kresťanstvo

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Kresťanstvo je abrahámovské monoteistické náboženstvo založené na živote a učení Ježiša Nazaretského . Je to najväčšie svetové náboženstvo s približne 2,8 miliardami stúpencov, čo predstavuje jednu tretinu svetovej populácie. [1] [2] Jeho prívrženci, známi ako kresťania , tvoria väčšinu obyvateľstva v 157 krajinách a územiach [ 3] a veria, že Ježiš je Boží Syn , ktorého príchod ako mesiáša bol prorokovaný v hebrejskej Biblii .( v kresťanstve nazývaný Starý zákon ) a zaznamenaný v Novom zákone . [4]

Kresťanstvo začalo ako druhá chrámová judaistická sekta v 1. storočí helenistickom judaizme v rímskej provincii Judea . Ježišovi apoštoli a ich nasledovníci sa napriek počiatočnému prenasledovaniu rozšírili po Levante , Európe , Anatólii , Mezopotámii , južnom Kaukaze , Egypte a Etiópii . Čoskoro prilákalo nežidov bohabojných , čo viedlo k odklonu od židovských zvykov a po r Pád Jeruzalema, 70 nl, ktorý ukončil judaizmus založený na chráme , sa kresťanstvo pomaly oddelilo od judaizmu . Cisár Konštantín Veľký dekriminalizoval kresťanstvo v Rímskej ríši milánskym ediktom (313), neskôr zvolal Nicejský koncil (325), kde bolo rané kresťanstvo konsolidované do podoby, ktorá sa stala štátnou cirkvou Rímskej ríše (380). Raná história kresťanskej zjednotenej cirkvi pred veľkými schizmami sa niekedy označuje ako „ Veľká cirkev “ (hoci v rovnakom čase existovali odlišné sekty, vrátane gnostikov a židovských kresťanov ).). Východná cirkev sa rozdelila po Efezskom koncile (431) a orientálne pravoslávie sa rozdelilo po Chalcedónskom koncile (451) kvôli rozdielom v kristológii [5] , zatiaľ čo východná pravoslávna cirkev a katolícka cirkev sa oddelili v schizme medzi Východom a Západom. (1054), najmä nad právomocou rímskeho biskupa . Protestantizmus sa rozdelil na početné denominácie z katolíckej cirkvi v období reformácie (16. storočie) na teologické a ekleziologickéspory, najmä v otázke ospravedlnenia a primátu rímskeho biskupa . Kresťanstvo hralo významnú úlohu vo vývoji západnej civilizácie , najmä v Európe od neskorej antiky a stredoveku . [6] [7] [8] [9] Po veku objavov (15. – 17. storočie) sa kresťanstvo šírilo do Ameriky , Oceánie , subsaharskej Afriky a do zvyšku sveta prostredníctvom misionárskej práce . [10] [11][12]

Kresťanstvo zostáva kultúrne rôznorodé vo svojich západných a východných vetvách , ako aj vo svojich doktrínach týkajúcich sa ospravedlnenia a povahy spásy , ekleziológie , vysviacky a kristológie . Náboženské vyznania rôznych kresťanských denominácií majú vo všeobecnosti spoločného Ježiša ako Božieho Syna — vteleného Logosa — , ktorý slúžil , trpel a zomrel na kríži , ale vstal z mŕtvych pre spásu .ľudstva; a označuje sa ako evanjelium , čo znamená „dobrá správa“. Ježišov život a učenie opisujú štyri kanonické evanjeliá Matúša , Marka , Lukáša a Jána , pričom rešpektovaným pozadím evanjelia je Starý zákon.

Štyri najväčšie vetvy kresťanstva sú katolícka cirkev (1,3 miliardy/50,1 %), protestantizmus (920 miliónov/36,7 %), východná pravoslávna cirkev (230 miliónov) a orientálne pravoslávne cirkvi (62 miliónov) (pravoslávne cirkvi spojené v r. 11,9%), [13] [14] hoci napriek snahám o jednotu existujú tisíce menších cirkevných spoločenstiev ( ekumenizmus ). [15] Napriek poklesu stúpencov na Západe zostáva kresťanstvo dominantným náboženstvom v regióne, pričom asi 70 % tejto populácie sa identifikuje ako kresťan. [16] Kresťanstvo rastie v Afrike a Ázii, na najľudnatejších kontinentoch sveta. [17]Kresťania zostávajú v niektorých regiónoch sveta prenasledovaní , najmä na Blízkom východe , v severnej Afrike , východnej Ázii a južnej Ázii . [18] [19]

Etymológia

Raní židovskí kresťania sa označovali ako „Cesta“ ( grécky Koinē  : τῆς ὁδοῦ , latinsky tês hodoû ), pravdepodobne pochádzajúce z Izaiáša 40:3 , „pripravte cestu Pánovi“. [20] [poznámka 1] Podľa Skutkov 11:26 výraz „kresťan“ ( Χρῑστῐᾱνός , Khrīstiānós ), čo znamená „nasledovníci Krista“ vo vzťahu k Ježišovým učeníkom , prvýkrát použili nežidovia v meste Antiochia . tamojších obyvateľov. [26] Najstaršie zaznamenané používanie výrazu „kresťanstvo/kresťanstvo“ ( Χρῑστῐᾱνισμός ,Khrīstiānismós ) bol Ignácom z Antiochie okolo roku 100 n. [27]

Presvedčenia

Zatiaľ čo kresťania na celom svete zdieľajú základné presvedčenie, existujú aj rozdiely vo výkladoch a názoroch na Bibliu a posvätné tradície , na ktorých je kresťanstvo založené. [28]

vierovyznania

Východokresťanská ikona zobrazujúca cisára Konštantína a otcov Prvého nicejského koncilu (325) ako držiteľov nicejsko-konštantínopolského vyznania viery z roku 381 .

Stručné doktrinálne vyhlásenia alebo vyznania náboženského presvedčenia sú známe ako vierovyznania . Začali ako krstné formuly a neskôr boli rozšírené počas kristologických sporov v 4. a 5. storočí, aby sa stali vyhláseniami viery. Ježiš je Pán “ je najstaršie krédo kresťanstva a naďalej sa používa, podobne ako vo Svetovej rade cirkví . [29]

Apoštolské vyznanie viery je najrozšírenejším vyjadrením článkov kresťanskej viery. Používa ho množstvo kresťanských denominácií na liturgické aj katechetické účely, najviditeľnejšie v liturgických cirkvách západnej kresťanskej tradície vrátane latinskej cirkvi katolíckej cirkvi , luteránstva , anglikánstva a ortodoxie západného obradu . Používajú ho aj presbyteriáni , metodisti a kongregacialisti. Toto konkrétne vyznanie sa vyvinulo medzi 2. a 9. storočím. Jeho ústrednými doktrínami sú doktríny o Trojici a Bohu Stvoriteľovi . Každú z doktrín, ktoré sa nachádzajú v tomto vyznaní, možno vysledovať k výrokom aktuálnym v apoštolskom období . Krédo sa zrejme používalo ako súhrn kresťanskej doktríny pre krstných v rímskych cirkvách. [30] Jeho body zahŕňajú:

Nicejské vyznanie viery bolo sformulované, prevažne ako odpoveď na arianizmus , na koncile v Nicaea a Konštantínopole v roku 325 a 381, [31] [32] a ratifikované ako univerzálne vyznanie kresťanstva Prvým koncilom v Efeze v roku 431. [33 ]

Chalcedónska definícia alebo chalcedónske vyznanie, vyvinuté na Chalcedónskom koncile v roku 451, [34] hoci ju orientálni pravoslávni odmietli , [35] učili Krista „byť uznávaný v dvoch prirodzenostiach, zmätene, nemenne, nedeliteľne, neoddeliteľne“ : jedna božská a jedna ľudská, a že obe prirodzenosti, hoci sú samé o sebe dokonalé, sú predsa tiež dokonale spojené do jednej osoby . [36]

Atanázijské vyznanie viery , prijaté v západnej cirkvi ako majúce rovnaké postavenie ako nicejské a chalcedónske, hovorí: „Uctievame jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani nemätieme osoby, ani nerozdeľujeme podstatu .“ [37]

Väčšina kresťanov ( katolícki , východní pravoslávni , orientálni pravoslávni aj protestanti ) akceptujú používanie vierovyznaní a hlásia sa k aspoň jednému z vierovyznaní uvedených vyššie. [38]

Niektorí evanjelickí protestanti , hoci nie všetci, odmietajú vyznania viery ako definitívne vyjadrenia viery, aj keď súhlasia s niektorými alebo všetkými podstatou vyznaní. Napríklad väčšina baptistov nepoužíva vierovyznania „v tom, že sa nesnažili navzájom ustanoviť záväzné autoritatívne vyznania viery“. [39] : 111  Náboženstvá odmietajú aj skupiny s koreňmi v Hnutí obnovy , ako napríklad Kresťanská cirkev (Učeníci Krista) , Evanjelická kresťanská cirkev v Kanade a Kristove cirkvi . [40] [41] : 14–15  [42] : 123 

Ježiš

Ústredným princípom kresťanstva je viera v Ježiša ako Božieho Syna a Mesiáša (Krista). [43] Kresťania veria, že Ježiš ako Mesiáš bol pomazaný Bohom ako záchranca ľudstva a zastávajú názor, že Ježišov príchod bol splnením mesiášskych proroctiev zo Starého zákona . Kresťanský koncept mesiáša sa výrazne líši od súčasného židovského konceptu . Základnou kresťanskou vierou je, že skrze vieru v Ježišovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie a prijatie tejto smrti môžu byť hriešni ľudia zmierení s Bohom, a tak im bude ponúknutá spása a prísľubvečný život . [44]

Aj keď sa v prvých storočiach kresťanskej histórie viedli mnohé teologické spory o Ježišovej povahe , kresťania vo všeobecnosti veria, že Ježiš je vtelený Boh a „ pravý Boh a pravý človek “ (alebo plne božský a plne ľudský). Ježiš, ktorý sa stal úplne človekom , trpel bolesťami a pokušeniami smrteľného človeka, ale nezhrešil . Ako úplný Boh vstal znova k životu. Podľa Nového zákona vstal z mŕtvych, [45] vystúpil do neba , sedí po pravici Otca [46] a nakoniec sa vráti [47]. aby sa naplnil zvyšok mesiášskeho proroctva , vrátane vzkriesenia mŕtvych , posledného súdu a konečného ustanovenia Božieho kráľovstva .

Podľa kanonických evanjelií podľa Matúša a Lukáša bol Ježiš počatý z Ducha Svätého a narodil sa z Panny Márie . Len málo z Ježišovho detstva je zaznamenané v kanonických evanjeliách, hoci evanjeliá v detstve boli populárne v staroveku. [48] ​​Na porovnanie, jeho dospelosť, najmä týždeň pred smrťou, je dobre zdokumentovaná v evanjeliách obsiahnutých v Novom zákone , pretože táto časť jeho života je považovaná za najdôležitejšiu. Biblické správy o Ježišovej službe zahŕňajú: jeho krst ,zázraky , kázanie, učenie a skutky.

Smrť a vzkriesenie

Ukrižovanie , predstavujúce smrť Ježiša na kríži , obraz Diega Velázqueza , c. 1632.

Kresťania považujú Ježišovo zmŕtvychvstanie za základný kameň svojej viery (pozri 1. list Korinťanom 15 ) a za najdôležitejšiu udalosť v dejinách. [49] Medzi kresťanskými presvedčeniami sú smrť a vzkriesenie Ježiša dve kľúčové udalosti, na ktorých je založená veľká časť kresťanskej doktríny a teológie. [50] Podľa Nového zákona bol Ježiš ukrižovaný , zomrel fyzickou smrťou, bol pochovaný v hrobe a o tri dni vstal z mŕtvych. [51]

Nový zákon sa zmieňuje o niekoľkých zjaveniach Ježiša po zmŕtvychvstaní pri rôznych príležitostiach jeho dvanástim apoštolom a učeníkom , vrátane „viac ako päťsto bratov naraz“, [52] pred Ježišovým vystúpením do neba. Ježišovu smrť a vzkriesenie si kresťania pripomínajú na všetkých bohoslužbách, s osobitným dôrazom na Veľký týždeň , ktorý zahŕňa Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu .

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie sú zvyčajne považované za najdôležitejšie udalosti v kresťanskej teológii , čiastočne preto, že demonštrujú, že Ježiš má moc nad životom a smrťou, a preto má autoritu a moc dať ľuďom večný život . [53]

Kresťanské cirkvi akceptujú a vyučujú novozákonnú správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní s veľmi malými výnimkami. [54] Niektorí moderní učenci používajú vieru Ježišových nasledovníkov vo vzkriesenie ako východiskový bod pre stanovenie kontinuity historického Ježiša a ohlasovania ranej cirkvi . [55] Niektorí liberálni kresťania neprijímajú doslovné telesné vzkriesenie, [56] [57] považujú tento príbeh za bohato symbolický a duchovne výživný mýtus . Hádky o tvrdeniach o smrti a vzkriesení sa vyskytujú v mnohých náboženských debatách a medzináboženských dialógoch .[58] Apoštol Pavol , raný kresťanský konvertita a misionár, napísal: „Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom je všetko naše kázanie zbytočné a vaša dôvera v Boha je zbytočná.“ [59] [60]

Spása

Zákon a evanjelium od Lucasa Cranacha staršieho (1529); Mojžiš a Eliáš poukazujú hriešnika na Ježiša, aby ho zachránil.

Apoštol Pavol , podobne ako Židia a rímski pohania svojej doby, veril, že obeta môže priniesť nové príbuzenské zväzky, čistotu a večný život. [61] Pre Pavla bola nevyhnutnou obeťou Ježišova smrť: Pohania, ktorí sú „Kristovi“, sú podobne ako Izrael potomkami Abraháma a „dedičmi podľa zasľúbenia“ [62] [63] Boh, ktorý vzkriesil Ježiša mŕtvi by dali nový život aj „smrteľným telám“ kresťanov z pohanov, ktorí sa stali s Izraelom „deťmi Božími“, a preto už neboli „v tele“. [64] [61]

Moderné kresťanské cirkvi majú tendenciu sa oveľa viac zaujímať o to, ako môže byť ľudstvo zachránené od univerzálneho stavu hriechu a smrti, než o otázku, ako môžu byť Židia aj pohania v Božej rodine. Podľa východnej pravoslávnej teológie, založenej na ich chápaní zmierenia, ako ho predložila Irenejova rekapitulačná teória , je Ježišova smrť výkupné . Toto obnovuje vzťah s Bohom, ktorý je milujúci a siaha k ľudstvu, a ponúka možnosť zbožštenia teosis cq , stať sa takými ľuďmi, akými Boh chce, aby ľudstvo bolo. Podľa katolíckej doktríny Ježišova smrť uspokojujehnev Boží, vyvolaný urážkou Božej cti spôsobenou ľudskou hriešnosťou. Katolícka cirkev učí, že spása nenastane bez vernosti zo strany kresťanov; Obrátení musia žiť v súlade so zásadami lásky a obyčajne musia byť pokrstení. [65] V protestantskej teológii sa Ježišova smrť považuje za náhradný trest , ktorý nesie Ježiš, za dlh, ktorý musí ľudstvo zaplatiť, keď porušilo Boží morálny zákon. [66]

Kresťania sa líšia v názoroch na to, do akej miery je spása jednotlivcov vopred určená Bohom. Reformovaná teológia kladie osobitný dôraz na milosť tým, že učí, že jednotlivci sú úplne neschopní sebavykúpenia , ale že posväcujúcej milosti sa nedá odolať . [67] Naproti tomu katolíci , ortodoxní kresťania a arminiánski protestanti veria, že na vieru v Ježiša je nevyhnutné uplatniť slobodnú vôľu . [68]

Trojica

Trojica je viera, že Boh je jeden Boh v troch osobách: Otec , Syn ( Ježiš ) a Duch Svätý . [69]

Trojica odkazuje na učenie, že jeden Boh [70] zahŕňa tri odlišné, večne spoluexistujúce osoby: Otca , Syna (vteleného v Ježišovi Kristovi) a Ducha Svätého . Spoločne sa tieto tri osoby niekedy nazývajú Božstvo [ 71] [72] [73] , hoci v Písme neexistuje jediný výraz na označenie zjednoteného Božstva. [74] Slovami atanázijského vyznania viery , raného vyhlásenia kresťanskej viery, „Otec je Boh, Syn je Boh a Duch Svätý je Boh, a predsa nie sú traja Bohovia, ale jeden Boh“. [75]Líšia sa od iných: Otec nemá zdroj, Syn je splodený z Otca a Duch vychádza z Otca. Hoci sú tieto tri osoby odlišné, nemožno ich od seba oddeliť v bytí alebo v činnosti. Zatiaľ čo niektorí kresťania tiež veria, že Boh sa zjavil ako Otec v Starom zákone , je dohodnuté, že sa zjavil ako Syn v Novom zákone a stále sa bude prejavovať ako Duch Svätý aj v súčasnosti. Ale napriek tomu Boh v každom z týchto období stále existoval ako tri osoby. [76] Tradične však existuje názor, že to bol Syn, ktorý sa objavil v Starom zákone, pretože napríklad, keď je Trojica zobrazená v umení , Syn má typicky charakteristický vzhľad, tzv.krížová svätožiara identifikujúca Krista a na vyobrazeniach rajskej záhrady to očakáva inkarnáciu, ktorá ešte len nastane. V niektorých ranokresťanských sarkofágoch sa Logos vyznačuje bradou, „ktorá mu umožňuje vyzerať starodávne, dokonca už existujúci“. [77]

Trojica je základnou doktrínou hlavného prúdu kresťanstva . Kresťanstvo už od dôb Nicejského vyznania viery (325) obhajovalo [78] trojjediné tajomstvo – Božiu povahu ako normatívne vyznanie viery. Podľa Rogera E. Olsona a Christophera Halla prostredníctvom modlitby, meditácie, štúdia a praxe dospelo kresťanské spoločenstvo k záveru, „že Boh musí existovať ako jednota aj trojica“, čo kodifikovali na ekumenickom koncile na konci 4. storočia. [79] [80]

Podľa tejto doktríny Boh nie je rozdelený v tom zmysle, že každý človek má tretinu celku; skôr sa každá osoba považuje za úplného Boha (pozri Perichoresis ). Rozdiel spočíva v ich vzťahoch, pričom Otec je nesplodený; Syn sa splodil z Otca; a Duch Svätý vychádzajúci z Otca a (v západnej kresťanskej teológii) zo Syna . Bez ohľadu na tento zjavný rozdiel sú všetky tri „osoby“ večné a všemohúce . Iné kresťanské náboženstvá vrátane unitárskeho univerzalizmu , Jehovových svedkov a mormonizmu nezdieľajú tieto názory na Trojicu.

Grécke slovo trias [81] [poznámka 2] sa prvýkrát objavuje v tomto význame v dielach Teofila z Antiochie ; jeho text znie: „O Trojici, o Bohu a o Jeho Slove a Jeho Múdrosti“. [85] Tento výraz sa mohol používať už pred týmto časom; jeho latinský ekvivalent [poznámka 2] trinitas [83] sa objavuje neskôr s výslovným odkazom na Otca, Syna a Ducha Svätého v Tertuliánovi . [86] [87] V nasledujúcom storočí sa toto slovo bežne používalo. Nachádza sa v mnohých pasážach Origena . [88]

trinitárstvo

Trinitarianism označuje kresťanov, ktorí veria v koncept Trojice . Takmer všetky kresťanské denominácie a cirkvi vyznávajú trinitárnu vieru. Hoci sa slová „Trojica“ a „Trojica“ v Biblii nevyskytujú, počnúc 3. storočím teológovia vyvinuli termín a koncepciu, aby uľahčili pochopenie novozákonného učenia Boha ako Otca, Syna a Ducha Svätého. Odvtedy kresťanskí teológovia pozorne zdôrazňovali, že Trojica neznamená, že existujú traja bohovia (antitrinitárska heréza triteizmu ), ani to, že každá hypostáza Trojice je jednou tretinou nekonečného Boha (partializmus), ani že Syn a Duch Svätý sú bytosti stvorené Otcom a podriadené Otcovi ( arianizmus). Trojica je skôr definovaná ako jeden Boh v troch osobách. [89]

Netrinitárstvo

Netrinitarianizmus (alebo antitrinitarianizmus ) označuje teológiu, ktorá odmieta doktrínu o Trojici. V ranom kresťanstve existovali rôzne netrinitárske názory, ako napríklad adoptizmus alebo modalizmus , čo viedlo k sporom o kristológii . [90] Netrinitarizmus sa znovu objavil v gnosticizme Katarov medzi 11. a 13. storočím, medzi skupinami s unitárskou teológiou v protestantskej reformácii v 16. storočí, [91] v osvietenstve 18. storočia , medzi niektorými skupinami, ktoré vznikli počas 2 . Prebudeniez 19. storočia a najnovšie v letničných kostoloch Jednoty.

Eschatológia

Koniec vecí, či už koniec individuálneho života, koniec veku alebo koniec sveta, je v širšom zmysle kresťanská eschatológia; štúdium osudu ľudí, ako je zjavené v Biblii. Hlavnými problémami kresťanskej eschatológie sú Utrpenie , smrť a posmrtný život, (hlavne pre evanjelické skupiny) Milénium a nasledujúce vytrhnutie , Druhý príchod Ježiša, Vzkriesenie z mŕtvych , Nebo, (pre liturgické vetvy) Očistec a Peklo. , Posledný súd , koniec sveta a Nové Nebo a Nová Zem .

Kresťania veria, že druhý príchod Krista nastane na konci časov , po období ťažkého prenasledovania (veľkého súženia). Všetci, ktorí zomreli, budú vzkriesení z mŕtvych na posledný súd. Ježiš plne ustanoví Kráľovstvo Božie naplnením proroctiev z Písiem . [92] [93]

Smrť a posmrtný život

Väčšina kresťanov verí, že ľudské bytosti zažívajú Boží súd a sú odmenení buď večným životom, alebo večným zatratením . To zahŕňa všeobecný súd pri vzkriesení mŕtvych , ako aj vieru (ktorú zastávajú katolíci, [94] [95] pravoslávni [96] [97] a väčšina protestantov) v súde, ktorý je špecifický pre individuálnu dušu pri fyzickej smrti.

V katolíckej vetve kresťanstva tí, ktorí zomierajú v stave milosti, tj bez akéhokoľvek smrteľného hriechu, ktorý by ich oddeľoval od Boha, ale stále sú nedokonale očistení od účinkov hriechu, podstupujú očistenie cez prechodný stav očistca , aby dosiahli svätosť. nevyhnutné pre vstup do Božej prítomnosti. [98] Tí, ktorí dosiahli tento cieľ, sa nazývajú svätí (lat . sanctus , „svätí“). [99]

Niektoré kresťanské skupiny, ako napríklad adventisti siedmeho dňa, zastávajú mortalizmus , vieru, že ľudská duša nie je prirodzene nesmrteľná a je v bezvedomí počas prechodného stavu medzi telesnou smrťou a vzkriesením. Títo kresťania sa tiež držia anihilacionizmu , viery, že po konečnom súde zlí prestanú existovať, namiesto toho, aby trpeli večnými mukami. Jehovovi svedkovia zastávajú podobný názor. [100]

Praktiky

Polnočná omša v katolíckom farskom kostole vo Woodside , New York City, USA
Ukážka o živote Ježiša v Igreja da Cidade v São José dos Campos , ktorý je členom Brazílskeho baptistického dohovoru .

V závislosti od konkrétnej denominácie kresťanstva môžu praktiky zahŕňať krst , Eucharistiu (sväté prijímanie alebo Večeru Pánovu), modlitbu (vrátane modlitby Otčenáš ), spoveď , birmovanie , pohrebné obrady , svadobné obrady a náboženskú výchovu detí. Väčšina denominácií má vysvätených duchovných , ktorí vedú pravidelné spoločné bohoslužby. [101]

Kresťanské obrady , rituály a obrady sa neslávia v jednom posvätnom jazyku. Mnohé rituálne kresťanské cirkvi rozlišujú medzi posvätným jazykom, liturgickým jazykom a ľudovým jazykom. Tri dôležité jazyky v ranej kresťanskej ére boli: latinčina , gréčtina a sýrčina . [102] [103] [104]

Spoločná bohoslužba

Bohoslužby sa zvyčajne riadia vzorom alebo formou známou ako liturgia . [poznámka 3] Justin Martyr opísal kresťanskú liturgiu 2. storočia vo svojej Prvej apológii ( okolo  150 ) cisárovi Antoninovi Piovi a jeho opis zostáva relevantný pre základnú štruktúru kresťanského liturgického uctievania:

A v deň, ktorý sa volá nedeľa, sa všetci, čo bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú na jedno miesto a čítajú sa spomienky apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas dovolí; potom, keď čitateľ prestane, prezident ústne poučí a nabáda k napodobňovaniu týchto dobrých vecí. Potom všetci spoločne vstaneme a pomodlíme sa, a ako sme už povedali, keď sa naša modlitba skončí, prinesieme chlieb, víno a vodu a prezident podobným spôsobom prednesie modlitby a vďakyvzdania podľa svojich schopností a súhlasu ľudí, hovorí Amen; a každému sa rozdelí a tým, za čo sa poďakovalo, sa podieľa, a tým, ktorí nie sú neprítomní, časť posielajú diakoni. A tí, ktorí sa majú dobre a sú ochotní, dávajú, čo každý uzná za vhodné; a to, čo sa zhromaždí, sa uloží u prezidenta, ktorý pomáha sirotám a vdovám a tým, ktorí sú pre chorobu alebo inú príčinu v núdzi, a tým, ktorí sú v putách, a cudzincom, ktorí sa zdržiavajú medzi nami, a jedným slovom sa stará. všetkých, ktorí sú v núdzi. [106]

A tak, ako opísal Justin, kresťania sa schádzajú na spoločné uctievanie zvyčajne v nedeľu, v deň zmŕtvychvstania, hoci iné liturgické praktiky sa často vyskytujú mimo tohto prostredia. Čítania Svätého písma sú čerpané zo Starého a Nového zákona, ale najmä z evanjelií. [poznámka 4] [107] Na základe týchto čítaní sa poskytuje výučba vo forme kázne alebo homílie . Existuje množstvo zborových modlitieb, vrátane vďakyvzdania, spovede a príhovoru , ktoré sa vyskytujú počas bohoslužby a majú rôzne formy vrátane recitovaných, citlivých, tichých alebo spievaných. [101] Žalmy , hymny , bohoslužobné piesnea môže sa spievať aj iná cirkevná hudba . [108] [109] Služby môžu byť rôzne pre špeciálne udalosti, ako sú významné sviatky . [110]

Takmer všetky formy uctievania zahŕňajú Eucharistiu, ktorá pozostáva z jedla. Zopakuje sa v súlade s Ježišovým pokynom pri Poslednej večeri, ktorý jeho nasledovníci robia na jeho pamiatku, ako keď dával svojim učeníkom chlieb a hovoril: „Toto je moje telo“ a dával im víno so slovami: „Toto je moja krv“ . [111] V ranej cirkvi sa kresťania a tí, ktorí ešte nestihli dokončiť iniciáciu, oddelili pre eucharistickú časť bohoslužby. [112] Niektoré denominácie ako Konfesionálne luteránske cirkvi naďalej praktizujú „ uzavreté prijímanie “. [113]Ponúkajú spoločenstvo tým, ktorí sú už zjednotení v danej denominácii alebo niekedy v individuálnom zbore. Katolíci ďalej obmedzujú účasť na svojich členov, ktorí nie sú v stave smrteľného hriechu . [114] Mnohé iné cirkvi, ako napríklad Anglican Communion a United Methodist Church , praktizujú „ otvorené spoločenstvo “, pretože vnímajú spoločenstvo ako prostriedok jednoty, a nie ako cieľ, a pozývajú všetkých veriacich kresťanov, aby sa zúčastnili. [115] [116]

Sviatosti alebo obrady

Opis Eucharistie z 2. storočia

A toto jedlo sa medzi nami nazýva Eucharistia [Eucharistia], z ktorej nikto nemôže jesť, iba muž, ktorý verí, že veci, ktoré učíme, sú pravdivé, a ktorý bol umytý umývadlom na odpustenie hriechov. a k znovuzrodeniu, a ktorý žije tak, ako Kristus prikázal. Lebo toto nedostávame ako obyčajný chlieb a obyčajný nápoj; ale podobne ako Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, ktorý sa stal telom Božím Slovom, mal telo aj krv pre našu spásu, tak sme sa naučili, že pokrm, ktorý je požehnaný modlitbou Jeho slova a ktorým sa živí naša krv a telo transmutáciou, je telom a krvou toho Ježiša, ktorý sa stal telom.

Justin Martyr [106]

V kresťanskej viere a praxi je sviatosť obradom ustanoveným Kristom, ktorý udeľuje milosť a predstavuje posvätné tajomstvo . Tento výraz je odvodený z latinského slova sacramentum , ktoré sa používalo na preklad gréckeho slova pre tajomstvo . Názory na to, ktoré obrady sú sviatostné a čo znamená, že akt je sviatosťou, sa medzi kresťanskými denomináciami a tradíciami líšia. [117]

Najbežnejšia funkčná definícia sviatosti je, že ide o vonkajšie znamenie ustanovené Kristom, ktoré prostredníctvom Krista prenáša vnútornú, duchovnú milosť. Dve najrozšírenejšie sviatosti sú krst a Eucharistia; väčšina kresťanov však uznáva aj päť dodatočných sviatostí: birmovanie ( krizmácia vo východnej tradícii), posvätný stav (alebo vysviacka ), pokánie (alebo spoveď ), pomazanie chorých a manželstvo (pozri kresťanské názory na manželstvo ). [117]

Celkovo ide o Sedem sviatostí , ako ich uznávajú cirkvi v tradícii vysokej cirkvi – najmä katolícka , východná pravoslávna , orientálna pravoslávna , nezávislá katolícka , starokatolícka , mnohí anglikáni a niektorí luteráni . Väčšina ostatných denominácií a tradícií typicky potvrdzuje len krst a Eucharistiu ako sviatosti, zatiaľ čo niektoré protestantské skupiny, ako napríklad kvakeri, odmietajú sviatostnú teológiu. [117] Niektoré denominácie kresťanstva, ako napríklad anabaptisti, používajú výraz „ obrady “.[118] V mnohých konzervatívnych mennonitských anabaptistických cirkvách sa učilo sedem obradov , medzi ktoré patrí „krst, prijímanie, umývanie nôh, manželstvo, pomazanie olejom, svätý bozk a modlitba“. krytie.“ [119]

Okrem toho má Cirkev Východu dve ďalšie sviatosti namiesto tradičných sviatostí manželstva a pomazania chorých. Patrí medzi ne Svätý kvas (Melka) a znamenie kríža . [120]

Liturgický kalendár

Katolíci, východní kresťania, luteráni, anglikáni a iné tradičné protestantské komunity tvoria bohoslužby okolo liturgického roka . [121] Liturgický cyklus rozdeľuje rok na sériu ročných období , z ktorých každé má svoje teologické dôrazy a spôsoby modlitby, ktoré sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi zdobenia kostolov, farbami paramentov a rúch pre duchovných, [122] čítaniami z Písma . , témy pre kázanie a dokonca aj rôzne tradície a praktiky, ktoré sa často dodržiavajú osobne alebo doma.

Západokresťanské liturgické kalendáre sú založené na cykle rímskeho obradu Katolíckej cirkvi [122] a východní kresťania používajú analogické kalendáre založené na cykle svojich príslušných obradov . Kalendáre vyčleňujú sväté dni, ako sú slávnosti , ktoré pripomínajú udalosť v živote Ježiša, Márie alebo svätých , a obdobia pôstu , ako je pôst a iné zbožné udalosti, ako napríklad memoria alebo menšie sviatky na pamiatku svätých. Kresťanské skupiny, ktoré nedodržiavajú liturgickú tradíciu, si často zachovávajú určité slávenia, ako sú Vianoce , Veľká noc aTuríce : sú to oslavy Kristovho narodenia, zmŕtvychvstania a zostúpenia Ducha Svätého na Cirkev. Niektoré denominácie, ako napríklad kvakerskí kresťania , nepoužívajú liturgický kalendár. [123]

Symboly

Skorý kruhový symbol ichthys , vytvorený spojením gréckych písmen ΙΧΘΥΣ do kolesa, Efez , Malá Ázia.

Kresťanstvo vo všeobecnosti nepraktizovalo anikonizmus , vyhýbanie sa alebo zákaz zbožných obrazov, aj keď sa raní židovskí kresťania a niektoré moderné denominácie , odvolávajúc sa na zákaz modlárstva v Desatore , vyhýbali číslam vo svojich symboloch.

Kríž , dnes jeden z najuznávanejších symbolov, používali kresťania od najstarších čias. [124] [125] Tertullianus vo svojej knihe De Corona hovorí, ako už bolo tradíciou, že si kresťania nakreslili na čelo znak kríža. [126] Hoci kríž poznali už raní kresťania, kríž sa začal používať až v 5. storočí. [127]

Zdá sa , že medzi najstaršími kresťanskými symbolmi sú symboly rýb alebo Ichthys na prvom mieste z hľadiska dôležitosti, ako vidno z monumentálnych prameňov, ako sú hrobky z prvých desaťročí 2. storočia. [128] Jeho popularita zdanlivo vyplynula z gréckeho slova ichthys (ryba), ktoré tvorí akrostich pre grécke slovné spojenie Iesous Christos Theou Yios Soter (Ἰησοῦς Χριστός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοτός, Θεοῦ Υἱός, Υἱός, Υἱως, Σωήρus Σω ), stručné zhrnutie kresťanskej viery. [128]

Medzi ďalšie hlavné kresťanské symboly patrí monogram chi-rho , holubica a olivová ratolesť (symbol Ducha Svätého), obetný baránok (predstavujúci Kristovu obetu), vínna réva (symbolizujúca spojenie kresťana s Kristom) a mnohé ďalšie. Toto všetko pochádza z pasáží Nového zákona. [127]

Krst

Krst dospelého veriaceho ponorením, Baptistický kostol Northolt Park, Veľký Londýn , Baptistická únia Veľkej Británie

Krst je rituálny úkon s použitím vody, ktorým sa človeku pripúšťa členstvo v Cirkvi . Názory na krst sa medzi jednotlivými denomináciami líšia. Rozdiely vznikajú v prvom rade v tom, či tento čin má nejaký duchovný význam. Niektorí, ako napríklad katolícka a východná pravoslávna cirkev , ako aj luteráni a anglikáni, sa držia učenia o krstnej obnove , ktorá potvrdzuje, že krst vytvára alebo posilňuje vieru človeka a je úzko spojený so spasením. Baptisti a bratia z Plymouthuchápať krst ako čisto symbolický akt, vonkajšiu verejnú deklaráciu vnútornej zmeny, ktorá sa udiala v osobe, ale nie ako duchovne účinnú. Po druhé, existujú rozdiely v názoroch na metodológiu (alebo spôsob) aktu. Tieto režimy sú: ponorením ; ak je ponorenie úplné, ponorením ; afúziou ( prelievaním ); a asperziou (posypaním). Tí, ktorí zastávajú prvý názor, môžu tiež dodržiavať tradíciu krstu detí ; [129] [130] [131] [132] všetky pravoslávne cirkvi praktizujú krst detí a vždy krstí úplným ponorením, ktoré sa trikrát opakuje v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.[133] [134] Luteránska cirkev a Katolícka cirkev tiež praktizujú krst novorodencov, [135] [136] [137] zvyčajne afúziou a použitím trinitárskej formuly . [138] Anabaptistickí kresťania praktizujú krst veriaceho , pri ktorom sa dospelý rozhodne prijať obrad potom, čo sa rozhodol nasledovať Ježiša. [139] Anabaptistické denominácie ako mennoniti , Amish a Hutterites používajú na udeľovanie krstu veriacich oblievanie, zatiaľ čo anabaptisti zo Schwarzenauských bratov a riečnych bratovtradície krstia ponorením . [140] [141] [142] [143]

Modlitba

"... ,Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom." Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého."

Modlitba Pána , Matúš 6:9–13, EHV [144]

V Evanjeliu svätého Matúša Ježiš vyučoval modlitbu Pána , ktorá bola považovaná za vzor kresťanskej modlitby. [145] Príkaz, aby sa kresťania modlili modlitbu Pána trikrát denne, bol daný v Didaché a kresťania ho začali recitovať o 9:00, 12:00 a 15:00. [146] [147]

V apoštolskej tradícii v druhom storočí Hippolytos nariadil kresťanom, aby sa modlili v siedmich pevných modlitebných časoch : „pri vstávaní, pri zapálení večernej lampy, pred spaním, o polnoci“ a „v tretej, šiestej a deviatej hodine dňa, keď hodiny spojené s Kristovým umučením“. [148] Modlitebné polohy vrátane kľačania, státia a poklony sa používali na týchto sedem pevných modlitebných časov už od čias ranej Cirkvi. [149] Orientálni ortodoxní kresťania používajú breviáre ako Shehimo a Agpeya , aby sa modlili tieto kanonické hodiny .pričom tvárou k modlitbe smerom na východ . [150] [151]

Apoštolská tradícia nariaďovala , aby znamenie kríža používali kresťania počas menšieho exorcizmu krstu , pri umývaní pred modlitbou v pevne stanovených časoch modlitby a v čase pokušenia. [152]

Príhovorná modlitba je modlitba obetovaná v prospech iných ľudí. V Biblii je zaznamenaných veľa príhovorných modlitieb, vrátane modlitieb apoštola Petra za chorých [Skutky 9:40] a prorokov Starého zákona v prospech iných ľudí. [1Kr 17:19–22] V Jakubovom liste sa nerozlišuje medzi modlitbou príhovoru, ktorú prednášajú obyčajní veriaci, a prominentným starozákonným prorokom Eliášom . [Jak 5:16–18] Účinnosť modlitby v kresťanstve vyplýva skôr z Božej moci než z postavenia toho, kto sa modlí. [153]

Staroveká cirkev vo východnom aj západnom kresťanstve vyvinula tradíciu žiadania o príhovor (zosnulých) svätých , čo zostáva praxou väčšiny východných ortodoxných , orientálnych pravoslávnych , katolíckych a niektorých luteránskych a anglikánskych cirkví. [154] Okrem určitých sektorov v rámci posledných dvoch denominácií však iné cirkvi protestantskej reformácie odmietli modlitbu k svätým, väčšinou na základe jediného prostredníka Krista. [155] Reformátor Huldrych Zwinglipriznal, že sa modlil k svätým, kým ho jeho čítanie Biblie nepresvedčilo, že je to modlárstvo . [156]

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi : „Modlitba je pozdvihnutie mysle a srdca k Bohu alebo prosba o dobré veci od Boha.“ [157] Kniha spoločných modlitieb v anglikánskej tradícii je sprievodcom, ktorý poskytuje stanovený poriadok bohoslužieb, ktorý obsahuje stanovené modlitby, čítania Písma a hymny alebo spievané žalmy. [158] V západnom kresťanstve sa často pri modlitbe ruky dávajú dlaňami k sebe a dopredu, ako pri feudálnej chválospeve . Inokedy sa môže použiť staršia poloha orans , s dlaňami nahor a lakťami dovnútra.

Písma

Biblia je v kresťanstve posvätná kniha .

Kresťanstvo, podobne ako iné náboženstvá, má prívržencov, ktorých viera a biblické výklady sa líšia. Kresťanstvo považuje biblický kánon , Starý zákon a Nový zákon , za inšpirované Božie slovo. Tradičný pohľad na inšpiráciu je taký, že Boh pracoval prostredníctvom ľudských autorov, takže to, čo vytvorili, bolo to, čo si Boh prial oznámiť. Grécke slovo odkazujúce na inšpiráciu v 2. Timoteovi 3:16 je theopneustos , čo doslova znamená „Bohom vdýchnutý“. [159]

Niektorí veria, že vďaka božskej inšpirácii sú súčasné Biblie neomylné . Iní tvrdia, že Biblia v jej pôvodných rukopisoch je neomylná, hoci žiaden z nich sa nedochoval. Iní tvrdia, že iba konkrétny preklad je neomylný, ako napríklad verzia King James Version . [160] [161] [162] Ďalším úzko súvisiacim názorom je biblická neomylnosť alebo obmedzená neomylnosť, ktorá potvrdzuje, že Biblia ako návod na spásu neobsahuje chyby, ale môže obsahovať chyby v záležitostiach, akými sú história, geografia alebo veda.

Knihy Biblie akceptované pravoslávnymi, katolíckymi a protestantskými cirkvami sa trochu líšia, pričom Židia akceptujú iba hebrejskú Bibliu ako kánonickú; existuje však podstatné prekrývanie. Tieto variácie sú odrazom radu tradícií a rád , ktoré sa na túto tému zišli. Každá verzia Starého zákona vždy obsahuje knihy Tanakh , kánon hebrejskej Biblie . Katolícke a pravoslávne kánony okrem Tanachu zahŕňajú aj deuterokanonické knihy ako súčasť Starého zákona. Tieto knihy sa objavujú v Septuaginte , ale protestanti ich považujú za apokryfné. Sú však považované za dôležité historické dokumenty, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť slová, gramatiku a syntax používanú v historickom období ich vzniku. Niektoré verzie Biblie obsahujú samostatnú časť apokryfov medzi Starým a Novým zákonom. [163] Nový zákon, pôvodne napísaný v gréčtine Koine , obsahuje 27 kníh, na ktorých sa zhodli všetky veľké cirkvi.

