Verordeningen van 1311

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken

De verordeningen van 1311 waren een reeks voorschriften die door de adelstand en geestelijken van het Koninkrijk Engeland aan koning Edward II waren opgelegd om de macht van de koning te beperken. [a] De eenentwintig ondertekenaars van de verordeningen worden de Lords Ordainers genoemd , of gewoon de Ordainers . [b] Engelse tegenslagen in de Schotse oorlog , gecombineerd met een vermeend buitensporig koninklijk fiscaal beleid, vormden de achtergrond voor het schrijven van de verordeningen waarin de administratieve prerogatieven van de koning grotendeels werden toegeëigend door een adellijke raad. De verordeningen weerspiegelen de bepalingen van Oxforden de bepalingen van Westminster uit de late jaren 1250, maar in tegenstelling tot de bepalingen, hadden de verordeningen een nieuwe zorg met fiscale hervormingen, met name het omleiden van inkomsten van het huishouden van de koning naar de schatkist .

Net zo belangrijk voor hun concept waren andere zaken, in het bijzonder ontevredenheid met de favoriet van de koning , Piers Gaveston , die de baronnen vervolgens uit het rijk verbannen. Edward II accepteerde de verordeningen alleen onder dwang, en er volgde een lange strijd om hun intrekking die niet eindigde totdat graaf Thomas van Lancaster , de leider van de Ordainers, in 1322 werd geëxecuteerd.

Achtergrond

Vroege

Edward I zegent zijn zoon - de toekomstige Edward II - prins van Wales .

Toen Edward II zijn vader Edward I op 7 juli 1307 opvolgde, was de houding van zijn onderdanen over het algemeen een van goede wil jegens hun nieuwe koning. [3] Onder de oppervlakte broeide echter onvrede. Een deel hiervan was te wijten aan bestaande problemen die de overleden koning had achtergelaten, terwijl veel te wijten was aan de tekortkomingen van de nieuwe koning. De problemen waren drieledig. Eerst was er onvrede over het koninklijke beleid om oorlogen te financieren. Om de oorlog in Schotland te financieren, had Edward I in toenemende mate zijn toevlucht genomen tot zogenaamde prises - of purveyance - om de troepen van proviand te voorzien. De peers vonden dat de levering veel te belastend was geworden en dat de vergoeding in veel gevallen ontoereikend was of geheel ontbrak. [4]Bovendien hielden ze niet van het feit dat Edward II prijzen nam voor zijn huishouden zonder de oorlogsinspanningen tegen Schotland voort te zetten , wat het tweede probleem veroorzaakte. Terwijl Edward I het laatste decennium van zijn regering meedogenloos campagne voerde tegen de Schotten, verliet zijn zoon de oorlog bijna volledig. In deze situatie maakte de Schotse koning Robert Bruce al snel van de gelegenheid gebruik om terug te winnen wat verloren was gegaan. Dit stelde niet alleen het noorden van Engeland bloot aan Schotse aanvallen, maar bracht ook de bezittingen van de Engelse baronage in Schotland in gevaar. [5]

Het derde en meest serieuze probleem betrof de favoriet van de koning, Piers Gaveston . Gaveston was een Gascon van relatief bescheiden afkomst, met wie de koning een bijzonder hechte relatie had ontwikkeld. [c] Een van de eerbewijzen die Edward Gaveston toewierp, was het graafschap Cornwall , een titel die voorheen alleen aan leden van de koninklijke familie was verleend. [7] De voorkeursbehandeling van een parvenu als Gaveston, in combinatie met zijn gedrag dat als arrogant werd gezien, leidde tot wrevel bij de gevestigde peers van het rijk. Deze wrok kwam voor het eerst aan de oppervlakte in een verklaring geschreven in Boulogne door een groep magnatendie bij de koning waren toen hij in Frankrijk was voor zijn huwelijksceremonie met de Franse koningsdochter. De zogenaamde Boulogne-overeenkomst was vaag, maar uitte duidelijke bezorgdheid over de toestand van het koninklijk hof. [8] Op 25 februari 1308 werd de nieuwe koning gekroond. De eed die hij bij de kroning moest afleggen, verschilde van die van eerdere koningen in de vierde clausule; hier moest Edward beloven de wetten te handhaven die de gemeenschap "zal hebben gekozen" (" aura eslu "). Hoewel onduidelijk is wat destijds precies met deze bewoording werd bedoeld, werd deze eed later gebruikt in de strijd tussen de koning en zijn graven. [9]

