Verordeningen van 1311

De verordeningen van 1311 ( The New Ordinances , Norman : Les noveles Ordenances ) waren een reeks voorschriften die door de adelstand en geestelijkheid van het Koninkrijk Engeland aan koning Edward II werden opgelegd om de macht van de Engelse monarch te beperken . [a] De eenentwintig ondertekenaars van de verordeningen worden de Lords Ordainers genoemd , of eenvoudigweg de Ordainers . [b] Engelse tegenslagen in de Schotse oorlog , gecombineerd met het waargenomen buitensporige koninklijke begrotingsbeleid, vormden de achtergrond voor het schrijven van de verordeningen waarin de administratieve prerogatieven van de koning grotendeels werden toegeëigend door een baronraad. De verordeningen weerspiegelen de bepalingen van Oxford en de bepalingen van Westminster uit de late jaren 1250, maar in tegenstelling tot de bepalingen bevatten de verordeningen een nieuwe zorg met fiscale hervormingen, waarbij de inkomsten van het huishouden van de koning specifiek naar de schatkist werden omgeleid .

Net zo belangrijk voor hun conceptie waren andere kwesties, met name de ontevredenheid over de favoriet van de koning , Piers Gaveston , die de baronnen vervolgens uit het rijk verbannen. Edward II accepteerde de verordeningen alleen onder dwang, en er volgde een lange strijd voor de intrekking ervan, die pas eindigde toen graaf Thomas van Lancaster , de leider van de Ordainers, in 1322 werd geëxecuteerd.

Achtergrond

Vroege problemen

Edward I zegent zijn zoon – de toekomstige Edward IIprins van Wales .

Toen Edward II op 7 juli 1307 zijn vader Edward I opvolgde , was de houding van zijn onderdanen over het algemeen er een van goede wil jegens hun nieuwe koning. [3] Onder de oppervlakte broeide er echter onvrede. Een deel hiervan was te wijten aan bestaande problemen die de overleden koning had achtergelaten, terwijl een groot deel te wijten was aan de tekortkomingen van de nieuwe koning. De problemen waren drieledig. Ten eerste was er ontevredenheid over het koninklijke beleid ter financiering van oorlogen. Om de oorlog in Schotland te financieren had Edward I steeds meer zijn toevlucht genomen tot zogenaamde prises – of purveyance – om de troepen van voedsel te voorzien. De collega's waren van mening dat het aanbod veel te belastend was geworden en dat de compensatie in veel gevallen ontoereikend was of geheel ontbrak. [4] Bovendien vonden ze het niet leuk dat Edward II prijzen voor zijn huishouden in ontvangst nam zonder de oorlogsinspanningen tegen Schotland voort te zetten, wat het tweede probleem veroorzaakte. Terwijl Edward I het laatste decennium van zijn regering meedogenloos campagne had gevoerd tegen de Schotten, verliet zijn zoon de oorlog vrijwel volledig. In deze situatie maakte de Schotse koning Robert Bruce al snel van de gelegenheid gebruik om terug te winnen wat verloren was gegaan. Hierdoor werd niet alleen het noorden van Engeland blootgesteld aan Schotse aanvallen, maar kwamen ook de bezittingen van de Engelse baronage in Schotland in gevaar. [5]

Het derde en ernstigste probleem betrof de favoriet van de koning, Piers Gaveston . Gaveston was een Gascon van relatief bescheiden afkomst, met wie de koning een bijzonder nauwe band had ontwikkeld. [c] Onder de eerbewijzen die Edward Gaveston overhandigde, was het graafschap Cornwall , een titel die voorheen alleen aan leden van de koninklijke familie werd toegekend. [7] De voorkeursbehandeling van een parvenu als Gaveston, in combinatie met zijn gedrag dat als arrogant werd gezien, leidde tot wrok onder de gevestigde collega's van het rijk. Deze wrok kwam voor het eerst aan de oppervlakte in een verklaring die in Boulogne werd geschreven door een groep magnaten die bij de koning waren toen hij in Frankrijk was voor zijn huwelijksceremonie met de dochter van de Franse koning. Het zogenaamde Boulogne-akkoord was vaag, maar gaf wel blijk van duidelijke bezorgdheid over de toestand van het koninklijk hof. [8] Op 25 februari 1308 werd de nieuwe koning gekroond. De eed die hij bij de kroning moest afleggen, verschilde van die van eerdere koningen in de vierde clausule; hier moest Edward beloven de wetten te handhaven die de gemeenschap "zal hebben gekozen" (" aura eslu "). Hoewel het onduidelijk is wat destijds precies met deze bewoording werd bedoeld, werd deze eed later gebruikt in de strijd tussen de koning en zijn graven. [9]

