เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติในสภาพแวดล้อมเฉพาะ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสองชุดของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อีกชุดหนึ่งเป็นแกนหลัก ) [1]โดยทั่วไปจะมีลักษณะเฉพาะโดยการประยุกต์ใช้แกนหลักกล่าวคือ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติในสาขาต่างๆ รวมถึง เศรษฐศาสตร์ประชากรศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ แรงงาน , เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ , องค์การ อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์ เกษตร , เศรษฐศาสตร์ พัฒนา ,เศรษฐศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์สาธารณะและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จากมุมมองของการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของการดำเนินธุรกิจและการกำหนดนโยบายระดับชาติ [2]

กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการลดระดับความเป็นนามธรรมของทฤษฎีแกนกลางนี้ มีแนวทางที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่การประมาณเชิงประจักษ์โดยใช้เศรษฐมิติการวิเคราะห์อินพุต-เอาท์พุตหรือการจำลอง แต่ยังรวมถึงกรณีศึกษา การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกหรือ "พื้นถิ่น" [3] แนวทางช่วงนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่Roger Backhouseและ Jeff Biddle โต้แย้งว่าเป็นลักษณะที่คลุมเครือของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นแนวคิดที่มีหลายความหมาย [4]ท่ามกลางความ แตกต่าง เชิงระเบียบวิธี ในวงกว้าง แหล่งหนึ่งระบุว่าไม่ใช่ทั้ง เศรษฐศาสตร์เชิง บวกและเชิงบรรทัดฐานแต่ศิลปเศรษฐศาสตร์ถูกมองว่าเป็น "สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ทำ" [5]

ที่มาของคำว่า

ที่มาและความหมายของเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนไปถึงงานเขียนของSay and Mill Say เขียนเกี่ยวกับ "การใช้" "หลักการทั่วไปของเศรษฐกิจการเมือง" เพื่อ "ตรวจสอบกฎการดำเนินการของสถานการณ์ต่างๆ ที่นำเสนอต่อเรา" ชื่อเต็มของงานของ Mill's (1848) คือ Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy [4]

การสนทนาของ JN Keynes

John Neville Keynesอาจเป็นคนแรกที่ใช้วลี "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์" เขาตั้งข้อสังเกตว่า "โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ" ( John Stuart Mill , John Elliott CairnesและNassau William Senior ) [6] [7]เชื่อว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นศาสตร์เชิงบวก นามธรรม นิรนัย และโรงเรียนนี้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน "ระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ" (1917, 12) โรงเรียนนี้คิดว่าทฤษฎีทั่วไปสามารถกำหนดได้โดยใช้เหตุผลเชิงนามธรรม - ไม่อาศัยความรู้กว้าง ๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ จากมุมมองนี้การนำทฤษฎีนี้ไปใช้เกี่ยวข้องกับการยอมให้ปัจจัยบางอย่างถูกละเลยในการสร้างทฤษฎีนามธรรม Keynes เขียนเกี่ยวกับการใช้กฎหมายสมมุติเศรษฐศาสตร์การเมืองในการตีความและอธิบาย "ข้อเท็จจริงทางอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรม"[8]

ขณะที่สังเกตมุมมองของคู่แข่งของนักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าเป้าหมายที่ผู้กำหนดนโยบายกำลังไล่ตามและวิธีการไล่ตามนั้นเป็นส่วนสำคัญของศาสตร์แห่งเศรษฐศาสตร์ JN Keynes เชื่อในความพึงปรารถนาของความแตกต่างของ "โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ" ระหว่าง การค้นพบหลักการและการประยุกต์ใช้ (1917, 54) [8]

แท้จริงแล้ว เขาเป็นคนที่เสนอให้ใช้วลี "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์" แทน "ศิลปะเศรษฐศาสตร์การเมือง" เคนส์อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วลีเศรษฐกิจการเมืองประยุกต์และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์โดยคำนึงถึงการใช้ที่แตกต่างกันสามประการ: [8]

