มิดรัช

หน้าชื่อเรื่อง มิดราช เตฮิลิม

Midrash ( / ˈ m ɪ d r ɑː ʃ / ; [1] ภาษาฮีบรู : מָדָּרָשׁ ; pl. מָדָּרָשָׁים midrashimหรือ מִדָּרָשׁוָת ‎ midrashot) เป็นคำอรรถกถาในพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิว ที่กว้างขวาง [2]โดยใช้รูปแบบการตีความของแรบบินิกที่โดดเด่นในทัลมุด คำนี้มีความหมายว่า "การตีความตามข้อความ" "การศึกษา" หรือ "การอธิบาย " [3]มาจากรากศัพท์ของคำกริยา darash ( דָּרַשׁ ‎ )ซึ่งปรากฏอยู่บ่อยครั้งในพระ คัมภีร์ฮีบรู

การอ่าน Midrash และ Rabbinic "มองเห็นคุณค่าในข้อความ ถ้อยคำ และตัวอักษร ว่าเป็นช่องว่างที่เป็น ไป ได้ในการเปิดเผย" Wilda Gafneyนักวิชาการชาวฮีบรูเขียน"พวกเขาจินตนาการถึงการอ่านการเล่าเรื่องที่โดดเด่นขึ้นใหม่ ขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์การอ่านเรื่องใหม่ให้ยืนเคียงข้างกัน ไม่ใช่แทนที่การอ่านเรื่องก่อนหน้า Midrash ยังถามคำถามเกี่ยวกับข้อความ บางครั้งก็ให้คำตอบ บางครั้งก็ทำให้ผู้อ่านต้องตอบคำถาม" [4]วาเนสซา เลิฟเลซ ให้คำจำกัดความของกลางว่า "รูปแบบการตีความของชาวยิวที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับคำในข้อความ เบื้องหลังข้อความ และนอกเหนือจากข้อความเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่ตัวอักษรแต่ละตัว และคำที่แต่ละบรรทัดไม่ได้พูด" [5]

ตัวอย่างการตีความแบบ midrashic:

“พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ก็ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็น และเวลาเช้าเป็นวันที่หก” ( ปฐมกาล 1:31)—มิดรัช: รับบีนาห์มานกล่าวในนามของรับบีซามูเอล: "ดูเถิด ดีมาก" หมายถึงความปรารถนาดี; “และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดีมาก” หมายถึงความปรารถนาอันชั่วร้าย แล้วความปรารถนาชั่วจะดีนักหรือ? นั่นคงจะไม่ธรรมดา! แต่หากไม่มีความปรารถนาอันชั่วร้าย จะไม่มีใครสร้างบ้าน หาภรรยาและให้กำเนิดบุตรได้ และโซโลมอนตรัสดังนี้ว่า "อีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าถือว่าการงานทั้งสิ้นและทุกสิ่งเป็นเลิศในการงาน ว่าเป็นการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับเพื่อนบ้าน" (โคเฮเลต IV, 4) . [6]

คำว่า Midrash ยังใช้กับงานแรบบินิกที่ตีความพระคัมภีร์ในลักษณะนั้น ด้วย [7] [8]งานดังกล่าวประกอบด้วยการตีความและข้อคิดเห็นในยุคแรกๆ เกี่ยวกับโตราห์เขียนและโตราห์ในช่องปาก (กฎหมายที่พูดและเทศน์) เช่นเดียวกับวรรณกรรมแรบบินิกที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ( อัคกาดาห์ ) และกฎหมายศาสนาของชาวยิวเป็นครั้งคราว ( ฮาลาคา ) ซึ่งโดยปกติจะก่อตัวขึ้น ความเห็นที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับข้อความเฉพาะในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ( ทานัค ) [9]

คำว่าMidrashโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ อาจหมายถึงการรวบรวมงานเขียนของแรบบินิกเหล่านี้ที่แต่งขึ้นระหว่างคริสต ศักราช 400 ถึง 1200 [1] [10]ตามที่ Gary Porton และJacob Neusner , midrashมีความหมายทางเทคนิคสามประการ:

 1. การตีความพระคัมภีร์ของชาวยิว
 2. วิธีที่ใช้ในการตีความ
 3. การรวบรวมการตีความดังกล่าว[11]

นิรุกติศาสตร์

คำภาษาฮีบรูmidrashมาจากรากศัพท์ของคำกริยาdarash ( דָּרַשׁ ) ซึ่งแปลว่า "หันไปหา แสวงหา แสวงหาด้วยความเอาใจใส่ ซักถาม ต้องการ" [12]รูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏบ่อยครั้งในพระคัมภีร์[13]