Gaveston

In het parlement van april 1308 werd besloten dat Gaveston van het rijk moest worden verbannen op dreiging van excommunicatie . De koning had geen andere keuze dan te voldoen, en op 24 juni verliet Gaveston het land op afspraak als luitenant van Ierland . [10] De koning begon onmiddellijk plannen te smeden voor de terugkeer van zijn favoriet. Op het parlement van april 1309 stelde hij een compromis voor waarin aan bepaalde verzoekschriften van de graven zou worden voldaan in ruil voor de terugkeer van Gaveston. Het plan liep op niets uit, maar Edward had in juli later dat jaar zijn hand voor het Stamford -parlement versterkt door een pauselijke nietigverklaring van de dreiging van excommunicatie te ontvangen. [11]De koning stemde in met het zogenaamde "Statuut van Stamford" (dat in wezen een heruitgave was van de Articuli super Cartas die zijn vader in 1300 had ondertekend), en Gaveston mocht terugkeren. [12]

De graven die instemden met het compromis hoopten dat Gaveston zijn lesje had geleerd. Maar bij zijn terugkeer was hij arroganter dan ooit en verleende hij beledigende bijnamen aan enkele van de grotere edelen. [d] Toen de koning in oktober een grote raad bijeenriep, weigerden een aantal graven vanwege de aanwezigheid van Gaveston bijeen te komen. Op het parlement van februari van het volgende jaar werd Gaveston bevolen om niet aanwezig te zijn. [14] De graven negeerden een koninklijk bevel om geen wapens naar het parlement te dragen, en in volledige militaire kleding dienden ze een eis aan de koning voor de benoeming van een commissie voor hervorming. Op 16 maart 1310 stemde de koning in met de benoeming van ordonnateurs, die de leiding zouden hebben over de hervorming van de koninklijke huishouding. [15]

De Lords Ordeiners

De Ordainers werden gekozen door een vergadering van magnaten, zonder vertegenwoordiging van de commons. [e] Ze waren een diverse groep, bestaande uit acht graven , zeven bisschoppen en zes baronnen - eenentwintig in totaal. [f] Er waren trouwe royalisten vertegenwoordigd, evenals felle tegenstanders van de koning. [15]

Onder de Ordeiners die als loyaal aan Edward II werden beschouwd, bevond zich John van Bretagne, graaf van Richmond, die tegen die tijd ook een van de oudere overgebleven graven was. John had Edward I, zijn oom, gediend en was de eerste neef van Edward II. De natuurlijke leider van de groep was Henry Lacy, graaf van Lincoln . Een van de rijkste mannen van het land, hij was ook de oudste van de graven en had zijn loyaliteit en bekwaamheid bewezen door lange dienst aan Edward I. [17] Lincoln had een matigende invloed op de meer extreme leden van de groep, maar met bij zijn dood in februari 1311 werd het leiderschap overgedragen aan zijn schoonzoon en erfgenaam Thomas van Lancaster . [18]Lancaster - de neef van de koning - was nu in het bezit van vijf graafschappen, wat hem verreweg de rijkste man van het land maakte, behalve de koning. [19] Er is geen bewijs dat Lancaster in oppositie was tegen de koning in de eerste jaren van het bewind van de koning, [20] maar tegen de tijd van de verordeningen is het duidelijk dat iets zijn mening over koning Edward negatief had beïnvloed. [g]

De belangrijkste bondgenoot van Lancaster was Guy Beauchamp, graaf van Warwick . Warwick was de meest fervente en consequent vijandige van de graven, en bleef dat tot aan zijn vroege dood in 1315. [22] Andere graven waren ontvankelijker. Gilbert de Clare, graaf van Gloucester , was de zwager van Gaveston en bleef trouw aan de koning. [23] Aymer de Valence, graaf van Pembroke , zou later een van de meest centrale aanhangers van de koning zijn, maar op dit punt vond hij de meest voorzichtige manier van handelen om mee te doen met de hervormers. [24] Van de baronnen leken in ieder geval Robert Clifford en William Marshall royalistische neigingen te hebben. [15]

