ชาวอังกฤษโปรด

From Wikipedia, the free encyclopedia
1824 ภาพประกอบจากLipník nad Bečvou

พิธีเข้าสุหนัตของอังกฤษ ( ฮีบรู : בְּרִית מִילָה bərīṯ mīlā , ออกเสียง  [bʁit miˈla] ; การออกเสียง อาชเคนาซี : ฮีบรู[bʁis ˈmilə] , " covenant of circumcision " การออกเสียงภาษา ยิดดิช : bris การออกเสียงจานยี่ :  [bʀɪs] ) เป็นพิธีเข้าสุหนัตในศาสนายิว _ [1]ตามหนังสือปฐมกาลพระเจ้าทรงบัญชาพระสังฆราชตามพระคัมภีร์ อับราฮัมจะเข้าสุหนัตซึ่งเป็นการกระทำที่ลูกหลานชายของเขาจะปฏิบัติตามในวันที่แปดของชีวิต เป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับชาวยิว [1]วันนี้ โดยทั่วไปจะทำโดยโมเฮลในวันที่แปดหลังจากทารกเกิด และตามด้วยการรับประทานอาหารฉลองที่เรียกว่าเซอดัต มิทซ์วาห์ [2]

บริตมีลาห์ถือเป็นหนึ่งในบัญญัติที่สำคัญและสำคัญที่สุดในศาสนายูดาย และพิธี นี้มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและประวัติศาสตร์ของอารยธรรมยิว คัมภีร์ทัลมุดเมื่อพูดถึงความสำคัญของบริท มิลาห์ เปรียบเทียบว่ามีค่าเท่ากับ มิทซ์วอต (บัญญัติ) อื่น ๆ ทั้งหมดตามนัยของอัญมณีสำหรับ ริต ที่ 612 [3]ชาวยิวที่สมัครใจไม่ผ่านบริท มิลาห์โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์พิเศษ เชื่อกันว่า ต้องทนทุกข์ทรมานกับ Karethในเทววิทยาของชาวยิว: การดับสูญของจิตวิญญาณและการปฏิเสธส่วนแบ่งในโลกหน้า [4] [5] [6] [7]ศาสนายูดายไม่เห็นว่าการเข้าสุหนัตเป็นกฎศีลธรรมสากล แต่บัญญัติมีไว้สำหรับสาวกของศาสนายูดายและชาวยิวเท่านั้น คนต่างชาติที่ปฏิบัติตามกฎของ Noahideเชื่อว่ามีส่วนในโลกที่จะมาถึง [8]

ความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับอารยธรรมยุโรป (ทั้งคริสเตียนและนอกศาสนา ) เกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับบริท มิลาห์ [7]มีการรณรงค์หลายครั้งเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนาของชาวยิวเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมีคำสั่งห้ามและข้อจำกัดในภายหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นการพยายามใช้กำลังในการกลืนกิน การกลับใจใหม่ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในการปฏิวัติMaccabeanโดยอาณาจักรซีลูซิ[7] [9] [10]ตามที่นักประวัติศาสตร์Michael Livingston กล่าว"ในประวัติศาสตร์ของชาวยิว การห้ามเข้าสุหนัต (บริต มิลา) เป็นก้าวแรกสู่การประหัตประหารในรูปแบบที่รุนแรงและรุนแรงมากขึ้น" [10]ช่วงเวลาเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับการปราบปรามศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมของชาวยิว และต่อมา "การลงโทษด้วยน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมในการเข้าสุหนัต" [9]ชัยชนะของMaccabeeใน Maccabean Revolt - การยุติการห้ามเข้าสุหนัต - มีการเฉลิมฉลองในHanukkah [7] [11]

อัตราการเข้าสุหนัตนั้นเกือบจะเป็นสากลในหมู่ชาวยิว [12]

ต้นกำเนิด (ไม่ทราบถึง 515 ก่อนคริสตศักราช)

"การเข้าสุหนัตของไอแซค", Regensburg Pentateuch, c1300

ที่มาของการเข้าสุหนัตไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางศิลปะและวรรณกรรมจากอียิปต์โบราณบ่งชี้ว่ามีการฝึกฝนในตะวันออกใกล้โบราณตั้งแต่ราชวงศ์ที่หก เป็นอย่างน้อย (ประมาณ พ.ศ. 2345–ประมาณ พ.ศ. 2181 ก่อนคริสตศักราช) [13]ตามที่นักวิชาการบางคน ดูเหมือนว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพันธสัญญาระหว่างการเนรเทศชาวบาบิโลน [14] [15] [16]นักวิชาการที่วางตัวการมีอยู่ของแหล่ง J สมมุติ (น่าจะประกอบขึ้นในช่วงศตวรรษที่เจ็ดก่อนคริสตศักราช ) ของPentateuchในปฐมกาล 15 ​​ถือได้ว่าจะไม่กล่าวถึงพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเข้าสุหนัต เฉพาะในแหล่งที่มา P (น่าจะแต่งขึ้นในช่วงศตวรรษที่หกก่อนคริสตศักราช) ของปฐมกาลบทที่ 17เท่านั้นที่แนวคิดเรื่องการเข้าสุหนัตเชื่อมโยงกับพันธสัญญา [14] [15] [16] [17]

นักวิชาการบางคนแย้งว่ามันเกิดขึ้นเพื่อทดแทนการบูชายัญเด็ก [15] [17] [18] [19] [20]

การอ้างอิงในพระคัมภีร์

ตามพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูAdonaiสั่งให้อับราฮัมปรมาจารย์ในพระคัมภีร์ไบเบิล เข้าสุหนัต การกระทำที่จะปฏิบัติตามโดยลูกหลานของเขา :

นี่คือพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้าจะรักษาระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลัง คือผู้ชายทุกคนในพวกเจ้าจะต้องเข้าสุหนัต และเจ้าจะต้องเข้าสุหนัตโดยเอาหนังหุ้มปลายองคชาติของเจ้าเข้าสุหนัต และมันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาระหว่างฉันและคุณ และผู้ที่อายุแปดวันจะต้องเข้าสุหนัตในหมู่พวกเจ้า ผู้ชายทุกคนตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ทั้งคนที่เกิดในบ้านหรือซื้อด้วยเงินของคนต่างด้าวซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของเจ้า ผู้ที่เกิดในบ้านของเจ้าและผู้ที่เอาเงินของเจ้าซื้อมาจะต้องเข้าสุหนัต และพันธสัญญาของเราจะอยู่ในเนื้อหนังของเจ้าเป็นพันธสัญญานิรันดร์ และชายที่ไม่ได้เข้าสุหนัตที่ไม่ได้เข้าสุหนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาติ ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา

—  ปฐมกาล 17:10–14 [21]

เลวีนิติ 12:3 กล่าวว่า "และในวันที่แปดหนังหุ้มปลายลึงค์ของเขาจะต้องเข้าสุหนัต" [22]

ตามพระคัมภีร์ฮีบรู มันเป็น "การประณาม" สำหรับชาวอิสราเอลที่ไม่ได้เข้าสุหนัต [23]คำพหูพจน์arelim ("ไม่ได้เข้าสุหนัต") ถูกใช้ในเชิงดูถูกแสดงถึงชาวฟิลิสเตียและชาวอิสราเอลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล[24]และใช้ร่วมกับtameh (ไม่บริสุทธิ์) สำหรับคนนอกศาสนา [25]คำว่าarel ("ไม่เข้าสุหนัต" [เอกพจน์]) ยังใช้สำหรับ "ผ่านไม่ได้"; [26]นอกจากนี้ยังใช้กับผลของต้นไม้สามปีแรกซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม [27]

อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลที่เกิดในถิ่นทุรกันดารหลังการอพยพออกจากอียิปต์ไม่ได้เข้าสุหนัต โยชูวา 5:2–9 อธิบายว่า "ผู้คนทั้งหมดที่ออกมาจากอียิปต์ได้เข้าสุหนัต แต่คนที่ "เกิดในถิ่นทุรกันดาร" ไม่ได้เข้าสุหนัต ดังนั้น ก่อนการฉลองเทศกาลปัสกา โยชูวา จึงให้พวกเขาเข้าสุหนัตที่กิลกาลโดยเฉพาะก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในคานาอัน อับราฮัมก็เข้าสุหนัตเช่นกันเมื่อเขาย้ายเข้าไปอยู่ในคานาอัน

ประเพณีการเผยพระวจนะเน้นว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้ผู้คนเป็นคนดีและเคร่งศาสนา และผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวจะถูกตัดสินตามพฤติกรรมทางจริยธรรมของพวกเขา ดูกฎหมายของโนอาไฮด์ ดังนั้น เยเรมีย์ 9:25–26 กล่าวว่าผู้ที่เข้าสุหนัตและไม่ได้เข้าสุหนัตจะได้รับการลงโทษเหมือนกันโดยพระเจ้า เพราะ "ประชาชาติทั้งปวงไม่ได้เข้าสุหนัต และวงศ์วานอิสราเอลทั้งหมดก็มิได้เข้าสุหนัตในใจ"

บทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามโดยเจตนาคือkareth (ทำให้ตนเองถูกกำจัด) ดังที่กล่าวไว้ในปฐมกาล 17:1-14 [28] [29] การเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์จำเป็นต้องเข้าสุหนัต มิฉะนั้น เราจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีปัสกา ได้ [30] ทุกวันนี้ เช่นเดียวกับในสมัย ของอับราฮัม จำเป็นต้องมีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในศาสนายิวออร์โธดอกซ์อนุรักษ์นิยมและปฏิรูปศาสนายูดาย [31]

ดังที่พบในปฐมกาล 17:1–14 บริตมิลลาห์ถือว่ามีความสำคัญมาก หากวันที่แปดตรงกับวันสะบาโตการกระทำที่ปกติจะถูกห้ามเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของวันจะได้รับอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เข้าสุหนัต [32]มุดเมื่อกล่าวถึงความสำคัญของ Milah เปรียบเทียบกับ mitzvot (บัญญัติ) อื่น ๆ ทั้งหมดตาม gematria สำหรับ brit ของ 612 [3]

พันธสัญญาในสมัยโบราณบางครั้งถูกปิดผนึกโดยการตัดสัตว์ โดยมีนัยว่าฝ่ายที่ละเมิดพันธสัญญาจะประสบชะตากรรมเดียวกัน ในภาษาฮีบรู คำกริยาที่แปลว่า "การผนึกพันธสัญญา" แปลตามตัวอักษรว่า "ตัด" นักวิชาการชาวยิวสันนิษฐานว่าการถอดหนังหุ้มปลายลึงค์ออกเป็นสัญลักษณ์ของการปิดผนึกพันธสัญญา [33]

พระราชพิธี

การขลิบของชาวยิวในเวนิสราวปี 1780 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ยิว

โมฮาลิม

Mohalimเป็นชาวยิวที่ได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติของbrit milahหรือ "พันธสัญญาแห่งการเข้าสุหนัต" ตามกฎหมายดั้งเดิมของชาวยิว หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญชายชาวยิวที่โตแล้วฟรี ใครก็ตามที่มีทักษะที่จำเป็นก็ได้รับอนุญาตให้ทำการขลิบได้ หากพวกเขาเป็นชาวยิว [34] [35]ถึงกระนั้น กระแสส่วนใหญ่ของศาสนายูดายที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์อนุญาตให้ผู้หญิงเป็นmohalot ( ฮีบรู : מוֹהֲלוֹת , พหูพจน์ของמוֹהֶלֶת mohelet , ผู้หญิงของmohel ) โดยไม่มีข้อจำกัด ในปี พ.ศ. 2527 เดโบราห์ โคเฮนกลายเป็นนักปฏิรูปคนแรกที่ได้รับการรับรอง เธอได้รับการรับรองจากโครงการ Berit Mila ของ Reform Judaism [36]

ม้านั่งเข้าสุหนัต ศตวรรษที่ 18 พิพิธภัณฑ์ชาวยิวแห่งสวิตเซอร์แลนด์

เวลาและสถานที่

เก้าอี้ของเอลียาห์ใช้ใน พิธี บริทมิลลาห์พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ยิว

เป็นธรรมเนียมที่บริเตนจะจัดในธรรมศาลา แต่ก็สามารถจัดที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสมได้เช่นกัน บริทจะดำเนินการในวันที่แปดนับจากทารกเกิด โดยคำนึงถึงว่าตามปฏิทินของชาวยิว วันเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินของวันก่อน หากทารกเกิดในวันอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จะมีพิธีบริกรรมในวันอาทิตย์ถัดไป อย่างไรก็ตาม หากทารกเกิดในคืนวันอาทิตย์หลังดวงอาทิตย์ตก บริติชจะเกิดในวันจันทร์ถัดไป บริทจะเกิดขึ้นในวันที่แปดหลังคลอดแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันถือบวชหรือวันหยุดก็ตาม ประเพณีบริทจะดำเนินการในตอนเช้า แต่อาจทำเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลากลางวัน [37]

การเลื่อนออกไปด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

ครอบครัวชุดเข้าสุหนัตและลำตัวแคลิฟอร์เนีย กล่องไม้สมัยศตวรรษที่ 18 หุ้มด้วยหนังวัวและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงิน: ถาดเงิน คลิปหนีบ ชี้ ขวดเงิน ภาชนะใส่เครื่องเทศ

ลมุดสั่งอย่างชัดเจนว่าเด็กผู้ชายจะต้องไม่เข้าสุหนัต ถ้าเขามีพี่น้องสองคนที่เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเข้าสุหนัต[38]และไมโมนิเดสกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่รวมพี่น้องร่วมบิดา อาจเป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย [38]

การศึกษาในอิสราเอลพบว่าอัตรา การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสูงหากปล่อยผ้าพันแผลไว้นานเกินไป [39]

หากเด็กเกิดก่อนกำหนดหรือมีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ บริทมิลลาห์จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าแพทย์และโมเฮลจะเห็นว่าเด็กแข็งแรงพอที่จะผ่าตัดเอาหนังหุ้มปลายองคชาตออกได้

การขลิบผู้ใหญ่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเข้าสุหนัตของชาวยิวที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้เข้าสุหนัตตั้งแต่ยังเป็นทารกกลายเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่เคยคิดไว้ [40]ในกรณีเช่นนี้ บริทมิลลาห์จะทำอย่างเร็วที่สุดที่สามารถจัดได้ การเข้าสุหนัตที่แท้จริงจะเป็นแบบส่วนตัว และองค์ประกอบอื่นๆ ของพิธี (เช่น อาหารฉลอง) อาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้าสุหนัต

การเข้าสุหนัตสำหรับคนตาย

ตามที่ Halacha ทารกที่เสียชีวิตก่อนที่จะมีเวลาเข้าสุหนัตจะต้องเข้าสุหนัตก่อนฝัง มีเหตุผลหลายประการสำหรับบัญญัตินี้ (41)บางคนเขียนว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัต

ยาชา

acharonimที่โดดเด่นที่สุดมีกฎว่าmitzvahของ brit milah อยู่ในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น และโดยทั่วไปไม่ควรใช้ยาชา ยาระงับประสาท หรือยาทา [42]อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะเลี้ยงทารกด้วยการหยดไวน์หรือน้ำหวานอื่นๆ เพื่อปลอบประโลมเขา [43] [44]

Eliezer Waldenberg , Yechiel Yaakov Weinberg , Shmuel Wosner , Moshe Feinsteinและคนอื่นๆ เห็นพ้องกันว่าเด็กไม่ควรถูกทำให้สงบ แม้ว่าอาจมีการใช้ครีมบรรเทาอาการปวดภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Shmuel Wosnerยืนยันว่าการกระทำนั้นควรจะเจ็บปวด ตามสดุดี 44:23 [42]

ในจดหมายถึงบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในThe New York Timesเมื่อวันที่ 3 มกราคม 1998 Rabbi Moshe David Tendlerไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นและเขียนว่า Rabbi Tendler แนะนำให้ใช้ครีมแก้ปวด [45] อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ลิโดเคน เนื่องจากลิโดเคนเชื่อมโยงกับอาการใกล้ตายในเด็กหลายครั้ง [46] [47]

ควาตเตอร์

ชื่อของkvater ( ภาษายิดดิช : קוואַטער ) ในหมู่ชาวยิวอาซเคนาซีมีไว้สำหรับผู้ที่อุ้มทารกจากแม่ไปหาพ่อ ผู้ซึ่งอุ้มเขาไปยังโมเฮเกียรติยศนี้มักมอบให้กับคู่สมรสที่ไม่มีบุตร เป็นบุญหรือsegula (วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ) ที่พวกเขาควรจะมีลูกเป็นของตนเอง ที่มาของคำคือ ภาษา เยอรมันสูงกลาง gevater/gevatere ("เจ้าพ่อ") [48]