คำว่าmidrashเกิดขึ้นสองครั้งในพระคัมภีร์ฮีบรู: 2 พงศาวดาร 13:22 "ในช่วงกลางของผู้เผยพระวจนะอิดโด " และ 24:27 "ในช่วงกลางของหนังสือของกษัตริย์" ทั้งฉบับคิงเจมส์ (KJV) และฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ESV) แปลคำว่า "เรื่องราว" ในทั้งสองกรณี พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลเป็นβιβλίον (หนังสือ) ในตอนแรก ขณะที่γραφή (การเขียน) ในครั้งที่สอง ความหมายของคำภาษาฮีบรูในบริบทเหล่านี้ไม่แน่นอน: มีการตีความว่าหมายถึง "เนื้อหาที่เล่าเรื่องที่เชื่อถือได้หรือการตีความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์" [14]และดูเหมือนว่าจะหมายถึง "หนังสือ" บางทีอาจถึงกับหมายถึง "หนังสือตีความ" ซึ่งอาจใช้เป็นลางบอกเหตุถึงความรู้สึกทางเทคนิคที่แรบไบให้ไว้กับคำนี้ในภายหลัง[15]

ตั้งแต่ยุคกลางตอนต้น หน้าที่ของการตีความแบบ midrashic ส่วนใหญ่แตกต่างจากการแปลแบบPehatการตีความแบบตรงหรือแบบตรงโดยมุ่งเป้าไปที่ความหมายตามตัวอักษรดั้งเดิมของข้อความในพระคัมภีร์[14]

เป็นประเภท

คำจำกัดความของ "midrash" ที่นักวิชาการคนอื่นๆ อ้างซ้ำแล้วซ้ำอีก[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [ 23] [24]คือคำที่ Gary G. Porton ให้ไว้ในปี 1981: " วรรณกรรมประเภทหนึ่ง ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อความที่ตายตัวและเป็นที่ยอมรับ ถือเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เชื่อถือได้และเปิดเผยโดยนัก midrashist และผู้ชมของเขา และในข้อความที่เป็นที่ยอมรับนี้ได้รับการอ้างอิงหรือพาดพิงอย่างชัดเจน ถึง". [25]

Lieve M. Teugels ผู้ซึ่งจะจำกัด midrash ไว้เฉพาะกับวรรณกรรมของแรบบินิก เสนอคำจำกัดความของ midrash ว่าเป็น "การตีความพระคัมภีร์แบบแรบบินิกซึ่งมีรูปแบบ lemmatic" [23]ซึ่งเป็นคำจำกัดความที่ผู้อื่นไม่เหมือนกับของ Porton ที่ไม่ได้รับการนำมาใช้ ในขณะที่นักวิชาการบางคนเห็นด้วยกับข้อจำกัดของคำว่า "midrash" กับงานเขียนของแรบบินิก คนอื่นๆ ก็นำไปใช้กับงานเขียน บางฉบับ ของคุมรานด้วย[26] [27]กับบางส่วนของพันธสัญญาใหม่[28] [29] [30]และของ พระคัมภีร์ฮีบรู (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทสดุดี เฉลยธรรมบัญญัติ และพงศาวดาร) [31]และแม้แต่บทประพันธ์สมัยใหม่ก็เรียกว่ามิดราชิม[32] [33]

เป็นวิธีการ

ปัจจุบัน Midrash ถูกมองว่าเป็นวิธีการมากกว่าแนวเพลง แม้ว่า Midrashim ของแรบบินิกจะถือเป็นประเภทวรรณกรรมที่แตกต่างออกไปก็ตาม[34] [35]ตามสารานุกรมบริแทนนิกา "เดิมที Midrash เป็นวิธีทางปรัชญาในการตีความความหมายตามตัวอักษรของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบการตีความที่ซับซ้อนซึ่งปรับความขัดแย้งในพระคัมภีร์ที่ชัดเจน และสร้างพื้นฐานทางพระคัมภีร์ของกฎหมายใหม่ และเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่ได้รับการเสริมแต่งด้วยความหมายใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของ Midrashic มาถึงจุดสูงสุดในโรงเรียนของRabbi IshmaelและAkibaซึ่งใช้วิธีการแปลความหมายที่แตกต่างกันสองวิธี วิธีแรกเน้นที่ตรรกะเป็นหลัก โดยอาศัยการอนุมานตามความคล้ายคลึงกันของเนื้อหาและการเปรียบเทียบ พักอยู่บนการพิจารณาเนื้อหาเป็นหลัก โดยสมมติว่าคำและตัวอักษรที่ดูเหมือนฟุ่มเฟือยจะสอนบางสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างเปิดเผยในข้อความ" [36]

มีการใช้วิธีการอธิบายที่แตกต่างกันมากมายเพื่อให้ได้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อความ สิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเครื่องมือต้นฉบับสิบสาม แบบดั้งเดิม ที่ประกอบกับTanna Rabbi Ishmaelซึ่งใช้ในการตีความฮาลาคา (กฎหมายของชาวยิว) การมีอยู่ของคำหรือตัวอักษรซึ่งเห็นได้ชัดว่าฟุ่มเฟือย และลำดับเหตุการณ์ของเหตุการณ์ การเล่าเรื่องคู่ขนาน หรือสิ่งที่มองว่าเป็น "ความผิดปกติ" ต้นฉบับอื่นๆ มักถูกใช้เป็นกระดานกระโดดสำหรับการตีความส่วนต่างๆ ของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล ในหลายกรณี บรรทัดไม่กี่บรรทัดในการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์อาจกลายเป็นการอภิปรายเชิงปรัชญาที่ยาวนาน

