ) ในเรื่องนี้ ถึงพวกเขา. [16] [ ต้องการหน้า ]สภาแรกที่ยอมรับหลักการปัจจุบันของพันธสัญญาใหม่อาจเป็นSynod of Hippo Regiusในแอฟริกาเหนือ (393) บทสรุปสั้น ๆ ของการกระทำถูกอ่านและยอมรับโดยสภาแห่งคาร์เทจในปี 397 และ 419 [33] สภาเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจของนักบุญออกัสตินซึ่งถือว่าศีลเป็นผู้ปิดแล้ว. [34] [35] [36] สภาแห่งโรมของสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซัสที่ 1ในปี 382 หากDecretum Gelasianumเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ให้ออกหลักธรรมในพระคัมภีร์เหมือนกับที่กล่าวไว้ข้างต้น[32]หรือถ้าไม่ใช่ รายการ เป็นการรวบรวมอย่างน้อยในศตวรรษที่ 6 [37] ในทำนองเดียวกัน การว่าจ้างดามาซัสในพระคัมภีร์ฉบับละตินภูมิฐาน . 383 มีบทบาทสำคัญในการตรึงศีลในตะวันตก [38] ในค. 405 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ฉันได้ส่งรายชื่อหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระสังฆราชชาวแกลลิกเอกซูเปอริอุสแห่งตูลูส. นักวิชาการคริสเตียนยืนยันว่า เมื่อพระสังฆราชและสภาเหล่านี้พูดในเรื่องนี้ พวกเขาไม่ได้กำหนดสิ่งใหม่ แต่แทนที่จะ "ให้สัตยาบันสิ่งที่ได้กลายเป็นความคิดของคริสตจักร" [34] [39] [40]

ดังนั้น บางคนอ้างว่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 4มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในตะวันตกเกี่ยวกับศีลในพันธสัญญาใหม่[41]และในศตวรรษที่ 5 คริสต จักรตะวันออกได้ยอมรับหนังสือของ การเปิดเผยจึงเข้ามาสอดคล้องกันในเรื่องของศีล [6] [42] อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการทำข้อตกลงแบบดื้อรั้นของศีลจนกระทั่งมีศีลของเทรนต์ในปี ค.ศ. 1546 สำหรับ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิก , [6]คำสารภาพแห่งศรัทธาของชาวกัลลิคในปี ค.ศ. 1559 สำหรับ ลัทธิคาลวิน บทความ ที่สามสิบเก้าในปี ค.ศ. 1563 สำหรับนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์และสังฆสภาแห่งกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 1672 สำหรับนิกายกรีกออร์โธดอกซ์

การเปรียบเทียบระหว่างศีลในพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด

หนังสือ ศีลมาร์โคไนต์[43] ชิ้นส่วนมูราทอเรียน[44] เพชิตตา
[ ต้องการอ้างอิง ]
โคเดกซ์ วาติคานัส[45] โคเด็กซ์ ไซไนติคัส[46] จดหมายอีสเตอร์ของอาธานาซีอุส[47] โคเด็กซ์ อเล็กซานดรินุส[48] รหัสของเอฟราอิมเขียนใหม่[49]
วันที่แต่ง ค. 130–140 ค. 170 ? ค. 300–325 ค. 330–360 367 ค. 400–440 ค. 450
แมทธิว เลขที่ น่าจะ[50] ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
เครื่องหมาย เลขที่ น่าจะ[50] ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ลุค มาร์ซิยง[51] ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
จอห์น เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
พระราชบัญญัติ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ชาวโรมัน ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
1 โครินเธียนส์ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
2 โครินเธียนส์ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
กาลาเทีย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
เอเฟซัส เลาดีเซีย[52] ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ชาวฟิลิปปี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
โคโลสี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
1 เธสะโลนิกา ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
2 เธสะโลนิกา ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ อาจจะ[49]
1 ทิโมธี เลขที่ ใช่ ใช่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
2 ทิโมธี เลขที่ ใช่ ใช่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ติตัส เลขที่ ใช่ ใช่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ฟีเลโมน ใช่ ใช่ ใช่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
ฮีบรู เลขที่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
เจมส์ เลขที่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
1 เปโตร เลขที่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
2 ปีเตอร์ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
1 จอห์น เลขที่ น่าจะ[53] [44] ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
2 จอห์น เลขที่ อาจจะ[53] เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ อาจจะ[49]
3 จอห์น เลขที่ อาจจะ[53] เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
จู๊ด เลขที่ ใช่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
การเปิดเผย เลขที่ ใช่ เลขที่ เลขที่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
1 เคลเมนท์ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ใช่ เลขที่
2 เคลเมนท์ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ใช่ เลขที่
คนเลี้ยงแกะของ Hermas เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ใช่ เลขที่ เลขที่ เลขที่
สาส์นของบารนาบัส เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ใช่ เลขที่ เลขที่ เลขที่
คติของปีเตอร์ เลขที่ ใช่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่
หนังสือแห่งปัญญา เลขที่ ใช่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่

ศาสนาคริสต์ยุคแรก (ค.ศ. 30–325)

เคลเมนต์แห่งโรม

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 1 จดหมายบางฉบับของเปาโลเป็นที่รู้จักในClement of Rome (ชั้น 96) พร้อมกับ"คำพูดของพระเยซู" บางรูปแบบ ; แต่ในขณะที่ Clement ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มาก เขาไม่ได้เรียกพวกเขาว่า "พระคัมภีร์" ( "กราฟ" ) ซึ่งเป็นคำที่เขาสงวนไว้สำหรับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ Metzger 1987ให้ข้อสรุปต่อไปนี้เกี่ยวกับ Clement:

Clement... อ้างถึงคำพูดบางคำของพระเยซูเป็นครั้งคราว แม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจสำหรับเขา แต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่สอบถามว่าการรับรองความถูกต้องเป็นอย่างไร ในสองในสามกรณีที่เขาพูดถึงการจดจำ 'พระวจนะ' ของพระคริสต์หรือของพระเยซูเจ้า ดูเหมือนว่าเขามีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในใจ แต่เขาไม่เรียกว่า 'ข่าวประเสริฐ' เขารู้จักสาส์นของเปาโลหลายฉบับ และให้ความสำคัญกับเนื้อหาของจดหมายเหล่านี้มาก อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันกับสาส์นถึงชาวฮีบรูซึ่งเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดี แม้ว่างานเขียนเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับ Clement แต่เขาไม่เคยอ้างถึงงานเขียนเหล่านี้ว่าเป็น 'คัมภีร์' ที่เชื่อถือได้

—  หน้า 43

มาร์ซีออนแห่งซิโนเป

Marcion of Sinopeบิชอปแห่งเอเชียไมเนอร์ที่ไปกรุงโรมและถูกคว่ำบาตรในภายหลังเนื่องจากความคิดเห็นของเขาอาจเป็นคนแรกที่มีบันทึกเสนอรายการพระคัมภีร์คริสเตียนที่ชัดเจน พิเศษ และไม่ซ้ำใคร ซึ่งรวบรวมในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 130 ถึง 140 [54] [55]ไม่ว่าหลักการของเขาจะถูกนำหน้าด้วยของศาสนจักรหรือไม่ก็ตาม [56]แม้ว่าIgnatiusจะกล่าวถึงพระคัมภีร์ของคริสเตียน แต่ [57]ต่อหน้า Marcion เพื่อต่อต้านลัทธินอกรีตที่รับรู้กันของพวกJudaizersและDocetistsเขาไม่ได้กำหนดรายชื่อของพระคัมภีร์ ในหนังสือของเขาเรื่อง Origin of the New Testament [58] Adolf von Harnackแย้งว่า Marcion มองว่าคริสตจักรในเวลานี้ส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรในพันธสัญญาเดิม (ซึ่ง "ดำเนินตามพันธสัญญาของผู้สร้าง-พระเจ้า ") โดยไม่มีหลักบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ที่มั่นคง และคริสตจักรค่อยๆ ความท้าทายที่เกิดจาก Marcion

Marcion ปฏิเสธเทววิทยาของพันธสัญญาเดิมอย่างสิ้นเชิง และถือว่าพระเจ้าที่ปรากฎในที่นั้นเป็นสิ่งทรงอำนาจที่ด้อยกว่า ในAntithesisเขาอ้างว่าเทววิทยาของพันธสัญญาเดิมไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้าและศีลธรรม

Marcion สร้างกลุ่มหนังสือที่ชัดเจนซึ่งเขาถือว่ามีอำนาจเต็มที่โดยแทนที่หนังสืออื่นทั้งหมด ประกอบด้วยสาส์นของพอลลีนสิบฉบับ (ไม่มีศิษยาภิบาล) และพระกิตติคุณที่คล้ายกับของลุค ไม่แน่ใจว่าเขาแก้ไขหนังสือเหล่านี้ กำจัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมุมมองของเขา หรือไม่ว่าเวอร์ชันของเขาจะเป็นตัวแทนของข้อความประเพณีที่แยกจากกันหรือไม่ [ข]

พระกิตติคุณของ Marcion ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่าพระวรสารของพระเจ้าแตกต่างจากพระวรสารของลุคโดยขาดข้อความใด ๆ ที่เชื่อมโยงพระเยซูกับพันธสัญญาเดิม เขาเชื่อว่าพระเจ้าของอิสราเอลผู้ประทานคัมภีร์โตราห์แก่ชาวอิสราเอลเป็นพระเจ้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพระเจ้าสูงสุดที่ส่งพระเยซูมาและเป็นแรงบันดาลใจในพันธสัญญาใหม่ Marcion เรียกคอลเลคชัน Pauline epistles ว่าApostolikon สิ่งเหล่านี้ยังแตกต่างจากรุ่นที่ยอมรับโดยคริสเตียนออร์ทอดอกซ์ในภายหลัง

ศีล Marcionite
(c. 130–140)
ศีลสมัยใหม่
(ประมาณศตวรรษที่ 4)
ส่วน หนังสือ ส่วน หนังสือ
อีวานเกลิคอน พระวรสาร
_ _ _
( ไม่มีอยู่ ) ( ไม่มี ) พระราชบัญญัติ
อัครสาวก พอลลีน epistles
( ไม่มีอยู่ ) ( ไม่มี ) จดหมายฝากของคาทอลิก
( ไม่มีอยู่ ) ( ไม่มี ) คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
1. ไม่ทราบเนื้อหา นักวิชาการบางคนเปรียบได้กับเอเฟซัส

รายชื่อและเทววิทยาของ Marcion ถูกปฏิเสธโดยคริสตจักรยุคแรกว่านอกรีต อย่างไรก็ตาม เขาบังคับให้คริสเตียนคนอื่นๆ พิจารณาว่าข้อความใดเป็นที่ยอมรับและเพราะเหตุใด เขาเผยแพร่ความเชื่อของเขาอย่างกว้างขวาง พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในนามMarcionism ในบทนำของหนังสือEarly Christian Writings ของเขา Henry Wace กล่าว ว่า:

เทพยุคใหม่... ไม่สามารถปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับคำถามที่ Marcion ตั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างส่วนต่างๆ ของสิ่งที่เขาถือว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดจะมาจากผู้เขียนคนเดียวกันไม่ได้ [62]

Ferguson 2002อ้างถึงTertullian 's De Prescriptione hereticum 30:

เนื่องจาก Marcion แยกพันธสัญญาใหม่ออกจากพันธสัญญาเดิม เขาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตามมาภายหลังจากที่เขาแยกออก ตราบใดที่อำนาจของเขาเท่านั้นที่จะแยกสิ่งที่เคยรวมกันก่อนหน้านี้ การรวมกันเป็นหนึ่งก่อนที่จะมีการแยกจากกัน ความจริงของการแยกที่ตามมาได้พิสูจน์ถึงผลที่ตามมาของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการแยกจากกัน

หมายเหตุ 61 ของหน้า 308 เพิ่ม:

[วุลแฟรม] คินซิกแนะนำว่าเป็นมาร์ซิออนที่มักเรียกพระคัมภีร์ไบเบิลว่าพินัยกรรม [ภาษาละตินสำหรับพินัยกรรม]

นักวิชาการคนอื่นเสนอว่าเป็น เมลิ โต แห่งซาร์ดิสซึ่งแต่เดิมเป็นผู้บัญญัติวลีพันธสัญญาเดิม[63]ซึ่งเกี่ยวข้องกับลัทธิครอบงำ