 1. ในแง่ที่เสนอในข้อความ [ร่วมกับศิลปะเศรษฐศาสตร์การเมือง];
 2. เพื่อกำหนดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการตีความและคำอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคำตอบของคำถามเชิงปฏิบัติ
 3. เพื่อทำเครื่องหมายส่วนที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นของหลักคำสอนทางเศรษฐกิจจากหลักคำสอนที่เป็นนามธรรมมากขึ้นเหล่านั้นซึ่งถูกยึดครองเพื่อขยายขอบเขตการให้เหตุผลทางเศรษฐกิจทั้งหมด (1917, 58–59) และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับสิ่งที่เรามีอยู่ในความเป็นจริงเพื่อให้ได้องค์กรที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ

การใช้คำของนักเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 คนอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น Léon Walrasวางแผนที่จะจัดระเบียบงานหลักของเขาออกเป็นเล่มๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ "บริสุทธิ์" "ประยุกต์" และ "สังคม" Jaffé (1983) อธิบายแผนการของ Walras ว่าเกี่ยวข้องกับการแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นความจริง มีประโยชน์ และยุติธรรม ในการใช้คำว่า จริง วัลราสอ้างถึงข้อเสนอที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับตรรกะที่บริสุทธิ์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติและต้องมีการตัดสินว่าตรรกะของเศรษฐศาสตร์ล้วนเกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่ เศรษฐศาสตร์สังคมสันนิษฐานว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ล้วนๆ แต่ได้จัดการกับคำถามที่ต่างไปจากเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [9]

Vilfredo Pareto ([1906] 1971, 104) ปฏิบัติตามการใช้ที่คล้ายคลึงกันซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐศาสตร์อาจเริ่มต้นด้วยการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในการตรวจสอบปัญหาโดยลดเหลือเพียงหลักการและความจำเป็น เขาแยกแยะระหว่าง "เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์" กับ "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์" กับเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ที่มีเพียงแนวการโต้แย้งหลักและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียด [10]

Joseph Schumpeter (1954, 23) อ้างถึงสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์บางสาขา การกล่าวซ้ำอาจช่วยเน้นประเด็นบางประเด็นที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง เขาได้อภิปรายในสาขาต่อไปนี้: [11]

 1. สิ่งที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์แต่ยังพิจารณาเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้น เช่น เงินและการธนาคาร การค้า วัฏจักร และสถานที่ตั้ง
 2. ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐศาสตร์ แต่การศึกษานั้นจำเป็นสำหรับเศรษฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงวิชาต่างๆ เช่น การบัญชีคณิตศาสตร์ประกันภัย และประกันภัย
 3. ที่เป็นนโยบายสาธารณะ ได้แก่ เกษตรกรรม แรงงาน การขนส่ง อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค การควบคุมอุตสาหกรรม และการเงินสาธารณะ
 4. ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
 5. ประชากรศาสตร์
 6. พื้นที่ศึกษา

มุมมองที่ทันสมัยมากขึ้น

มุมมองหลัก

เศรษฐศาสตร์กระแสหลักสมัยใหม่มองว่ามีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนามธรรมซึ่งก็คือ "แกนหลัก" และเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพในการลดองค์ประกอบบางอย่างของสิ่งที่เป็นนามธรรมของสิ่งนี้เพื่อตรวจสอบประเด็นเฉพาะ การลดระดับของนามธรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับ: [4]

 • การติดฉลากตัวแปรใหม่เป็นแนวคิดที่เจาะจงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 • จัดให้มีโครงสร้างบางอย่างเพื่อให้สามารถสรุปผลได้ละเอียดยิ่งขึ้น
 • การสร้างค่าประมาณเชิงตัวเลขสำหรับพารามิเตอร์บางตัว
 • โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อตีความปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งตีความว่าเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ทั่วไปในระดับหนึ่งที่อาจใช้ทฤษฎีแกนกลางเพื่อตรวจสอบ

เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์

PesaranและHarcourt (2000) อธิบาย ความพยายามของ Stoneในการเผชิญกับความท้าทายในการทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์โดยการผสมผสานทฤษฎีและการวัดเข้าด้วยกันภายในกรอบการทำงานที่เหนียวแน่น พวกเขารายงานข้อเสนอของ Stone ในการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ที่เคมบริดจ์ (12)สโตนเถียงว่า:

“จุดมุ่งหมายสูงสุดของเศรษฐศาสตร์ประยุกต์คือการเพิ่มสวัสดิการของมนุษย์โดยการสอบสวนและวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นทัศนะของภาควิชาที่ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ดีที่สุดโดยการสังเคราะห์การศึกษาสามประเภทซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่า แยกเดี่ยว ภาควิชาจะเน้นงานการสังเกตไปพร้อม ๆ กัน คือ การค้นพบและการเตรียมข้อมูล การประเมินปัญหาเชิงทฤษฎี เช่น การวางกรอบสมมติฐานในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบเชิงปริมาณ และการพัฒนาวิธีทางสถิติที่เหมาะสม ปัญหาพิเศษของข้อมูลเศรษฐกิจลักษณะพิเศษของแนวทางของกรมในการแก้ไขปัญหาโลกแห่งความเป็นจริงจะอยู่ในการพยายามสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ " (Stone in Pesaran and Harcourt (2000) pp. 149–150) [12]

มุมมองอื่นๆ

พื้นฐานสำหรับแนวทางของคู่แข่งมีแนวโน้มที่จะเป็นการปฏิเสธว่าทฤษฎีเสียงสามารถทำได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมกับขอบเขตการใช้งาน ทั้ง โรงเรียนประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 19 และนัก สถาบันแห่งศตวรรษที่ 20 ต่างก็โต้เถียงกันในลักษณะนี้ Mitchell (1936) ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ทำงานใน "สาขาเฉพาะทาง" ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับทฤษฎีเชิงคุณภาพที่MarshallและJevons ตั้งสมมติฐาน ไว้ มิทเชลล์แนะนำว่าความรู้เรื่อง "ตลาดจริง" จะทำให้เกิดผิวเผินและเนื้อหาของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Mitchell 1937, 26–28) ฟรีดแมนแบ่งปันมุมมองนี้ว่าแนวคิดเชิงทฤษฎีอาจหรือค่อนข้างควรเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง สำหรับเศรษฐศาสตร์ของทั้ง Mitchell และ Friedman ควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการกำหนดสมมติฐาน [13]

อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ คำวิจารณ์ ของMcCloskey นี่คือนักเศรษฐศาสตร์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาสั่งสอน ในบริบทนี้ การอ้างว่าเป็น "นักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" เป็นเพียงการจดชวเลขเพื่อบอกว่าพวกเขากำลังพิจารณาเศรษฐกิจที่แท้จริง สิ่งที่กำลังนำไปใช้ไม่จำเป็นต้องเป็น "ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์" เนื่องจากเป็นการนิยามตามอัตภาพ แต่เป็นอะไรที่พื้นฐานกว่า Eli Devonsได้แยกความแตกต่างระหว่าง "สิ่งของ" สามประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจถูกนำไปใช้: [14]

 • แบบจำลองทางทฤษฎี
 • สัจพจน์สามัญสำนึกและ
 • แนวคิดเชิงทฤษฎี

วารสาร

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ตีพิมพ์ผลงานต้นฉบับเกี่ยวกับประเด็นประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เกณฑ์หลักในการคัดเลือกเอกสารคือคุณภาพและความสำคัญในสาขานั้นๆ เอกสารที่อิงจากปัญหาการวิจัยที่มีแรงจูงใจอย่างดีซึ่งมีส่วนสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเศรษฐศาสตร์เชิงประจักษ์หรือทฤษฎีประยุกต์ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economicsเป็นวารสารที่ตีความสาขาวิชาว่าเป็น "การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับปัญหาเฉพาะทั้งในภาครัฐและเอกชน" และพยายามที่จะเผยแพร่ "การศึกษาเชิงปริมาณซึ่งผลที่ได้นำไปใช้ในทางปฏิบัติ" และด้วยเหตุนี้ อาจช่วย "นำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใกล้ความเป็นจริง"; Applied Economicsเป็นวารสารชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ [15]