Jacob Neusner แยกแยะกระบวนการ midrash 3 กระบวนการ:

 1. การถอดความ: เล่าเนื้อหาของข้อความในพระคัมภีร์ในภาษาต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนความรู้สึก
 2. คำทำนาย: การอ่านข้อความเป็นการเล่าถึงบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาล่าม
 3. อุปมาหรือสัญลักษณ์เปรียบเทียบ: แสดงความหมายที่ลึกซึ้งของถ้อยคำในข้อความว่าเป็นการพูดถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความหมายผิวเผินของคำหรือความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อความรักของชายและหญิงในบทเพลงสรรเสริญหมายถึงความรัก ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลเช่นเดียวกับในอิสยาห์บทที่ 5 [37]ต่อมาศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์ศาสนา ได้นำระบบที่คล้ายกันนี้มาใช้ และนำไปใช้กับข้อความต่าง ๆ เช่นพันธสัญญาใหม่[38]

วรรณกรรมกลางชาวยิว

Midrashim ของชาวยิวจำนวนมากที่เก็บรักษาไว้ก่อนหน้านี้ในรูปแบบต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงพวกที่มีขนาดเล็กกว่า[39]หรือ midrashim รองด้วย Bernard H. Mehlman และ Seth M. Limmer เลิกใช้คำนี้โดยอ้างว่าคำว่า "ผู้เยาว์" ดูเหมือนเป็นการตัดสิน และ "เล็ก" ไม่เหมาะสมสำหรับ midrashim ซึ่งบางคำอาจยาว พวกเขาเสนอคำว่า "มิดราชิมในยุคกลาง" แทน เนื่องจากระยะเวลาการผลิตขยายตั้งแต่พลบค่ำของยุคแรบบินิกไปจนถึงรุ่งอรุณของยุคแห่งการตรัสรู้[40]

โดยทั่วไปแล้ว แรบบินิกมิดราชิมจะมุ่งเน้นไปที่กฎหมายและการปฏิบัติทางศาสนา ( ฮาลาคา ) หรือตีความการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณหรือเทววิทยาที่ไม่ใช่กฎหมาย โดยสร้างบทเทศน์และคำอุปมาตามเนื้อหา ในกรณีหลังนี้เรียกว่าaggadic . [41]

ฮาลาคิกมิดราชิม

Midrash halakhaเป็นชื่อที่ตั้งให้กับกลุ่มนิทรรศการแทนไนติกในหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ฮีบรู [42] Midrashim เหล่านี้เขียนเป็นภาษาฮีบรูมิชนาอิกแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พวกเขาอภิปรายกับการตีความข้อความนั้นโดยแรบบินิก พวกเขามักจะไปไกลกว่าการตีความง่ายๆ และได้มาหรือให้การสนับสนุนฮาลาคา งานนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของข้อความ และความเชื่อในความชอบธรรมที่สอดคล้องกับการตีความของแรบบินิก [43]

แม้ว่าเนื้อหานี้จะถือว่าข้อความในพระคัมภีร์เป็นพระวจนะที่เชื่อถือได้ของพระเจ้า แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูบางฉบับยังไม่ได้รับการแก้ไขในถ้อยคำของมันในขณะนี้ เนื่องจากบางข้อที่อ้างถึงแตกต่างจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับมาโซเรติกและสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ หรือสะมาริตันโตราห์แทน[44]

ต้นกำเนิด

ด้วยการกำหนดเนื้อหาในฮีบรูไบเบิลให้เป็น นักบุญที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของหนังสือที่มีอยู่ และเวอร์ชันของข้อความในนั้น และการยอมรับว่าไม่สามารถเพิ่มข้อความใหม่ได้ จึงมีความจำเป็นในการผลิตเนื้อหาที่ จะแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างข้อความนั้นกับการตีความของแรบไบ โดยการรวบรวมและเรียบเรียงความคิดเหล่านี้ ความคิดเหล่านี้สามารถนำเสนอในลักษณะที่ช่วยหักล้างข้อกล่าวอ้างว่าเป็นเพียงการตีความของมนุษย์เท่านั้น ข้อโต้แย้งก็คือ โดยการนำเสนอคอลเลกชันต่างๆ ของสำนักความคิดต่างๆ ซึ่งแต่ละแห่งต้องอาศัยการศึกษาอย่างใกล้ชิดของ ข้อความ ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างกฎพระคัมภีร์ไบเบิลยุคแรกและการตีความของแรบบินิกในเวลาต่อมาสามารถคืนดีกันได้[43]

อัคกาดิช มิดราชิม

มิดราชิ มที่พยายามอธิบายส่วนที่ผิดกฎหมายของพระคัมภีร์ฮีบรูบางครั้งเรียกว่าaggadahหรือHaggadah [45]