Seudat Mitzah ที่อังกฤษ (1824 เช็กเกีย)

ซอดัต มิทซ์วาห์

หลังเสร็จพิธีจะมีการรับประทานอาหารเลี้ยงฉลอง ที่birkat hamazonมีการเพิ่มบรรทัดแนะนำเพิ่มเติมที่เรียกว่าNodeh Leshimcha บรรทัดเหล่านี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าและขออนุญาตจากพระเจ้าโทราห์โคฮานิม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเพื่อดำเนิน การตามพระคุณ เมื่อพรหลักทั้ง 4 ประการสิ้นสุดลงจะมีการสวดฮะราชะมาน เป็นพิเศษ พวกเขาขอพรต่างๆ จากพระเจ้า ซึ่งรวมถึง:

 1. พ่อแม่ของทารกเพื่อช่วยเลี้ยงดูเขาอย่างฉลาด
 2. sandek (เพื่อนของเด็ก);
 3. เด็กน้อยให้มีกำลังและเติบโตมาวางใจในพระเจ้าและรับรู้พระองค์ปีละสามครั้ง ;
 4. mohel สำหรับ การประกอบพิธีกรรมโดยไม่ลังเล;
 5. เพื่อส่งพระเมสสิยาห์ในศาสนายูดายอย่างรวดเร็วในบุญของมิทซ์วาห์ นี้ ;
 6. เพื่อส่ง ผู้เผยพระวจนะ เอลียาห์ ที่รู้จัก กันในนาม "โคเฮนผู้ชอบธรรม" เพื่อให้พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จด้วยการสถาปนาบัลลังก์ของกษัตริย์ดา วิดขึ้นใหม่

องค์ประกอบพิธีกรรม

เปิดโปงpriah

ทารกหลังจาก brit

ในระยะแรกเกิดเยื่อบุผิวชั้น ในของพรีพิเทเชียล ยังคงเชื่อมโยงกับผิวของลึงค์ [49] มิทซ์วาห์จะถูกประหารชีวิตก็ต่อเมื่อเยื่อบุผิวนี้ถูกเอาออก หรือลอกกลับอย่างถาวรเพื่อเปิดโปงลึงค์ [50] ในการขลิบทางการแพทย์โดยศัลยแพทย์ เยื่อบุผิวจะถูกเอาออกพร้อมกับหนังหุ้มปลายลึงค์[51]เพื่อป้องกันการเกาะติดขององคชาติหลังการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนของมัน [52] อย่างไรก็ตาม ในพิธีกรรมเข้าสุหนัตโดยโมเฮล เยื่อบุผิวมักจะลอกออกหลังจากที่หนังหุ้มปลายถูกตัดออกเท่านั้น ขั้นตอนนี้เรียกว่าพรีอาห์ ( ฮีบรู : פריעה) ซึ่งหมายถึง: 'เปิดโปง' เป้าหมายหลักของ "priah" (หรือที่เรียกว่า "bris periah") คือการเอาหนังหุ้มปลายชั้นในออกให้มากที่สุด และป้องกันการเคลื่อนไหวของหนังหุ้มปลายลึงค์ ซึ่งสร้างรูปลักษณ์และการทำงานของสิ่งที่เป็นที่รู้จัก เป็นการขลิบที่ "ต่ำและรัดกุม" [53]

ตามการตีความของ Rabbinic แหล่งที่มาของชาวยิวดั้งเดิม[54] 'Priah' ได้รับการดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสุหนัตของชาวยิวตั้งแต่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งอิสราเอล เป็น ครั้ง แรก [55]

พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของศาสนายิวระบุว่าชาวยิวขนมผสมน้ำยาจำนวนมากพยายามที่จะฟื้นฟูหนังหุ้มปลายลึงค์ของพวกเขา และการกระทำที่คล้ายคลึงกันนั้นเกิดขึ้นระหว่างการประหัตประหารเฮเดรียนิก ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกคำสั่งห้ามไม่ให้เข้าสุหนัต ผู้เขียนพจนานุกรมตั้งสมมติฐานว่าวิธีการที่รุนแรงกว่าที่ใช้กันในปัจจุบันอาจเริ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูหนังหุ้มปลายองคชาตหลังการขลิบ ดังนั้นพวกแรบไบจึงเพิ่มข้อกำหนดในการตัดหนังหุ้มปลายลึงค์ใน periah [56]

ตามShaye JD Cohenโตราห์สั่งเฉพาะ milah [57] David Gollaherเขียนว่าพวกแรบไบเพิ่มขั้นตอนของ Priah เพื่อกีดกันผู้ชายจากการพยายามฟื้นฟูหนังหุ้มปลายองคชาติของพวกเขา: "เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้ว Priah ถือว่าจำเป็นต่อการเข้าสุหนัต ถ้า Mohel ไม่สามารถตัดเนื้อเยื่อออกได้เพียงพอ การผ่าตัดจะถือว่า ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาของพระเจ้า" และ "ขึ้นอยู่กับความเคร่งครัดของแรบไบแต่ละคน เด็กผู้ชาย (หรือผู้ชายที่คิดว่าถูกตัดขาดอย่างเพียงพอ) ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติม" [2]

การแกะสลักบริท (1657)

เมตซิซซาห์

หมายเหตุ: การสะกดแบบอื่น Metzizah [58]หรือ Metsitsah [59]ก็ใช้เพื่ออ้างถึงสิ่งนี้เช่นกัน

ใน Metzitzah ( ฮีบรู : מְצִיצָה ) ยามจะเลื่อนหนังหุ้มปลายองคชาติให้ใกล้กับลึงค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ดึงส่วนแรกออกได้มากที่สุดโดยไม่มีการบาดเจ็บใดๆ ต่อส่วนหลัง มีดผ่าตัดใช้เพื่อแยกหนังหุ้มปลายลึงค์ ท่อใช้สำหรับmetzitzah นอกเหนือจากmilah (การตัดครั้งแรกที่ตัด akroposthion) และp'riahและการเข้าสุหนัตที่ตามมาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ลมุด ( Mishnah Shabbat 19:2) กล่าวถึงขั้นตอนที่สามmetzitzahซึ่งแปลว่าการดูด เช่น ขั้นตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีเข้าสุหนัต ลมุดเขียนว่า " Mohel(ผู้เข้าสุหนัต) ที่ไม่ดูดทำให้เกิดอันตรายและควรถูกไล่ออกจากการปฏิบัติ" [60] [61] Rashiในทางเดินลมูดิกนั้นอธิบายว่าขั้นตอนนี้เพื่อดึงเลือดออกจากบาดแผลลึกเพื่อป้องกันอันตรายต่อ ทารก[62] มีเทคนิคการฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะสมัยใหม่อื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของbrit milahในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนกล่าวว่าบรรลุจุดประสงค์ของmetzitzahอย่างไรก็ตาม เนื่องจากmetzitzahเป็นหนึ่งในสี่ขั้นตอนที่จะทำให้ Mitzvah สำเร็จ ยังคงได้รับการฝึกฝนโดยชนกลุ่มน้อยของชาวยิวออร์โธดอกซ์และฮัสสิดิก[63]

Metzitzah B'Peh (การดูดปาก)

สิ่งนี้ได้รับการเรียกโดยย่อว่า MBP [64]

วิธีการโบราณในการแสดงmetzitzah b'peh ( ฮีบรู : מ ְ צ ִ י צ ָ ה ב ְ ּ פ ֶ ท่า )—หรือการดูดปาก[65] [66] - ได้กลายเป็นที่ถกเถียงกัน ขั้นตอนนี้ให้โมเฮลวางปากลงบนแผลที่อวัยวะเพศของทารกโดยตรงเพื่อดึงเลือดออกจากบาดแผล พิธีเข้าสุหนัตของชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ใช้ metzitzah b'peh, [67]แต่ชาวยิว Haredi บางคนยังคงใช้มันต่อไป [68] [69] [58]มีการบันทึกไว้ว่าการปฏิบัติมีความเสี่ยงร้ายแรงที่จะแพร่เชื้อเริมไปยังทารก [70] [71] [72] [73]ผู้เสนอยืนยันว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่เชื่อมโยงโรคเริมกับเมตซิตซา , [74]และความพยายามที่จะจำกัดการปฏิบัตินี้ที่ละเมิดเสรีภาพทางศาสนา [75] [76] [77]

การปฏิบัติดังกล่าวได้กลายเป็นข้อถกเถียงในจริยธรรมทางการแพทย์ทั้งทางโลกและของชาวยิว พิธีกรรมของเมตซิตซาห์พบได้ในมิชนาห์แชบแบท 19:2 ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในสี่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับพิธีเข้าสุหนัต รับบีโมเสส โซเฟอร์หรือที่รู้จักในชื่อชาตัม โซเฟอร์ (ค.ศ. 1762–1839) สังเกตว่าคัมภีร์ทัลมุดระบุว่าเหตุผลสำหรับพิธีกรรมส่วนนี้ถูกสุขอนามัย กล่าวคือ เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็ก Chatam Sofer ออกคำสั่งผ่อนผัน ( Heter ) ที่บางคนคิดว่ามีเงื่อนไข ให้ทำการเมตซิตซาห์ด้วยฟองน้ำเพื่อใช้แทนการดูดปาก ในจดหมายถึงลูกศิษย์ของเขา รับบีLazar Horowitzของเวียนนา. จดหมายฉบับนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในหนังสือตอบกลับของ Rabbi Sofer แต่ตีพิมพ์ในวารสารฆราวาสKochvei Yitzchok [78] [79]พร้อมกับจดหมายจาก ดร. เวอร์ไทเมอร์ หัวหน้าแพทย์ของโรงพยาบาลเวียนนา มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ mohel (ซึ่งถูกสงสัยว่าแพร่เชื้อเริมผ่าน metzizah ไปยังทารก) ถูกตรวจสอบหลายครั้งและไม่พบว่ามีสัญญาณของโรค และมีการร้องขอให้แบนเนื่องจาก "ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อในอนาคต" [80] Moshe Schick (1807–1879) ลูกศิษย์ของ Moses Sofer กล่าวในหนังสือ Responsa ของเขาว่าShe'eilos u'teshuvos Maharam Schick(Orach Chaim 152,) ว่า Moses Sofer ให้คำวินิจฉัยในกรณีเฉพาะนั้นเพียงเพราะ Mohel ปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งและมีสายสัมพันธ์ทางโลกที่ขัดขวางไม่ให้เขาถอนตัวเพื่อเข้าข้าง Mohel อื่น และ Heter ไม่อาจนำไปใช้ที่อื่นได้ นอกจากนี้เขายังระบุ ( Yoreh Deah 244) ว่าการปฏิบัตินี้อาจเป็นประเพณีของชาวซีนาย เช่นHalacha l'Moshe m'Sinai แหล่งข้อมูลอื่นขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างนี้ โดยสำเนาคำตอบของ Moses Sofer ไม่ได้กล่าวถึงคดีทางกฎหมายหรือคำวินิจฉัยของเขาที่ใช้ในสถานการณ์เดียวเท่านั้น แต่การตอบสนองนั้นค่อนข้างชัดเจนว่า "เมตซิซาห์" เป็นมาตรการด้านสุขภาพและไม่ควรใช้ในที่ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของทารก [81]

Chaim Hezekiah Mediniหลังจากติดต่อกับปราชญ์ชาวยิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ได้สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นHalacha l'Moshe m'Sinaiและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้น Moses Sofer ให้คำวินิจฉัยข้างต้น [82]เขาเล่าเรื่องว่านักเรียนของ Moses Sofer, Lazar Horowitz , หัวหน้าแรบไบแห่งเวียนนาในขณะนั้นและผู้เขียนหนังสือตอบกลับYad Elazerต้องการคำตัดสินเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลที่จะห้ามการเข้าสุหนัตโดยสิ้นเชิงหากรวมmetztitzah b' เพ ดังนั้นเขาจึงขอให้ Sofer อนุญาตให้เขาทำบริตมิลาห์โดยไม่มีเมตซิซซาห์ b'pehเมื่อเขายื่นแก้ต่างในศาลฆราวาส คำให้การของเขาถูกบันทึกไว้อย่างผิดพลาด หมายความว่า Sofer ระบุว่าเป็นคำวินิจฉัยทั่วไป [83] Rabbinical Council of America (RCA) ซึ่งอ้างว่าเป็นองค์กรอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดของแรบไบออร์โธดอกซ์ ตีพิมพ์บทความโดย mohel Dr Yehudi Pesach Shields ในนิตยสารTradition ฉบับฤดูร้อนปี 1972 โดยเรียกร้องให้ละทิ้ง Metzitzah b' เพ ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา RCA ได้ออกความเห็นที่สนับสนุนวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสระหว่างปากของโมเฮลกับอวัยวะเพศของทารก เช่น การใช้เข็มฉีดยาที่ปราศจากเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ [68]ตามที่หัวหน้า Rabbinate แห่งอิสราเอล[85]และEdah HaChareidis [86] metzitzah b'pehยังคงดำเนินการอยู่

การปฏิบัติของmetzitzah b'pehก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงในการแพร่เชื้อเริมจากโมฮีลิมไปยังทารกชาวอิสราเอล 8 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นสมองได้รับความเสียหาย [70] [87]เมื่อทารกในนครนิวยอร์กสามคนติดเชื้อเริมหลังจากmetzizah b'pehโดยmohel คนหนึ่ง และหนึ่งในนั้นเสียชีวิต ทางการนิวยอร์กออกคำสั่งห้ามไม่ให้mohelต้องใช้หลอดแก้วหรือปิเปตที่ปราศจากเชื้อ [58] [88]ทนายความของ Mohel แย้งว่ากรมอนามัยแห่งนิวยอร์กไม่ได้ให้หลักฐานทางการแพทย์ที่สรุปได้ซึ่งเชื่อมโยงลูกค้าของเขากับโรค [88] [89]ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 เมืองได้ถอนคำสั่งห้ามปรามและส่งเรื่องนี้ไปยังศาลแรบไบนิก [90]ดร. โทมัส ฟรีเดน กรรมาธิการสาธารณสุขแห่งนครนิวยอร์ก เขียนว่า "ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ที่สมเหตุสมผลว่า 'เมตซิตซาห์ b'peh' สามารถและทำให้เกิดการติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิดได้....กรมอนามัยแนะนำให้ทารกเข้าสุหนัต ไม่ได้รับเมตซิซซาห์ บีเปห์" [91]ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 กรมอนามัยแห่งรัฐนิวยอร์กได้ออกระเบียบปฏิบัติสำหรับประสิทธิภาพของเมตซิตซาห์ บีเปห์ [92]ดร. แอนโทเนีย ซี. โนเวลโลเธอกล่าวว่า กรรมาธิการสาธารณสุขแห่งรัฐนิวยอร์ก ร่วมกับคณะกรรมการแรบไบและแพทย์ "อนุญาตให้การปฏิบัติเมตซิซาห์ บีเปห์ดำเนินต่อไปโดยยังคงเป็นไปตามความรับผิดชอบของกรมอนามัยในการปกป้องสุขภาพของประชาชน" [93]ต่อมาในนครนิวยอร์กในปี 2555 ทารกอายุ 2 สัปดาห์เสียชีวิตด้วยโรคเริมเนื่องจากเมตซิตซาห์ บีเปห์ [94]

ในเอกสารทางการแพทย์ 3 ฉบับที่จัดทำขึ้นในอิสราเอล แคนาดา และสหรัฐอเมริกา แนะนำว่าการดูดนมทางปากหลังการขลิบเป็นสาเหตุของเริมในทารกแรกเกิด 11 ราย [70] [95] [96]นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าก่อนปี 1997 รายงานโรคเริมในทารกแรกเกิดในอิสราเอลนั้นหายาก และอุบัติการณ์ในช่วงปลาย[ การสะกดคำ? ]มีความสัมพันธ์กับมารดาที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัส [70]รับบี ดร. มอร์เดชัย ฮัลเปรินเกี่ยวข้องกับ "สุขอนามัยที่ดีขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่" ซึ่งลดอัตราของมารดา Chareidi ชาวอิสราเอลที่เป็นพาหะของไวรัสลงถึง 60% เขาอธิบายว่า "การขาดแอนติบอดีในเลือดของมารดาหมายความว่าลูกชายแรกเกิดของพวกเขาไม่ได้รับแอนติบอดีดังกล่าวผ่านทางรก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก HSV-1" [97]

