หมวดหมู่:สงครามในอิสราเอลโบราณ

สำหรับสงครามและการสู้รบที่บรรยายในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูซึ่งอาจมีหรือไม่มีทางประวัติศาสตร์ โปรดดูกิจกรรมทางทหารในพันธสัญญาเดิมและ หมวดหมู่ : การต่อสู้ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Wars_of_ancient_Israel&oldid=1209536513"