อะลาดิน มาลิโคฟ

ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin_Malikov"