หลักความเชื่อของชาวยิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไม่มีการกำหนดหลักการแห่งความเชื่อที่ได้รับการยอมรับจากทุกสาขาของศาสนายูดาย อำนาจกลางในศาสนายูดายไม่ได้ตกเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แม้ว่าศาลซันเฮดริน ซึ่งเป็นศาลศาสนาสูงสุดของชาวยิว จะทำหน้าที่นี้ ให้สำเร็จหากได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ แต่ให้อยู่ในงานเขียนกฎหมายและประเพณี อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายู ดาย แทน

ศาสนายูดายยืนยันการมีอยู่และเอกลักษณ์ของพระเจ้าและเน้นย้ำถึงการกระทำหรือบัญญัติควบคู่ไปกับการยึดมั่นในระบบความเชื่อที่เคร่งครัด ตรงกันข้ามกับประเพณี เช่นศาสนาคริสต์ซึ่งต้องการการระบุตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า ความศรัทธาในศาสนายูดายกำหนดให้คนๆ หนึ่งต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านการต่อสู้กับคำสั่งของพระเจ้า ( โทราห์ ) และการปฏิบัติมิ ทซ์วอต อย่างต่อเนื่อง

ศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ เน้นหลักการสำคัญหลายประการในโปรแกรมการศึกษา ที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อที่ว่ามี พระเจ้าองค์เดียวสัพพัญญูเหนือธรรมชาติผู้ทรงสร้างจักรวาลและยังคงเกี่ยวข้องกับการปกครองของมัน ศาสนายูดายดั้งเดิมยืนยันว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับชาวยิวที่ภูเขาซีนายและทรงเปิดเผยกฎหมายและพระบัญญัติ 613 ประการแก่พวกเขาในรูปแบบของโทราห์ ที่เป็น ลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า ในรับบีนิกยูดายโทราห์ประกอบด้วยทั้งโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( Pentateuch) และจารีตของกฎหมายปากเปล่า ซึ่งต่อมาส่วนใหญ่ได้ประมวลเป็นลายลักษณ์อักษรอันศักดิ์สิทธิ์ (ดู: มิชนา , ทัลมุด )

ตามเนื้อผ้า การปฏิบัติของศาสนายูดายได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาโตราห์และการปฏิบัติตามกฎหมายและบัญญัติ ในศาสนายูดายเชิงบรรทัดฐาน โทราห์และกฎหมายของชาวยิวเองก็ไม่เปลี่ยนแปลง แต่การตีความกฎหมายนั้นเปิดกว้างกว่า ถือว่าเป็นมิตซ์วาห์ (บัญญัติ) ในการศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย

คู่ที่เหมาะสมสำหรับคำว่า "ศรัทธา" ในภาษาอังกฤษทั่วไป - ที่เกิดขึ้นในสำนวน "หลักการแห่งศรัทธา" - จะเป็นแนวคิดของEmunah [1]ในศาสนายูดาย แม้ว่าโดยทั่วไปจะแปลว่าศรัทธาหรือความไว้วางใจในพระเจ้า แต่แนวคิดของ Emunah สามารถอธิบายได้ถูกต้องกว่าว่าเป็น "ความเชื่อมั่นที่มีมาแต่กำเนิด การรับรู้ถึงความจริงที่เหนือ (...) เหตุผล " [1] Emunah สามารถปรับปรุงได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้งานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว แต่อีมูนาห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผล เพียงอย่างเดียวและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือตรงกันข้ามกับเหตุผล

มีหลักการพื้นฐานหลายประการที่กำหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่แรบไบในยุคกลาง สิ่งเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นรากฐานพื้นฐานใน "การยอมรับและการปฏิบัติของศาสนายูดาย"

ความคิดของพระเจ้า

เอกเทวนิยม

ศาสนายูดายมีพื้นฐานมาจากลัทธิเอกเทวนิยม ที่เคร่งครัด และความเชื่อใน พระเจ้าองค์เดียว แบ่งแยกไม่ได้ และไม่รวมกัน Shema Yisraelหนึ่งในคำอธิษฐานของชาวยิวที่สำคัญที่สุด สรุปธรรมชาติของศาสนายูดายที่มีพระเจ้าองค์เดียว: [2] "โอ อิสราเอล จงฟัง พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา [3]

"ศาสนายูดายปฏิเสธแนวคิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างเด่นชัด", [4]ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่านับถือพระเจ้าหลายองค์ , ลัทธิทวินิยม , และลัทธิตรีเอกานุภาพซึ่ง "เข้ากันไม่ได้กับลัทธิพระเจ้าองค์เดียวตามที่ศาสนายูดายเข้าใจ" [2]เอกภาพของพระเจ้ามีหลายครั้งในประเพณีของชาวยิว เป็นหลักการแห่งศรัทธาประการที่สองจาก 13 ประการของไมโมนิเดส ไมโมนิเดสเขียนว่า "พระเจ้าองค์นี้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่สองหรือมากกว่าสอง แต่เป็นองค์ที่มีเอกภาพแตกต่างจากเอกภาพอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ พระองค์ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวในสกุลซึ่งมีหลายชนิด ก็เป็นหนึ่งเดียว และพระองค์ก็ไม่เป็น เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย มีส่วนและมิติ เป็นหนึ่งเดียว แต่พระองค์เป็นเอกภาพที่ไม่มีที่อื่น" ( หยาด ,เยโซเด ฮา-โทราห์ 1:7) [2]

ในประเพณีของชาวยิว แนวคิดทวินิยมและตรีเอกานุภาพเกี่ยวกับพระเจ้าโดยทั่วไปเรียกว่าShituf ("หุ้นส่วน") ซึ่งหมายถึงมุมมอง ที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ การบูชารูปเคารพ [5]

พระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาล

ชาวยิวส่วน ใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจักรวาล นิกายต่างๆ ของชาวยิวมีมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่ม อุลตร้าออร์โธดอกซ์บางกลุ่มปฏิเสธแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการและเชื่อว่าโลกมีอายุเพียงไม่กี่พันปี กลุ่มอื่น ๆ ของชาวยิวออร์โธดอกซ์และไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ไม่เชื่อใน การตีความตาม ตัวอักษรของเรื่องราวการสร้างปฐมกาลและจากมุมมองนั้น ศาสนายูดายไม่ได้ขัดแย้งกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าอายุของจักรวาลอยู่ที่ประมาณ 13.77 พันล้านปี เก่า. [6] นอร์เบิร์ต เอ็ม. ซามูเอลสันเขียนว่า "คำถามเรื่องการนัดหมายจักรวาลไม่เคยเป็นปัญหาของปรัชญาของชาวยิว เพราะท้ายที่สุดแล้วปรัชญานั้นไม่เคยนำความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์มาเปิดเผย ความหมายที่แท้จริง" [7]

ในขณะที่ทัศนคติทั่วไปของชาวยิวคือว่าพระเจ้าสร้างโลกจากนิฮิโล แรบ ไบ มาร์ก ดี. แองเจิลเขียนว่าตามประวัติศาสตร์ "มีความไม่เต็มใจโดยทั่วไปในประเพณีของชาวยิวที่จะคาดเดาเกี่ยวกับ ลักษณะทาง อภิปรัชญาของการสร้าง":

ข้อความที่สำคัญสำหรับศาสนายูดายคือพระเจ้าสร้างโลกจริง ๆ แล้ว; กระบวนการวิวัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นเองง่ายๆ แต่พระเจ้าเป็นผู้กำหนด
เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพระเจ้าสร้างโลกในหกวัน มันอาจจะพูดโดยเปรียบเทียบ คำว่า ยม(วัน) ในเรื่องการสร้างแทบจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมายถึงวันที่มียี่สิบสี่ชั่วโมง ท้ายที่สุดแล้วดวงอาทิตย์เองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจนกว่าจะถึง "วัน" ที่สี่ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะโต้แย้งว่า "วัน" สามวันแรกเป็นวันที่เรารู้จัก วิธีที่เหมาะสมกว่าในการทำความเข้าใจเรื่องราวการทรงสร้างคือ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลในหกขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายล้านปี หรือยี่สิบสี่ชั่วโมง หรือชั่วขณะหนึ่ง กล่าวโดยย่อ ศาสนายูดายยืนยันว่าพระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงสร้างเป็นขั้นๆ และยังคงรักษาจักรวาลที่พระองค์สร้างขึ้น รายละเอียดเฉพาะของกระบวนการสร้างไม่ใช่ศูนย์กลางของความคิดของชาวยิว [8]

โมเสส ไมโมนิเดสเขียนว่า "โดยอาศัยการมีอยู่ของผู้สร้าง ทุกสิ่งจึงมีอยู่" [9] และโต้แย้งใน คู่มือสำหรับผู้มีความสับสนในศตวรรษที่ 12 ของเขา(2:13) ว่า " เวลาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์" และด้วยเหตุนี้ " เมื่ออธิบายว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนการสร้างจักรวาล แนวคิดเรื่องเวลาไม่ควรเข้าใจในความหมายปกติของมัน" โจเซฟ อัลโบนักปรัชญาชาวยิวในศตวรรษที่ 15 โต้แย้งทำนองเดียวกันในอิกการิม ของเขาว่าเวลามีอยู่ 2 ประเภท คือ "เวลาที่วัดได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว และเวลาในนามธรรม" ประเภทที่สองไม่มีจุดกำเนิดและเป็น "ห้วงเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อนสร้างเอกภพ" อัลโบแย้งว่า "แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ก็ยากที่จะจินตนาการถึงพระเจ้าที่อยู่นอกอวกาศ" นักเขียนชาวยิวคนอื่นๆ มีข้อสรุปที่แตกต่างกัน เช่นบาห์ยา เบน อาเชอร์ นักวิชาการในศตวรรษที่ 13 โมเสส อัลโมสนิโน นัก วิชาการในศตวรรษที่ 16 และนาห์มา แห่งบราตสลาฟครู สอนฮาซิดิก ในศตวรรษที่ 18 ซึ่งแสดงทัศนะคล้ายกับที่คริสเตียน นีโอ แสดงไว้ - นักเขียนผู้สงบสุขโบติอุส - พระเจ้าองค์นั้น "ก้าวข้ามหรืออยู่เหนือกาลเวลา [10]

พระลักษณะของพระเจ้า

มุมมองของชาวยิวคือพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์โดย "ไม่มีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด" ซึ่งเป็นหลักการที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลหลายตอน พวกแรบไบสอนมุมมองที่ "ค่อนข้างแท้จริง ... จากพื้นดิน" เกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า: ว่า "พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ แต่มนุษย์ไม่สามารถสำรวจความหมายทั้งหมดของแนวคิดนี้ได้" และ " ดังนั้น เราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าจะพบสิ่งใดในวรรณกรรมของพวกแรบบินิกที่เหมือนกับการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับความหมายของนิรันดรอันศักดิ์สิทธิ์" คำพูดของ มิชนาห์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการพยายาม "เจาะม่าน" คือ: "ใครก็ตามที่ไตร่ตรองถึงสี่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับเขาที่ไม่ได้เข้ามาในโลก: "สิ่งที่อยู่เบื้องบน? อะไรอยู่ข้างใต้? อะไรมาก่อน? แล้วหลังจากนั้นล่ะ" [11]

มุมมองดั้งเดิมของชาวยิวคือพระเจ้าทรงมีอำนาจทุกอย่างสัพพัญญูและรอบรู้ทุกอย่าง [12] [13]

อย่างไรก็ตาม นักคิดชาวยิวหลายคนเสนอ "พระเจ้าที่มีขอบเขตจำกัด" ซึ่งบางครั้งเป็นการตอบสนองต่อปัญหาความชั่วร้ายและแนวคิดเกี่ยวกับเจตจำนงเสรี หลุยส์ จาค็อบส์เขียนว่า นักคิดชาวยิวสมัยใหม่ เช่นเลวี โอลันซึ่งสะท้อนถึงนักเขียนชาวยิวคลาสสิกบางคน เช่นเกอร์โซนิเดส นักพูดทัลมุดในศตวรรษที่ 14 มี "ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ถูกจำกัดโดยธรรมชาติของพระองค์ ดังนั้น ในขณะที่พระองค์ไม่มีขอบเขตในบางประการ พระองค์ก็มีขอบเขตจำกัดในผู้อื่น " โดยอ้างอิงแนวคิดซึ่งมีอยู่ในแหล่งคลาสสิกที่ว่า "มีวัตถุดั้งเดิมที่ไร้รูปแบบอยู่ร่วมกับพระเจ้าตั้งแต่ชั่วนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าต้องทำงาน และพระเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตในความหมายทั่วไป แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ผู้ชายจะใช้ทางเลือกของพวกเขา". [13]ในหัวข้อของสัพพัญญูและเจตจำนงเสรี จาคอบส์เขียนว่าในยุคกลาง มีการนำเสนอมุมมองสามประการ: ไมโมนิเดสผู้เขียนว่าพระเจ้ามีความรู้ล่วงหน้าและมนุษย์มีอิสระ Gersonides ผู้เขียนว่ามนุษย์เป็นอิสระและด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่มีความรู้ที่สมบูรณ์ และHasdai Crescasผู้เขียนในOr Adonaiว่าพระเจ้าทรงมีความรู้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง [13]

