ศูนย์การสนทนาและการแปลระหว่างวัฒนธรรม

ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Intercultural_Dialogue_and_Translation"