หมวดหมู่:ตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัด

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับตำแหน่งทางราชการที่มีอำนาจเหนือท้องถิ่นหรือภูมิภาค ซึ่งเรียกว่าหน่วยงานย่อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการเมืองของรัฐที่ใหญ่กว่า เช่น จังหวัดหรือเทศบาล

สำหรับชีวประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดูที่หมวดหมู่:ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับอนุชาติ