หมวดหมู่:สมาคมจดทะเบียนเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ญี่ปุ่น)

หมายเหตุ: หมวดหมู่นี้ครอบคลุมถึงองค์กรในญี่ปุ่นที่เรียกว่า "Public Interest Incorporated Association"  [ja] (公益社団法人, kōeki shadan hōjin )ภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น “สมาคมจดทะเบียนเพื่อประโยชน์สาธารณะ” คือ สมาคมจดทะเบียนทั่วไปที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 4 สมาคมจดทะเบียนทั่วไปและมูลนิธิจดทะเบียนทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ อาจได้รับอนุญาตจากหน่วยงานธุรการตามพระราชบัญญัติการอนุญาตสาธารณะ สมาคมรวมดอกเบี้ยและมูลนิธิรวมดอกเบี้ยสาธารณะ (พระราชบัญญัติฉบับที่ 49 พ.ศ. 2549 )
ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Public_Interest_Incorporated_Associations_(Japan)&oldid=961609211"