Islam

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Ga naar navigatie Ga naar zoeken

Islam ( / ɪ s l ɑː m / ; [A] Arabisch : الإسلام , romanizedal-'Islām ,[ɪsˈlaːm] ( luister )Over dit geluid "onderwerping [aan God]") [1] is een Abrahamitische monotheïstische religie die leert dat Mohammed een boodschapper van God is . [2] [3] Het is ' s werelds op een na grootste religie met 2 miljard volgelingen, of 25% van de wereldbevolking, [4] [5] bekend als moslims . [6] Moslims vormen een meerderheid van de bevolking in 47 landen . [7] [8] De islam leert dat God is genadig ,almachtig , en uniek , [9] en heeft de mensheid geleid door profeten , geopenbaarde geschriften , en natuurlijk tekenen . [3] [10] De primaire geschriften van de islam zijn de koran , waarvan wordt aangenomen dat het het woordelijke woord van God is, evenals de leringen en normatieve voorbeelden (de sunnah genoemd , samengesteld uit verslagen die hadith worden genoemd ) van Mohammed ( ca. 570 – 632 na Christus). [11]

Moslims geloven dat de islam de complete en universele versie is van een oergeloof dat al vele malen eerder werd geopenbaard door profeten zoals Adam , Abraham , Mozes en Jezus . [12] Moslims beschouwen de koran, in het Arabisch, als de ongewijzigde en definitieve openbaring van God. [13] Net als andere Abrahamitische religies, leert de islam ook een laatste oordeel waarbij de rechtvaardigen worden beloond in het paradijs en de onrechtvaardigen worden gestraft in de hel . [14] Religieuze concepten en praktijken omvatten de vijf zuilen van de islam, die verplichte daden van aanbidding zijn, evenals het volgen van de islamitische wet ( sharia ), die vrijwel elk aspect van het leven en de samenleving raakt, van bankieren en welzijn tot vrouwen en het milieu . [15] [16] De steden Mekka , Medina en Jeruzalem zijn de thuisbasis van de drie heiligste plaatsen in de islam . [17]

Vanuit historisch oogpunt ontstond de islam in het begin van de 7e eeuw CE op het Arabische schiereiland , in Mekka, [18] en tegen de 8e eeuw strekte het Omajjaden-kalifaat zich uit van Iberia in het westen tot de Indus-rivier in het oosten. De Islamitische Gouden Eeuw verwijst naar de periode die traditioneel werd gedateerd van de 8e eeuw tot de 13e eeuw, tijdens het Abbasidische kalifaat , toen een groot deel van de historisch islamitische wereld een wetenschappelijke , economische en culturele bloei beleefde . [19] [20] [21] De uitbreiding van de moslimwereld omvatte verschillendekalifaten en staten zoals het Ottomaanse rijk , handel en bekering tot de islam door missionaire activiteiten ( dawah ). [22]

De meeste moslims zijn van een van de twee denominaties : soennieten (85-90%) [23] of sjiieten (10-15%). [24] [25] [26] Soennitische en Shia- verschillen kwamen voort uit onenigheid over de opvolging van Mohammed en kregen een bredere politieke betekenis, evenals theologische en juridische dimensies. [27] Ongeveer 12% van de moslims woont in Indonesië , het land met de meeste moslims; [28] 31% woont in Zuid-Azië , [29] het grootste percentage moslims ter wereld; [30]20% in het Midden-Oosten-Noord-Afrika , waar het de dominante religie is; [31] en 15% in Afrika bezuiden de Sahara . [31] Aanzienlijke moslimgemeenschappen zijn ook te vinden in Amerika , China en Europa . [32] [33] [31] De islam is de snelst groeiende grote religie ter wereld. [34] [35]

Etymologie

De Ka'aba in Mekka is de gebedsrichting en de bestemming van de bedevaart

In het Arabisch is de islam (Arabisch: إسلام, "onderwerping [aan God]") het werkwoordelijk zelfstandig naamwoord dat afkomstig is van het werkwoord سلم (salama), van de drievoudige wortel س-ل-م ( SLM ), dat een grote klasse van woorden vormt, meestal met betrekking tot concepten van heelheid, onderwerping, oprechtheid, veiligheid en vrede. [36] Islam is het werkwoordelijke zelfstandig naamwoord van Vorm IV van de stam en betekent "onderwerping" of "totale overgave". In een religieuze context betekent het "totale overgave aan de wil van God ". [1] [37] Een moslim (Arabisch:مُسْلِم), het woord voor een volgeling van de islam, is het actieve deelwoordvan dezelfde werkwoordsvorm, en betekent "onderwerper (aan God)" of "iemand die zich overgeeft (aan God)". Het woord "islam" ("onderwerping") heeft soms verschillende connotaties in de verschillende keren dat het in de koran voorkomt . Sommige verzen benadrukken de kwaliteit van de islam als een interne spirituele staat: "Wie God wil leiden, Hij opent hun hart voor de islam." [i] [37] Andere verzen verbinden islam en religie ( dīn ) met elkaar: [ii]

"Vandaag heb ik uw religie voor u geperfectioneerd; ik heb Mijn zegen over u voltooid; ik heb de islam goedgekeurd voor uw religie." [38]

Anderen beschrijven de islam als een handeling om tot God terug te keren - meer dan alleen een verbale bevestiging van geloof. [iii] In de Hadith van Gabriël wordt de islam gepresenteerd als een deel van een triade die ook imān (geloof) en ihsān (excellentie) omvat. [39] [40]

Het woord "silm" (Arabisch:سِلْم) in het Arabisch betekent zowel vrede als de religie van de islam. [41] Een veel voorkomende taalkundige uitdrukking die het gebruik ervan aantoont, is "hij ging as-silm binnen " (Arabisch: دَخَلَ فِي السِّلْمِ), wat betekent "hij trad de islam binnen", met een connotatie van het vinden van vrede door iemands wil te onderwerpen aan de Wil van God . [41] Het woord 'islam' kan worden gebruikt in de taalkundige zin van onderwerping of in de technische zin van de religie van de islam, die ook as-silm wordt genoemd , wat vrede betekent. [41]

De islam zelf werd in de Engelssprekende wereld historisch gezien het mohammedanisme genoemd . Deze term is buiten gebruik geraakt en wordt soms als beledigend bestempeld , omdat het suggereert dat een mens, in plaats van God, centraal staat in de religie van moslims, parallel aan Boeddha in het boeddhisme . [42] Sommige auteurs blijven echter de term mohammedanisme gebruiken als een technische term voor het religieuze systeem, in tegenstelling tot het theologische concept van de islam dat binnen dat systeem bestaat.

Geloofsartikelen

Geloof ( iman , Arabisch: إيمان) in de islamitische geloofsbelijdenis ( aqidah ) wordt vaak voorgesteld als de zes geloofsartikelen , met name genoemd in de Hadith van Gabriël. Geloof in deze artikelen is noodzakelijk en verplicht voor alle moslims.

Concept van God

Het centrale concept van de islam is tawḥīd (Arabisch:توحيد), de eenheid van God. Meestal beschouwd als een precies monotheïsme , maar ook panentheïstisch in de islamitische mystieke leringen. [43] [44] [45] : 22 God wordt beschreven in hoofdstuk 112 van de Koran: Zeg: "Hij is God - Eén en ondeelbaar; God - de Onderhouder die iedereen nodig heeft. Hij heeft nooit nakomelingen gehad en is ook niet geboren. En er is niemand die met Hem te vergelijken is.” Geen menselijk oog kan God zien tot de Dag des Oordeels. [46] Volgens de islam is God transcendent, daarom schrijven moslims geen menselijke vormen aan God toe. God wordt beschreven en aangeduid met verschillende namen of attributen, de meest voorkomende zijn Ar-Rahman(الرحمان), wat betekent "De Geheel Barmhartige", en Ar-Rahīm () wat betekent "De Bijzonder Barmhartige", die worden genoemd voordat elk hoofdstuk van de Koran wordt gereciteerd, behalve hoofdstuk negen. [47] [48]

De islam leert dat de schepping van alles in het universum tot stand werd gebracht door Gods bevel, zoals uitgedrukt door de bewoording: " Wees en het is ", [iv] [49] en dat het doel van het bestaan is om God te aanbidden zonder partners te associëren naar hem. [v] [50] [51] God maakt geen deel uit van de christelijke drie-eenheid . [52] Hij wordt gezien als een persoonlijke god die reageert wanneer een persoon in nood of nood hem roept. [vi] [49] Er zijn geen tussenpersonen, zoals geestelijken , om contact op te nemen met God, die zegt: "Uw Heer heeft verkondigd: Roep Mij aan, Ik zal u antwoorden." [vii]Bewustzijn en bewustzijn van God wordt Taqwa genoemd . Allah wordt traditioneel gezien als de persoonlijke naam van God, [53] een term waaraan geen meervoud of geslacht wordt toegeschreven. Het wordt gebruikt door moslims en Arabisch sprekende christenen en joden met betrekking tot God, terwijl ʾilāh ( Arabisch : إله ‎) een term is die wordt gebruikt voor een godheid of een god in het algemeen. [54]

engelen

Mohammed ontving zijn eerste openbaring van de engel Gabriël . Uit het manuscript Jami' al-Tawarikh door Rashid-al-Din Hamadani , 1307.

Het geloof in engelen is fundamenteel voor de islam. Het koranische woord voor engel (Arabisch: ملك malak ) is afgeleid van Malaka , wat betekent "hij controleerde", vanwege hun macht om verschillende zaken te regelen die aan hen zijn toegewezen, [55] of van de triliterale wortel '-lk , l-'- k of mlk met de brede betekenis van een "boodschapper", net als zijn tegenhanger in het Hebreeuws ( malʾákh ). In tegenstelling tot het Hebreeuwse woord wordt de term echter uitsluitend gebruikt voor hemelse geesten van de goddelijke wereld, in tegenstelling tot menselijke boodschappers. De koran verwijst in plaats daarvan naar zowel engelen als menselijke boodschappers als rasul .[56]

De koran is de belangrijkste bron voor het islamitische concept van engelen. [57] : 23 Sommigen van hen, zoals Gabriël en Michaël , worden bij naam genoemd in de koran, anderen worden alleen naar hun functie verwezen. In de hadith- literatuur worden engelen vaak aan slechts één specifiek fenomeen toegewezen. [57] : 79 Engelen spelen een belangrijke rol in de literatuur over de Mi'raj , waar Mohammed verschillende engelen ontmoet tijdens zijn reis door de hemel. [57] : 79 Verdere engelen zijn vaak te zien in de islamitische eschatologie , theologie enfilosofie . [57] : 22 Taken die aan engelen zijn toegewezen, omvatten bijvoorbeeld het communiceren van openbaringen [ ondubbelzinnigheid nodig ] van God, het verheerlijken van God, het vastleggen van ieders acties en het nemen van iemands ziel op het moment van overlijden.