โรเบิร์ต เอ็ม. ไพรซ์โต้แย้งว่าหลักฐานที่บรรพบุรุษของคริสตจักรในยุคแรก เช่น Clement, Ignatius และ Polycarp ทราบเกี่ยวกับสาส์นของ Pauline นั้นไม่ชัดเจน และสรุปว่า Marcion เป็นบุคคลแรกที่รวบรวมงานเขียนของ Paul ไปยังคริสตจักรต่างๆ และปฏิบัติต่อสิบ จดหมายของพอลลีน บางส่วนเป็นผลงานของ Marcion ร่วมกับลุคฉบับก่อนหน้า (ไม่ใช่ Gospel of Lukeดังที่ทราบกันในขณะนี้):

แต่ผู้รวบรวมสาส์นพอลลีนคนแรกคือมาร์ซิออน ไม่มีใครอื่นที่เรารู้จักที่จะเป็นผู้สมัครที่ดี แน่นอนว่าไม่ใช่ลุค ทิโมธี และโอเนซิมัสที่สมมติขึ้น และ Marcion ก็เหมือนกับที่ Burkitt และ Bauer แสดง เติมบิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ [64]

จัสติน พลีชีพ

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 Justin Martyr (ซึ่งงานเขียนของเขามีระยะเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 145 ถึง 163) กล่าวถึง "บันทึกความทรงจำของอัครสาวก" ซึ่งชาวคริสต์เรียกว่า "พระกิตติคุณ" และถือว่าเทียบเท่ากับพันธสัญญาเดิม [26] [65] [66]นักวิชาการถูกแบ่งแยกว่ามีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าจัสตินรวมพระกิตติคุณของยอห์นไว้ใน "บันทึกของอัครสาวก" หรือไม่ ในทางกลับกัน เขายึดหลักคำสอนของเขาเกี่ยวกับโลโก้บนนั้น . [67] [68]จัสตินอ้างจดหมายของเปาโล1 เปโตรและกิจการในงานเขียนของเขา [69]

ในผล งานของจัสติน พบการอ้างอิงที่แตกต่างกันถึงชาวโรมัน 1 โครินธ์กาลาเทียเอเฟซัสโคโลสีและ2 เธสะโลนิกาและเป็นไปได้ถึงชาวฟิลิปปี ทิตัสและ1 ทิโมธี [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]นอกจากนี้ เขาอ้างถึงเรื่องราวจากแหล่งที่มาที่ไม่ระบุชื่อของบัพติศมาของพระเยซูซึ่งแตกต่างจากที่ให้ไว้ในพระกิตติคุณสรุป:

เมื่อพระเยซูเสด็จลงไปในน้ำ ไฟก็จุดขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดน และเมื่อเขาขึ้นมาจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตอยู่กับเขา อัครสาวกของพระคริสต์ของเราเขียนสิ่งนี้ [70]

ตาเถียน

Tatian เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์โดย Justin Martyr ในการเยือนกรุงโรมราวปี 150 และกลับไปซีเรียในปี 172 เพื่อปฏิรูปคริสตจักรที่นั่น [71]

อิเรเนียส

Irenaeus of Lyon อ้างถึงชุดพระกิตติคุณทั้งสี่ชุดที่กำหนดไว้โดยตรง (the Tetramorph ) . 180. [27] [72]ในงานหลักของเขาAdversus Haereses Irenaeus ประณามกลุ่มคริสเตียนยุคแรกหลายกลุ่มที่ใช้ข่าวประเสริฐเพียงเล่มเดียว เช่นMarcionismซึ่งใช้แต่ลุคของ MarcionหรือEbionitesซึ่งดูเหมือนจะใช้เวอร์ชันอราเมอิกของ มัทธิวและกลุ่มที่ใช้พระกิตติคุณมากกว่าสี่เล่ม เช่น ชาววาเลนติเนียน ( AH 1.11)

ตามข้อโต้แย้งของ Irenaeus ที่สนับสนุนพระกิตติคุณที่แท้จริงเพียงสี่เล่ม ล่ามบางคนอนุมานได้ว่าพระกิตติคุณ 4 ประการยังคงเป็นสิ่งแปลกใหม่ในสมัยของ Irenaeus [73] Against Heresies 3.11.7 ยอมรับว่าคริสเตียนนอกรีตจำนวนมากใช้พระกิตติคุณเพียงเล่มเดียวในขณะที่ 3.11.9 ยอมรับว่าบางคนใช้มากกว่าสี่พระกิตติคุณ [74] ความสำเร็จของ Tatian's Diatessaronในช่วงเวลาเดียวกันคือ "... เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ทรงพลังว่าพระกิตติคุณสี่ประการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Irenaeus พร้อมกันนั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนับประสาอะไรกับสากล" [74]

เห็นได้ชัดว่า Irenaeus อ้างคำพูดจากหนังสือพันธสัญญาใหม่ 21 เล่มและตั้งชื่อผู้แต่งที่เขาคิดว่าเขียนข้อความนี้ [75]เขากล่าวถึงพระกิตติคุณสี่เล่ม, กิจการ, สาส์นของเปาโลยกเว้นฮีบรูและฟีเลโมน เช่นเดียวกับสาส์นฉบับแรกของเปโตร, สาส์นฉบับแรกและฉบับที่สองของยอห์น และหนังสือวิวรณ์ [c] Irenaeus แย้งว่ามันไร้เหตุผลที่จะปฏิเสธการกระทำของอัครสาวก แต่ยอมรับพระกิตติคุณของลุคเนื่องจากทั้งคู่มาจากผู้เขียนคนเดียวกัน [76]ในAgainst Heresies 3.12.12 [77] เขาเยาะเย้ยผู้ที่คิด ว่าพวกเขาฉลาดกว่าอัครสาวกเพราะอัครสาวกยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวยิว เขาอาจหมายถึงชาวฮีบรู (เล่ม 2 บทที่ 30 ) และยากอบ ( เล่ม 4 บทที่ 16 ) และอาจถึง 2 เปโตร ( เล่ม 5 บทที่ 28 ) แต่ไม่ได้อ้างถึงฟีเลโมน 3 ยอห์นหรือยูดา [78]

เขาคิดว่าจดหมายถึงชาวโครินธ์ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ1 Clementนั้นมีค่ามาก แต่ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่า Clement of Rome เป็นผู้เขียนคนเดียว ( เล่ม 3 , บทที่ 3, ข้อ 3) และดูเหมือนจะมีเหมือนกัน สถานะที่ต่ำกว่าเป็นจดหมายของ Polycarp ( เล่ม 3บทที่ 3 ข้อ 3) เขาอ้างถึงข้อความในShepherd of Hermasว่าเป็นพระคัมภีร์ ( อาณัติที่ 1 หรือบัญญัติที่หนึ่ง ) แต่สิ่งนี้มีปัญหาด้านความสม่ำเสมอในส่วนของเขา เฮอร์มาสสอนว่าพระเยซูไม่ใช่พระองค์เองที่เป็นพระเจ้า แต่เป็นผู้มีคุณธรรมซึ่งต่อมาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับเป็นลูกบุญธรรม [ 79] [80] (หลักคำสอนที่เรียกว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม). แต่งานของ Irenaeus เอง รวมทั้งการอ้างถึงกิตติคุณของยอห์น ( ยน . 1:1) บ่งชี้ว่าตัวเขาเองเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเสมอ

ความพยายามในการกำหนดคำนิยามโปรโตออร์โธดอกซ์ในช่วงต้น

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 4 Epiphanius of Salamis (เสียชีวิตในปี 402) Panarion 29 กล่าวว่าNazarenesได้ปฏิเสธสาส์นของ Pauline และIrenaeus Against Heresies 26.2 กล่าวว่าชาว Ebionitesปฏิเสธเขา

กิจการ 21:21บันทึกข่าวลือที่ว่าเปาโลมีเป้าหมายที่จะล้มล้างพันธสัญญาเดิม (กับข่าวลือนี้ ดูโรม 3:8 , 3:31 )

2 เปโตร 3:16กล่าวว่าจดหมายของเขาถูกทำร้ายโดยคนนอกรีตที่บิดเบือนพวกเขา "เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับพระคัมภีร์อื่นๆ"

ในศตวรรษที่ 2 และ 3 Eusebius 's Ecclesiastical History 6.38 กล่าวว่าElchasai "ใช้ข้อความจากทุกส่วนของพันธสัญญาเดิมและพระวรสาร มันปฏิเสธอัครสาวก (เปาโล) อย่างสิ้นเชิง"; 4.29.5 กล่าวว่าTatian the Assyrianปฏิเสธจดหมายของเปาโลและกิจการของอัครสาวก ; 6.25 กล่าวว่าOrigenยอมรับหนังสือมาตรฐาน 22 เล่มของฮีบรูและMaccabeesและพระกิตติคุณทั้งสี่ฉบับ จดหมายฉบับหนึ่งของเปโตร "บางทีอาจเป็นครั้งที่สอง แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัย" คัมภีร์ของศาสนาคริสต์โดยยอห์น "สาส์นที่มีไม่กี่บรรทัด; อาจจะด้วย ครั้งที่สองและสาม” และสาส์นของเปาโลผู้ซึ่ง "ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรทุกแห่งที่เขาสอน และแม้แต่คริสตจักรที่เขาเขียนถึง เขาก็ส่งไปเพียงไม่กี่บรรทัด" [81] [82]โดยรวมแล้ว หลักการของ Origen ได้รับการเสนอแนะให้เหมือนกับของ Athanasius [83]

Marcion อาจเป็นคนแรกที่มีรายชื่อ หนังสือ พันธสัญญาใหม่ ที่ชัดเจน แม้ว่าคำถามว่าใครมาก่อนยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ [84] การรวบรวมรายชื่อนี้อาจเป็นความท้าทายและแรงจูงใจให้เกิดโปรโตออร์ทอดอกซ์ หากพวกเขาต้องการปฏิเสธว่ารายชื่อของ Marcion นั้นไม่ใช่รายชื่อจริง ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องระบุว่ารายชื่อที่แท้จริงคืออะไร ระยะการขยายตัวของศีล ในพันธสัญญาใหม่ จึงอาจเริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ ศีลที่จำกัดที่ Marcion เสนอ

ชิ้นส่วนมูราทอเรียน

ชิ้นส่วน Muratorian [85]เป็นตัวอย่างที่รู้จักกันเร็วที่สุดของรายการหนังสือส่วนใหญ่ในพันธสัญญาใหม่ [86] มันยังคงอยู่ เสียหายและไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการแปลภาษาละตินของต้นฉบับไม่ดี ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไป ข้อความภาษากรีกที่มักจะลงวันที่ในปลายศตวรรษที่ 2 [87] [88] [89] [ 90 ] [ 91 ] [92] [93] [94]แม้ว่านักวิชาการบางคนจะชอบวันที่ในศตวรรษที่ 4 [95] [96] [97] นี่คือข้อความที่ตัดตอนมาจากการแปลของ Metzger: [98]

เล่มที่สามของข่าวประเสริฐเป็นไปตามที่ลูกากล่าวไว้... เล่มที่สี่... เป็นของยอห์น... กิจการของบรรดาอัครสาวก... ส่วนสาส์นของเปาโล... ถึงชาวโครินธ์ก่อน ชาวเอเฟซัสที่สอง, ชาวฟีลิปปีที่สาม, ชาวโคโลสีที่สี่, ชาวกาลาเทียที่ห้า, ชาวเธสะโลนิกาที่หก, ชาวโรมันที่เจ็ด... อีกครั้งสำหรับชาวโครินธ์และชาวเธสะโลนิกา... , และสองอันสำหรับทิโมธี... สำหรับชาวเลาดีเซีย , [และ] อีกอันหนึ่งสำหรับชาวอเล็กซานเดรียน [ทั้งสอง] ปลอมในนามของเปาโลเพื่อ [เพิ่มเติม] ลัทธินอกรีตของมาร์ซีออน... สาส์นของจูดและอีกสองอันที่กล่าวถึงข้างต้น ( หรือที่มีชื่อของ) ยอห์น... และ [หนังสือแห่งปัญญา " ... เราได้รับเพียงการเปิดเผยของยอห์นและเปโตรแม้ว่าพวกเราบางคนจะไม่เต็มใจให้อ่านข้อความหลังนี้ในโบสถ์ แต่เฮอร์มาสเขียนเรื่อง The Shepherdเมื่อเร็วๆ นี้... ดังนั้นจึงควรอ่านจริงๆ แต่ไม่สามารถอ่านต่อสาธารณชนในคริสตจักรได้