Gavestons ballingschap

In het parlement van april 1308 werd besloten dat Gaveston op grond van dreiging met excommunicatie uit het rijk moest worden verbannen . De koning had geen andere keuze dan hieraan te voldoen, en op 24 juni verliet Gaveston het land op benoeming tot luitenant van Ierland . [10] De koning begon onmiddellijk plannen te maken voor de terugkeer van zijn favoriet. In het parlement van april 1309 stelde hij een compromis voor waarin aan bepaalde petities van de graven zou worden voldaan in ruil voor de terugkeer van Gaveston. Het plan liep op niets uit, maar Edward had zijn hand voor het Stamford- parlement in juli later dat jaar versterkt door een pauselijke nietigverklaring te ontvangen van de dreiging met excommunicatie. De koning stemde in met het zogenaamde "Statuut van Stamford" (dat in wezen een heruitgave was van de Articuli super Cartas die zijn vader in 1300 had ondertekend), en Gaveston mocht terugkeren. [12]

De graven die met het compromis instemden, hoopten dat Gaveston zijn lesje had geleerd. Maar bij zijn terugkeer was hij arroganter dan ooit en gaf hij enkele van de grotere edelen beledigende bijnamen. [d] Toen de koning in oktober een grote raad bijeenriep, weigerden verschillende graven bijeen te komen vanwege de aanwezigheid van Gaveston. In het parlement van februari van het daaropvolgende jaar kreeg Gaveston het bevel niet aanwezig te zijn. [14] De graven waren ongehoorzaam aan een koninklijk bevel om geen wapens naar het parlement te dragen, en dienden in volledige militaire kledij een verzoek in bij de koning voor de benoeming van een hervormingscommissie. Op 16 maart 1310 stemde de koning in met de benoeming van ordainers, die belast zouden worden met de hervorming van het koninklijk huis. [15]

Heren Ordainers

De Ordainers werden gekozen door een vergadering van magnaten, zonder vertegenwoordiging van de commons. [e] Het was een diverse groep, bestaande uit acht graven , zeven bisschoppen en zes baronnen – eenentwintig in totaal. [f] Er waren trouwe royalisten vertegenwoordigd, evenals felle tegenstanders van de koning. [15]

Onder de Ordainers die als loyaal aan Edward II werden beschouwd, bevond zich John van Bretagne, graaf van Richmond, die tegen die tijd ook een van de oudere overgebleven graven was. John had Edward I, zijn oom, gediend en was de eerste neef van Edward II. De natuurlijke leider van de groep was Henry Lacy, graaf van Lincoln . Hij was een van de rijkste mannen van het land, tevens de oudste van de graven en had zijn loyaliteit en bekwaamheid bewezen door zijn lange dienst aan Edward I. [17] Lincoln had een matigende invloed op de meer extreme leden van de groep, maar met Bij zijn dood in februari 1311 ging het leiderschap over op zijn schoonzoon en erfgenaam Thomas van Lancaster . [18] Lancaster – de neef van de koning – was nu in het bezit van vijf graafschappen, waardoor hij veruit de rijkste man van het land was, afgezien van de koning. [19] Er is geen bewijs dat Lancaster in de eerste jaren van de regering van de koning tegen de koning was, [20] maar tegen de tijd van de verordeningen is het duidelijk dat iets zijn mening over koning Edward negatief had beïnvloed. [G]