นักเขียนชาวยิวหลายคนได้จัดการกับปัญหาของtheodicy : ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงฤทธานุภาพทั้งหมดและดีทั้งหมดหรือ ไม่และอย่างไร เนื่องจากความชั่วร้ายมีอยู่จริงในโลก โดยเฉพาะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จอน ดี. เลเวนสันโต้แย้งว่าหลักคำสอนที่มีอำนาจทุกอย่างล้มเหลวในการ "ให้ความสำคัญกับ" 'ความน่าเกรงขามและความยืดหยุ่นของกองกำลังที่ต่อต้านการสร้าง" (เช่น สภาวะดั้งเดิมของความโกลาหลที่มีอยู่ก่อนการสร้าง) และ "นำไปสู่การละเลยบทบาทของมนุษยชาติ ในการสร้างและระบุระเบียบโลก [12] ฮันส์ โจนาสเสนอ "ตำนานเบื้องต้น" ที่ "พระเจ้า 'เลือก' ในตอนเริ่มต้นที่จะมอบโอกาสและความเสี่ยงและความหลากหลายที่ไม่รู้จบให้กับตัวเองของพระเจ้า เพื่อเข้าสู่การผจญภัยของอวกาศในเวลา" โจนาสแสดงทรรศนะว่า "พระเจ้าไม่ได้สร้างโลกด้วยคำสั่ง (แม้ว่าพระเจ้าจะสร้างโลกก็ตาม) แต่ทรงนำโลกด้วยการกวักมือเรียกมันให้มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ โยนาสซึ่งได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่ใช่ "ในทุกประการที่ไม่ใช่ชั่วขณะ, เป็นไปไม่ได้, ไม่เปลี่ยนรูป, และมีอำนาจทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไข". [12]

ศาสนายูดาย คลาสสิกส่วนใหญ่มองว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าส่วนบุคคล รับบีซามูเอล เอส. โคฮอนเขียนว่า "พระเจ้าที่กำเนิดขึ้นโดยศาสนายูดายไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุแรก พลังแห่งการสร้างสรรค์ และเหตุผลของโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นบิดาที่มีชีวิตและเปี่ยมด้วยความรักของมนุษย์ด้วย พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงจักรวาลเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนตัวอีกด้วย .. ลัทธินับถือพระเจ้าองค์เดียวของชาวยิวนึกถึงพระเจ้าในแง่ของลักษณะหรือบุคลิกภาพที่แน่นอน ในขณะที่ลัทธิแพนธีนิยมมีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของพระเจ้าว่าไม่มีตัวตน" สิ่งนี้แสดงให้เห็นในพิธีสวดของชาวยิวเช่น ในเพลงสวดAdon Olam ซึ่งรวมถึง "การยืนยันอย่างมั่นใจ" ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ของฉัน...ผู้ทรงได้ยินและตอบ" [14]เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์ เขียนว่าฮีบรูไบเบิล [15] หัวหน้ารับบีชาวอังกฤษ โจนาธาน แซ็กส์เสนอว่าพระเจ้า "ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากกาลเวลาหรือแยกจากกัน [15]สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า "ภาคแสดง 'ส่วนตัว' ที่ใช้กับพระเจ้า" ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีตัวตนหรือเป็นมานุษยวิทยาซึ่งเป็นมุมมองที่ศาสนายูดายปฏิเสธมาโดยตลอด แต่ "บุคลิกภาพ" ไม่ได้หมายถึงลักษณะทางกายภาพ แต่หมายถึง "แก่นแท้ภายใน จิตใจ เหตุผล และศีลธรรม" [14]แม้ว่าชาวยิวส่วนใหญ่เชื่อว่า "พระเจ้าสามารถมีประสบการณ์ได้" แต่ก็เข้าใจว่า "ไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้" เพราะ "พระเจ้าไม่เหมือนกับมนุษย์อย่างสิ้นเชิง" (ดังที่ปรากฏในการตอบสนองของพระเจ้าต่อโมเสสเมื่อโมเสสขอชื่อพระเจ้า: " ฉันคือฉัน แอม "); ข้อความเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้า "เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นคำอุปมาอุปไมยทางภาษา มิฉะนั้น ก็จะไม่สามารถพูดถึงพระเจ้าได้เลย" [15]

แม้ว่าความเครียดที่โดดเด่นในศาสนายูดายคือพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ก็มี "กระแสทางเลือกของประเพณีที่แสดงตัวอย่างโดย ... ไมโมนิเดส" ซึ่งร่วมกับนักปรัชญาชาวยิวหลายคนปฏิเสธแนวคิดเรื่องพระเจ้าส่วนบุคคล [15]สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อของเขาในเทววิทยาเชิงลบ : พระเจ้าสามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งที่พระเจ้าไม่ใช่เท่านั้น [15]รับบี มอร์เดไค แคปแลนผู้พัฒนาศาสนายูดายแนวปฏิรูปและสอนที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยิวอนุรักษ์นิยม แห่งอเมริกา ก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องพระเจ้าส่วนบุคคลเช่นกัน แคปแลนแทนที่จะคิดว่าพระเจ้า "เป็นพลังเหมือนแรงโน้มถ่วงสร้างขึ้นในโครงสร้างของจักรวาล" โดยเชื่อว่า "เนื่องจากจักรวาลถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้รับความสุขส่วนตัวและความสามัคคีของชุมชนเมื่อเราประพฤติตามศีลธรรม จักรวาลจึงมีพลังทางศีลธรรม พลังนี้เป็นสิ่งที่พวกก่อสร้างหมายถึงพระเจ้า" แม้ว่าพวกนักสร้างใหม่บางคนจะเชื่อในพระเจ้าส่วนบุคคลก็ตาม[16]ตามที่โจเซฟ เทลัชกินและมอริส เอ็น. เคิร์ทเซอร์กล่าวว่า ต่อแรบไบหัวโบราณและนักปฏิรูปหลายคน ชักจูงให้หลายคนเลิกเชื่อในพระเจ้าส่วนตัว" [17]จากการสำรวจภูมิทัศน์ทางศาสนาของสหรัฐฯ ในปี 2551 ของ Pew Forum on Religion and Public Life ชาวอเมริกันที่นับถือศาสนายิวระบุว่า ชาวอเมริกันที่นับถือศาสนายิวมีแนวโน้มเป็นสองเท่าที่จะสนับสนุนแนวคิดเรื่องพระเจ้าว่าเป็น "พลังที่ไม่มีตัวตน" มากกว่าแนวคิดที่ว่า "พระเจ้าทรงเป็นบุคคลที่ประชาชนอยู่ด้วย คบกันได้". [18]

อธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ผู้เดียว

ศาสนายูดายมักเน้นย้ำถึงการนับถือพระเจ้าองค์เดียวอย่างเข้มงวดและ "ความพิเศษของความเป็นพระเจ้า" และการอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรง การอ้างอิงถึงทูตสวรรค์หรือคนกลาง อื่น ๆ มักจะไม่เห็นในพิธีสวดของชาวยิวหรือในsiddurs (หนังสือสวดมนต์) หลักการแห่งศรัทธาข้อที่ห้าของไมโมนิเดสกล่าวว่า "ฉันเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าการสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเหมาะสม" และมักถูกมองว่าเป็นการระบุว่า "ห้ามอธิษฐานต่อใครหรือสิ่งอื่นใด หลักการนี้สอนว่า พระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่เรารับใช้และสรรเสริญได้... ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะรับใช้ (ทูตสวรรค์ ดวงดาว หรือองค์ประกอบอื่นๆ) หรือทำให้พวกเขาเป็นตัวกลางเพื่อนำเราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น" [19] ทัลมุดิกวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าคำอธิษฐานของชาวยิวที่วิงวอนทูตสวรรค์และตัวกลางอื่นๆ มีอยู่จริงในคริสตศักราชศตวรรษที่ 1 และมีตัวอย่างมากมายของการสวดอ้อนวอนหลังยุคลมปราณ รวมถึงเพลงปิยุต (เพลงประกอบพิธีกรรม) ที่คุ้นเคยชื่อ "ผู้อัญเชิญแห่งความเมตตา" ที่ท่องก่อนและหลังRosh HashanahในSelichot (คำอธิษฐานสำนึกผิดของชาวยิว) [20]

การเปิดเผย

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์ภาษาฮิบรูหรือTanakhเป็นหลักการในพระคัมภีร์ ของชาวยิว และแหล่งที่มาหลักของกฎหมายชาวยิว คำนี้เป็นตัวย่อที่สร้างขึ้นจากอักษรฮีบรู เริ่มต้น ของสามส่วนย่อยดั้งเดิมของ Tanakh: โทราห์ ("การสอน" หรือที่เรียกว่าหนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสสหรือPentateuch ) Nevi'im ("ผู้เผยพระวจนะ") และKetuvim ("งานเขียน") [21] Tanakh มีทั้งหมด 24 เล่ม; เวอร์ชันที่เชื่อถือได้คือข้อความ Masoretic. ตามเนื้อผ้า ข้อความของ Tanakh ได้รับการสรุปที่สภา Jamniaในปี 70 CE แม้ว่าจะไม่แน่นอนก็ตาม [21]ในศาสนายูดาย คำว่า "โทราห์" ไม่เพียงหมายถึงหนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสสเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพระคัมภีร์ทั้งหมดของชาวยิว (ทั้งเล่มของทานัค) และคำแนะนำทางจริยธรรมและศีลธรรมของพวกรับบี (โทราห์ปาก ) . [22]

นอกจาก Tanakh แล้ว ยังมีประเพณีที่เป็นข้อความเพิ่มเติมอีกสองประเพณีในศาสนายูดาย: มิชนาห์ ( แผ่นพับที่กล่าวถึงกฎหมายของชาวยิว ) และทัลมุด (คำอธิบายของมิสเนห์และโทราห์) สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งการประมวลและการดัดแปลงของประเพณีปากเปล่า ของชาวยิว และงานสำคัญในศาสนารับบินิก ยูดาย [22]

ลมุดประกอบด้วยลมุดของชาวบาบิโลน (ผลิตในบาบิโลนประมาณ ส.ศ. 600) และลมุดเยรูซาเล็ม (ผลิตในแผ่นดินอิสราเอลประมาณ ส.ศ. 400) ลมุดของชาวบาบิโลนนั้นครอบคลุมมากกว่าทั้งสองและถือว่ามีความสำคัญมากกว่า [23]ลมุดเป็นการนำเสนอใหม่ของอัตเตารอตผ่าน "การวิเคราะห์และการโต้เถียงที่ยั่งยืน" กับ "การสนทนาและการโต้เถียงที่ตีแผ่" ระหว่างปราชญ์แรบบินิก ลมุดประกอบด้วยMishnah (รหัสทางกฎหมาย) และGemara (ภาษาอราเมอิกสำหรับ "การเรียนรู้") บทวิเคราะห์และคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสนั้น [23]รับบี อาดีน สเตนซัลทซ์เขียนว่า "ถ้าพระคัมภีร์เป็นรากฐานที่สำคัญของศาสนายูดาย ลมุดก็เป็นเสาหลัก ... ไม่มีงานอื่นใดที่มีอิทธิพลเทียบได้กับทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวิตชาวยิว โดยสร้างอิทธิพลต่อทฤษฎีและการปฏิบัติของชีวิตชาวยิว" และสถานะ: [24]

ทัลมุดเป็นคลังเก็บภูมิปัญญาของชาวยิวนับพันปี และกฎหมายปากเปล่าซึ่งเก่าแก่และสำคัญพอๆ กับกฎหมายลายลักษณ์อักษร (โตราห์) พบการแสดงออกในนั้น เป็นกลุ่มบริษัทของกฎหมาย ตำนาน และปรัชญา การผสมผสานระหว่างตรรกะที่ไม่เหมือนใครและแนวทางปฏิบัติที่เฉียบแหลมของประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและอารมณ์ขัน... แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักคือการตีความและให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือกฎหมาย แต่ก็คือ ในขณะเดียวกันงานศิลปะที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎหมายและการนำไปใช้จริง และแม้ว่าทัลมุดจะเป็นแหล่งที่มาหลักของกฎหมายยิวมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ก็ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจเพื่อจุดประสงค์ในการปกครอง ...