Moderné učenie vyvolalo veľa problémov s Bibliou. Zatiaľ čo Verziu kráľa Jakuba mnohí držia kvôli jej pozoruhodnej anglickej próze, v skutočnosti bola preložená z Erazmovej gréckej Biblie, ktorá zase „bola založená na jedinom rukopise z 12. storočia, ktorý je jedným z najhorších rukopisov, aké máme k dispozícii. nám". [164] Veľa vedeckých poznatkov sa za posledných niekoľko stoviek rokov venovalo porovnávaniu rôznych rukopisov s cieľom zrekonštruovať pôvodný text. Ďalším problémom je, že niekoľko veršov sa považuje za falzifikáty. Príkaz, že ženy „buďte ticho a podriaďte sa“ v 1. Timoteovi 2 [165] mnohí považujú za falzifikát Pavlovho nasledovníka. Podobná fráza v 1. Korinťanom 14, [166]ktorý sa považuje za Paula, objavuje sa na rôznych miestach v rôznych rukopisoch a pôvodne sa predpokladá, že ide o poznámku na okraj od opisovača. [164] Iné verše v 1. liste Korinťanom, ako napríklad 1. list Korinťanom 11:2–16, kde sú ženy poučené, aby nosili pokrývku vlasov , keď sa modlia alebo prorokujú, [167] [168] sú v rozpore s týmto veršom.

Posledným problémom Biblie je spôsob, akým boli knihy vyberané na zahrnutie do Nového zákona. Iné evanjeliá boli teraz obnovené, ako napríklad tie, ktoré sa našli neďaleko Nag Hammadi v roku 1945, a hoci niektoré z týchto textov sú celkom odlišné od toho, na čo boli kresťania zvyknutí, malo by sa chápať, že niektoré z týchto novoobjavených evanjeliových materiálov sú dosť pravdepodobne súčasné. s evanjeliami Nového zákona alebo ešte skôr. Najmä jadro Tomášovho evanjelia môže pochádzať už z roku 50 nášho letopočtu (hoci niektorí významní vedci spochybňujú toto skoré datovanie), [169]a ak áno, poskytol by pohľad na najranejšie texty evanjelií, ktoré sú základom kanonických evanjelií, texty, ktoré sú spomenuté v Lukášovi 1:1–2. Tomášovo evanjelium obsahuje veľa toho, čo je známe z kanonických evanjelií – napríklad verš 113 („Kráľovstvo Otca sa rozprestiera na zemi, ale ľudia ho nevidia“), [170] pripomína Lukáša 17:20. –21 [171] [172] —a Jánovo evanjelium s terminológiou a prístupom, ktorý naznačuje to, čo bolo neskôr nazvané gnosticizmus , sa nedávno považovalo za možnú odpoveď na Tomášovo evanjelium, text, ktorý sa bežne označuje protognostický. Scholarship teda v súčasnosti skúma vzťah v ranej cirkvi medzi mystickou špekuláciou a skúsenosťou na jednej strane a hľadaním cirkevného poriadku na strane druhej, a to analýzou novoobjavených textov, podrobením kanonických textov ďalšiemu skúmaniu a skúmanie prechodu textov Nového zákona do kánonického stavu.

Niektoré denominácie majú ďalšie kanonické sväté písma nad rámec Biblie, vrátane štandardných diel hnutia Svätých neskorších dní a Božského princípu v Cirkvi zjednotenia . [173]

Katolícky výklad

Bazilika sv. Petra , Vatikán , najväčší kostol na svete a symbol katolíckej cirkvi .

V staroveku sa v Alexandrii a Antiochii vyvinuli dve školy exegézy . Alexandrijská interpretácia, ktorej príkladom je Origenes , mala tendenciu čítať Písmo alegoricky , zatiaľ čo antiochenská interpretácia sa držala doslovného významu, pričom zastávala názor, že iné významy (nazývané teória ) možno akceptovať len vtedy, ak sú založené na doslovnom význame. [174]

Katolícka teológia rozlišuje dva významy písma: doslovný a duchovný. [175]

Doslovný zmysel porozumenia písmu je význam vyjadrený slovami Písma . Duchovný zmysel sa ďalej delí na:

Pokiaľ ide o exegézu , katolícka teológia dodržiava pravidlá zdravého výkladu:

 • Príkaz, že všetky ostatné zmysly Svätého písma sú založené na doslovnom [176] [177]
 • Že historickosť evanjelií musí byť absolútne a neustále zachovaná [178]
 • Toto písmo treba čítať v rámci „živej tradície celej Cirkvi“ [179] a
 • Že „úloha tlmočenia bola zverená biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, rímskym biskupom . [180]

Protestantský výklad

Vlastnosti Písma

Mnohí protestantskí kresťania, ako napríklad luteráni a reformovaní, veria v doktrínu sola scriptura — že Biblia je sebestačným zjavením, konečnou autoritou nad celou kresťanskou doktrínou a zjavuje všetku pravdu potrebnú na spasenie; [181] [182] ďalší protestantskí kresťania, ako napríklad metodisti a anglikáni, potvrdzujú doktrínu prima scriptura , ktorá učí, že Písmo je primárnym zdrojom kresťanskej doktríny, ale že „tradícia, skúsenosť a rozum“ môžu živiť kresťanské náboženstvo ako pokiaľ sú v súlade s Bibliou . [181] [183]Protestanti charakteristicky veria, že bežní veriaci môžu dosiahnuť adekvátne pochopenie Písma, pretože samotné Písmo je jasné vo svojom význame (alebo „nápadné“). Martin Luther veril, že bez Božej pomoci bude Písmo „zahalené v temnote“. [184] Zasadzoval sa za „jedno isté a jednoduché pochopenie Písma“. [184] Ján Kalvín napísal: „Všetci, ktorí odmietajú nasledovať Ducha Svätého ako svojho vodcu, nachádzajú v Písme jasné svetlo“. [185] S tým súvisí aj „účinnosť“, že Písmo je schopné priviesť ľudí k viere; a „dostatok“, že Písmo obsahuje všetko, čo človek potrebuje vedieť, aby dosiahol spásu a žil kresťansky.

Pôvodne zamýšľaný význam Písma

Protestanti zdôrazňujú význam vyjadrený slovami Písma, historicko-gramatickú metódu . [187] Historicko-gramatická metóda alebo gramaticko-historická metóda je snahou v biblickej hermeneutike nájsť v texte zamýšľaný pôvodný význam. [188] Tento pôvodný zamýšľaný význam textu sa prejavuje skúmaním pasáže z hľadiska gramatických a syntaktických aspektov, historického pozadia, literárneho žánru, ako aj teologických (kánonických) úvah. [189]Historicko-gramatická metóda rozlišuje medzi jedným pôvodným významom a významom textu. Význam textu zahŕňa následné použitie textu alebo aplikácie. Pôvodná pasáž je vnímaná tak, že má iba jeden význam alebo zmysel. Ako povedal Milton S. Terry: "Základným princípom v gramatiko-historickom výklade je, že slová a vety môžu mať iba jeden význam v jednom a tom istom spojení. V momente, keď zanedbáme tento princíp, unášame sa na more neistoty a dohadov." ." [190] Technicky povedané, gramaticko-historická metóda výkladu sa líši od určenia významu pasáže vo svetle tejto interpretácie. Dohromady obe definujú pojem (biblická) hermeneutika. [188] Niektorí protestantskí tlmočníci využívajú typológiu . [191]

História

rané kresťanstvo

Apoštolský vek

Kláštor Khor Virap zo 7. storočia v tieni hory Ararat ; Arménsko bolo prvým štátom, ktorý prijal kresťanstvo ako štátne náboženstvo v roku 301 nášho letopočtu . [192]
Kláštor svätého Matúša , ktorý sa nachádza na vrchole hory Alfaf v severnom Iraku , je uznávaný ako jeden z najstarších kresťanských kláštorov v existencii. [193]
Údolie Kadisha , Libanon , domov niektorých z najstarších kresťanských kláštorov na svete.

Kresťanstvo sa vyvinulo počas 1. storočia nášho letopočtu ako židovská kresťanská sekta s helenistickým vplyvom [194] judaizmu druhého chrámu . [195] [196] V Jeruzaleme bola založená raná židovská kresťanská komunita pod vedením Stĺpov Cirkvi , menovite Jakuba Spravodlivého , brata Ježiša, Petra a Jána. [197]

Židovské kresťanstvo čoskoro prilákalo pohanov , ktorí sa báli Boha , čo predstavovalo problém pre jeho židovský náboženský názor, ktorý trval na dôslednom dodržiavaní židovských prikázaní. Apoštol Pavol to vyriešil tak, že trval na tom, že spasenie z viery v Krista a účasť na jeho smrti a zmŕtvychvstaní ich krstom stačí. [198] Najprv prenasledoval prvých kresťanov, ale po skúsenostiach s obrátením kázal pohanom a považuje sa za človeka, ktorý mal formujúci vplyv na vznikajúcu kresťanskú identitu oddelenú od judaizmu. Nakoniec by jeho odklon od židovských zvykov vyústil do vytvorenia kresťanstva ako nezávislého náboženstva. [199]

Ante-Nicene obdobie

Po tomto formatívnom období nasledovali prví biskupi , ktorých kresťania považujú za nástupcov Kristových apoštolov . Od roku 150 začali kresťanskí učitelia produkovať teologické a apologetické diela zamerané na obranu viery. Títo autori sú známi ako cirkevní otcovia a ich štúdium sa nazýva patristika . K významným raným otcom patria Ignác Antiochijský , Polykarp , Justín mučeník , Irenej , Tertulián , Klement Alexandrijský a Origenes .

K prenasledovaniu kresťanov dochádzalo občas av malom rozsahu zo strany židovských aj rímskych úradov , pričom rímska akcia začala v čase veľkého požiaru Ríma v roku 64 nl. Príklady skorých popráv pod židovskou autoritou uvádzané v Novom zákone zahŕňajú smrť svätého Štefana [Skutky 7:59] a Jakuba, syna Zebedeovho . [Skutky 12:2] Deciánske prenasledovanie bolo prvým konfliktom v celej ríši, [200] keď Deciov edikt z roku 250 nášho letopočtu požadoval, aby každý v Rímskej ríši (okrem Židov) vykonal obeť rímskym bohom. Diokleciánske prenasledovaniePočiatok v roku 303 bol tiež obzvlášť závažný. Rímske prenasledovanie sa skončilo v roku 313 nl milánskym ediktom .

Zatiaľ čo praortodoxné kresťanstvo sa stávalo dominantným, súčasne existovali aj heterodoxné sekty, ktoré mali radikálne odlišné názory. Gnostické kresťanstvo vyvinulo duoteistickú doktrínu založenú skôr na ilúzii a osvietení než na odpustení hriechov. Keďže len niekoľko textov sa prekrývalo s rozvíjajúcim sa ortodoxným kánonom, väčšina gnostických textov a gnostických evanjelií bola nakoniec považovaná za heretickú a kresťania hlavného prúdu ich potláčali. Postupné odštiepenie pohanského kresťanstva spôsobilo , že židovskí kresťania pokračovali v dodržiavaní Mojžišovho zákonavrátane praktík ako obriezka. V piatom storočí budú oni a židovsko-kresťanské evanjeliá do značnej miery potlačené dominantnými sektami v judaizme aj v kresťanstve.

Šírenie a prijatie v Rímskej ríši

Kresťanstvo od roku 600 po rozšírení do Afriky a Európy zo Stredného východu.
Príklad byzantského výtvarného umenia, mozaika Deësis v chráme Hagia Sophia v Konštantínopole .

Kresťanstvo sa rozšírilo k aramejsky hovoriacim národom pozdĺž pobrežia Stredozemného mora a tiež do vnútrozemských častí Rímskej ríše a mimo nej do Partskej ríše a neskoršej Sásánovskej ríše vrátane Mezopotámie , ktorej v rôznych časoch a v rôznom rozsahu dominovali tieto ríše. . [201] Prítomnosť kresťanstva v Afrike začala v polovici 1. storočia v Egypte a koncom 2. storočia v oblasti okolo Kartága . Tvrdí sa, že Mark Evanjelista založil Alexandrijskú cirkevokolo roku 43 CE; rôzne neskoršie cirkvi to tvrdia ako svoje vlastné dedičstvo, vrátane Koptskej pravoslávnej cirkvi . [202] [203] [204] K významným Afričanom, ktorí ovplyvnili raný vývoj kresťanstva, patria Tertullianus , Klement Alexandrijský , Origenes Alexandrijský , Cyprián , Atanáz a Augustín z Hrocha .

Kráľ Tiridates III urobil z kresťanstva štátne náboženstvo v Arménsku v rokoch 301 až 314, [192] [205] [206], čím sa Arménsko stalo prvým oficiálne kresťanským štátom. Nebolo to úplne nové náboženstvo v Arménsku, ktoré do krajiny preniklo najmenej od tretieho storočia, ale mohlo byť prítomné ešte skôr. [207]

Konštantín I. bol v mladosti vystavený kresťanstvu a po celý život jeho podpora náboženstva rástla, čo vyvrcholilo krstom na smrteľnej posteli. [208] Počas jeho vlády bolo štátom schválené prenasledovanie kresťanov ukončené Tolerančným ediktom v roku 311 a Milánskym ediktom v roku 313. V tom čase bolo kresťanstvo stále menšinovým presvedčením, ktoré tvorilo snáď len päť percent rímskej populácie. . [209] Konštantínov synovec Julián sa pod vplyvom svojho poradcu Mardonia neúspešne pokúsil potlačiť kresťanstvo. [210] Dňa 27. februára 380 Theodosius I. , Gratian a.Valentinian II . ustanovil nicejské kresťanstvo ako štátnu cirkev Rímskej ríše . [211] Len čo sa kresťanstvo spojilo so štátom, zbohatlo; Cirkev si vyžiadala dary od bohatých a teraz mohla vlastniť pôdu. [212]

Konštantín bol nápomocný aj pri zvolaní Prvého Nicejského koncilu v roku 325, ktorý sa snažil osloviť arianizmus a sformuloval Nicejské vyznanie viery, ktoré dodnes používajú v katolicizme , východnej ortodoxii , luteranizme , anglikánstve a mnohých ďalších protestantských cirkvách. [213] [38] Nicaea bola prvým zo série ekumenických koncilov , ktoré formálne definovali kritické prvky teológie Cirkvi, najmä pokiaľ ide o kristológiu . [214] Cirkev Východuneprijala tretí a nasledujúci ekumenický koncil a dodnes je oddelená svojimi nástupcami ( Asýrska cirkev Východu ).

Pokiaľ ide o prosperitu a kultúrny život, Byzantská ríša bola jedným z vrcholov kresťanskej histórie a kresťanskej civilizácie [ 215] a Konštantínopol zostal vedúcim mestom kresťanského sveta čo do veľkosti, bohatstva a kultúry. [216] Obnovil sa záujem o klasickú grécku filozofiu , ako aj vzrástla literárna produkcia v ľudovej gréčtine. [217] Byzantské umenie a literatúra mali v Európe popredné miesto a kultúrny vplyv byzantského umenia na Západ bol v tomto období obrovský a mal dlhodobý význam. [218] Neskorší vzostup oIslam v severnej Afrike zmenšil veľkosť a počet kresťanských kongregácií, takže vo veľkom počte zostali len koptská cirkev v Egypte, etiópska ortodoxná cirkev Tewahedo v Africkom rohu a núbijská cirkev v Sudáne (Nobatia, Makúria a Alodia).

Raný stredovek

S úpadkom a pádom Rímskej ríše na Západe sa pápežstvo stalo politickým hráčom, prvýkrát viditeľným v diplomatických rokovaniach pápeža Leva s Hunmi a Vandalmi . [219] Aj cirkev vstúpila do dlhého obdobia misijnej činnosti a expanzie medzi rôzne kmene. Zatiaľ čo arianisti zaviedli trest smrti pre praktizujúcich pohanov (pozri napríklad masaker vo Verdene ), to, čo sa neskôr stalo katolicizmom , sa rozšírilo aj medzi Maďarmi , Germánmi , [219] Keltmi ,Baltské a niektoré slovanské národy .

Okolo roku 500 vydal svätý Benedikt svoju mníšsku regulu , ktorou ustanovil systém predpisov pre zakladanie a vedenie kláštorov . [219] Mníšstvo sa stalo mocnou silou v celej Európe [219] a dalo vzniknúť mnohým raným centrám vzdelanosti, najznámejšie v Írsku , Škótsku a Galii , ktoré prispeli ku karolínskej renesancii v 9. storočí.

V 7. storočí moslimovia dobyli Sýriu (vrátane Jeruzalema ), severnú Afriku a Španielsko, pričom časť kresťanského obyvateľstva konvertovali na islam a zvyšok umiestnili pod samostatný právny štatút . Časť úspechu moslimov bola spôsobená vyčerpaním Byzantskej ríše v jej desaťročia trvajúcom konflikte s Perziou . [220] Počnúc 8. storočím, s nástupom karolínskych vodcov, pápežstvo hľadalo väčšiu politickú podporu vo Franskom kráľovstve . [221]

Stredovek priniesol v cirkvi veľké zmeny. Pápež Gregor Veľký dramaticky zreformoval cirkevnú štruktúru a správu. [222] Začiatkom 8. storočia sa ikonoklasmus stal rozdeľujúcim problémom, keď ho sponzorovali byzantskí cisári. Druhý nikajský ekumenický koncil (787) sa napokon vyslovil v prospech ikon. [223] Začiatkom 10. storočia došlo k ďalšiemu omladeniu západného kresťanského mníšstva prostredníctvom vedenia veľkého benediktínskeho kláštora v Cluny . [224]

Vrcholný a neskorý stredovek

Na Západe sa od 11. storočia niektoré staršie katedrálne školy stali univerzitami (pozri napríklad Oxfordskú , Parížsku a Bolonskú univerzitu ). Predtým bolo vyššie vzdelanie doménou kresťanských katedrálnych škôl alebo kláštorných škôl ( Scholae monasticae ), ktoré viedli mnísi a mníšky . Dôkazy o takýchto školách pochádzajú zo 6. storočia nášho letopočtu. [225] Tieto nové univerzity rozšírili učebné osnovy o akademické programy pre klerikov, právnikov, štátnych zamestnancov a lekárov. [226]Univerzita je všeobecne považovaná za inštitúciu, ktorá má svoj pôvod v stredovekom kresťanskom prostredí. [227] [228] [229]

Spolu so vznikom „nových miest“ v celej Európe vznikli žobravé rády , ktoré priniesli zasvätený rehoľný život z kláštora do nového mestského prostredia. Dve hlavné žobravé hnutia boli františkáni [230] a dominikáni [231] , ktoré založili sv. František a sv. Dominik . Oba rády významne prispeli k rozvoju veľkých európskych univerzít. Ďalším novým rádom boli cisterciti, ktorého veľké izolované kláštory stáli na čele osídľovania oblastí bývalej divočiny. V tomto období dosiahlo cirkevné staviteľstvo a cirkevná architektúra nové vrcholy, ktoré vyvrcholili objednávkami románskej a gotickej architektúry a výstavbou veľkých európskych katedrál. [232]

Kresťanský nacionalizmus sa objavil počas tejto éry, v ktorej kresťania cítili impulz obnoviť krajiny, v ktorých kresťanstvo historicky prekvitalo. [233] Od roku 1095 za pontifikátu Urbana II . sa začala prvá križiacka výprava . [234] Išlo o sériu vojenských ťažení vo Svätej zemi a inde, iniciovaných ako odpoveď na prosby byzantského cisára Alexia I. o pomoc proti tureckej expanzii. Križiacke výpravy nakoniec nedokázali potlačiť islamskú agresiu a dokonca prispeli ku kresťanskému nepriateľstvu vyplienením Konštantínopolu počas štvrtej križiackej výpravy . [235]

Kresťanská cirkev zažila medzi 7. a 13. storočím vnútorný konflikt, ktorý vyústil do schizmy medzi takzvanou latinskou alebo západnou kresťanskou vetvou (katolícka cirkev) [236] a východnou , prevažne gréckou vetvou ( východná pravoslávna cirkev ). . Obe strany sa nezhodli v mnohých administratívnych, liturgických a doktrinálnych otázkach, najmä v opozícii východnej ortodoxnej cirkvi voči pápežskej nadradenosti . [237] [238] Druhý lyonský koncil (1274) a Florentský koncil(1439) sa pokúsil o znovuzjednotenie cirkví, ale v oboch prípadoch východná pravoslávna odmietla tieto rozhodnutia realizovať a dve hlavné cirkvi zostali v schizme dodnes. Katolícka cirkev však dosiahla spojenie s rôznymi menšími východnými cirkvami .