De belangrijkste bondgenoot van Lancaster was Guy Beauchamp, graaf van Warwick . Warwick was de meest fervente en consequent vijandige van de graven, en bleef dat tot aan zijn vroege dood in 1315. Andere graven waren meer meegaand. Gilbert de Clare, graaf van Gloucester , was de zwager van Gaveston en bleef trouw aan de koning. [23] Aymer de Valence, graaf van Pembroke , zou later een van de meest centrale aanhangers van de koning zijn, maar op dit punt vond hij dat het verstandigste handelwijze was om met de hervormers in zee te gaan. [24] Van de baronnen leken in ieder geval Robert Clifford en William Marshall royalistische neigingen te hebben. [15]

Onder de bisschoppen vielen er slechts twee op als belangrijke politieke figuren, van wie de meest prominente Robert Winchelsey was , aartsbisschop van Canterbury . Winchelsey was lange tijd een formidabele aanwezigheid in het Engelse openbare leven geweest en had de strijd tegen Edward I geleid om de autonomie van de kerk hoog te houden, en hiervoor had hij betaald met schorsing en ballingschap. Een van de eerste daden van Edward II als koning was het herstel van Winchelsey, maar in plaats van met dankbare loyaliteit te reageren, nam de aartsbisschop al snel opnieuw een leidende rol op zich in de strijd tegen de koning. Hoewel hij Winchelsey probeerde te sussen, koesterde de koning een oude wrok tegen een andere prelaat, Walter Langton , bisschop van Lichfield . Edward liet Langton ontslaan uit zijn functie als penningmeester van de schatkist en liet zijn tijdelijke bezittingen in beslag nemen. Langton was tijdens de vorige regering een tegenstander van Winchelsey geweest, maar de zet van Edward II tegen Langton bracht de twee Ordainers samen . [13]

Verordeningen

Zes voorlopige verordeningen werden onmiddellijk na de benoeming van de wijders – op 19 maart 1310 [h] – vrijgegeven, maar pas in augustus 1311 was de commissie klaar met haar werk. [15] Ondertussen was Edward in Schotland geweest voor een afgebroken campagne, maar op 16 augustus kwam het Parlement bijeen in Londen en ontving de koning de verordeningen. [29]

Het document met de verordeningen is gedateerd 5 oktober en bevat eenenveertig artikelen. [30] In de preambule uitten de Ordainers hun bezorgdheid over wat zij zagen als de kwaadaardige raadsleden van de koning, de precaire situatie van de militaire situatie in het buitenland en het gevaar van rebellie in eigen land vanwege de onderdrukkende prijzen. De artikelen kunnen worden onderverdeeld in verschillende groepen, waarvan de grootste zich bezighoudt met beperkingen van de bevoegdheden van de koning en zijn ambtenaren, en de vervanging van deze bevoegdheden door baronscontrole. [31] Er werd bepaald dat de koning zijn officieren alleen mocht benoemen "op advies en instemming van de baronage, en dat in het parlement." [32] Bovendien kon de koning niet langer oorlog voeren zonder de toestemming van de baronage, noch kon hij hervormingen van de munten doorvoeren. Bovendien werd besloten dat het parlement minstens één keer per jaar zou worden gehouden. [33] Parallel aan deze besluiten vonden hervormingen van de koninklijke financiën plaats. De verordeningen verboden wat werd gezien als buitensporige prijzen en gebruiken [34] en verklaarden tegelijkertijd dat de inkomsten rechtstreeks aan de schatkist moesten worden gestort . [35] Dit was een reactie op de stijgende trend om inkomsten rechtstreeks naar de koninklijke huishouding te ontvangen; Door alle koninklijke financiën verantwoording af te leggen aan de schatkist, werd een groter publiek toezicht mogelijk. [36]

Andere artikelen gingen over het straffen van specifieke personen, waarvan de belangrijkste Piers Gaveston was. Artikel 20 beschrijft uitvoerig de door Gaveston gepleegde misdrijven; hij werd opnieuw tot ballingschap veroordeeld en zou het rijk op 1 november afzweren. De bankiers van het Italiaanse bedrijf Frescobaldi werden gearresteerd en hun goederen werden in beslag genomen. [37] Er werd geoordeeld dat de grote financiële afhankelijkheid van de koning van de Italianen politiek ongelukkig was. De laatste personen die voor straf werden uitgekozen, waren Henry de Beaumont en zijn zus Isabella de Vesci , twee buitenlanders die banden hadden met het huishouden van de koning. [38] Hoewel het moeilijk te zeggen is waarom deze twee bijzondere vermelding kregen, zou dit verband kunnen houden met de centrale positie van hun bezittingen in de Schotse oorlog. [39]