นี่เป็นหลักฐานว่า อาจเร็วถึงปี 200 มีงานเขียนของคริสเตียนชุดหนึ่งที่ค่อนข้างคล้ายกับตอนนี้คือ NT ที่มี 27 เล่ม ซึ่งมีพระกิตติคุณสี่เล่มและโต้แย้งคัดค้านพวกเขา [30]

อะโลกิ

มีผู้ปฏิเสธพระวรสารของยอห์น (และอาจรวมถึงวิวรณ์และสาส์นของยอห์น ด้วย ) เนื่องจากไม่ใช่อัครสาวกหรือเขียนโดยผู้รู้แจ้งCerinthus หรือไม่สอดคล้องกับSynoptic Gospels Epiphanius of Salamisเรียกคนเหล่านี้ว่าAlogiเพราะพวกเขาปฏิเสธหลักคำสอนของ Logos ของ Johnและเพราะเขาอ้างว่าพวกเขาไม่มีเหตุผล อาจมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักคำสอนของParaclete [99] [100] ไกอุสหรือไกอุส นักบวชแห่งโรม(ต้นศตวรรษที่ 3) เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนี้ [101]

ต้นกำเนิด

เมื่อเร็วๆ นี้มีคนแนะนำว่าOrigen (ประมาณ ค.ศ. 184 – ประมาณ ค.ศ. 253) มีหลักการที่เหมือนกันหรือเกือบจะเหมือนกันกับของAthanasiusในปี ค.ศ. 367 [83] [102] Origen เขียนในHomilies on Joshua :

แมทธิวเป่าแตรปุโรหิตเป็นครั้งแรกในพระวรสารของเขา มาร์คด้วย ; ลูกาและยอห์นต่างเป่าแตรปุโรหิตของตนเอง แม้แต่เปโตรยังส่งเสียงร้องแตรในสาส์นสองฉบับของเขา ยากอบและจูดด้วย นอกจากนี้ ยอห์นยังเป่าแตรผ่านสาส์นของเขา และลูกาขณะที่เขาอธิบายกิจการของอัครสาวก และตอนนี้คนสุดท้ายมาถึง คนที่กล่าวว่า 'ฉันคิดว่าพระเจ้าทรงสำแดงให้พวกเราเป็นอัครสาวกคนสุดท้าย' [1 คร 4:9] และในสาส์นสิบสี่ฉบับของเขา เขาเป่าแตรเสียงดังสนั่น เขาพังกำแพงเมืองเยริโคและบรรดา อุปกรณ์บูชารูปเคารพและความเชื่อของนักปรัชญา ไปจนถึงฐานราก [103]

รายการไม่ได้ระบุวิวรณ์ แต่ที่อื่น Origen แสดงความมั่นใจในความเป็นที่ยอมรับของวิวรณ์ รายการไม่ได้ระบุจำนวนสาส์นของ Johannine เป็นสามฉบับ

ระยะเวลาของสภาสากลทั้งเจ็ด (325–787)

ยูเซบิอุส

Eusebiusในประวัติศาสตร์ศาสนจักร ของเขา (ราว ค.ศ. 330) กล่าวถึงหนังสือพันธสัญญาใหม่ตามเขา: [104] [105]

1. […] เป็นการเหมาะสมที่จะสรุปข้อเขียนของพันธสัญญาใหม่ที่ได้กล่าวไปแล้ว ขั้นแรกต้องใส่ quaternion ศักดิ์สิทธิ์ของข่าวประเสริฐ ; ติดตามพวกเขากิจการของอัครสาวก ... สาส์นของ เปาโล ... สาส์นของยอห์น ... สาส์นของเปโตร ... หลังจากพวกเขาจะต้องวางไว้หากเห็นว่าเหมาะสมจริงๆ Apocalypse ของยอห์นเกี่ยวกับ ซึ่งเราจะให้ความเห็นต่างในเวลาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้อยู่ในงานเขียนที่ได้รับการยอมรับ [Homologoumena]

3. ในบรรดางานเขียนที่มีข้อโต้แย้ง [ Antilegomena ] ซึ่งหลายคนรู้จัก มีอยู่ที่เรียกว่าสาส์นของยากอบและของยูดารวมทั้งสาส์นฉบับที่ 2 ของเปโตรและที่เรียกกันว่าสาส์นฉบับที่2 และ 3 ของยอห์นไม่ว่าพวกเขาจะเป็นของผู้ เผยแพร่ศาสนาหรือของบุคคลอื่นที่มีชื่อเดียวกัน

4. ท่ามกลางผู้ถูกปฏิเสธ [Kirsopp. การแปลทะเลสาบ: "ไม่แท้"] งานเขียนต้องคำนึงถึงกิจการของเปาโล ด้วย และที่เรียกว่าผู้เลี้ยงแกะและคติของเปโตรและนอกเหนือไปจากสาส์นที่ยังหลงเหลืออยู่ของบารนาบัสและที่เรียกว่าคำสอนของ อัครสาวก ; และนอกจากนี้ ที่ฉันกล่าวว่า Apocalypse ของยอห์นหากเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งบางคนปฏิเสธอย่างที่ฉันพูด แต่คนอื่น ๆ ก็จัดชั้นกับหนังสือที่เป็นที่ยอมรับ

5. และในหมู่คนเหล่านี้บางคนได้วางพระกิตติคุณตามภาษาฮีบรู ด้วย ... และทั้งหมดนี้อาจถูกนับรวมกับหนังสือที่มีการโต้เถียงกัน ... เช่น หนังสือกิตติคุณของเปโต ร ของ โธมัสของมัทธีอัสหรือของอื่นใดนอกเหนือจากนี้ พวกเขาและการกระทำของอันดรูว์และยอห์นและอัครสาวกคนอื่นๆ ... พวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องสมมติของพวกนอกรีต ดังนั้นพวกเขาจะไม่ถูกวางไว้แม้แต่ในหมู่งานเขียนที่ถูกปฏิเสธ แต่พวกเขาทั้งหมดจะถูกโยนทิ้งไปอย่างไร้เหตุผลและไร้เหตุผล

Apocalypse of John หรือที่เรียกว่า Revelation นับเป็นทั้งที่ยอมรับ (Kirsopp. Lake แปลว่า "รู้จัก") และโต้แย้ง ซึ่งทำให้เกิดความสับสนว่า Eusebius หมายถึงอะไรกันแน่ในการทำเช่นนั้น ข้อโต้แย้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก Origen [106] (ดูPamphili c. 330 , 3.24.17–18 ด้วย ) [107] ปัมพิลิ ค. 330 , 3.3.5เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปาโล: "สาส์นสิบสี่ฉบับของเปาโลเป็นที่ทราบกันดีและไม่มีปัญหา เป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าบางคนปฏิเสธสาส์นถึงชาวฮีบรูโดยกล่าวว่ามีการโต้แย้งโดยคริสตจักรแห่งโรม บนพื้นฐานที่ว่าเปาโลไม่ได้เขียน” แพมฟิลี ค. 330 , 4.29.6กล่าวถึงDiatessaron : "แต่ผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของพวกเขาคือ Tatian ได้รวบรวมและรวบรวมพระกิตติคุณบางอย่าง ฉันไม่รู้ว่าทำอย่างไร เขาจึงตั้งชื่อให้ว่า Diatessaron ซึ่งยังอยู่ในมือของบางคน แต่พวกเขาบอกว่าเขา กล้าถอดความบางคำของอัครสาวก [เปาโล] เพื่อปรับปรุงรูปแบบ"

โคเด็กซ์ คลาโรมอนทานัส

Codex Claromontanus , [108]ค. 303–67, [109]พบหน้าหนึ่งแทรกอยู่ในสำเนาสาส์นของเปาโลและฮีบรู ในศตวรรษที่ 6 มีพันธสัญญาเดิม รวมทั้งโทบิต จูดิธ ปัญญา สิรัค 1–2,4 แมคคาบี และพันธสัญญาใหม่ รวมถึงกิจการของเปาโลคติของเปโตรบารนาบัส และเฮอร์มาส แต่ไม่มีชาวฟีลิปปี ชาวเธสะโลนิกา 1-2 คน และชาว ฮีบรู

Zahnและ Harnack มีความเห็นว่ารายชื่อนี้ถูกเขียนขึ้นแต่เดิมเป็นภาษากรีกที่อเล็กซานเดรียหรือละแวกใกล้เคียงประมาณ 300 AD ตามJülicherรายการนี้เป็นของศตวรรษที่ 4 และอาจมีต้นกำเนิดจากตะวันตก [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราช

ในปี 331 คอนสแตนตินที่ 1ได้มอบหมายให้ยูเซบิอุสส่งมอบพระคัมภีร์ 50 เล่มให้กับ ค ริสตจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิล Athanasius ( Apol. Const. 4 ) บันทึกอาลักษณ์ชาวอเล็กซานเดรียราว 340 คนเตรียมพระคัมภีร์สำหรับชาวคอนสแตน ไม่ค่อยมีใครรู้แม้ว่าจะมีการเก็งกำไรมากมาย ตัวอย่างเช่น มีการสันนิษฐานว่าสิ่งนี้อาจให้แรงจูงใจสำหรับรายการศีล และCodex VaticanusและCodex Sinaiticusอาจเป็นตัวอย่างของพระคัมภีร์เหล่านี้ ร่วมกับPeshittaและCodex Alexandrinusเหล่านี้เป็นพระคัมภีร์คริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ [110]

ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม

McDonald & Sanders 2002ภาคผนวก D-2 บันทึกรายการ หนังสือ พันธสัญญาใหม่ ต่อไปนี้ จากไซริลแห่งเยรูซาเล็ม (ค. 350) จากการบรรยายคำสอน ของเขา 4.36:

พระกิตติคุณ (4), กิจการ, ยากอบ, 1–2 เปโตร, 1–3 ยอห์น, ยูดา, [111]จดหมายฝากของเปาโล (14) และกิตติคุณของโธมัสระบุว่าเป็น pseudepigrapha

สภาเมืองเลาดีเซีย

สภาเมืองเลาดีเซีย ค. 363 เป็นหนึ่งในสภาแรก ๆ ที่กำหนดให้ตัดสินว่าหนังสือเล่มใดควรอ่านออกเสียงในโบสถ์ พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยนักบวชที่มาร่วมงานกว่าสามสิบคนเรียกว่าศีล บัญญัติ 59 บัญญัติว่าควรอ่านเฉพาะหนังสือบัญญัติเท่านั้น แต่ไม่มีรายการใดถูกต่อท้ายในต้นฉบับภาษาละตินและซีเรียแอกที่บันทึกกฤษฎีกา รายชื่อหนังสือบัญญัติ Canon 60 ซึ่งบางครั้งมาจากสภาเลาดีเซียเป็นการเพิ่มเติมในภายหลังตามที่นักวิชาการส่วนใหญ่ระบุ และมีหนังสือ OT 22 เล่มและ NT 26 เล่ม (ไม่รวมหนังสือวิวรณ์) [112] [113]

อธานาซีอุส

ในจดหมายอีสเตอร์ปี 367 ของเขา[114] Athanasiusบิชอปแห่งอเล็กซานเดรียได้ให้รายชื่อหนังสือที่เหมือนกันทุกประการกับสิ่งที่จะกลายเป็น NT canon 27 เล่ม[32]และเขาใช้คำว่า "canonized" (kanonizomena) ใน เกี่ยวกับพวกเขา [16]ศีลนี้เป็นครั้งแรกที่มีรายชื่อเห็นด้วยกับศีลปัจจุบันแม้ว่าลำดับจะแตกต่างกันโดยจดหมายของพอลจะอยู่ท้ายสุดในบรรดาจดหมายซึ่งไม่เหมือนกับฉบับปัจจุบัน

/

รายชื่อเชลเทนแฮม[115] [116]ค. 365–90 เป็นรายการภาษาละตินที่ค้นพบโดยTheodor Mommsen นักวิชาการคลาสสิกชาวเยอรมัน (ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2429) ในต้นฉบับสมัยศตวรรษที่ 10 (ส่วนใหญ่เป็นพวก patristic) ซึ่งเป็นของห้องสมุดของ Thomas Phillips ที่Cheltenhamประเทศอังกฤษ รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในแอฟริกาเหนือหลังจากกลางศตวรรษที่ 4 ไม่นาน

มีพันธสัญญาเดิม 24 เล่ม[117]และพันธสัญญาใหม่ 24 เล่มซึ่งระบุพยางค์และจำนวนบรรทัด แต่ละเว้นจูดและยากอบ และบางทีอาจเป็นภาษาฮิบรู และดูเหมือนจะตั้งคำถามถึงสาส์นของยอห์นและเปโตรนอกเหนือจากเล่มแรก