แม้จะตั้งอยู่บนหลักการของจารีตประเพณีและการส่งต่ออำนาจจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็ไม่มีใครเทียบได้ในความกระตือรือร้นที่จะตั้งคำถามและตรวจสอบแบบแผนและมุมมองที่ยอมรับอีกครั้ง และค้นหาสาเหตุที่ซ่อนอยู่ วิธีการอภิปรายและการสาธิตของ talmudic พยายามประมาณความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ แต่ไม่มีการขอความช่วยเหลือจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะ

...ลมุดเป็นศูนย์รวมของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ของmitzvat talmud Torah - หน้าที่ทางศาสนาในเชิงบวกของการศึกษาโทราห์ การได้มาซึ่งการเรียนรู้และปัญญา การศึกษาซึ่งเป็นจุดจบและรางวัลของมันเอง [24]

โมเสสและโทราห์

ชาวยิว ออร์โธดอกซ์และอนุรักษ์นิยมเชื่อว่าคำทำนายของโมเสสถือเป็นความจริง เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าของผู้เผยพระวจนะทั้งหมด แม้แต่ผู้ที่มาก่อนและหลังเขา ความเชื่อนี้แสดงออกโดยMaimonidesผู้ซึ่งเขียนว่า "โมเสสเหนือกว่าผู้เผยพระวจนะทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ก่อนหน้าเขาหรือเกิดขึ้นหลังจากนั้น โมเสสบรรลุระดับมนุษย์สูงสุดที่เป็นไปได้ เขารับรู้พระเจ้าในระดับที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนที่เคยมีมา... พระเจ้า พูดกับผู้เผยพระวจนะอื่น ๆ ทั้งหมดผ่านคนกลาง โมเสสคนเดียวไม่ต้องการสิ่งนี้ นี่คือความหมายของโทราห์เมื่อพระเจ้าตรัสว่า "ปากต่อปาก ฉันจะพูดกับเขา" ฟิโล นักปรัชญาชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่เข้าใจว่าคำพยากรณ์ประเภทนี้เป็นความเข้าใจทางปรัชญาระดับสูงเป็นพิเศษ ซึ่งโมเสสเข้าถึงได้ และทำให้เขาสามารถเขียนโทราห์ผ่านการหักล้างกฎธรรมชาติอย่างมีเหตุผลของเขาเอง ไมโมนิเดส ในคำอธิบายของเขาต่อมิชนา (คำนำของบท "เชเลค" สภาแซนเฮดริน) และในมิชเนห์ โทราห์ (ในกฎหมายรากฐานของโทราห์ บทที่ 7) อธิบายแนวคิดคำพยากรณ์ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจาก เสียงที่ไม่ได้มาจากร่างกายไม่สามารถมีอยู่ได้ ความเข้าใจของโมเสสนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจทางปรัชญาอันสูงส่งของเขา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าควรเข้าใจเนื้อหาของโทราห์ตามตัวอักษรตามที่Karaism กล่าว. ประเพณีของพวกรับบินิกยืนยันว่าพระเจ้าไม่เพียงถ่ายทอดถ้อยคำของโทราห์เท่านั้น แต่ยังให้ความหมายของโทราห์ด้วย พระเจ้าประทานกฎว่าจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร และกฎเหล่านี้ได้สืบทอดกันมาเป็นปากต่อปาก กฎปากเปล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในที่สุดก็ถูกเขียนลงใน คัมภีร์มิชนาและคัมภีร์ทัลมุด ทั้งสอง ในอีกเกือบ 2,000 ปีต่อมา

สำหรับชาวยิวผู้ปฏิรูปคำทำนายของโมเสสไม่ใช่คำทำนายระดับสูงสุด แต่เป็นครั้งแรกในห่วงโซ่ยาวของการเปิดเผยที่ก้าวหน้าซึ่งมนุษยชาติค่อยๆ เริ่มเข้าใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ พวกเขายืนยันว่ากฎของโมเสสไม่มีผลผูกพันอีกต่อไป และคนรุ่นปัจจุบันต้องประเมินว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากพวกเขา หลักการนี้ถูกปฏิเสธโดยชาวยิวส่วนใหญ่ที่เป็นนักสร้างใหม่แต่ด้วยเหตุผลอื่น ส่วนใหญ่กล่าวว่าพระเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเจตจำนง ดังนั้นพวกเขาจึงยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ [25]

ที่มาของโทราห์

โทราห์ประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่มที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าGenesis , Exodus , Leviticus , NumbersและDeuteronomy พวกเขาบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวฮีบรูและประกอบด้วยบัญญัติที่ชาวยิวต้องปฏิบัติตาม

ลัทธิแรบบินิกยูดายถือว่าโตราห์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าประทานแก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ไมโมนิเดสอธิบายว่า: "เราไม่ทราบแน่ชัดว่าคัมภีร์โทราห์ถูกส่งไปยังโมเสสอย่างไร แต่เมื่อมันถูกถ่ายทอด โมเสสเพียงแค่เขียนลงไปเหมือนเลขาที่คอยเขียนตามคำบอก...[ด้วยเหตุนี้] ทุกข้อในโทราห์จึงศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกัน ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้า และล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโทราห์ของพระเจ้า ซึ่งสมบูรณ์แบบ ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจริง"

โดยทั่วไปแล้วชาวยิว Harediเชื่อว่าโตราห์ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากที่ได้รับจากพระเจ้าถึงโมเสส โดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการเขียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชาวยิวออร์โธดอกซ์อื่นๆ อีกหลายคนเสนอแนะว่าในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา ข้อผิดพลาดในการเขียนสคริปต์บางอย่างได้คืบคลานเข้ามาในเนื้อหาของโตราห์ พวกเขาทราบว่าพวกมาโซเรต(ศตวรรษที่ 7 ถึง 10) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโตราห์ที่รู้จักทั้งหมดเพื่อสร้างข้อความที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ตามตำแหน่งนี้ที่ม้วนหนังสือที่ชาวยิวมีในปัจจุบันไม่สมบูรณ์แบบตามตัวอักษร ม้วนหนังสือโตราห์ก็เป็นที่เก็บข้อความที่สมบูรณ์แบบสำหรับคำซึ่งได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์ต่อโมเสส แท้จริงแล้ว ฉันทามติของแรบบินิกออร์โธด็อกซ์วางความเชื่อนี้ไว้ในธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบของคัมภีร์โตราห์ว่าเป็นตัวแทนของข้อกำหนดเบื้องต้นที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการเป็นสมาชิกของชาวยิวออร์โธดอกซ์ [ อ้างอิง ] แม้ว่าในแวดวงออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ แต่ก็มีแรบไบบางคน (เช่น ศาสตราจารย์มาร์ก ชาปิโร) ที่ชี้ให้เห็นแหล่งที่มาของแรบบินิกจำนวนมากจากยุคทัลมุดิก ยุคหลังภาคทัลมุดิก และยุคกลางที่อ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วน ซึ่งรวมถึงโองการทั้งหมดที่ทำขึ้นอย่างจงใจในช่วงยุคมิชนาอิก และแม้กระทั่งในช่วงเวลาของ วัดแรก ศาสตราจารย์ชาปิโรแสดงรายชื่อแรบไบในยุคกลางจำนวนมากที่อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของเอสราอาลักษณ์ในงานของเขา 'The Limits of Orthodox Theology: Maimonides' Thirteen Principles Reappraised'

ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเป็นความจริง

Nevi'im หนังสือของผู้เผยพระวจนะถือเป็นพระเจ้าและเป็นความจริง นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะอ่านตามตัวอักษรเสมอ: ประเพณีของชาวยิวถือเสมอว่าผู้เผยพระวจนะใช้คำอุปมาอุปไมยและการเปรียบเทียบ และมีข้อคิดเห็นมากมายที่อธิบายและอธิบายโองการเชิงเปรียบเทียบ

โตราห์ในช่องปาก

ชาวยิวออร์โธดอกซ์มองว่าโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าเหมือนกับที่โมเสสสอน เพื่อจุดประสงค์ในทางปฏิบัติทั้งหมด ชาวยิวหัวโบราณมักจะเชื่อว่ากฎปากเปล่าส่วนใหญ่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ในขณะที่ ชาวยิว ประเภทปฏิรูปและนักปฏิรูปนิยมมักจะมองว่ากฎปากเปล่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด ตามเนื้อผ้า ขบวนการปฏิรูปถือได้ว่าชาวยิวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแต่ไม่ใช่พิธีกรรมตามบัญญัติของพระคัมภีร์ แม้ว่าในปัจจุบันชาวยิวปฏิรูปจำนวนมากได้นำวิธีปฏิบัติพิธีกรรมแบบดั้งเดิมมาใช้มากมาย ชาวยิว Karaiteตามธรรมเนียมแล้วถือว่าการเขียนโทราห์มีอำนาจโดยมองว่ากฎหมายปากเปล่าเป็นเพียงการตีความที่เป็นไปได้ของโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ชาวยิวออร์โธดอกซ์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่า แม้ว่ากฎหมายบางข้อในกฎหมายปากเปล่าจะมอบให้กับโมเสส

ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์

ศาสนายูดายให้ความสำคัญกับการที่พระเจ้านิยามมนุษย์มากกว่าคนที่พยายามนิยามพระเจ้า ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้คนคาดว่าจะเป็นหรือทำมากกว่าการสะกดความเชื่อทางเทววิทยา

คนเราเกิดมามีทั้งความดีและความชั่ว

ประเพณีของชาวยิวส่วนใหญ่เน้นเจตจำนงเสรีและนักคิดชาวยิวส่วนใหญ่ปฏิเสธลัทธิกำหนดกฎเกณฑ์บนพื้นฐานที่ว่าเจตจำนงเสรีและการใช้ทางเลือกเสรีถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของชีวิตทางศีลธรรม (26) "ดูเหมือนว่าความแน่นอนทางศีลธรรมจะถูกสันนิษฐานโดยพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งสั่งให้มนุษย์เลือกระหว่างความดีและความชั่ว และโดยพวกแรบไบซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจตามความชอบที่ดีมากกว่าความชั่ว ขึ้นอยู่กับแต่ละคน " [26] Maimonides ยืนยันความเข้ากันได้ของเจตจำนงเสรีกับความรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า (Mishneh Torah, Hilkhot Teshuvah 5) [26]มีนักคิดชาวยิวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นเชิงกำหนด กลุ่มนี้รวมถึง Hasdai Crescasนักปรัชญาชาวยิวในยุคกลางและรับบี Hasidic ใน ศตวรรษที่ 19 Mordechai Yosef Leiner แห่ง Izbica [27] [28]

ศาสนายูดายยืนยันว่าคนเราเกิดมามีทั้งเยเซอร์ฮาตอฟ (יצר הטוב) ความโน้มเอียงหรือแรงกระตุ้นในการทำดี และเยเซรอฮารา (יצר הטוב) ความโน้มเอียงหรือแรงกระตุ้นในการทำความชั่ว วลีเหล่านี้สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่า "ภายในแต่ละคนมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้ง" และถูกอ้างถึงหลายครั้งในประเพณีของพวกรับบี [29]พวกแรบไบยังรับรู้ถึงคุณค่าในทางบวกต่อเย็ตเซอร์ ฮา-รา : หากปราศจากเยเยเซอร์ ฮา-ราก็จะไม่มีอารยธรรมหรือผลงานอื่นๆ ของแรงงานมนุษย์ Midrash ( เบเรชิท รับบาห์9:7) กล่าวว่า "หากปราศจากความโน้มเอียงในทางชั่วแล้ว ก็จะไม่มีใครให้กำเนิดบุตร สร้างบ้าน หรือประกอบอาชีพ" ความหมายโดยนัยคือYezer Ha-tovและYetzer Ha-raเข้าใจได้ดีที่สุด ไม่เพียงแต่เป็นหมวดหมู่ทางศีลธรรมของความดีและความชั่วเท่านั้น แต่ยังเป็นความขัดแย้งโดยเนื้อแท้ภายในตัวมนุษย์ระหว่างทิศทางที่ไม่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัว

ศาสนายูดายยอมรับ " บาป " สองประเภท: ความผิดต่อผู้อื่นและความผิดต่อพระเจ้า ความผิดต่อพระเจ้าอาจเข้าใจได้ว่าเป็นการละเมิดสัญญา ( พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับลูกหลานของอิสราเอล ) ( ดูมุมมองของชาวยิวเกี่ยวกับบาป )

Avoth de-Rabbi Natanงานของแรบบินิกคลาสสิกกล่าวว่า: "ครั้งหนึ่ง เมื่อรับบีโยชานัน เบน ซัคไคกำลังเดินอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกับรับบีเยโฮซัว พวกเขามาถึงที่วิหารในกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง "วิบัติแก่เรา" ร้องไห้ รับบี เยโฮซัว "สำหรับบ้านนี้ที่ซึ่งการชดใช้บาปของอิสราเอลตอนนี้อยู่ในซากปรักหักพัง!" รับบัน โยชานันตอบว่า "เรามีแหล่งที่มาของการชดใช้ที่สำคัญไม่แพ้กันอีกแหล่งหนึ่ง นั่นคือ การปฏิบัติของเจมิลูท หะซาดิม (ความรักความเมตตา) ดังที่กล่าวไว้ : “ข้าพเจ้าปรารถนาความรักความเมตตาและไม่เสียสละ” (โฮเชยา 6:6) นอกจากนี้ทัลมุด ของชาวบาบิโลนสอนว่า "รับบี Yochanan และรับบี Eleazar ทั้งสองอธิบายว่าตราบเท่าที่พระวิหารตั้งอยู่ แท่นบูชาจะชดใช้ให้กับอิสราเอล แต่ตอนนี้โต๊ะจะชดใช้ [เมื่อคนยากจนได้รับเชิญเป็นแขก]" (Talmud, tractate Berachoth 55a) ในทำนองเดียวกัน พิธีสวดของวันแห่งความเกรงกลัว (วันศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เช่น วันรอช ฮาชานาห์และถือศีล ) ระบุว่าการสวดอ้อนวอนการกลับใจและtzedakahชดใช้บาป

ศาสนายูดายปฏิเสธความเชื่อเรื่อง " บาปดั้งเดิม " ศาสนายูดายทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่สอนว่าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของ "ความบาปที่มีมาแต่กำเนิดของมนุษย์แต่ละคนได้รับการกล่าวถึง" ทั้งในพระคัมภีร์ ( ปฐมกาล 8:21, สดุดี 51.5) และแหล่งที่มาหลังพระคัมภีร์ [30] แหล่งที่ มาที่ไม่มีหลักฐานและนามปลอมบางแหล่งแสดงการมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ("เมล็ดพืชแห่งความชั่วร้ายถูกหว่านลงในหัวใจของอาดัมตั้งแต่ต้น") และลมุด (b. Avodah Zarah 22b) มีข้อความที่ไม่ธรรมดาซึ่ง Edward Kesslerอธิบายว่าเป็น " งูได้ล่อลวงเอวาเข้าไปสวรรค์และชุบเธอด้วย 'สิ่งสกปรก' ทางวิญญาณและร่างกายซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน" แต่การเปิดเผยที่ซีนายและการต้อนรับของโทราห์ได้ชำระล้างอิสราเอล[30]เคสเลอร์กล่าวว่า "แม้ว่าจะเป็นที่แน่ชัดว่าความเชื่อในรูปแบบของ บาปดั้งเดิมมีอยู่ในศาสนายูดาย มันไม่ได้กลายเป็นคำสอนกระแสหลัก หรือแก้ไขอย่างดันทุรัง" แต่ยังคงอยู่ที่ชายขอบของศาสนายูดาย[30]

การให้รางวัลและการลงโทษ

มุมมองหลักของชาวยิวคือพระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์และลงโทษผู้ที่จงใจละเมิด ตัวอย่างของรางวัลและการลงโทษมีอธิบายไว้ทั่วพระคัมภีร์และในวรรณกรรมคลาสสิกของแรบบินิก ความเข้าใจร่วมกันของหลักการนี้เป็นที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์และอนุรักษ์นิยมและชาวยิวที่ปฏิรูปจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้วจะถูกปฏิเสธโดยนักสร้างใหม่ [31]ดูเจตจำนงเสรีในเทววิทยา #ยูดาย

พระคัมภีร์มีการอ้างอิงถึงSheol , จุด ความเศร้าโศกอันเป็นที่หมายร่วมกันของคนตายซึ่งอาจเทียบได้กับนรกหรือยมโลกของศาสนาโบราณ ในประเพณีต่อมา สิ่งนี้ถูกตีความว่าเป็นนรกหรือเป็นสำนวนวรรณกรรมสำหรับความตายหรือหลุมฝังศพโดยทั่วไป

ตามข้อความในคัมภีร์ทัลมุดพระเจ้าทรงตัดสินว่าใครปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์และใครไม่ปฏิบัติตามและในระดับใด ผู้ที่ไม่ "ผ่านการทดสอบ" ไปยังสถานที่ชำระล้าง (บางครั้งเรียกว่าเกฮินโนม คือ นรก แต่มีความคล้ายคลึงกับ ไฟชำระของคริสเตียนมากกว่า) เพื่อ "เรียนรู้บทเรียนของพวกเขา" อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่มีการสาปแช่งชั่วนิรันดร์ วิญญาณส่วนใหญ่ไปยังสถานที่ปฏิรูปนั้นในระยะเวลาจำกัด (น้อยกว่าหนึ่งปี) มีการพูดถึงบางหมวดหมู่ว่า "ไม่มีส่วนใดในโลกหน้า " แต่ดูเหมือนว่าจะหมายถึงการทำลายล้างมากกว่าความทรมานชั่วนิรันดร์

นักปรัชญาเชิงเหตุผลเช่น Maimonides เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ให้รางวัลและการลงโทษเช่นนี้ ในมุมมองนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่จำเป็นสำหรับมวลชนที่จะเชื่อเพื่อรักษาสังคมที่มีโครงสร้างและเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสนายูดาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเรียนรู้โทราห์อย่างถูกต้องแล้ว เราก็สามารถเรียนรู้ความจริงที่สูงขึ้นได้ ในมุมมองนี้ ลักษณะของรางวัลคือถ้าบุคคลใดทำให้สติปัญญาของเขาสมบูรณ์แบบจนถึงระดับสูงสุด ส่วนหนึ่งของสติปัญญาของเขาที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า - สติปัญญาที่ใช้งานอยู่ - จะถูกทำให้เป็นอมตะและเพลิดเพลินไปกับ "พระสิริแห่งการทรงสถิต" ชั่วนิรันดร์ การลงโทษก็คือว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนใดของสติปัญญาที่จะอยู่กับพระเจ้าเป็นอมตะ ดูการจัดเตรียมของพระเจ้าในความคิดของชาวยิว

คับบาลาห์ (ประเพณีลึกลับในศาสนายูดาย) มีรายละเอียดเพิ่มเติม แม้ว่าชาวยิวบางคนไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจ ตัวอย่างเช่น มันยอมรับความเป็นไปได้ของการกลับชาติมาเกิดซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักศาสนศาสตร์และนักปรัชญาชาวยิวที่ไม่ลึกลับปฏิเสธ นอกจากนี้ยังเชื่อในวิญญาณสามดวงซึ่งระดับต่ำสุด ( เนเฟชหรือชีวิตสัตว์) สลายตัวเป็นธาตุ ชั้นกลาง ( วิญญาณหรือสติปัญญา) ไปที่กานเอเดน (สวรรค์) ในขณะที่ระดับสูงสุด ( เนชามาห์หรือวิญญาณ) แสวงหาการรวมกัน กับพระเจ้า.

ชาวยิวหลายคนถือว่า "Tikkun Olam" (หรือการซ่อมแซมโลก) เป็นปัจจัยกระตุ้นพื้นฐานในจริยธรรมของชาวยิว ดังนั้น แนวคิดเรื่อง "ชีวิตหลังความตาย" ในมุมมองของชาวยิว จึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นปัจจัยกระตุ้นในการทำงานของศาสนายูดาย แท้จริงแล้วถือว่าเราสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้แม้ในโลกนี้โดยผ่านความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ

อิสราเอลถูกเลือกเพื่อจุดประสงค์

พระเจ้าทรงเลือกชาวยิวให้อยู่ในพันธสัญญาพิเศษกับพระเจ้า คำอธิบายของพันธสัญญานี้คือโตราห์เอง ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม คนยิวไม่ได้พูดง่ายๆ ว่า "พระเจ้าทรงเลือกชาวยิว" การอ้างสิทธิ์นี้ไม่มีอยู่ในTanakh (คัมภีร์ไบเบิลของชาวยิว) คำกล่าวอ้างดังกล่าวอาจบ่งบอกเป็นนัยว่าพระเจ้ารักเฉพาะชาวยิว มีเพียงชาวยิวเท่านั้นที่สามารถใกล้ชิดพระเจ้าได้ และมีเพียงชาวยิวเท่านั้นที่สามารถได้รับรางวัลจากสวรรค์ ข้อเรียกร้องที่แท้จริงคือชาวยิวได้รับเลือกสำหรับภารกิจเฉพาะหน้าที่: เพื่อเป็นแสงสว่างแก่ประชาชาติและมีพันธสัญญากับพระเจ้าตามที่อธิบายไว้ในโตราห์ ลัทธิยูดายแนวปฏิรูปนิยมปฏิเสธแม้กระทั่งความแตกต่างของการเลือกปฏิบัตินี้ว่าเป็นสิ่งที่บกพร่องทางศีลธรรม

รับบี ลอร์ด อิมมา นูเอล ยาโคโบวิตส์อดีตหัวหน้ารับบีแห่ง United Synagogue of Great Britainอธิบายถึงมุมมองของชาวยิวกระแสหลักเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า "ใช่ ฉันเชื่อว่าคนที่ถูกเลือกแนวคิดที่ยืนยันโดยศาสนายูดายในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ การสวดอ้อนวอน และประเพณีนับพันปี อันที่จริง ฉันเชื่อว่าทุกคน—และในทางที่จำกัดกว่านั้น ทุกคน—ถูก 'เลือก' หรือถูกลิขิตมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ชัดเจนในการทำให้แบบแผนของโพรวิเดนซ์ก้าวหน้าขึ้น มีเพียงบางคนบรรลุภารกิจและบางคนไม่ทำ บางทีชาวกรีกอาจได้รับเลือกจากผลงานศิลปะและปรัชญาที่ไม่เหมือนใคร ชาวโรมันสำหรับการบุกเบิกการบริการด้านกฎหมายและการปกครอง ชาวอังกฤษสำหรับการนำการปกครองแบบรัฐสภามาสู่โลก และชาวอเมริกันสำหรับการนำร่องประชาธิปไตยในสังคมพหุนิยม ชาวยิวได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็น 'เฉพาะสำหรับฉัน' ในฐานะผู้บุกเบิกศาสนาและศีลธรรม นั่นคือจุดประสงค์ระดับชาติของพวกเขา”

พระมาซีฮา

ศาสนายูดายยอมรับชีวิตหลังความตายแต่ไม่มีวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแบบเดียวหรือเป็นระบบ ศาสนายูดายให้ความสำคัญกับOlam HaZeh (โลกนี้) มากกว่าOlam haba ( โลกที่จะมาถึง ) และ "การคาดเดาเกี่ยวกับโลกที่จะมาถึงเป็นเรื่องรอบข้างของศาสนายูดายกระแสหลัก" [32]ในPirkei Avot (Ethics of the Fathers) กล่าวไว้ว่า "หนึ่งชั่วโมงของการสำนึกผิดและการทำความดีในโลกนี้ดีกว่าทุกชีวิตในโลกที่จะมาถึง แต่หนึ่งชั่วโมงของการพักผ่อนทางจิตวิญญาณในโลกเพื่อ ย่อมประเสริฐกว่าสรรพชีวิตในโลกนี้" สะท้อนทั้งมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของชีวิตบนโลกและความสงบสุขทางจิตวิญญาณที่มอบให้แก่ผู้ประพฤติธรรมในโลกหน้า[32]