American Economic Journal: เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วารสารรายไตรมาสนี้ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในปี 2552 มาจาก สมาคม เศรษฐกิจอเมริกัน ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงประจักษ์ เช่น เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการพัฒนา สุขภาพ การศึกษาประชากรศาสตร์การเงินองค์กรเชิงประจักษ์ การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการค้า และ เศรษฐศาสตร์ เชิงพฤติกรรม เชิงประจักษ์ [16]

วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรอเมริกัน

วารสารเหล่านี้จัดพิมพ์โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและประยุกต์ American Journal of Agricultural Economicsจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 และตีพิมพ์งานวิจัยในหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์เกษตรและอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบทและชุมชนทั่วโลก" [17]

มุมมองและนโยบายเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

มุมมองและนโยบายทางเศรษฐกิจประยุกต์ (AEPP) เป็นวารสารชั้นนำด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนโยบายที่มีการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดพิมพ์ปีละ 4 ครั้งโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเป็นหนึ่งในสองวารสารที่จัดพิมพ์โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและประยุกต์ (AAEA) พร้อมด้วยวารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งอเมริกา (AJAE) วันนี้เป็นวารสารชั้นนำใน 'เศรษฐศาสตร์ประยุกต์' โดยมีปัจจัยกระทบปี 2011 ที่ 1.552 วัตถุประสงค์ของ AEPP คือการวิเคราะห์พื้นที่ของการวิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในปัจจุบันโดยพยายามแจ้งให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจทราบ และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาขาย่อยของเศรษฐศาสตร์เกษตรและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยในอนาคตและเพิ่มความรู้ของผู้ในสาขาเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายสาธารณะ [18]

วิจารณ์

Backhouse และ Biddle โต้แย้งว่าในมุมมองกระแสหลักที่มี "แกนกลางเชิงทฤษฎี" ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนำมาใช้ได้ในหลาย ๆ ด้านโดยอาศัยแกนนี้ที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีขอบเขตกว้างและสามารถพัฒนาได้ เป็นอิสระจากการใช้งานส่วนบุคคล แต่พวกเขาสังเกตเห็นว่าเช่นเดียวกับคำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เอง มีอาชีพเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในสิ่งที่อยู่ในแกนหลัก – โดยที่เส้นแบ่งระหว่างการวิจัยที่มีส่วนร่วมในแกนหลักและการวิจัยที่ใช้แกนกลาง และความสำคัญสัมพัทธ์หรือความสำคัญของการวิจัยในหัวข้อการวิจัยหลักกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [4]

ตัวอย่างปัญหาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ด้านต่างๆ และประเด็นต่างๆ ได้แก่

ตัวอย่างหนึ่งคือเศรษฐศาสตร์มหภาค ในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้ ทำไม เนื่องจากเศรษฐศาสตร์มหภาคไม่เพียงมีความสำคัญเพียงพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวบรวมชุดของแนวคิดและหลักการที่ไม่พบในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค อย่างไรก็ตาม การแทนที่แนวทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของเคนส์ด้วยเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบคลาสสิกและผู้สืบทอด เศรษฐศาสตร์มหภาคในปัจจุบันอาจถือได้ว่าเป็นเพียงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเท่านั้น [4]

อีกตัวอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ภายในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ตลอดช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนาส่วนใหญ่มองว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบ "แกนกลาง" แบบมาตรฐานกับพื้นที่ของตนว่าไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิง ชุดโมเดลทางเลือกเป็นแกนหลัก นี่อาจอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นแนวทางเชิงโครงสร้าง นิยม ตำราเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดเตรียมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแกนกลางกระแสหลัก [4]

Comim ใช้ประวัติศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์แห่งการเติบโตเพื่อแสดงลักษณะทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อันดับแรก เขาอภิปรายมุมมองของนักทฤษฎีเกี่ยวกับมิติประยุกต์ของงาน และตรวจสอบจากมุมมองของงานที่ทำที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (DAE) ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม ความแตกต่างที่อาจเปิดเผยอิทธิพลของแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันในท้ายที่สุดเมื่อคำนึงถึงเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และบทบาทของสภาพแวดล้อมของสถาบัน (19)