Onder de bisschoppen vielen slechts twee op als belangrijke politieke figuren, van wie Robert Winchelsey , aartsbisschop van Canterbury , de meest prominente was . Winchelsey, al lang een formidabele aanwezigheid in het Engelse openbare leven, had de strijd tegen Edward I geleid om de autonomie van de kerk te handhaven, en daarvoor had hij betaald met schorsing en verbanning. [25] Een van Edward II's eerste daden als koning was het herstel van Winchelsey, maar in plaats van met dankbare loyaliteit te reageren, nam de aartsbisschop al snel een leidende rol op zich in de strijd tegen de koning. [26] Hoewel hij Winchelsey probeerde te sussen, koesterde de koning een oude wrok tegen een andere prelaat, Walter Langton , bisschop van Lichfield .. Edward liet Langton ontslaan uit zijn functie als penningmeester van de schatkist en liet zijn tijdelijke bezittingen in beslag nemen. [27] Langton was tijdens de vorige regeerperiode een tegenstander van Winchelsey geweest, maar de aanval van Edward II tegen Langton bracht de twee Ordainers samen. [13]

De verordeningen

Zes voorlopige verordeningen werden onmiddellijk na de benoeming van de ordonnanten - op 19 maart 1310 [h] - vrijgegeven, maar het was pas in augustus 1311 dat de commissie haar werk had voltooid. [15] Ondertussen was Edward in Schotland geweest voor een afgebroken campagne, maar op 16 augustus kwam het Parlement in Londen bijeen en de koning kreeg de verordeningen aangeboden. [29]

Het document met de verordeningen is gedateerd 5 oktober en bevat eenenveertig artikelen. [30] In de preambule spraken de Ordeiners hun bezorgdheid uit over wat zij zagen als de slechte raadslieden van de koning, de precaire militaire situatie in het buitenland en het gevaar van rebellie in eigen land over de onderdrukkende gevangenissen. De artikelen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen, waarvan de grootste zich bezighoudt met beperkingen van de bevoegdheden van de koning en zijn functionarissen, en de vervanging van deze bevoegdheden door barondom. [31] Er werd bepaald dat de koning zijn officieren alleen zou aanstellen 'met de raad en instemming van de baronage, en dat in het parlement'. [32]Bovendien kon de koning niet langer ten strijde trekken zonder de toestemming van de baronage, noch kon hij de munten hervormen. Daarnaast is besloten dat het parlement minimaal één keer per jaar moet worden gehouden. [33] Parallel aan deze beslissingen waren hervormingen van de koninklijke financiën. De verordeningen verbood wat werd gezien als woekerprijzen en gebruiken [34] en verklaarden tegelijkertijd dat de inkomsten rechtstreeks aan de schatkist moesten worden betaald . [35] Dit was een reactie op de stijgende trend om inkomsten rechtstreeks in de koninklijke huishouding te ontvangen; het maken van alle koninklijke financiën verantwoording aan de schatkist toegestaan ​​meer publieke controle. [36]

Andere artikelen gingen over het straffen van bepaalde personen, met name Piers Gaveston. Artikel 20 beschrijft uitvoerig de door Gaveston gepleegde strafbare feiten; hij werd opnieuw veroordeeld tot ballingschap en zou het rijk voor 1 november afzweren. De bankiers van de Italiaanse firma Frescobaldi werden gearresteerd en hun goederen werden in beslag genomen. [37] Men was van mening dat de grote financiële afhankelijkheid van de koning van de Italianen politiek ongelukkig was. [36] De laatste personen die voor straf werden uitgekozen, waren Henry de Beaumont en zijn zus, Isabella de Vesci , twee buitenlanders die verbonden waren met het huishouden van de koning. [38]Hoewel het moeilijk te zeggen is waarom deze twee bijzondere vermelding kregen, zou dit te maken kunnen hebben met de centrale positie van hun bezittingen in de Schotse oorlog. [39]

De Ordeiners zorgden ook voor de bevestiging en uitwerking van bestaande statuten [40] en er werden hervormingen doorgevoerd in het strafrecht. [41] Ook de vrijheden van de kerk werden bevestigd. [42] Om ervoor te zorgen dat geen van de Ordainers in hun beslissingen zou worden beïnvloed door steekpenningen van de koning, werden beperkingen opgelegd aan de koninklijke geschenken en ambten die ze tijdens hun ambtstermijn mochten ontvangen. [43]

nasleep

Middeleeuwse illustratie van een veldslag
Scène uit de slag bij Bannockburn in de Holkham-bijbel, 1327-1335'