เอพิฟาเนียส

McDonald & Sanders 2002ภาคผนวก D-2 เขียนรายการต่อไปนี้สำหรับEpiphanius of Salamis (c. 374–77) จากPanarion 76.5 ของเขา:

พระวรสาร (4), จดหมายฝากของเปาโล (13), กิจการ, ยากอบ, เปโตร, 1–3 ยอห์น, ยูดาห์, เรฟ, ปัญญา, สิรัค

Apostolic Canon #85

ในค. 380 ผู้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญของอัครสาวกได้ถือว่าศีลของอัครสาวกทั้งสิบสองคนเป็นลำดับที่ 85 ของรายการพระราชกฤษฎีกาอัครสาวก ดังกล่าว : [118] [119]

ศีล 85 ขอให้หนังสือต่อไปนี้เป็นที่นับถือและศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านทั้งพระสงฆ์และฆราวาส [รายชื่อหนังสือในพันธสัญญาเดิม ... ] และหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของเรา ซึ่งก็คือพันธสัญญาใหม่ คือพระกิตติคุณสี่เล่มของมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น; สาส์นสิบสี่ฉบับของเปาโล; สาส์นของเปโตรสองฉบับ; จอห์นสามคน; ยากอบคนหนึ่ง; คนหนึ่งในยูดาห์ สาส์นแห่งความเมตตาสองฉบับ; และธรรมนูญที่ถวายแด่ท่าน พระสังฆราช โดยข้าพเจ้าเคลมองต์ในหนังสือแปดเล่ม ซึ่งไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะความลึกลับที่อยู่ในนั้น และกิจการของพวกเราเหล่าอัครสาวก—(จากฉบับภาษาละติน)

ว่ากันว่าการแปลภาษาคอปติกและภาษาอาหรับบางฉบับรวมถึงวิวรณ์ [118]

แอมฟิโลเชียสแห่งอิโคเนียม

บิชอปแอมฟิโลเชียสแห่งอิโคเนียมในบทกวีของเขาIambics for Seleucus [120]ซึ่งเขียนขึ้นหลังจากปี 394 กล่าวถึงการถกเถียงเรื่องการรวมหนังสือหลายเล่มที่ควรจะได้รับ และดูเหมือนไม่แน่นอนเกี่ยวกับสาส์นของเปโตรและยอห์น ยูดา และ การเปิดเผย [121]

สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1

สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซัสทรงมอบหมายพระคัมภีร์ฉบับละตินภูมิฐาน แก่ เจอโรม , [6]ค. 383 มีบทบาทสำคัญในการตรึงศีลในตะวันตก [38] สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซัสที่ 1มักถูกมองว่าเป็นบิดาของบัญญัติคาทอลิก เนื่องจากสิ่งที่คิดว่าเป็นรายชื่อของเขาสอดคล้องกับหลักบัญญัติคาทอลิกในปัจจุบัน [6]อ้างถึงวันที่จาก " สภาแห่งโรม " ภายใต้สมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 ในปี 382 เรียกว่า "รายชื่อดามาเซียน" ซึ่งบางส่วนมาจาก Decretum Gelasianum [122]ให้รายการที่เหมือนกับCanon of Trent , [32]และแม้ว่าข้อความในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ Damasian แต่อย่างน้อยก็เป็นการรวบรวมที่มีค่าในศตวรรษที่ 6 [123] [124]

รายชื่อด้านล่างนี้ได้รับการรับรองโดยพระสันตปาปาดามาซุสที่ 1 โดยอ้างว่า :

[รายชื่อหนังสือในพันธสัญญาเดิม ...] และในพันธสัญญาใหม่: หนังสือพระกิตติคุณ 4 เล่ม, หนังสือกิจการอัครสาวก 1 เล่ม, จดหมาย 13 ฉบับของอัครสาวกเปาโล, 1 ฉบับถึงชาวฮีบรู, 2 ฉบับของเปโตร , 3 ยอห์น 1 ยากอบ 1 จูด และคติของยอห์น

สิ่งที่เรียกว่าDecretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendisซึ่งตามประเพณีมาจากสมเด็จพระสันตะปาปา Gelasius Iบิชอปแห่งโรม ค.ศ. 492–496 อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว อาจมีต้นกำเนิดมาจาก South Gallic (ศตวรรษที่ 6) แต่หลายส่วนสามารถสืบย้อนไปถึงสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสและสะท้อนถึงประเพณีของชาวโรมัน ส่วนที่ 2 เป็นแค็ตตาล็อก Canon และส่วนที่ 5 เป็นแคตตาล็อกของ งานเขียนที่ ไม่มีหลักฐานซึ่งต้องปฏิเสธ แคตตาล็อก Canon ให้หนังสือทั้งหมด 27 เล่มของพันธสัญญาใหม่คาทอลิก

เจอโรม

McDonald & Sanders 2002ภาคผนวก D-2 แสดงรายการหนังสือพันธสัญญาใหม่ต่อไปนี้ตามJerome , (c. 394) จากEpistle 53 ของเขา:

"พระเจ้าทั้งสี่": แมตต์ มาระโก ลูกา ยอห์น จดหมายของเปาโล (14) 1–2 เปโตร 1–3 ยอห์น จูด ยากอบ กิจการ รายได้

สภาออกัสตินและแอฟริกาเหนือ

ออกัสตินแห่งฮิปโปประกาศว่า "ให้ผู้ที่คริสตจักรคาทอลิกทั้งหมดยอมรับมากกว่าผู้ที่บางคนไม่ได้รับ ในบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับจากทุกคนเขาจะชอบเช่นมีการลงโทษของ จำนวนที่มากกว่าและผู้ที่มีอำนาจมากกว่า เช่น ถูกครอบครองโดยจำนวนที่น้อยกว่าและผู้มีอำนาจน้อยกว่า" (ในหลักคำสอนของคริสเตียน 2.12 บทที่ 8) [125]

สภาแรกที่ยอมรับหลักการปัจจุบันของหนังสือพันธสัญญาใหม่อาจเป็นสภาแห่งฮิปโปในแอฟริกาเหนือ (393) บทสรุปสั้น ๆ ของการกระทำถูกอ่านและยอมรับโดย Synod of Carthage (397) และCouncil of Carthage (419 ) [33] สภาเหล่านี้ประชุมกันภายใต้อำนาจของนักบุญออกัสตินซึ่งถือว่าบัญญัติปิดไปแล้ว [34] [35] [36]หลักการของแอฟริกาเหนือนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งที่สภาเทรนต์ปี 1546 [6] [7]

สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 1

ในค. 405 สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ฉันได้ส่งรายชื่อหนังสือศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระสังฆราชแห่งแคว้นแกลลิกExsuperius แห่งตูลูส [ 126]เช่นเดียวกับของเทรนต์ [127] [128] [129]มันระบุสาส์นของพอล "สิบสี่" แต่ FF Bruce ชอบ "สิบสาม" ไม่รวมฮีบรู [126]ตามสารานุกรมคาทอลิกในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 5 คริสตจักรตะวันตกภายใต้สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ ที่ 1 จำศีลใน พระคัมภีร์รวมถึงพระกิตติคุณสี่เล่มของมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ซึ่งก่อนหน้านี้มีขึ้นที่สังฆสภาระดับภูมิภาค ได้แก่สภาแห่งกรุงโรม(382), สังฆสภาแห่งฮิปโป (393) และสองสภาแห่งคาร์เทจ (397 และ 419) [6]

ศีลตะวันออก

โดยทั่วไปแล้วคริสตจักรตะวันออกมีความรู้สึกที่อ่อนแอกว่าคริสตจักรตะวันตกเนื่องจากความจำเป็นในการวาดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับศีล พวกเขาตระหนักดีถึงการไล่ระดับคุณภาพทางวิญญาณในบรรดาหนังสือที่พวกเขายอมรับ (เช่น การจัดประเภทของ Eusebius ดูที่Antilegomena ด้วย ) และไม่ค่อยชอบที่จะยืนยันว่าหนังสือที่พวกเขาปฏิเสธไม่มีคุณภาพทางวิญญาณเลย [ต้องการอ้างอิง ]ในทำนองเดียวกัน หลักคำสอนในพันธสัญญาใหม่ของคริสตจักรซีเรีย อาร์เมเนียจอร์เจียอียิปต์คอปติกและเอธิโอเปียล้วนมีความแตกต่างเล็กน้อย [130] [ ต้องการหน้า] [131] [132]

นอกจักรวรรดิ

ซีเรียค แคนนอน

ในศตวรรษที่ 4 หลักคำสอนของ Addaiแสดงรายการ NT แคนนอน 17 เล่มโดยใช้Diatessaronและ Acts และสาส์นของ Pauline 15 เล่ม (รวมถึง3rd Corinthians ) หลักคำสอนของซีเรียแห่งแอดได (ค.ศ. 400) อ้างว่าบันทึกประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาคริสต์ชาวซีเรียและในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือการจัดตั้งศีล: สมาชิกของคริสตจักรจะต้องอ่านเฉพาะพระวรสาร (หมายถึง Diatessaron of Tatian) สาส์นของเปาโล (ซึ่งว่ากันว่าส่งมาจากเปโตรจากโรม) และหนังสือกิจการ (ซึ่งกล่าวกันว่าส่งมาจากยอห์นบุตรเศเบดีจากเอเฟซัส) และไม่มีอะไรอื่นอีก

เมื่อถึงศตวรรษที่ 5 พระคัมภีร์ซีเรียแอกที่เรียกว่าPeshitta ได้ รับการทำให้เป็นทางการโดยยอมรับฟี เลโมนพร้อมกับยากอบ 1 เปโตรและ 1 ยอห์น แต่ไม่รวม2 ยอห์น3 ย อห์น 2 เปโตยูดาและวิวรณ์ [133]หลังจากสภาเมืองเอเฟซัส คริสตจักรแห่งตะวันออกก็แยกออกจากกัน และรักษาหลักการนี้ซึ่งมีหนังสือเพียง 22 เล่ม (เพชิตตา) จนถึงปัจจุบัน คริสตจักรออร์โธดอกซ์ซีเรียใช้ข้อความนี้เช่นกัน (รู้จักในภาษาซีเรียตะวันตก ว่า Peshitto) แต่ด้วยการเพิ่มหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ปกติจะมีอยู่ในศีลในพันธสัญญาใหม่

ช่วงปลายศตวรรษที่ 5 หรือต้นศตวรรษที่ 6 Peshittaของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ซีเรีย[134]รวมหนังสือ NT 22 เล่ม ยกเว้น II Peter, II John, III John, Jude และ Revelation Lee Peshittaในปี 1823 เป็นไปตามหลักคำสอนของโปรเตสแตนต์

McDonald & Sanders 2002แสดงแคตตาล็อกซีเรียลต่อไปนี้ของ St. Catherine , c. 400:

พระกิตติคุณ (4): Matt, Mark, Luke, John, Acts, Gal, Rom, Heb, Col, Eph, Phil, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm.