ชาวยิวปฏิเสธความคิดที่ว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธเป็นพระเมสสิยาห์และยอมรับว่าพระเมสสิยาห์ยังมาไม่ถึง ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว มีผู้อ้างว่าพระเมสสิยาห์ชาวยิว จำนวน มากที่ชาวยิวมองว่าเป็นเท็จ รวมถึงที่โดดเด่นที่สุดคือSimon bar KokhbaและSabbatai Zeviซึ่งผู้ติดตามของพวกเขารู้จักกันในชื่อSabbateans [33]

หลักการแห่งความเชื่อ ข้อที่สิบสองจาก 13 ข้อของ ไมโมนิเดสคือ: "ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ( มาชิอาช ) และแม้ว่าพระองค์จะทรงรอช้า แต่ข้าพเจ้าก็ยังรอคอยพระองค์ทุกวัน" ชาวยิวออร์โธดอกซ์เชื่อว่าพระเมสสิยาห์ของชาวยิวในอนาคต (ผู้มาซีอาห์ , "ผู้เจิม") จะเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองชาวยิวอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎหมายของชาวยิว ในมุมมองดั้งเดิม พระเมสสิยาห์เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นลูกหลานมนุษย์ของกษัตริย์ดาวิด (นั่นคือเชื้อสายของดาวิด ) [33]

ลัทธิยูดายแนวเสรีนิยมหรือแนวปฏิรูปไม่เชื่อในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ส่วนตัวซึ่งจะรวบรวมผู้ถูกเนรเทศในดินแดนอิสราเอลและทำให้เกิดการฟื้นคืนชีพทางร่างกายของคนตาย แต่การปฏิรูปชาวยิวมุ่งเน้นไปที่ยุคในอนาคตซึ่งมีโลกแห่งความยุติธรรมและความเมตตาที่สมบูรณ์แบบ [33]

ประวัติและพัฒนาการ

มีสูตรความเชื่อของชาวยิวจำนวนหนึ่งปรากฏขึ้น และมีข้อโต้แย้งว่าหลักการพื้นฐานมีกี่ข้อ ตัวอย่างเช่นรับบี โจเซฟ อัลโบ ใน Sefer Ha-Ikkarimนับหลักการแห่งศรัทธาสามประการ ในขณะที่Maimonidesนับได้สิบสามหลักการ ในขณะที่พวกแรบไบในยุคหลังบางคนพยายามประนีประนอมความแตกต่าง โดยอ้างว่าหลักการของไมโมนิเดสนั้นครอบคลุมอยู่ในรายการที่สั้นกว่าของอัลโบ รายการทางเลือกที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่รับบีในยุคกลางอื่น ๆ ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงระดับของความอดทนต่อมุมมองทางเทววิทยาที่แตกต่างกัน

ไม่มีการบัญญัติข้อความอย่างเป็นทางการ

แม้ว่าในระดับหนึ่งจะรวมอยู่ในพิธีสวดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอน แต่สูตรของหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนายูดายเหล่านี้ไม่มีน้ำหนักมากไปกว่าที่มอบให้โดยชื่อเสียงและทุนการศึกษาของผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีตัวอักษรใดที่มีลักษณะเผด็จการที่คล้ายคลึงกับที่ศาสนาคริสต์ มอบ ให้กับสูตรสำคัญสามสูตร (หลักข้อเชื่อของอัครสาวกนีซีนหรือคอนสแตนติโนโพลิตัน และอาธานาเซียน ) หรือกับกาลิมัต อัส-ชาฮาดัตของชาวมุสลิม ไม่มีบทสรุปมากมายจากปลายปากกาของนักปรัชญา ชาวยิว และพวกรับบีที่ได้รับการลงทุนด้วยความสำคัญที่คล้ายคลึงกัน [34]

การเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดาย

ไม่เหมือนกับศาสนาอื่น ๆ ศาสนายูดายไม่ได้พยายามอย่างมากที่จะเปลี่ยนผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวแม้ว่าจะอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนาเป็นยูดายอย่างเป็นทางการก็ตาม ตามความเชื่อของชาวยิว ความชอบธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ยอมรับศาสนายิวเท่านั้น และคนชอบธรรมในหมู่ประชาชาติที่ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานเจ็ดข้อของพันธสัญญากับโนอาห์และลูกหลานของเขาได้รับการประกาศให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในความสุขแห่งปรโลก การตีความสถานะของผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทำให้การพัฒนาทัศนคติของมิชชันนารีไม่จำเป็น นอก จาก นั้น กฎ ระเบียบ สําหรับ การ รับ คน เปลี่ยน ศาสนา ซึ่ง ได้ พัฒนา ขึ้น ใน เวลา ต่อ มา ได้ พิสูจน์ ว่า ปฏิบัติ ได้ อย่าง เด่น คือ ลักษณะ นอก ศาสนา ของ ศาสนา ยูดาย. การปฏิบัติตามพิธีกรรมบางอย่าง - การแช่ในmikveh(อาบน้ำตามพิธีกรรม) บริตมิลลาห์ (การเข้าสุหนัต) และการยอมรับมิทซ์วอต (บัญญัติของโตราห์) เป็นการผูกมัด – เป็นการทดสอบศรัทธาของผู้ที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใส ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้รับคำแนะนำในประเด็นหลักของกฎหมายยิวในขณะที่อาชีพแห่งศรัทธาที่เรียกร้องนั้นจำกัดอยู่เพียงการยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าและการปฏิเสธการบูชารูปเคารพ Judah ha-Levi ( Kuzari 1:115) ทำให้เรื่องทั้งหมดโดดเด่นมากเมื่อเขากล่าวว่า:

เราไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกับเราต่อบุคคลที่เข้าศาสนาของเราด้วยการสารภาพบาปเพียงอย่างเดียว เราต้องการการกระทำ ซึ่งรวมถึงความอดกลั้น ความบริสุทธิ์ การศึกษากฎหมาย การเข้าสุหนัต และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เรียกร้องโดยโทราห์

สำหรับการเตรียมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส จึงไม่มีวิธีการสอนอื่นใดนอกจากการฝึกผู้ที่เกิดในศาสนายิว จุดมุ่งหมายของการสอนคือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับฮาลาคา (กฎหมายของชาวยิว) การเชื่อฟังซึ่งแสดงการยอมรับหลักการทางศาสนาที่แฝงอยู่ กล่าวคือ การดำรงอยู่ของพระเจ้าและพันธกิจของอิสราเอลในฐานะประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า

หลักการแห่งศรัทธามีอยู่ในมิตซ์โวตหรือไม่?

การโต้เถียงว่าการปฏิบัติของmitzvotในศาสนายูดายนั้นเชื่อมโยงกับหลักการศรัทธาของศาสนายูดายโดยเนื้อแท้หรือไม่นั้นได้รับการกล่าวถึงโดยนักวิชาการหลายคน โมเสส Mendelssohnใน "เยรูซาเล็ม" ของเขาได้ปกป้องธรรมชาติที่ไม่ดื้อรั้นของการปฏิบัติของศาสนายูดาย แต่เขายืนยันว่าความเชื่อของศาสนายูดาย แม้ว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยในศาสนายูดาย แต่ก็ประกอบด้วยความจริงสากลที่ใช้ได้กับมวลมนุษยชาติ รับบี ลีโอโปลด์ เลิฟในหมู่คนอื่น ๆ เข้าข้างตรงกันข้ามและพิจารณาว่าทฤษฎี Mendelssohnian ดำเนินไปเกินขอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้การปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินั้นแน่นอนว่ามีการยอมรับหลักการพื้นฐานบางประการ เขายืนยัน ถึงจุดสูงสุดในความเชื่อในพระเจ้าและการเปิดเผย และในทำนองเดียวกันในหลักคำสอนเรื่องความยุติธรรมจากเบื้องบน

คนแรกที่พยายามกำหนดหลักความเชื่อของชาวยิวคือฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย เขาแจกแจงห้าบทความ: พระเจ้าทรงเป็นและกฎ; พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียว โลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า การสร้างเป็นหนึ่งเดียว และการจัดเตรียมของพระเจ้าเป็นกฎของการสร้าง

ความเชื่อในกฎปาก

แรบไบหลายคนถูกชักนำให้เกิดการโต้เถียงกับทั้งชาวยิวและผู้ที่มิใช่ชาวยิว และต้องเสริมสร้างศรัทธาของตนต่อการโจมตีของปรัชญาร่วมสมัยและต่อต้านศาสนาคริสต์ที่กำลังเติบโต มิชนาห์ (Tractate Sanhedrin xi. 1) กีดกันชาว Epicureansออกจากโลกที่จะมาถึงและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธความเชื่อในการฟื้นคืนชีพหรือต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโทราห์ รับบีอากิวาจะถือว่าผู้อ่าน Sefarim Hetsonim นอกรีต - งานเขียนที่ไม่เกี่ยวข้องบางอย่างที่ไม่ได้รับการยอมรับ - เช่นเดียวกับบุคคลที่จะรักษาด้วยสูตรเวทมนตร์ที่กระซิบ อับบา ซาอูล ถูกกำหนดให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเรื่องการนอกใจผู้ที่ออกพระนามของพระเจ้า โดยปริยาย หลักคำสอนที่ขัดกันอาจถือเป็นออร์โธดอกซ์ ในทางกลับกัน Akiva เองก็ประกาศว่าคำสั่งให้รักเพื่อนบ้านเป็นหลักการพื้นฐานของโตราห์ ในขณะที่ Ben Asa กำหนดความแตกต่างนี้ให้กับข้อพระคัมภีร์ "นี่คือหนังสือแห่งรุ่นของมนุษย์"

คำจำกัดความของHillel the Elderในการสัมภาษณ์ผู้ที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใส (Talmud, tractate Shabbat 31a) ได้รวมเอาหลักศรัทธาหลักข้อหนึ่งไว้ในกฎทอง รับบี ซิมไล ครูแห่งศตวรรษที่ 3 แกะรอยพัฒนาการของหลักการทางศาสนาของชาวยิวจากโมเสสด้วย ข้อห้ามและคำสั่งห้าม 613 ข้อผ่านดาวิด ผู้ซึ่งอ้างอิงจากแรบไบผู้นี้ แจกแจง 11 รายการ; โดยอิสยาห์หก; มีคาห์กับสามคน; ถึงHabakkukผู้สรุปความศรัทธาทางศาสนาทั้งหมดอย่างเรียบง่ายแต่น่าประทับใจในวลีเดียว "ผู้เคร่งศาสนามีชีวิตอยู่ในศรัทธาของเขา" (Talmud, Mak., toward end) ดังที่กฎหมายของชาวยิวบัญญัติไว้ว่าคนเราควรจะเลือกความตายมากกว่าการบูชารูปเคารพ, การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง, ความไม่บริสุทธิ์, หรือการฆาตกรรม การอนุมานนั้นชัดเจนว่าหลักการเชิงบวกที่สอดคล้องกันถือเป็นบทความพื้นฐานของศาสนายูดาย

ความเชื่อในยุคกลาง

การสร้างบทความเกี่ยวกับความเชื่ออย่างละเอียดไม่ได้รับความนิยมในศาสนายูดายก่อนยุคกลาง เมื่อชาวยิวถูกบังคับให้ปกป้องความเชื่อของตนจากทั้งการสืบสวนของอิสลามและคริสเตียน การโต้เถียง และการโต้เถียง ความจำเป็นในการปกป้องศาสนาของพวกเขาจากการโจมตีของปรัชญาอื่น ๆ ทำให้ผู้นำชาวยิวหลายคนให้คำจำกัดความและกำหนดความเชื่อของพวกเขา "Emunot ve-Deot" ของ Saadia Gaonเป็นการอธิบายหลักคำสอนหลักของศาสนายูดาย มีการระบุไว้เป็น: โลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า; พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีรูปร่าง ความเชื่อในการเปิดเผย (รวมถึงต้นกำเนิดของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์); มนุษย์ถูกเรียกไปสู่ความชอบธรรม และมีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดของจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงบาป ; ความเชื่อในรางวัลและการลงโทษ เดอะวิญญาณถูกสร้างขึ้นให้บริสุทธิ์ เมื่อตายแล้วก็ออกจากร่างไป ความเชื่อในการฟื้นคืนชีพ ; ความคาดหวังของพระเมสสิยาห์ การลงโทษ และการตัดสินขั้นสุดท้าย