ลีโอนาร์ดข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา นั่นคือความขัดแย้งค่าแรงขั้นต่ำ เขาตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงของการโต้เถียงนี้เป็นเรื่องแปลกเพราะผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นน้อย และประเด็นนโยบายที่ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าหลายๆ ประเด็น เช่น (การปฏิรูปสิทธิ การประกันสุขภาพ การคำนวณ CPI) ไม่ได้สร้างอะไรให้เหมือนกับพายุ คำอธิบายของเขาคือแม้ว่าการโต้เถียงนี้ไม่ได้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นพิเศษ แต่ก็มีความสำคัญมากสำหรับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในฐานะวิทยาศาตร์นโยบาย คำอธิบายของเขาสำหรับเรื่องนี้คือ การวิจัยค่าแรงขั้นต่ำถูกมองว่าเป็นการทดสอบประโยชน์ของการใช้ทฤษฎีราคานีโอคลาสสิกกับค่าจ้างและการจ้างงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง(20)

Swann (2006) ตั้งคำถามถึงความครอบงำของเทคนิคทางเศรษฐมิติดังกล่าวในเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และแนะนำสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น "ภาษาพื้นถิ่นของการปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน" ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง Swann ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งที่ได้รับเอกสิทธิ์ของเศรษฐมิติไม่ได้รับการสนับสนุนจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง และแนะนำว่าเทคนิคอื่นๆ ที่นำมาใช้ ซึ่งก็คือภาษาพื้นถิ่นก็ควรค่าแก่การพิจารณาเช่นกัน แนวทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เหล่านี้ ได้แก่ การจำลองเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมกรณีศึกษา และสามัญสำนึก [3]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ "สมาคมเศรษฐกิจอเมริกัน" .
 2. ^ "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ - ภาพรวม องค์ประกอบ ความสำคัญ" . สถาบันการเงินองค์กร สืบค้นเมื่อ2020-11-13 .
 3. อรรถa b Swann, GMP (2006) การนำเศรษฐมิติมาแทนที่: ทิศทางใหม่ในด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (เผยแพร่โดย Edward Elgar)
 4. a b c d e f Backhouse, R. and Jeff Biddle (2000) ' The concept of Applied Economy: a history of ambiguity and multiple routes ', History of Applied Economics 32 (ภาคผนวกประจำปี), 2000.
 5. ^ กระชอน, เดวิด (1992). "ย้อนหลัง: ศิลปะเศรษฐศาสตร์ที่สาบสูญ" . วารสาร มุมมอง เศรษฐกิจ . 6 (3): 191–198 [หน้า. 197–198]. ดอย : 10.1257/jep.6.3.191 . JSTOR 2138310 . 
 6. ^ มิลล์, จอห์น สจ๊วต. พ.ศ. 2420 บทความเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่แน่นอน ลอนดอน: Longmans, Green and Co.
 7. ^ ผู้อาวุโส แนสซอ. พ.ศ. 2371 การบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง. หนังสือคู่มือ 29:33–47 พิมพ์ซ้ำในฉบับที่ 1 ของระเบียบวิธีเศรษฐศาสตร์: การมีส่วนร่วมของอังกฤษในศตวรรษที่สิบเก้า แก้ไขโดย Roger Backhouse ลอนดอน: Routledge/Thoemmes Press, 1997
 8. อรรถเป็น c เคนส์, จอห์น เนวิลล์. พ.ศ. 2460 ขอบเขตและวิธีการเศรษฐศาสตร์การเมือง. ลอนดอน: มักมิลลัน.
 9. จาฟเฟ,วิลเลียม. 1983. บทความของ William Jaffé เกี่ยวกับ Walras. เรียบเรียงโดยโดนัลด์ เอ.วอล์คเกอร์ เคมบริดจ์และนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 10. ปาเรโต, วิลเฟรโด. [1906] 2514 คู่มือเศรษฐกิจการเมือง. แปลโดย แอน เอส. ชเวียร์ นิวยอร์ก: ตวัด.
 11. Schumpeter, JA 1954. ประวัติการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 12. ↑ a b Pesaran , MH and GC Harcourt (2000),“The life and work of John Richard Nicholas Stone 1913–1991,”Economic Journal
 13. มิตเชลล์ เวสลีย์ ค. 2480 ศิลปะการใช้จ่ายเงินย้อนหลัง นิวยอร์ก: McGraw-Hill
 14. ^ เดวอนส์, อีไล. 2504. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์: การประยุกต์ใช้อะไร? ในตรรกะแห่งความรู้ส่วนตัว: บทความนำเสนอต่อ Michael Polanyiในวันเกิดปีที่เจ็ดสิบของเขา 11 มีนาคม 2504 (ไม่มีชื่อบรรณาธิการ) ลอนดอน: เลดจ์ & คีแกน พอล.
 15. Applied Economics , Aims & Scope Archived 5 มกราคม 2009 ที่Wayback Machine
 16. ^ ตามที่อธิบายไว้ใน American Economic Journal: Applied Economics เชื่อมโยง ไปยังชื่อฉบับหลังและบทคัดย่อ
 17. ^ "วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งอเมริกา (AJAE) | สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและประยุกต์" .
 18. ^ "มุมมองและนโยบายเศรษฐกิจประยุกต์ (AEPP) | สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและประยุกต์ "
 19. โคมิม, ฟลาวิโอ (2000). "ในแนวคิดเศรษฐศาสตร์ประยุกต์: บทเรียนจากเศรษฐศาสตร์เคมบริดจ์และประวัติศาสตร์ทฤษฎีการเติบโต" ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง . 32 (ข้อ 1): 145–176 ดอย : 10.1215/00182702-32-Suppl_1-145 .
 20. ลีโอนาร์ด, โธมัส ซี. (2000). "แนวคิดในการใช้เศรษฐศาสตร์: การโต้เถียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำสมัยใหม่และที่มาที่ไป" ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง . 32 (4): 117–144. CiteSeerX 10.1.1.422.8197 . ดอย : 10.1215/00182702-32-Suppl_1-117 . 