De verordeningen zijn op 11 oktober breed gepubliceerd, met de bedoeling zoveel mogelijk steun van de bevolking te krijgen. [44] Het decennium na hun publicatie was er een constante strijd over hun intrekking of voortbestaan. [45] Hoewel ze pas in mei 1322 definitief werden ingetrokken, hing de kracht waarmee ze werden afgedwongen af ​​van wie de leiding had over de regering. [46]

Voor het einde van het jaar was Gaveston teruggekeerd naar Engeland en leek een burgeroorlog op handen. [47] In mei 1312 werd Gaveston gevangengenomen door de graaf van Pembroke, maar Warwick en Lancaster lieten hem ontvoeren en executeren na een schijnproces. [48] ​​Deze belediging van Pembroke's eer dreef hem onherroepelijk in het kamp van de koning en verdeelde daarmee de oppositie. [49] De brutaliteit van de daad dreef Lancaster en zijn aanhangers aanvankelijk weg van het machtscentrum, maar de slag bij Bannockburn, in juni 1314, gaf het initiatief terug. Edward werd vernederd door zijn rampzalige nederlaag, terwijl Lancaster en Warwick niet hadden deelgenomen aan de campagne, en beweerden dat deze was uitgevoerd zonder de toestemming van de baronage en als zodanig in strijd met de verordeningen. [50]

Wat volgde was een periode van virtuele controle over de regering door Lancaster, maar in toenemende mate - vooral na de dood van Warwick in 1315 - kwam hij in een isolement terecht. [51] In augustus 1318 stelde het zogenaamde " Verdrag van Leake " een modus vivendi in tussen de partijen, waarbij de koning aan de macht werd hersteld terwijl hij beloofde de verordeningen te handhaven. [52] Lancaster had echter nog steeds meningsverschillen met de koning, vooral met het gedrag van de nieuwe favoriet, Hugh Despenser de jongere , en Hugh's vader . [53] In 1322 brak een volledige opstand uit die eindigde met de nederlaag van Lancaster in de Slag bij Boroughbridgeen zijn executie kort daarna in maart 1322. [54] In het parlement van mei van hetzelfde jaar werden de verordeningen ingetrokken door het Statuut van York . [55] Er werden echter zes clausules behouden die betrekking hadden op zaken als de jurisdictie van het huishouden en de benoeming van sheriffs. Elke beperking van de koninklijke macht werd ondubbelzinnig opgeheven. [55]

De verordeningen zijn nooit meer opnieuw uitgegeven en hebben daarom geen vaste plaats in de rechtsgeschiedenis van Engeland , zoals bijvoorbeeld Magna Carta . De kritiek was gericht tegen de conservatieve focus van de rol van de baronnen in de nationale politiek en negeerde het overwicht van de commons. [56] Toch weerspiegelden het document, en de beweging erachter, nieuwe politieke ontwikkelingen door de nadruk te leggen op hoe instemming moest worden verkregen door de baronnen in het parlement . [57] Het was slechts een kwestie van tijd voordat algemeen werd erkend dat het Lagerhuis een integraal onderdeel van die instelling was. [58]

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ De Oxford English Dictionary definieert een "verordening" als "een beperktere reikwijdte, minder permanent karakter of minder grondwettelijk karakter dan een wet of statuut ." [1]
 2. ^ Het woord "ordainer" werd door tijdgenoten gewoon gebruikt als een beschrijvend zelfstandig naamwoord, niet als een titel. "Lords Ordainers" wordt pas in de 19e eeuw gevonden. [2]
 3. ^ Er wordt veel gespeculeerd over de vraag of de relatie tussen Edward en Gaveston homoseksueel was. Een diepgaande bespreking van deze kwestie - en een alternatief voor de overheersende mening - wordt gepresenteerd door P. Chaplais. [6]
 4. ^ Volgens hedendaagse bronnen noemde hij de graaf van Warwick "de zwarte hond van Arden ". [13]
 5. ^ De Ordeners werden gekozen door middel van indirecte verkiezing; de baronnen verkozen twee bisschoppen, terwijl de bisschoppen twee baronnen verkozen. Deze vier kozen toen nog twee baronnen, en deze zes coöpteerden uiteindelijk de overige vijftien. Het proces bouwde voort op dat achter de bepalingen van Oxford van 1258. [15]
 6. ^ De Ordainers waren: de graven van Lincoln , Pembroke , Gloucester , Lancaster , Hereford , Richmond , Warwick en Arundel ; de aartsbisschop van Canterbury , de bisschoppen van Chichester , Londen , Salisbury , Norwich , St. David's en Llandaff ; en de baronnen Hugh de Vere, Hugh de Courtenay , Robert FitzRoger , John de Gray, William Marshall en William Martin, evenals Robert Clifford, die FitzRoger verving bij diens dood. Noch McKisack noch Prestwich levert een volledige lijst; terwijl Prestwich de bisschoppen van Chichester en Norwich weglaat, neemt McKisack Gray en FitzRoger niet op als de oorspronkelijke aangestelde. [16]
 7. ^ De traditionele opvatting is dat de breuk werd veroorzaakt door de verwijdering uit de rechtbank van een van Lancasters afhankelijke personen, op instigatie van Gaveston. [13] Maddicott wijst erop dat hoewel deze gebeurtenis plaatsvond, het later gebeurde - na Lancaster's overlopen. [21]
 8. ^ Deze voorlopige verordeningen hadden onder meer betrekking op koninklijke subsidies, betaling van douane en het onderhoud van Magna Carta , zoals weergegeven in de latere paragrafen 3, 4 en 6; zie onder. [28]