In de islam worden, net als in het jodendom en het christendom , engelen vaak afgebeeld in antropomorfe vormen gecombineerd met bovennatuurlijke afbeeldingen, zoals vleugels, groot zijn of hemelse voorwerpen dragen. [57] : 97-9 De Koran beschrijft "Engelen als Zijn boodschappers met vleugels - twee, drie of vier." [viii] [58] [59] Gemeenschappelijke kenmerken voor engelen zijn hun ontbrekende behoeften aan lichamelijke verlangens, zoals eten en drinken. [60] Hun gebrek aan affiniteit met materiële verlangens wordt ook uitgedrukt door hun schepping uit licht: engelen van barmhartigheid worden geschapen uit nūr ('licht') [61]in tegenstelling tot de engelen van straf gecreëerd uit nār ('vuur'). [62] [63] Moslims delen over het algemeen niet de perceptie van afbeeldingen van engelen, zoals die gevonden worden in de westerse kunst.

Openbaringen

Het eerste hoofdstuk van de Koran, Al-Fatiha ( De Opening ), bestaat uit zeven verzen

De islamitische heilige boeken zijn de verslagen waarvan de meeste moslims geloven dat ze door God aan verschillende profeten zijn gedicteerd. Moslims geloven dat delen van de eerder geopenbaarde geschriften, de Tawrat ( Thora ) en de Indjiel ( Evangelie ), vervormd waren geraakt — hetzij in interpretatie, in tekst, of beide. [64] De Koran (letterlijk "Recitatie") wordt door moslims gezien als de laatste openbaring en het letterlijke woord van God en wordt algemeen beschouwd als het beste literaire werk in de klassieke Arabische taal. [65] [66]

Moslims geloven dat de verzen van de Koran werden om geopenbaard Mohammed door God door de aartsengel Gabriël ( Jibril ) bij vele gelegenheden tussen 610 CE tot aan zijn dood in 632. [45] : 17-18, 21 Terwijl Mohammed leefde, deze openbaringen waren opgeschreven door zijn metgezellen ( sahabah ), hoewel de voornaamste methode van overdracht mondeling was door middel van memoriseren . [67] De Koran is verdeeld in 114 hoofdstukken ( soera's ) die samen 6.236 verzen ( āyāt ) bevatten. De chronologisch eerdere soera's, geopenbaard in Mekka, houden zich voornamelijk bezig met ethische en spirituele onderwerpen. De latere soera's van Medina bespreken vooral sociale en juridische kwesties die relevant zijn voor de moslimgemeenschap. [49] [68]

De koran houdt zich meer bezig met morele begeleiding dan met wetgeving, en wordt beschouwd als het "bronnenboek van islamitische principes en waarden". [45] : 79 Moslimjuristen raadplegen de hadith ('rekeningen'), of het geschreven verslag van het leven van de profeet Mohammed, om zowel de koran aan te vullen als te helpen bij de interpretatie ervan. De wetenschap van korancommentaar en exegese staat bekend als tafsir . [69] [45] : 79-81 De reeks regels die de juiste uitspraak van recitatie regelen, wordt tajwid genoemd. Moslims beschouwen "de Koran" gewoonlijk als de originele Schrift zoals geopenbaard in het Arabisch en dat eventuele vertalingen noodzakelijkerwijs gebrekkig zijn, die alleen worden beschouwd als commentaren op de Koran. [70] [68]

Profeten en sunnah

Een Perzische miniatuur toont Mohammed die Abraham , Mozes , Jezus en andere profeten leidt in gebed.

Volgens de koran instrueerde God de profeten (Arabisch: أنبياء ‎, anbiyāʾ ) om de "wil van God" naar de volkeren van de naties te brengen. Moslims geloven dat profeten menselijk zijn en niet goddelijk, hoewel sommigen wonderen kunnen verrichten om hun bewering te bewijzen. De islamitische theologie zegt dat al Gods boodschappers de boodschap van de islam predikten: onderwerping aan de wil van God. De koran noemt de namen van talrijke figuren die in de islam als profeten worden beschouwd , waaronder Adam , Noach , Abraham , Mozes en Jezus , onder anderen. [49]

Moslims geloven dat God uiteindelijk Mohammed zond als de laatste wetdragende profeet (" Zegel der profeten ") om de goddelijke boodschap aan de hele wereld over te brengen (om het woord van God samen te vatten en af ​​te ronden). In de islam wordt het "normatieve" voorbeeld van Mohammeds leven de sunnah genoemd (letterlijk "betreden pad"). Moslims worden aangemoedigd om de acties van Mohammed in hun dagelijks leven na te volgen, en de sunnah wordt gezien als cruciaal voor het leiden van de interpretatie van de koran. [71] Dit voorbeeld is bewaard gebleven in tradities die bekend staan ​​als hadith, die zijn woorden, zijn daden en zijn persoonlijke kenmerken vertellen. Hadith Qudsiis een subcategorie van hadith, beschouwd als Gods woordelijke woorden die door Mohammed zijn geciteerd en die geen deel uitmaken van de koran. Een hadith omvat twee elementen: een keten van overleveraars, sanad genaamd , en de eigenlijke bewoording, matn genoemd . Hadiths kunnen worden ingedeeld, door het bestuderen van het verhaal als volgt: "authentieke" of "correct" ( صحيح , Sahih ); "goed", hasan ( حسن , Hasan ); of "zwak" ( ضَعِيْف ‎, ḍaʻīf ), onder anderen. De Kutub al-Sittah zijn een verzameling van zes boeken, beschouwd als de meest authentieke verslagen in het soennisme . Onder hen is Sahih al-Bukhari, door soennieten vaak beschouwd als een van de meest authentieke bronnen na de koran. [72] [73] Een andere beroemde bron van hadiths staat bekend als The Four Books , die sjiieten beschouwen als de meest authentieke hadith-referentie. [74] [75] [76]

Omdat de koran maar kort de levens van bijbelse profeten behandelde, werken geleerden, dichters, historici en verhalenvertellers hun verhalen uit in Tales of the Prophets . Veel van deze geleerden waren ook auteurs van commentaren op de Koran; echter, in tegenstelling tot de Koran commentaren die de orde en structuur van de Koran zelf te volgen, de Tales of the Prophets vertelde haar verhalen van de profeten in chronologische volgorde-waardoor ze vergelijkbaar met de joodse en christelijke versies van de Bijbel maakt.

Naast profeten, bezitten heiligen zegeningen [ ondubbelzinnigheid nodig ] (Arabisch: بركة, "baraka") en kunnen ze wonderen verrichten (Arabisch: امات, Karāmāt ). Heiligen hebben een lagere rang dan profeten en ze bemiddelen niet voor mensen op de Dag des Oordeels. Zowel de graven van profeten als heiligen worden echter vaak bezocht ( Ziyarat ) . Mensen zouden het advies inwinnen van een heilige in hun zoektocht naar spirituele vervulling. In tegenstelling tot heiligen in het christendom, worden moslimheiligen meestal informeel erkend door consensus van gewone mensen, niet door geleerden. In tegenstelling tot profeten werden vrouwen zoals Rabia van Basrawere als heiligen aanvaard. [77]

Opstanding en oordeel

Geloof in de "Dag der Opstanding" of Yawm al-Qiyāmah (Arabisch|يوم القيامة), is ook cruciaal voor moslims. Er wordt aangenomen dat de tijd van Qiyamah door God is voorbeschikt, maar onbekend is voor de mens. De koran en de hadith, evenals in de commentaren van geleerden, beschrijven de beproevingen en beproevingen voorafgaand aan en tijdens de Qiyamah . De koran benadrukt de lichamelijke opstanding , een breuk met het pre-islamitische Arabische begrip van de dood. [78]

Op Yawm al-Qiyāmah (Arabisch: يوم القيامة ), geloven moslims dat de hele mensheid zal worden beoordeeld op hun goede en slechte daden en zal worden overgedragen aan Jannah (paradijs) of Jahannam (hel). De Koran in Surat al-Zalzalah beschrijft dit als: "Dus wie het gewicht van een atoom goed doet, zal het zien. En wie het gewicht van een atoom kwaad doet, zal het zien." De Koran somt verschillende zonden op die een persoon tot de hel kunnen veroordelen , zoals ongeloof in God ( كفر ‎, kufr ), en oneerlijkheid. De koran maakt echter duidelijk dat God de zonden zal vergevenvan degenen die zich bekeren als hij dat wil. Goede daden, zoals liefdadigheid, gebed en mededogen met dieren, [79] [80] zullen worden beloond met toegang tot de hemel. Moslims zien de hemel als een plaats van vreugde en zegeningen, met koranverwijzingen die de kenmerken ervan beschrijven. Mystieke tradities in de islam plaatsen deze hemelse geneugten in de context van een extatisch besef van God. [81] Yawm al-Qiyamah wordt in de Koran ook geïdentificeerd als Yawm ad-Dīn (Arabisch: يوم الدين "Dag van de Religie"); [ix] as-Sāʿah (Arabisch: الساعة "het laatste uur"; [x] en al-Qāriʿah (Arabisch: القارعة "The Clatterer"); [xi]

goddelijke bestemming

Het concept van goddelijk besluit en lot in de islam (Arabisch: القضاء والقدر), al-qadā' wa l-qadar ) betekent dat elke zaak, goed of slecht, wordt verondersteld door God te zijn verordend en in overeenstemming is met het lot. Een l-qadar die "kracht" betekent [82] is afgeleid van een wortel die "meten" of "berekenen" betekent. [83] [82] De Koran benadrukt dat er niets gebeurt buiten Zijn goddelijk besluit: "Zeg: 'Niets zal ons ooit overkomen, behalve wat God voor ons heeft bestemd'." [84] Moslims drukken dit geloof in goddelijke bestemming vaak uit met de uitdrukking "Insha-Allah", wat betekent "als God het wil" wanneer ze spreken over toekomstige gebeurtenissen.[85] [86]

Handelingen van aanbidding

Er zijn vijf kernpraktijken in de islam, [87] die gezamenlijk bekend staan ​​als "De pilaren van de islam" ( Arkān al-Islām ) of "Pijlers van de religie" ( Arkān ad-din ), die als verplicht worden beschouwd voor alle gelovigen. De koran presenteert ze als een raamwerk voor aanbidding en een teken van toewijding aan het geloof: [88] Drie van de pilaren zijn verplicht voor alle moslims, terwijl zakat en hadj alleen verplicht zijn voor bekwame moslims. [89] Zowel soennitische als sjiitische sekten zijn het eens over de essentiële details voor het uitvoeren van deze handelingen. [90] Afgezien hiervan verrichten moslims ook andere religieuze handelingen. Opmerkelijk onder hen zijn vrijwillige liefdadigheid ( Sadaqah) en recitatie van de Koran.