การอภิปรายเกี่ยวกับอัคกาดิกในส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของพระคัมภีร์มีลักษณะพิเศษคือมีอิสระในการแสดงออกมากกว่ามิดราชิมแบบฮาลาคิก (มิดราชิมในกฎหมายยิว) ผู้อธิบายอักกาดิกใช้เทคนิคต่างๆ มากมาย รวมทั้งคำพูดของแรบบีผู้มีชื่อเสียงด้วย คำอธิบายที่น่ารังเกียจเหล่านี้อาจเป็นการสงสัย ทางปรัชญาหรือลึกลับเกี่ยวกับเทวดา ปีศาจ สวรรค์ นรก พระเมสสิยาห์ ซาตานงานเลี้ยงและการอดอาหารคำอุปมาตำนานการล้อเลียนการทำร้ายผู้ที่นับถือรูปเคารพฯลฯ

มิราชิมเหล่านี้บางส่วนนำมาซึ่งคำสอนอันลึกลับ การนำเสนอในลักษณะที่ midrash เป็นบทเรียนง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด และเป็นการพาดพิงหรืออุปมาโดยตรงถึงคำสอนลึกลับสำหรับผู้ได้รับการศึกษาในด้านนี้

AcharonimRishonimGeonimSavoraimAmoraimTannaimZugot

การรวบรวมคลาสสิก

แทนไนติค

 • ตัวอักษรของรับบีอากิวา หนังสือเล่มนี้เป็นจุดกึ่งกลางของชื่อตัวอักษรของอักษรฮีบรู
 • เมขิลตา . Mekhilta ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพระธรรมอพยพ เป็น หลัก คอลเลกชัน midrash นี้มีสองเวอร์ชัน คนหนึ่งคือเมคิลตาจากรับบี อิชมาเอลอีกคนคือเมคิลตาจากรับบีชิมอน เบน โยชัย แบบแรกยังคงมีการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่แบบหลังถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวยิวในยุคกลางจำนวนมาก แม้ว่าข้อความหลัง (แถบ Yohai) ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในรูปแบบต้นฉบับตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถึง 16 แต่ก็สูญหายไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติทั้งหมด จนกระทั่งมีการค้นพบและพิมพ์อีกครั้งในศตวรรษที่ 19
  • เมคิลตาแห่งรับบี อิชมาเอล นี่เป็นคำอธิบายแบบฮาลาคิกเกี่ยวกับการอพยพ โดยเน้นไปที่หมวดกฎหมาย ตั้งแต่อพยพ 12 ถึง 35 ซึ่งได้มาจากฮาลาคาจากข้อพระคัมภีร์ คอลเลคชันกลางรัชนี้ได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปแบบสุดท้ายประมาณศตวรรษที่ 3 หรือ 4 เนื้อหาระบุว่าแหล่งที่มามาจากมิดราชิมที่เก่าแก่ที่สุด ย้อนกลับไปในสมัยของรับบีอากิวา รอยกลางของการอพยพที่ชาวอาโมไรรู้จักนั้นไม่เหมือนกับเมคิลตาของเราในปัจจุบัน เวอร์ชันของพวกเขาเป็นเพียงแก่นของสิ่งที่ต่อมาได้เติบโตเป็นรูปแบบปัจจุบัน
  • เมขิลตาแห่งรับบีชิมอน จากเนื้อหาหลักเดียวกันกับ Mekhilta de Rabbi Ishmael เป็นไปตามเส้นทางที่สองของการวิจารณ์และการเรียบเรียง และในที่สุดก็กลายเป็นผลงานที่โดดเด่น Mekhilta of Rabbi Shimon เป็นแบบกึ่งกลางเชิงอรรถในอพยพ 3 ถึง 35 และมีอายุประมาณเกือบศตวรรษที่สี่
 • Seder Olam Rabbah (หรือเรียกง่ายๆว่า Seder Olam ) ตามเนื้อผ้ามีสาเหตุมาจาก Tanna Jose ben Halafta งานนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่การสร้างจักรวาลจนถึงการก่อสร้างพระวิหารที่สองในกรุงเยรูซาเล็ม
 • Sifraเกี่ยวกับเลวีนิติ งาน Sifra เป็นไปตามประเพณีของรับบีอากิวา พร้อมด้วยส่วนเพิ่มเติมจากโรงเรียนรับบีอิชมาเอล การอ้างอิงใน Talmudถึง Sifra มีความคลุมเครือ ไม่แน่ใจว่าข้อความที่กล่าวถึงใน Talmud เป็นของ Sifra เวอร์ชันก่อนหน้าของเราหรือเป็นของแหล่งที่มาที่ Sifra ดึงมาด้วย การอ้างอิงถึง Sifra ตั้งแต่สมัยของแรบไบยุคกลางตอนต้น (และหลังจากนั้น) เป็นข้อความที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แก่นของข้อความนี้พัฒนาขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 3 เพื่อเป็นการวิจารณ์และวิจารณ์มิชนาห์ แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมและแก้ไขในเวลาต่อมาก็ตาม
 • Sifreเกี่ยวกับตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติกลับไปที่โรงเรียนของแรบไบสองคนเดียวกันเป็นหลัก งานนี้เป็นงานชิ้นกลางแบบฮาลาคิกเป็นหลัก แต่ยังรวมงานงาน Haggadic ยาวไว้ในส่วนที่ 78–106 การอ้างอิงใน Talmud และในวรรณกรรม Geonic ในเวลาต่อมา ระบุว่าแก่นแท้ของ Sifre อยู่ที่ Book of Numbers , Exodus และ Deuteronomy อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดข้อความไม่สมบูรณ์ และในยุคกลาง มีเพียงคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติเท่านั้นที่ยังคงอยู่ วัสดุหลักได้รับการแก้ไขประมาณกลางศตวรรษที่ 3
 • ซิฟรี ซุตตา ("ซิเฟร ตัวเล็ก ") งานนี้เป็นบทวิจารณ์ฮาลาคิกในหนังสือ Numbers ข้อความของข้อความกลางนี้ถูกเก็บรักษาไว้เพียงบางส่วนในงานยุคกลาง ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ถูกค้นพบโดยโซโลมอน เชคเตอร์ในงานวิจัยของเขาในไคโรเจนิซาอันดูเหมือนว่าจะเก่าแก่กว่ารอยกลางอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่มาจากต้นศตวรรษที่ 3