De Ordainers zorgden er ook voor dat bestaande statuten werden bevestigd en uitgewerkt, [40] en er werden hervormingen in het strafrecht doorgevoerd. [41] Ook de vrijheden van de kerk werden bevestigd. [42] Om ervoor te zorgen dat geen van de Ordainers in hun beslissingen zou worden beïnvloed door steekpenningen van de koning, werden er beperkingen gesteld aan de koninklijke geschenken en ambten die zij tijdens hun ambtsperiode mochten ontvangen. [43]

Nasleep

Middeleeuwse illustratie van een veldslag
Scène uit de slag bij Bannockburn in de Holkham-bijbel, 1327–1335

De verordeningen werden op 11 oktober op grote schaal gepubliceerd, met de bedoeling maximale steun van de bevolking te verkrijgen. [44] In het decennium na de publicatie ervan was er sprake van een voortdurende strijd over de intrekking ervan of het voortbestaan ​​ervan. [45] Hoewel ze pas in mei 1322 uiteindelijk werden ingetrokken, hing de kracht waarmee ze werden gehandhaafd af van wie de controle over de regering had. [46]

Voor het einde van het jaar was Gaveston teruggekeerd naar Engeland en leek een burgeroorlog op handen. In mei 1312 werd Gaveston gevangengenomen door de graaf van Pembroke, maar Warwick en Lancaster lieten hem na een schijnproces ontvoeren en executeren. Deze belediging van Pembroke's eer dreef hem onherroepelijk naar het kamp van de koning en verdeelde daardoor de oppositie. De brutaliteit van de daad dreef Lancaster en zijn aanhangers aanvankelijk weg van het machtscentrum, maar de Slag bij Bannockburn , in juni 1314, gaf het initiatief terug. Edward werd vernederd door zijn rampzalige nederlaag, terwijl Lancaster en Warwick niet aan de campagne hadden deelgenomen en beweerden dat deze was uitgevoerd zonder toestemming van de baronage, en als zodanig in strijd met de verordeningen. [50]

Wat volgde was een periode van virtuele controle over de regering door Lancaster, maar in toenemende mate – vooral na de dood van Warwick in 1315 – raakte hij steeds meer geïsoleerd. [51] In augustus 1318 stelde het zogenaamde " Verdrag van Leake " een modus vivendi tussen de partijen in, waarbij de koning weer aan de macht kwam, terwijl hij beloofde de verordeningen te handhaven. Lancaster had echter nog steeds meningsverschillen met de koning, vooral over het gedrag van de nieuwe favoriet, Hugh Despenser de jongere , en Hugh's vader . [53] In 1322 brak een volledige opstand uit die eindigde met de nederlaag van Lancaster in de Slag bij Boroughbridge en zijn executie kort daarna, in maart 1322. [54] In het parlement van mei van hetzelfde jaar werden de verordeningen ingetrokken door het Statuut van York . [55] Er werden echter zes clausules behouden die betrekking hadden op kwesties als de jurisdictie van huishoudens en de benoeming van sheriffs. Alle beperkingen op de koninklijke macht werden ondubbelzinnig vernietigd. [55]

De verordeningen zijn nooit meer opnieuw uitgegeven en nemen daarom geen permanente positie in de juridische geschiedenis van Engeland in zoals bijvoorbeeld de Magna Carta dat doet. De kritiek was gericht tegen de conservatieve focus van de rol van de baronnen in de nationale politiek, waarbij het overwicht van de commons werd genegeerd. [56] Toch weerspiegelden het document, en de beweging erachter, nieuwe politieke ontwikkelingen in de nadruk die werd gelegd op de manier waarop instemming moest worden verkregen door de baronnen in het parlement . [57] Het was slechts een kwestie van tijd voordat algemeen werd erkend dat het Lagerhuis een integraal onderdeel van die instelling was. [58]