อุปสรรค

เนื่องจากความเสี่ยงของการติดเชื้อ เจ้าหน้าที่แรบไบนิกบางคนตัดสินว่าควรเปลี่ยนวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมของการสัมผัสโดยตรงโดยใช้ท่อที่ปราศจากเชื้อระหว่างแผลกับปากของโมเฮลดังนั้นจึงไม่มีการสัมผัสทางปากโดยตรง Rabbinical Council of America ซึ่งเป็นกลุ่มแรบ ไบออร์โธดอกซ์สมัยใหม่กลุ่มใหญ่ที่สุดรับรองวิธีนี้ [98] กระดาษของ RCA ระบุว่า: "แรบไบ Schachter ถึงกับรายงานว่า Rav Yosef Dov Soloveitchik รายงานว่า Rav Moshe Soloveitchik บิดาของเขาไม่อนุญาตให้โมเฮลแสดงเมตซิตซาเบอเปห์ด้วยการสัมผัสทางปากโดยตรง และ Rav Chaim Soloveitchik ปู่ของเขาก็สั่งสอน mohelim ใน Brisk จะไม่ทำ metzitza be'peh ด้วยการสัมผัสทางปากโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Rav Yosef Dov Soloveitchik โดยทั่วไปจะห้าม metzitza be'peh ด้วยการสัมผัสทางปากโดยตรง ที่ sefer Mitzvas Hametzitzah [99]โดย Rabbi Sinai Schiffer แห่ง Baden ประเทศเยอรมนี ระบุว่าเขามีจดหมายจากแรบไบรัสเซีย (ลิทัวเนีย) ที่สำคัญจำนวน 36 คนที่ห้าม Metzitzah ด้วยฟองน้ำอย่างเด็ดขาดและกำหนดให้ทำด้วยปากเปล่า ในหมู่พวกเขาคือรับบี Chaim Halevi Soloveitchik แห่ง Brisk

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขนิวยอร์กมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการฝึกเมตซ์ติซาห์ บีเปห์ควรต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่เข้าร่วมพิธีกรรม [100]ก่อนการพิจารณาคดี พระหลายร้อยคน รวมทั้งแรบไบ David Neiderman ผู้อำนวยการบริหารของ United Jewish Organization of Williamsburg ได้ลงนามในคำประกาศว่าพวกเขาจะไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ metzitzah b'peh แม้ว่าความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจะกลายเป็นกฎหมาย [101]

ในคำร้องขอให้มีคำสั่งห้ามเบื้องต้นโดยมีเจตนาที่จะฟ้องร้อง ยื่นฟ้องต่อกรมอนามัยและสุขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Awi Federgruen , [102] [103] Brenda Breuer , [ 104 ] [ 105]และ Daniel S. Berman [106 ] [107]แย้งว่าการศึกษาที่แผนกผ่านข้อสรุปนั้นมีข้อบกพร่อง [108] [109] [110] [111]

ข้อบังคับ "ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว" ถูกท้าทายในศาล ในเดือนมกราคม 2013 ศาลแขวงสหรัฐตัดสินว่ากฎหมายไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ศาสนาโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด คำตัดสินถูกยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ [112]

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2014 ศาลอุทธรณ์รอบสองได้กลับคำตัดสินของศาลล่าง และตัดสินว่าระเบียบดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบภายใต้การพิจารณาอย่างเข้มงวดเพื่อพิจารณาว่าละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาของชาวยิวออร์โธดอกซ์หรือไม่ [113]

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2015 หลังจากทำข้อตกลงกับชุมชนแล้ว คณะกรรมการสุขภาพแห่งนครนิวยอร์กได้ลงมติให้ยกเลิกระเบียบการยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว [114]

ฮาตาฟัต เขื่อนบริท

Milah บริทเป็นมากกว่าการเข้าสุหนัต เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดาย ซึ่งแตกต่างจากข้อกำหนดที่ไม่ใช่พิธีกรรมในศาสนาอิสลาม การแตกแขนงประการหนึ่งคือการที่ brit ไม่ถือว่าสมบูรณ์เว้นแต่จะมีการดึงเลือดสักหยด วิธีการเข้าสุหนัต ทางการแพทย์มาตรฐาน ผ่านการรัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของhalakhahสำหรับ brit milah เนื่องจากทำด้วยการห้ามเลือดกล่าวคือ หยุดการไหลเวียนของเลือด นอกจากนี้ การเข้าสุหนัตเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีพิธีบริติช มิลาห์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมิทซ์วาห์ ดังนั้น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวที่เข้าสุหนัตนอกกลุ่มบริตมิลลาห์ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เข้าสุหนัตแล้ว หรือผู้ที่ไม่นับถือศาสนา(เกิดโดยไม่มีหนังหุ้มปลาย) แต่ละบุคคล mohel ดึงเลือดที่เป็นสัญลักษณ์ ( ฮีบรู : הטפת דם , hatafat-dam ) จากองคชาต ณ จุดที่หนังหุ้มปลายจะถูกติดหรือติดอยู่ [115]

มิลาห์ เลเชม กีอูร์

ชุดของ brit milah พิพิธภัณฑ์เมืองGöttingen

milah l'shem giurคือ "การเข้าสุหนัตเพื่อจุดประสงค์ในการกลับใจใหม่" ในศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ ขั้นตอนนี้มักจะทำโดยพ่อแม่บุญธรรมสำหรับเด็กชายบุญธรรมที่กำลังถูกดัดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือโดยครอบครัวที่มีเด็กเล็กที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสด้วยกัน นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเข้าสุหนัตมาก่อน เช่น ผู้ที่เกิดในประเทศที่การเข้าสุหนัตตั้งแต่แรกเกิดไม่ใช่เรื่องปกติ การกลับใจใหม่ของผู้เยาว์นั้นใช้ได้ทั้งใน ศาสนา ยูดายออร์โธดอกซ์และจารีตจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะ (13 สำหรับเด็กผู้ชาย 12 สำหรับเด็กผู้หญิง) ในเวลานั้น เด็กมีทางเลือกในการละทิ้งการกลับใจใหม่และการนับถือศาสนายูดาย และการกลับใจใหม่จะถือเป็นโมฆะย้อนหลัง เขาต้องได้รับแจ้งถึงสิทธิ์ในการยกเลิกการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหากเขาประสงค์ ถ้าเขาไม่แถลง ก็เป็นที่ยอมรับว่าเด็กชายคนนั้นเป็นคนยิว โดยทั่วไปแรบไบ ออร์โธดอกซ์จะไม่เปลี่ยนเด็กที่ไม่ใช่ชาวยิวที่เลี้ยงดูโดยแม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาย [116]

กฎของการกลับใจใหม่และการเข้าสุหนัตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนศาสนาในศาสนายูดายออร์โธดอกซ์มีความซับซ้อนมากมาย และทางการแนะนำให้ปรึกษาแรบไบล่วงหน้า

ในจารีตยูดายกระบวนการ milah l'shem giur ยังดำเนินการกับเด็กผู้ชายที่แม่ไม่ได้กลับใจใหม่ แต่ด้วยความตั้งใจที่จะให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูแบบยิว การแปลงเด็กเป็นศาสนายูดายโดยไม่ต้องเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากแม่ได้รับอนุญาตจากการ ตีความ แบบอนุรักษ์นิยมของฮาลาคา รับบีหัวโบราณจะอนุญาตเฉพาะภายใต้เงื่อนไขว่าเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูในฐานะชาวยิวในครัวเรือนที่นับถือศาสนาเดียว หากมารดากลับใจใหม่และหากเด็กชายยังไม่ถึงวันเกิดปีที่ 3 เด็กอาจแช่อยู่ในมิคเวห์กับแม่ หลังจากที่แม่ได้แช่ตัวแล้ว จะกลายเป็นยิว หากแม่ไม่เปลี่ยนใจเลื่อมใส เด็กอาจถูกจุ่มลงในมิคเวห์หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เด็กเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาย สามารถทำได้ก่อนที่เด็กจะอายุหนึ่งขวบด้วยซ้ำ หากเด็กไม่ได้มีส่วนร่วมในมิคเวห์หรือเด็กนั้นแก่เกินไป เด็กอาจเลือกเองโดยสมัครใจที่จะเป็นชาวยิวเมื่ออายุ 13 ปีในฐานะบาร์มิทซ์วาห์และดำเนินการเปลี่ยนใจเลื่อมใสให้เสร็จสิ้น [117]

 • พิธี นี้เมื่อทำ l'shem giur ไม่จำเป็นต้องทำในวันใดวันหนึ่ง และไม่ได้แทนที่วันถือบวชและวันหยุดของชาวยิว [118] [119]
 • ในศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ มีการแบ่งแยกอำนาจว่าเด็กจะได้รับชื่อภาษาฮีบรูในพิธีบริทหรือเมื่อจุ่มลงในMikvah ตามZichron Brit LeRishonimการตั้งชื่อเกิดขึ้นที่ Brit ด้วยสูตรที่แตกต่างจาก Brit Milah มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติทั่วไปในหมู่ ชาว ยิวอาซเคนาซิคติดตามรับบีโมเช ไฟน์สไตน์โดยมีการตั้งชื่อที่การแช่ตัว

ในกรณีที่มีการทำหัตถการแต่ไม่ได้ตามด้วยการแช่ตัวหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของขั้นตอนการกลับใจใหม่ (เช่น ในศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมที่แม่ไม่ได้กลับใจใหม่) หากเด็กชายเลือกที่จะทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ที่บาร์มิทซ์วาห์ดำเนินการเมื่อเด็กชายยังเป็นทารก ยกเลิกข้อผูกมัดที่จะต้องรับบริทเต็มบริตหรือฮา ตาฟัตดัมบริท

การควบคุมเพศชาย

ความปรารถนาที่จะควบคุมเพศชายเป็นศูนย์กลางของมิลาห์ตลอดประวัติศาสตร์ นักศาสนศาสตร์นักปรัชญาและนักจริยศาสตร์ชาวยิวมักให้เหตุผลแก่การปฏิบัติโดยอ้างว่าพิธีกรรมลด ความสุข และความต้องการทางเพศของผู้ชายลง อย่าง มาก [120] [121] [122] [ 123] [124] [125]

นักรัฐศาสตร์Thomas Pangleสรุป: [120]

ดังที่ไมโมนิเดส - นักวิชาการด้านกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้มีอำนาจทางการแพทย์ที่โดดเด่นในศาสนายูดายดั้งเดิม - สอนว่าจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่สุดของการขลิบคือการทำให้ความสามารถและความสุขทางเพศของผู้ชายอ่อนแอลง ... ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของการตั้งค่า ก่อนที่ชายที่เป็นผู้ใหญ่คนใดจะแปลงการพิจารณาคดีให้ยอมจำนนต่อเครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความอับอายในหมู่คนส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ทั้งหมด รวมทั้งความเจ็บปวดอย่างน่ากลัว: "ตอนนี้ผู้ชายจะไม่ทำสิ่งนี้กับตัวเขาเองหรือกับลูกชายของเขาเว้นแต่จะ เป็นผลมาจากความเชื่อที่แท้จริง... ในที่สุด เครื่องหมายนี้และช่องว่างที่ตั้งไว้ ไม่เพียงแต่แยกแยะแต่รวมคนที่เลือกไว้ เป็นหนึ่งเดียว. ลักษณะเฉพาะของความเจ็บปวด ความอ่อนเปลี้ย และความอัปยศช่วยเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าการอุทิศตนแด่พระเจ้าเรียกร้องให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของความกระหายใคร่รู้และความสุขทางเพศอย่างไร้ความปรานี ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไมโมนิเดสตั้งข้อสังเกตในข้อความเดียวกันที่เพิ่งยกมา อับราฮัมผู้บริสุทธิ์เป็นคนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกร้องให้ทำพิธีเข้าสุหนัต แต่แน่นอนเราต้องเพิ่มเนื่องจากบัญญัติใช้กับอิชมาเอลเช่นเดียวกับอิสอัคการเข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายที่รวมผู้คนที่เป็นเอกเทศเหล่านั้นเข้าด้วยกัน สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม ผู้ซึ่งไม่เพียงระลึกถึงความบริสุทธิ์ทางเพศของเขาเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความกลัวของเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้มีส่วนในความกลัวนั้น และผู้ที่เข้าใจความกลัวและการเข้าสุหนัตในส่วนหนึ่งของการตอบสนองของพวกเขาในฐานะมนุษย์ ดังนั้นการสืบพันธุ์ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทางเพศ - สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า - ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นผู้สร้างอย่างที่สุด อยู่เหนือมนุษย์ การเจริญพันธุ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศของพวกมัน

นักปรัชญาชาวยิวPhilo Judaeus แย้งว่าMilahเป็นวิธี "ทำลายอวัยวะ" เพื่อกำจัด "ความสุขที่ไม่จำเป็นและมากเกินไป" [121] [122] [126]

ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ได้อ้างว่าการเข้าสุหนัตจำกัดความสุขทางเพศ ไมโมนิเดสเสนอว่าจุดประสงค์สำคัญสองประการของการเข้าสุหนัตคือเพื่อระงับความต้องการทางเพศและเพื่อเข้าร่วมในการยืนยันความศรัทธาและพันธสัญญาของอับราฮัม: [ 127] [128]

สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของพันธสัญญา

Rabbi Saadia Gaonถือว่าบางสิ่ง "สมบูรณ์" หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่จำเป็นเช่นกัน เขาถือว่าหนังหุ้มปลายลึงค์เป็นอวัยวะที่ไม่จำเป็นที่พระเจ้าสร้างขึ้นในตัวมนุษย์ ดังนั้นการตัดมันออก มนุษย์จึงเสร็จสมบูรณ์ [129]ผู้เขียนSefer ha-Chinuch [130]ให้เหตุผลสามประการสำหรับการเข้าสุหนัต:

 1. เพื่อสร้างรูปร่างของมนุษย์ให้สมบูรณ์โดยถอดสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นอวัยวะที่ซ้ำซ้อนออก
 2. เพื่อประทับตราผู้ที่ถูกเลือก เพื่อที่ร่างกายของพวกเขาจะแตกต่างไปตามจิตวิญญาณของพวกเขา อวัยวะที่ได้รับเลือกสำหรับเครื่องหมายคืออวัยวะที่รับผิดชอบในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
 3. ความสมบูรณ์ที่เกิดจากการเข้าสุหนัตไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ปล่อยให้ผู้ชาย นี่หมายความว่าเมื่อเขาทำให้รูปร่างกายสมบูรณ์ เขาจะทำให้รูปวิญญาณของเขาสมบูรณ์ได้ฉันนั้น

ดาเนียล โบ ยาริน ศาสตราจารย์ทัลมุดเสนอคำอธิบายสองประการสำหรับการเข้าสุหนัต หนึ่งคือมันเป็นการจารึกชื่อของพระเจ้าตามตัวอักษรในร่างของชาวยิวในรูปแบบของตัวอักษร " yud " (จาก "yesod") ประการที่สองคือการที่เลือดออกแสดงถึงสตรีของชายชาวยิว สำคัญในแง่ที่ว่าพันธสัญญาเป็นตัวแทนของการแต่งงานระหว่างชาวยิวกับพระเจ้า [131]

เหตุผลอื่นๆ

ในกฎหมายพิเศษ เล่ม 1นักปรัชญาชาวยิวฟิโลได้ให้เหตุผลอื่นเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสุหนัต [126]

เขาให้เหตุผลสี่ประการแก่ "คนที่มีวิญญาณและสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งรวมถึงแนวคิดที่ว่าการเข้าสุหนัต:

 1. ป้องกันโรค,
 2. รักษาความสะอาด "ในแบบที่เหมาะกับคนที่ถวายแด่พระเจ้า"
 3. ทำให้ส่วนที่เข้าสุหนัตขององคชาตมีลักษณะคล้ายหัวใจ ดังนั้นจึงแสดงถึงความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่าง "ลมหายใจที่อยู่ภายในหัวใจ [ที่] กำเนิดความคิด และอวัยวะกำเนิด [ที่] ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต" และ
 4. ส่งเสริมการมีบุตรโดยการขจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำอสุจิ
 5. "เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายที่รู้จักตัวเอง"

ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และคริสตจักรยุคแรก (4 คริสตศักราช – 150 ส.ศ.)