Judah HaleviพยายามในKuzari ของเขา เพื่อกำหนดพื้นฐานของศาสนายูดายบนพื้นฐานอื่น เขาปฏิเสธการอุทธรณ์ด้วยเหตุผลเชิงคาดเดาทั้งหมด โดยปฏิเสธวิธีการของโมเตกัลลามินของ อิสลาม ปาฏิหาริย์และประเพณีเป็นทั้งแหล่งที่มาและหลักฐานของศรัทธาที่แท้จริงโดยธรรมชาติ ในมุมมองนี้ เหตุผลเชิงคาดเดาถือว่าผิดพลาดเนื่องจากความเป็นไปไม่ได้โดยเนื้อแท้ของความเที่ยงธรรมในการสืบสวนโดยนัยทางศีลธรรม

หลักการศรัทธา 13 ประการของไมโมนิเดส

สรุปหลักศรัทธา 13 ประการ:

 1. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ เป็นผู้สร้างและชี้นำทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น พระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงสร้าง ทรงสร้าง และจะทรงสร้างทุกสิ่ง
 2. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ ทรงเป็นหนึ่งเดียว และไม่มีเอกภาพในลักษณะใดเหมือนพระองค์ และพระองค์เพียงผู้เดียวคือพระเจ้าของเรา ผู้เคยเป็น และเป็นอยู่ และจะทรงเป็น
 3. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง ไม่มีพระวรกายใดๆ และทรงปราศจากคุณสมบัติทั้งหมดของสสาร และไม่สามารถเปรียบเทียบ (ทางร่างกาย) กับพระองค์ได้
 4. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์ เป็นองค์แรกและองค์สุดท้าย
 5. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าต่อพระผู้สร้าง ขอให้พระนามของพระองค์เป็นสุข และแด่พระองค์เพียงผู้เดียว การสวดอ้อนวอนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นการไม่ถูกต้องที่จะสวดอ้อนวอนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากพระองค์
 6. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเป็นความจริง
 7. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าคำพยากรณ์ของโมเสส ครูของเรา ขอสันติสุขจงมีแด่ท่าน เป็นความจริง และท่านเป็นหัวหน้าของศาสดาพยากรณ์ ทั้งผู้ที่นำหน้าท่านและผู้ที่ติดตามท่าน
 8. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าโทราห์ทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเรานี้เป็นฉบับเดียวกับที่โมเสสอาจารย์ของเรามอบไว้ ขอสันติสุขจงมีแด่ท่าน
 9. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าอัตเตารอตนี้จะไม่ถูกแลกเปลี่ยน และจะไม่มีอัตเตารอตอื่นใดจากพระผู้สร้าง สาธุการแด่พระนามของพระองค์
 10. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง ผู้ทรงทราบการกระทำทั้งหมดของมนุษย์และความคิดทั้งหมดของมนุษย์ ดังที่เขียนไว้ว่า "ผู้ทรงสร้างจิตใจของพวกเขาทั้งหมด ผู้ทรงเข้าใจการกระทำทั้งหมดของพวกเขา" (สดุดี33 : 15).
 11. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าพระผู้สร้าง ทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และลงโทษผู้ที่ละเมิด
 12. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ; และแม้ว่าเขาจะคอยแต่ฉันเฝ้ารอการมาของเขาทุกวัน
 13. ข้าพเจ้าเชื่อด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์ว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายในเวลาที่ผู้สร้างจะพอพระทัย ขอสาธุการแด่พระนามของพระองค์ และการกล่าวถึงพระองค์จะได้รับการยกย่องตลอดไปเป็นนิตย์

Maimonides [ดู Birnbaum ที่หน้า 157] [35]

รับบี โมเสส เบน ไมมอน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อไมโมนิเดสหรือ "The Rambam" (ค.ศ. 1135–1204) อาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามกำลังพัฒนาศาสนศาสตร์ที่แข็งขัน นักวิชาการชาวยิวมักถูกขอให้ยืนยันความเชื่อของพวกเขาโดยคู่หูในศาสนาอื่น หลักการแห่งศรัทธา 13 ข้อของ Rambam ถูกกำหนดไว้ในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับMishnah (tractate Sanhedrin, บทที่ 10) พวกเขาเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความพยายามของนักศาสนศาสตร์ชาวยิวในยุคกลางเพื่อสร้างรายการดังกล่าว เมื่อถึงเวลาของไมโมนิเดส ศูนย์การเรียนรู้และกฎหมายของชาวยิวก็กระจายไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ศาสนายูดายไม่มีอำนาจส่วนกลางที่สามารถให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหลักการแห่งความเชื่อของเขาอีกต่อไป

หลักการ 13 ข้อของไมโมนิ เดสเป็นที่ถกเถียงกันเมื่อเสนอครั้งแรก ทำให้เกิดการวิจารณ์โดยเครสกัสและโจเซฟ อัลโบ พวกเขาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลดการยอมรับโทราห์ทั้งหมด หลักการ 13 ข้อถูกเพิกเฉยโดยชุมชนชาวยิวส่วนใหญ่ในอีกไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า ( ความเชื่อในความคิดของชาวยิวในยุคกลาง , Menachem Kellner ) เมื่อเวลาผ่านไป การกล่าวซ้ำบทกวีสองบทของหลักการเหล่านี้ ( อานี มาอามินและยิกดาล ) กลายเป็นนักบุญในหนังสือสวดมนต์ของชาวยิว ในที่สุดหลักความเชื่อ 13 ข้อของไมโมนิเดสก็กลายเป็นหลักความเชื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด

ที่สำคัญ ไมโมนิเดสขณะแจกแจงข้อความข้างต้น ได้เพิ่มคำเตือนต่อไปนี้: "ไม่มีความแตกต่างระหว่าง [ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล] 'ภรรยาของเขาคือเมฮิธาเบล' [ปฐมกาล 10,6] ในด้านหนึ่ง [กล่าวคือ ข้อที่ "ไม่สำคัญ"] , และ 'โอ อิสราเอล จงฟัง' ในอีกด้านหนึ่ง [กล่าวคือ โองการที่ "สำคัญ"]... ใครก็ตามที่ปฏิเสธแม้กระทั่งโองการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธพระเจ้าและแสดงความดูถูกต่อคำสอนของเขามากกว่าคนขี้ระแวงอื่นๆ เพราะเขาถือว่าโทราห์ สามารถแบ่งออกเป็นส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็น..." เอกลักษณ์ของความเชื่อพื้นฐาน 13 ประการคือ แม้แต่การปฏิเสธจากความไม่รู้ก็ยังทำให้ความเชื่อหนึ่งอยู่นอกศาสนายูดาย ในขณะที่การปฏิเสธส่วนที่เหลือของโทราห์ต้องเป็นการกระทำที่มีสติเพื่อประทับตราหนึ่งส่วน ในฐานะผู้ไม่เชื่อ คนอื่นๆ เช่น รับบีโจเซฟ อัลโบ และกลุ่มราวาด วิพากษ์วิจารณ์ไมโมนิเดส ระบุว่ามีสิ่งของซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ตามความเห็นของพวกเขาไม่ได้จัดให้ผู้ที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นด้วยความเขลาอยู่ในประเภทของพวกนอกรีต คนอื่น ๆ หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การกำหนดใด ๆ เช่นการลดการยอมรับของโทราห์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ ทั้งไมโมนิเดสและผู้ร่วมสมัยของเขามองว่าหลักการเหล่านี้ครอบคลุมความเชื่อของชาวยิวทั้งหมด แต่มองว่าเป็นรากฐานหลักทางเทววิทยาของการยอมรับศาสนายูดาย

นักวิชาการออร์โธดอกซ์สมัยใหม่บางคนได้ชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนในงานเขียนของ Maimonides เกี่ยวกับหลักการแห่งศรัทธา 13 ประการ [36] [37]

หลังจากไมโมนิเดส

ผู้สืบทอดบางส่วนของไมโมนิเดสตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 15 ได้แก่นาห์มานิเดส อับบา มารี เบน โมเสส ซีโมน เบน เซมาห์ ดู แรน โจเซฟ อัลโบ ไอแซก อารามาและโจเซฟ ยาเบส ได้จำกัด บทความ 13 บทความของเขาให้เหลือความเชื่อหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อในพระเจ้า ในการสร้าง (หรือการเปิดเผย); และในความรอบคอบ (หรือกรรม)

คนอื่นๆ เช่นCrescasและDavid ben Samuel Estellaพูดถึงบทความพื้นฐาน 7 บทความ โดยเน้นเรื่องเจตจำนงเสรี ในทางกลับกันDavid ben Yom-Tob ibn Biliaใน "Yesodot ha- Maskil" (ความรู้พื้นฐานของมนุษย์แห่งการคิด) ของเขาได้เพิ่ม 13 ของ Maimonides 13 ของเขาเอง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้ร่วมสมัยของ Albo ก็เลือกเช่นกัน พื้นฐานของเขา ในขณะที่Jedaiah Peniniในบทสุดท้ายของ "Behinat ha-Dat" ของเขาได้แจกแจงหลักการสำคัญๆ ไม่น้อยกว่า 35 ข้อ

Isaac Abarbanelหรือ "Rosh Amanah" ของเขามีทัศนคติแบบเดียวกันต่อลัทธิของ Maimonides ในขณะที่ปกป้อง Maimonides จาก Hasdai และ Albo เขาปฏิเสธที่ จะ ยอมรับบทความที่ดันทุรังสำหรับศาสนายูดาย โดยวิจารณ์ว่าการกำหนดใด ๆ เป็นการลดการยอมรับของ613 mitzvot ทั้งหมด

การตรัสรู้

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ยุโรปถูกกวาดล้างโดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางปัญญา สังคม และการเมือง ซึ่งเรียกรวมกันว่าThe Enlightenment การเคลื่อนไหวเหล่านี้ส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ความคิดเสรี และเปิดโอกาสให้ผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนาที่ไม่เคยสั่นคลอนมาก่อน เช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ ศาสนายูดายได้พัฒนาการตอบสนองต่อปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้หลายประการ คำตอบหนึ่งเห็นว่าการตรัสรู้เป็นไปในเชิงบวก ในขณะที่อีกคนหนึ่งมองว่าเป็นลบ การตรัสรู้หมายถึงความเสมอภาคและเสรีภาพสำหรับชาวยิวจำนวนมากในหลายประเทศ ดังนั้นจึงรู้สึกว่าควรได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตำราทางศาสนาจะช่วยให้ผู้คนสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายได้ ชาวยิวบางคนรู้สึกว่าศาสนายูดายควรยอมรับความคิดทางโลกสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ เชื่อว่าธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายขัดขวางการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพื้นฐานใดๆ

ในขณะที่ฝ่ายสมัยใหม่ของศาสนายูดายออร์โธดอกซ์นำโดยแรบไบ เช่นแซมซั่น ราฟาเอล เฮิร์ชเปิดรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ก็ปฏิเสธข้อสงสัยใดๆ ในรากฐานเทววิทยาดั้งเดิมของศาสนายูดาย วิธีการวิจัยที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และปรัชญาใหม่นำไปสู่การก่อตัวของนิกายต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์รวมถึงการเคลื่อนไหวทางโลกของชาวยิว

เทววิทยาความหายนะ

เนื่องจากความยิ่งใหญ่ของหายนะผู้คนจำนวนมากได้ตรวจสอบมุมมองทางเทววิทยาแบบคลาสสิกเกี่ยวกับความดีและการกระทำของพระเจ้าในโลกอีกครั้ง บางคนตั้งคำถามว่าผู้คนจะยังมีความเชื่อได้อีกหรือไม่หลังจากหายนะ คำตอบทางเทววิทยาบาง อย่าง สำหรับคำถามเหล่านี้มีการสำรวจในเทววิทยาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

หลักความเชื่อในศาสนายูดายสมัยใหม่

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์

ศาสนายูดายออร์โธด็อกซ์ถือว่าตนเองมีความต่อเนื่องโดยตรงกับศาสนายูดายแรบบินิกในอดีต ดังนั้น ดังที่กล่าวข้างต้น จึงยอมรับการคาดเดาทางปรัชญาและคำกล่าวของหลักคำสอนเฉพาะเท่าที่มีอยู่ภายในและเข้ากันได้กับระบบของโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า ตามหลักปฏิบัติแล้ว ศาสนายูดายออร์โธดอกซ์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพระบัญญัติที่แท้จริง ความเชื่อถือกันว่าเป็นรากฐานของการปฏิบัติของ Mitzvot ที่เข้าใจตนเอง [38]