Getuigenis

Zilveren munt van de Mughal Emperor Akbar , gegraveerd met de Shahadah

De shahadah , [91] die de basisbelijdenis van de islam is, moet onder ede worden gereciteerd met de specifieke verklaring: " ʾašhadu ʾal-lā ʾilāha ʾillā-llāhu wa ʾašhadu ʾanna muħammadan rasūlu-llāh " ( أشهد أن لا إله أن الله وأشهد لا إله إلا الله وأشهد محمداً رسول الله ‎), of: "Ik getuig dat niemand aanbidding verdient behalve God en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van God is." [92] Dit testament is een basis voor alle andere overtuigingen en praktijken in de islam. Niet-moslims die zich tot de islam willen bekeren, moeten de geloofsbelijdenis opzeggen. [93] [94] : 135

Gebed

Moslimmannen die in gebed neerknielen , bij de Omajjadenmoskee , Damascus .

De vijf dagelijkse rituele gebeden worden salah of ṣalāt (Arabisch: صلاة|صلاة) genoemd. Salat is bedoeld om de geest op God te richten en wordt gezien als een persoonlijke communicatie met hem waarin dankbaarheid en aanbidding worden uitgedrukt . Salat bestaat uit buigen en neerknielen voor God en God prijzen. Het is verplicht om vijf keer per dag te bidden, maar flexibiliteit in de timing is toegestaan, afhankelijk van de omstandigheden. De gebeden worden opgezegd in de Arabische taal en bestaan ​​uit verzen uit de Koran. [95] De gebeden worden gedaan in de richting van de Ka'bah . De handeling van het smeken wordt dua genoemd . Rituele zuiverheid is vereist voor salat, dit wordt bereikt door wudu (rituele zuivering) ofghusl (rituele zuivering van het hele lichaam).

Een moskee is een plaats van aanbidding voor moslims, die er vaak naar verwijzen met de Arabische naam masjid. Een grote moskee voor het verzamelen van vrijdaggebeden of Eid-gebeden wordt masjid jami ( مَسْجِد جَامِع ‎, "gemeentelijke moskee" ) genoemd. [96] Hoewel het primaire doel van de moskee is om te dienen als een plaats van gebed, is het ook belangrijk voor de moslimgemeenschap als een plaats om elkaar te ontmoeten en te studeren. De Masjid an-Nabawi ("Profetische Moskee") in Medina, Saoedi-Arabië , was ook een toevluchtsoord voor de armen. [97]Moderne moskeeën zijn sterk geëvolueerd vanaf de vroege ontwerpen van de 7e eeuw en bevatten een verscheidenheid aan architecturale elementen zoals minaretten . [98] Het middel dat wordt gebruikt om de gebedstijd aan te geven, is een vocale oproep die de adhan wordt genoemd .

Goed doel

Zakāt ( Arabisch : زكاة ‎ , zakāh , ' aalmoes ') is een middel van welzijn in een moslimmaatschappij, gekenmerkt door het geven van een vast deel (2,5% per jaar) [99] van de opgebouwde rijkdom door degenen die het zich kunnen veroorloven om te helpen de armen of behoeftigen, zoals voor het bevrijden van gevangenen, mensen met schulden , of voor (gestrande) reizigers, en voor degenen die de zakat incasseren. [xii] [100] Het wordt beschouwd als een religieuze verplichting (in tegenstelling tot supererogatory)liefdadigheid, bekend als Sadaqah) die de welgestelden te danken hebben aan de behoeftigen omdat hun rijkdom wordt gezien als een "vertrouwen van Gods milddadigheid". Conservatieve schattingen van de jaarlijkse zakat zijn dat deze neerkomt op 15 keer de wereldwijde humanitaire hulpbijdragen. [101] De eerste kalief , Abu Bakr , verdeelde zakat als een van de eerste voorbeelden van een gegarandeerd minimuminkomen , waarbij elke man, vrouw en kind jaarlijks 10 tot 20 dirhams ontving . [102]

Sadaqah betekent optionele liefdadigheid die wordt beoefend als een religieuze plicht en uit vrijgevigheid. [103] Zowel de koran als de hadith leggen veel nadruk op het uitgeven van geld voor het welzijn van behoeftige mensen, [104] en hebben moslims aangespoord om meer te geven als een daad van optionele liefdadigheid. [xiii] [105] [45] : 90 De Koran zegt: "Degenen die hun rijkdom dag en nacht besteden aan liefdadigheid, in het geheim en openlijk - hun beloning is bij hun Heer." [xiv] Een van de vroege leringen van Mohammed was dat God van mensen verwacht dat ze genereus zijn met hun rijkdom en niet gierig zijn. [xv] [106]Het vergaren van rijkdom zonder het uit te geven om in de behoeften van de armen te voorzien, is over het algemeen verboden en vermaand. [107] Een ander soort liefdadigheid in de islam is waqf , wat een eeuwigdurende religieuze schenking van eigendom betekent.

vasten

Een snel brekend feest, bekend als Iftar , wordt traditioneel geserveerd met dadels

Vasten ( Arabisch : صوم ‎, ṣawm ) van onder andere eten en drinken moet worden uitgevoerd van zonsopgang tot na zonsondergang tijdens de maand Ramadan . Het vasten is om een ​​gevoel van nabijheid tot God aan te moedigen, en tijdens het vasten moeten moslims hun dankbaarheid voor en afhankelijkheid van hem uiten, boete doen voor hun zonden uit het verleden, zelfbeheersing en terughoudendheid ontwikkelen en aan de behoeftigen denken. Sawm is niet verplicht voor verschillende groepen voor wie het een te grote belasting zou zijn. Voor anderen is flexibiliteit toegestaan, afhankelijk van de omstandigheden, maar gemiste vasten moeten later worden gecompenseerd. [xvi]

Bedevaart

Pelgrims bij de Grote Moskee van Mekka tijdens het Hadj- seizoen

De verplichte islamitische bedevaart , genaamd de " hadj " (Arabisch: حج), moet worden uitgevoerd tijdens de eerste weken van de twaalfde islamitische maand van Dhu al-Hijjah in de stad Mekka. Elke fysiek en financieel bekwame moslim moet minstens één keer in zijn leven de bedevaart naar Mekka maken. Alle moslimmannen zouden eenvoudige witte kleding ( ihram ) moeten dragen tijdens Hajj en Umrah . Rituelen van de Hadj omvatten: een dag en een nacht doorbrengen in de tenten op de woestijnvlakte van Mina , dan een dag in de woestijnvlakte van de berg Arafat, biddend en God aanbiddend, in de voetsporen van Abraham; dan een nacht in de open lucht doorbrengen, slapend op het woestijnzand in de woestijnvlakte van Muzdalifah ; dan verhuizen naar Jamarat , symbolisch steniging van de duivel, vertellend over Abrahams daden; [108] [109] [110] [ zelf gepubliceerde bron? ] vervolgens naar Mekka gaan en zeven keer rond de Ka'aba lopen die volgens moslims door Abraham werd gebouwd als een plaats van aanbidding; daarna zeven keer wandelen tussen de berg Safa en de berg Marwah en de stappen vertellen van Abrahams vrouw, Hagar , terwijl ze op zoek was naar water voor haar zoon Ismaël in de woestijn voordat Mekka zich tot een nederzetting ontwikkelde. [111] [94]: 145-7 Een andere vorm van pelgrimstocht, umrah , is supererogatory (niet moreel vereist) en kan op elk moment van het jaar worden ondernomen. De koran verwijst op verschillende plaatsen naar de islamitische bedevaart en beschrijft vaak de riten en regels die van toepassing zijn bij het uitvoeren van de hadj.

Koran recitatie en memoriseren

Moslimmannen die de Koran lezen

Moslims reciteren en memoriseren het geheel of delen van de Koran als deugdzame daden. Het reciteren van de Koran met elocutie ( tajwid ) is beschreven als een uitstekende daad van aanbidding. [112] Vrome moslims reciteren de hele Koran tijdens de maand Ramadan. [113] In moslimgemeenschappen begint elk sociaal programma over het algemeen met het reciteren van de Koran. [113] Iemand die de hele koran uit zijn hoofd heeft geleerd, wordt een hafiz ("memorizer") genoemd die, naar men zegt, in staat zal zijn om voor tien mensen te bemiddelen op de dag van het laatste oordeel. [112] Afgezien hiervan memoriseert bijna elke moslim een ​​deel van de Koran omdat ze het tijdens hun gebeden moeten reciteren.