V trinástom storočí nový dôraz na Ježišovo utrpenie, ktorého príkladom bolo kázanie františkánov, mal za následok, že pozornosť veriacich sa obrátila na Židov, na ktorých kresťania zvaľovali vinu za Ježišovu smrť . Obmedzená tolerancia kresťanstva voči Židom nebola nová – Augustín z Hippo povedal, že Židom by nemalo byť umožnené užívať si občianstvo, ktoré kresťania považovali za samozrejmosť – ale rastúca antipatia voči Židom bola faktorom, ktorý viedol k vyhnaniu Židov z Anglicka v roku 1290 . prvé z mnohých takýchto vyhostení v Európe. [239] [240]

Okolo roku 1184, po križiackej výprave proti katarskej heréze, [241] boli založené rôzne inštitúcie, všeobecne označované ako inkvizícia , s cieľom potlačiť herézu a zabezpečiť náboženskú a doktrinálnu jednotu v kresťanstve prostredníctvom konverzie a trestného stíhania. [242]

Protestantská reformácia a protireformácia

Martin Luther inicioval reformáciu svojimi 95 tézami v roku 1517.

Renesancia 15. storočia priniesla obnovený záujem o antické a klasické učenie. Počas reformácie zverejnil Martin Luther 95 téz 1517 proti predaju odpustkov . [243] Tlačené kópie sa čoskoro rozšírili po celej Európe. V roku 1521 Wormský edikt odsúdil a exkomunikoval Luthera a jeho nasledovníkov, čo viedlo k rozkolu západného kresťanstva na niekoľko vetiev. [244]

Iní reformátori ako Zwingli , Oecolampadius , Calvin , Knox a Arminius ďalej kritizovali katolícke učenie a uctievanie. Tieto výzvy sa vyvinuli do hnutia nazývaného protestantizmus , ktoré popieralo primát pápeža , úlohu tradície, siedmich sviatostí a iných doktrín a praktík. [243] Reformácia v Anglicku sa začala v roku 1534, keď sa kráľ Henrich VIII . nechal vyhlásiť za hlavu anglikánskej cirkvi . Od roku 1536 boli kláštory v Anglicku, Walese a Írskurozpustený . [245]

Thomas Müntzer , Andreas Karlstadt a ďalší teológovia vnímali katolícku cirkev aj vyznania magisterskej reformy ako skazené. Ich činnosť priniesla radikálnu reformáciu , ktorá dala vznik rôznym anabaptistickým denomináciám.

Michelangelova Pieta z rokov 1498–99 v Bazilike sv. Petra ; Katolícka cirkev patrila k patrónom renesancie . [246] [247] [248]

Čiastočne v reakcii na protestantskú reformáciu sa katolícka cirkev zapojila do zásadného procesu reforiem a obnovy, známeho ako protireformácia alebo katolícka reforma. [249] Tridentský koncil objasnil a znovu potvrdil katolícku náuku. Počas nasledujúcich storočí sa súťaž medzi katolicizmom a protestantizmom hlboko zaplietla do politických bojov medzi európskymi štátmi. [250]

Medzitým objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom v roku 1492 prinieslo novú vlnu misionárskej činnosti. Čiastočne z misijnej horlivosti, ale pod popudom koloniálnej expanzie európskych mocností sa kresťanstvo rozšírilo do Ameriky, Oceánie, východnej Ázie a subsaharskej Afriky.

V celej Európe viedlo rozdelenie spôsobené reformáciou k prepuknutiu náboženského násilia a vzniku samostatných štátnych cirkví v Európe. Luteránstvo sa rozšírilo do severnej, strednej a východnej časti dnešného Nemecka, Livónska a Škandinávie. Anglikanizmus bol založený v Anglicku v roku 1534. Kalvinizmus a jeho odrody, ako napríklad presbyteriánstvo , boli zavedené v Škótsku, Holandsku, Maďarsku, Švajčiarsku a Francúzsku. Arminianizmus získal nasledovníkov v Holandsku a Frísku . V konečnom dôsledku tieto rozdiely viedli k vypuknutiu konfliktovv ktorom náboženstvo hralo kľúčový faktor. Tridsaťročná vojna , anglická občianska vojna a francúzske náboženské vojny sú prominentnými príkladmi. Tieto udalosti zintenzívnili kresťanskú diskusiu o prenasledovaní a tolerancii . [251]

Pri oživení novoplatonizmu renesanční humanisti neodmietli kresťanstvo; práve naopak, mnohé z najväčších diel renesancie sa jej venovali a katolícka cirkev sponzorovala mnohé diela renesančného umenia . [252] Veľká časť, ak nie väčšina, nového umenia bola objednaná alebo zasvätená Cirkvi. [252] Niektorí učenci a historici pripisujú kresťanstvu to, že prispelo k vzostupu vedeckej revolúcie . [253] [254] [255] [256] [257] [ nadmerné citácie ] Mnoho známych historických osobností, ktoré ovplyvnili západnú vedusa považovali za kresťanov ako Mikuláš Kopernik [258] Galileo Galilei , [259] Johannes Kepler , [ 260] Isaac Newton [261] a Robert Boyle . [262]

Post-osvietenská

V ére známej ako Veľká divergencia , keď na Západe vek osvietenstva a vedecká revolúcia priniesli veľké spoločenské zmeny, bolo kresťanstvo konfrontované s rôznymi formami skepticizmu a s niektorými modernými politickými ideológiami , ako sú verzie socializmu a liberalizmu . . [263] Udalosti siahali od obyčajného antiklerikalizmu až po násilné výbuchy proti kresťanstvu, ako napríklad dechristianizácia Francúzska počas Francúzskej revolúcie , [264] španielska občianska vojna a istí marxisti .hnutia, najmä ruská revolúcia a prenasledovanie kresťanov v Sovietskom zväze za štátneho ateizmu . [265] [266] [267] [268]

Obzvlášť naliehavé v Európe bolo formovanie národných štátov po napoleonskej ére . Vo všetkých európskych krajinách sa rôzne kresťanské denominácie ocitli vo väčšej či menšej miere medzi sebou a so štátom. Premennými boli relatívne veľkosti denominácií a náboženská, politická a ideologická orientácia štátov. Urs Altermatt z univerzity vo Fribourgu, pri pohľade konkrétne na katolicizmus v Európe, identifikuje štyri modely pre európske národy. V krajinách s tradičnou katolíckou väčšinou, ako je Belgicko, Španielsko a Rakúsko, sú do určitej miery náboženské a národnostné komunity viac-menej totožné. Kultúrnu symbiózu a separáciu nájdeme v Poľsku, Írskej republike a Švajčiarsku, vo všetkých krajinách s konkurenčnými denomináciami. Konkurencia je v Nemecku, Holandsku a opäť vo Švajčiarsku, vo všetkých krajinách s menšinovým katolíckym obyvateľstvom, ktoré sa vo väčšej či menšej miere identifikuje s národom. Napokon, oddelenie náboženstva (opäť konkrétne katolicizmu) a štátu sa vo veľkej miere vyskytuje vo Francúzsku a Taliansku, v krajinách, kde sa štát aktívne staval proti autorite katolíckej cirkvi. [269]

Kombinované faktory vzniku národných štátov a ultramontanizmu , najmä v Nemecku a Holandsku, ale v oveľa menšej miere aj v Anglicku, [270] často nútili katolícke cirkvi, organizácie a veriacich vyberať si medzi národnými požiadavkami štátu. a autorita Cirkvi, konkrétne pápežstva. Tento konflikt vyvrcholil na Prvom vatikánskom koncile av Nemecku viedol priamo ku Kulturkampfu , [271] kde sa liberálom a protestantom pod vedením Bismarcka podarilo výrazne obmedziť katolícky prejav a organizáciu.

Kresťanská angažovanosť v Európe klesla, keď sa moderna a sekularizmus presadili, [272] najmä v Českej republike a Estónsku , [273] kým náboženské záväzky v Amerike boli v porovnaní s Európou vo všeobecnosti vysoké. Koniec 20. storočia ukázal posun kresťanskej náklonnosti k tretiemu svetu a južnej pologuli vo všeobecnosti, [274] [275] pričom Západ už nie je hlavným nositeľom kresťanstva. Približne 7 až 10 % Arabovkresťania [276] , najviac v Egypte, Sýrii a Libanone .

Demografia

Kresťanstvo je s približne 2,6 miliardami stúpencov [277] [278] [279] rozdelené na tri hlavné vetvy katolíckej, protestantskej a východnej pravoslávnej cirkvi a je najväčším náboženstvom na svete . [280] Kresťanský podiel na svetovej populácii sa za posledných sto rokov pohyboval okolo 33 %, čo znamená, že každý tretí človek na Zemi je kresťan. Toto maskuje veľký posun v demografii kresťanstva; veľký nárast v rozvojovom svete bol sprevádzaný výrazným poklesom v rozvinutom svete, najmä v západnej Európe a Severnej Amerike. [281] Podľa Pew Research Center z roku 2015študovať, v priebehu nasledujúcich štyroch desaťročí zostane kresťanstvo najväčším náboženstvom; a do roku 2050 sa očakáva, že kresťanská populácia presiahne 3 miliardy. [282] : 60 

Kresťanský sprievod v Brazílii , krajine s najväčšou katolíckou populáciou na svete. [280]
Nedeľa Najsvätejšej Trojice v Rusku ; ruská pravoslávna cirkev zažila po páde komunizmu veľké oživenie . [283]

Podľa niektorých vedcov je kresťanstvo na prvom mieste v čistých ziskoch z náboženskej konverzie . [284] [285] Ako percento kresťanov upadá katolícka cirkev a pravoslávie ( východné aj orientálne ) v niektorých častiach sveta (hoci katolicizmus rastie v Ázii, v Afrike, pulzuje vo východnej Európe atď.) , zatiaľ čo protestanti a iní kresťania sú v rozvojovom svete na vzostupe. [286] [287] [288] Takzvaný ľudový protestantizmus [pozn. 6]je jednou z najrýchlejšie rastúcich náboženských kategórií na svete. [289] [290] Napriek tomu bude katolicizmus tiež naďalej rásť na 1,63 miliardy do roku 2050, tvrdí Todd Johnson z Centra pre štúdium globálneho kresťanstva. [291] Len Afrika bude do roku 2015 domovom 230 miliónov afrických katolíkov. [292] A ak v roku 2018 OSN predpokladá, že populácia Afriky dosiahne do roku 2100 4,5 miliardy (nie 2 miliardy, ako sa predpokladalo v roku 2004), katolicizmus bude skutočne rásť, rovnako ako ostatné náboženské skupiny. [293] Podľa Pew Research Center sa očakáva, že Afrika bude do roku 2050 domovom 1,1 miliardy afrických kresťanov . [282]

V roku 2010 žilo 87 % svetovej kresťanskej populácie v krajinách, kde kresťania tvoria väčšinu, zatiaľ čo 13 % svetovej kresťanskej populácie žilo v krajinách, kde sú kresťania v menšine. [16] Kresťanstvo je prevládajúcim náboženstvom v Európe, Amerike, Oceánii a južnej Afrike. [16] V Ázii je dominantným náboženstvom v Arménsku, na Cypre, v Gruzínsku, vo Východnom Timore a na Filipínach. [294] V niektorých oblastiach vrátane severu a západu USA však klesá, [295] niektorých oblastiach Oceánie (Austrália [296] a Nový Zéland [297] ), severnej Európy (vrátane Veľkej Británie, [298]Škandinávia a ďalšie miesta), Francúzsko, Nemecko a kanadské provincie Ontário, Britská Kolumbia a Quebec a niektoré časti Ázie (najmä Blízky východ v dôsledku kresťanskej emigrácie [ 299] [300] [301] a Macao [302] ).

Kresťanská populácia neklesá v Brazílii, na juhu Spojených štátov [303] a v provincii Alberta v Kanade [304] , ale toto percento sa znižuje. Od pádu komunizmu je podiel kresťanov v krajinách strednej a východnej Európy stabilný alebo dokonca zvýšený . [305] Kresťanstvo rýchlo rastie čo do počtu aj percenta v Číne , [306] [280] v iných ázijských krajinách , [280] [307] v subsaharskej Afrike , [280] [308] v Latinskej Amerike , [280] vo východnej Európe, [305] [283] Severná Afrika ( Maghreb ), [309] [308] Krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive , [280] a Oceánia . [308]

Napriek klesajúcim číslam zostáva kresťanstvo dominantným náboženstvom v západnom svete, kde 70 % tvoria kresťania. [16] Kresťanstvo zostáva najväčším náboženstvom v západnej Európe , kde sa v roku 2018 označilo za kresťanov 71 % Západoeurópanov . [310] Prieskum Pew Research Center z roku 2011 zistil, že 76 % Európanov, 73 % v Oceánii a približne 86 % v Amerika (90 % v Latinskej Amerike a 77 % v Severnej Amerike) sa označila za kresťanov. [16] [311] [312] [313] Do roku 2010 malo kresťanskú väčšinu asi 157 krajín a území na svete . [280]

Existuje však mnoho charizmatických hnutí , ktoré sa dobre etablovali vo veľkých častiach sveta, najmä v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii. [314] [315] [316] [317] [318] Od roku 1900, predovšetkým vďaka konverzii, sa protestantizmus rýchlo šíril v Afrike, Ázii, Oceánii a Latinskej Amerike. [319] Od roku 1960 do roku 2000 vzrástol celosvetový nárast počtu hlásených evanjelických protestantov trojnásobne oproti svetovej populácii a dvojnásobne v porovnaní s islamom . [320] Tvrdí to historik Geoffrey Blainey z University of Melbourne, od 60. rokov 20. storočia výrazne vzrástol počet konverzií z islamu na kresťanstvo, väčšinou do evanjelickej a letničnej formy. [321] Štúdia vykonaná St. Mary's University odhadla v roku 2015 približne 10,2 milióna moslimských konvertitov na kresťanstvo ; [309] podľa štúdie významný počet moslimských konvertitov na kresťanstvo možno nájsť v Afganistane, [309] [322] Azerbajdžane, [309] [322] Strednej Ázii (vrátane Kazachstanu, Kirgizska a ďalších krajín), [309] [322] Indonézia, [309] [322] Malajzia,[309] [322] Blízky východ (vrátane Iránu, Saudskej Arábie, Turecka, [323] a ďalších krajín), [309] [322] severná Afrika (vrátane Alžírska, Maroka, [324] [325] a Tuniska [326 ] ), [309] [322] Subsaharská Afrika, [309] [322] a západný svet (vrátane Albánska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Kosova, Holandska, Ruska, Škandinávie, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických, a ďalšie západné krajiny). [309] [322] Uvádza sa tiež, že kresťanstvo je populárne medzi ľuďmi rôzneho pôvodu v Afrike a Ázii; podľa správy odSingapore Management University , viac ľudí v juhovýchodnej Ázii konvertuje na kresťanstvo, mnohí z nich sú mladí a majú vysokoškolské vzdelanie . [307] Podľa učenkyne Juliette Koningovej a Heidi Dahlesovej z Vrije Universiteit Amsterdam existuje „rýchla expanzia“ kresťanstva v Singapure , Číne, Hongkongu, Taiwane, Indonézii, Malajzii a Južnej Kórei. [307] Podľa vedca Terencea Chonga z Inštitútu štúdií juhovýchodnej Ázie sa kresťanstvo od 80. rokov 20. storočia rozširuje v Číne, Singapure, [327] Indonézii, Japonsku , [328] Malajzii, na Taiwane, v Južnej Kórei [16] a vo Vietname.[329]

Vo väčšine krajín rozvinutého sveta návštevnosť kostolov medzi ľuďmi, ktorí sa naďalej identifikujú ako kresťania, v posledných desaťročiach klesá. [330] Niektoré zdroje to vidia jednoducho ako súčasť odklonu od tradičných členských inštitúcií, [331] zatiaľ čo iné to spájajú so známkami poklesu viery v dôležitosť náboženstva vo všeobecnosti. [332] Kresťanská populácia Európy, aj keď je na ústupe, stále predstavuje najväčšiu geografickú zložku náboženstva. [333] Podľa údajov z Európskeho sociálneho prieskumu z roku 2012 približne tretina európskych kresťanov uvádza, že navštevuje bohoslužby raz za mesiac alebo viac. [334]Naopak, podľa World Values ​​Survey asi viac ako dve tretiny latinskoamerických kresťanov a asi 90 % afrických kresťanov (v Ghane, Nigérii, Rwande, Južnej Afrike a Zimbabwe) uviedlo, že pravidelne navštevujú kostol. [334]

Kresťanstvo je v tej či onej forme jediným štátnym náboženstvom nasledujúcich národov: Argentína (katolícka), [335] Tuvalu (reformovaná), Tonga (metodistická), Nórsko (luteránska), [336] [337] [338] Kostarika (katolícka), [339] Dánske kráľovstvo (luteránske), [340] Anglicko (anglikánske), [341] Gruzínsko (gruzínske pravoslávne), [342] Grécko (grécke pravoslávne), [343] Island (luteránske) , [344] Lichtenštajnsko (katolícke), [345] Malta (katolícke), [346] Monako (katolícke), [347] aVatikán (katolícky). [348]

Existuje mnoho ďalších krajín, ako napríklad Cyprus, ktoré, hoci nemajú vybudovanú cirkev , stále oficiálne uznávajú a podporujú konkrétnu kresťanskú denomináciu . [349]

Demografia hlavných tradícií v rámci kresťanstva ( Pew Research Center , údaje z roku 2011) [350]
Tradícia Nasledovníci % kresťanskej populácie % svetovej populácie Dynamika nasledovníkov Dynamika v kresťanstve a mimo neho
katolícky kostol 1 329 610 000 50.1 15.9 IncreaseRastúce IncreaseRastúce
protestantizmus 900 640 000 36.7 11.6 IncreaseRastúce IncreaseRastúce
pravoslávie 260 380 000 11.9 3.8 IncreaseRastúce DecreaseKlesajúci
Iné kresťanstvo 28 430 000 1.3 0,4 IncreaseRastúce IncreaseRastúce
kresťanstvo 2 382 750 000 100 31.7 IncreaseRastúce SteadyStabilný
Kresťania (sebaoznačení) podľa regiónu (Pew Research Center, údaje z roku 2010) [351] [352] [353]
región kresťanov % Christian
Európe 558 260 000 75,2
Latinská AmerikaKaribik 531 280 000 90,0
subsaharská Afrika 517 340 000 62,9
Ázia a Tichomorie 286 950 000 7.1
Severná Amerika 266 630 000 77,4
Blízky východseverná Afrika 12 710 000 3.7
Svet 2 173 180 000 31.5
Regionálny medián veku kresťanov v porovnaní s celkovým mediánom veku (Pew Research Center, údaje z roku 2010) [354]
Stredný kresťanský vek
v regióne (v rokoch)
Regionálny stredný
vek (roky)
Svet 30 29
subsaharská Afrika 19 18
Latinská AmerikaKaribik 27 27
Ázijsko-pacifický región 28 29
Blízky východseverná Afrika 29 24
Severná Amerika 39 37
Európe 42 40


Globálne rozloženie kresťanov: Krajiny s tmavším odtieňom majú vyšší podiel kresťanov. [355]


Cirkvi a denominácie

Kresťanstvo možno taxonomicky rozdeliť do šiestich hlavných skupín: rímsky katolicizmus , protestantizmus , orientálne pravoslávie , východné pravoslávie , cirkev východu a reštaurátorstvo . [356] [357] Širší rozdiel, ktorý sa niekedy robí, je medzi východným kresťanstvom a západným kresťanstvom , ktoré má svoj pôvod vo východo-západnej schizme (veľkej schizme) v 11. storočí. Kresťanstvo západného ani východného sveta v poslednej dobe nevyniká napríklad ani v kostoloch iniciovaných Afričanmi. Existujú však aj iné súčasné [358] a historické [359] kresťanské skupiny, ktoré nezapadajú presne do jednej z týchto primárnych kategórií.

Medzi skupinami, ktoré si hovoria kresťania, existuje rôznorodosť doktrín a liturgických praktík. Tieto skupiny sa môžu ekleziologicky líšiť v názoroch na klasifikáciu kresťanských denominácií . [360] Nicejské vyznanie viery (325) je však zvyčajne prijímané ako smerodajné väčšinou kresťanov, vrátane katolíckych, východných pravoslávnych, orientálnych pravoslávnych a hlavných protestantských (napríklad luteránskych a anglikánskych) denominácií. [361]

(Nezobrazené sú nenicejské , netrinitárske a niektoré reštaurátorské denominácie.)

katolícky kostol

Pápež František , súčasný vodca katolíckej cirkvi.