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ De Oxford English Dictionary definieert een "verordening" als "een beperktere reikwijdte, minder permanente aard of minder constitutioneel karakter dan een wet of statuut ." [1]
 2. ^ Het woord "ordainer" werd door tijdgenoten eenvoudigweg als beschrijvend zelfstandig naamwoord gebruikt, niet als titel. "Lords Ordainers" wordt pas in de 19e eeuw gevonden. [2]
 3. ^ Er is veel gespeculeerd over de vraag of de relatie tussen Edward en Gaveston homoseksueel van aard was. Een diepgaande discussie over deze kwestie – en een alternatief voor de overheersende visie – wordt gepresenteerd door P. Chaplais. [6]
 4. ^ Volgens hedendaagse bronnen noemde hij de graaf van Warwick "de zwarte hond van Arden ". [13]
 5. ^ De Ordainers werden gekozen door middel van indirecte verkiezing; de baronnen kozen twee bisschoppen, terwijl de bisschoppen twee baronnen kozen. Deze vier kozen vervolgens nog twee baronnen, en deze zes coöpteerden uiteindelijk de overige vijftien. Het proces bouwde voort op dat achter de Provisions of Oxford van 1258. [15]
 6. ^ De Ordainers waren: de Graven van Lincoln , Pembroke , Gloucester , Lancaster , Hereford , Richmond , Warwick en Arundel ; de aartsbisschop van Canterbury , de bisschoppen van Chichester , Londen , Salisbury , Norwich , St. David's en Llandaff ; en de baronnen Hugh de Vere, Hugh de Courtenay , Robert FitzRoger , John de Gray , William Marshall en William Martin, evenals Robert Clifford, die FitzRoger verving bij diens dood. Noch McKisack, noch Prestwich levert een volledige lijst; terwijl Prestwich de bisschoppen van Chichester en Norwich weglaat, slaagt McKisack er niet in om Gray en FitzRoger als de oorspronkelijke aangestelde op te nemen. [16]
 7. ^ De traditionele opvatting is dat de inbreuk werd veroorzaakt door de uitzetting uit de rechtbank van een van Lancaster's gezinsleden, op instigatie van Gaveston. [13] Maddicott wijst erop dat, hoewel deze gebeurtenis plaatsvond, het later gebeurde – na het overlopen van Lancaster. [21]
 8. ^ Deze voorlopige verordeningen hadden onder meer betrekking op koninklijke subsidies, de betaling van douanerechten en de instandhouding van de Magna Carta , weerspiegeld in de latere paragrafen 3, 4 en 6; zie hieronder. [28]

Citaties

 1. ^ Simpson, JA en Weiner, ESC (red.) (1989). Oxford English Dictionary , 2e editie, vol. X, blz. 911. Oxford: Clarendon. ISBN  -0-19-861186-2 .
 2. ^ Oxford Engels Woordenboek , vol. X, blz. 901.
 3. ^ Maddicott, 67.
 4. ^ Maddicott, 106–8.
 5. ^ Maddicott, 108–9.
 6. ^ Chaplais, P. (1994). Piers Gaveston: de adoptiebroer van Edward II . Oxford: Clarendon Press. ISBN-nummer 0-19-820449-3. OCLC180047702  .
 7. ^ Maddicott, 71.
 8. ^ Prestwich, 178–9; Maddicott, 72–3; Phillips, 26–8, met volledige tekst en vertaling: 316–7.
 9. ^ McKisack; 4–6, Prestwich, 179.
 10. ^ McKisack, 6–7.
 11. ^ McKisack, 8.
 12. ^ Maddicott, 103–5.
 13. ^ abc McKisack, 9.
 14. ^ Maddicott, 109–10.
 15. ^ Abcde McKisack, 10.
 16. ^ McKisack, 10; Prestwich, 182.
 17. ^ Phillips, 9.
 18. ^ Maddicott, 80–1.
 19. ^ Maddicott, 9.
 20. ^ Maddicott, 84–7.
 21. ^ Maddicott, 92–4.
 22. ^ Maddicott, 158.
 23. ^ Maddicott, 102–3.
 24. ^ Phillips, 30–1.
 25. ^ Prestwich, Michael (1988). Eduard ik . Londen: Methuen. blz. 40–1. ISBN-nummer 0-413-28150-7.
 26. ^ McKisack, 6.
 27. ^ McKisack, 3.
 28. ^ Prestwich, 182; Maddicott, 112–3.
 29. ^ Maddicott, 116.
 30. ^ De volledige tekst van de verordeningen is te vinden in English Historical Documents III , pp. 527–539.
 31. ^ Prestwich, 182–3, McKisack 12–7.
 32. ^ Artikel 14. Zie ook artikel 15, 16, 17, 26 en 27.
 33. ^ Artikelen 9, 30 en 29.
 34. ^ Artikelen 10, 11.
 35. ^ Artikelen 4, 5 en 8.
 36. ^ ab McKisack, 15.
 37. ^ Artikel 21.
 38. ^ Artikelen 22 en 23.
 39. ^ McKisack, 13–4.
 40. ^ Artikelen 6, 18, 19, 31, 33, 38 en 41.
 41. ^ Artikelen 34-37.
 42. ^ Artikelen 1 en 12.
 43. ^ Artikelen 3 en 7.
 44. ^ Maddicott, 117.
 45. ^ Prestwich, 188–205.
 46. ^ McKisack, 71.
 47. ^ Prestwich, 188–9.
 48. ^ McKisack, 25–7.
 49. ^ Phillips, 36–37.
 50. ^ Prestwich, 190.
 51. ^ Maddicott, 190.
 52. ^ McKisack, 54.
 53. ^ Prestwich, 197–8.
 54. ^ Maddicott, 311–2.
 55. ^ ab Prestwich, 205.
 56. ^ Stubbs, William (1877). De constitutionele geschiedenis van Engeland, v. ii . Oxford: Clarendon. P. 346.
 57. ^ Artikel 9.
 58. ^ Prestwich, 186–7.