Wet

De sharia is de religieuze wet die deel uitmaakt van de islamitische traditie. [16] Het is afgeleid van de religieuze voorschriften van de islam, in het bijzonder de koran en de hadith. In het Arabisch verwijst de term sharīʿah naar Gods goddelijke wet en wordt gecontrasteerd met fiqh , dat verwijst naar de wetenschappelijke interpretaties ervan. [114] [115] De manier waarop het in de moderne tijd wordt toegepast, is een onderwerp van discussie geweest tussen islamitische traditionalisten en reformisten. [16]

De traditionele theorie van de islamitische jurisprudentie erkent vier bronnen van de sharia : de koran, sunnah ( hadith en sira ), qiyas (analogische redenering) en ijma (juridische consensus). [116] Verschillende rechtsscholen ontwikkelden methodologieën voor het afleiden van sharia-regels uit schriftuurlijke bronnen met behulp van een proces dat bekend staat als ijtihad . [114] Traditionele jurisprudentie onderscheidt twee hoofdtakken van het recht, ʿibādāt (rituelen) en muʿāmalāt (sociale relaties), die samen een breed scala aan onderwerpen omvatten. [114]Zijn uitspraken wijzen acties toe aan een van de vijf categorieën : verplicht ( fard ), aanbevolen ( mustahabb ), toegestaan ​​( mubah ), verafschuwd ( makruh ) en verboden ( haram ). [114] [115] Sommige gebieden van de sharia overlappen met de westerse notie van recht, terwijl andere meer in het algemeen overeenkomen met het leven in overeenstemming met Gods wil. [115]

Historisch gezien werd de sharia geïnterpreteerd door onafhankelijke juristen ( moefti's ). Hun juridische adviezen ( fatwa ) werd rekening gehouden door-heerser aangesteld rechters die voorgezeten Qadi 's rechtbanken, en door maẓālim rechtbanken, die werden gecontroleerd door de Raad van de heerser en het strafrecht toegediend. [114] [115] In de moderne tijd werden op de sharia gebaseerde strafwetten op grote schaal vervangen door statuten geïnspireerd door Europese modellen. [115] De 19e-eeuwse Tanzimat- hervormingen van het Ottomaanse Rijk leidden tot het burgerlijk wetboek van Mecelle en vormden de eerste poging om de sharia te codificeren .[117] Terwijl de grondwetten van de meeste staten met een moslimmeerderheid verwijzingen naar de sharia bevatten, werden de klassieke regels ervan grotendeels alleen behouden inwettenmet betrekking tot de persoonlijke status (familie). [115] Wetgevende instanties die deze wetten codificeerden, probeerden ze te moderniseren zonder hun fundamenten in de traditionele jurisprudentie op te geven. [115] [118] De islamitische heropleving van de late 20e eeuw bracht oproepen van islamitische bewegingen met zich mee voor volledige implementatie van de sharia. [115] [118] De rol van de sharia is wereldwijd een omstreden onderwerp geworden. Er zijn voortdurende discussies of de sharia verenigbaar is met seculiere regeringsvormen, mensenrechten,vrijheid van denken en vrouwenrechten . [119] [120] [121]

geleerden

Krim-Tataarse moslimstudenten (1856)

De islam kent, net als het jodendom, geen geestelijken in de sacerdotische zin, zoals priesters die bemiddelen tussen God en mensen. Er zijn echter veel termen in de islam om te verwijzen naar religieus gesanctioneerde standpunten van de islam. In de breedste zin wordt de term ulema (Arabisch: علماء) gebruikt om het lichaam van moslimgeleerden te beschrijven die een aantal jaren van opleiding en studie van islamitische wetenschappen hebben voltooid . Een jurist die de islamitische wet interpreteert, wordt een moefti ( مفتي ‎) genoemd en geeft vaak juridische adviezen, fatwa's genoemd . Een geleerde van jurisprudentie wordt een faqih ( فقيه ‎) genoemd. Iemand die de wetenschap van hadith bestudeert, wordt een muhaddith genoemd . een qadiis een rechter in een islamitische rechtbank. Eretitels die aan geleerden worden gegeven, zijn onder meer sjeik , mullah en mawlawi . Imam ( إمام ‎) is een leidende positie, vaak gebruikt in de context van het houden van islamitische erediensten.

Scholen voor jurisprudentie

Islamitische rechtsscholen in de moslimwereld

Een school van jurisprudentie wordt aangeduid als een madhhab ( Arabisch : مذهب ‎). De vier grote soennitische scholen zijn de Hanafi , Maliki , Shafi'i , Hanbali madhahs, terwijl de drie grote sjiitische scholen de Ja'fari , Zaidi en Isma'ili madhahib zijn. Elk verschilt in hun methodologie, genaamd Usul al-fiqh ("beginselen van jurisprudentie"). Het volgen van beslissingen door een religieuze deskundige zonder noodzakelijkerwijs de redenering van de beslissing te onderzoeken, wordt taqlid genoemd . De term ghair muqallidverwijst letterlijk naar degenen die geen taqlid gebruiken en, bij uitbreiding, geen madhab hebben. [122] De praktijk van een individuele interpretatie van de wet met onafhankelijke redenering wordt ijtihad genoemd . [123]

Economie

Om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen, moedigt de islamitische economische jurisprudentie de handel aan, [124] ontmoedigt het oppotten van rijkdom en verbiedt rentedragende leningen (dwz woeker ; Arabisch: riba ). [125] [126] Daarom wordt rijkdom belast via Zakat, maar handel wordt niet belast. Woeker, waarmee de rijken rijker kunnen worden zonder te delen in het risico, is verboden in de islam. Winstdeling en risicokapitaal waarbij de kredietgever ook aan risico is blootgesteld, is acceptabel. [127] Het hamsteren van voedsel voor speculatie wordt ook ontmoedigd. [128]

Het innemen van grond van anderen is verboden. Het verbod op woeker en de heropleving van op rente gebaseerde economieën hebben geleid tot de ontwikkeling van islamitisch bankieren . In de tijd van Mohammed werd al het geld dat naar de staat ging onmiddellijk gebruikt om de armen te helpen. Toen, in 634 na Christus, richtte Umar formeel de welvaartsstaat Bayt al-Mal ("Huis van Rijkdom") op, die bestemd was voor de moslims en niet-moslims, armen, behoeftigen, ouderen, wezen, weduwen en gehandicapten. De Bayt al-Maal liep honderden jaren onder het Rashidun-kalifaat in de 7e eeuw en ging door tijdens de Umayyad- periode en tot ver in het Abbasid- tijdperk. Umar introduceerde ook kinderbijslagen pensioenen . [129] [130] [131] [132]

Jihad

Jihad betekent "streven of worstelen [op de weg van God]". In de breedste zin van het woord is het "het uitoefenen van zijn uiterste kracht, inspanningen, inspanningen of bekwaamheid om te strijden met een object van afkeuring ". Afhankelijk van het object dat een zichtbare vijand is, de Duivel en aspecten van het eigen zelf (zoals zondige verlangens), worden verschillende categorieën van jihad gedefinieerd. [133] : 17–8 Jihad verwijst ook naar iemands streven om religieuze en morele perfectie te bereiken. [134] [135] Wanneer gebruikt zonder een kwalificatie, wordt jihad opgevat in zijn militaire vorm. [134] [133] : 17-8 Sommige moslimautoriteiten , vooral onder de sjiieten en soefi's, onderscheid te maken tussen de "grotere jihad", die betrekking heeft op spirituele zelfperfectie , en de "kleinere jihad", gedefinieerd als oorlogvoering. [136] [133] : 17

Binnen de islamitische jurisprudentie wordt onder jihad meestal verstaan ​​een militaire inspanning tegen niet-moslim strijders. [137] [136] Jihad is de enige vorm van oorlogvoering die is toegestaan ​​in de islamitische wet en kan worden uitgeroepen tegen illegale werken, terroristen, criminele groepen, rebellen, afvalligen en leiders of staten die moslims onderdrukken. [136] [133] : 17 De meeste moslims interpreteren Jihad tegenwoordig als slechts een defensieve vorm van oorlogvoering. [138] Jihad wordt alleen een individuele plicht voor degenen met gezag. Voor de rest van de bevolking gebeurt dit alleen bij een algemene mobilisatie . [136] Voor de meeste twaalf sjiieten ,offensieve jihad kan alleen worden verklaard door een door God aangestelde leider van de moslimgemeenschap en wordt als zodanig opgeschort sinds de occultatie van Mohammed al-Mahdi in 868 na Christus. [139] [140]

Mystiek

De wervelende derwisjen of Mevlevi-orde bij het graf van de soefi-mysticus Rumi

Soefisme (Arabisch: تصوف ‎, tasawwuf ), is een mystiek - ascetische benadering van de islam die een directe persoonlijke ervaring van God zoekt . Het is geen sekte van de islam en haar aanhangers behoren tot de verschillende islamitische denominaties. Klassieke soefi-geleerden definieerden Tasawwuf als "een wetenschap waarvan het doel is het hart te herstellen en het af te keren van al het andere behalve God", door middel van "intuïtieve en emotionele vermogens" die men moet leren gebruiken. [141] [142] Soefi's beweren zelf dat Tasawwuf een aspect van de islam is dat vergelijkbaar is met de sharia , onlosmakelijk verbonden met de islam en een integraal onderdeel is van het islamitische geloof en de islamitische praktijk.[143] Soefi-congregaties vormen orden ( tariqa ) rond een leraar ( wali ) die een spirituele keten terugvoert naar Mohammed. [144]

De religiositeit van vroege soefi-asceten, zoals Hasan al-Basri , benadrukte de angst om te falen in Gods verwachtingen van gehoorzaamheid, in tegenstelling tot latere en meer prominente soefi's, zoals Mansur Al-Hallaj en Jalaluddin Rumi , wiens religiositeit gebaseerd is op liefde jegens God . Om die reden weigeren sommige academische geleerden om naar eerstgenoemde te verwijzen als soefi's . [145] Niettemin wordt Hasan al-Basri vaak afgeschilderd als een van de vroegste soefi's in soefi-tradities [146] en de invloedrijke theoloog Al-Ghazali ontwikkelde later zijn ideeën. [ nodig citaat ] Traditionele soefi's, zoals Bayazid Bastami, Jalaluddin Rumi, Haji Bektash Veli , Junaid Baghdadi en Al-Ghazali, pleitten voor het soefisme als zijnde gebaseerd op de leerstellingen van de islam en de leer van de profeet. [147] [148] Soefi's speelden een belangrijke rol in de vorming van moslimgemeenschappen door hun missionaire en educatieve activiteiten. [149] [150]

Populaire devotionele praktijken zoals de verering van soefi-heiligen hebben te maken gehad met felle tegenstand van volgelingen van het wahabisme , die soms soefi's fysiek hebben aangevallen, wat heeft geleid tot een verslechtering van de soefi-salafistische relaties . Het soefisme kende een sterke opleving in Centraal-Azië en Zuid-Azië. Soefi beïnvloedde Ahle Sunnat-beweging of Barelvi- beweging verdedigt soefi-praktijken en overtuigingen met meer dan 200 miljoen volgelingen in Zuid-Azië, [151] [152] [153] Het soefisme is prominent aanwezig in Centraal-Azië, waar verschillende ordes de belangrijkste religieuze bronnen zijn, [154] [155] evenals in Afrikaanse landen zoals Tunesië , Algerije , Marokko, Senegal , Tsjaad en Niger . [156] [157]