อ้างอิง

 • เบ็กก์ ฉัน และเอสจีบี เฮนรี่ (1998) เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนโยบายสาธารณะสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. คำอธิบาย.
 • แคมป์เบลล์, เอ็ม. (1989). "ที่มาของความขัดแย้งในเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" ในControversy in Applied Economicsเรียบเรียงโดย M. Campbell, M. Hardy และ N. Healey นิวยอร์ก: วีทชีฟ
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (1948). "รายงานฉบับแรก: กิจกรรมในปี พ.ศ. 2489-2491" เคมบริดจ์: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, .
 • ดาว, เอส. (1987). "The Scottish Political Economy Tradition. Scottish Journal of Political Economy , 34(4), pp. 335–48.
 • Harcourt, GC และ M. Kitson (1993) "ห้าสิบปีแห่งการวัดผล: มุมมองเคมบริดจ์". ทบทวนรายได้และความมั่งคั่ง ser. 39 ไม่มี 4 ธันวาคม 435–47
 • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง (2543). สู่ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ภาคผนวกประจำปี เล่มที่ 32 Durham, NC and London: Duke University Press Table of Contents.
 • โรบินสัน เจ. ([1974] 1979). "ประวัติศาสตร์กับสมดุล" ในฉบับ 5 ของ เอกสาร เศรษฐกิจ ที่ รวบรวม อ็อกซ์ฟอร์ด: Basil Blackwell.
 • Schabas, M. (2001). “เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์” หมวด. 3 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สารานุกรมระหว่างประเทศของสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หน้า 4152–4158 เชิงนามธรรม.
 • สวอนน์, GMP (2006). นำเศรษฐมิติมาแทนที่: ทิศทางใหม่ในด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ , คำอธิบาย Edward Elgar