ซีรี แอกเปชิตตาซึ่งใช้โดยคริสตจักรต่างๆ ของซีเรียแอก แต่เดิมไม่ได้รวม 2 เปโตร 2 ยอห์น 3 ยอห์น ยูดาห์ และวิวรณ์ (และหลักธรรม 22 เล่มนี้เป็นเล่มที่อ้างโดยจอห์ (393–466) จากโรงเรียนอันทิโอก ) นอกจากนี้ยังรวมถึงสดุดี 151และสดุดี 152–155และ2 บารุค ชาวซีเรียตะวันตกได้เพิ่มหนังสืออีก 5 เล่มที่เหลือลงในหลัก NT ของพวกเขาในยุคปัจจุบัน (เช่นLee Peshittaพ.ศ. 2366) วันนี้ การบรรยายอย่างเป็นทางการตามด้วยโบสถ์ออร์โธดอกซ์ซีเรียมาลันคารา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กัตตะยัม (อินเดีย) และโบสถ์ของชาวเคลเดียนซีเรีย หรือที่เรียกว่าโบสถ์แห่งตะวันออก (เนสโตเรียน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทริชูร์ (อินเดีย) ยังคงนำเสนอบทเรียน จากหนังสือ Peshitta ต้นฉบับเพียง 22 เล่ม [134] [ ต้องการแหล่งข้อมูลที่ดีกว่า ]

ศีลอาร์เมเนีย

พระคัมภีร์อาร์เมเนียแนะนำเพิ่มเติม: จดหมายฉบับที่สามถึงชาวโครินธ์ซึ่งพบในกิจการของเปาโลซึ่งกลายเป็นนักบุญในคริสตจักรอาร์เมเนีย แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์อาร์เมเนียในปัจจุบัน [135]หนังสือวิวรณ์ไม่ได้รับการยอมรับในพระคัมภีร์อาร์เมเนียจนกระทั่งค. ค.ศ. 1200 เมื่ออาร์คบิชอปเนิร์สจัดให้มีคณะสงฆ์อาร์เมเนียที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อแนะนำข้อความ [135]ถึงกระนั้น มีความพยายามที่ไม่ประสบผลสำเร็จแม้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1290 ที่จะรวมหนังสือที่ไม่มีหลักฐานหลายเล่มในหลักการของอาร์เมเนีย: คำแนะนำของพระมารดาของพระเจ้าถึงอัครสาวก หนังสือของ Criapos และสาส์นของบาร์นาบัสที่เป็นที่นิยมตลอด กาล

ค ริสตจักร เผยแพร่ศาสนาอาร์เมเนียในบางครั้งได้รวมพันธสัญญาของพระสังฆราชทั้งสิบสองไว้ในพันธสัญญาเดิมและสาส์นฉบับที่สามถึงชาวโครินธ์แต่ไม่ได้รวมไว้ในหนังสือพันธสัญญาใหม่ตามบัญญัติอีก 27 เล่มเสมอไป

ศีลของคอปติกและเอธิโอเปีย

พันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์คอปติกที่คริสตจักรอียิปต์นำมาใช้ รวมถึงสาส์นของเคลเมนท์สองฉบับ [135]หลักธรรมของโบสถ์เทวาเฮโดค่อนข้างหลวมกว่ากลุ่มคริสเตียนดั้งเดิมอื่นๆ และลำดับ การตั้งชื่อ และการแบ่งบท/กลอนของหนังสือบางเล่มก็แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นกัน

ศีล "แคบ" ของเอธิโอเปียมีหนังสือทั้งหมด 81 เล่ม: หนังสือพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม; หนังสือพันธสัญญาเดิมเหล่านั้นที่พบในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และได้รับการยอมรับจากนิกายออร์โธดอกซ์ เช่นเดียวกับEnoch , Jubilees , Esdras 2 เล่ม , คำพูดที่เหลือของ BaruchและหนังสือMeqabyan 3 เล่ม (หนังสือ Maccabees ของเอธิโอเปียทั้งสามเล่มนี้มีเนื้อหาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากหนังสือ Maccabees สี่เล่ม ที่รู้จักกันที่อื่น)

ศีลพันธสัญญาใหม่ของเอธิโอเปียที่ "กว้างกว่า" ประกอบด้วยหนังสือสี่เล่มของ "Sinodos" (แนวทางปฏิบัติของคริสตจักร) สองเล่ม "หนังสือแห่งพันธสัญญา" "Ethiopic Clement" และ "Ethiopic Didascalia" ( Apostolic Church- Ordinances ) อย่างไรก็ตาม หนังสือเหล่านี้ไม่เคยมีการพิมพ์หรือศึกษาอย่างกว้างขวาง หลักธรรมที่ "กว้างกว่า" นี้บางครั้งกล่าวรวมถึงพันธสัญญาเดิม ประวัติศาสตร์แปดส่วนของชาวยิวตามงานเขียนของฟลาวิอุส โจเซฟุสและรู้จักกันในชื่อ "Pseudo-Josephus" หรือ "Joseph ben Gurion" ( Yosēf walda โคเรียน ). [136] [137]

พัฒนาการของนิกายโปรเตสแตนต์ (จาก ค.ศ. 1517)

สารานุกรมเทววิทยากล่าวว่าหนังสือ 27 เล่มซึ่งประกอบกันเป็นบัญญัติของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไม่ได้อิงตามรายการพระคัมภีร์ที่รับรองความถูกต้องของหนังสือเหล่านี้เพราะได้รับการดลใจ ดังนั้น จึงถือว่าความถูกต้องชอบธรรมของหนังสือเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะได้อย่างแน่ชัดโดยไม่ดึงดูดแหล่งที่มาที่ผิดพลาดอื่น เช่นMagisteriumของคริสตจักรคาทอลิกซึ่งรวบรวมและรับรองรายชื่อนี้เป็นครั้งแรกที่สภาแห่งกรุงโรม [138]ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถือว่า Magisterium คือผู้มีอำนาจในการสอน มีตำแหน่งเท่าเทียมกันและเชื่อมโยงกับประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ แต่ละคนทำหน้าที่ในทางของตนเองเพื่อความดีของคริสตจักร [139]นักปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้โดยมุ่งความสนใจไปที่หลักคำสอนของรัชทายาท scripturaกล่าวคืออำนาจสูงสุดของพระคัมภีร์เพียงอย่างเดียว Sola scripturaเป็นหนึ่งในห้ารัชทายาทซึ่งกลุ่มโปรเตสแตนต์บางกลุ่มมองว่าเป็นเสาหลักทางเทววิทยาของการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ [140]

มาร์ติน ลูเทอร์

Martin Lutherมีปัญหากับหนังสือสี่เล่มที่เรียกว่าAntilegomena ของ Luther : Jude, James, Hebrews และ Revelation; ในขณะที่เขาวางพวกเขาในตำแหน่งรองเมื่อเทียบกับที่เหลือ เขาก็ไม่ได้กีดกันพวกเขา เขาเสนอให้ถอดพวกเขาออกจากศีล[141] [142]สะท้อนฉันทามติของคาทอลิกหลายคน เช่นพระคาร์ดินัล CajetanและErasmusและส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาถูกมองว่าขัดต่อหลักคำสอนของนิกายโปรเตสแตนต์ เช่นรัชทายาทกราเทียและรัชทายาทโดยสุจริตแต่สิ่งนี้ ไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่สาวกของพระองค์ อย่างไรก็ตาม หนังสือเหล่านี้ได้รับคำสั่งสุดท้ายในLuther Bible ภาษาเยอรมัน จนถึงทุกวันนี้[143] [144]

พัฒนาการของคาทอลิก (ตั้งแต่ ค.ศ. 1546)

สภาเทรนต์

สภาเมืองเทรนต์เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1546 อนุมัติการบังคับใช้พระคัมภีร์ไบเบิลนิกายโรมันคาธอลิกฉบับปัจจุบัน รวมทั้งหนังสือดิวเทอโรคานอนิกเป็นบทความแห่งความเชื่อ และคำตัดสินได้รับการยืนยันโดยการลงคะแนนเสียง (24 ใช่ 15 ไม่ งดออกเสียง 16) . [145]กล่าวกันว่าเป็นรายการเดียวกับที่ผลิตในสภาแห่งฟลอเรนซ์ (เซสชัน 11, 4 กุมภาพันธ์ 1442), [146]สภาคาร์เธจ 397-419 ของออกั สติน , [7]และอาจเป็นสภา 382 แห่งกรุงโรมของ ดามาซั ส [32] [147]เนื่องจากการจัดวาง รายชื่อจึงไม่ถือว่าผูกมัดกับคริสตจักรคาทอลิก และตามข้อเรียกร้องของมาร์ติน ลูเธอร์ คริสตจักรคาทอลิกได้ตรวจสอบคำถามของศีลอีกครั้งที่สภาเมืองเทรนต์ ซึ่งยืนยันหลักการของสภาก่อนหน้านี้และเพิ่ม คำสาปแช่งต่อความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของศีล

การพัฒนาในภายหลัง

สังคายนาวาติกันชุดแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1870 อนุมัติการเพิ่มเติมมาระโก (ข้อ 16:9–20), ลูกา (22:19ข–20, 43–44 ) และยอห์น (7:53–8:11) ซึ่งไม่มีอยู่ในต้นฉบับยุคแรก แต่มีอยู่ในฉบับภูมิฐาน [148]

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ทรงมีพระราชกฤษฎีกาให้คณะลูกน้ำโยฮันเนียมเปิดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงสืบสวน [149]

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2486 ได้ออกสมณศักดิ์Divino afflante Spiritu ซึ่งอนุญาตให้มี การ แปลตามข้อความอื่นนอกเหนือจากภาษาละติน ภูมิฐาน

พัฒนาการของออร์โธดอกซ์ (จาก ค.ศ. 1672)

สังฆสภาแห่งเยรูซาเล็ม

สังฆสภาแห่งกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 1672 ได้กำหนดบัญญัติกรีกออร์โธดอกซ์แคนนอนซึ่งคล้ายกับที่สภาแห่งเทรนต์ตัดสิน พวกเขา "เรียก [เอ็ด] พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ [หนังสือ] ทั้งหมดซึ่งซีริลรวบรวมจากสังฆสภาแห่งเมืองเลาดีเซียและแจกแจง โดยเพิ่มเข้าไปในพระคัมภีร์ซึ่งเขาเรียกอย่างโง่เขลาและโง่เขลา หรือเรียกอย่างมุ่งร้ายว่า อะโพไครฟา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [รายชื่อหนังสือดิวเทอโรโคนอนิก ..]"

แต่ควรสังเกตว่านี่เป็นเพียงการยืนยันตามประเพณี ไม่ใช่การทำให้เป็นนักบุญใหม่ ในขณะที่คำสารภาพกล่าวต่อไปว่า "ประเพณีโบราณหรือคริสตจักรคาทอลิกซึ่งได้ส่งมอบพระกิตติคุณอันศักดิ์สิทธิ์และหนังสือพระคัมภีร์เล่มอื่น ๆ ให้กับเราอย่างแท้จริงได้ส่งมอบ [หนังสือดิวเทอโรโคนอนิก] เหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยเช่นกันในฐานะส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ .. และถ้าบางที ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกพิจารณาในระดับเดียวกับสิ่งอื่น ๆ เสมอไป แต่ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถูกนับและคำนวณรวมกับส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ ทั้งโดยเถรสมาคมและโดยส่วนใหญ่ นักเทววิทยาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคริสตจักรคาทอลิก ทั้งหมดนี้ เราตัดสินว่าเป็นหนังสือบัญญัติและยอมรับว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์..." [ 150]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. มีการตั้งสมมติฐานสามรูปแบบ จาก Gamble, Harry Y, "18", The Canon Debate , p. 300, หมายเหตุ 21, (1) ชุดสะสมของ Marcion ที่ขึ้นต้นด้วย Galatians และลงท้ายด้วย Philemon; (2) พาไพรัส 46 ลงวันที่ประมาณ 200 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งที่จัดตั้งขึ้นยกเว้นการกลับรายการเอเฟซัสและกาลาเทีย และ (3) จดหมายที่ส่งถึงคริสตจักรทั้งเจ็ด ปฏิบัติต่อผู้ที่ส่งไปยังคริสตจักรเดียวกันเหมือนเป็นจดหมายฉบับเดียวและเรียงตามลำดับความยาว เพื่อให้โครินธ์เป็นอันดับแรกและโคโลสี (อาจรวมถึงฟีเลโมนด้วย)
 2. จอห์น น็อกซ์ [59] (นักเขียนสมัยใหม่ เพื่อไม่ให้สับสนกับจอห์น น็อกซ์ผู้ปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์) เสนอว่า Marcion's Gospel อาจนำหน้า Gospel and Acts ของลุค[60]แม้ว่าจะยังคงยืนยันว่า Marcion แก้ไขแหล่งข้อมูลที่มีให้เขา [61]
 3. ^ * มัทธิว (เล่ม 3 บทที่ 16 ):
  • มาร์ค ( เล่ม 3 บทที่ 10 )
  • ลุค ( เล่ม 3 บทที่ 14 )
  • จอห์น ( เล่ม 3 บทที่ 11 )
  • กิจการของอัครสาวก ( เล่ม 3 บทที่ 14 )
  • ชาวโรมัน ( เล่ม 3 บทที่ 16 )
  • 1 โครินธ์ ( เล่ม 1 บทที่ 3 )
  • 2 โครินธ์ ( เล่ม 3 บทที่ 7 )
  • กาลาเทีย ( เล่ม 3 บทที่ 22 )
  • เอเฟซัส ( เล่ม 5 บทที่ 2 )
  • ฟิลิปปี ( เล่ม 4 บทที่ 18 )
  • โคโลสี ( เล่ม 1 บทที่ 3 )
  • 1 เธสะโลนิกา ( เล่ม 5 บทที่ 6 )
  • 2 เธสะโลนิกา ( เล่ม 5 บทที่ 25 )
  • 1 ทิโมธี ( เล่ม 1 คำนำ )
  • 2 ทิโมธี ( เล่ม 3 บทที่ 14 )
  • ไททัส ( เล่ม 3 บทที่ 3 )
  • 1 เปโตร ( เล่ม 4 บทที่ 9 )
  • 1 ยอห์น ( เล่ม 3 บทที่ 16 )
  • 2 ยอห์น ( เล่ม 1 บทที่ 16 )
  • การเปิดเผยต่อยอห์น ( เล่ม 4 บทที่ 20 )