Ismaili sjiieten, evenals door de Illuminationist en Isfahan scholen van de islamitische filosofie hebben mystieke interpretaties van de islam ontwikkeld. [158]

Samenleving

Gezinsleven

De koepel van de Grote Moskee in Constanța , Roemenië , bekroond door de islamitische halve maan

In een moslimgezin wonen sommige religieuze ceremonies bij de geboorte van een kind. Direct na de geboorte worden de woorden van Adhan uitgesproken in het rechteroor van het kind. [159] : 106 Op de zevende dag wordt de aqiqah- ceremonie uitgevoerd, waarbij een dier wordt geofferd en het vlees wordt verdeeld onder de armen. [160] Het hoofd van het kind wordt geschoren en een bedrag gelijk aan het gewicht van zijn haar wordt aan de armen geschonken. [160] Naast het vervullen van de basisbehoeften van voedsel, onderdak en onderwijs, ondernemen de ouders of de oudere familieleden het onderwijzen van morele kwaliteiten, religieuze kennis en religieuze praktijken aan de kinderen. [159] : 136 Huwelijk, dat dient als het fundament van een moslimgezin, is een burgerlijk contract dat bestaat uit een aanbod en aanvaarding tussen twee gekwalificeerde partijen in aanwezigheid van twee getuigen. De bruidegom is verplicht een bruidsgeschenk ( mahr ) aan de bruid te betalen , zoals bepaald in het contract. [161] De meeste families in de islamitische wereld zijn monogaam. [162] [163] Polyandrie , een praktijk waarbij een vrouw twee of meer echtgenoten aanneemt, is verboden in de islam. [164] Moslimmannen mogen echter polygynie beoefenen en kunnen volgens Surah maximaal vier vrouwen tegelijkertijd hebben 4 Vers 3. Een man heeft geen goedkeuring van zijn eerste vrouw nodig voor een tweede huwelijk, aangezien er geen bewijs in de koran of hadith is om dit te suggereren. Met moslims met verschillende achtergronden, waaronder 49 landen met een moslimmeerderheid, plus een sterke aanwezigheid als grote minderheid over de hele wereld, zijn er veel variaties op moslimhuwelijken. Over het algemeen is in een moslimgezin de werksfeer van een vrouw het huis en de overeenkomstige sfeer van een man de buitenwereld. In de praktijk is deze scheiding echter niet zo rigide als het lijkt. [165] Wat de erfenis betreft, is het aandeel van een zoon het dubbele van dat van een dochter. [xvii]

Bepaalde religieuze riten worden uitgevoerd tijdens en na de dood van een moslim . Degenen in de buurt van een stervende man moedigen hem aan om de Shahada uit te spreken, aangezien moslims willen dat hun laatste woord hun geloofsbelijdenis is. Na de dood, volgens islamitische begrafenisrituelen , baden leden van hetzelfde geslacht het lichaam op de juiste manier en hulden het in een drievoudig wit kledingstuk genaamd kafan . [166] De Salat al-Janazah ("begrafenisgebed") wordt gezegd over het gebaad en gehulde lichaam. Door het op een baar te plaatsen , wordt het lichaam eerst naar een moskee gebracht waar het begrafenisgebed wordt opgedragen voor de overledene, en vervolgens naar het kerkhof voor de begrafenis.

Etiquette en dieet

Veel praktijken vallen in de categorie van adab , of islamitische etiquette. Dit omvat het begroeten van anderen met " as-salamu 'alaykum " ("vrede zij met u"), het zeggen van bismillah ("in de naam van God ") voor de maaltijd, en alleen de rechterhand gebruiken voor eten en drinken. Islamitische hygiënische praktijken vallen voornamelijk in de categorie van persoonlijke reinheid en gezondheid. Besnijdenis van mannelijke nakomelingen wordt in de islam beoefend. Moslims zijn beperkt in hun dieet. Verboden voedingsmiddelen zijn onder meer varkensvleesproducten, bloed, aas en alcohol . Al het vlees moet van een herbivoor komendier geslacht in naam van God door een moslim, jood of christen, behalve voor wild dat men zelf heeft gejaagd of gevist. Voedsel dat voor moslims is toegestaan, staat bekend als halal voedsel. [167]

Sociale verantwoordelijkheden

Gerechtigheid zit niet in het keren van je gezicht naar het oosten of het westen. Integendeel, de rechtvaardigen zijn degenen die in God, de Laatste Dag, de engelen, de Boeken en de profeten geloven; die van hun gekoesterde rijkdom liefdadigheid schenken aan familieleden, wezen, de armen, behoeftige reizigers, bedelaars en voor het bevrijden van gevangenen; die bidden, aalmoezen betalen en de beloften die ze doen nakomen; en die geduldig zijn in tijden van lijden, tegenspoed en in het heetst van de strijd. Zij zijn het die waarachtig zijn in het geloof˺, en zij zijn het die aan God' denken.

— Koran (2:177)

In de moslimgemeenschap voeren leden van de gemeenschap verschillende sociale dienstverleningsactiviteiten uit. Aangezien deze activiteiten worden geïnstrueerd door islamitische canonieke teksten , wordt het religieuze leven van een moslim als onvolledig beschouwd als het niet gepaard gaat met dienstbaarheid aan de mensheid. [168] In feite is in de islamitische traditie het idee van sociaal welzijn gepresenteerd als een van de belangrijkste waarden. [168] Koran 2:177 wordt vaak aangehaald om het islamitische idee van sociaal welzijn samen te vatten. [xviii] [169]

Evenzo zijn plichten jegens ouders, buren, familieleden, zieken, ouderen en minderheden gedefinieerd in de islam. Het respecteren en gehoorzamen van de ouders en het zorgen voor hen, vooral op hun oude dag, is een religieuze verplichting geworden. [170] [159] : 136 Een tweeledige benadering wordt over het algemeen voorgeschreven met betrekking tot plichten jegens familieleden : goede relaties met hen onderhouden en hen zo nodig financiële hulp bieden. [171] Het verbreken van de banden met hen is vermaand. Ongeacht de religieuze identiteit van een buurman, leert de islam moslims om buren op de best mogelijke manier te behandelen en hen geen problemen te bezorgen. [172] [173]De koran verbiedt de harde en onderdrukkende behandeling van weeskinderen, terwijl er wordt aangedrongen op vriendelijkheid en rechtvaardigheid jegens hen, en berispt degenen die hen niet eren en voeden. [xix]

Karakter

Islamitische sluiers vertegenwoordigen bescheidenheid

De koran en de soennah van Mohammed schrijven een uitgebreide reeks morele richtlijnen voor die moslims moeten volgen in hun persoonlijke, sociale, politieke en religieuze leven. Correct moreel gedrag, goede daden, rechtschapenheid en een goed karakter vallen binnen de sfeer van de morele richtlijnen. [159] : 216 In de islam wordt het naleven van morele deugden altijd geassocieerd met religieuze betekenis omdat het de religieuze status van een gelovige verhoogt [174] en vaak wordt gezien als een overbodige daad van aanbidding. [175] Een typische islamitische leer over moraliteitis dat het opleggen van een straf aan een overtreder in verhouding tot zijn overtreding toelaatbaar en rechtvaardig is; maar de dader vergeven is beter. Nog een stap verder gaan door de overtreder een gunst te bieden, wordt beschouwd als het toppunt van uitmuntendheid. [174] De Koran zegt: "Goed en kwaad kunnen niet gelijk zijn. Reageer "op het kwaad" met wat het beste is, dan zal degene met wie je vijandig bent als een goede vriend zijn." [xx] Dus van een moslim wordt verwacht dat hij alleen met goede manieren handelt, aangezien slechte manieren en daden ondeugden opleveren. [159] : 215 De fundamentele morele kwaliteiten in de islam zijn rechtvaardigheid , vergeving , rechtschapenheid, vriendelijkheid, eerlijkheid en vroomheid. [159] : 216Andere morele deugden waar meestal op wordt aangedrongen, zijn onder meer liefdadigheidsactiviteiten, het nakomen van beloften, bescheidenheid ( haya ) en nederigheid , fatsoen in spraak, tolerantie, betrouwbaarheid, geduld , waarachtigheid, woedebeheersing en oprechte intentie.

Als religie benadrukt de islam het idee van een goed karakter, zoals Mohammed zei: "De beste onder jullie zijn degenen met de beste manieren en karakter." [xxi] In de islam is gerechtigheid niet alleen een morele deugd, maar een verplichting die onder alle omstandigheden moet worden vervuld. [176] De koran en de hadith beschrijven God als vriendelijk en barmhartig voor Zijn schepselen, en vertellen de mensen ook vriendelijk te zijn. Als een deugd wordt vergeving veel gevierd in de islam en wordt het beschouwd als een belangrijke moslimpraktijk. [177] Over bescheidenheid zegt Mohammed: "Elke religie heeft zijn karakteristiek, en de karakteristiek van de islam is bescheidenheid." [178]

Regering

De reguliere islamitische wet maakt geen onderscheid tussen "aangelegenheden van kerk" en "aangelegenheden van staat"; de geleerden fungeren als zowel juristen als theologen. Momenteel voldoet geen enkele regering aan de islamitische economische jurisprudentie, maar er zijn stappen ondernomen om enkele van haar principes te implementeren. [179] [180] [181] De soennitische en sjiitische sektarische verdeeldheid heeft gevolgen voor intergouvernementele moslimrelaties, zoals tussen Saoedi-Arabië en Iran . [182]

Geschiedenis

Een panoramisch uitzicht op Al-Masjid al-Nabawi (de moskee van de profeet) in Medina , Hejaz- regio, het huidige Saoedi-Arabië, de op één na heiligste moskee in de islam

Mohammeds openbaringen (610-632)