Katolícka cirkev pozostáva z tých partikulárnych cirkví na čele s biskupmi v spoločenstve s pápežom , rímskym biskupom, ako najvyššou autoritou vo veciach viery, morálky a cirkevného riadenia. [362] [363] Podobne ako východné pravoslávie , aj katolícka cirkev prostredníctvom apoštolskej postupnosti sleduje svoj pôvod v kresťanskej komunite založenej Ježišom Kristom. [364] [365] Katolíci tvrdia, že „ jedna, svätá, katolícka a apoštolská cirkev “ založená Ježišom plne existuje v Katolíckej cirkvi, ale uznáva aj iné kresťanské cirkvi a spoločenstvá [366] [367]a pracuje na zmierení medzi všetkými kresťanmi. [366] Katolícka viera je podrobne popísaná v Katechizme Katolíckej cirkvi . [368] [369]

Z jeho siedmich sviatostí je Eucharistia hlavnou sviatosťou, ktorá sa slávi liturgicky v omši . [370] Cirkev učí, že posvätením kňazom sa obetný chlieb a víno stávajú Kristovým telom a krvou . Panna Mária je v katolíckej cirkvi uctievaná ako Matka Božia a Kráľovná neba , uctievaná v dogmách a zbožnostiach . [371] Jeho učenie zahŕňa Božie milosrdenstvo , posväcovanie skrze vieru a evanjelizáciu evanjelia , ako aj katolícke sociálne učenie , ktoré kladie dôraz na dobrovoľnú podporu chorých, chudobných a postihnutých prostredníctvom skutkov telesného a duchovného milosrdenstva . Katolícka cirkev prevádzkuje tisíce katolíckych škôl , univerzít , nemocníc a sirotincov po celom svete a je najväčším mimovládnym poskytovateľom vzdelávania a zdravotnej starostlivosti na svete. [372] Medzi ďalšie sociálne služby patria početné charitatívne a humanitárne organizácie.

Kánonické právo ( lat . jus canonicum ) [373] je systém zákonov a právnych princípov vytvorený a presadzovaný hierarchickými autoritami Katolíckej cirkvi s cieľom regulovať jej vonkajšiu organizáciu a vládu a nariaďovať a usmerňovať aktivity katolíkov smerom k poslaniu katolíckej cirkvi. kostol. [374] Kánonické právo latinskej cirkvi bolo prvým moderným západným právnym systémom [375] a je najstarším nepretržite fungujúcim právnym systémom na Západe, [376] [377] pričom osobité tradície východného katolíckeho kánonického právariadi 23 východných katolíckych partikulárnych cirkví sui iuris .

Ako najstaršia a najväčšia nepretržite fungujúca medzinárodná inštitúcia na svete [378] zohrala významnú úlohu v dejinách a rozvoji západnej civilizácie . [379] 2834 stolíc [ 380] je zoskupených do 24 partikulárnych autonómnych cirkví (najväčšia z nich je latinská cirkev ), z ktorých každá má svoje vlastné odlišné tradície týkajúce sa liturgie a vysluhovania sviatostí . [381] Katolícka cirkev s viac ako 1,1 miliardami pokrstených členov je najväčšou kresťanskou cirkvou a predstavuje 50,1 % [16].všetci kresťania, ako aj jedna šestina svetovej populácie . [382] [383] [384] Katolíci žijú po celom svete prostredníctvom misií , diaspóry a konverzií .

Východná pravoslávna cirkev

Východná pravoslávna cirkev pozostáva z tých cirkví, ktoré sú v spoločenstve s patriarchálnymi stolicami Východu, ako je napríklad Konštantínopolský ekumenický patriarcha . [386] Rovnako ako katolícka cirkev, aj východná pravoslávna cirkev sleduje svoje dedičstvo od základov kresťanstva prostredníctvom apoštolskej postupnosti a má biskupskú štruktúru, hoci sa zdôrazňuje autonómia jej zložiek, pričom väčšina z nich sú národné cirkvi.

Východná pravoslávna teológia je založená na svätej tradícii , ktorá zahŕňa dogmatické dekréty siedmich ekumenických koncilov , Písmo a učenie cirkevných otcov . Cirkev učí, že je jedinou, svätou, katolíckou a apoštolskou cirkvou , ktorú založil Ježiš Kristus vo svojom Veľkom poverení [387] a že jej biskupi sú nástupcami Kristových apoštolov. [388] Tvrdí, že praktizuje pôvodnú kresťanskú vieru, ako ju odovzdáva svätá tradícia. Jej patriarcháty pripomínajúce pentarchiu a inéautokefálne a autonómne cirkvi odrážajú rôzne hierarchické usporiadanie . Uznáva sedem hlavných sviatostí, z ktorých hlavnou je Eucharistia , ktorá sa liturgicky slávi v synaxi . Cirkev učí, že posvätením , ktoré vzýva kňaz , sa obetný chlieb a víno stávajú Kristovým telom a krvou. Panna Mária je vo východnej pravoslávnej cirkvi uctievaná ako nositeľka Boha , uctievaná v pobožnostiach .

Východné pravoslávie je druhou najväčšou jednotlivou denomináciou v kresťanstve s odhadovanými 230 miliónmi stúpencov, hoci protestanti ich kolektívne výrazne prevyšujú. [16] [14] [389] Východná pravoslávna cirkev ako jedna z najstarších zachovaných náboženských inštitúcií na svete zohrávala významnú úlohu v dejinách a kultúre východnej a juhovýchodnej Európy , Kaukazu a Blízkeho východu . [390] Viac ako polovica východných pravoslávnych kresťanov vyznáva ruskú pravoslávnu cirkev , zatiaľ čo prevažná väčšina žije v Rusku . [391]

Orientálne pravoslávie

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Addis Abebe , sídlo etiópskych pravoslávnych.

Orientálne pravoslávne cirkvi (tiež nazývané „staroorientálne“ cirkvi) sú tie východné cirkvi, ktoré uznávajú prvé tri ekumenické koncily – Nicaea , Konštantínopol a Efez – ale odmietajú dogmatické definície Chalcedónskeho koncilu a namiesto toho zastávajú miafyzitskú kristológiu .

Orientálne pravoslávne spoločenstvo sa skladá zo šiestich skupín: sýrska ortodoxná , koptská pravoslávna , etiópska pravoslávna , eritrejská pravoslávna , malankarská pravoslávna sýrska cirkev (India) a arménska apoštolská cirkev. [392] Týchto šesť cirkví je síce vo vzájomnom spoločenstve, ale je hierarchicky úplne nezávislých. [393] Tieto cirkvi vo všeobecnosti nie sú v spoločenstve s východnou pravoslávnou cirkvou , s ktorou vedú dialóg o budovaní spoločenstva. [394] Spolu majú asi 62 miliónov členov po celom svete. [395] [396] [397]

Orientálne pravoslávne cirkvi, ako jedny z najstarších náboženských inštitúcií na svete, zohrali významnú úlohu v histórii a kultúre Arménska , Egypta , Turecka , Eritrey , Etiópie , Sudánu a častí Blízkeho východu a Indie . [398] [399] Východokresťanský orgán autokefálnych cirkví , jeho biskupi sú si rovní na základe biskupskej vysviacky a jeho doktríny možno zhrnúť tak, že cirkvi uznávajú platnosť iba prvých troch ekumenických koncilov .[400]

Asýrska cirkev východu

Nestoriánsky kostol sv. Jána Araba zo 6. storočia v asýrskej dedine Geramon v Hakkari v juhovýchodnom Turecku.

Cirkev Východu , ktorá bola súčasťou Veľkej cirkvi , zdieľala spoločenstvo s tými v Rímskej ríši , kým Efezský koncil v roku 431 neodsúdil Nestória . Po moslimskom dobytí Perzie pokračovala ako komunita dhimmi pod sunnitským kalifátom (633– 654), Cirkev Východu zohrala hlavnú úlohu v dejinách kresťanstva v Ázii . V období medzi 9. a 14. storočím predstavovalo z hľadiska geografického rozsahu najväčšiu svetovú kresťanskú denomináciu . Zriadilo biskupstváa komunity siahajúce od Stredozemného mora a dnešného Iraku a Iránu po Indiu ( sýrski kresťania svätého Tomáša z Keraly ), mongolské kráľovstvá v Strednej Ázii a Čínu počas dynastie Tang (7. – 9. storočie). V 13. a 14. storočí cirkev zažila posledné obdobie expanzie pod Mongolskou ríšou , kde na mongolskom dvore sedela vplyvná cirkev Východného duchovenstva.

Asýrska cirkev Východu s neporušeným patriarchátom založeným v 17. storočí je nezávislou východnou kresťanskou denomináciou, ktorá si nárokuje kontinuitu s Cirkvou Východu — paralelne s katolíckym patriarchátom založeným v 16. storočí, ktorý sa vyvinul do chaldejskej katolíckej cirkvi . cirkev , východná katolícka cirkev v plnom spoločenstve s pápežom . Je to východná kresťanská cirkev , ktorá nadväzuje na tradičnú kristológiu a ekleziológiu historickej cirkvi východu. Do značnej miery anikonické a nie v spoločenstves akoukoľvek inou cirkvou patrí k východnej vetve sýrskeho kresťanstva a vo svojej liturgii používa východosýrsky obrad . [401]

kostol svätej Márie ; staroveký asýrsky kostol nachádzajúci sa v meste Urmia v Iráne.

Jeho hlavným hovoreným jazykom je sýrčina , dialekt východnej aramejčiny , a väčšina jeho prívržencov sú etnickí Asýrčania , väčšinou žijúci v Iráne , Iraku , Sýrii , Turecku , Indii ( chaldejská sýrska cirkev ) a v asýrskej diaspóre . [402] Oficiálne sídlo má v meste Erbil v severnom irackom Kurdistane a jeho pôvodná oblasť zasahuje aj do juhovýchodného Turecka a severozápadného Iránu, čo zodpovedá starovekej Asýrii . Jeho hierarchia sa skladá zmetropolitní biskupi a diecézni biskupi , kým nižší klérus tvoria kňazi a diakoni , ktorí slúžia v diecézach (eparchiách) a farnostiach na celom Blízkom východe, v Indii, Severnej Amerike, Oceánii a Európe (vrátane Kaukazu a Ruska). [403]

Staroveká cirkev Východu sa odlíšila od Asýrskej cirkvi Východu v roku 1964. Je to jedna z asýrskych cirkví, ktoré si nárokujú kontinuitu s historickou Cirkvou Východu, jednou z najstarších kresťanských cirkví v Mezopotámii. [404] Oficiálne sídlo má v meste Bagdad v Iraku. [405] Väčšina jeho prívržencov sú etnickí Asýrčania . [405]

protestantizmus

V roku 1521 Wormský edikt odsúdil Martina Luthera a oficiálne zakázal občanom Svätej ríše rímskej obhajovať alebo propagovať jeho myšlienky. [406] Tento rozkol v rámci rímskokatolíckej cirkvi sa dnes nazýva reformácia . Medzi prominentných reformátorov patrili Martin Luther, Huldrych Zwingli a John Calvin . Protest v Speyeri v roku 1529 proti exkomunikácii dal tejto strane názov protestantizmus . Lutherovi primárni teologickí dedičia sú známi ako luteráni . Zwingliho a Kalvínovi dedičia sú oveľa širšia konfesionálna a sú označovaní ako reformovaná tradícia. [407] Protestanti si vytvorili svoju vlastnú kultúru , s veľkým prínosom v oblasti vzdelávania, humanitných vied a vied, politického a sociálneho poriadku, ekonomiky a umenia a mnohých ďalších oblastí. [408]

Anglikánske cirkvi pochádzajú z anglikánskej cirkvi a organizujú sa v anglikánskom spoločenstve . Niektorí, ale nie všetci anglikáni sa považujú za protestantov aj katolíkov. [409] [410]

Keďže anglikánska, luteránska a reformovaná vetva protestantizmu vznikla z väčšej časti v spolupráci s vládou, tieto hnutia sa nazývajú „ magisterská reformácia “. Na druhej strane skupiny ako anabaptisti , ktorí sa často nepovažujú za protestantov, majú pôvod v radikálnej reformácii , ktorá, hoci niekedy chránená Zákonom o tolerancii , nesleduje svoju históriu až do žiadnej štátnej cirkvi. Ďalej sa vyznačujú tým, že odmietajú krst detí; veria v krst iba dospelých veriacich – kredobaptizmus (medzi anabaptistov patria Amish , Apostol , Mennoniti ,Hutterites , River Brethren a Schwarzenau Brethren / nemecké baptistické skupiny.) [411] [412] [413] [414]

Výraz protestant sa tiež vzťahuje na všetky cirkvi, ktoré vznikli neskôr, buď s magisterskou alebo radikálnou tradíciou. V 18. storočí napríklad metodizmus vyrástol z hnutia evanjelikálneho prebudenia anglikánskeho ministra Johna Wesleyho . [415] Niekoľko letničných a nedenominačných cirkví , ktoré zdôrazňujú očistnú silu Ducha Svätého , zase vyrástlo z metodizmu. [416] Pretože metodisti, letniční a iní evanjelikáli zdôrazňujú „prijatie Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa“, [417] čo vychádza z Wesleyho dôrazu na tzv.New Birth , [418] často o sebe hovoria, že sú znovuzrodení . [419] [420]

Protestantizmus je po katolicizme druhou najväčšou skupinou kresťanov podľa počtu nasledovníkov, hoci východná pravoslávna cirkev je väčšia ako ktorákoľvek jednotlivá protestantská denominácia. [383] Odhady sa rôznia, hlavne v otázke, ktoré denominácie klasifikovať ako protestantské. Celkový počet protestantských kresťanov sa však vo všeobecnosti odhaduje na 800 miliónov až 1 miliardu, čo zodpovedá takmer 40 % kresťanov vo svete. [14] [286] [421] [422] Väčšina protestantov je členmi len hŕstky denominačných rodín, teda adventistov , anglikánov , baptistov , reformovaných (kalvínov) , [423] Luteráni , metodisti , Moravania / husiti a letniční . [286] Nedenominačné , evanjelické , charizmatické , neocharizmatické , nezávislé a iné cirkvi sú na vzostupe a tvoria významnú časť protestantského kresťanstva. [424]

Niektoré skupiny jednotlivcov, ktorí majú základné protestantské princípy, sa identifikujú jednoducho ako „kresťania“ alebo „ znovuzrodení kresťania“. Typicky sa dištancujú od konfesionalizmu a kreedalizmu iných kresťanských spoločenstiev [425] tým, že sa nazývajú „ nedenominačnými “ alebo „ evanjelickými “. Často ich zakladajú individuálni pastori a majú malú príslušnosť k historickým denomináciám. [426]

reštaurátorstvo

Kresba Josepha Smitha a Olivera Cowderyho z 19. storočia, ktorí prijímajú Áronovo kňazstvo od Jána Krstiteľa . Svätí neskorších dní veria, že kňazstvo prestalo existovať po smrti apoštolov, a preto bolo potrebné ho obnoviť .

Druhé veľké prebudenie , obdobie náboženského prebudenia, ku ktorému došlo v Spojených štátoch na začiatku 19. storočia, zaznamenalo rozvoj množstva nesúvisiacich cirkví. Vo všeobecnosti sa považovali za obnovenie pôvodnej cirkvi Ježiša Krista, a nie za reformu jednej z existujúcich cirkví. [427] Spoločným názorom reštaurátorov bolo, že ostatné časti kresťanstva zaviedli do kresťanstva doktrinálne defekty, čo bolo známe ako veľké odpadnutie od viery . [428] V Ázii je Iglesia ni Cristo známym reštaurátorským náboženstvom, ktoré vzniklo začiatkom 20. storočia.

Niektoré z kostolov, ktoré vznikli v tomto období, sú historicky spojené s táborovými stretnutiami zo začiatku 19. storočia na Stredozápade a v severnej časti štátu New York. Jedným z najväčších kostolov vytvorených z hnutia je Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní . [429] Americký milenializmus a adventizmus , ktoré vzišli z evanjelického protestantizmu, ovplyvnili hnutie Svedkov Jehovových a ako reakciu konkrétne na Williama Millera aj adventistov siedmeho dňa . Iní, vrátane Kresťanskej cirkvi (Učeníci Krista) , Evanjelická kresťanská cirkev v Kanade , [430] [431] Kristove cirkvi a kresťanské cirkvi a kostoly Krista majú svoje korene v súčasnom hnutí Stone-Campbell Restoration Movement , ktoré sa sústreďovalo v Kentucky a Tennessee. Ďalšie skupiny pochádzajúce z tohto časového obdobia zahŕňajú Christadelphians a už spomínané hnutie Svätých neskorších dní . Zatiaľ čo cirkvi pochádzajúce z Druhého veľkého prebudenia majú určité povrchné podobnosti, ich doktrína a prax sa výrazne líšia. [432]

Iné

V Taliansku, Poľsku, Litve, Sedmohradsku, Maďarsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve sa unitárske cirkvi vynorili z reformovanej tradície v 16. storočí; [433] Unitárska cirkev v Transylvánii je príkladom takejto denominácie, ktorá vznikla v tejto dobe. [434] Prijali anabaptistickú doktrínu kredobaptizmu . [435]

Rôzne menšie nezávislé katolícke spoločenstvá, ako napríklad Starokatolícka cirkev [436] , obsahujú slovo katolícky vo svojom názve a pravdepodobne majú viac-menej spoločné liturgické praktiky s Katolíckou cirkvou , ale už nie sú v plnom spoločenstve so Svätou stolicou . . [437]

Duchovní kresťania , ako napríklad Doukhobori a Molokani , sa kvôli podobným náboženským praktikám oddelili od ruskej pravoslávnej cirkvi a udržiavali úzke spojenie s mennonitmi a kvakermi ; všetky tieto skupiny sú okrem toho súhrnne považované za mierové cirkvi kvôli ich viere v pacifizmus . [438] [439]

Mesiášsky judaizmus (alebo mesiášske hnutie) je názov kresťanského hnutia pozostávajúceho z niekoľkých prúdov, ktorých členovia sa môžu považovať za Židov. Hnutie vzniklo v 60. a 70. rokoch 20. storočia a spája prvky náboženskej židovskej praxe s evanjelickým kresťanstvom. Mesiášsky judaizmus potvrdzuje kresťanské vierovyznania, ako je mesiášstvo a božstvo „Ješua“ (hebrejské meno Ježiš) a Trojjediná prirodzenosť Boha, pričom sa tiež pridržiava niektorých židovských stravovacích zákonov a zvykov. [440]

Ezoterickí kresťania , ako napríklad The Christian Community [441] považujú kresťanstvo za tajomné náboženstvo [442] [443] a vyznávajú existenciu a vlastníctvo určitých ezoterických doktrín alebo praktík, [444] [445] skrytých pred verejnosťou a prístupných iba do úzkeho okruhu „osvietených“, „zasvätených“ alebo vysoko vzdelaných ľudí. [446] [447]

Nedenominačné kresťanstvo alebo nedenominačné kresťanstvo pozostáva z cirkví , ktoré sa typicky dištancujú od konfesionalizmu alebo kreedalizmu iných kresťanských komunít [425] tým, že sa formálne nepripájajú k určitej kresťanskej denominácii . [448] Nedenominačné kresťanstvo prvýkrát vzniklo v 18. storočí prostredníctvom Hnutia obnovy Stone-Campbell , s nasledovníkmi, ktorí sa organizovali jednoducho ako „ kresťania “ a „ Učeníci Krista “, [poznámka 7] [448] [449], ale mnohí sa zvyčajne držiaevanjelické kresťanstvo . [450] [451] [452]

Vplyv na západnú kultúru

V smere hodinových ručičiek zhora : strop Sixtínskej kaplnky , katedrála Notre-Dame v Paríži, východná pravoslávna svadba , socha Krista Spasiteľa , jasličky

História kresťanského sveta trvá asi 1700 rokov a zahŕňa rôzne spoločensko-politické vývojové trendy, ako aj pokroky v umení , architektúre , literatúre , vede , filozofii a technológii. [453] [454] [455] Od rozšírenia kresťanstva z Levanty do Európy a severnej Afriky počas ranej Rímskej ríše bolo kresťanstvo rozdelené na už existujúci grécky východ a latinský západ. V dôsledku toho vznikli rôzne verzie kresťanských kultúr s ich vlastnými obradmi a praktikami, ktoré sa sústreďovali okolo miest Rím ( západné kresťanstvo , ktorého spoločenstvo sa nazývalo západné alebo latinské kresťanstvo [456] ) a Konštantínopol ( východné kresťanstvo ), Antiochia ( sýrske kresťanstvo ) a Alexandria ( koptské kresťanstvo ), ktorých komunity sa nazývali východné kresťanstvo. [457] Od 11. do 13. storočia sa latinské kresťanstvo dostalo do ústrednej úlohy západného sveta .