Philo Judaeus นักเขียนชาวยิวในศตวรรษที่ 1 ปกป้องการเข้าสุหนัตของชาวยิวด้วยเหตุผลหลายประการ เขาคิดว่าการเข้าสุหนัตควรทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ เนื่องจากไม่น่าจะทำด้วยเจตจำนงเสรี ของใครบางคน เขาอ้างว่าหนังหุ้มปลายป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิไปถึง ช่องคลอด ดังนั้นควรทำเพื่อเพิ่มประชากรของประเทศ นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการขลิบควรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความสุขทางเพศ [121] [122] [123] [124]

นอกจากนี้ยังมีความแตกแยกในศาสนายูดายฟาริซายระหว่าง ฮิล เลลผู้เฒ่าและชัมไมในประเด็นการเข้าสุหนัตของผู้เปลี่ยนศาสนา [132]

ตามข่าวประเสริฐของลูกาพระเยซูเข้าสุหนัตในวันที่ 8

เมื่อผ่านไปแปดวันก็ถึงเวลาเข้าสุหนัตของเด็ก และเรียกพระองค์ว่า เยซู ซึ่งเป็นชื่อที่ทูตสวรรค์ตั้งให้ตั้งแต่ก่อนทรงปฏิสนธิในครรภ์

—  ลูกา 2:21 [133]

ตามคำพูด 53 ของGospel of Thomas , [134] [135]

เหล่าสาวกทูลพระองค์ว่า "การเข้าสุหนัตมีประโยชน์หรือไม่" พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "ถ้ามีประโยชน์ พ่อของพวกเขาก็จะให้กำเนิดลูกที่แม่ของพวกเขาเข้าสุหนัตแล้ว ตรงกันข้าม การเข้าสุหนัตที่แท้จริงด้วยจิตวิญญาณกลับเป็นประโยชน์ทุกประการ"

หนังหุ้มปลายถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความงามความสุภาพและความเป็นชายทั่วโลกกรีก-โรมัน เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นออกกำลังกายเปลือยกายในโรงยิมและในโรงอาบน้ำโรมัน ผู้ชายชาวยิวหลายคนไม่ต้องการเห็นในที่สาธารณะโดยปราศจากหนังหุ้ม ปลายองคชาต ซึ่งมีการพูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจและการเมือง [136]การเปิดเผยอวัยวะในที่สาธารณะถูกมองว่าไม่เหมาะสม หยาบคาย และเป็นสัญญาณของ ความเร้าอารมณ์ และความปรารถนาทางเพศ [15] [137] [136]

วัฒนธรรมคลาสสิกขนมผสมน้ำยาและ โรมัน พบว่าการเข้าสุหนัตเป็นเรื่องป่าเถื่อน โหดร้าย และน่ารังเกียจอย่างยิ่ง [15] [137] [138] [139]เมื่อถึงช่วงMaccabeesชายชาวยิวจำนวนมากพยายามที่จะซ่อนการเข้าสุหนัตของพวกเขาผ่านกระบวนการของepispasmเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น แม้ว่านักเขียนทางศาสนาชาวยิวจะประณามการปฏิบัติเหล่านี้ว่าเป็นการยกเลิก พันธสัญญาของอับรา ฮัมใน1 MaccabeesและTalmud [15] [136]หลังจากที่ศาสนาคริสต์และวัดที่สองของศาสนายูดายแยกออกจากกันมิลาห์ได้รับการประกาศว่าไม่จำเป็นทางวิญญาณในฐานะเงื่อนไขของการให้เหตุผลโดยนักเขียนคริสเตียน เช่นอัครสาวกเปาโลและต่อมาในสภาแห่งเยรูซาเล็มในขณะที่สิ่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับชาวยิว [15]

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 ส.ศ. Tannaimซึ่งเป็นผู้สืบทอดของพวกฟาริสี ที่มีอุดมการณ์ใหม่ ได้แนะนำและกำหนดให้ขั้นตอนที่สองของการเข้าสุหนัตเรียกว่าPeriah [15] [140] [1] [2]หากไม่เป็นเช่นนั้น การเข้าสุหนัตเพิ่งได้รับการประกาศให้ไม่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ [1] รูปแบบใหม่นี้เอา เยื่อเมือกชั้นในเฟรนูลั่มและเดลต้า ที่สอดคล้องกันออก จากองคชาตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และป้องกันการเคลื่อนไหวของผิวหนังเพลา ซึ่งทำให้เกิดการขลิบที่ "ต่ำและตึง" [15] [53]มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไม่สามารถฟื้นฟูหนังหุ้มปลายลึงค์ได้ [15] [140] [1]นี่คือรูปแบบที่ปฏิบัติกันในหมู่ชาวยิวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน และต่อมา กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการขลิบทารกแรกเกิดในสหรัฐอเมริกา [15] [140]

ขั้นตอน การให้เหตุผล และการกำหนดแนวทางปฏิบัตินั้นแตกต่างกันอย่างมากตลอดประวัติศาสตร์ เหตุผลที่อ้างถึงกันโดยทั่วไปสำหรับการปฏิบัตินั้นรวมถึงการเป็นวิธีการควบคุมเรื่องเพศชายโดยการลดความสุขและความต้องการ ทางเพศ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ของพันธสัญญาของชิ้นส่วนเป็นคำอุปมาสำหรับการสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบและเป็นวิธีการส่งเสริมการเจริญพันธุ์ [14] [2] [15] [120] [121]ฉบับดั้งเดิมในประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายมีทั้งพิธีการหรือการตัดโดยพ่อที่acroposthionซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังหุ้มปลายลึงค์ที่ยื่นออกมาหุ้มลึงค์ การขมิบหรือตัดอวัยวะเพศรูปแบบนี้ หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่ามิลาห์ได้รับการนำมาใช้ในหมู่ชาวยิวในสมัยพระวิหารที่สองและเป็นรูปแบบที่โดดเด่นจนถึงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช [15] [140] [1] [141]แนวคิดของmilahที่เชื่อมโยงกับพันธสัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยทั่วไปเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชโดยเป็นผลมาจากการถูกจองจำของชาวบาบิโลน การปฏิบัตินี้ขาดความสำคัญในหมู่ชาวยิวก่อนช่วงเวลานี้ [14] [15] [16] [17]

ปฏิรูปศาสนายูดาย

สมาคมปฏิรูปที่จัดตั้งขึ้นในแฟรงก์เฟิร์ตและเบอร์ลินมองว่าการเข้าสุหนัตเป็นเรื่องป่าเถื่อนและต้องการให้ยกเลิก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักบวชที่มีชื่อเสียงเช่นAbraham Geigerเชื่อว่าพิธีกรรมนั้นป่าเถื่อนและล้าสมัย พวกเขาละเว้นจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องนี้ ในปี 1843 เมื่อพ่อคนหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ตไม่ยอมให้ลูกชายเข้าสุหนัต แรบไบทุกเชื้อชาติในเยอรมนีกล่าวว่าสิ่งนี้ได้รับคำสั่งจากกฎหมายยิว แม้แต่ซามูเอล โฮลเฮมก็ยืนยันเรื่องนี้ [142]ในปี พ.ศ. 2414 ผู้นำกลุ่มแรบบินิกสายปฏิรูปในเยอรมนีได้ยืนยันถึง "ความสำคัญสูงสุดของการเข้าสุหนัตในศาสนายูดาย" ในขณะที่ยืนยันมุมมองดั้งเดิมที่ว่าชาวยิวที่ไม่ได้เข้าสุหนัตก็คือชาวยิว แม้ว่าประเด็นเรื่องการเข้าสุหนัตของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่ความจำเป็นของ Brit Milah สำหรับเด็กผู้ชายที่เป็นทารกชาวยิวได้รับการเน้นย้ำในคู่มือหรือคำแนะนำของแรบไบแห่งการปฏิรูปทุกเล่มที่ตามมา [143]ตั้งแต่ปี 1984 ศาสนายูดายปฏิรูป ได้ฝึกฝนและรับรอง โมฮาลิมที่ฝึกฝนตนเองกว่า 300 คนในพิธีกรรมนี้ [144] [145]

ในลัทธิสะมาริตัน

Samaritan brit milahเกิดขึ้นในวันที่แปดหลังจากเด็กเกิดที่บ้านของพ่อ นอกจากบทสวดพิเศษและบทอ่านจากคัมภีร์โตราห์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแล้ว ยังมีเพลงสวดเก่าแก่ที่ขอพรให้พ่อแม่และลูกๆ [146]

ตามที่นักสำรวจชาวอังกฤษConderในศตวรรษที่ 19 ในเพลงสวดเข้าสุหนัตของพวกเขา ชาวสะมาเรียแสดงความขอบคุณสำหรับทหารโรมันคนหนึ่งชื่อ Germon ซึ่งจักรพรรดิโรมันที่ไม่รู้จักส่งมาเป็นทหารรักษาการณ์ที่บ้านของมหาปุโรหิตชาวสะมาเรียสำหรับความเมตตาของเขา เพื่อให้กระบวนการเข้าสุหนัตเกิดขึ้น พวกเขาพยายามให้เงินเขา แต่เขาปฏิเสธ แต่ขอให้รวมอยู่ในคำอธิษฐานในอนาคตแทน [146]

การวิจารณ์และความถูกต้องตามกฎหมาย

คำติชม

ในหมู่ชาวยิว

ชาวยิวร่วมสมัยจำนวนมากขึ้นเลือกที่จะไม่เข้าสุหนัตลูกชายของตน [147] [148] [149] [150] [151] [152]

เหตุผลในการเลือกของพวกเขาคือการอ้างว่าการเข้าสุหนัตเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำร้ายร่างกายและทางเพศที่ถูกบังคับโดยผู้ชายและความรุนแรงต่อทารกที่ช่วยเหลือไม่ได้ การละเมิดสิทธิของเด็กและความเห็นของพวกเขาว่าการขลิบเป็นอันตราย ไม่จำเป็น เจ็บปวด กระทบกระเทือนจิตใจและเครียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางจิตกายเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงความพิการ ร้ายแรง และอาจถึงแก่ชีวิตได้ [153] [ 154] [155] [156] พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มปฏิรูปเสรีนิยมและนักปฏิรูปแรบไบและได้พัฒนาพิธีต้อนรับที่พวกเขาเรียกว่าBrit shalom ("พันธสัญญา [แห่ง] สันติภาพ") สำหรับเด็กเหล่านี้[155] [157] [151]ยังได้รับการยอมรับจากลัทธิยูดายที่เห็นอกเห็นใจ [158] [159]พิธีBrit shalomไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากองค์กร Reform หรือ Reconstructionist rabbinical ซึ่งให้คำแนะนำว่าทารกเพศชายควรเข้าสุหนัต แม้ว่าประเด็นของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่[160] [161]และการเข้าสุหนัต ของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่จำเป็นในการเคลื่อนไหวทั้งสองอย่าง [162]

ชาวยิว ฆราวาสชาวอิสราเอล ( ฮิโลนิม ) ประท้วงต่อต้านการเข้าสุหนัตตามพิธีกรรม (บริต มิลาห์) ในเทลอาวีฟ

ความเชื่อมโยงของขบวนการปฏิรูปกับการต่อต้านการเข้าสุหนัต จุดยืนเชิงสัญลักษณ์ถือเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง [59]จากยุคแรก ๆ ของการเคลื่อนไหวในเยอรมนีและยุโรปตะวันออก[59] [163]นักปฏิรูปแบบดั้งเดิมบางคนหวังที่จะแทนที่พิธีการเข้าสุหนัต. [164]ในสหรัฐอเมริกา มติการปฏิรูปอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2436 ประกาศว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ได้รับคำสั่งให้รับพิธีกรรมอีกต่อไป[165]และความคลุมเครือต่อการปฏิบัตินี้ได้ส่งต่อไปยังชาวยิวที่มีแนวคิดดั้งเดิมในการปฏิรูปในปัจจุบัน ในเรียงความของ Elyse Wechterman เรื่องA Plea for Inclusionเธอให้เหตุผลว่าแม้ในกรณีที่ไม่มีการเข้าสุหนัต ชาวยิวที่มุ่งมั่นก็ไม่ควรถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเคลื่อนไหว "ที่ไม่มีการปฏิบัติตามพิธีกรรมอื่นใดที่ได้รับคำสั่ง" เธอยังคงสนับสนุนพิธีพันธสัญญาทางเลือกบริต อาตีฟาห์สำหรับทั้งเด็กชายและเด็กหญิงในฐานะพิธีการต้อนรับเข้าสู่ศาสนายูดาย จอน เลเวนสัน นักวิชาการศาสนายูดายเตือนว่า หากพวกเขา "ยังคงตัดสินว่าบริติช มิลาห์ ไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นทางการ แพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการทารุณกรรมและทำให้เสียโฉม ด้วย ... ความเกลียดชังที่ผู้นำการปฏิรูปในยุคแรกบางคนแสดงออกมาจะกลับมาพร้อมกับการล้างแค้น" โดยประกาศว่าการเข้าสุหนัตจะเป็น "[167]

บิดาชาวยิวชาวยุโรปจำนวนมากในช่วงศตวรรษที่ 19 เลือกที่จะไม่เข้าสุหนัตบุตรชาย รวมทั้งธีโอดอร์ เฮอร์เซิล แต่ยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสุดท้ายที่ชุมชนชาวยิวสามารถบังคับใช้ได้ ในยุโรปส่วนใหญ่ ทั้งรัฐบาลและกลุ่มชาวยิวที่ไม่รู้หนังสือเชื่อว่าการเข้าสุหนัตเป็นพิธีที่คล้ายกับการล้างบาป และกฎหมายอนุญาตให้ชุมชนไม่จดทะเบียนเด็กที่ไม่ได้เข้าสุหนัตเป็นชาวยิว แผนการทางกฎหมายนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงกันหลายครั้งเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากพ่อแม่หลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในภายหลัง ในรัสเซียช่วงต้นศตวรรษที่ 20 Chaim Soloveitchikแนะนำให้เพื่อนร่วมงานของเขาปฏิเสธมาตรการนี้ โดยระบุว่าชายชาวยิวที่ไม่ได้เข้าสุหนัตเป็นชาวยิวไม่น้อยไปกว่าชาวยิวที่ฝ่าฝืนบัญญัติอื่นๆ [142]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นักปรัชญาและนักศาสนศาสตร์ชาวยิวหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของการเข้าสุหนัตสนับสนุนการยกเลิกการปฏิบัติและทางเลือกอื่นเช่นBrit Shalom [169] [170]อัตราการเข้าสุหนัตนั้นเกือบจะเป็นสากลในหมู่ชาวยิว [12]

Brit shalom ( ฮีบรู : ברית שלום ; "พันธสัญญาแห่งสันติภาพ") เรียกอีกอย่างว่าbrit ทางเลือก , brit ben , brit chayim , brit tikkunหรือbrisในภาษายิดดิชและอาชเคนาซีฮีบรูหมายถึงพิธีการตั้งชื่อ ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อระบุตนเองครอบครัวชาวยิวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธพิธีเข้าสุหนัตแบบดั้งเดิมของชาวยิว [171] [172] [173] [174] [175]ไม่มีรูปแบบของBrit Shalom ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล. พิธี Brit shalom ดำเนินการโดยครูบาหรือฆราวาส ในบริบทนี้แรบไบไม่จำเป็นต้องมีนัยถึงความเชื่อในพระเจ้า เนื่องจากผู้เฉลิมฉลองบางคนนับถือลัทธิยูดายที่เห็นอกเห็นใจ [176] Brit shalom ได้รับการยอมรับจาก องค์กร ชาวยิวฆราวาสร่วมกับ ลัทธิ ยูดายเห็นอกเห็นใจเช่นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อศาสนายูดายเห็นอกเห็นใจทางโลกสภา องค์กรยิวฆราวาส และสมาคมเพื่อศาสนายูดายเห็นอกเห็นใจ

ไม่ทราบจำนวนพิธีบริติชชะโลมที่แท้จริงต่อปี ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ Eli Ungar-Sargon ซึ่งต่อต้านการขลิบกล่าวในปี 2554 เกี่ยวกับความนิยมในปัจจุบันว่า [177]ความนิยมในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยกลุ่มต่างๆ เช่นBeyond the BrisและJewish Against Circumcision , [178] [179]เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม [180] [181] [182]พิธีแรกที่รู้จักกันได้รับการเฉลิมฉลองโดย Rabbi Sherwin Wineผู้ก่อตั้งSociety for Humanistic Judaismประมาณปี 1970 [183]