De islamitische traditie beschouwt Mohammed (ca. 570 – 8 juni 632) als het zegel van de profeten, door God gezonden naar de rest van de mensheid. [183] [184] Gedurende de laatste 22 jaar van zijn leven, beginnend op 40-jarige leeftijd in 610 CE , meldde Mohammed volgens de oudste bewaard gebleven biografieën dat hij openbaringen van God had ontvangen, die hem door de aartsengel Gabriël waren overgebracht terwijl hij mediteerde in een grot. [184] Mohammeds metgezellen memoriseerden en registreerden de inhoud van deze openbaringen, bekend als de koran. [185]

Gedurende deze tijd, terwijl hij in Mekka was, predikte Mohammed tot de mensen en smeekte hen om het polytheïsme op te geven en één God te aanbidden. Hoewel sommigen zich tot de islam bekeerden, vervolgden de leidende Mekkaanse autoriteiten Mohammed en zijn volgelingen. Dit resulteerde in de migratie naar Abessinië van sommige moslims (naar het Aksumite-rijk ). Veel vroege bekeerlingen tot de islam waren de armen, buitenlanders en voormalige slaven zoals Bilal ibn Rabah al-Habashi . De Mekkaanse elite vond dat Mohammed hun sociale orde destabiliseerde door te prediken over één God en over rassengelijkheid, en dat hij daarbij ideeën gaf aan de armen en hun slaven. [186] [187]

Na 12 jaar vervolging van moslims door de Mekkanen en de Mekkaanse boycot van de Hasjemieten , voerden Mohammeds familieleden, Mohammed en de moslims de Hijra ("emigratie") uit in 622 na Christus naar de stad Yathrib (het huidige Medina). Daar, met de bekeerlingen van Medina (de Ansar ) en de Mekkaanse migranten (de Muhajirun ), vestigde Mohammed in Medina zijn politieke en religieuze autoriteit . De grondwet van Medina werd opgesteld, die een aantal rechten en verantwoordelijkheden instelde voor de moslim-, joodse, christelijke en heidense gemeenschappen van Medina, waardoor ze binnen de schoot van één gemeenschap kwamen - de oemmah. [188][B]

De grondwet vastgesteld: [189]

 • de veiligheid van de gemeenschap
 • religieuze vrijheden
 • de rol van Medina als heilige plaats (alle geweld en wapens buiten beschouwing gelaten)
 • de veiligheid van vrouwen
 • stabiele stamrelaties binnen Medina
 • een belastingstelsel ter ondersteuning van de gemeenschap in tijden van conflict
 • parameters voor exogene politieke allianties
 • een systeem voor het verlenen van bescherming aan personen
 • een gerechtelijk systeem voor het oplossen van geschillen waarbij niet-moslims ook hun eigen wetten kunnen gebruiken en hun eigen rechters hebben.

Alle stammen ondertekenden de overeenkomst om Medina te verdedigen tegen alle bedreigingen van buitenaf en in harmonie met elkaar te leven. Binnen een paar jaar vonden er twee veldslagen plaats tegen de Mekkaanse strijdkrachten: eerst de slag bij Badr in 624 - een overwinning van de moslims - en een jaar later, toen de Mekkanen terugkeerden naar Medina, de slag om Uhud , die onbeslist eindigde.

De Arabische stammen in de rest van Arabië vormden toen een confederatie en tijdens de Slag om de Trench (maart-april 627) belegerden ze Medina, met de bedoeling de islam te beëindigen. In 628 werd het Verdrag van Hudaybiyyah ondertekend tussen Mekka en de moslims en twee jaar later werd het door Mekka verbroken. Na de ondertekening van het Verdrag van Hudaybiyyah bekeerden veel meer mensen zich tot de islam. Tegelijkertijd werden de Mekkaanse handelsroutes afgesneden toen Mohammed de omringende woestijnstammen onder zijn controle bracht. [190] Door 629 was Mohammed zegevierend in de bijna bloedeloze verovering van Mekka , en tegen de tijd van zijn dood in 632 (op 62-jarige leeftijd) had hij de stammen van Arabië verenigd in één enkele religieuze staat .[191]

De eerste drie generaties moslims staan ​​bekend als de Salaf , waarbij de metgezellen van Mohammed bekend staan ​​als de Sahaba. Velen van hen, zoals de grootste overleveraar van de hadith Abu Hureyrah , hebben opgetekend en gecompileerd wat de sunnah zou vormen.

Kalifaat en burgeroorlog (632-750)

Rashidun en Umayyad uitbreiding
Rotskoepel gebouwd door kalief Abd al-Malik ibn Marwan ; voltooid aan het einde van de Tweede Fitna

Met de dood van Mohammed in 632 brak er onenigheid uit over wie hem zou opvolgen als leider van de moslimgemeenschap. Abu Bakr, Mohammeds metgezel en goede vriend, werd de eerste kalief. [38] Onder Abu Bakr sloegen moslims een opstand van Arabische stammen neer in een episode die bekend staat als de Ridda-oorlogen of "Wars of Apostasy". [192] De koran werd destijds in één enkel deel gebundeld.

Abu Bakr's dood in 634, ongeveer twee jaar nadat hij werd gekozen, wat resulteerde in de opvolging van Umar ibn al-Khattab als de kalief, [38] gevolgd door Uthman ibn al-Affan , Ali ibn Abi Talib en Hasan ibn Ali . De eerste vier kaliefen staan ​​in de soennitische islam bekend als al-khulafā' ar-rāshidūn (" rechtgeleide kaliefen "). [193] Onder de kaliefen breidde het gebied onder moslimheerschappij zich diep uit in delen van de Perzische en Byzantijnse gebieden. [194]

Toen Umar in 644 door Perzen werd vermoord, stuitte de verkiezing van Uthman als opvolger op toenemende tegenstand. In 656 werd Uthman ook gedood en Ali nam de positie van kalief aan. Dit leidde tot de eerste burgeroorlog (de "Eerste Fitna") over wie kalief moest worden. De Kharijieten waren een van de belangrijkste kanshebbers in de oorlog. Ze houden de zonden van de kaliefen vast, zetten ze buiten de islam en riepen op tot het doden van hen als afvalligen. [195] In tegenstelling tot de latere soennieten en sjiieten, vereist een kalief alleen vroomheid en hoeft hij geen afstammeling te zijn van Mohammed, zijn familie of zijn stam. De Kharijieten vermoordden Ali in 661. Om verdere gevechten te voorkomen, tekende de nieuwe kalief Hasan ibn Ali een vredesverdrag, afstand doen van Mu'awiyah , het begin van de Omajjaden dynastie , in ruil dat hij zijn eigen opvolger niet noemt. [196] Deze geschillen over religieus en politiek leiderschap zouden aanleiding geven tot een schisma in de moslimgemeenschap. De meerderheid accepteerde de legitimiteit van de eerste vier leiders en werd bekend als soennieten. Een minderheid was het daar niet mee eens en geloofde dat alleen Ali en enkele van zijn nakomelingen zouden moeten regeren; ze werden bekend als de sjiieten. [197] De Kharijieten faalden om hun kalief te benoemen, aangezien aspiranten gemakkelijk van zonde werden beschuldigd en als afvalligen werden beschouwd. [195] Mu'awiyah benoemde zijn zoon, Yazid I , als opvolger en na de dood van Mu'awiyah in 680, de " tweede burgeroorlog ".brak uit, waar Husayn ibn Ali werd gedood in de slag bij Karbala , een belangrijke gebeurtenis in de sjiitische islam. De soennitische islam en de sjiitische islam verschillen in sommige opzichten. [198]

De Murji'ah waren een andere sekte in de vroege islam. Ze leerden dat het het beste zou zijn om elk oordeel over de kaliefen achter te houden en een definitief oordeel over de gerechtigheid van mensen alleen aan God uit te stellen. Levende kwaaddoeners kunnen het beste als misleid worden beschouwd, maar niet als ongelovigen worden bestempeld. [199] Ze hielden vast aan de eenheid onder moslims en adviseerden niet deel te nemen aan oorlogen met andere moslims, behalve voor de verdediging. Hun verzoenende principes maakten hen populair onder moslims, vooral niet-Arabische moslims. Abu Hanifa, oprichter van de Hanafi (c. 699-767) school van soennitische jurisprudentie, werd vaak geassocieerd met de Murji'ah. [200] In zijn al-Fiqh al-Akbar I'hij legde waarschijnlijk het oudste nog bestaande werk neer met betrekking tot de vroege islamitische geloofsbelijdenis, pleitte voor respect voor alle metgezellen van Mohammed en onthield zich van oordeel over Uthman en Ali en predeterminisme. Zijn werken waren van fundamenteel belang voor de latere soennitische theologie, met het hanbilisme als uitzondering. [200]

De Omajjaden-dynastie veroverde de Maghreb , het Iberisch schiereiland , Narbonnese Gallië en Sindh . [201] Lokale bevolkingsgroepen van joden en inheemse christenen, vervolgd als religieuze minderheden en zwaar belast om de Byzantijns-Sassanidische oorlogen te financieren , hielpen moslims vaak om hun land over te nemen van de Byzantijnen en Perzen, wat resulteerde in uitzonderlijk snelle veroveringen. [202] [203]

De generatie na de dood van Mohammed maar tijdgenoten van zijn metgezellen staan ​​bekend als de Tabi'un , gevolgd door de Tabi' al-Tabi'in . De kalief Umar ibn Abd al-Aziz richtte het invloedrijke comité op, The Seven Fuqaha of Medina , [204] [205] onder leiding van Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr . [206] Malik ibn Anas schreef een van de vroegste boeken over islamitische jurisprudentie, de Muwatta , [207] als een consensus van de mening van die juristen. [208] [209] [210]

De afstammelingen van Mohammeds oom Abbas ibn Abd al-Muttalib verzamelden ontevreden niet-Arabische bekeerlingen ( mawali ), arme Arabieren en enkele sjiieten tegen de Omajjaden en wierpen hen omver, waarmee de Abbasiden-dynastie in 750 werd ingewijd. [211]

De eerste moslimstaten die onafhankelijk waren van een verenigde islamitische staat kwamen voort uit de Berberopstand (739/740-743).