Západná kultúra bola počas väčšiny svojej histórie takmer ekvivalentná kresťanskej kultúre a veľkú časť populácie západnej pologule možno opísať ako praktizujúcich alebo nominálnych kresťanov. Pojem „Európa“ a „západný svet“ je úzko spätý s pojmom „kresťanstvo a kresťanstvo “. Mnohí historici dokonca pripisujú kresťanstvo ako spojenie, ktoré vytvorilo jednotnú európsku identitu . [458]

Hoci západná kultúra obsahovala niekoľko polyteistických náboženstiev počas svojich prvých rokov pod gréckou a rímskou ríšou , ako centralizovaná rímska moc upadala, dominancia katolíckej cirkvi bola jedinou konzistentnou silou v západnej Európe. [459] Až do veku osvietenstva [ 460] kresťanská kultúra viedla kurz filozofie, literatúry, umenia, hudby a vedy. [459] [453] Kresťanské disciplíny príslušných umení sa následne rozvinuli do kresťanskej filozofie , kresťanského umenia , kresťanskej hudby , kresťanskej literatúry atď.

Christianity has had a significant impact on education, as the church created the bases of the Western system of education,[461] and was the sponsor of founding universities in the Western world, as the university is generally regarded as an institution that has its origin in the Medieval Christian setting.[227] Historically, Christianity has often been a patron of science and medicine; many Catholic clergy,[462] Jesuits in particular,[463][464] have been active in the sciences throughout history and have made significant contributions to the development of science.[465] Protestantism also has had an important influence on science. According to the Merton Thesis, there was a positive correlation between the rise of English Puritanism and German Pietism on the one hand, and early experimental science on the other.[466] The civilizing influence of Christianity includes social welfare,[467] founding hospitals,[468] economics (as the Protestant work ethic),[469][470][471] architecture,[472] politics,[473] literature,[474] personal hygiene (ablution),[475][476][477] and family life.[478][479]

Eastern Christian scientists and scholars of the medieval Islamic world (particularly Jacobite and Nestorian Christians) contributed to the Arab Islamic civilization during the reign of the Umayyad and the Abbasid, by translating works of Greek philosophers to Syriac and afterwards, to Arabic.[480][481][482] They also excelled in philosophy, science, theology, and medicine.[483][484][485] Scholars and intellectuals agree Christians in the Middle East have made significant contributions to Arab and Islamic civilization since the introduction of Islam, and they have had a significant impact contributing the culture of the Mashriq, Turkey, and Iran.[486][487]

Christians have made a myriad of contributions to human progress in a broad and diverse range of fields, including philosophy,[488] science and technology,[489][490][491][492] medicine,[493] fine arts and architecture,[494] politics, literatures, music,[495] and business.[496] According to 100 Years of Nobel Prizes a review of the Nobel Prizes award between 1901 and 2000 reveals that (65.4%) of Nobel Prizes Laureates, have identified Christianity in its various forms as their religious preference.[497]

Cultural Christians are secular people with a Christian heritage who may not believe in the religious claims of Christianity, but who retain an affinity for the popular culture, art, music, and so on related to the religion.[498]

Postchristianity is the term for the decline of Christianity, particularly in Europe, Canada, Australia, and to a minor degree the Southern Cone, in the 20th and 21st centuries, considered in terms of postmodernism. It refers to the loss of Christianity's monopoly on values and world view in historically Christian societies.[499]

Ecumenism

Christian groups and denominations have long expressed ideals of being reconciled, and in the 20th century, Christian ecumenism advanced in two ways.[500][501] One way was greater cooperation between groups, such as the World Evangelical Alliance founded in 1846 in London or the Edinburgh Missionary Conference of Protestants in 1910, the Justice, Peace and Creation Commission of the World Council of Churches founded in 1948 by Protestant and Orthodox churches, and similar national councils like the National Council of Churches in Australia, which includes Catholics.[500]

The other way was an institutional union with united churches, a practice that can be traced back to unions between Lutherans and Calvinists in early 19th-century Germany. Congregationalist, Methodist, and Presbyterian churches united in 1925 to form the United Church of Canada,[502] and in 1977 to form the Uniting Church in Australia. The Church of South India was formed in 1947 by the union of Anglican, Baptist, Methodist, Congregationalist, and Presbyterian churches.[503]

The Christian Flag is an ecumenical flag designed in the early 20th century to represent all of Christianity and Christendom.[504]

The ecumenical, monastic Taizé Community is notable for being composed of more than one hundred brothers from Protestant and Catholic traditions.[505] The community emphasizes the reconciliation of all denominations and its main church, located in Taizé, Saône-et-Loire, France, is named the "Church of Reconciliation".[505] The community is internationally known, attracting over 100,000 young pilgrims annually.[506]

Steps towards reconciliation on a global level were taken in 1965 by the Catholic and Orthodox churches, mutually revoking the excommunications that marked their Great Schism in 1054;[507] the Anglican Catholic International Commission (ARCIC) working towards full communion between those churches since 1970;[508] and some Lutheran and Catholic churches signing the Joint Declaration on the Doctrine of Justification in 1999 to address conflicts at the root of the Protestant Reformation. In 2006, the World Methodist Council, representing all Methodist denominations, adopted the declaration.[509]

Criticism, persecution, and apologetics

Criticism

A copy of the Summa Theologica by Thomas Aquinas, a famous Christian apologetic work.

Criticism of Christianity and Christians goes back to the Apostolic Age, with the New Testament recording friction between the followers of Jesus and the Pharisees and scribes (e.g. Matthew 15:1–20 and Mark 7:1–23).[510] In the 2nd century, Christianity was criticized by the Jews on various grounds, e.g. that the prophecies of the Hebrew Bible could not have been fulfilled by Jesus, given that he did not have a successful life.[511] Additionally, a sacrifice to remove sins in advance, for everyone or as a human being, did not fit to the Jewish sacrifice ritual; furthermore, God is said to judge people on their deeds instead of their beliefs.[512][513] One of the first comprehensive attacks on Christianity came from the Greek philosopher Celsus, who wrote The True Word, a polemic criticizing Christians as being unprofitable members of society.[514][515][516] In response, the church father Origen published his treatise Contra Celsum, or Against Celsus, a seminal work of Christian apologetics, which systematically addressed Celsus's criticisms and helped bring Christianity a level of academic respectability.[517][516]

By the 3rd century, criticism of Christianity had mounted. Wild rumors about Christians were widely circulated, claiming that they were atheists and that, as part of their rituals, they devoured human infants and engaged in incestuous orgies.[518][519] The Neoplatonist philosopher Porphyry wrote the fifteen-volume Adversus Christianos as a comprehensive attack on Christianity, in part building on the teachings of Plotinus.[520][521]

By the 12th century, the Mishneh Torah (i.e., Rabbi Moses Maimonides) was criticizing Christianity on the grounds of idol worship, in that Christians attributed divinity to Jesus, who had a physical body.[522] In the 19th century, Nietzsche began to write a series of polemics on the "unnatural" teachings of Christianity (e.g. sexual abstinence), and continued his criticism of Christianity to the end of his life.[523] In the 20th century, the philosopher Bertrand Russell expressed his criticism of Christianity in Why I Am Not a Christian, formulating his rejection of Christianity in the setting of logical arguments.[524]

Criticism of Christianity continues to date, e.g. Jewish and Muslim theologians criticize the doctrine of the Trinity held by most Christians, stating that this doctrine in effect assumes that there are three gods, running against the basic tenet of monotheism.[525] New Testament scholar Robert M. Price has outlined the possibility that some Bible stories are based partly on myth in The Christ Myth Theory and its problems.[526]

Persecution

Christians fleeing their homes in the Ottoman Empire, circa 1922. Many Christians were persecuted and/or killed during the Armenian genocide, Greek genocide, and Assyrian genocide.[527]

Christians are one of the most persecuted religious group in the world, especially in the Middle-East, North Africa and South and East Asia.[528] In 2017, Open Doors estimated approximately 260 million Christians are subjected annually to "high, very high, or extreme persecution"[529] with North Korea considered the most hazardous nation for Christians.[530][531] In 2019, a report[532][533] commissioned by the United Kingdom's Secretary of State of the Foreign and Commonwealth Office (FCO) to investigate global persecution of Christians found persecution has increased, and is highest in the Middle East, North Africa, India, China, North Korea, and Latin America, among others, and that it is global and not limited to Islamic states.[534][533] This investigation found that approximately 80% of persecuted believers worldwide are Christians.[19]

Apologetics

Christian apologetics aims to present a rational basis for Christianity. The word "apologetic" (Greek: ἀπολογητικός apologētikos) comes from the Greek verb ἀπολογέομαι apologeomai, meaning "(I) speak in defense of".[535] Christian apologetics has taken many forms over the centuries, starting with Paul the Apostle. The philosopher Thomas Aquinas presented five arguments for God's existence in the Summa Theologica, while his Summa contra Gentiles was a major apologetic work.[536][537] Another famous apologist, G. K. Chesterton, wrote in the early twentieth century about the benefits of religion and, specifically, Christianity. Famous for his use of paradox, Chesterton explained that while Christianity had the most mysteries, it was the most practical religion.[538][539] He pointed to the advance of Christian civilizations as proof of its practicality.[540] The physicist and priest John Polkinghorne, in his Questions of Truth, discusses the subject of religion and science, a topic that other Christian apologists such as Ravi Zacharias, John Lennox, and William Lane Craig have engaged, with the latter two men opining that the inflationary Big Bang model is evidence for the existence of God.[541] Creationist apologetics is apologetics that aims to defend creationism.

See also

Notes

 1. ^ It appears in the Acts of the Apostles, Acts 9:2, Acts 19:9 and Acts 19:23. Some English translations of the New Testament capitalize 'the Way' (e.g. the New King James Version and the English Standard Version), indicating that this was how 'the new religion seemed then to be designated'[21] whereas others treat the phrase as indicative—'the way',[22] 'that way'[23] or 'the way of the Lord'.[24] The Syriac version reads, "the way of God" and the Vulgate Latin version, "the way of the Lord".[25]
 2. ^ a b The Latin equivalent, from which English trinity is derived,[82][better source needed] is trinitas[83] though Latin also borrowed Greek trias verbatim.[84]
 3. ^ Frequently a distinction is made between "liturgical" and "non-liturgical" churches based on how elaborate or antiquated the worship; in this usage, churches whose services are unscripted or improvised are described as "non-liturgical".[105]
 4. ^ Often these are arranged on an annual cycle, using a book called a lectionary.
 5. ^ Iesous Christos Theou Hyios Soter may be a more complete transliteration; in Koine Greek, the daseia or spiritus asper had largely ceased being pronounced and was not—commonly—marked in the majuscule script of the time.
 6. ^ A flexible term, defined as all forms of Protestantism with the notable exception of the historical denominations deriving directly from the Protestant Reformation.
 7. ^ The first Nondenominational Christian churches which emerged through the Stone-Campbell Restoration Movement are tied to associations such as the Churches of Christ or the Christian Church (Disciples of Christ).[448][449]

References

 1. ^ https://www.worldhistory.org/christianity/
 2. ^ "World's largest religion by population is still Christianity". Countrymeters. Retrieved 1 January 2020.
 3. ^ The Pew Forum on Religion and Public Life. December 2012. "The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010." DC: Pew Research Center. Article.
 4. ^ Woodhead 2004, p. n.p
 5. ^ S. T. Kimbrough, ed. (2005). Orthodox and Wesleyan Scriptural understanding and practice. St Vladimir's Seminary Press. ISBN 978-0-88141-301-4.
 6. ^ Religions in Global Society. p. 146, Peter Beyer, 2006
 7. ^ Cambridge University Historical Series, An Essay on Western Civilization in Its Economic Aspects, p. 40: Hebraism, like Hellenism, has been an all-important factor in the development of Western Civilization; Judaism, as the precursor of Christianity, has indirectly had had much to do with shaping the ideals and morality of western nations since the christian era.
 8. ^ Caltron J.H Hayas, Christianity and Western Civilization (1953), Stanford University Press, p. 2: "That certain distinctive features of our Western civilization—the civilization of western Europe and of America—have been shaped chiefly by Judaeo – Graeco – Christianity, Catholic and Protestant."
 9. ^ Fred Reinhard Dallmayr, Dialogue Among Civilizations: Some Exemplary Voices (2004), p. 22: Western civilization is also sometimes described as "Christian" or "Judaeo- Christian" civilization.
 10. ^ Muslim-Christian Relations. Amsterdam University Press. 2006. ISBN 978-90-5356-938-2. Retrieved 18 October 2007. The enthusiasm for evangelization among the Christians was also accompanied by the awareness that the most immediate problem to solve was how to serve the huge number of new converts. Simatupang said, if the number of the Christians were double or triple, then the number of the ministers should also be doubled or tripled and the role of the laity should be maximized and Christian service to society through schools, universities, hospitals and orphanages, should be increased. In addition, for him the Christian mission should be involved in the struggle for justice amid the process of modernization.
 11. ^ Kammer, Fred (1 May 2004). Doing Faith Justice. Paulist Press. p. 77. ISBN 978-0-8091-4227-9. Retrieved 18 October 2007. Theologians, bishops, and preachers urged the Christian community to be as compassionate as their God was, reiterating that creation was for all of humanity. They also accepted and developed the identification of Christ with the poor and the requisite Christian duty to the poor. Religious congregations and individual charismatic leaders promoted the development of a number of helping institutions-hospitals, hospices for pilgrims, orphanages, shelters for unwed mothers-that laid the foundation for the modern "large network of hospitals, orphanages and schools, to serve the poor and society at large."
 12. ^ Christian Church Women: Shapers of a Movement. Chalice Press. March 1994. ISBN 978-0-8272-0463-8. Retrieved 18 October 2007. In the central provinces of India they established schools, orphanages, hospitals, and churches, and spread the gospel message in zenanas.
 13. ^ "Christian Traditions". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 19 December 2011. About half of all Christians worldwide are Catholic (50%), while more than a third are Protestant (37%). Orthodox communions comprise 12% of the world's Christians.
 14. ^ a b c "Status of Global Christianity, 2019, in the Context of 1900–2050" (PDF). Center for the Study of Global Christianity.
 15. ^ Peter, Laurence (17 October 2018). "Orthodox Church split: Five reasons why it matters". BBC. Retrieved 17 October 2018.
 16. ^ a b c d e f g h Analysis (19 December 2011). "Global Christianity". Pew Research Center. Retrieved 17 August 2012.
 17. ^ "Pew Research Center". 19 December 2011.
 18. ^ "Christian persecution 'at near genocide levels'". BBC News. 3 May 2019. Retrieved 7 October 2019.
 19. ^ a b Wintour, Patrick. "Persecution of Christians coming close to genocide' in Middle East – report". The Guardian. 2 May 2019. Retrieved 7 October 2019.
 20. ^ Larry Hurtado (17 August 2017 ), "Paul, the Pagans’ Apostle"
 21. ^ Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary on Acts 19, https://biblehub.com/commentaries/jfb//acts/19.htm accessed 8 October 2015
 22. ^ Jubilee Bible 2000
 23. ^ American King James Version
 24. ^ Douai-Rheims Bible
 25. ^ Gill, J., Gill's Exposition of the Bible, commentary on Acts 19:23 https://biblehub.com/commentaries/gill/acts/19.htm accessed 8 October 2015
 26. ^ E. Peterson (1959), "Christianus." In: Frühkirche, Judentum und Gnosis, publisher: Herder, Freiburg, pp. 353–72
 27. ^ Elwell & Comfort 2001, pp. 266, 828.
 28. ^ Olson, The Mosaic of Christian Belief.
 29. ^ Tayviah, Frederick K. D. (1995). Why Do Bad Things Keep on Happening?. CSS Publishing. p. 29. ISBN 978-1-55673-979-8.
 30. ^ Pelikan/Hotchkiss, Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition.
 31. ^ ""We Believe in One God....": The Nicene Creed and Mass". Catholics United for the Fath. February 2005. Retrieved 16 June 2014.
 32. ^ Encyclopedia of Religion, "Arianism".
 33. ^ Catholic Encyclopedia, "Council of Ephesus".
 34. ^ Christian History Institute, First Meeting of the Council of Chalcedon.
 35. ^ Peter Theodore Farrington (February 2006). "The Oriental Orthodox Rejection of Chalcedon". Glastonbury Review (113). Archived from the original on 19 June 2008.
 36. ^ Pope Leo I, Letter to Flavian
 37. ^ Catholic Encyclopedia, "Athanasian Creed".
 38. ^ a b "Our Common Heritage as Christians". The United Methodist Church. Archived from the original on 14 January 2006. Retrieved 31 December 2007.
 39. ^ Avis, Paul (2002) The Christian Church: An Introduction to the Major Traditions, SPCK, London, ISBN 0-281-05246-8 paperback
 40. ^ White, Howard A. The History of the Church.
 41. ^ Cummins, Duane D. (1991). A handbook for Today's Disciples in the Christian Church (Disciples of Christ) (Revised ed.). St Louis, MO: Chalice Press. ISBN 978-0-8272-1425-5.
 42. ^ Ron Rhodes, The Complete Guide to Christian Denominations, Harvest House Publishers, 2005, ISBN 0-7369-1289-4
 43. ^ Woodhead 2004, p. 45
 44. ^ Metzger/Coogan, Oxford Companion to the Bible, pp. 513, 649.
 45. ^ Acts 2:24, 2:31–32, 3:15, 3:26, 4:10, 5:30, 10:40–41, 13:30, 13:34, 13:37, 17:30–31, Romans 10:9, 1 Cor. 15:15, 6:14, 2 Cor. 4:14, Gal 1:1, Eph 1:20, Col 2:12, 1 Thess. 11:10, Heb. 13:20, 1 Pet. 1:3, 1:21
 46. ^ s:Nicene Creed
 47. ^ Acts 1:9–11
 48. ^ Gambero, Luigi (11 June 1999). Mary and the Fathers of the Church: The Blessed Virgin Mary in Patristic Thought. Ignatius Press. ISBN 978-0-89870-686-4 – via Google Books.
 49. ^ Hanegraaff. Resurrection: The Capstone in the Arch of Christianity.
 50. ^ "The Significance of the Death and Resurrection of Jesus for the Christian". Australian Catholic University National. Archived from the original on 1 September 2007. Retrieved 16 May 2007.
 51. ^ Jn. 19:30–31 Mk. 16:1 16:6
 52. ^ 1Cor 15:6
 53. ^ John, 5:24, 6:39–40, 6:47, 10:10, 11:25–26, and 17:3
 54. ^ This is drawn from a number of sources, especially the early Creeds, the Catechism of the Catholic Church, certain theological works, and various Confessions drafted during the Reformation including the Thirty Nine Articles of the Church of England, works contained in the Book of Concord.
 55. ^ Fuller, The Foundations of New Testament Christology, p. 11.
 56. ^ A Jesus Seminar conclusion held that "in the view of the Seminar, he did not rise bodily from the dead; the resurrection is based instead on visionary experiences of Peter, Paul, and Mary."
 57. ^ Funk. The Acts of Jesus: What Did Jesus Really Do?.
 58. ^ Lorenzen. Resurrection, Discipleship, Justice: Affirming the Resurrection Jesus Christ Today, p. 13.
 59. ^ 1Cor 15:14
 60. ^ Ball/Johnsson (ed.). The Essential Jesus.
 61. ^ a b Eisenbaum, Pamela (Winter 2004). "A Remedy for Having Been Born of Woman: Jesus, Gentiles, and Genealogy in Romans" (PDF). Journal of Biblical Literature. 123 (4): 671–702. doi:10.2307/3268465. JSTOR 3268465. Retrieved 3 April 2009.
 62. ^ Gal. 3:29
 63. ^ Wright, N.T. What Saint Paul Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity? (Oxford, 1997), p. 121.
 64. ^ Rom. 8:9,11,16
 65. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 846.
 66. ^ L. W. Grensted, A Short History of the Doctrine of the Atonement (Manchester: Manchester University Press, 1920), p. 191: 'Before the Reformation only a few hints of a Penal theory can be found.'
 67. ^ Westminster Confession, Chapter X Archived 28 May 2014 at the Wayback Machine;
  Spurgeon, A Defense of Calvinism Archived 10 April 2008 at the Wayback Machine.
 68. ^ "Grace and Justification". Catechism of the Catholic Church. Archived from the original on 15 August 2010.
 69. ^ Definition of the Fourth Lateran Council quoted in Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 253..
 70. ^ Christianity's status as monotheistic is affirmed in, among other sources, the Catholic Encyclopedia (article "Monotheism"); William F. Albright, From the Stone Age to Christianity; H. Richard Niebuhr; About.com, Monotheistic Religion resources; Kirsch, God Against the Gods; Woodhead, An Introduction to Christianity; The Columbia Electronic Encyclopedia Monotheism; The New Dictionary of Cultural Literacy, monotheism; New Dictionary of Theology, Paul, pp. 496–499; Meconi. "Pagan Monotheism in Late Antiquity". pp. 111ff.
 71. ^ Kelly. Early Christian Doctrines. pp. 87–90.
 72. ^ Alexander. New Dictionary of Biblical Theology. pp. 514ff.
 73. ^ McGrath. Historical Theology. p. 61.
 74. ^ Metzger/Coogan. Oxford Companion to the Bible. p. 782.
 75. ^ Kelly. The Athanasian Creed.
 76. ^ Oxford, "Encyclopedia of Christianity, pg1207
 77. ^ Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Interpreting Christian Art: Reflections on Christian art, Mercer University Press, 2003, ISBN 0-86554-850-1, pp. 32–35.
 78. ^ Examples of ante-Nicene statements:

  Hence all the power of magic became dissolved; and every bond of wickedness was destroyed, men's ignorance was taken away, and the old kingdom abolished God Himself appearing in the form of a man, for the renewal of eternal life.