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคำแถลงหลักการที่เป็นทางการแม้แต่คำเดียว แต่สูตรทั้งหมดโดยผู้นำโตราห์ในยุคแรก ๆ ที่ได้รับการยอมรับนั้นถือว่ามีความเป็นไปได้ หลักธรรม 13 ประการของโมนิเดสได้รับการอ้างถึงโดยสมัครพรรคพวกว่ามีอิทธิพลมากที่สุด: หลักธรรม 13 ประการนี้มักพิมพ์ลงในหนังสือสวดมนต์ และในบางประชาคม เพลงสวด ( Yigdal ) ที่รวมอยู่ในหลักการนี้จะร้องในคืนวันศุกร์

ศาสนายูดายอนุรักษ์นิยม

ศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมพัฒนาขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ 1800 เนื่องจากชาวยิวมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความรู้แจ้งของชาวยิวและการปลดปล่อยชาวยิว ในหลาย ๆ ด้าน มันเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของขบวนการปฏิรูป สำหรับประวัติส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหว ศาสนายูดายหัวโบราณจงใจหลีกเลี่ยงการเผยแพร่การอธิบายเทววิทยาและความเชื่ออย่างเป็นระบบ นี่เป็นความพยายามอย่างมีสติที่จะยึดแนวร่วมที่กว้างขวางไว้ด้วยกัน ความกังวลนี้กลายเป็น ประเด็น ที่ไม่เป็นปัญหาหลังจากฝ่ายซ้ายของขบวนการแยกตัวในปี 2511 เพื่อก่อตั้งขบวนการนักปฏิรูป และหลังจากที่ฝ่ายขวาแยกตัวในปี 2528 เพื่อก่อตั้งสหภาพเพื่อศาสนายูดายดั้งเดิม

ในปี 1988 ในที่สุด สภาผู้นำของลัทธิยูดายอนุรักษ์นิยมได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเชื่อ "Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism" มีข้อสังเกตว่าชาวยิวต้องมีความเชื่อบางอย่าง อย่างไรก็ตาม แรบไบเนตหัวโบราณยังตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนชาวยิวไม่เคยพัฒนาคำสอน ที่มี ผล ผูกพันใดๆ เลย ดังนั้น Emet Ve-Emunah จึงยืนยันความเชื่อในพระเจ้าและการเปิดเผยโตราห์ของพระเจ้าต่อชาวยิว อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันความถูกต้องของการตีความหลายประเด็นในประเด็นเหล่านี้ อเทวนิยมทัศนะตรีเอกานุภาพเกี่ยวกับพระเจ้า และพหุเทวนิยมถูกตัดออกไปทั้งหมด สัมพัทธภาพทุกรูปแบบรวมถึง ลัทธิ ตามตัวอักษรและลัทธิจารีตนิยมก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน มันสอนว่ากฎหมายของชาวยิวยังคงใช้ได้และขาดไม่ได้ แต่ก็ยังมีมุมมองที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นกว่าว่ากฎหมายมีและควรพัฒนาอย่างไรมากกว่ามุมมองของออร์โธดอกซ์

ปฏิรูปศาสนายูดาย

การปฏิรูปศาสนายูดายมีเวทีที่เป็นทางการหลายเวที โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เวทีแรกคือปฏิญญาหลักการปี พ.ศ. 2428 ("เวทีพิตต์สเบิร์ก") [39]  - แถลงการณ์ที่ได้รับการรับรองจากการประชุมแรบไบแห่งการปฏิรูปจากทั่วสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428

แพลตฟอร์มถัดไป – หลักแนวทางการปฏิรูปศาสนายูดาย ("แพลตฟอร์มโคลัมบัส") [40]  – จัดพิมพ์โดยCentral Conference of American Rabbis (CCAR) ในปี 1937

CCAR เขียนหลักการใหม่ในปี 1976 ด้วยการปฏิรูปยูดาย: มุมมองหนึ่งร้อยปี[41]และเขียนใหม่อีกครั้งในA Statement of Principles for Reform Judaism ในปี 1999 [42]ในขณะที่ร่างต้นฉบับของแถลงการณ์ในปี 1999 เรียกร้องให้ปฏิรูปชาวยิวเพื่อพิจารณาการนำแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิมบางอย่างมาใช้ใหม่ด้วยความสมัครใจ ร่างในภายหลังได้ลบข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ออกไป เวอร์ชันสุดท้ายจึงคล้ายกับแถลงการณ์ปี 1976

จากข้อมูลของ CCAR ความเป็นอิสระส่วนบุคคลยังคงมีความสำคัญเหนือแพลตฟอร์มเหล่านี้ ฆราวาสไม่จำเป็นต้องยอมรับทั้งหมดหรือแม้แต่ความเชื่อใด ๆ ที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ การประชุมกลางของ American Rabbis (CCAR) ประธานรับบี Simeon J. Maslin เขียนจุลสารเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนายูดาย ชื่อ "สิ่งที่เราเชื่อ... สิ่งที่เราทำ..." เนื้อหาระบุว่า "ถ้าใครพยายามตอบคำถามสองข้อนี้โดยมีอำนาจสำหรับชาวยิวที่ปฏิรูปทั้งหมด คำตอบของคนนั้นจะต้องเป็นเท็จ ทำไมล่ะ เพราะหนึ่งในหลักการชี้นำของการปฏิรูปศาสนายูดายคือเอกราชของปัจเจกบุคคล การปฏิรูป ชาวยิวมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะสมัครรับความเชื่อเฉพาะนี้หรือจะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่" ศาสนายูดายปฏิรูปยืนยัน "หลักการพื้นฐานของลัทธิเสรีนิยม: ว่าบุคคลจะเข้าใกล้ร่างของ mitzvot และ minhagim ด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและทางเลือก ตามเนื้อผ้า อิสราเอลเริ่มต้นด้วยฮารุต ซึ่งเป็นพระบัญญัติที่จารึกไว้บนแผ่นจารึก ซึ่งต่อมากลายเป็นอิสรภาพ ชาวยิวผู้ปฏิรูปเริ่มต้นด้วย herut เสรีภาพในการตัดสินใจว่าอะไรจะถูกจารึกไว้บนแผ่นจารึกส่วนตัวในชีวิตของเขา" [Bernard Martin, Ed., Contemporary Reform Jewish Thought, Quadrangle Books 1968] นอกเหนือจากนั้น ยังมี 42 คำยืนยันของลัทธิยูดายเสรีนิยมในอังกฤษตั้งแต่ปี 1992 และ Richtlinien zu einem Programm für das liberale Judentum รุ่นเก่าในเยอรมนี (1912) ในเยอรมนี ตลอดจนศาสนาอื่น ๆ ล้วนเน้นความเป็นอิสระส่วนบุคคลและการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

ศาสนายูดายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

Reconstructionist Judaismเป็นนิกายอเมริกันที่มีเทววิทยาธรรมชาติตามที่รับบีMordecai Kaplan พัฒนาขึ้น [43]เทววิทยานี้เป็นตัวแปรหนึ่งของลัทธิธรรมชาตินิยมของจอห์น ดิวอี้ซึ่งรวมเอาความเชื่อเรื่องอเทวนิยมเข้ากับคำศัพท์ทางศาสนาเพื่อสร้างปรัชญาที่พึงพอใจทางศาสนาสำหรับผู้ที่หมดศรัทธาในศาสนาดั้งเดิม [ดูรหัส. ที่ 385; แต่ดูแคปแลนที่หน้า 23, fn.62 ("มุมมองส่วนใหญ่ของ Kaplan ... ถูกกำหนดขึ้นก่อนที่เขาจะอ่าน Dewey หรือ [William] James" [44] )] Reconstructionism posits ว่าพระเจ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่กล่าวกันว่าพระเจ้าคือผลรวมของกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมดที่ทำให้มนุษย์บรรลุผลสำเร็จในตนเอง รับบีแคปแลนเขียนว่า "การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงการยอมรับว่าเป็นโชคชะตาของมนุษย์ที่จะอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานและกำจัดความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบจากสังคมมนุษย์"

Reconstructionist ชาวยิวจำนวนมากปฏิเสธเทวนิยม และแทนที่จะนิยามตัวเองว่าเป็นผู้นับถือศาสนาธรรมชาติ มุมมองเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งถูกทำให้ถูกใจชาวยิวโดยการเขียนพจนานุกรมใหม่เท่านั้น นักปฏิรูปส่วนน้อยจำนวนมากปฏิเสธที่จะยอมรับเทววิทยาของ Kaplan และยืนยันมุมมองเทวนิยมเกี่ยวกับพระเจ้าแทน

ในการปฏิรูปยูดาย Reconstructionist Judaism ถือได้ว่าความเป็นอิสระส่วนบุคคลมีความสำคัญเหนือกฎหมายและเทววิทยาของชาวยิว มันไม่ได้ขอให้สาวกยึดมั่นในความเชื่อใด ๆ และไม่ขอให้ยอมรับฮาลาคา เป็นบรรทัดฐาน ในปี พ.ศ. 2529 สมาคม Rabbinical ผู้นิยมการฟื้นฟู (RRA) และสหพันธ์ Congregations of Reconstructionist (FRC) ได้ผ่าน "Platform on Reconstructionism" อย่างเป็นทางการ (2 หน้า) ไม่ใช่คำสั่งบังคับของหลักการ แต่เป็นความเห็นพ้องต้องกันของความเชื่อในปัจจุบัน [จดหมายข่าว FRC กันยายน 1986 หน้า D, E.] ประเด็นสำคัญของแพลตฟอร์มระบุว่า:

 • ศาสนายูดายเป็นผลมาจากการพัฒนาของมนุษย์ตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการแทรกแซงจากสวรรค์
 • ยูดายเป็นอารยธรรมทางศาสนาที่มีการพัฒนา
 • Zionismและaliyah (การอพยพไปยังอิสราเอล ) ได้รับการสนับสนุน
 • ฆราวาสสามารถตัดสินใจได้ ไม่ใช่แค่พระเท่านั้น
 • โตราห์ไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า มันมาจากการพัฒนาทางสังคมและประวัติศาสตร์ของชาวยิวเท่านั้น
 • มุมมองคลาสสิกทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้าถูกปฏิเสธ พระเจ้าได้รับการนิยามใหม่ว่าเป็นผลรวมของพลังธรรมชาติหรือกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับความสำเร็จในตนเองและการปรับปรุงศีลธรรม
 • ความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกชาวยิวเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ในทางใดทางหนึ่งนั้น "ไม่สามารถป้องกันได้ทางศีลธรรม" เพราะใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่นนี้ "แสดงถึงความเหนือกว่าของชุมชนที่ได้รับเลือกและการปฏิเสธผู้อื่น" สิ่งนี้ทำให้ชาวยิวผู้นิยมลัทธิคอนสตรัคชั่นขัดแย้งกับชาวยิวคนอื่น ๆ ทั้งหมด เนื่องจากดูเหมือนว่าจะกล่าวหาชาวยิวคนอื่น ๆ ว่าเหยียดเชื้อชาติ ชาวยิวนอกขบวนการปฏิรูปปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างจริงจัง

แม้ว่าลัทธิยูดายแนวปฏิรูปไม่ต้องการการเป็นสมาชิกเพื่อสมัครรับความเชื่อใด ๆ เป็นพิเศษ ขบวนการกลุ่มแนวใหม่ปฏิเสธอย่างแข็งขันหรือลดทอนความเชื่อบางอย่างที่ถือโดยสาขาอื่น ๆ ของศาสนายูดาย รวมทั้งหลักการ 13 ประการ (หากไม่ใช่ทั้งหมด) ตัวอย่างเช่น รับบี แคปแลน "ปฏิเสธความเข้าใจของชาวยิวแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับลัทธิเมสสิยาห์ พระเจ้าของเขาไม่มีความสามารถที่จะระงับระเบียบธรรมชาติได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถส่งตัวแทนอันศักดิ์สิทธิ์จากราชวงศ์ของดาวิดที่จะนำมาซึ่งการไถ่บาปอย่างอัศจรรย์" [44]เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของนักธรรมชาติวิทยาแนวปฏิรูปนิยม "Kaplan เชื่ออย่างหนักแน่นว่าท้ายที่สุดแล้ว โลกจะสมบูรณ์แบบ แต่เป็นผลจากความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติจากหลายชั่วอายุคนเท่านั้น" (รหัสที่ 57) ในทำนองเดียวกัน Reconstructionism ปฏิเสธหลักการที่ 13 ของการฟื้นคืนชีพของคนตาย ซึ่ง Kaplan เชื่อว่า "เป็นของโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ถูกปฏิเสธโดยคนสมัยใหม่" (Id. ที่ 58.) ดังนั้น หนังสือสวดมนต์วันสะบาโตของนักสร้างแนวใหม่จึงลบการอ้างอิงทั้งหมดถึงบุคคลผู้เป็นพระเมสสิยาห์ และคำว่า ' อามิดะห์ ' ประจำ วันแทนที่พรดั้งเดิมของการชุบชีวิตคนตายด้วยพรที่อวยพรพระเจ้า . (รหัสที่ 57-59.)