Klassieke tijdperk (750-1258)

Het oog, volgens Hunain ibn Ishaq uit een manuscript gedateerd c. 1200

Al-Shafi'i codificeerde een methode om de betrouwbaarheid van hadith te bepalen. [212] Tijdens het vroege Abbasid-tijdperk verzamelden geleerden zoals Bukhari en Muslim de belangrijkste soennitische hadith-verzamelingen, terwijl geleerden als Al-Kulayni en Ibn Babawayh belangrijke sjiitische hadith-verzamelingen verzamelden. De vier soennitische madh'habs , de Hanafi, Hanbali, Maliki en Shafi'i, werden opgericht rond de leringen van Abū Ḥanīfa , Ahmad ibn Hanbal , Malik ibn Anas en al-Shafi'i , terwijl de leringen van Ja'far al- Sadiq vormde de Ja'fari-jurisprudentie. In de 9e eeuw verschafte al-Shafi'i een theoretische basis voor de islamitische wet en introduceerde hij de eerste methoden door een synthese tussen het proto-rationalisme van de Iraakse jurisprudentie en de pragmatische benadering van de Hejaz- tradities, in zijn boek ar-Risālah . [213] Hij codificeerde ook een methode om de betrouwbaarheid van hadith te bepalen. [212] De islamitische wet zou echter pas in 1869 worden gecodificeerd. [214] In de 9e eeuw voltooide Al-Tabari het eerste commentaar van de koran, dat een van de meest geciteerde commentaren in de soennitische islam werd, de Tafsir al-Tabari .

Sommige moslims begonnen vraagtekens te zetten bij de vroomheid van toegeeflijkheid in een werelds leven en benadrukten armoede, nederigheid en het vermijden van zonde gebaseerd op het afzweren van lichamelijke verlangens. Asceten zoals Hasan al-Basri zouden een beweging inspireren die zou evolueren naar Tasawwuf of het soefisme. [215] Hasan al Basri verzette zich tegen de Omajjaden-gouverneurs van Irak en de gewelddadige opstand van de Kharijieten. Verbonden met zijn politieke afwijkende mening was zijn rigoristische kijk op zonde: hij ontkende dat God de bron was van alle menselijke acties, in plaats daarvan benadrukte hij verantwoordelijkheid en vrije wil. Voor Hasan al Basri, hoewel God de acties van mensen kent, heeft God alleen het goede geschapen en het kwaad komt van de duivel en misbruik van de vrije wil. [216] [a] Basran al Wasil ibn Ata'( gestorven in 748), wordt een metgezel van Hasan al-Basri gewoonlijk beschouwd als de grondlegger, samen met Amr ibn Ubayd (699-761) van het moe'tazilisme , een denkrichting die uiteindelijk geworteld is in de Griekse filosofie en bekend staat om het hooghouden van de doctrine van vrije wil. [218] De belangrijkste doctrine, de Vijf Principes , is echter waarschijnlijk ontwikkeld door Abu'l-Hudhayl ​​al-Allaf (ca. 753-841). [219]

De Abbasidische kaliefen Mamun al Rashid en Al-Mu'tasim maakten van de Mu'tazilitische theologie een officieel credo. Ahmad ibn Hanbal verzette zich tegen de meeste van de Mu'tazilitische doctrines, waarvoor hij gevangen werd gezet en bijna dertig maanden naar een onverlichte gevangeniscel in Bagdad werd gestuurd . [220] Hij werd een vertegenwoordiger van de traditionalistische soennitische theologie , probeerde de rede te minimaliseren en toe te passen op letterlijke lezingen. Later veroordeelden soennieten ook het mutazilitische idee van de schepping van de koran. [216] Al-Ash'ari en Maturidi stichtten respectievelijk de scholastieke theologie van de soennitische islam (kalam), het Ash'arisme en het maturidisme.

Tegen het einde van de 9e eeuw verspreidden Ismaili- sjiieten zich in Iran, waarna de stad Multan een doelwit werd van activistische soennitische politiek. [221] In 930 rebelleerde de Ismaili-groep, bekend als de Qarmaten, tevergeefs tegen de Abbassiden, plunderde Mekka en stal de Zwarte Steen, die uiteindelijk werd teruggevonden. [222]

Met de uitbreiding van het Abbasidische kalifaat in het Sassanidische rijk , paste de islam veel Hellenistische en Perzische concepten aan, geïmporteerd door denkers van Iraanse of Turkse afkomst. [223] [224] Filosofen zoals Al-Farabi (872 – 950/951) en Avicenna (ca. 980 – juni 1037) probeerden Griekse principes op te nemen in de islamitische theologie, terwijl anderen zoals Al-Ghazali (ca. 1058 – 1111 ) verzette zich tegen een dergelijk syncretisme en kreeg uiteindelijk de overhand. [225] Avicenna pionierde in de wetenschap van experimentele geneeskunde , [226]en was de eerste arts die klinische proeven uitvoerde . [227] Zijn twee meest opvallende werken, The Book of Healing en The Canon of Medicine , werden gebruikt als standaard medicinale teksten in de islamitische wereld en later in Europa . Tot zijn bijdragen behoren de ontdekking van de besmettelijke aard van infectieziekten [226] en de introductie van klinische farmacologie . [228] In de wiskunde gaf de wiskundige Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi zijn naam aan het concept van het algoritme , terwijl de term algebrais afgeleid van al-jabr . [229] De Perzische dichter Ferdowsi schreef zijn epische gedicht Shahnameh . Rumi (1207 – 1273) schreef enkele van de mooiste Perzische poëzie en is nog steeds een van de best verkopende dichters in Amerika. [230] [231] Wettelijke instellingen die zijn geïntroduceerd, zijn onder meer de trust en charitatieve trust (Waqf). [232] [233]

Dit tijdperk wordt ook wel de " Islamitische Gouden Eeuw " genoemd. [234] Openbare ziekenhuizen die in deze tijd werden opgericht ( ziekenhuizen in Bimaristan ), worden beschouwd als "de eerste ziekenhuizen" in de moderne zin van het woord, [235] [236] en gaven de eerste medische diploma's af om artsen te licentiëren. [237] [238] Het Guinness World Records erkent de Universiteit van Al Karaouine , opgericht in 859, als 's werelds oudste graadverlenende universiteit. [239] Er wordt beweerd dat het doctoraat teruggaat tot de licenties om les te geven in islamitische rechtsscholen . [240]Standaarden voor experimentele en kwantificeringstechnieken , evenals de traditie van citeren [241] werden geïntroduceerd. Een belangrijke pionier hierin, Ibn al-Haytham (ca. 965 – ca. 040) wordt beschouwd als de vader van de moderne wetenschappelijke methode en wordt vaak de "eerste echte wetenschapper ter wereld" genoemd. [242] [243] [244] [245] De overheid betaalde wetenschappers tegenwoordig het equivalent van het salaris van professionele atleten. [241] Er wordt beweerd dat de gegevens die Copernicus gebruikte voor zijn heliocentrische conclusies werden verzameld en dat Al-Jahiz (776–868/869) een theorie vannatuurlijke selectie . [246] [247]

Terwijl het Abbasidische kalifaat in verval raakte na het bewind van Al-Wathiq (842–847) en Al-Mu'tadid (892–902), [248] maakte het Mongoolse rijk in 1258 een einde aan de Abbassidische dynastie. [249] Tijdens zijn verval viel het Abbasidische kalifaat uiteen in kleine staten en dynastieën, zoals de Tulunid en de Ghaznavid-dynastie . De Ghaznavid-dynastie was een moslimdynastie, opgericht door Turkse slavensoldaten uit een ander islamitisch rijk, het Samanid-rijk . [250] Twee andere Turkse stammen, de Karahaniden en de Seljuks, bekeerd tot de islam in de 10e eeuw. Ze werden later onderworpen door de Ottomanen, die dezelfde oorsprong en taal delen. De Seltsjoeken speelden een belangrijke rol in de heropleving van het soennisme, toen het sjiisme zijn invloed toenam. De Seltsjoekse militaire leider Alp Arslan ondersteunde wetenschappen en literatuur financieel en richtte de Nezamiyeh- universiteit in Bagdad op. [251]

Gedurende deze tijd nam het sultanaat van Delhi de noordelijke delen van het Indiase subcontinent over. Religieuze missies bekeerden Volga Bulgarije tot de islam. Veel moslims gingen ook naar China om handel te drijven en domineerden vrijwel de import- en exportindustrie van de Song-dynastie . [252]

Pre-moderne tijd (1258-18e eeuw)

Ghazan Khan , 7e Ilkhanate heerser van het Mongoolse rijk , bekeert zich tot de islam

Na de Mongoolse veroveringen en de uiteindelijke ondergang van het Abbasidische kalifaat, maakte het Mongoolse rijk interculturele uitwisselingen in heel Azië mogelijk. Mensen konden elke religie beoefenen zolang het de belangen van de heersende Khan niet schaadde . De nieuwe sociale en politieke tolerantie van het Ilkhanate , dat werd geregeerd door de kleinzoon van Genghis Khan en zich had bekeerd tot de soennitische islam, liet wetenschap en kunst tot bloei komen, zelfs in voorheen verboden aspecten [253] en breidde de invloed van het Midden-Oosten uit tot in China.