ชาวยิวนอก

ในปี 2560 ไอซ์แลนด์เสนอร่างกฎหมายห้ามการขลิบโดยเฉพาะด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์[184]โดยมีโทษจำคุก 6 ปีสำหรับผู้ที่ทำการขลิบ[185]ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ เช่นเดียวกับใครก็ตามที่มีความผิดในการเอาเด็กออก อวัยวะเพศทั้งหมดหรือบางส่วนโดยโต้แย้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก [184]กลุ่มศาสนาประณามร่างกฎหมายนี้เพราะขัดกับประเพณีของพวกเขา [186]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น c d อี f เฮิร์ช เอมิล ; โคห์เลอร์, คอฟมันน์ ; เจค็อบส์, โจเซฟ ; ฟรีดเดนวัลด์, แอรอน ; บรอยเด, ไอแซค (1906). "การเข้าสุหนัต: การตัดออก" . สารานุกรมยิว . สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2020 . เพื่อป้องกันการลบเลือนของ "ตราแห่งพันธสัญญา" บนเนื้อหนัง ดังที่เรียกการเข้าสุหนัตต่อจากนี้ไป พวกแรบไบอาจเกิดขึ้นหลังสงครามบาร์ค็อกบา (ดู Yeb. lc; Gen. R. xlvi.) จึงก่อตั้ง "peri'ah" (การเปิดโล่งของลึงค์) โดยที่การเข้าสุหนัตนั้นไม่มีคุณค่า (Shab. xxx. 6)
 2. อรรถเป็น c d Gollaher เดวิด (2544) การขลิบ: ประวัติการผ่าตัดที่มีการโต้เถียงมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา : หนังสือพื้นฐาน . หน้า 1–30 ไอเอสบีเอ็น 978-0-465-02653-1.
 3. อรรถเป็น Tractate Nedarim 32a
 4. ฮาร์โลว์, ดาเนียล; คอลลินส์, จอห์น (2010). "การเข้าสุหนัต". พจนานุกรม Eerdmans ของศาสนายูดายยุคแรก สำนักพิมพ์ William B. Eerdmans ไอเอสบีเอ็น 978-1-4674-6609-7.
 5. แฮมิลตัน, วิคเตอร์ (1990). หนังสือปฐมกาล บทที่ 1-17 . สำนักพิมพ์เอิร์ดแมนส์ . หน้า 473. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-2521-6. ในความเป็นจริง การเข้าสุหนัตเป็นเพียงหนึ่งในสองคำสั่งปฏิบัติ การเพิกเฉยนำมาซึ่งการลงโทษของคาเรธ (อีกประการหนึ่งคือการไม่ได้รับการชำระให้สะอาดจากการปนเปื้อนของศพ umb. 19:11-22)
 6. ^ มาร์ค เอลิซาเบธ (2546). "Frojmovic / นักเดินทางสู่การเข้าสุหนัต" ข้อตกลงการเข้าสุหนัต: มุมมองใหม่เกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวยิวโบราณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแบรนเดส . หน้า 141. ไอเอสบีเอ็น 978-1-58465-307-3. การเข้าสุหนัตกลายเป็นบัญญัติที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียว...ซึ่งไม่มีข้อนั้น...ไม่มีชาวยิวคนใดสามารถบรรลุถึงโลกที่จะมาถึงได้
 7. อรรถเป็น c d รอสเนอร์ เฟร็ด (2546) สารานุกรมจริยธรรมทางการแพทย์ของชาวยิว . สำนักพิมพ์เฟลด์เฮหน้า 196. ไอเอสบีเอ็น 978-1-58330-592-8. หลายยุคต่อมาในประวัติศาสตร์ของชาวยิวมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับให้กลับใจใหม่และมีข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตตามพิธีกรรม... ชาวยิวทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายในช่วงเวลาดังกล่าวและพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะลบล้างคำสั่งดังกล่าว เมื่อพวกเขาทำสำเร็จ พวกเขาเฉลิมฉลองด้วยการประกาศวันหยุด ตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ชาวยิวไม่เคยสงสัยในภาระหน้าที่ของตนในการเข้าสุหนัต... [ผู้ที่พยายามยกเลิกหรือไม่ปฏิบัติตามพิธีกรรมถูกเรียกว่า] ผู้ไร้ผลแห่งพันธสัญญาของอับราฮัมบิดาของเรา และพวกเขาไม่มีส่วนใดในโลกที่จะ มา.
 8. โอลิเวอร์, ไอแซก ดับเบิลยู. (2013-05-14). "การสร้างอัตลักษณ์ชาวยิวโดยการกำหนดกฎหมายสำหรับคนต่างชาติ" . วารสารยูดายโบราณ . 4 (1): 105–132. ดอย : 10.30965/21967954-00401005 . ISSN 1869-3296 . 
 9. อรรถเอ บี วิลสัน, โรบิน (2018). สถานที่โต้แย้งของศาสนาในกฎหมายครอบครัว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 174. ไอเอสบีเอ็น 978-1-108-41760-0. ชาวยิวมีประวัติอันยาวนานที่ต้องทนทุกข์กับการลงโทษด้วยน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับการเข้าสุหนัต ชาวมุสลิมยังเคยประสบกับการถูกกดขี่อัตลักษณ์ของตนผ่านการปราบปรามการปฏิบัติทางศาสนานี้
 10. อรรถa b ลิฟวิงสตัน, ไมเคิล (2021). ดรีมเวิลด์หรือดิสโทเปีย: แบบจำลองนอร์ดิกและอิทธิพลในศตวรรษที่ 21 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 87. ไอเอสบีเอ็น 978-1-108-75726-3. ในประวัติศาสตร์ของชาวยิว การห้ามเข้าสุหนัต (บริต มิลา) เป็นก้าวแรกสู่การประหัตประหารในรูปแบบที่รุนแรงและรุนแรงมากขึ้น
 11. ^ "ฮานุคคาคืออะไร" . ศูนย์สื่อ Chabad-Lubavitch ในศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกปกครองโดย Seleucids (ซีเรีย-กรีก) ซึ่งพยายามบังคับให้ชาวอิสราเอลยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อของกรีกแทนการปฏิบัติตามและเชื่อใน G-d ชาวยิวกลุ่มเล็กๆ ที่ซื่อสัตย์แต่ติดอาวุธไม่ดี นำโดยยูดาห์ชาวมักคาบี เอาชนะหนึ่งในกองทัพที่เกรียงไกรที่สุดในโลก ขับไล่ชาวกรีกออกจากแผ่นดิน ยึดคืนพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มและอุทิศให้เป็นสถานที่รับใช้ของจี -d. ... เพื่อรำลึกถึงและเผยแพร่ปาฏิหาริย์เหล่านี้ นักปราชญ์ได้จัดตั้งเทศกาลชานูกาห์
 12. a b โคเฮน-อัลมากอร์, ราฟาเอล (9 พฤศจิกายน 2020). "รัฐบาลเสรีควรควบคุมการขลิบชายที่กระทำในนามของประเพณียิวหรือไม่" . SN สังคมศาสตร์ . 1 (1): 8. ดอย : 10.1007/s43545-020-00011-7 . ISSN 2662-9283 . S2CID 228911544 _  ตัวเอกและนักวิจารณ์เรื่องการขลิบชายเห็นด้วยในบางเรื่องและไม่เห็นด้วยกับอีกหลายคน... พวกเขายังไม่ประเมินความสำคัญของการขลิบชายต่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง.... แม้แต่เสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่เรื่องการขลิบชายก็ไม่แนะนำให้ใส่ผ้าห่ม ห้ามปฏิบัติเนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าการห้ามเช่นนี้ เช่นเดียวกับกฎหมายห้ามในปี 1920–1933 ในสหรัฐอเมริกา จะไม่ได้ผล... ตัวเอกและนักวิจารณ์เรื่องการขลิบชายจะถกเถียงกันว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในทางศีลธรรมหรือไม่... พวกเขา กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับอันตรายรวมถึงความเสี่ยงทางการแพทย์และผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ น้ำหนักความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันสอดคล้องกับมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ... ตัวเอกและนักวิจารณ์ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของเหตุผลทางการแพทย์สำหรับการขลิบ...
 13. กอลลาเฮอร์, เดวิด, 1949- (2000). การขลิบ: ประวัติศาสตร์ของการผ่าตัดที่ถกเถียง กันมากที่สุดในโลก นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน . หน้า 2. ไอเอสบีเอ็น 0-465-04397-6. OCLC  42040798 .{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 14. อรรถเป็น c d คาร์ริส โรเบิร์ต (2535) คำอธิบายพระคัมภีร์ Collegeville: พันธสัญญาเดิม สหรัฐอเมริกา : Liturgical Press . หน้า 57. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8146-2210-0. การเข้าสุหนัตกลายเป็นสัญญาณสำคัญของพันธสัญญาระหว่างการเนรเทศชาวบาบิโลนเท่านั้น เป็นที่น่าสงสัยว่าสิ่งนี้มีความสำคัญต่ออิสราเอลมาโดยตลอด
 15. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j k l m n กลิค ลีโอนาร์ด (2548) ทำเครื่องหมายในเนื้อของคุณ: การเข้าสุหนัตจากยูเดียโบราณถึงอเมริกาสมัยใหม่ สหรัฐอเมริกา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 1–3, 15–35. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-517674-2.
 16. อรรถเป็น ไอล์เบิร์ก-ชวาร์ตซ์ ฮาวเวิร์ด (1990) คนป่าเถื่อนในศาสนายูดาย: มานุษยวิทยาของศาสนาชาวอิสราเอลและศาสนายูดายโบราณ สหรัฐอเมริกา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียนา . หน้า 172. ไอเอสบีเอ็น 978-0-253-31946-3.
 17. a bc Glick, Nansi S. (2006), "Zipporah and the Bridegroom of Blood: Searching for the Antecedents of Jewish circumcision" , Body Integrity and the Politics of circumcision , Dordrecht: Springer Netherlands , pp. 37–47, doi : 10.1007/978-1-4020-4916-3_3 , ISBN 978-1-4020-4915-6, สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2020
 18. สตาฟราโคปูลู, ฟรานเชสกา (2555). กษัตริย์มนัสเสห์และการสังเวยเด็ก: การบิดเบือนความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล เยอรมนี : Walter de Gruyter . หน้า 100-1 198–200, 282–283, 305–306 และอื่นๆ ไอเอสบีเอ็น 978-3-11-089964-1.
 19. ^ บาร์เกอร์, มาร์กาเร็ต (2555). พระมารดาของพระเจ้า: เล่มที่ 1: สตรีในวิหาร . ทีแอนด์ที คลาร์หน้า 130. ไอเอสบีเอ็น 978-0-567-36246-9. ดูเหมือนว่าตามประเพณีในพระคัมภีร์... การบูชายัญเด็กถูกแทนที่ด้วยการเข้าสุหนัต...
 20. เอดิงเงอร์, เอ็ดเวิร์ด (1986). พระคัมภีร์และจิตใจ: สัญลักษณ์ประจำตัวในพันธสัญญาเดิม หนังสือเมืองชั้นใน. หน้า 30. ไอเอสบีเอ็น 978-0-919123-23-6.
 21. ^ ปฐมกาล 17:10–14
 22. ^ เลวีนิติ 12:3
 23. ^ โยชูวา 5:9.
 24. ^ 1 ซามูเอล 14:6, 31:4; 2 ซามูเอล 1:20
 25. ^ อิสยาห์ 52:1
 26. ^ เลวีนิติ 26:41, "จิตใจที่ไม่ได้เข้าสุหนัตของพวกเขา"; เปรียบเทียบเยเรมีย์ 9:25; เอเสเคียล 44:7, 9
 27. ^ เลวีนิติ 19:23
 28. ^ ปฐมกาล 17:1–14
 29. เศคาริยาห์ ฮา-โรฟี (1990). ฮาวาเซเลต, เมียร์ (เอ็ด). Midrash ha-Ḥefez (ในภาษาฮิบรู) ฉบับ 1. เยรูซาเล็ม: Mossad Harav Kook หน้า 137. อคส. 23773577 . 
 30. ^ อพยพ 12:48
 31. ^ ปฐมกาล 34:14–16
 32. ^ "ถือบวช: บทที่ 19" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว สืบค้นเมื่อ2022-07-23
 33. ^ "การเข้าสุหนัต" มาร์ค โปปอฟสกี้. สารานุกรมจิตวิทยาและศาสนา. เอ็ด เดวิด เอ. ลีมิง, แคธริน แมดเดน และสแตนตัน มาร์แลน นิวยอร์ก: สปริงเกอร์, 2010. หน้า 153–54.
 34. ทัลมุด อโวดาห์ ซาราห์ 26b; เมนาโชต 42ก; Mishneh Torah, Milah, ii. ไมโมนิเดส 1; ชุลข่าน อารุกห์ , โยเรห์ เดอาห์, lc
 35. ลูบริช, นาโอมิ, เอ็ด (2565). วัฒนธรรมการเกิด คำพยานของชาวยิวจากชนบทในสวิตเซอร์แลนด์และบริเวณโดยรอบ (ในภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ) บาเซิล หน้า 54–123. ไอเอสบีเอ็น 978-3-7965-4607-5.
 36. ^ "โครงการปฏิรูปศาสนาเบริต มิลา " 2013-10-07. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2013-10-07 . สืบค้นเมื่อ2022-07-23
 37. ^ "ขั้นตอนการเข้าสุหนัตและคำอวยพร – การแสดงบริส มิลาห์ – คู่มือการเข้าสุหนัต " Chabad.org . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2012-01-16 . สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 38. อรรถเป็น  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัตินักร้อง, อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). “โรคภัยไข้เจ็บ” . สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์
 39. อิลานี, โอฟรี (2008-05-12). "การขลิบแบบดั้งเดิมทำให้เสี่ยงติดเชื้อ" . ฮาเร็ตซ์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 20 สิงหาคม2552 สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2552 .
 40. ไครเมอร์, ซูซาน (2004-10-22). "ในเทรนด์ใหม่ ผู้อพยพที่เป็นผู้ใหญ่แสวงหาพิธีกรรมเข้าสุหนัต" . กองหน้ารายวันของชาวยิว สืบค้นเมื่อ24 สิงหาคม 2558 .
 41. ไรเนอร์, รามี (2022). "เด็กทารกที่ตายก่อนถึงแปด [วัน] เข้าสุหนัตด้วยหินเหล็กไฟหรือไม้อ้อที่หลุมฝังศพของเขา" (Shulḥan 'Arukh, Yoreh De'ah 263:5): From Women's Custom to Rabbinic Law" . Journal of the Goldstein- ศูนย์ความคิดชาวยิว Goren International Center . สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2023 .
 42. อรรถเป็น ข รับ บี ยาคอฟ มอนโทรส Halachic World – เล่มที่ 3:หัวข้อHalachic ร่วมสมัย ตามParshah "Lech Lecha – ไม่เจ็บ ไม่เจ็บ?" Feldham Publishers 2011, หน้า 29–32
 43. ^ ริช, เทรซีย์. "ศาสนายูดาย 101 – กำเนิดและเดือนแรกของชีวิต" . jewfaq.org. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 1 มิถุนายน2559 สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2559 .
 44. แฮร์ริส, แพทริเซีย (11 มิถุนายน 2542). “ผลวิจัยยืนยัน หยดไวน์ ปลอบเด็กชายระหว่างขลิบ” . J. ข่าวชาวยิวแห่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 13 สิงหาคม2559 สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2559 .
 45. ^ "ความเจ็บปวดและการขลิบ" . นิวยอร์กไทมส์ . 3 มกราคม 2541 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม2557 สืบค้นเมื่อ11 มิถุนายน 2557 .
 46. เบอร์เกอร์, อิไต; Steinberg, Avraham (พฤษภาคม 2545) "อาการไม่พึงประสงค์ของทารกแรกเกิด: อาการไม่พึงประสงค์ของ lidocaine ทางหลอดเลือดดำ" . J เด็ก Neurol . 17 (5): 400–01. ดอย : 10.1177/088307380201700520 . PMID 12150593 . S2CID 2169066 _  [ ลิงก์เสีย ]
 47. เรซวานี, มาสซูด; ฟิงเคลสไตน์, ยารอน (2550). "อาการชักแบบทั่วไปหลังการให้ยาลิโดเคนเฉพาะที่ระหว่างการขลิบ: การสร้างสาเหตุ" ยากุมารเวชกรรม . 9 (2): 125–27. ดอย : 10.2165/00148581-200709020-00006 . PMID 17407368 . S2CID 45481923 _  
 48. ไบเดอร์, อเล็กซานเดอร์ (2558). ต้นกำเนิดของภาษายิดดิสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 153.
 49. ^ Øster, ยาคอบ (เมษายน 2511) "ชะตากรรมต่อไปของหนังหุ้มปลายลึงค์" . 43 . จดหมายเหตุของโรคในวัยเด็ก : 200–02. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2010-06-29 สืบค้นเมื่อ2010-11-14 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 50. ^ มิษนาห์ สะบัท 19:6 . เข้าสุหนัตแต่ไม่ได้ทำพิธี ก็เหมือนว่าเขาไม่ได้เข้าสุหนัต คัมภีร์ทัลมุดของเยรูซาเล็มกล่าวเสริมว่า: "และถูกลงโทษkareth !"
 51. ^ ถ้อยแถลงนโยบายการขลิบ ที่เก็บถาวรเมื่อ 2009-03-20 ที่ Wayback Machineของ American Academy of Pediatricsระบุว่า "มีวิธีการขลิบสามวิธีที่ใช้กันทั่วไปในทารกแรกเกิดเพศชาย" และทั้งสามวิธีรวมถึง เยื่อบุผิวจากเยื่อบุผิวของลึงค์" ที่จะถูกตัดออกในภายหลังด้วยหนังหุ้มปลายลึงค์
 52. Gracely-Kilgore, Katharine A. (พฤษภาคม 1984). "ชะตากรรมต่อไปของหนังหุ้มปลายลึงค์" . 5 (2). ผู้ปฏิบัติการพยาบาล : 4–22. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2010-06-28 . สืบค้นเมื่อ2010-11-14 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
 53. อรรถเป็น "ลักษณะ – ยูดายและอิสลาม" . วงเวียน 2014-03-07. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2014-05-15 สืบค้นเมื่อ2014-06-11
 54. กลิค, ลีโอนาร์ด บี. (2005-06-30). ทำเครื่องหมายในเนื้อของคุณ: การเข้าสุหนัตจากยูเดียโบราณถึงอเมริกาสมัยใหม่ หน้า 46–47. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-517674-2. พวกแรบไบอุทิศบทที่ 19 ทั้งหมดให้กับการเข้าสุหนัต.. milah , peri'ahและmetsitsah นี่เป็นข้อความแรกที่ระบุว่าเปรีอาห์เป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์ บทเดียวกันนี้เป็นที่แรกที่เราพบการกล่าวถึงคำเตือนว่าการทิ้งหนังหุ้มปลายลึงค์แม้แต่ "เศษ" ทำให้ขั้นตอน "ไม่ถูกต้อง"(หมายเหตุ: อ้างมาตรา 19.2 จาก Moed tractate Shabbat (Talmud) )
 55. ^ รับบาห์ ข. อิสอัคในนามของรับ "71ข". ทัลมุด Bavli Tractate Yebamoth อับราฮัมไม่ได้รับคำสั่งให้เปิดเผยมงกุฎเมื่อเข้าสุหนัต เพราะมีคำกล่าวไว้ว่า คราวนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า 'จงทำมีดทำด้วยหินเหล็กไฟเป็นต้น' แต่เป็นไปไม่ได้หรือที่สิ่งนี้ใช้กับผู้ที่ไม่เคยเข้าสุหนัตมาก่อน เพราะมีคำเขียนไว้ว่า `เพราะทุกคนที่ออกมาได้เข้าสุหนัต แต่ทุกคนที่เกิดมาเป็นต้น? — ถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดจึงแสดงออก 'อีกครั้ง!' ดังนั้นจึงต้องใช้กับการเปิดเผยของโคโรนา
 56. เวอร์โบลว์สกี้, อาร์เจ ซวี; วิโกเดอร์, เจฟฟรีย์ (1997). พจนานุกรมออกซฟอ ร์ดของศาสนายิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด .
 57. โคเฮน, เชย์ เจ.ดี. (2005-09-06). ทำไมสตรีชาวยิวจึงไม่เข้าสุหนัต: เพศและพันธสัญญาในศาสนายูดาย หน้า 25. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-21250-3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติผิดเหล่านี้มีแหล่งที่มาสามแหล่ง: โตราห์ซึ่งกำหนดให้เข้าสุหนัต ( milah ) ); พวกแรบไบเองซึ่งเพิ่มข้อกำหนดในการเปิดโปงโคโรนาอย่างสมบูรณ์ ( peri'ah ); และความเชื่อทางการแพทย์โบราณเกี่ยวกับการรักษาบาดแผล (การดูด การพันผ้า ผงยี่หร่า) โทราห์เรียกร้องให้เข้าสุหนัต แต่ไม่ได้ระบุว่าควรตัดอะไรหรือเท่าไหร่
 58. a bc Hartog, Kelly (18 กุมภาพันธ์ 2548 ) "จุดไฟแห่งความตายพิธีเข้าสุหนัตแบบเก่า" . วารสารชาวยิวแห่งมหานครลอสแองเจลิเก็บจากต้นฉบับเมื่อ 13 ธันวาคม2549 สืบค้นเมื่อ2006-11-22 Metzizah b'peh - แปลอย่างหลวม ๆ ว่าเป็นการดูดปาก - เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเข้าสุหนัตที่ mohel เอาเลือดออกจากอวัยวะของทารก ทุกวันนี้การเอาเลือดออกมักจะใช้หลอดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แทนที่จะใช้ปากตามที่ลมุดแนะนำ
 59. อรรถเอบี ซี

  ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 รัฐบาลยุโรปหลาย ๆ ประเทศพิจารณาที่จะควบคุม หากไม่สั่งห้าม ให้พิจารณาว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายทางการแพทย์ ในช่วงทศวรรษที่ 1840 นักปฏิรูปชาวยิวหัวรุนแรงในแฟรงก์เฟิร์ตยืนยันว่าไม่ควรบังคับให้เข้าสุหนัตอีกต่อไป ความขัดแย้งนี้มาถึงรัสเซียในทศวรรษที่ 1880 แพทย์ชาวยิวชาวรัสเซียแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ สองประเด็น: ความสามารถของผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ใช้สำหรับเมตซิตซาห์ แพทย์ชาวยิวหลายคนสนับสนุนแนวคิดของการปฏิรูปขั้นตอนและสุขอนามัยในการปฏิบัติ และพวกเขาถกเถียงกันถึงคำถามเกี่ยวกับการดูแลของแพทย์ในระหว่างพิธี สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สนับสนุนหลายคนดำเนินการเมตซิตซาโดยปิเปตไม่ใช่ทางปาก ในปี พ.ศ. 2432 คณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตซึ่งจัดโดยสมาคมรัสเซียเพื่อการคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญชาวยิว ได้แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนชาวยิวเกี่ยวกับข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่เชื้อที่เป็นไปได้ เช่น วัณโรคและซิฟิลิสผ่านทาง ประเพณีของmetsitsahทางปาก Veniamin Portugalov ผู้ซึ่งอยู่ในหมู่แพทย์ชาวยิวชาวรัสเซียผู้เดียวที่เรียกร้องให้ยกเลิกการเข้าสุหนัตได้เริ่มการสนทนาเหล่านี้ โปรตุเกสอฟไม่เพียงปฏิเสธคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อดีด้านสุขอนามัยของการขลิบ แต่ดูหมิ่นการปฏิบัติว่าป่าเถื่อน เปรียบได้กับการทำลายพิธีกรรมนอกรีต เขาอ้างว่าพิธีกรรมการเข้าสุหนัตเป็นอุปสรรคต่อตนเองในการบรรลุความ เท่าเทียม กันที่แท้จริง ของชาวยิวกับชนชาติอื่น ๆ ในยุโรป