หลังทัลมูดิก

 • Midrash Qoheletบนปัญญาจารย์ (อาจจะก่อนกลางศตวรรษที่ 9)
 • Midrash Estherบนเอสเธอร์ (คริสตศักราช 940)
 • Pesikta การรวบรวมบทเทศนาเกี่ยวกับบทเรียน Pentateuchal และบท ทำนายพิเศษ (ต้นศตวรรษที่ 8) ในสองเวอร์ชัน:
 • Pirqe Rabbi Eliezer (ไม่ใช่ก่อนศตวรรษที่ 8) คำบรรยายกลางๆ ของเหตุการณ์สำคัญกว่าของ Pentateuch
 • Tanchumaหรือ Yelammedenu (ศตวรรษที่ 9) บน Pentateuch ทั้งหมด; บทเทศน์มักประกอบด้วยบทนำแบบฮาลาคิก ตามด้วยบทกวีหลายบท การอธิบายโองการตอนต้น และบทสรุปของพระเมสสิยาห์ จริงๆ แล้วมีคอลเลกชัน Midrash Tanhuma ที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Midrash Tanhuma Ha Nidpasซึ่งเป็นข้อความที่ตีพิมพ์อย่างแท้จริง บางครั้งเรียกว่า Midrash Tanhuma Yelamdenu อีกฉบับมีพื้นฐานมาจากต้นฉบับที่ตีพิมพ์โดย Solomon Buberและมักรู้จักกันในชื่อ Midrash Tanhuma Buberซึ่งสร้างความสับสนให้กับนักเรียนหลายคน ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า Midrash Tanhuma Yelamdenuแม้ว่าอันแรกจะเป็นอันที่แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน แต่เมื่อผู้เขียนในยุคกลางอ้างถึง Midrash Tanchuma พวกเขามักจะหมายถึงอันที่สอง
 • Midrash Shmuelในหนังสือสองเล่มแรกของ Kings (I, II Samuel)
 • Midrash Tehillimบนบทสดุดี
 • Midrash Mishléความเห็นเกี่ยวกับหนังสือสุภาษิต
 • ยัลกุต ชิโมนี . ชุดของ midrash ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูทั้งหมด ( Tanakh ) ที่มีทั้ง midrash แบบฮาลาคิกและ aggadic เรียบเรียงโดย Shimon ha-Darshan ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และรวบรวมจากผลงานระดับกลางอื่นๆ อีกกว่า 50 ชิ้น
 • Midrash HaGadol (ในภาษาอังกฤษ : the great midrash) (ในภาษาฮีบรู : מדרש הגדול) เขียนโดย Rabbi David Adaniแห่งเยเมน (ศตวรรษที่ 14) เป็นการรวบรวม Aggadic Midrashim บน Pentateuch ที่นำมาจาก Talmuds ทั้งสองและ Midrashim ก่อนหน้าของชาวเยเมน
 • ทันนา เดวี เอลิยาฮู . งานนี้เน้นถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพระบัญญัติ ความสำคัญของการรู้จักโตราห์ การอธิษฐาน การกลับใจ และคุณค่าทางจริยธรรมและศาสนาที่เรียนรู้ผ่านพระคัมภีร์ ประกอบด้วยสองส่วน Seder Eliyahu Rabbah และ Seder Eliyahu Zuta ไม่ใช่การรวบรวม แต่เป็นงานที่มีผู้เขียนเพียงคนเดียว
 • มิดราช ทัดเช (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบาไรตา เดอ-รับบี ปิเนฮาส เบน ยาอีร์ ):