Referenties

Primair

Ondergeschikt

 • Tout, TF (1914). De plaats van de regering van Edward II in de Engelse geschiedenis. Manchester: Manchester Universiteitspers. ISBN-nummer 88-920000-8-X.
 • Wilkinson, B. (1944). "De kroningseed van Edward II en het Statuut van York". Speculum . 19 (4): 445-469. doi :10.2307/2853482. JSTOR  2853482. S2CID  159905138.
 • Wilkinson, B. (1948). "De onderhandelingen voorafgaand aan het 'Verdrag' van Leake". In Hunt, RW; Pantin, WA; Zuidelijk, RW (red.). Studies in middeleeuwse geschiedenis gepresenteerd aan Frederick Maurice Powicke . Oxford: Clarendon Press. ISBN-nummer 0-86299-650-3.
 • Post, G. (1954). "De twee wetten en het Statuut van York". Speculum . 29 (2): 417-432. doi :10.2307/2853960. JSTOR  2853960. S2CID  159920787.
 • McKisack, M. (1959). De veertiende eeuw: 1307–1399 . Oxford: Oxford University Press. ISBN-nummer 0-19-821712-9. OCLC  183353136.
 • Maddicot, JR (1970). Thomas van Lancaster, 1307–1322 . Oxford: Oxford University Press. ISBN-nummer 0-19-821837-0. OCLC132766  .
 • Phillips, JRS (1972). Aymer de Valence, graaf van Pembroke 1307–1324. Oxford: Oxford University Press. ISBN-nummer 0-19-822359-5. OCLC426691  .
 • Prestwich, MC (1980). De drie Edwards: oorlog en staat in Engeland 1272–1377 . Londen: Weidenfeld en Nicolson. ISBN-nummer 0-297-77730-0. OCLC185679701  .
 • Prestwich, MC (2005). "De verordeningen van 1311 en de politiek van het begin van de veertiende eeuw". In Taylor, J.; Childs, W (red.). Politiek en crisis in het veertiende-eeuwse Engeland . Gloucester: Alan Sutton. ISBN-nummer 0-86299-650-3.
 • Raban, S. (2000). Engeland onder Edward I en Edward II . Oxford: Blackwell. ISBN-nummer 0-631-22320-7. OCLC  -228659670.
 • Prestwich, MC (2005). Plantagenet Engeland: 1225–1360. Oxford: Oxford University Press. ISBN-nummer 0-19-822844-9. OCLC  185767800.

Externe links

 • Verkorte tekst van de verordeningen

Opgehaald van "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinances_of_1311&oldid=1186657853"