อ้างอิง

 1. ^ เก็บถาวรที่ Ghostarchiveและ Wayback Machine : "2. From Stories to Canon" ยูทู
 2. อรรถเป็น บาร์ต ดี. เออร์แมน (1997). พันธสัญญาใหม่: บทนำทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานเขียนของคริสเตียนยุคแรก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 8. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-508481-8. พันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือ 27 เล่ม เขียนเป็นภาษากรีก โดยผู้เขียน 15-16 คน ซึ่งกล่าวถึงบุคคลหรือชุมชนคริสเตียนอื่นๆ ระหว่างปี 50 ถึง 120 CE
 3. เฟอร์กูสัน, เอเวอเร็ตต์ (2556). ประวัติศาสนจักร เล่มที่ 1: จากพระคริสต์สู่ยุคก่อนการปฏิรูป ไอเอสบีเอ็น 9780310516576.
 4. แมคโดนัลด์, ลี มาร์ติน (26 มกราคม 2017). การก่อตัวของพระคัมภีร์ไบเบิล Canon . สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. หน้า 317, 367 ISBN 9780567668851.
 5. ^ "ศีลของคริสเตียน" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรมบริแทนนิกา
 6. อรรถเป็น c d อี f เฮอร์เบอร์มันน์ ชาร์ลส์ เอ็ด (พ.ศ. 2456). "ศีลแห่งพันธสัญญาใหม่"  . สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัทโรเบิร์ต แอปเปิลตัน
 7. อรรถเป็น ฟิลิป Schaff, "บทที่ 9 การโต้เถียงทางเทววิทยาและการพัฒนาของนิกายออร์ทอดอกซ์สากล" , ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในคริสต์ศาสนา , CCEL
 8. เฟลเดอร์, HC (31 ตุลาคม 2018). คู่มือแอฟริกันอเมริกันในพระคัมภีร์ ไอเอสบีเอ็น 9781641140089.
 9. ^ "สภาที่สามแห่งคาร์เทจเกี่ยวกับหลักการของพระคัมภีร์" .
 10. เฟลเดอร์, HC (31 ตุลาคม 2018). คู่มือแอฟริกันอเมริกันในพระคัมภีร์ ไอเอสบีเอ็น 9781641140089.
 11. บรูซ, FFหนังสือและกระดาษ . (Fleming H. Revell Company, 1963) น. 109.
 12. ทั้งสองประเด็นนำมาจาก จุดเปลี่ยนของ Mark A. Noll, (Baker Academic, 1997) หน้า 36–37
 13. HJ De Jonge, "The New Testament Canon" ใน The Biblical Canons แก้ไข de Jonge & JM Auwers (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Leuven, 2003) p. 315.
 14. ^ ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล (เล่ม 1) eds PR Ackroyd และ CF Evans (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2513) น. 308.
 15. อรรถเป็น ลินด์เบิร์ก 2549 , พี. 15
 16. อรรถเอ บี ซี ค่าย ทหาร พ.ศ. 2537
 17. McDonald & Sanders' The Canon Debate , Appendix D-2, note 19: " Revelationถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังในปี 419 ที่สังฆสภาแห่งคาร์เธจที่ตามมา"
 18. ^ เอเวอเรตต์ เฟอร์กูสัน (2545) "ปัจจัยที่นำไปสู่การเลือกและปิดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่". ใน LM McDonald; เจเอ แซนเดอร์ส (บรรณาธิการ). การโต้วาทีของแคนนอน เฮนดริคสัน. หน้า 320.
  เอฟเอฟ บรูซ (1988) หลักการของพระคัมภีร์ Intervarsity Press. หน้า 230.
  เปรียบเทียบ ออกัสติน 22.8 น
 19. ^ FF บรูซ (1988) หลักการของพระคัมภีร์ Intervarsity Press. หน้า 234.
 20. เบอร์กิตต์ เอฟซี (พ.ศ. 2456) "The Decretum Gelasianum" . วารสารศาสนศาสตร์ศึกษา . 14 : 469–471 . สืบค้นเมื่อ2015-08-12 .
 21. อรรถ FF Bruce, The Canon of Scripture (Intervarsity Press, 1988) p. 225
 22. เอเวอเรตต์ เฟอร์กูสัน, "ปัจจัยที่นำไปสู่การเลือกและการปิดพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่" ในThe Canon Debate แก้ไข LM McDonald และ JA Sanders (Hendrickson, 2002) น. 320 ซึ่งอ้างถึง: Bruce Metzger, The Canon of the New Testament: Its Origins, Development, and Significance (Oxford: Clarendon, 1987) pp. 237–238, and FF Bruce, The Canon of Scripture (Intervarsity Press, 1988) p . 97
 23. อรรถ FF Bruce, The Canon of Scripture (Intervarsity Press, 1988) p. 215
 24. ^ ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล (เล่ม 1) eds PR Ackroyd และ CF Evans (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2513) น. 305; เปรียบเทียบ สารานุกรมคาทอลิก , "บัญญัติแห่งพันธสัญญาใหม่"
 25. ^ สารานุกรมคาทอลิก , "บัญญัติแห่งพันธสัญญาใหม่"
 26. อรรถ เป็น รณสักขี, จัสติน, คำขอโทษครั้งแรก , 67.3.
 27. อรรถเป็น เฟอร์กูสัน 2545พี. 301.
 28. ^ Irenaeus, ต่อต้านพวกนอกรีต , 3.11.8.
 29. ^ นอล 1997หน้า 36–37.
 30. อรรถa b เดอ Jonge 2546 , p. 315.
 31. แอคครอยด์ & อีแวนส์ 1970 , p. 308.
 32. อรรถ เป็นบี ซี ดี อี ลิ นด์เบิร์ก 2549 , พี. 15.
 33. a b McDonald & Sanders 2002 , ภาคผนวก D-2, หมายเหตุ 19: ' มี การเปิดเผยเพิ่มเติมในภายหลังในปี 419 ที่สังฆสภาแห่งคาร์เธจที่ตามมา'
 34. อรรถ เอบี ซี เฟอร์ กูสัน 2545 , พี. 320.
 35. อรรถเป็น บรูซ 1988 , พี. 230.
 36. อรรถเอบี ออกัสติน , 22.8.
 37. ^ บรูซ 1988 , p. 234.
 38. อรรถเป็น บรูซ 1988 , พี. 225.
 39. เมตซ์เกอร์ 1987 , หน้า 237–238.
 40. ^ บรูซ 1988 , p. 97.
 41. ^ บรูซ 1988 , p. 215.
 42. แอคครอยด์ & อีแวนส์ 1970 , p. 305.
 43. ^ เอเดรียน โคซาด "พระคัมภีร์มาร์โคไนต์" . ห้องสมุดวิจัย Marcionite เมลิสซ่า คัทเลอร์. สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2561 .
 44. อรรถเป็น "ชิ้นส่วนของมูราทอเรียน" . งานเขียนของคริสเตียนยุคแรก . แปลโดยBruce Metzger สืบค้นเมื่อ16 กรกฎาคม 2561 .
 45. อลันด์, เคิร์ต ; บาร์บารา อลันด์ (1995). ข้อความของพันธสัญญาใหม่: บทนำเกี่ยวกับฉบับวิจารณ์และทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการวิจารณ์ข้อความสมัยใหม่ ทรานส์ เออร์รอล เอฟ. โรดส์ . Grand Rapids, Michigan: บริษัทสำนักพิมพ์ William B. Eerdmans หน้า 109. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-4098-1.
 46. ^ "เนื้อหา" . โครงการ Codex Sinaiticus เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2008-10-20 . สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2561 .
 47. ^ ลิฟวิงสโตน อีเอ; ประกายไฟ MWD; พีค็อก อาร์ดับเบิลยู เอ็ด (2556). พจนานุกรม Oxford ฉบับ ย่อของโบสถ์คริสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 90. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19965962-3.คำ แปลภาษาอังกฤษในส่วนที่เกี่ยวข้องของจดหมายมีอยู่ในChristian Classics Ethereal Library
 48. ^ "สารบัญ Codex Alexandrinus" . โบสถ์เซนต์ Maximos the Confessor สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2561 .
 49. อรรถa ไม่ทราบว่า 2 เธสะโลนิกาและ 2 ยอห์นถูกคัดออกโดยเจตนาหรือไม่ หรือว่าไม่มีเศษเสี้ยวของสาส์นฉบับใดชิ้นหนึ่งรอดไปได้ แมคโดนัลด์, ลี มาร์ติน (2560). การก่อตัวของหลักการในพระคัมภีร์ไบเบิล: เล่มที่ 2: พันธสัญญาใหม่: อำนาจหน้าที่และความเป็นที่ยอมรับ ลอนดอน: สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. หน้า 244. ไอเอสบีเอ็น 9780567668851. สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2561 .
 50. อรรถเป็น จุดเริ่มต้นของ Muratorian Canon สูญหายไป; ชิ้นส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ เริ่มโดยตั้งชื่อลูกาว่าพระกิตติคุณองค์ที่สามและยอห์นองค์ที่สี่ ดังนั้น นักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าพระกิตติคุณสองเล่มแรกน่าจะเป็นมัทธิวและมาระโก แม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่แน่นอนก็ตาม
 51. กิตติคุณของ Marcionมีความคล้ายคลึงกันอย่างใกล้ชิดกับGospel of Luke นักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่าฉบับก่อนเป็นฉบับแก้ไขของฉบับหลัง ขณะที่นักวิชาการส่วนน้อยอ้างว่าพระวรสารนักบุญลูกาต้องเป็นฉบับแก้ไขของพระวรสารนักบุญมาร์ซีออน
 52. ไม่ทราบเนื้อหาของจดหมายฝากถึงชาวเลาดีเซีย ฉบับนี้ นักวิชาการบางคนถือว่าสาส์นนี้เหมือนกับสาส์นถึงชาวเอเฟซัสเพราะแต่เดิมฉบับหลังไม่มีคำว่า 'ในเมืองเอเฟซัส' และเนื่องจากเป็นสาส์นของพอลลีนที่ไม่ใช่งานอภิบาลเพียงฉบับเดียวที่ขาดหายไปจากพระธรรม Marcionite จึงแนะนำว่าชาวเลาดีเซียเป็นเพียงชาวเอเฟซัสภายใต้ชื่ออื่น .
 53. อรรถเป็น ส่วน Muratorian กล่าวถึงจดหมายสองฉบับของจอห์น แต่ให้เบาะแสเพียงเล็กน้อยว่าจดหมายฉบับใด ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าข้อใดในสามข้อนี้ได้รับการยกเว้นซึ่งจะถือว่าเป็นบัญญัติในภายหลัง Bruce Metzgerสรุปว่าชิ้นส่วนของ Muratorian อ้างถึง 1 ยอห์น 1:1-3 เมื่อกล่าวว่า: "ช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้ ถ้ายอห์นกล่าวถึงประเด็นเฉพาะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในสาส์นของเขาด้วย โดยพูดเกี่ยวกับตัวเขาเองว่า 'สิ่งที่เราได้เห็นร่วมกับเรา ตาและได้ยินกับหูและมือของเราได้จัดการแล้ว สิ่งเหล่านี้เราได้เขียนถึงท่านหรือ'"
 54. ^ Jason BeDuhn , "Marcion, บิดาของคริสตจักรที่ถูกลืมและผู้ประดิษฐ์พันธสัญญาใหม่", The Fourth R , Vol. 27 No 5, ก.ย.–ต.ค. 2014. pp. 3-6, 23-24.
 55. ^ Marcionงานเขียนของคริสเตียนยุคแรก.
 56. เมตซ์เกอร์ 1997 , น. 98: "คำถามที่ว่าศีลของศาสนจักรนำหน้าหรือตามศีลของ Marcion ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ...Harnack... John Knox..."
 57. ^ อิกเนเชียส , NT Canon.
 58. ฟอน ฮาร์แน็ค, อดอล์ฟ (1914). กำเนิดพันธสัญญาใหม่ .
 59. น็อกซ์, จอห์น (1980), Marcion and the New Testament: An Essay in the Early History of the Canon , ISBN 0-404-16183-9
 60. Marcion , จากความจริง เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2007-10-16 , สืบค้นเมื่อ2007-10-15.
 61. ^ Marcionต้นกำเนิดของคริสเตียน.
 62. วาซ, เฮนรี (พ.ศ. 2454). "มาร์ซิออน" . งานเขียนของคริสเตียนยุคแรก .
 63. อรรถ เคสเลอร์ เอ็ดเวิร์ด; เวนบอร์น, นีล (2005-12-08), พจนานุกรมยิว-คริสเตียนสัมพันธ์ , พี. 316, ไอเอสบีเอ็น 9781139447508.
 64. ^ ราคา, โรเบิร์ต. "วิวัฒนาการของ Pauline Canon" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2013-01-14 . สืบค้นเมื่อ2008-03-24 .
 65. เฟอร์กูสัน 2002 , หน้า 302–303.
 66. ^ Justin Martyrขอโทษครั้งแรก 67.3.
 67. เฟอร์กูสัน 2002 , หน้า 302–303 หมายเหตุ 32.
 68. Craig D. Allert, Revelation, Truth, Canon, and Interpretation (บริล 2002 ISBN 978-9-00412619-0 ), p. 178 
 69. นักบุญจัสติน มรณสักขี , Encyclopædia Britannica, Inc.
 70. ^ จัสติน มรณสักขี, บทสนทนา , 88:3.
 71. ครอส, F. L., ed. พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. 2548 บทความ Tatian
 72. ^ Irenaeusต่อต้านพวกนอกรีต 3.11.8
 73. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , พี. 277.
 74. a b McDonald & Sanders 2002 , pp. 280, 310, สรุป 3.11.7: ชาวEbionitesใช้ Gospel ของ Matthew, Marcion ทำลายของ Luke, Docetists ใช้ของ Mark, ชาววาเลนติเนียนใช้ของ John
 75. ^ สตรีทเตอร์, ทอม (2012-01-05). คริสตจักรและวัฒนธรรม ตะวันตก บลูมิงตัน, IN: AuthorHouse. หน้า 115. ไอเอสบีเอ็น 978-1-42595349-2.
 76. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , พี. พ.ศ. 288 การอ้างสิทธิ์ในพระราชบัญญัติเป็นครั้งแรกที่ Irenaeus ใช้ "อย่างชัดเจนและกว้างขวาง" แม้ว่าจัสตินจะรู้จักมันแล้วก็ตาม ( 1 Apol. 50.12, cf. 2 Apol. 10.6 )
 77. ^ Irenaeusต่อต้านพวกนอกรีต
 78. ดิลลอน, จอห์น เจ. (1991). นักบุญอิเรเนียสแห่งลียง ต่อต้านพวกนอกรีต มาห์วาห์, นิวเจอร์ซีย์: Paulist Press. หน้า 9. ไอเอสบีเอ็น 978-0-80910454-3.
 79. ^ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทรงสร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงโปรดให้อยู่ในเนื้อหนังตามที่พระองค์ปรารถนา ดังนั้นเนื้อหนังนี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่จึงอยู่ภายใต้พระวิญญาณ ดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติในความบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ กระทำให้พระวิญญาณเป็นมลทินในทางใดทางหนึ่ง เมื่อนั้น ดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติในพรหมจรรย์และได้ร่วมงานกับพระวิญญาณและได้ร่วมมือกับพระวิญญาณในทุกสิ่ง ประพฤติตนอย่างห้าวหาญและกล้าหาญ เขาจึงเลือกให้เป็นภาคีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะ [องค์พระผู้เป็นเจ้า] ทรงพอพระทัยในอาชีพเนื้อหนังนี้เพราะไม่มีมลทินในโลกเพราะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้น พระองค์จึงทรงรับพระโอรสเป็นที่ปรึกษาและเหล่าทูตสวรรค์ผู้รุ่งโรจน์ก็รับเนื้อนี้ด้วยโดยปรนนิบัติพระวิญญาณอย่างไม่มีตำหนิ อาจมีสถานที่พักแรมบ้างและดูเหมือนจะไม่สูญเสียรางวัลสำหรับการรับใช้ สำหรับเนื้อหนังทั้งหมดซึ่งพบว่าไม่มีมลทินและไม่มีมลทินซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่นั้นจะได้รับบำเหน็จ"[1]
 80. ^ "เฮอร์มาสไม่เคยกล่าวถึงพระเยซูคริสต์หรือพระวจนะ แต่เพียงพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นทูตสวรรค์สูงสุด ในฐานะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบุตรสถิตอยู่ในเนื้อหนัง ธรรมชาติของมนุษย์นี้คือบุตรบุญธรรมของพระเจ้า" ใน Patrick W. Carey Joseph T. Lienhard (บรรณาธิการ), Biographical Dictionary of Christian Theologians , p. 241 (สำนักพิมพ์กรีนวูด, 2551) ไอ0-313-29649-9 