มิดราช รับบาห์

 • Midrash Rabba - มีการศึกษาอย่างกว้างขวางคือ Rabboth (ข้อคิดเห็นที่ยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นชุดของ midrashim สิบเล่มในหนังสือต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ (กล่าวคือ หนังสือห้าเล่มของโตราห์และห้าเมกิลลอต ) แม้ว่าจะเรียกรวมกันว่า Midrash Rabbah แต่ก็ไม่ใช่งานที่เหนียวแน่น เขียนโดยนักเขียนหลายคนในสถานที่ต่าง ๆ ในยุคประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน เนื้อหาในอพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติส่วนใหญ่ประกอบด้วยบทเทศน์ในส่วนพระคัมภีร์สำหรับวันสะบาโตหรือเทศกาล ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ค่อนข้างเป็นเชิงอรรถกถา
  • ปฐมกาล รับบาข้อความนี้มาจากศตวรรษที่หก ในช่วงกลางของปฐมกาล ให้คำอธิบายคำและประโยค ตลอดจน การตีความและการอธิบาย แบบ Haggadicซึ่งหลายรายการเชื่อมโยงกับข้อความอย่างหลวมๆ เท่านั้น มักปะปนกับสุภาษิตและอุปมา ผู้เรียบเรียงได้ดึงข้อมูลจากแรบบินิกรุ่นก่อนๆ รวมทั้งมิชนาห์, โทเซฟตา, มิราชิมแห่งฮาลาคิก และทาร์กัมส์ เห็นได้ชัดว่าเป็นการดึงเอา Talmud Yerushalmi เวอร์ชันหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงแต่ก็ไม่เหมือนกันกับข้อความที่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่ห้า
  • อพยพรับบาห์ (ศตวรรษที่สิบหรือสิบเอ็ดและสิบสอง)
  • เลวีนิติ รับบาห์ (กลางศตวรรษที่ 7)
  • ตัวเลขรับบาห์ (ศตวรรษที่สิบสอง)
  • เฉลยธรรมบัญญัติรับบาห์ (ศตวรรษที่สิบ)
  • ชีร์ ฮาชิริม รับบาห์ ( บทเพลง ) (น่าจะก่อนกลางศตวรรษที่ 9)
  • รูธ รับบาห์ (น่าจะก่อนกลางศตวรรษที่ 9)
  • เพลงคร่ำครวญรับบาห์ (ศตวรรษที่เจ็ด) เพลงคร่ำครวญ Rabbahได้รับการถ่ายทอดในสองเวอร์ชัน ฉบับหนึ่งแสดงโดยฉบับพิมพ์ครั้งแรก (ที่ Pesaro ในปี 1519); อีกฉบับคือ ฉบับ Salomon Buberซึ่งอิงจากต้นฉบับ JI4 จาก Biblioteca Casanatense ในกรุงโรม เวอร์ชันหลังนี้ (ของ Buber) อ้างโดยShulkhan Arukhเช่นเดียวกับหน่วยงานชาวยิวในยุคกลาง มันอาจจะได้รับการแก้ไขในช่วงศตวรรษที่ห้า
  • ปัญญาจารย์รับบาห์
  • เอสเธอร์ รับบาห์

ชนชั้นกลางชาวยิวร่วมสมัย

วรรณกรรมและงานศิลปะมากมายได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 และ 21 โดยผู้คนที่ปรารถนาจะสร้าง "รอยกลางร่วมสมัย" แบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ บทกวี ร้อยแก้ว บรรณานุกรม (การแสดงจากเรื่องราวในพระคัมภีร์) ภาพจิตรกรรมฝาผนัง หน้ากาก และดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย สถาบัน Midrash ร่วมสมัย[46]ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตีความข้อความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ใหม่ สถาบันแห่งนี้เป็นเจ้าภาพการเรียนแบบเร่งรัดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ระหว่างปี 1995 ถึง 2004 และตีพิมพ์Living Text: The Journal of Contemporary Midrash จำนวน 8 ฉบับ ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2000

มุมมองร่วมสมัย

จากข้อมูลของ Carol Bakhos การศึกษาล่าสุดที่ใช้เครื่องมือที่มีความสำคัญทางวรรณกรรมเพื่อมุ่งความสนใจไปที่แง่มุมทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมของ midrash ได้นำไปสู่การค้นพบความสำคัญของตำราเหล่านี้อีกครั้งในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมแรบบินิกที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นขึ้นมา Midrash ถูกมองว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวรรณกรรมและวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอบสนองต่อวิธีการวิเคราะห์ทางวรรณกรรม[47]

Frank Kermodeได้เขียนไว้ว่า midrash เป็นวิธีเชิงจินตนาการในการ "ปรับปรุง ปรับปรุง เสริม อธิบาย และให้เหตุผลแก่ข้อความศักดิ์สิทธิ์" เนื่องจาก Tanakh ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้หรือน่ารังเกียจ Midrash จึงสามารถใช้เป็นวิธีการเขียนใหม่ในลักษณะที่ทำให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในมาตรฐานทางจริยธรรมในภายหลัง และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความน่าเชื่อถือในภายหลังมากขึ้น[48]

James L. KugelในThe Bible as It Was (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997) สำรวจข้อความของชาวยิวและคริสเตียนในยุคแรกๆ จำนวนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็น ขยาย หรือตีความข้อความจากหนังสือห้าเล่มแรกของ Tanakh ระหว่างศตวรรษที่สามก่อนคริสตศักราชถึงศตวรรษที่สองสากลศักราช