 60. ^ แทรคเทต ชาโบส 133b
 61. ^ Rambam – Maimonides ใน "หนังสือกฎหมาย" กฎหมายของ Milah บทที่ 2 วรรค 2: "...และหลังจากนั้นเขาก็ดูดการเข้าสุหนัตจนเลือดไหลออกมาจากที่ไกล ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและใครก็ตามที่ทำเช่นนั้น ไม่ดูดาย เราถอดเขาออกจากการปฏิบัติ"
 62. ^ Rashi และคนอื่นๆ บน Tractate Shabbos 173a และ 173b
 63. ^ "ประณามการย้ายเมืองเพื่อควบคุมการเข้าสุหนัต " นิวยอร์กไทมส์ . 12 กันยายน 2012 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 มกราคม2013 สืบค้นเมื่อ2013-03-01
 64. โกลด์เบอร์เกอร์, Frimet (18 กุมภาพันธ์ 2014). "ทำไมลูกชายของฉันถึงได้รับ Metzitzah B'Peh" . ฟอร์เวิร์ดดอทคอม เชื่อว่า MBP เป็นคำสั่งจากพระเจ้า .. Chasam Sofer ระบุตำแหน่งของเขาอย่างชัดเจนใน MBP .. ฉันไม่ทราบคำตอบทั้งหมด แต่การห้าม MBP ไม่ใช่หนึ่งในนั้น
 65. นุสบอม โคเฮน, เดบร้า (14 ตุลาคม 2548) "เมืองเสี่ยงชีวิตทารกด้วยนโยบายบริท: ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ" . สัปดาห์ชาวยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-05-22.
 66. นุสบอม โคเฮน, เดบร้า; โคห์เลอร์-เอสเสส, แลร์รี (23 ธันวาคม 2548) "เมืองที่ท้าทายการปฏิบัติพิธีกรรม" . สัปดาห์ชาวยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2006-11-20 . สืบค้นเมื่อ2007-04-19 .
 67. ^ "เด็กแรกเกิดในนิวยอร์กติดโรคเริมจากพิธีเข้าสุหนัตที่เป็นที่ถกเถียง " สำนักงานโทรเลขยิว 2 กุมภาพันธ์ 2014 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014
 68. a b Eliyahu Fink และ Eliyahu Federman (29 ก.ย. 2013). "การเข้าสุหนัตที่ขัดแย้ง" . ฮาเร็ตซ์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-02-10.
 69. ^ "เมตซิตซา เบ'เปห์ – ฮาลาชิก ชี้แจง" . Rabbinical สภาแห่งอเมริกา . 7 มิถุนายน 2548 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 เมษายน2550 สืบค้นเมื่อ2007-04-06 . นักโพสคิมที่ได้รับคำปรึกษาจาก RCA เห็นพ้องต้องกันว่า Halacha เชิงบรรทัดฐานอนุญาตให้ใช้หลอดแก้วได้ และเป็นการเหมาะสมสำหรับโมฮาลิมที่จะทำเช่นนั้นเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 70. อรรถเป็น ขc d Gesundheit บี; และอื่น ๆ (สิงหาคม 2547). "การติดเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus Type 1 ในทารกแรกเกิดหลังการขลิบพิธีกรรมของชาวยิว: การแพทย์แผนปัจจุบันและประเพณีทางศาสนา" (PDF) . กุมารเวชศาสตร์ . 114 (2): จ259–63. ดอย : 10.1542/peds.114.2.e259 . ISSN 1098-4275 . PMID 15286266 . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ23-07-2549 สืบค้นเมื่อ2006-06-28 .   
 71. ^ "ทารกชาวยิวอีกคนติดเชื้อเริมผ่านบริส " นิวยอร์กเดลินิวส์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-12-08.
 72. ^ เจ้าหน้าที่ (8 มิถุนายน 2555)การขลิบชาวยิวออร์โธดอกซ์สุดโต่งควรผิดกฎหมายหรือไม่? สืบค้นเมื่อ 2016-03-05 ที่ Wayback Machine The Week, สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2555
 73. ^ "นิวยอร์ค ชาวยิวออร์โธดอกซ์กำลังพูดถึงพิธีกรรมหลังคดีเริม " ยูเอสเอทูเดย์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-07-10.
 74. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2012-06-17 . สืบค้นเมื่อ2012-07-09 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 75. ^ "คดีรวมกลุ่มชาวยิว" . collive.com. 24 ต.ค. 2012. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2015-12-08 สืบค้นเมื่อ2013-01-01
 76. ^ "เมืองเรียกร้องให้มีการยินยอมสำหรับพิธีกรรมของชาวยิว " นิวยอร์กไทมส์ . 12 มิถุนายน 2012 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 มิถุนายน2017 สืบค้นเมื่อ2013-02-01
 77. "การโจมตีบริส มิลาห์รวมชุมชนชาวยิว" . CrownHeights.info 25 ตุลาคม 2012 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2014 สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2557 .
 78. ^ "บทบรรณาธิการและความเห็น" . สัปดาห์ชาวยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน2549 สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 79. Macdowell, Mississippi Fred (2010-04-26) "ในบรรทัดหลัก: การตอบสนองของ Rabbi Moshe Sofer เกี่ยวกับเมตซิซซาห์ " บนเส้นทางสายหลัก. สืบค้นเมื่อ2022-05-23
 80. แคตซ์, เจคอบ (1998). กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ในมือมนุษย์ . ไอเอสบีเอ็น 978-9652239808.
 81. ^ "คำวินิจฉัยของ Chasam Sofer เกี่ยวกับ Metzitzah Be-peh " onthemainline.blogspot.com . 16 เมษายน 2012 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 เมษายน2015 สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม 2558 .
 82. ^ Sdei Chemed เล่ม 8 หน้า 238
 83. ^ "คุนเตรส ฮามิลูอิม" . Dhengah.org เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2007-09-27 . สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 84. ^ "การสร้างเมตซิตซาห์" . ธรรมเนียม. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-05-02 สืบค้นเมื่อ2014-05-02
 85. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-02-22 สืบค้นเมื่อ2013-04-26 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 86. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2014-02-22 สืบค้นเมื่อ2013-04-26 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 87. ^ "พิธีกรรมการเข้าสุหนัตที่หายากมีความเสี่ยงต่อโรคเริม" . WebMD . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 20 กันยายน2548 สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 88. อรรถเป็น นิวแมน แอนดี้ (26 สิงหาคม 2548) "พิธีกรรมเข้าสุหนัตคำถามเมืองหลังจากทารกเสียชีวิต" . นิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม2013 สืบค้นเมื่อ2549-11-23
 89. คลาร์ก ซูซาน (21 มิถุนายน 2549) “รัฐเสนอแนวทางใหม่ขลิบปาก-ดูด” . วารสารข่าว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2006-07-06 . สืบค้นเมื่อ2006-06-28 .
 90. นุสบอม โคเฮน, เดบร้า (23 กันยายน 2548) "เมือง: Brit Case To Bet Din" . สัปดาห์ชาวยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2006-11-20 . สืบค้นเมื่อ2549-11-23
 91. นุสบอม โคเฮน, เดบร้า (23 กุมภาพันธ์ 2549) "ความขัดแย้งเดือดดาลในนิวยอร์กเกี่ยวกับการฝึกเข้าสุหนัต" . บัญชีแยกประเภทชาวยิว เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 29 เมษายน2549 สืบค้นเมื่อ2549-11-23
 92. ^ "พิธีการเข้าสุหนัตเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อเริมในทารกแรกเกิด " กรมอนามัย รัฐนิวยอร์ก พฤศจิกายน 2549 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์2550 สืบค้นเมื่อ2549-11-23 ผู้แสดงเมตซิซาห์ b'peh จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้: เช็ดรอบนอกของปากให้ทั่วถึง รวมทั้งรอยพับของริมฝีปากที่มุมด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แล้วนำไปทิ้งในที่ปลอดภัย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำร้อน 2-6 นาที ภายใน 5 นาทีก่อนยา metzizah b'peh ให้ล้างปากให้สะอาดด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 25% (เช่น ลิสเตอรีน) และอมน้ำยาบ้วนปากค้างไว้ 30 วินาทีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะบ้วนทิ้ง
 93. โนเวลโล, อันโตเนีย ซี. (8 พฤษภาคม 2549). "จดหมายรับบีที่รัก" . กรมอนามัย รัฐนิวยอร์ก เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2550 สืบค้นเมื่อ2549-11-23การประชุมมีประโยชน์อย่างมากต่อฉันในการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเมตซิซาห์ บีเปห์ ต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติพิธีกรรมของชาวยิว วิธีดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีที่เราจะอนุญาตให้มีการปฏิบัติเมตซิซาห์ บีเปห์ต่อไปในขณะที่ยังประชุมแผนกอยู่ ของความรับผิดชอบของ Health ในการปกป้องสุขภาพของประชาชน ฉันต้องการย้ำว่าสวัสดิภาพของเด็ก ๆ ในชุมชนของคุณคือเป้าหมายร่วมกันของเรา และไม่ใช่ความตั้งใจของเราที่จะห้ามเมตซิซาห์ b'peh หลังจากเข้าสุหนัต แต่เจตนาของเราคือเสนอแนะมาตรการที่จะลดความเสี่ยงของอันตราย หากมี ใดๆ สำหรับการขลิบในอนาคต ซึ่งเมตซิซาห์ บีเปห์เป็นขั้นตอนตามประเพณี และความเป็นไปได้ของโมเฮลที่ติดเชื้ออาจไม่ถูกตัดออกไป ฉันรู้ว่าโซลูชันที่ประสบความสำเร็จสามารถและจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและความร่วมมือซึ่งกันและกันของเรา
 94. ซูซาน โดนัลด์สัน เจมส์ (12 มีนาคม 2555) "ทารกเสียชีวิตด้วยโรคเริมในพิธีกรรมเข้าสุหนัตโดยชาวยิวออร์โธดอกซ์" . abcnews.go.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2017
 95. Rubin LG, Lanzkowsky P. การติดเชื้อเริมในทารกแรกเกิดทางผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการขลิบพิธีกรรม วารสารโรคติดเชื้อในเด็ก. 2543. 19(3) 266–67.
 96. Distel R, Hofer V, Bogger-Goren S, Shalit I, Garty BZ การติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขลิบพิธีกรรมของชาวยิว วารสารสมาคมแพทย์แห่งอิสราเอล. 2003 Dec;5(12):893-4 เก็บถาวรเมื่อ 21 ตุลาคม 2012 ที่ Wayback Machine
 97. Halperin, Mordechai (ฤดูหนาว พ.ศ. 2549). แปลโดย Lavon, Yocheved "ความขัดแย้งของเมตซิซซาห์ บีเปห์: มุมมองจากอิสราเอล" . การกระทำของชาวยิว 67 (2): 25, 33–39. เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2012 สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2550 .โมเฮลนำอวัยวะของทารกเข้าปากทันทีหลังจากตัดหนังหุ้มปลายองคชาตออก และดูดเลือดอย่างแรง การกระทำนี้ช่วยลดความดันภายในในเนื้อเยื่อของอวัยวะ ในเส้นเลือดที่ส่วนหัวของอวัยวะ และในปลายเปิดของหลอดเลือดแดงที่เพิ่งถูกตัด ดังนั้นความแตกต่างระหว่างความดันในหลอดเลือดที่ฐานของอวัยวะและความดันในหลอดเลือดที่ส่วนปลายจึงเพิ่มขึ้น ข้อกำหนดนี้มีความสำคัญเชิงลึกทางศาสนาพอๆ กับประโยชน์ทางการแพทย์....ทันทีหลังจากกรีดหรือทำร้ายหลอดเลือดแดง ผนังหลอดเลือดแดงจะหดตัวและขัดขวางหรืออย่างน้อยก็ลดการไหลเวียนของเลือด เนื่องจากหลอดเลือดแดงของ orlah หรือหนังหุ้มปลายลึงค์แตกแขนงออกจากหลอดเลือดแดงส่วนหลัง (หลอดเลือดแดงที่อยู่ด้านบนของอวัยวะ) การตัดหนังหุ้มปลายออกอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันชั่วคราวในหลอดเลือดแดงส่วนหลัง การอุดตันชั่วคราวนี้เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด พัฒนาต่อไปเป็นการอุดตันที่ยาวนานขึ้นเมื่อเลือดที่หยุดนิ่งเริ่มจับตัวเป็นก้อน ผลลัพธ์ที่น่าสลดใจอาจเป็นภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง (การขาดแคลนเลือดและออกซิเจน) ขององคชาตของลึงค์28 หากการอุดตันของหลอดเลือดแดงกลายเป็นถาวรมากขึ้น เนื้อตายเน่าตามมา ทารกอาจสูญเสียอวัยวะและอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตได้ กรณีดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดขึ้น การล้างสิ่งอุดตันทันทีเท่านั้นที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดได้ การทำเมตซิตซาห์ทันทีหลังจากการขลิบจะลดความดันภายในภายในเนื้อเยื่อและหลอดเลือดของลึงค์ ดังนั้นการเพิ่มความดันไล่ระดับระหว่างหลอดเลือดที่ฐานของอวัยวะและหลอดเลือดที่ปลายสุดของมัน—ต่อมและหลอดเลือดแดงที่ตัดออกของหนังหุ้มปลายลึงค์ซึ่งแยกออกจากหลอดเลือดแดงหลัง การไล่ระดับความดันที่เพิ่มขึ้นนี้ (ประมาณ 4-6 เท่า!) สามารถแก้ปัญหาการอุดตันชั่วคราวแบบเฉียบพลันและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยลดอันตรายทั้งจากภาวะขาดออกซิเจนในทันที เฉียบพลัน และอันตรายจากการพัฒนาสิ่งกีดขวางถาวรได้อย่างมีนัยสำคัญ ของการแข็งตัว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่การปิดกั้นชั่วคราวได้รับการป้องกันการสำเร็จแล้ว? เมื่อ "เลือดในส่วนที่ไกลออกไป [เช่น หลอดเลือดแดงส่วนหลังส่วนต้น] ถูกดึงออกมา" ดังที่ Rambam ได้กล่าวไว้ การไล่ระดับความดันที่เพิ่มขึ้นนี้ (ประมาณ 4-6 เท่า!) สามารถแก้ปัญหาการอุดตันชั่วคราวแบบเฉียบพลันและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยลดอันตรายทั้งจากภาวะขาดออกซิเจนในทันที เฉียบพลัน และอันตรายจากการพัฒนาสิ่งกีดขวางถาวรได้อย่างมีนัยสำคัญ ของการแข็งตัว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่การปิดกั้นชั่วคราวได้รับการป้องกันการสำเร็จแล้ว? เมื่อ "เลือดในส่วนที่ไกลออกไป [เช่น หลอดเลือดแดงส่วนหลังส่วนต้น] ถูกดึงออกมา" ดังที่ Rambam ได้กล่าวไว้ การไล่ระดับความดันที่เพิ่มขึ้นนี้ (ประมาณ 4-6 เท่า!) สามารถแก้ปัญหาการอุดตันชั่วคราวแบบเฉียบพลันและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังลำไส้ใหญ่ ซึ่งช่วยลดอันตรายทั้งจากภาวะขาดออกซิเจนในทันที เฉียบพลัน และอันตรายจากการพัฒนาสิ่งกีดขวางถาวรได้อย่างมีนัยสำคัญ ของการแข็งตัว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่การปิดกั้นชั่วคราวได้รับการป้องกันการสำเร็จแล้ว? เมื่อ "เลือดในส่วนที่ไกลออกไป [เช่น หลอดเลือดแดงส่วนหลังส่วนต้น] ถูกดึงออกมา" ดังที่ Rambam ได้กล่าวไว้
 98. "เมตซิตซา เบ'เปห์ – คำชี้แจงเกี่ยวกับฮาลาชิคเกี่ยวกับเมตซิตซา เบ'เปห์, อาร์ซีเอ ชี้แจงความเป็นมาเกี่ยวกับฮาลาชิคในคำแถลงวันที่ 1 มีนาคม 2548 " Rabbis.org. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 มกราคม2012 สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 99. หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาเยอรมัน, Die Ausübung der Mezizo , Frankfurt aM 1906; ต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาฮิบรู พิมพ์ซ้ำในกรุงเยรูซาเล็มในปี 1966 ภายใต้ชื่อ " Mitzvas Hametzitzah " และต่อท้ายหนังสือ Dvar Sinai ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดย Sinai Adler หลานชายของผู้เขียน
 100. ^ ผู้ดูแลระบบ (2012-09-13). "New York, NY – City Approves Metzitzah B'Peh Consent Form (วิดีโอเต็มการอภิปราย NYC DOH)" วินนิวส์ สืบค้นเมื่อ2022-07-23
 101. ^ Witty, Allison C. (2012-09-02). "นิวยอร์ก – รับบีกล่าวว่าพวกเขาจะท้าทายกฎหมายเมตซิตซาห์ บีเปห์ " วินนิวส์ สืบค้นเมื่อ2022-07-23
 102. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ2013-05-15 สืบค้นเมื่อ2013-04-17 {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 103. "Docket for Central Rabbinical Congress of the USA & Canada v. New York City Department of Health & Mental..., 1:12-cv-07590 " ผู้ฟังศาล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม2018 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 104. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ2013-05-15 สืบค้นเมื่อ2013-04-17 {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 105. "Docket for Central Rabbinical Congress of the USA & Canada v. New York City Department of Health & Mental..., 1:12-cv-07590 " ผู้ฟังศาล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม2018 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 106. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ2013-05-15 สืบค้นเมื่อ2013-04-17 {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 107. "Docket for Central Rabbinical Congress of the USA & Canada v. New York City Department of Health & Mental..., 1:12-cv-07590 " ผู้ฟังศาล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม2018 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 108. ^ "ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับพิธีเข้าสุหนัตและโรคเริม " ฟอร์เวิร์ดดอทคอม เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 20 ตุลาคม2558 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 109. ไมมอน, เด็บบี้ (26 ธันวาคม 2555). "คดี Bris Milah: ศาลตัดสินคดีชั่วคราวต่อกฎหมายต่อต้าน MBP " yated.คอม เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤษภาคม2018 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 110. ^ "ผู้พิพากษาปฏิเสธคำสั่งศาลในชุดสูทของแลนด์มาร์ค มิลาห์ " hamodia.com . ข่าวชาวยิว – ข่าวอิสราเอล – การเมืองอิสราเอล 10 มกราคม 2013. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 ตุลาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 111. เฟเดอร์กรูน, ดร. แดเนียล เบอร์แมน และ ศ. เบรนดา บรอยเออร์ และ ศ. อาวี "แบบฟอร์มความยินยอมสำหรับเมตซิซซาห์ บีเปห์ - ให้อำนาจแก่ผู้ปกครองหรือขัดขวางการปฏิบัติทางศาสนา" . jewishpress.com _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 22 พฤศจิกายน2017 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 112. "สภาแรบบินิคอลกลาง v. กรม อนามัยและสุขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก" becketlaw.org . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 มีนาคม2018 สืบค้นเมื่อ8 พฤษภาคม 2561 .
 113. ^ "ศาลสหรัฐฯ รื้อฟื้นการท้าทายกฎหมายการสุหนัตนครนิวยอร์ก" . สำนักข่าวรอยเตอร์ 2014-08-15. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2015-09-30 สืบค้นเมื่อ2017-06-30 .
 114. กรินบอม, ไมเคิล เอ็ม. (9 กันยายน 2558). "คณะกรรมการสุขภาพนครนิวยอร์กยกเลิกกฎแบบฟอร์มยินยอมสำหรับพิธีกรรมการเข้าสุหนัต" . นิวยอร์กไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2017 – ผ่าน NYTimes.com
 115. ชุลชาน อารุค ,โยเรห์เดอาห์ , 263:4
 116. รับบี Paysach J. Krohn, Bris Milah Mesorah Publications Ltd , 1985, หน้า 103–105
 117. รับบี อัฟราม อิสราเอล ไรส์เนอร์, On the conversion of adoptive and patrilineal children Archived 2010-11-27 at the Wayback Machine , Rabbinical Assembly Committee on Jewish Law and Standards , 1988
 118. ^ "คนบริทสามารถถือศีลได้หรือไม่ – วันหยุด ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลวันหยุด วงจรชีวิต การขลิบคนบริท" . Askmoses.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2012-02-21 สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 119. ^ "Mitzvah ของ Brit Milah (Bris)" . Ahavat อิสราเอล เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2012-02-04 . สืบค้นเมื่อ2012-04-25
 120. อรรถabc แพง เกิ โทมัส (2550) ปรัชญาการเมืองและพระเจ้าของอับราฮัม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ . หน้า 151–152. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8018-8761-1.
 121. อรรถเป็น c d บรูซ เฟรดเดอริก (2533) กิจการของอัครสาวก: ข้อความภาษากรีกพร้อมบทนำและคำอธิบาย สำนักพิมพ์ William B. Eerdmans หน้า 329. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-0966-7.
 122. อรรถ เอ บีซี ดาร์ บี , โรเบิร์ต (2013). สิ่งล่อใจจากการผ่าตัด: การทำลายหนังหุ้มปลายลึงค์และการเพิ่มขึ้นของการขลิบในอังกฤษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 205. ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-10978-7. มุมมองที่ว่าการเข้าสุหนัตมีผลทำให้ความสุขทางเพศลดลง และยังได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในใจ ทั้งสองถือกันอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่สิบเก้าและสอดคล้องกับคำสอนทางศาสนาแบบดั้งเดิม ทั้งฟิโลและไมมอนดีส์เขียนถึงเรื่องนี้ และเฮอร์เบิร์ต สโนว์อ้างคำกล่าวของดร. แอชเชอร์ร่วมสมัย... ที่ระบุว่าความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นเป้าหมายทางศีลธรรมของการเปลี่ยนแปลง
 123. อรรถเป็น บอร์เกน พีเดอร์ ; นอยส์เนอร์, เจคอบ (1988). โลกแห่งสังคมของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาย ป้อมกด . หน้า 127. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8006-0875-0.
 124. อรรถa b เอิร์ป, ไบรอัน (7 มิถุนายน 2020). “การตัดอวัยวะเพศชายและหญิง: การควบคุมเพศวิถี” . ยูทูเก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-11-23 . สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2563 . เป็นที่ตกลงกันในหมู่นักวิชาการว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมในศาสนายูดาย...คือการทำให้อวัยวะเพศหมองคล้ำ
 125. ยานโคลวิทซ์, ชมูลี (2014). จิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมทางสังคมของชาวยิว สำนักพิมพ์อูริม . หน้า 135. ไอเอสบีเอ็น 9789655241860.
 126. อรรถเป็น ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย ; โคลสัน เอฟเอช (ทรานส์) (1937) ของกฎหมายพิเศษ เล่มที่ 1 (i และ ii) ในผลงานของ Philo ฉบับ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องสมุดคลาสสิก Loeb: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หน้า 103–05 ไอเอสบีเอ็น 978-0-674-99250-4.
 127. ฟรีดแลนเดอร์, ไมเคิล (มกราคม 1956). คู่มือสำหรับผู้งุนงง สิ่งพิมพ์โดเวอร์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-486-20351-5.
 128. ไมโมนิเดส โมเสส 1135–1204 (1974-12-15) คู่มือของคนงุนงง Pines, Shlomo, 1908-1990,, Strauss, Leo, Bollingen Foundation Collection (หอสมุดแห่งชาติ) [ชิคาโก]. ไอเอสบีเอ็น 0-226-50230-9. อคส.  309924 .{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 129. กอน, ซาเดีย ; โรเซนบลาตต์, ซามูเอล (แปล) (2501). "บทความ III บทที่ 10" หนังสือแห่งความเชื่อและความคิดเห็น . เยล Judaica. ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-04490-4.
 130. ^ บัญญัติที่ 2
 131. ^ โบยาริน, ดาเนียล. " 'สิ่งนี้เรารู้ว่าเป็นอิสราเอลฝ่ายกามารมณ์': การเข้าสุหนัตและชีวิตที่เร้าอารมณ์ของพระเจ้าและอิสราเอล", การไต่สวนเชิงวิจารณ์ (ฤดูใบไม้ผลิ 2535), 474–506.
 132. ^ "ผู้เปลี่ยนศาสนาที่มา" . ความคิดของชาวยิว สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2020 .
 133. ^ ลูกา 2:21
 134. โดมินิก ครอสซัน, จอห์น (1999). กำเนิดศาสนาคริสต์ . บลูมส์เบอรี่วิชาการ . หน้า 327. ไอเอสบีเอ็น 978-0-567-08668-6.
 135. เพจเกลส์, เอเลน (2547). เหนือความเชื่อ: พระวรสารลับของโทมักลุ่มสำนักพิมพ์ Knopf Doubleday หน้า 234. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4000-7908-7.
 136. อรรถ abc ฮ อลล์ โรเบิ ร์ ต (สิงหาคม 2535) Epispasm: การขลิบกลับด้าน . ทบทวนพระคัมภีร์ 8 (4): 52–57.
 137. อรรถเป็น

  คนป่าเถื่อนที่เข้าสุหนัตพร้อมกับคนอื่น ๆ ที่เปิดเผยอวัยวะเพศชายเป็นอารมณ์ขันที่หยาบคาย สำหรับศิลปะกรีกแสดงให้เห็นถึงหนังหุ้มปลายลึงค์ซึ่งมักวาดด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความงามของผู้ชาย และเด็กที่มีหนังหุ้มปลายลึงค์สั้นแต่กำเนิดบางครั้งอาจได้รับการรักษาที่เรียกว่าepispasmซึ่งมุ่งเป้าไปที่การยืดตัว