 81. ^ ยูเซบิอุส หนังสือประวัติศาสนจักร VI บทที่ 25
 82. ไลท์ฟุต, โจเซฟ บาร์เบอร์ , คำอธิบายเกี่ยวกับสาส์นถึงชาวกาลาเทีย , ณ จุดนี้ กัล 6:11 อัครสาวกหยิบปากกาจากอะมานูเอนซิส ของเขา และย่อหน้าสุดท้ายเขียนด้วยมือของเขาเอง จากเวลาที่จดหมายเริ่มถูกปลอมแปลงในชื่อของเขา (2 ธส 2:2; 2 ธส 3:17) ดูเหมือนว่าเขาจะเคยชินกับการปิดคำสองสามคำด้วยลายมือของเขาเอง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการปลอมแปลงดังกล่าว .. ในกรณีปัจจุบันเขาเขียนทั้งย่อหน้าโดยสรุปบทเรียนหลักของจดหมายฝากในประโยคสั้น ๆ กระตือรือร้นและไม่ปะติดปะต่อ เขาเขียนด้วยตัวอักษรหนาและใหญ่เช่นกัน (ค ากรีก เปลิโคอิส แกรมมาซิน) เพื่อให้การเขียนด้วยลายมือของเขาอาจสะท้อนถึงพลังงานและความมุ่งมั่นของจิตวิญญาณของเขา
 83. อรรถเป็น ครูเกอร์, ไมเคิล. "รายชื่อหนังสือพันธสัญญาใหม่ของ Origen ใน Homiliae on Josuam 7.1: A Fresh Look" ในMark Manuscripts and Monotheism (eds. Keith and Roth), T&T Clark, 2015, 99-117
 84. เมตซ์เกอร์ 1997 , น. 98: "คำถามที่ว่าศีลของศาสนจักรนำหน้าหรือตามศีลของ Marcion ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ...Harnack... John Knox..."
 85. The Muratorian Canon , งานเขียนของคริสเตียนยุคแรก, สืบค้นเมื่อ10 เมษายน 2550
 86. แบ็กแฮม 2549 , หน้า. 425–426.
 87. เฟอร์กูสัน, E (1982), "Canon Muratori: Date and Provenance", Studia Patristica , 17 : 677–83.
 88. เฟอร์กูสัน, อี. (1993), "The Muragorian Fragment and the Development of the Canon", Journal of Theological Studies , 44 : 696.
 89. Bruce, FF (1983), "Some Thoughts on the Beginning of the New Testament Canon", Bulletin of the John Rylands Library , 65 (2): 56–57, doi : 10.7227/BJRL.65.2.3.
 90. เมตซ์เกอร์ 1987 , หน้า 193–194.
 91. เฮนน์ พี (1993), “The Dating of the Muratorian Canon”, Biblical Review (ภาษาฝรั่งเศส), 100 : 54–75.
 92. Horbury, W (1994), "The Wisdom of Solomon in the Muratorian Fragment", Journal of Theological Studies , 45 : 146–59, doi : 10.1093/jts/45.1.149.
 93. ฮิลล์, CE (1995), "The Debate over the Muratorian Fragment and the Development of the Canon", Westminster Theological Journal , 57.
 94. อรรถ บาคแฮม 2549พี. 426.
 95. ^ Hahneman , GM (1992) , The Muratorian Fragment and the Development of the Canon , Oxford : Oxford University Press.
 96. ^ สมอพระคัมภีร์พจนานุกรม.
 97. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , พี. 595 หมายเหตุ 17: "ชิ้นส่วน Muratorian ในขณะที่นักวิชาการหลายคนยืนยันว่านี่เป็นชิ้นส่วน CE ในช่วงปลายศตวรรษที่สองซึ่งมีต้นกำเนิดในหรือรอบ ๆ กรุงโรม จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเชื่อว่ามีการผลิตประมาณกลางศตวรรษที่สี่ (ค.ศ. 350– 375) และมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนสักแห่งในภาคตะวันออกของอาณาจักรโรมัน อาจเป็นไปได้ในซีเรีย"
 98. ^ ชิ้นส่วน Muratorianการวิจัยพระคัมภีร์
 99. อรรถ เมตซ์เกอร์ 1987พี. 150.
 100. ^ พจนานุกรม Oxford ของคริสตจักรคริสเตียน หน้า 45.
 101. เฮอร์เบอร์มันน์, ชาร์ลส์, เอ็ด (พ.ศ. 2456). "มอนทานิสต์"  . สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัทโรเบิร์ต แอปเปิลตัน Montanism ในตะวันตก: "ความคิดเก่า ๆ ว่า Alogi เป็นนิกายเอเชีย (ดู ALOGI) นั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป พวกเขาคือ Roman Gaius และผู้ติดตามของเขาหากเขามี"
 102. ^ Gallagher, Edmon L. "Origen ผ่าน Rufinus ในพันธสัญญาใหม่ Canon" การศึกษาพันธสัญญาใหม่ 62.3 (2016): 461-476.
 103. คำแปลจาก BJ Bruce, Origen: Homilies on Joshua (FOC 105; Washington: Catholic University of America Press, 2002) 74–5
 104. ^ แพมฟิลี ค. 330เล่ม 3 บทที่ XXV: คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับและที่ไม่ยอมรับ
 105. ^ Kalin, Everett R. "พระศาสนจักรพันธสัญญาใหม่ของยูเซบิอุส". ในMcDonald & Sanders (2002)หน้า 403–04 "ยูเซบิอุสแบ่งงานเขียนที่เขากำลังพูดถึงออกเป็นสามประเภท ได้แก่โฮโมโลกูเมนา (งานเขียนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล) แอนติเลโกมีนา (งานเขียนที่ถูกต่อต้านและถูกโต้แย้ง—หรือในแง่หนึ่ง ถูกปฏิเสธ แม้ว่าในวงกว้าง ใช้) และงานเขียนนอกรีต เฉพาะหนังสือ 21 หรือ 22 เล่มในประเภทแรกเท่านั้นที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ของคริสตจักร (เป็นบัญญัติ) เป็นประเพณีของคริสตจักรโบราณเกี่ยวกับสิ่งที่อัครสาวกเขียนและส่งมอบซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการประเมินงานเขียนเหล่านี้จากยุคอัครทูต และมีเพียงยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองคนเท่านั้นที่สอบผ่าน ในการมีส่วนร่วมที่สำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ในข้อความนี้ ทั้ง Robbins และ Baum เห็นพ้องต้องกันว่าสำหรับ Eusebius แล้ว หลักธรรมของคริสตจักรประกอบด้วยหนังสือ 21 หรือ 22 เล่ม ... เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เราเห็นใน Eusebius ในช่วงต้นศตวรรษที่สี่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่าคริสตจักรได้รวบรวมหนังสือจำนวนยี่สิบเจ็ดเล่ม หรือแม้แต่เล่มที่ประมาณนั้นในปลายศตวรรษที่สอง ยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าข้อดีของข้อเสนอที่น่าสนใจและสำคัญของ David Trobisch ที่ว่าพันธสัญญาใหม่ฉบับหนังสือ 27 เล่มถูกจัดทำขึ้นในศตวรรษที่สอง ความคิดนั้นดูเหมือนจะยากที่จะคืนดีกับสิ่งที่เราพบใน Eusebius เกี่ยวกับการที่คริสตจักรยอมรับงานเขียนของอัครทูต ในศตวรรษก่อนๆ”
 106. ^ Kalin, ER (1990), "Re-examine New Testament Canon History: 1. The Canon of Origen", Currents in Theology and Mission , 17 : 274–82
 107. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , พี. 395.
 108. ^ Codex Claromontanusนักวิจัยพระคัมภีร์.
 109. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , พี. 584.
 110. แมคโดนัลด์ & แซนเดอร์ส 2545 , หน้า 414–415.
 111. ^ ซีริลแห่งเยรูซาเล็มใน Canon , การวิจัยพระคัมภีร์
 112. ^ Schaff (เอ็ด), Nicene และ Post Nicene Fathers , vol. XIV ห้องสมุดไม่มีตัวตนของคริสเตียนคลาสสิก.
 113. ^ สภาเลาดีเซีย การวิจัยพระคัมภีร์
 114. ^ Athanasius (367), Schaff (ed.), จดหมายอีสเตอร์ , ห้องสมุดไม่มีตัวตนแบบคลาสสิกของคริสเตียน.
 115. ^ "รายชื่อเชลต์นัม" . การวิจัยพระคัมภีร์. สืบค้นเมื่อ2007-07-08 .
 116. "เดอะเชลเทนแฮมแคนนอน" . NT แคนนอน สืบค้นเมื่อ2007-07-08 .; (หรือที่เรียกว่าMommsen 's)
 117. ^ จาก Cheltenhamนักวิจัยพระคัมภีร์ซึ่งอ้างอิงถึง Metzger: 1. Genesis, 2. Exodus, 3. Numbers, 4. Leviticus, 5. Deuteronomy, 6. Joshua, 7. Judges, 8. Ruth, 9. I Kingdoms, 10. II Kingdoms, 11. III Kingdoms , 12. IV Kingdoms, 13. Chronicles I, 14. Chronicles II, 15. Maccabees I, 16. Maccabees II, 17. งาน, 18. Tobit, 19. Esther, 20. Judith, 21. Psalms, 22. Solomon ( อาจรวมถึงภูมิปัญญาของโซโลมอน ), 23. ผู้เผยพระวจนะสำคัญ , 24. ผู้เผยพระวจนะสิบสองคน
 118. อรรถเป็น อัครสาวก ศีล , NT ศีล.
 119. ^ ไมเคิล ดี. มาร์โลว์ "หลักธรรมของอัครสาวก" (ประมาณ ค.ศ. 380)" . การวิจัยพระคัมภีร์ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 29 สิงหาคม 2010 . สืบค้นเมื่อ2 กันยายน 2553 .
 120. ^ "ศีลของแอมฟิโลเชียสแห่งอิโคเนียม (หลังปี ส.ศ. 394) "
 121. ^ การโต้วาทีของ Canon , p. 400, หมายเหตุ 78, คำแปลที่มาจาก Canon ของ Metzger ในหน้า 314 ของ NT ["/" ระบุว่าขึ้นบรรทัดใหม่]: "และอีกครั้งการเปิดเผยของยอห์น/ บางคนเห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่/ บอกว่าเป็นเรื่องปลอม" และ "พอล ... [เขียน]/ สองครั้งเจ็ด epistles:... แต่บางคนบอกว่าคนฮีบรูคนหนึ่งเป็นของปลอม พูดไม่ดี เพราะพระคุณเป็นของแท้" และในสาส์นของคาทอลิก: "บางคนบอกว่าเราต้องได้รับเจ็ด แต่คนอื่นบอกว่า/ ควรได้รับเพียงสามคน [ยากอบ 1 เปโตร 1 ยอห์น]..."
 122. กฤษฎีกาของเกลาซีอานุส , เทอร์ทูลเลียน.
 123. ^ บรูซ 1988 , p. 234.
 124. เทอร์เนอร์, เช , เอ็ด (1900), "Damasian Canon", Journal of Theological Studies , 1 : 554–60.
 125. ออกัสติน, เอาเรลิอุส, On Christian Doctrine , vol. เล่ม 2 จอร์จทาวน์.
 126. อรรถเป็น "จดหมายของผู้บริสุทธิ์ฉันในหลักการของพระคัมภีร์ "
 127. ^ ราเมจ, Matthew J. (2013). ทาง มืดของพระคัมภีร์ สำนักข่าวซียูเอ หน้า 67. ไอเอสบีเอ็น 978-0-81322156-4.
 128. ลี มาร์ติน แมคโดนัลด์, Formation of the Bible (Hendrickson Publishers 2012 ISBN 978-1-59856838-7 ), p. 149 
 129. จอห์น แอล. แมคเคนซี, The Dictionary of the Bible (Simon and Schuster 1995 ISBN 978-0-68481913-6 ), p. 119 
 130. ^ เมตซ์เกอร์ 1987 .
 131. Eugenia Scarvelis Constantinou (บรรณาธิการ) คำอธิบายเกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาคริสต์โดย Andrew of Caesarea (CUA Press 2011 ISBN 978-0-81320123-8 ), p. 3 
 132. ^ "คำสอนที่ยาวนานกว่าของออร์โธดอกซ์ คาทอลิก คริสตจักรตะวันออก • Pravoslavieto.com "
 133. ^ หน้า viii ในบทนำ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จากต้นฉบับตะวันออกโบราณ แปลโดย จอร์จ เอ็ม. แลมซา; Holman สำนักพิมพ์พระคัมภีร์ค. 2483
 134. อรรถเป็น "เปชิตตา" . การพัฒนาหลักการของพันธสัญญาใหม่ NT แคนนอน
 135. อรรถเป็น "ความน่าเชื่อถือ" . มุมมองทางเทววิทยา เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550
 136. ^ เอธิโอเปีย Canon , การรับรู้ของอิสลาม
 137. ^ "บิดา" . ห้องสมุดไม่มีตัวตนของคริสเตียนคลาสสิก (CCEL) เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2009-09-17 . สืบค้นเมื่อ2007-07-28 .
 138. คาร์ล ราห์เนอร์ , เอ็ด (2542). สารานุกรมเทววิทยา: คริสต์ศาสนิก ชนโลกโดยสังเขป เบิร์นส์ & ข้าวโอ๊ต หน้า 172. ไอเอสบีเอ็น 978-0860120063.
 139. ^ พระวจนะของพระเจ้าน. 10.
 140. ไมเคิล ฮอร์ตัน (มีนาคม–เมษายน 2537) “สาระสำคัญของการปฏิรูป” . การปฏิรูปสมัยใหม่ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2008-07-31 สืบค้นเมื่อ2008-07-10 .
 141. ^ "มาร์ติน ลูเธอร์" . เวล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2008-03-22.
 142. ^ "การปฏิบัติของลูเธอร์ต่อ 'หนังสือที่มีการโต้แย้งกัน' ของพันธสัญญาใหม่ "
 143. ^ "ฉบับพิมพ์ของพระคัมภีร์ลูเธอร์ 1545 " เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-04-19คำสั่งบันทึก: ...ฮีบรู ยากอบ ยูดา วิวรณ์
 144. ^ "รุ่นพระคัมภีร์เยอรมัน" . นักวิจัยพระคัมภีร์
 145. เมตซ์เกอร์ 1997 , น. 246: "ในที่สุด วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1546 ด้วยคะแนนเสียง 24 ต่อ 15 เสียง งดออกเสียง 16 เสียง สภาได้ออกกฤษฎีกา ( De Canonicis Scripturis ) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา ของพระคัมภีร์ถูกสร้างขึ้นเป็นบทความแห่งความเชื่อที่สมบูรณ์และได้รับการยืนยันโดยคำสาปแช่ง"
 146. ^ "สภาบาเซิล 1431-45 A " Papalencyclicals.net. 14 ธันวาคม1431 สืบค้นเมื่อ7 มกราคม 2558 .
 147. ฟลอริด้า ครอส, อีเอ ลิฟวิงสโตน, เอ็ด (1983), The Oxford Dictionary of the Christian Church (ฉบับที่ 2), Oxford University Press, p. 232
 148. ^ "2" , เซสชัน 3 , คาทอลิกรายวัน รายการที่ 6 หนังสือฉบับสมบูรณ์ของพันธสัญญาเดิมและใหม่พร้อมส่วนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในกฤษฎีกาของสภาดังกล่าว และตามที่พบในภาษาละตินภูมิฐานเก่า ฉบับนั้นจะได้รับเป็นฉบับศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยอมรับ ในบริบท "พระราชกฤษฎีกาของสภาดังกล่าว" เป็นพระราชกฤษฎีกาของสภาแห่งเทรนต์ที่กำหนดหลักการของพระคัมภีร์
 149. ^ "คำประกาศดังกล่าวเสริมว่าไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดการสอบสวนข้อความโดยนักวิชาการคาทอลิกที่ประพฤติตนในทางปานกลางและพอสมควร และมักจะคิดว่าข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่ของแท้ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการดังกล่าวสัญญาว่าจะยอมรับการตัดสินของ คริสตจักรซึ่งโดยการแต่งตั้งของพระคริสต์เป็นผู้พิทักษ์และผู้อารักขาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (Enchiridion Bibttcum. Documenta Ecdesiastica Sacrum Scripturam Spectantia, Romae, apud Librarian! Vaticanam 1927, pp. 46–47)" คำอธิบายใน Under Orders: The Autobiography of William Laurence Sullivan , p. 186, 1945 ซัลลิแวนเขียนบทความในปี 1906 ต่อต้านความถูกต้องใน New York Review
 150. Dennis Bratcher (ed.), The Confession of Dositheus (Eastern Orthodox, 1672) , Question 3, CRI / Voice, สถาบัน