  — St. Ignatius of Antioch in Letter to the Ephesians, ch.4, shorter version, Roberts-Donaldson translation

  We have also as a Physician the Lord our God Jesus the Christ the only-begotten Son and Word, before time began, but who afterwards became also man, of Mary the virgin. For 'the Word was made flesh.' Being incorporeal, He was in the body; being impassible, He was in a passable body; being immortal, He was in a mortal body; being life, He became subject to corruption, that He might free our souls from death and corruption, and heal them, and might restore them to health, when they were diseased with ungodliness and wicked lusts

  — St. Ignatius of Antioch in Letter to the Ephesians, ch.7, shorter version, Roberts-Donaldson translation

  The Church, though dispersed throughout the whole world, even to the ends of the earth, has received from the apostles and their disciples this faith: ...one God, the Father Almighty, Maker of heaven, and earth, and the sea, and all things that are in them; and in one Christ Jesus, the Son of God, who became incarnate for our salvation; and in the Holy Spirit, who proclaimed through the prophets the dispensations of God, and the advents, and the birth from a virgin, and the passion, and the resurrection from the dead, and the ascension into heaven in the flesh of the beloved Christ Jesus, our Lord, and His manifestation from heaven in the glory of the Father 'to gather all things in one,' and to raise up anew all flesh of the whole human race, in order that to Christ Jesus, our Lord, and God, and Savior, and King, according to the will of the invisible Father, 'every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess; to him, and that He should execute just judgment towards all...

  — St. Irenaeus in Against Heresies, ch.X, v.I, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus, William B. Eerdmans Publishing Co., ISBN 978-0-8028-8087-1

  For, in the name of God, the Father and Lord of the universe, and of our Savior Jesus Christ, and of the Holy Spirit, they then receive the washing with water