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น "เอมูนาห์" .
 2. อรรถเป็น ค ห ลุยส์ จาคอบส์ "บทที่ 2: เอกภาพของพระเจ้า" ในศาสนายิว (2516) บ้านเบอแมน.
 3. ^ บัญ. 6:4–9
 4. ^ Aryeh Kaplan ,คู่มือความคิดของชาวยิว (1979). อี มัซนาอิม: น. 9.
 5. ^ เทววิทยายิวและกระบวนการคิด (บรรณาธิการ Sandra B. Lubarsky & David Ray Griffin) สำนักพิมพ์ซันนี่ 2539
 6. ^ จักรวาลมีอายุเท่าไหร่? จักรวาลมีอายุเท่าไหร่? , องค์การนาซ่า; Phil Plait,จักรวาลมีอายุ 13.82 พันล้านปี (21 มีนาคม 2556), Slate
 7. นอร์เบิร์ต แม็กซ์ ซามูเอลสัน, Revelation and the God of Israel (2002). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์: p. 126.
 8. ^ แองเจิล, มาร์ค (1995). Leon Klenicki และ Geoffrey Wigoder (เอ็ด) พจนานุกรมบทสนทนาระหว่างชาวยิวกับชาวคริสต์ (ฉบับขยาย) พอลลิสท์เพรส. หน้า 40. ไอเอสบีเอ็น 0809135825.
 9. ไมโมนิเดส, The Guide of the Perplexed , แปลโดย Chaim Menachem Rabin (Hackett, 1995)
 10. Dan Cohn-Sherbok,ยูดาย: ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และการปฏิบัติ (2546) ข่าวจิตวิทยา: p. 359.
 11. ^ หลุยส์จาค็อบส์ "บทที่ 6: นิรันดร" ในเทววิทยายิว (1973) บ้าน Behrman: p. 81-93.
 12. อรรถเป็น ค คลาร์ก เอ็ม. วิลเลียมสันแขกคนหนึ่งในสภาอิสราเอล: เทววิทยาหลังหายนะของโบสถ์( 1993) Westminster John Knox Press: หน้า 210-215
 13. อรรถเป็น ค ห ลุยส์จาคอบส์ "บทที่ 5: อำนาจและสัพพัญญู" ในศาสนศาสตร์ของชาวยิว (1973) บ้าน Behrman: p. 76-77.
 14. อรรถเป็น ซามูเอล เอส. โคฮอน สิ่งที่เราเชื่อชาวยิว (2474) สหภาพแห่งชุมนุมชาวฮีบรูอเมริกัน
 15. อรรถเป็น ดี อีเอ็ด เวิร์ด เคสเลอร์ชาวยิวเชื่ออะไร: ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนายูดายสมัยใหม่ (2550) สำนักพิมพ์ Bloomsbury: หน้า 42-44.
 16. มอร์ริส เอ็น. เคิร์ทเซอร์, What Is a Jew (1996). ไซมอนและชูสเตอร์: หน้า 15-16
 17. ^ Joseph Telushkin ,การรู้หนังสือของชาวยิว: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับศาสนาของชาวยิว ผู้คน และประวัติของศาสนา (ฉบับแก้ไข) (2551) ฮาร์เปอร์คอลลินส์: p. 472.
 18. ^ http://www.pewforum.org/files/2013/05/report-religious-landscape-study-full.pdf , หน้า 164
 19. โรนัลด์ เอช. ไอแซกส์, Every Person's Guide to Jewish Philosophy and Philosophers (1999). เจสัน อารอนสัน: หน้า 50-51.
 20. เมียร์ บาร์-อิลลัน, "คำอธิษฐานของชาวยิวต่อทูตสวรรค์และผู้ไกล่เกลี่ยอื่น ๆ ในศตวรรษแรก ส.ศ." ใน Saints and Role Models in Judaism and Christianity (eds. Joshua Schwartz and Marcel Poorthuis), pp. 79-95.
 21. อรรถเป็น ปีเตอร์ เอ. เปอตีต์, "ฮีบรูไบเบิล" ในพจนานุกรมยิว-คริสต์สัมพันธ์ (2548) เอ็ด เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์ และนีล เวนบอร์น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ .
 22. อรรถเป็น คริสโตเฟอร์ ฮิวจ์ พาร์ทริดจ์, Introduction to World Religions (2005). ป้อมกด: หน้า 283-286
 23. อรรถเป็น เจค็อบ นอยส์เนอร์ , ลมุด: มันคืออะไรและมันพูดอะไร (2549) โรว์แมน & ลิตเติ้ลฟิลด์
 24. อรรถเป็น Adin Steinsaltz, "บทที่ 1: ลมุดคืออะไร" ในThe Essential Talmud (2549) หนังสือพื้นฐาน: หน้า 3-9.
 25. ซาร์นา, โจนาธาน ดี. (2004). ยูดายอเมริกัน: ประวัติศาสตร์ . New Haven & London: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล หน้า  246 .
 26. อรรถa b c ความมุ่งมั่นในThe Oxford Dictionary of the Jewish Religion (ed. Adele Berlin, Oxford University Press, 2011), p. 210.
 27. หลุยส์ เจค็อบส์, A Jewish Theology (Behrman House, 1973), p. 79.
 28. อลัน บริลล์, Thinking God: The Mysticism of Rabbi Zadok of Lublin (KTAV Publishing, 2002), p. 134.
 29. โรนัลด์ แอล. ไอเซนเบิร์ก, What the Rabbis Said: 250 Topics from the Talmud (2010). ABC-CLIO: หน้า 311-313
 30. อรรถเป็น เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์, "บาปดั้งเดิม" ในพจนานุกรมยิว-คริสต์สัมพันธ์ (เอ็ดเวิร์ด เคสเลอร์ & นีล เวนบอร์น, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ , 2548) หน้า 323-324
 31. ^ รีเบคก้า อัลเพิร์ต (2554). "ยูดายนักปฏิรูป". พจนานุกรมเคมบริดจ์ของศาสนายูดายและวัฒนธรรมยิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 346.
 32. อรรถเป็น มาร์คแองเจิล "ชีวิตหลังความตาย" ในพจนานุกรมของชาวยิว-คริสเตียนบทสนทนา (2538) เอ็ด Leon Klenicki และ Geoffrey Wigoder Paulist Press: หน้า 3-5.
 33. อรรถเป็น ยูจีน บี. Borowitz นาโอมิแพตซ์ "บทที่ 19: ความหวังของเราในยุคพระเมสสิยานิก" ในการอธิบายการปฏิรูปศาสนายูดาย (1985) บ้านเบอแมน .
 34. ^  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติ Kohler, Kaufmann ; เฮิร์ช, เอมิล จี. (1901–1906). "บทความแห่งศรัทธา" . อินซิงเกอร์, Isidore ; และอื่น ๆ (บรรณาธิการ). สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 35. David Birnbaum, ชาวยิว, ศาสนจักร & อารยธรรม, เล่มที่สาม (Millennium Education Foundation 2005)
 36. เคลล์เนอร์, Menachem Marc (2006-01-01). ชาวยิวต้องเชื่ออะไรไหม? . ห้องสมุดลิทท์แมนแห่งอารยธรรมยิว ไอเอสบีเอ็น 9781904113386.
 37. ^ ชาปิโร, มาร์ค บี. (2004-01-01). ข้อ จำกัด ของเทววิทยาออร์โธดอกซ์: หลักการสิบสามประการของ Maimonides ได้รับการประเมินใหม่ ห้องสมุดลิทท์แมนแห่งอารยธรรมยิว ไอเอสบีเอ็น 9781874774907.
 38. แฮมเมอร์, รูเวน (2010). "ยูดายในฐานะระบบของ Mitzvot" . ยูดายอนุรักษ์นิยม 61 (3): 12–25. ดอย : 10.1353/coj.2010.0022 . ISSN 1947-4717 . 
 39. ^ "คำประกาศหลักการ – "The Pittsburgh Platform"" . The Central Conference of American Rabbis. 1885 . สืบค้นเมื่อ2012-05-21 .
 40. ^ "หลักการชี้นำของการปฏิรูปศาสนายูดาย – "แพลตฟอร์มโคลัมบัส"" . The Central Conference of American Rabbis. 1937 . สืบค้นเมื่อ2012-05-21 .
 41. ^ "ปฏิรูปยูดาย: มุมมองหนึ่งร้อยปี " การประชุมกลางของ American Rabbis 2519 . สืบค้นเมื่อ2012-05-21
 42. ^ "แถลงการณ์ของหลักการเพื่อการปฏิรูปยูดาย " การประชุมกลางของ American Rabbis 2542 . สืบค้นเมื่อ2012-05-21
 43. มอร์ดีไค เอ็ม. แคปแลน, Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life (MacMillan Company 1934), พิมพ์ซ้ำโดย Jewish Publication Society 2010
 44. อรรถเป็น เอริก Caplan จากอุดมการณ์เพื่อสวด: Reconstructionist Worship และ American Liberal Judaism (Hebrew Union College Press 2002)

อ่านเพิ่มเติม

 • Blech, เบนจามินเข้าใจศาสนายูดาย: พื้นฐานของการกระทำและลัทธิ เจสัน อารอนสัน ; พ.ศ. 2535 ไอ0-87668-291-3 
 • Bleich, J. David (ed.), ด้วยศรัทธาอันสมบูรณ์: รากฐานของความเชื่อของชาวยิว , Ktav Publishing House, Inc.; พ.ศ. 2526 ไอ0-87068-452-3 
 • โบทีช ชมูเอลปัญญา ความเข้าใจ และความรู้: แนวคิดพื้นฐานของความคิดแบบฮาซิดิก เจสัน อา รอนสัน; 2538. ปกอ่อน. ไอ0-87668-557-2 
 • Dorff, Elliot N. และ Louis E. Newman (บรรณาธิการ) เทววิทยาร่วมสมัยของชาวยิว: ผู้อ่าน , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด; พ.ศ. 2541 ไอ0-19-511467-1 
 • Dorff, Elliot N. ศาสนายูดายหัวโบราณ: บรรพบุรุษของเราถึงลูกหลานของเรา (ฉบับปรับปรุง) United Synagogue of Conservative Judaism, 1996
 • Platform on Reconstructionism , จดหมายข่าว FRC, กันยายน 2529
 • Fox, Marvin Interpreting Maimonides , Univ. ของสำนักพิมพ์ชิคาโก 2533
 • Robert Gordis (เอ็ด) Emet Ve-Emunah: Statement of Principles of Conservative Judaism JTS, Rabbinical Assembly และ United Synagogue of Conservative Judaism, 1988
 • Julius Guttmann , ปรัชญาของศาสนายูดาย , แปลโดย David Silverman, JPS, 1964
 • เจค็อบส์ หลุยส์หลักความเชื่อของชาวยิว: การศึกษาเชิงวิเคราะห์2507
 • หลักการของไมโมนิเดส: พื้นฐานความเชื่อของชาวยิวใน "The Aryeh Kaplan Anthology, Volume I", Mesorah Publications 1994
 • Kaplan, Mordecai M. , Judaism as a Civilization , Reconstructionist Press, New York พ.ศ. 2478 สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว ; 2537
 • Kellner, Menachem, Dogma ในความคิดของชาวยิวในยุคกลาง , Oxford University Press, 1986
 • Maslin, Simeon J., Melvin Merians และ Alexander M. Schindler, What We Believe...What We Do...: A Pocket Guide for Reform Jewish , UAHC Press, 1998
 • Shapiro, Marc B., "หลักการสิบสามข้อของ Maimonides: คำสุดท้ายในเทววิทยาของชาวยิว" ในThe Torah U-Maddah Journal , Vol. 4, 1993, มหาวิทยาลัยเยชิวา
 • Shapiro, Marc B. , The Limits of Orthodox Theology: Maimonides' 13 Principles Reappraised , The Littman Library of Jewish Civilization; พ.ศ. 2547 ไอ1-874774-90-0 
0.08299708366394