บรรณานุกรม

แหล่งที่มาหลัก

 • Augustine, Aurelius, De Civitate Dei [ ในเมืองแห่งพระเจ้า ] (ในภาษาละติน)
 • Pamphili, Eusebius (c. 330), Schaff, Philip (ed.), Ecclesiastical History , The Christian classics ethereal library.

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 • แอ็กครอยด์ ประชาสัมพันธ์; อีแวนส์, CF, eds (1970), ประวัติศาสตร์เคมบริดจ์ของพระคัมภีร์ฉบับ 1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 • Bauckham, Richard (2549), พระเยซูและผู้เห็นเหตุการณ์ , Cambridge: Eerdmans.
 • BeDuhn, Jason (2013), พันธสัญญาใหม่เล่มแรก พระคัมภีร์ Canon ของ Marcion , Polebridge Press.
 • Bourgel, Jonathan, "Do the Synoptic Narratives of the Passion Contain a Stratum Composed in Judea on the Eve of the Great Revolt?", NTS 58 (2012), 503–21, (ภาษาฝรั่งเศส)
 • Brakke, David (1994), "Canon Formation and Social Conflict in Fourth Century Egypt: Athanasius of Alexandria's Thirty Ninth Festal Letter", Harvard Theological Review , 87 (4): 395–419 , doi : 10.1017 / S0017816000030200 , S2CID  161779697.
 • Bruce, FF (1988), The Canon of Scripture , Intervarsity Press.
 • de Jonge, HJ (2003), "The New Testament Canon" ใน de Jonge, HJ; Auwers, JM (บรรณาธิการ), The Biblical Canons , Leuven University Press
 • เฟอร์กูสัน เอเวอเร็ตต์ (2545) "ปัจจัยที่นำไปสู่การเลือก และการปิดพันธสัญญาใหม่แคนนอน" ในแมคโดนัลด์ แอลเอ็ม; Sanders, JA (บรรณาธิการ), The Canon Debate , Hendrickson.
 • Gamble, Harry (1985), The New Testament Canon. การสร้างและความหมายของมัน , Fortress Press.
 • ครูเกอร์, ไมเคิล (2012), Canon Revisited. การสร้างต้นกำเนิดและอำนาจของหนังสือพันธสัญญาใหม่ , Crossway.
 • ครูเกอร์, ไมเคิล (2556), คำถามของแคนนอน. การท้าทายสถานะเดิมในการอภิปรายภาคพันธสัญญาใหม่ , InterVarsity Press.
 • Lindberg, Carter (2006), ประวัติโดยย่อของศาสนาคริสต์ , Blackwell, ISBN 1-4051-1078-3.
 • แมคโดนัลด์ แอลเอ็ม; แซนเดอร์ส เจเอ เอ็ด (2545), การโต้วาทีของแคนนอน , เฮนดริกสัน.
 • Metzger, Bruce (1987), The Canon of the New Testament: Its Origins, Development, and Significance , อ็อกซ์ฟอร์ด: คลาเรนดอน.
 • เมตซ์เกอร์, บรูซ เอ็ม. (1997), The Canon of the New Testament: Its Origin, Development, and Significance , Oxford University Press, ISBN 0-19-826954-4.
 • Noll, Mark A (1997), จุดเปลี่ยน ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ , Baker Academic.

ลิงค์ภายนอก

0.083262920379639