Kugel ติดตามว่าทำไมและทำไมนักแปลพระคัมภีร์จึงสร้างความหมายใหม่โดยใช้คำอธิบายเกี่ยวกับความคลุมเครือ รายละเอียดทางวากยสัมพันธ์ คำศัพท์ที่ผิดปกติหรือน่าอึดอัด การกล่าวซ้ำๆ ฯลฯ ในข้อความ เป็นตัวอย่าง Kugel ตรวจสอบวิธีต่างๆ ในการตีความเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ว่าคำสั่งของพระเจ้าไม่พบในสวรรค์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12) บารุค 3:29-4:1 ระบุว่านี่หมายความว่าภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่ในที่อื่นนอกจากในโตราห์ Targum Neophyti (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12) และข. บาบาเมตเซีย 59b อ้างว่าข้อความนี้หมายความว่าโตราห์ไม่ได้ถูกซ่อนอีกต่อไป แต่ได้มอบให้กับมนุษย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามมัน[49]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ ab "midrash" ถูกเก็บถาวรเมื่อ 2016-03-04 ที่Wayback Machine พจนานุกรมฉบับย่อของ Random House Webster
 2. "Jacob Neusner, Midrash คืออะไร (Wipf and Stock 2014), p. xi". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2023-06-27 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 3. [1] เก็บไว้เมื่อวันที่ 11-11-2562 ที่Wayback Machine Marcus Jastrow , พจนานุกรม Targumim, Talmud และ Midrashic Literature , หน้า 13 735
 4. กัฟนีย์, วิลดา (2017) Womanist Midrash : การแนะนำสตรีในโตราห์และบัลลังก์อีกครั้ง (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) ลุยวิลล์, เคนตักกี้. ไอเอสบีเอ็น 9780664239039- โอซีแอลซี  988864539.{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
 5. เลิฟเลซ, วาเนสซา (11-09-2018) "Womanist Midrash: การกลับมาสู่สตรีแห่งโตราห์และบัลลังก์อีกครั้ง เขียนโดย Wilda C. Gafney" ขอบเขตอันไกลโพ้นในเทววิทยาพระคัมภีร์ . 40 (2): 212–215. ดอย :10.1163/18712207-12341379. ISSN  0195-9085. S2CID  171667828.
 6. ( ปฐมกาลรับบาห์ 9:7 แปลจาก Soncino Publications)
 7. "สารานุกรมบริแทนนิกา: Midrash". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-09-17 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 8. "สารานุกรมชาวยิว (1906): "มิดราชิม, เล็กกว่า"". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 9. ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, Second Edition, Volume 14, pg 182, โมเช เดวิด เฮอร์
 10. "พจนานุกรมภาษาอังกฤษคอลลินส์". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 11. Chan Man Ki, "การศึกษาเปรียบเทียบข้อคิดเห็นของชาวยิวและวรรณกรรม Patristic ในหนังสือรูธ" (มหาวิทยาลัยพริทอเรีย 2010), p. 112 เก็บถาวรเมื่อ 01-08-2018 ที่Wayback Machineโดยอ้างถึง Gary G. Porton, "Rabbinic Midrash" ใน Jacob Neusner, Judaism in Late Antiquity Vol. 1, น. 217; และ Jacob Neusner, คำถามและคำตอบ: รากฐานทางปัญญาของศาสนายิว (Hendrickson 2005), p. 41
 12. "พจนานุกรมภาษาฮีบรูในพันธสัญญาเดิม: Darash". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 13. Brown–Driver–Briggs : 1875. darash Archived 2018-08-01 ที่Wayback Machine
 14. ↑ ab The Oxford Dictionary of the Jewish Religion (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 2011): "วรรณกรรม Midrash และ midrashic"
 15. Lieve M. Teugels, Bible and Midrash: The Story of "The Wooing of Rebekah" (ปฐมกาล 24) (Peeters 2004), p. 162
 16. Paul D. Mandel, The Origins of Midrash: From Teaching to Text (BRILL 2017), p. 16
 17. จาค็อบ นอยสเนอร์ Midrash คืออะไร? (Wipf และสต็อก 2014), หน้า. 9
 18. Lidija Novaković, "The Scriptures and Scriptural Interpretation" ใน Joel B. Green, Lee Martin McDonald (บรรณาธิการ), The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts (Baker Academic 2013)
 19. Martin McNamara, Targum และ New Testament: Collected Essays (Mohr Siebeck 2011), p. 417
 20. "Carol Bakhos, แนวโน้มปัจจุบันในการศึกษา Midrash (BRILL 2006), หน้า 163" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 21. "แอนดรูว์ ลินคอล์น, Hebrews: A Guide (Bloomsbury 2006), หน้า 71" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 22. "อดัม นาธาน ชลอม, Modern Midrash: Jewish Identity and Literary Creativity (มหาวิทยาลัยมิชิแกน 2548), หน้า 42 และ 83" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 23. ↑ ab "Lieve M. Teugels, Bible and Midrash: The Story of "The Wooing of Rebekah" (ปฐมกาล 24) (Peeters 2004), หน้า 168" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 24. "Jacob Neusner, Midrash as Literature: The Primacy of Discourse (Wipf and Stock 2003), p. 3". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 25. Gary G. Porton, "Defing Midrash" ใน Jacob Neusner (บรรณาธิการ), The Study of Ancient Judaism: Mishnah, Midrash, Siddur (KTAV 1981), หน้า 59−92