  —  Neusner, Jacob , Approaches to Ancient Judaism, New Series: Religious and Theological Studies (1993), p. 149 นักวิชาการกด.
 138. รูบิน, โจดี้ พี. (กรกฎาคม 1980). "การผ่าตัดขลิบของ Celsus: ผลกระทบทางการแพทย์และประวัติศาสตร์" . ระบบทางเดินปัสสาวะ เอลส์เวียร์ . 16 (1): 121–4. ดอย : 10.1016/0090-4295(80)90354-4 . PMID 6994325 . สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2563 . 
 139. เฟรดริคเซน, พอลล่า (2561). เมื่อ คริสเตียนเป็นชาวยิว: รุ่นแรก ลอนดอน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล . หน้า 10–11 ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-19051-9.
 140. อรรถ เป็น c d คิมเมล ไมเคิล ( 2548 ) เพศแห่งความปรารถนา: บทความเรื่องเพศชาย . สหรัฐอเมริกา : State University of New York Press . หน้า 183. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7914-6337-6.
 141. เบกี ฟาห์มี, โมฮาเหม็ด (2020). โหนกแก้มปกติและผิดปกติ สำนักพิมพ์สปริงเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล . หน้า 13. ไอเอสบีเอ็น 978-3-030-37621-5. ...บริต มิลาห์เป็นเพียง [พิธีกรรม] หยิกหรือตัดส่วนปลายที่ยื่นออกมาของโหนกแก้ม...
 142. a b Judith Bleich, "The Circumcision Controversy in Classical Reform in Historical Context", KTAV Publishing House, 2007. pp. 1–28.
 143. ^ "การเข้าสุหนัตของทารก" . การประชุมกลางของ American Rabbis พ.ศ. 2525 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2012-03-15 สืบค้นเมื่อ2010-09-12 .
 144. ^ Niebuhr กุสตาฟ (28 มิถุนายน 2544) "การลงคะแนนเสียงของแรบไบปฏิรูปสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในพิธีกรรม " นิวยอร์กไทมส์ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 30 มกราคม2013 สืบค้นเมื่อ2007-10-03 .
 145. ^ "โครงการปฏิรูปศาสนาเบริต มิลา " สมาคมอเมริกัน Mohalim แห่งชาติ 2010. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2013-10-07 . สืบค้นเมื่อ2010-01-23
 146. อรรถเป็น คอนเดอร์ CR (1887-10-01) "ศุลกากรสะมาเรีย" . การสำรวจปาเลสไตน์รายไตรมาส 19 (4): 233–236. ดอย : 10.1179/peq.1887.19.4.233 . ISSN 0031-0328 . 
 147. กรีนเบิร์ก, โซอี้ (2017-07-25). "เมื่อพ่อแม่ชาวยิวตัดสินใจไม่เข้าสุหนัต" . นิวยอร์กไทมส์ . ISSN 0362-4331 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-09-14 . สืบค้นเมื่อ2022-07-31 
 148. เชอร์นิคอฟ, เฮเลน (3 ตุลาคม 2550). "ชาวยิว" "นักเคลื่อนไหว" ในสหรัฐฯ หยุดเข้าสุหนัต" . สำนักข่าวรอยเตอร์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2551 สืบค้นเมื่อ2019-04-03 .
 149. ^ อาหิตูฟ, Netta (2012-06-14). "แม้แต่ในอิสราเอล ผู้ปกครองจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เลือกที่จะไม่ให้ลูกชายเข้าสุหนัต " ฮาเร็ตซ์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-05-25 . สืบค้นเมื่อ2022-07-31
 150. แคชเชอร์, รานี (23 สิงหาคม 2017). "ปี 2017 ได้เวลาพูดถึงการเข้าสุหนัต " ฮาเร็ตซ์ เทลอาวีฟ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 4 กันยายน2017 สืบค้นเมื่อ4 กันยายน 2560 .
 151. อรรถa b Oryszczuk, สตีเฟน (28 กุมภาพันธ์ 2018). “พ่อแม่ชาวยิวตัดปีก” . เวลาของอิสราเอล . กรุงเยรูซาเล็ม สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2561 .
 152. ซิลเวอร์ส, เอ็มมา (2012-01-06). "บริทชะโลมกำลังมาแรง สำหรับพ่อแม่ที่ไม่อยากขลิบลูก" . J. ข่าวชาวยิวแห่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ San Francisco Jewish Community Publications Inc. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2022-07-29 สืบค้นเมื่อ2022-07-30
 153. อรรถเป็น โกลด์แมน, โรนัลด์ (1997). "การเข้าสุหนัต: แหล่งที่มาของความเจ็บปวดของชาวยิว" . ศูนย์ทรัพยากรการเข้าสุหนัตของชาวยิว ผู้ชมชาวยิว สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 .
 154. กู๊ดแมน, เจสัน (มกราคม 2542). “การขลิบชาวยิว: มุมมองทางเลือก” . บียู อินเตอร์เนชั่นแนล 83 (1: ภาคผนวก): 22–27. ดอย : 10.1046/j.1464-410x.1999.0830s1022.x . PMID 10349411 . S2CID 29022100 _ สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 .  
 155. อรรถ a b คิ มเมล, ไมเคิล เอส. (พฤษภาคม–มิถุนายน 2544). "การไม่ตัดผมที่ใจดีที่สุด: สตรีนิยม ยูดาย และหนังหุ้มปลายลึงค์ของลูกชายฉัน" . ติ๊กกุล . 16 (3): 43–48 . สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2562 .
 156. อรรถ บอยล์, เกรกอรี เจ.; สโวโบดา, เจ. สตีเวน; ไพรซ์, คริสโตเฟอร์ พี; เทอร์เนอร์, เจ. เนวิลล์ (2543). "การเข้าสุหนัตของเด็กชายสุขภาพดี: การโจมตีทางอาญา?" . วารสารกฎหมายและการแพทย์ . 7 : 301–310 . สืบค้นเมื่อ22 พฤศจิกายน 2561 .
 157. เชินเฟลด์, วิกเตอร์ (2014). “เสียงชาวยิวต่อต้านการเข้าสุหนัตรุนแรงขึ้น” . Circinfo.org _ สืบค้นเมื่อ2018-11-04 .
 158. ^ Reiss, MD, ดร. มาร์ค (2549) "คนดังแห่งบริทชาลอม" . บริท ชาลอม. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2014-12-13 . สืบค้นเมื่อ2007-10-03 .
 159. ^ โกลด์แมน, PhD, รอน (2549) "ผู้ให้บริการของ Brit Shalom" . ชาวยิวต่อต้านการเข้าสุหนัต เก็บจากต้นฉบับเมื่อ2007-09-29 สืบค้นเมื่อ2007-10-03 .
 160. กลิคแมน, มาร์ก (12 พฤศจิกายน 2548). "B'rit Milah: คำตอบของชาวยิวสู่ความทันสมัย" . สหภาพเพื่อการปฏิรูปยูดาย . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม2550 สืบค้นเมื่อ2007-11-03 .
 161. โคเฮน แรบไบ ฮาวเวิร์ด (20 พฤษภาคม 2545) "โบ การกำหนดขอบเขต" . สหพันธ์นักปฏิรูปชาวยิว เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน2550 สืบค้นเมื่อ2007-11-03 .
 162. ^ เอพสเตน, ลอว์เรนซ์ (2550). "กระบวนการแปลง" . สภาชุมชนชาวยิวคาลการี เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2551 สืบค้นเมื่อ2007-11-03 .
 163. กอลลาเฮอร์, เดวิด (กุมภาพันธ์ 2544). "1 ประเพณีของชาวยิว " . การขลิบ: ประวัติการผ่าตัดที่มีการโต้เถียงมากที่สุดในโลก นครนิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน. หน้า 1–30 ไอเอสบีเอ็น 978-0-465-02653-1.[ ลิงค์เสียถาวร ]
 164. ^ Katz, Jacob (1998), Divine Law in Human Hands: Case Studies in Halakhic Flexibility . เยรูซาเล็ม :มหาวิทยาลัยฮิบรู , ISBN 978-9652239808 
 165. ^ เมเยอร์, ​​ไมเคิล (1990). " เบริต มิลาในประวัติศาสตร์ขบวนการปฏิรูป" . ในบาร์ธ ลูอิส (เอ็ด) Berit mila ในบริบทการปฏิรูป สหรัฐอเมริกา: Berit Mila Board of Reform Judaism หน้า 140–149. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8216-5082-0. OCLC  1154140109 – ผ่าน Internet Archive
 166. มาร์ก, เอลิซาเบธ วินเนอร์ (2003)กติกาการเข้าสุหนัต . เลบานอน นิวแฮมป์เชียร์: Brandeis ISBN 1584653078 
 167. เลเวนสัน, จอน (มีนาคม 2543). "ศัตรูใหม่ของการเข้าสุหนัต",อรรถกถา
 168. สจ๊วต, เดสมอนด์ (1974),เทโอดอร์ เฮิร์ซเซิล . นิวยอร์ก: ดับเบิลเดย์, ISBN 978-0385088961 
 169. แกลนซ์, แอรอน (2011-07-29). "พิธีกรรมถูกข้ามไปมากขึ้นเรื่อยๆ" . นิวยอร์กไทมส์ . ISSN 0362-4331 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-01-01 . สืบค้นเมื่อ2021-07-29 . 
 170. กรีนเบิร์ก, โซอี้ (2017-07-25). "เมื่อพ่อแม่ชาวยิวตัดสินใจไม่เข้าสุหนัต" . นิวยอร์กไทมส์ . ISSN 0362-4331 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-01-01 . สืบค้นเมื่อ2021-07-29 . 
 171. บอร์สไตน์, มิเชล (2013-12-28). “ชาวยิวจำนวนน้อยแต่เพิ่มมากขึ้นกำลังสงสัยพิธีกรรมโบราณของการเข้าสุหนัตวอชิงตันโพสต์ . ISSN 0190-8286 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-03-15 . สืบค้นเมื่อ2022-07-31 
 172. เกิร์ต-แซนด์, เรนี (2011-06-16). "การต่อต้านชาวยิวต่อการเข้าสุหนัต" . กองหน้า สืบค้นเมื่อ2022-07-30
 173. แฮร์ริส, เบน (2021-10-07). “ชาวยิวเหล่านี้ต้องการทำให้เป็นปกติไม่ใช่การเข้าสุหนัต — และพวกเขาต้องการให้ธรรมศาลาช่วยสำนักงานโทรเลขยิว เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2021-10-26 สืบค้นเมื่อ2022-07-30องค์กรใหม่ที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้มีเป้าหมายที่จะทำให้มีโอกาสมากขึ้น กลุ่มที่เรียกว่า Bruchim (ตามตัวอักษร "มีความสุข" แต่เป็นส่วนหนึ่งของวลีภาษาฮิบรูที่แปลว่า "ยินดีต้อนรับ") กำลังพยายามทำให้การตัดสินใจเป็นปกติที่จะไม่เข้าสุหนัตเด็กชายชาวยิว [... ] กลุ่มนี้เป็นผลพลอยได้จากการสนับสนุนที่มอสส์ และผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารของ Bruchim, Rebecca Wald ได้ทำมาหลายทศวรรษแล้ว มอสโต้เถียงต่อต้านการเข้าสุหนัตของชาวยิวเป็นครั้งแรกในบทความปี 1990 และพวกเขาร่วมกันร่างพิธีทางเลือก บริทชาลอม (ตามตัวอักษร "พันธสัญญาแห่งสันติภาพ") ในหนังสือปี 2015 และแจกใบปลิวในการประชุมขบวนการปฏิรูปในปีนั้นโดยสรุปแนวทางสำหรับธรรมศาลาที่จะต้อนรับมากขึ้น สำหรับครอบครัวที่เลือกไม่เข้าสุหนัต
 174. วิคเตอร์, เจค็อบ (2007-07-18). "นักเคลื่อนไหวพยายามตัดพิธีเข้าสุหนัตออกจากบริสุทธ์ " กองหน้า เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-09-04 . สืบค้นเมื่อ2022-07-30 หลังจากทำการวิจัย วูล์ฟตัดสินใจละทิ้งลูกชายของเขาที่เข้าสุหนัต เขากลับจัดพิธีที่เรียกว่า brit shalom ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมฉลองการเกิดโดยไม่เข้าสุหนัต
 175. ^ พฤษภาคม อาลี (2019-07-17). "กฎหมายคุ้มครองเด็กมีความชัดเจน ยกเว้นกรณีชายเข้าสุหนัต" . HuffPost สหราชอาณาจักร สืบค้นเมื่อ2022-08-03 . พ่อแม่ชาวยิวบางคนเลือกทางเลือกอื่นแทน Bris Milah ซึ่งเรียกว่า Brit Shalom ซึ่งเด็กชายได้รับการต้อนรับเข้าสู่ชุมชนในพิธี แต่เขาไม่ได้เข้าสุหนัต
 176. ^ "มติ LCSHJ" . สถาบันระหว่างประเทศเพื่อศาสนายูดายเห็นอกเห็นใจฆราวาส Farmington Hills, Michigan: สังคมยูดายเห็นอกเห็นใจ . 2016-01-22 . สืบค้นเมื่อ2022-08-02 . เรา ที่ประชุมผู้นำของชาวยิวฆราวาสและเห็นอกเห็นใจ คำนึงถึงคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่ออัตลักษณ์ชาวยิวและความเท่าเทียมทางเพศ ขอยืนยันว่า: • เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนชาวยิวทุกคนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชะตากรรมของชาวยิว ไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัตเพื่อระบุตัวตนของชาวยิว • เราสนับสนุนผู้ปกครองในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ว่าจะให้ลูกชายเข้าสุหนัตหรือไม่ • เรายืนยันสิทธิ์ในการเลือก และเรายอมรับและเคารพการเลือกของพวกเขา  • การตั้งชื่อและพิธีการต้อนรับควรเป็นไปอย่างเสมอภาค เราแนะนำให้แยกการเข้าสุหนัตออกจากพิธีต้อนรับ
  อนุมัติเมื่อเดือนเมษายน 2545
 177. โลเวนเฟลด์, โยนาห์ (2011-08-02). "พิธีกรรมไม่ขริบที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักดึงดูดใจผู้ที่ต่อต้านการเข้าสุหนัต " วารสารยิว. สืบค้นเมื่อ2022-08-03 .
 178. ^ "การอภิปรายการเข้าสุหนัต" . การเรียนรู้ชาวยิวของฉัน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-08-12 . สืบค้นเมื่อ2022-07-30 ตามบทความของ New York Times ในปี 2560 ในขณะที่ "ผู้ปกครองชาวยิวส่วนใหญ่ยังคงเข้าสุหนัตและการเลือกไม่รับยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในกระแสหลักส่วนใหญ่" การปฏิบัติดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเงียบ ๆ จากชาวยิวบางคน บทความระบุว่า "ผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง" ที่เลือกไม่เข้าสุหนัต "ไม่ต้องการพูดในบันทึกเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา และแรบไบบางคนที่เคยทำพิธีบริสททางเลือกแล้วก็ไม่ขอเปิดเผยชื่อ"
 179. ^ "เสียงของชาวยิว: ขบวนการยูดายในปัจจุบันที่จะยุติการเข้าสุหนัต " ข่าวซาเล2011-08-26. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2022-03-06 . สืบค้นเมื่อ2022-07-30
 180. กรีนเบิร์ก, โซอี้ (2017-07-25). "เมื่อพ่อแม่ชาวยิวตัดสินใจไม่เข้าสุหนัต" . นิวยอร์กไทมส์ . ISSN 0362-4331 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2017-09-14 . สืบค้นเมื่อ2022-07-31 
 181. แบรดลีย์ ฮาเกอร์ตี, บาร์บารา (2011-07-25). "การเข้าสุหนัต: พิธีกรรมเผชิญกับความกังวลสมัยใหม่" . เอ็นพีอาร์ . สืบค้นเมื่อ2022-08-02 .
 182. ซิลเวอร์ส, เอ็มมา (2012-01-06). "บริทชะโลมกำลังมาแรง สำหรับพ่อแม่ที่ไม่อยากขลิบลูก" . J. ข่าวชาวยิวแห่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ San Francisco Jewish Community Publications Inc. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ2022-07-29 สืบค้นเมื่อ2022-07-30
 183. โลเวนเฟลด์, โยนาห์ (2 สิงหาคม 2554). "พิธีกรรมไม่ขริบที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักดึงดูดใจผู้ที่ต่อต้านการเข้าสุหนัต " วารสารชาวยิวแห่งมหานครลอสแองเจลิแอลเอ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 25 สิงหาคม2018 สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2563 . จากข้อมูลของกอตต์ฟรีด พิธีชะโลมบริทที่รู้จักกันครั้งแรกเริ่มดำเนินการราวปี 1970 โดยที่ปรึกษาของเธอ แรบไบ เชอร์วิน ไวน์ ผู้ก่อตั้ง Society for Humanistic Judaism
 184. อรรถเป็น "กฎหมายไอซ์แลนด์ห้ามชายขลิบจุดประกายความขัดแย้งเรื่องเสรีภาพทางศาสนา " เดอะการ์เดี้ยน . 2018-02-18 . สืบค้นเมื่อ2021-03-19 .
 185. ^ "พ่อแม่ขลิบลูกผู้ชายเสี่ยงคุก 6 ปี " หนังสือพิมพ์พันช์ . 2018-02-18 . สืบค้นเมื่อ2021-03-19 .
 186. "การเสนอห้ามการขลิบทำให้ชาวยิวและชาวมุสลิมสั่นเครือในไอซ์แลนด์ " ข่าวเอ็นบีซี. สืบค้นเมื่อ2021-03-19 .

ลิงค์ภายนอก

สื่อที่เกี่ยวข้องกับBrit milahที่วิกิมีเดียคอมมอนส์

0.092787981033325