citaten

 1. ^ Simpson, JA en Weiner, ESC (red.) (1989). Oxford Engels Woordenboek , 2e editie, vol. X, blz. 911. Oxford: Clarendon. ISBN  0-19-861186-2 .
 2. ^ Oxford Engels Woordenboek , vol. X, blz. 901.
 3. ^ Maddicott, 67.
 4. ^ Maddicott, 106-8.
 5. ^ Maddicott, 108-9.
 6. ^ Kapelaan, P. (1994). Piers Gaveston: Adoptiebroer van Edward II . Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-820449-3. OCLC  180047702 .
 7. ^ Maddicott, 71.
 8. ^ Prestwich, 178-9; Maddicott, 72-3; Phillips, 26–8, met volledige tekst en vertaling: 316–7.
 9. ^ McKisack; 4-6, Prestwich, 179.
 10. ^ McKisack, 6-7.
 11. ^ McKisack, 8.
 12. ^ Maddicott, 103-5.
 13. ^ a b c McKisack, 9.
 14. ^ Maddicott, 109-10.
 15. ^ a b c d e McKisack, 10.
 16. ^ McKisack, 10; Prestwich, 182.
 17. ^ Philips, 9.
 18. ^ Maddicott, 80-1.
 19. ^ Maddicott, 9.
 20. ^ Maddicott, 84-7.
 21. ^ Maddicott, 92-4.
 22. ^ Maddicott, 158.
 23. ^ Maddicott, 102-3.
 24. ^ Philips, 30-1.
 25. ^ Prestwich, Michael (1988). Eduard I. Londen: Methuen. blz.  40-1 . ISBN 0-413-28150-7.
 26. ^ McKisack, 6.
 27. ^ McKisack, 3.
 28. ^ Prestwich, 182; Maddicott, 112-3.
 29. ^ Maddicott, 116.
 30. ^ De volledige tekst van de verordeningen is te vinden in English Historical Documents III , pp. 527-539.
 31. ^ Prestwich, 182-3, McKisack 12-7.
 32. ^ Artikel 14. Zie ook artikel 15, 16, 17, 26 en 27.
 33. ^ Artikelen 9, 30 en 29.
 34. ^ Artikelen 10, 11.
 35. ^ Artikelen 4, 5 en 8.
 36. ^ a b McKisack, 15.
 37. ^ Artikel 21.
 38. ^ Artikelen 22 en 23.
 39. ^ McKisack, 13-4.
 40. ^ Artikelen 6, 18, 19, 31, 33, 38 en 41.
 41. ^ Artikelen 34-37.
 42. ^ Artikelen 1 en 12.
 43. ^ Artikelen 3 en 7.
 44. ^ Maddicott, 117.
 45. ^ Prestwich, 188-205.
 46. ^ McKisack, 71.
 47. ^ Prestwich, 188–9.
 48. ^ McKisack, 25-7.
 49. ^ Philips, 36-37.
 50. ^ Prestwich, 190.
 51. ^ Maddicott, 190.
 52. ^ McKisack, 54.
 53. ^ Prestwich, 197-8.
 54. ^ Maddicott, 311-2.
 55. ^ a b Prestwich, 205.
 56. ^ Stubbs, William (1877). De constitutionele geschiedenis van Engeland, v. ii . Oxford: Clarendon. p. 346.
 57. ^ Artikel 9.
 58. ^ Prestwich, 186–7.

Referenties

Primair

secundair

Externe links