  — Justin Martyr in First Apology, ch. LXI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, ISBN 978-0-8028-8087-1
 79. ^ Olson, Roger E. (2002). The Trinity. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 15. ISBN 978-0-8028-4827-7.
 80. ^ Fowler. World Religions: An Introduction for Students. p. 58.
 81. ^ τριάς. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project.
 82. ^ Harper, Douglas. "trinity". Online Etymology Dictionary.
 83. ^ a b trinitas. Charlton T. Lewis and Charles Short. A Latin Dictionary on Perseus Project.
 84. ^ trias. Charlton T. Lewis and Charles Short. A Latin Dictionary on Perseus Project.
 85. ^ Theophilus of Antioch. "Book II.15". Apologia ad Autolycum. Patrologiae Graecae Cursus Completus (in Greek and Latin). Vol. 6. Ὡσαύτως καὶ αἱ τρεῖς ἡμέραι τῶν φωστήρων γεγονυῖαι τύποι εἰσὶν τῆς Τριάδος, τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ Λόγου αὐτοῦ, καὶ τῆς Σοφίας αὐτοῦ.
 86. ^ McManners, Oxford Illustrated History of Christianity. p. 50.
 87. ^ Tertullian, "21", De Pudicitia (in Latin), Nam et ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius diuinitatis, Pater et Filius et Spiritus sanctus..
 88. ^ McManners, Oxford Illustrated History of Christianity, p. 53.
 89. ^ Moltmann, Jürgen. The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God. Tr. from German. Fortress Press, 1993. ISBN 0-8006-2825-X
 90. ^ Harnack, History of Dogma.
 91. ^ Pocket Dictionary of Church History Nathan P. Feldmeth p. 135 "Unitarianism. Unitarians emerged from Protestant Christian beginnings in the sixteenth century with a central focus on the unity of God and subsequent denial of the doctrine of the Trinity"
 92. ^ Thomas Aquinas, Summa Theologicum, Supplementum Tertiae Partis questions 69 through 99
 93. ^ Calvin, John. "Institutes of the Christian Religion, Book Three, Ch. 25". reformed.org. Retrieved 1 January 2008.
 94. ^ Catholic Encyclopedia, "Particular Judgment".
 95. ^ Ott, Grundriß der Dogmatik, p. 566.
 96. ^ David Moser, What the Orthodox believe concerning prayer for the dead.
 97. ^ Ken Collins, What Happens to Me When I Die? Archived 28 September 2008 at the Wayback Machine.
 98. ^ "Audience of 4 August 1999". Vatican.va. 4 August 1999. Retrieved 19 November 2010.
 99. ^ Catholic Encyclopedia, "The Communion of Saints".
 100. ^ "The death that Adam brought into the world is spiritual as well as physical, and only those who gain entrance into the Kingdom of God will exist eternally. However, this division will not occur until Armageddon, when all people will be resurrected and given a chance to gain eternal life. In the meantime, "the dead are conscious of nothing." What is God's Purpose for the Earth?" Official Site of Jehovah's Witnesses. Watchtower, 15 July 2002.
 101. ^ a b White 2010, pp. 71–82
 102. ^ Buck, Christopher (1999). Paradise and Paradigm: Key Symbols in Persian Christianity and the Baha'i Faith. State University of New York Press. p. 6. ISBN 978-0-7914-4062-9.
 103. ^ Nakashima Brock, Rita (2008). Saving Paradise: How Christianity Traded Love of this World for Crucifixion and Empire. Beacon Press. p. 446. ISBN 978-0-8070-6750-5. the ancient church had three important languages: Greek, Latin, and Syriac.
 104. ^ A. Lamport, Mark (2020). The Rowman & Littlefield Handbook of Christianity in the Middle East. Rowman & Littlefield. p. 135. ISBN 978-0-8070-6750-5. the ancient church had three important languages: Greek, Latin, and Syriac.
 105. ^ Russell, Thomas Arthur (2010). Comparative Christianity: A Student's Guide to a Religion and Its Diverse Traditions. Universal-Publishers. p. 21. ISBN 978-1-59942-877-2.
 106. ^ a b Justin Martyr, First Apology §LXVII
 107. ^ White 2010, p. 36
 108. ^ Witvliet, John D. (2007). The Biblical Psalms in Christian Worship: A Brief Introduction and Guide to Resources. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 11. ISBN 978-0-8028-0767-0. Retrieved 24 June 2020.
 109. ^ Wallwork, Norman (2019). "The Purpose of a Hymn Book" (PDF). Joint Liturgical Group of Great Britain. Retrieved 24 June 2020.
 110. ^ For example, The Calendar, Church of England, retrieved 25 June 2020
 111. ^ Ignazio Silone, Bread and Wine (1937).
 112. ^ Benz, Ernst (2008). The Eastern Orthodox Church: Its Thought and Life. Transaction Publishers. p. 35. ISBN 978-0-202-36575-6.
 113. ^ Understanding Closed Communion, stating "Therefore, our Congregation and our Denomination practices what is called ‘close or closed Communion’, meaning that before you take Communion at our Churches, we ask you to take a Communion Class first to properly learn what Communion is all about.", by Archive.org
 114. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1415.
 115. ^ "An open table: How United Methodists understand communion – The United Methodist Church". United Methodist Church. Retrieved 24 June 2020.
 116. ^ "Canon B28 of the Church of England".
 117. ^ a b c Cross/Livingstone. The Oxford Dictionary of the Christian Church. pp. 1435ff.
 118. ^ Krahn, Cornelius; Rempel, John D. (1989). Ordinances. Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia. The term "ordinance" emphasizes the aspect of institution by Christ and the symbolic meaning.
 119. ^ Hartzler, Rachel Nafziger (30 April 2013). No Strings Attached: Boundary Lines in Pleasant Places: A History of Warren Street / Pleasant Oaks Mennonite Church. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1-62189-635-7.
 120. ^ Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East, Archdiocese of Australia, New Zealand and Lebanon.
 121. ^ Senn, Frank C. (2012). Introduction to Christian Liturgy. Fortress Press. p. 103. ISBN 978-1-4514-2433-1. For example, days of Mary, Joseph, and John the Baptist (e.g., August 15, March 19, June 24, respectively) are ranked as solemnities in the Roman Catholic calendar; in the Anglican and Lutheran calendars they are holy days or lesser festivals respectively.
 122. ^ a b Fortescue, Adrian (1912). "Christian Calendar". The Catholic Encyclopedia. Robert Appleton Company. Retrieved 18 July 2014.
 123. ^ Hickman. Handbook of the Christian Year.
 124. ^ "ANF04. Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second | Christian Classics Ethereal Library". Ccel.org. 1 June 2005. Retrieved 5 May 2009.
 125. ^ Minucius Felix speaks of the cross of Jesus in its familiar form, likening it to objects with a crossbeam or to a man with arms outstretched in prayer (Octavius of Minucius Felix, chapter XXIX).
 126. ^ "At every forward step and movement, at every going in and out, when we put on our clothes and shoes, when we bathe, when we sit at table, when we light the lamps, on couch, on seat, in all the ordinary actions of daily life, we trace upon the forehead the sign." (Tertullian, De Corona, chapter 3)
 127. ^ a b Dilasser. The Symbols of the Church.
 128. ^ a b Maurice M. Hassett (1913). "Symbolism of the Fish" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 129. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1213. Through Baptism we are freed from sin and reborn as sons of God; we become members of Christ, are incorporated into the Church and made sharers in her mission.
 130. ^ "Holy Baptism is the sacrament by which God adopts us as his children and makes us members of Christ's Body, the Church, and inheritors of the kingdom of God" (Book of Common Prayer, 1979, Episcopal)
 131. ^ "Baptism is the sacrament of initiation and incorporation into the body of Christ" (By Water and The Spirit – The Official United Methodist Understanding of Baptism (PDF) Archived 13 March 2016 at the Wayback Machine
 132. ^ "As an initiatory rite into membership of the Family of God, baptismal candidates are symbolically purified or washed as their sins have been forgiven and washed away" (William H. Brackney, Doing Baptism Baptist Style – Believer's Baptism Archived 7 January 2010 at the Wayback Machine)
 133. ^ "After the proclamation of faith, the baptismal water is prayed over and blessed as the sign of the goodness of God's creation. The person to be baptized is also prayed over and blessed with sanctified oil as the sign that his creation by God is holy and good. And then, after the solemn proclamation of "Alleluia" (God be praised), the person is immersed three times in the water in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit" (Orthodox Church in America: Baptism). Archived 12 October 2010 at the Wayback Machine
 134. ^ "In the Orthodox Church we totally immerse, because such total immersion symbolizes death. What death? The death of the "old, sinful man". After Baptism we are freed from the dominion of sin, even though after Baptism we retain an inclination and tendency toward evil.", Greek Orthodox Archdiocese of Australia, article "Baptism Archived 30 September 2014 at the Wayback Machine".
 135. ^ Olson, Karen Bates (12 January 2017). "Why infant baptism?". Living Lutheran. Retrieved 11 May 2022.
 136. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 403.
 137. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1231, 1233, 1250, 1252.
 138. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1240.
 139. ^ Eby, Edwin R. "Early Anabaptist Positions on Believer's Baptism and a Challenge for Today". Pilgrim Mennonite Conference. Retrieved 11 May 2022. They concluded according to the Scriptures that baptism must always follow a conscious decision to take up “following Christ.” They believed that a regenerated life becomes the experience of an adult who counts the cost of following Christ, exercises obedience to Christ, and is therefore baptized as a sign of such commitment and life.
 140. ^ Kurian, George Thomas; Day, Sarah Claudine (14 March 2017). The Essential Handbook of Denominations and Ministries. Baker Books. ISBN 978-1-4934-0640-1. The Conservative Mennonite Conference practices believer's baptism, seen as an external symbol of internal spiritual purity and performed by immersion or pouring of water on the head; Communion; washing the feet of the saints, following Jesus's example and reminding beleivers of the need to be washed of pride, rivalry, and selfish motives; anointing the sick with oil--a symbol of the Holy Spirit and of the healing power of God--offered with the prayer of faith; and laying on of hands for ordination, symbolizing the imparting of responsibility and of God's power to fulfill that responsibility.
 141. ^ Kraybill, Donald B. (1 November 2010). Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites. JHU Press. p. 23. ISBN 978-0-8018-9911-9. All Amish, Hutterites, and most Mennonites baptized by pouring or sprinkling.
 142. ^ Nolt, Steven M.; Loewen, Harry (11 June 2010). Through Fire and Water: An Overview of Mennonite History. MennoMedia. ISBN 978-0-8316-9701-3. ...both groups practiced believers baptism (the River Brethren did so by immersion in a stream or river) and stressed simplicity in life and nonresistance to violence.
 143. ^ Brackney, William H. (3 May 2012). Historical Dictionary of Radical Christianity. Scarecrow Press. p. 279. ISBN 978-0-8108-7365-0. The birthdate in 1708 marked the baptism by immersion of the group in the River Eder, thus believer's baptism became one of the primary tenets of The Brethren.
 144. ^ "Matthew 6:9–13 Evangelical Heritage Version (EHV)". Retrieved 10 March 2020.
 145. ^ Jordan, Anne (2000). Christianity. Nelson Thornes. ISBN 978-0-7487-5320-8. When he was standing on a hillside, Jesus explained to his followers how they were to behave as God would wish. The talk has become known as the Sermon on the Mount, and is found in the Gospel of Matthew, chapter 5, 6 and 7. During the talk Jesus taught his followers how to pray and he gave them an example of suitable prayer. Christians call the prayer the Lord's Prayer, because it was taught by the Lord, Jesus Christ. It is also known as the Pattern Prayer as it provides a pattern for Christians to follow in prayer, to ensure that they pray in the way God and Jesus would want.
 146. ^ Milavec, Aaron (2003). The Didache: Faith, Hope, & Life of the Earliest Christian Communities, 50–70 C.E. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-0537-3. Given the placement of the Lord's Prayer in the Didache, it was to be expected that the new member of the community would come to learn and to pray the Lord's Prayer at the appointed hours three times each day only after baptism (8:2f.).
 147. ^ Beckwith, Roger T. (2005). Calendar, Chronology And Worship: Studies in Ancient Judaism And Early Christianity. BRILL. ISBN 978-90-04-14603-7. So three minor hours of prayer were developed, at the third, sixth and ninth hours, which, as Dugmore points out, were ordinary divisions of the day for worldly affairs, and the Lord's Prayer was transferred to those hours.
 148. ^ Chadwick, Henry (1993). The Early Church. Penguin. ISBN 978-1-101-16042-8. Hippolytus in the Apostolic Tradition directed that Christians should pray seven times a day – on rising, at the lighting of the evening lamp, at bedtime, at midnight, and also, if at home, at the third, sixth and ninth hours of the day, being hours associated with Christ's Passion. Prayers at the third, sixth, and ninth hours are similarly mentioned by Tertullian, Cyprian, Clement of Alexandria and Origen, and must have been very widely practised. These prayers were commonly associated with private Bible reading in the family.
 149. ^ Lössl, Josef (17 February 2010). The Early Church: History and Memory. A&C Black. p. 135. ISBN 978-0-567-16561-9. Not only the content of early Christian prayer was rooted in Jewish tradition; its daily structure too initially followed a Jewish pattern, with prayer times in the early morning, at noon and in the evening. Later (in the course of the second century), this pattern combined with another one; namely prayer times in the evening, at midnight and in the morning. As a result seven 'hours of prayer' emerged, which later became the monastic 'hours' and are still treated as 'standard' prayer times in many churches today. They are roughly equivalent to midnight, 6 a.m., 9 a.m., noon, 3 p.m., 6 p.m. and 9 p.m. Prayer positions included prostration, kneeling and standing. ... Crosses made of wood or stone, or painted on walls or laid out as mosaics, were also in use, at first not directly as objections of veneration but in order to 'orientate' the direction of prayer (i.e. towards the east, Latin oriens).
 150. ^ Kurian, Jake. ""Seven Times a Day I Praise You" – The Shehimo Prayers". Diocese of South-West America of the Malankara Orthodox Syrian Church. Retrieved 2 August 2020.
 151. ^ Mary Cecil, 2nd Baroness Amherst of Hackney (1906). A Sketch of Egyptian History from the Earliest Times to the Present Day. Methuen. p. 399. Prayers 7 times a day are enjoined, and the most strict among the Copts recite one of more of the Psalms of David each time they pray. They always wash their hands and faces before devotions, and turn to the East.
 152. ^ Hippolytus. "Apostolic Tradition" (PDF). St. John's Episcopal Church. pp. 8, 16, 17. Retrieved 5 September 2020.
 153. ^ Alexander, T.D.; Rosner, B.S, eds. (2001). "Prayer". New Dictionary of Biblical Theology. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.
 154. ^ "What We Believe". Evangelical Community Church-Lutheran. Archived from the original on 18 May 2007. Retrieved 12 May 2022.
 155. ^ Ferguson, S.B. & Packer, J. (1988). "Saints". New Dictionary of Theology. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.
 156. ^ Madeleine Gray, The Protestant Reformation, (Sussex Academic Press, 2003), p. 140.
 157. ^ Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 2559.
 158. ^ "The Book of Common Prayer". Church of England. Retrieved 24 June 2020.
 159. ^ Virkler, Henry A. (2007). Ayayo, Karelynne Gerber (ed.). Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation (2nd ed.). Grand Rapids: Baker Academic. p. 21. ISBN 978-0-8010-3138-0.
 160. ^ "Inspiration and Truth of Sacred Scripture". Catechism of the Catholic Church. Archived from the original on 9 September 2010.(§ 105–108)
 161. ^ Second Helvetic Confession, Of the Holy Scripture Being the True Word of God
 162. ^ Chicago Statement on Biblical Inerrancy, online text
 163. ^ Metzger/Coogan, Oxford Companion to the Bible. p. 39.
 164. ^ a b Ehrman, Bart D. (2005). Misquoting Jesus: the story behind who changed the Bible and why. San Francisco: Harper ISBN 978-0-06-073817-4 pp. 183, 209
 165. ^ "1 Timothy 2:11–12 NRSV – A woman should learn in quietness and". Bible Gateway. Retrieved 12 March 2013.
 166. ^ "1 Corinthians 14:34–35 NRSV – Women should remain silent in the". Bible Gateway. Retrieved 12 March 2013.
 167. ^ "1 Corinthians 11:2–16 NRSV – On Covering the Head in Worship – I". Bible Gateway. Retrieved 12 March 2013.
 168. ^ Bercot, David. "The Head Covering or Prayer Veil: 1 Corinthians 11:1-16". Scroll Publishing Company. Retrieved 5 April 2022.
 169. ^ Wright, N.T. (1992). The New Testament and the People of God. Minneapolis: Fortress Press. pp. 435–443. ISBN 978-0-8006-2681-5.
 170. ^ "The Gospel of Thomas Collection – Translations and Resources". Gnosis.org. Retrieved 12 March 2013.
 171. ^ "Luke 17:20–21 NRSV – The Coming of the Kingdom of God". Bible Gateway. Retrieved 12 March 2013.
 172. ^ "Reflections on religions". Mmnet.com.au. Archived from the original on 2 February 2014. Retrieved 12 March 2013.
 173. ^ John Bowker, 2011, The Message and the Book, UK, Atlantic Books, pp. 13-14
 174. ^ Kelly. Early Christian Doctrines. pp. 69–78.
 175. ^ Catechism of the Catholic Church, The Holy Spirit, Interpreter of Scripture § 115–118. Archived 25 March 2015 at the Wayback Machine
 176. ^ Thomas Aquinas, "Whether in Holy Scripture a word may have several senses" Archived 6 September 2006 at the Wayback Machine
 177. ^ Catechism of the Catholic Church, § 116 Archived 25 March 2015 at the Wayback Machine
 178. ^ Second Vatican Council, Dei Verbum (V.19) Archived 31 May 2014 at the Wayback Machine.
 179. ^ Catechism of the Catholic Church, "The Holy Spirit, Interpreter of Scripture" § 113. Archived 25 March 2015 at the Wayback Machine
 180. ^ Catechism of the Catholic Church, "The Interpretation of the Heritage of Faith" § 85. Archived 3 April 2015 at the Wayback Machine
 181. ^ a b "Methodist Beliefs: In what ways are Lutherans different from United Methodists?". Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. 2014. Archived from the original on 22 May 2014. Retrieved 22 May 2014. The United Methodists see Scripture as the primary source and criterion for Christian doctrine. They emphasize the importance of tradition, experience, and reason for Christian doctrine. Lutherans teach that the Bible is the sole source for Christian doctrine. The truths of Scripture do not need to be authenticated by tradition, human experience, or reason. Scripture is self authenticating and is true in and of itself.
 182. ^ Mathison, Keith A. (2001). "Introduction". The Shape of Sola Scriptura. Canon Press. p. 15. ISBN 978-1-885767-74-5.
 183. ^ Humphrey, Edith M. (15 April 2013). Scripture and Tradition. Baker Books. p. 16. ISBN 978-1-4412-4048-4. historically Anglicans have adopted what could be called a prima Scriptura position.
 184. ^ a b Foutz, Scott David. "Martin Luther and Scripture". Quodlibet Journal. Archived from the original on 14 April 2000. Retrieved 16 June 2014.
 185. ^ John Calvin, Commentaries on the Catholic Epistles 2 Peter 3:14–18
 186. ^ Engelder, Theodore E.W. (1934). Popular Symbolics: The Doctrines of the Churches of Christendom and of Other Religious Bodies Examined in the Light of Scripture. Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 28.
 187. ^ Sproul. Knowing Scripture, pp. 45–61; Bahnsen, A Reformed Confession Regarding Hermeneutics (article 6) Archived 4 December 2014 at the Wayback Machine.
 188. ^ a b Elwell, Walter A. (1984). Evangelical Dictionary of Theology. Grand Rapids, Mich.: Baker Book House. p. 565. ISBN 978-0-8010-3413-8.
 189. ^ Johnson, Elliott (1990). Expository hermeneutics : an introduction. Grand Rapids Mich.: Academie Books. ISBN 978-0-310-34160-4.
 190. ^ Terry, Milton (1974). Biblical hermeneutics : a treatise on the interpretation of the Old and New Testaments. Grand Rapids Mich.: Zondervan Pub. House. p. 205. (1890 edition page 103, view1, view2)
 191. ^ e.g., in his commentary on Matthew 1 (§III.1). Matthew Henry interprets the twin sons of Judah, Phares and Zara, as an allegory of the Gentile and Jewish Christians. For a contemporary treatment, see Glenny, Typology: A Summary Of The Present Evangelical Discussion.
 192. ^ a b Gill, N.S. "Which Nation First Adopted Christianity?". About.com. Retrieved 8 October 2011. Armenia is considered the first nation to have adopted Christianity as the state religion in a traditional date of c. A.D. 301.
 193. ^ "Monastère de Mor Mattai – Mossul – Irak" (in French). Archived from the original on 3 March 2014.
 194. ^ "Evodius of Antioch → Antioch, Church of". Brill Encyclopedia of Early Christianity Online. doi:10.1163/2589-7993_eeco_dum_00001220. Retrieved 14 March 2022.
 195. ^ Cory, Catherine (13 August 2015). Christian Theological Tradition. Routledge. p. 20 and forwards. ISBN 978-1-317-34958-7.
 196. ^ Benko, Stephen (1984). Pagan Rome and the Early Christians. Indiana University Press. p. 22 and forwards. ISBN 978-0-253-34286-7.
 197. ^ McGrath, Alister E. (2006), Christianity: An Introduction, Wiley-Blackwell, p. 174, ISBN 1-4051-0899-1
 198. ^ Seifrid, Mark A. (1992). "'Justification by Faith' and The Disposition of Paul's Argument". Justification by Faith: The Origin and Development of a Central Pauline Theme. Novum Testamentum. Leiden: Brill Publishers. pp. 210–211, 246–247. ISBN 90-04-09521-7. ISSN 0167-9732.
 199. ^ Wylen, Stephen M., The Jews in the Time of Jesus: An Introduction, Paulist Press (1995), ISBN 0-8091-3610-4, Pp. 190–192.; Dunn, James D.G., Jews and Christians: The Parting of the Ways, A.D. 70 to 135, Wm. B. Eerdmans Publishing (1999), ISBN 0-8028-4498-7, Pp. 33–34.; Boatwright, Mary Taliaferro & Gargola, Daniel J & Talbert, Richard John Alexander, The Romans: From Village to Empire, Oxford University Press (2004), ISBN 0-19-511875-8, p. 426.
 200. ^ Martin, D. 2010. The "Afterlife" of the New Testament and Postmodern Interpretation Archived 8 June 2016 at the Wayback Machine (lecture transcript Archived 12 August 2016 at the Wayback Machine). Yale University.
 201. ^ Michael Whitby, et al. eds. Christian Persecution, Martyrdom and Orthodoxy (2006) online edition
 202. ^ Eusebius of Caesarea, the author of Ecclesiastical History in the 4th century, states that St. Mark came to Egypt in the first or third year of the reign of Emperor Claudius, i.e. 41 or 43 AD. "Two Thousand years of Coptic Christianity" Otto F.A. Meinardus p. 28.
 203. ^ Lettinga, Neil. "A History of the Christian Church in Western North Africa". Archived from the original on 30 July 2001.
 204. ^ "Allaboutreligion.org". Allaboutreligion.org. Archived from the original on 16 November 2010. Retrieved 19 November 2010.
 205. ^ "The World Factbook: Armenia". CIA. Retrieved 8 October 2011.
 206. ^ Brunner, Borgna (2006). Time Almanac with Information Please 2007. New York: Time Home Entertainment. p. 685. ISBN 978-1-933405-49-0.
 207. ^ Theo Maarten van Lint (2009). "The Formation of Armenian Identity in the First Millennium". Church History and Religious Culture. 89 (1/3): 269.
 208. ^ Harris, Jonathan (2017). Constantinople: Capital of Byzantium (2nd ed.). Bloomsbury Academic. p. 38. ISBN 978-1-4742-5467-0.
 209. ^ Chidester, David (2000). Christianity: A Global History. HarperOne. p. 91.
 210. ^ Ricciotti 1999
 211. ^ Theodosian Code XVI.i.2, in: Bettenson. Documents of the Christian Church. p. 31.
 212. ^ Burbank, Jane; Copper, Frederick (2010). Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. p. 64.
 213. ^ McTavish, T. J. (2010). A Theological Miscellany: 160 Pages of Odd, Merry, Essentially Inessential Facts, Figures, and Tidbits about Christianity. Thomas Nelson. ISBN 978-1-4185-5281-7. The Nicene Creed, as used in the churches of the West (Anglican, Catholic, Lutheran, and others), contains the statement, "We believe [or I believe] in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son."
 214. ^ McManners, Oxford Illustrated History of Christianity, pp. 37ff.
 215. ^ Cameron 2006, p. 42.
 216. ^ Cameron 2006, p. 47.
 217. ^ Browning 1992, pp. 198–208.
 218. ^ Browning 1992, p. 218.
 219. ^ a b c d González 1984, pp. 238–242
 220. ^ Mullin 2008, p. 88.
 221. ^ Mullin 2008, pp. 93–94.
 222. ^ González 1984, pp. 244–47
 223. ^ González 1984, p. 260
 224. ^ González 1984, pp. 278–281
 225. ^ Riché, Pierre (1978): "Education and Culture in the Barbarian West: From the Sixth through the Eighth Century", Columbia: University of South Carolina Press, ISBN 0-87249-376-8, pp. 126–127, 282–298
 226. ^ Rudy, The Universities of Europe, 1100–1914, p. 40
 227. ^ a b Verger, Jacques (1999). Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles (in French) (1st ed.). Presses universitaires de Rennes in Rennes. ISBN 978-2-86847-344-8. Retrieved 17 June 2014.
 228. ^ Verger, Jacques. "The Universities and Scholasticism," in The New Cambridge Medieval History: Volume V c. 1198–c. 1300. Cambridge University Press, 2007, 257.
 229. ^ Rüegg, Walter: "Foreword. The University as a European Institution", in: A History of the University in Europe. Vol. 1: Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-36105-2, pp. XIX–XX
 230. ^ González 1984, pp. 303–307, 310ff., 384–386
 231. ^ González 1984, pp. 305, 310ff., 316ff
 232. ^ González 1984, pp. 321–323, 365ff
 233. ^ Parole de l'Orient, Volume 30. Université Saint-Esprit. 2005. p. 488.
 234. ^ González 1984, pp. 292–300
 235. ^ Riley-Smith. The Oxford History of the Crusades.
 236. ^ The Western Church was called Latin at the time by the Eastern Christians and non-Christians due to its conducting of its rituals and affairs in the Latin language
 237. ^ "The Great Schism: The Estrangement of Eastern and Western Christendom". Orthodox Information Centre. Retrieved 26 May 2007.
 238. ^ Duffy, Saints and Sinners (1997), p. 91
 239. ^ MacCulloch, Diarmaid (2011). Christianity: The First Three Thousand Years. Penguin. ISBN 978-1-101-18999-3.
 240. ^ Telushkin, Joseph (2008). Jewish Literacy. HarperCollins. pp. 192–193. ISBN 978-0-688-08506-3.
 241. ^ González 1984, pp. 300, 304–305
 242. ^ González 1984, pp. 310, 383, 385, 391
 243. ^ a b Simon. Great Ages of Man: The Reformation. pp. 39, 55–61.
 244. ^ Simon. Great Ages of Man: The Reformation. p. 7.
 245. ^ Schama. A History of Britain. pp. 306–310.
 246. ^ National Geographic, 254.
 247. ^ Jensen, De Lamar (1992), Renaissance Europe, ISBN 0-395-88947-2
 248. ^ Levey, Michael (1967). Early Renaissance. Penguin Books.
 249. ^ Bokenkotter 2004, pp. 242–244.
 250. ^ Simon. Great Ages of Man: The Reformation. pp. 109–120.
 251. ^ A general overview about the English discussion is given in Coffey, Persecution and Toleration in Protestant England 1558–1689.
 252. ^ a b Open University, Looking at the Renaissance: Religious Context in the Renaissance (Retrieved 10 May 2007)
 253. ^ Harrison, Peter (8 May 2012). "Christianity and the rise of western science". Australian Broadcasting Corporation. Retrieved 28 August 2014.
 254. ^ Noll, Mark, Science, Religion, and A.D. White: Seeking Peace in the "Warfare Between Science and Theology" (PDF), The Biologos Foundation, p. 4, archived from the original (PDF) on 22 March 2015, retrieved 14 January 2015
 255. ^ Lindberg, David C.; Numbers, Ronald L. (1986), "Introduction", God & Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 5, 12, ISBN 978-0-520-05538-4
 256. ^ Gilley, Sheridan (2006). The Cambridge History of Christianity: Volume 8, World Christianities C.1815-c.1914. Brian Stanley. Cambridge University Press. p. 164. ISBN 0-521-81456-1.
 257. ^ Lindberg, David. (1992) The Beginnings of Western Science University of Chicago Press. p. 204.
 258. ^ Pro forma candidate to Prince-Bishop of Warmia, cf. Dobrzycki, Jerzy, and Leszek Hajdukiewicz, "Kopernik, Mikołaj", Polski słownik biograficzny (Polish Biographical Dictionary), vol. XIV, Wrocław, Polish Academy of Sciences, 1969, p. 11.
 259. ^ Sharratt, Michael (1994). Galileo: Decisive Innovator. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 17, 213. ISBN 0-521-56671-1.
 260. ^ "Because he would not accept the Formula of Concord without some reservations, he was excommunicated from the Lutheran communion. Because he remained faithful to his Lutheranism throughout his life, he experienced constant suspicion from Catholics." John L. Treloar, "Biography of Kepler shows man of rare integrity. Astronomer saw science and spirituality as one." National Catholic Reporter, 8 October 2004, p. 2a. A review of James A. Connor Kepler's Witch: An Astronomer's Discovery of Cosmic Order amid Religious War, Political Intrigue and Heresy Trial of His Mother, Harper San Francisco.
 261. ^ Richard S. WestfallIndiana University The Galileo Project. (Rice University). Retrieved 5 July 2008.
 262. ^ "The Boyle Lecture". St. Marylebow Church.
 263. ^ Novak, Michael (1988). Catholic social thought and liberal institutions: Freedom with justice. Transaction. p. 63. ISBN 978-0-88738-763-0.
 264. ^ Mortimer Chambers, The Western Experience (vol. 2) chapter 21.
 265. ^ Religion and the State in Russia and China: Suppression, Survival, and Revival, by Christopher Marsh, p. 47. Continuum International Publishing Group, 2011.
 266. ^ Inside Central Asia: A Political and Cultural History, by Dilip Hiro. Penguin, 2009.
 267. ^ Adappur, Abraham (2000). Religion and the Cultural Crisis in India and the West. Intercultural Publications. ISBN 978-81-85574-47-9. Forced Conversion under Atheistic Regimes: It might be added that the most modern example of forced "conversions" came not from any theocratic state, but from a professedly atheist government—that of the Soviet Union under the Communists.
 268. ^ Geoffrey Blainey 2011). A Short History of Christianity; Viking; p. 494
 269. ^ Altermatt, Urs (2007). "Katholizismus und Nation: Vier Modelle in europäisch-vergleichender Perspektive". In Urs Altermatt, Franziska Metzger (ed.). Religion und Nation: Katholizismen im Europa des 19. und 20. Jahrhundert (in German). Kohlhammer Verlag. pp. 15–34. ISBN 978-3-17-019977-4.
 270. ^ Heimann, Mary (1995). Catholic Devotion in Victorian England. Clarendon Press. pp. 165–73. ISBN 978-0-19-820597-5.
 271. ^ The Oxford Handbook of Modern German History Helmut Walser Smith, p. 360, OUP Oxford, 29 September 2011
 272. ^ "Religion may become extinct in nine nations, study says". BBC News. 22 March 2011.
 273. ^ "図録▽世界各国の宗教". .ttcn.ne.jp. Retrieved 17 August 2012.
 274. ^ Kim, Sebastian; Kim, Kirsteen (2008). Christianity as a World Religion. London: Continuum. p. 2.
 275. ^ Hanciles, Jehu (2008). Beyond Christendom: Globalization, African Migration, and the Transformation of the West. Orbis Books. ISBN 978-1-60833-103-1.
 276. ^ Fargues, Philippe (1998). "A Demographic Perspective". In Pacini, Andrea (ed.). Christian Communities in the Middle East. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829388-0.
 277. ^ Johnson, Todd M.; Grim, Brian J., eds. (2020). "All Religions (global totals)". World Religion Database. Leiden, Boston: BRILL, Boston University.
 278. ^ 31.4% of ≈7.4 billion world population (under the section 'People') "World". The World Factbook. CIA. 14 December 2021.
 279. ^ "Christianity 2015: Religious Diversity and Personal Contact" (PDF). gordonconwell.edu. January 2015. Archived from the original (PDF) on 25 May 2017. Retrieved 29 May 2015.
 280. ^ a b c d e f g h "The Global Religious Landscape". Pew Research Center. December 2012. Retrieved 5 November 2018.
 281. ^ Werner Ustorf. "A missiological postscript", in McLeod and Ustorf (eds), The Decline of Christendom in (Western) Europe, 1750–2000, (Cambridge University Press, 2003) pp. 219–20.
 282. ^ a b "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 May 2015. Retrieved 24 June 2016.
 283. ^ a b "Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 10 May 2017.
 284. ^ Rambo, Lewis Ray; Farhadian, Charles E., eds. (2014). The Oxford Handbook of Religious Conversion p.58-61. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-533852-2.
 285. ^ Carla Gardina Pestana, ed. (2010). Evangelicalism and Conversion: Oxford Bibliographies Online Research Guide. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-980834-2.
 286. ^ a b c "Pewforum: Christianity (2010)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 5 August 2013. Retrieved 14 May 2014.
 287. ^ Johnstone, Patrick, "The Future of the Global Church: History, Trends and Possibilities", p. 100, fig 4.10 & 4.11
 288. ^ Hillerbrand, Hans J., "Encyclopedia of Protestantism: 4-volume Set", p. 1815, "Observers carefully comparing all these figures in the total context will have observed the even more startling finding that for the first time ever in the history of Protestantism, Wider Protestants will by 2050 have become almost exactly as numerous as Catholics – each with just over 1.5 billion followers, or 17 percent of the world, with Protestants growing considerably faster than Catholics each year."
 289. ^ Juergensmeyer, Mark (2005). Religion in Global Civil Society. Oxford University Press. p. 16. ISBN 978-0-19-804069-9.
 290. ^ Barker, Isabelle V. (2005). "Engendering Charismatic Economies: Pentecostalism, Global Political Economy, and the Crisis of Social Reproduction". American Political Science Association. pp. 2, 8 and footnote 14 on page 8. Archived from the original on 17 December 2013. Retrieved 25 March 2010.
 291. ^ Todd M. Johnson, Gina A Zurlo, Albert W. Hickman, and Peter F. Grossing, "Christianity 2016: Latin America and Projecting Religions to 2050," International Bulletin of Mission Research, 2016, Vol. 40 (1) 22–29.
 292. ^ Barrett, 29.
 293. ^ Ross Douthat, "Fear of a Black Continent," The New York Times, 21 October 2018, 9.
 294. ^ Encyclopædia Britannica table of religions, by region. Retrieved November 2007. Archived 18 February 2008 at the Wayback Machine
 295. ^ ARIS 2008 Report: Part IA – Belonging. "American Religious Identification Survey 2008". B27.cc.trincoll.edu. Archived from the original on 18 May 2011. Retrieved 19 November 2010.
 296. ^ "Australian 2006 census – Religion". Censusdata.abs.gov.au. Retrieved 19 November 2010.
 297. ^ Table 28, 2006 Census Data – QuickStats About Culture and Identity – Tables. Archived 24 July 2011 at the Wayback Machine
 298. ^ "New UK opinion poll shows continuing collapse of 'Christendom'". Ekklesia.co.uk. 23 December 2006. Retrieved 19 November 2010.
 299. ^ Barrett/Kurian.World Christian Encyclopedia, p. 139 (Britain), 281 (France), 299 (Germany).
 300. ^ "Christians in the Middle East". BBC News. 15 December 2005. Retrieved 19 November 2010.
 301. ^ Katz, Gregory (25 December 2006). "Is Christianity dying in the birthplace of Jesus?". Chron.com. Retrieved 19 November 2010.
 302. ^ Greenlees, Donald (26 December 2007). "A Gambling-Fueled Boom Adds to a Church's Bane". The New York Times. Macao. Retrieved 30 June 2011.
 303. ^ Kosmin, Barry A.; Keysar, Ariela (2009). "American Religious Identification Survey (ARIS) 2008" (PDF). Hartford, CN: Trinity College. Archived from the original (PDF) on 7 April 2009. Retrieved 1 April 2009.
 304. ^ "Religions in Canada – Census 2001". 2.statcan.ca. 9 March 2010. Archived from the original on 29 January 2017. Retrieved 19 November 2010.
 305. ^ a b "Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues". Pew Research Center. 29 October 2018.
 306. ^ Yang, Fenggang (20 January 2017). "Chinese Conversion to Evangelical Christianity: The Importance of Social and Cultural Contexts". Sociology of Religion. Oxford University Press. 59 (3): 237–257. doi:10.2307/3711910. JSTOR 3711910.
 307. ^ a b c "Understanding the rapid rise of Charismatic Christianity in Southeast Asia". Singapore Management University. 27 October 2017.
 308. ^ a b c The Next Christendom: The Rise of Global Christianity. New York: Oxford University Press. 2002. 270 pp.
 309. ^ a b c d e f g h i j k Johnstone, Patrick; Miller, Duane Alexander (2015). "Believers in Christ from a Muslim Background: A Global Census". IJRR. 11 (10): 1–19. Retrieved 30 October 2015.
 310. ^ "Being Christian in Western Europe". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 29 May 2018. Retrieved 21 January 2021.
 311. ^ Analysis (19 December 2011). "Europe". Pewforum.org. Retrieved 17 August 2012.
 312. ^ Analysis (19 December 2011). "Americas". Pewforum.org. Retrieved 17 August 2012.
 313. ^ Analysis (19 December 2011). "Global religious landscape: Christians". Pewforum.org. Retrieved 17 August 2012.
 314. ^ David Stoll, "Is Latin America Turning Protestant?" published Berkeley: University of California Press. 1990
 315. ^ Hadden, Jeff (1997). "Pentecostalism". Archived from the original on 27 April 2006. Retrieved 24 September 2008.
 316. ^ Pew Forum on Religion; Public Life (24 April 2006). "Moved by the Spirit: Pentecostal Power and Politics after 100 Years". Retrieved 24 September 2008.