 26. "Matthias Henze, Biblical Interpretation at Qumran (Eerdmans 2005), หน้า 86" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 27. Hartmut Stegemann, The Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the Baptist และ Jesus (BRILL 1998)
 28. "Craig A. Evans, "Listening for Echoes of Interpreted Scripture" ใน Craig A. Evans, James A. Sanders (บรรณาธิการ), Paul and the Scriptures of Israel (Bloomsbury 2015), หน้า 50" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2024-02-29 . สืบค้นเมื่อ2023-03-15 .
 29. จอร์จ เวสลีย์ บูคานัน, The Gospel of Matthew (Wipf and Stock 2006), p. 644 (เล่ม 2)
 30. สแตนลีย์ อี. พอร์เตอร์, Dictionary of Biblical Criticism and Interpretation (Routledge 2007), p. 226
 31. ทิโมธี เอช. ลิม, "The Origins and Emergence of Midrash in Relation to the Hebrew Scriptures" ใน เจค็อบ นอยสเนอร์, อลัน เจ. เอเวอรี่-เพ็ก (บรรณาธิการ), The Midrash An Encyclopaedia of Biblical Interpretation in Formative Judaism (ไลเดน: BRILL 2004), หน้า 595-612
 32. David C. Jacobson, Modern Midrash: The Retelling of Traditional Jewish Narratives by Twentieth-Century Hebrew Writes (SUNY 2012)
 33. อดัม นาธาน ชลอม, Modern Midrash: อัตลักษณ์ของชาวยิวและความคิดสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม (มหาวิทยาลัยมิชิแกน 2548)
 34. เครก เอ. อีแวนส์, To See and Not Perceive: Isaiah 6.9-10 in Early Jewish and Christian Interpretation (Bloomsbury 1989), p. 14
 35. Jonathan S. Nkoma, Significance of the Dead Sea Scrolls and other Essays (African Books Collective 2013), p. 59
 36. "Encyclopaedia Britannica. บทความ "Talmud and Midrash", หัวข้อ "รูปแบบการตีความและความคิด"". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 37. อิสยาห์ 5:1–6
 38. Jacob Neusner, Midrash คืออะไร (Wipf และ Stock 2014), หน้า 1−2 และ 7−8
 39. "สารานุกรมชาวยิว (1905): "มิดราชิม, เล็กกว่า"" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 40. Bernard H. Mehlman, Seth M. Limmer, Medieval Midrash: The House for Inspired Innovation (BRILL 2016), p. 21
 41. "การเรียนรู้ชาวยิวของฉัน: Midrash คืออะไร?" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2018-08-01 . สืบค้นเมื่อ2018-07-31 .
 42. สารานุกรมจูไดกา, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, เล่มที่ 14, หน้า 193
 43. ↑ ab ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, เล่มที่ 14, หน้า 194
 44. สารานุกรมจูไดกา ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง เล่มที่ 14 หน้า 195
 45. สารานุกรมจูไดกา ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง เล่มที่ 14 หน้า 183
 46. "สถาบัน Midrash ร่วมสมัย". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-01-04 . สืบค้นเมื่อ2013-10-15 .
 47. เรื่องเล่า อรรถศาสตร์ และมิดรัช: เรื่องเล่าของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิมจากยุคโบราณตอนปลายจนถึงยุคปัจจุบัน , ed Constanza Cordoni, Gerhard Langer, V&R unipress GmbH, 2014, หน้า 71
 48. เคอร์โมด, แฟรงค์. "มิดรัช มิชแมช" รีวิวหนังสือนิวยอร์ก . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 .
 49. "บทวิจารณ์ของ JL Kugel, พระคัมภีร์เหมือนเดิม". www.jhsonline.org . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2017 .

ลิงค์ภายนอก

 • ส่วน Midrash ของ Chabad.org มีซีรีส์ห้าตอนเกี่ยวกับวิธีการอ่าน Midrash แบบคลาสสิก
 • ตำราศักดิ์สิทธิ์: ศาสนายิว: Tales and Maxims จาก Midrash สกัดและแปลโดย Samuel Rapaport, 1908
 • Midrash—ข้อมูลในหนังสือต้นฉบับทางประวัติศาสตร์โดย Mahlon H. Smith
 • ข้อความบนวิกิซอร์ซ:
ทรัพยากรข้อความฉบับเต็ม
 • ทันจูมา ( ฮีบรู )
 • คำแปลฉบับย่อของ Tanchuma เป็นภาษาอังกฤษ
 • ยัลกุต ชิโมนี (ฮีบรู)
 • การแปลภาษาอังกฤษและข้อความภาษาฮิบรู
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Midrash&oldid=1219291912"