In scholastiek, Ibn Taymiyya (1263-1328), die geen bekering de Mongolen to soennisme niet aanvaardde, [254] zich zorgen over de integriteit van de islam en probeerde een theologische doctrine om de islam te zuiveren van haar vermeende veranderingen vast te stellen. [255] In tegenstelling tot de hedendaagse wetenschap, die zich baseerde op tradities en historische verhalen uit de vroege islam, was de methodologie van Ibn Taymiyya een mengeling van het selectieve gebruik van hadith en een letterlijk begrip van de koran. [255] [256] Hij verwierp de meeste filosofische benaderingen van de islam en stelde in plaats daarvan een duidelijke, eenvoudige en dogmatische theologie voor. [255]Een ander belangrijk kenmerk van zijn theologische benadering benadrukte het belang van een theocratische staat. Terwijl de heersende opvatting van mening was dat religieuze wijsheid noodzakelijk was voor een staat, beschouwde Ibn Taymiyya politieke macht als noodzakelijk voor religieuze uitmuntendheid. [255] Hij verwierp veel hadiths die in zijn tijd onder moslims circuleerden en vertrouwde herhaaldelijk op alleen Sahih Bukhari en Sahih Muslim om de Asharitische doctrine te weerleggen . [256] [257] Zich bedreigd voelend door de kruisvaarders en door de Mongolen , verklaarde Ibn Taymiyya dat het voor moslims verplicht zou zijn om zich bij een fysieke jihad aan te sluitentegen niet-moslims. Dit is niet alleen opgenomen de indringers, maar ook de ketters onder de moslims, met inbegrip van sjiieten , Asharites en "filosofen", die Ibn Taymiyya de schuld van de verslechtering van de islam. [258] Toch speelden zijn geschriften tijdens zijn leven slechts een marginale rol. Hij werd herhaaldelijk beschuldigd van godslastering door God te antropomorfiseren, en zijn discipel Ibn Kathir distantieerde zich van zijn mentor en ontkende dat aspect van zijn leringen. [259] Toch heeft een deel van Ibn Taimiyya's leer waarschijnlijk zijn methodologie over exegese in zijn Tafsir beïnvloed , die sindsdien veel van de exegetische traditie negeerde . [260] [261]De geschriften van Ibn Taymiyya en Ibn Kathir werden belangrijke bronnen voor het wahabisme en de salafistische theologie van de 21e eeuw , [258] [255] [256] [262]

De Timuridische Renaissance werd waargenomen in het Timuridische rijk in Centraal-Azië . Geregeerd door de Timurid-dynastie , kende het een fenomenale groei op het gebied van kunst en wetenschappen , die zowel de oosterse als de westerse wereld bestrijkt. [263] Opvallend tijdens de stadia van de Renaissance waren de uitvindingen van talrijke apparaten en de constructies van islamitische leercentra, moskeeën, necropolen en observatoria. Herat , net als Florence de geboorteplaats van de Italiaanse Renaissance , was het brandpunt van een culturele wedergeboorte. [264] [265]Dergelijke aspecten werden sterk beïnvloed door islamitische buskruitrijken , voornamelijk in Mughal India . [266] [267] [268] [269]

De Reconquista, gelanceerd tegen islamitische vorstendommen in Iberia, slaagde in 1492. Via islamitische handelsnetwerken, de activiteit van soefi-ordes en de veroveringen van de buskruitrijken, verspreidde de islam zich naar Sub-Sahara Afrika , Centraal-Azië en de Maleisische archipel . [270] [271] Bekering tot de islam was echter geen plotselinge stopzetting van oude religieuze praktijken; het was eerder een kwestie van "het assimileren van islamitische rituelen, kosmologieën en literatuur in ... lokale religieuze systemen". [272] Door deze uitgestrektheid vermengde de islam zich overal met lokale culturen, zoals geïllustreerd door de verschijning van de profeet Mohammed in hindoeïstische heldendichten en folklore.[273] Moslims in China, die afstammen van eerdere immigranten, begonnen te assimileren door Chinese namen en cultuur over te nemen, terwijl Nanjing een belangrijk centrum van islamitische studie werd. [274] [275] Turkse moslims verwerkten elementen van het Turkse sjamanisme , dat tot op heden verschilt van de Turkse synthese van de islam van andere moslimgemeenschappen, [276] [277] [278] en werd een onderdeel van een nieuwe islamitische interpretatie, [279 ] hoewel sjamanistische invloeden al voorkwamen tijdens de Slag bij Talas (752). Opvallend is dat islamitische ketters nooit sjamanen noemden. [280]Een belangrijke verandering was in de status van vrouwen. In tegenstelling tot Arabische tradities, hadden de Turkse tradities een hoger aanzien voor vrouwen in de samenleving. [279] De Turken moeten ook opvallende overeenkomsten hebben gevonden tussen soefi-rituelen en sjamanistische praktijken. [279] Het sjamanisme beïnvloedde orthodoxe moslims in Anatolië , Centraal-Azië en de Balkan , die het onderschreven door het alevisme voort te brengen . [279] Als gevolg daarvan werden veel sjamanistische tradities gezien als islamitisch, [279] met overtuigingen zoals heilige natuur, bomen, dieren en vreemde natuurgeesten die vandaag de dag nog bestaan. [281]

Het Ottomaanse kalifaat , onder de Ottomaanse dynastie van het Ottomaanse rijk, was het laatste kalifaat van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Het is belangrijk op te merken dat een symbiose tussen Ottomaanse heersers en het soefisme vanaf het begin de islamitische heerschappij van de Ottomanen sterk heeft beïnvloed. Volgens de Ottomaanse geschiedschrijving wordt de legitimatie van een heerser toegeschreven aan sjeik Edebali die een droom van Osman Gazi interpreteerde als Gods legitimatie van zijn regering. [282] Sinds Murad I 's verovering van Edirnein 1362 werd het kalifaat opgeëist door de Turkse sultans van het rijk. [283] Tijdens de periode van Ottomaanse groei werden aanspraken op het gezag van de kalief in 1517 erkend toen Selim I de " Bewaarder van de twee heilige moskeeën " in Mekka en Medina werd door de verovering en eenwording van moslimlanden, waardoor hun aanspraak op het kalifaat werd versterkt. in de moslimwereld . [284] De Mevlevi-orde en de Bektashi-orde hadden een nauwe relatie met de sultans, [285] toen zowel de soefi-mystieke als de heterodoxe en syncretische benaderingen van de islam floreerden. [286] [287]Onder het Ottomaanse rijk verspreidde de islam zich naar Zuidoost-Europa . [288] In Ottomaanse opvatting was de primaire verantwoordelijkheid van de staat het verdedigen en uitbreiden van het land van de moslims, en het verzekeren van veiligheid en harmonie binnen zijn grenzen in de overkoepelende context van de orthodoxe islamitische praktijk en dynastieke soevereiniteit. [289]

De sjiitische Safavid-dynastie kwam in 1501 aan de macht en veroverde later heel Iran. [290] In die tijd gebruikte de meerderheid en oudste groep onder de sjiieten, de Zaydi's , genoemd naar de achterkleinzoon van Ali, de geleerde Zayd ibn Ali , de Hanafi-jurisprudentie, net als de meeste soennieten. [291] [292] [293] De daaruit voortvloeiende bekering van Iran tot Twaalf Shia Islam zorgde voor de uiteindelijke dominantie van de Twaalf sekte binnen het sjiisme over de Zaidi en Ismaili sekten. [294] Nader Shah, die de Safavids omverwierp, probeerde de betrekkingen met de soennieten te verbeteren door de integratie van het twaalverisme in de soennitische islam te propageren als een vijfde madhhab , genaamd Ja'farisme. [295] Het Ja'farisme kreeg echter geen erkenning van de Ottomanen. [296]

In het Indiase subcontinent , tijdens het bewind van Mohammed bin Bakhtiyar Khalji in Bengalen , behaalden de Indiase islamitische missionarissen hun grootste succes in termen van dawah en het aantal bekeerlingen tot de islam. [297] [298] Het Delhi Sultanaat, gesticht door Qutb-ud-din Aybak , kwam naar voren als de eerste islamitische macht van India, bekend als een van de weinige staten die een aanval van de Mongolen afweerde [299] en als een van de weinig vrouwelijke heersers in de islamitische geschiedenis , Razia Sultana . [300] Het rijke islamitische Bengaalse Sultanaatwerd vervolgens opgericht, een belangrijke wereldwijde handelsnatie ter wereld, door de Europeanen beschreven als het "rijkste land om mee te handelen". [301] Babur , een directe afstammeling van Tamerlane en Genghis Khan, stichtte het Mughal-rijk . Het werd kort onderbroken door het Suri-rijk, gesticht door Sher Shah Suri , die het roepie- valutasysteem opnieuw initieerde . [302] De Mughals kregen macht tijdens het bewind van Akbar de Grote en Jahangir . Het bewind van Shah Jahan observeerde de hoogte van de Indo-islamitische architectuur , met opmerkelijke monumenten zoalsTaj Mahal en Jama Masjid, Delhi , terwijl het bewind van zijn zoon Aurangzeb de compilatie van de Fatwa Alamgiri (het best georganiseerde fiqh- manuscript) en de overwinning op de Engelsen in de Anglo-Mogol-oorlog zag , [303] en getuige was van de piek van de islamitische heerschappij in India . Mughal India overtrof Qing China om de grootste economie ter wereld te worden, met een waarde van 25% van het wereldwijde BBP, [304] [305] [306] [307] de Bengaalse Subah die de proto-industrialisatie aangeeft en tekenen vertoont van deIndustriële revolutie . [308] Na het instorten Mughal van India, Tipu Sultan 's Koninkrijk Mysore gevestigd in Zuid-India , die een gedeeltelijke invoering van getuige van sharia-gebaseerde economische en militaire beleid dat wil zeggen Fathul Mujahideen , vervangen Bengal geregeerd door de Nawabs van Bengalen als Zuid-Azië ' s meest vooraanstaande economisch gebied. [309] [310] Na de Indiase onafhankelijkheid bleven de Nizams van Hyderabad de belangrijkste islamitische prinsdom tot de annexatie van Hyderabad door de moderne Republiek India . [311]

Moderne tijd (18e – 20e eeuw)

Abdülmecid II was de laatste kalief van de islam uit de Ottomaanse dynastie .

In de 18e eeuw richtte Mohammed ibn Abd al-Wahhab een militaire beweging op die zich verzette tegen het Ottomaanse sultanaat als een onwettige heerschappij, en zijn medemensen adviseerde terug te keren naar de principes van de islam, gebaseerd op de theologie van Ahmad ibn Hanbal. [312] [313] Hij werd sterk beïnvloed door de werken van Ibn Taymiyya en Ibn al-Qayyim en veroordeelde veel traditionele islamitische praktijken, zoals het bezoeken van het graf van Mohammed of heiligen, als zonde. [313] Tijdens deze periode vormde hij een alliantie met de familie Saud , die de Wahhabi-sekte oprichtte. Deze opwekkingsbeweging probeert naar verluidt het monotheïsme te handhaven en de islam te zuiveren van wat zij zien als latere innovaties. Hun ideologie leidde tot de ontheiliging van heiligdommen over de hele wereld, inclusief die van Mohammed en zijn metgezellen in Mekka en Medina . [314] [315] Veel Arabische nationalisten , zoals Rashid Rida , beschouwden het kalifaat als een Arabisch recht dat door de Turken was weggenomen. Daarom kwamen ze in opstand tegen het Ottomaanse sultanaat totdat het Ottomaanse rijk uiteenviel na de Eerste Wereldoorlog en het kalifaat in 1924 werd afgeschaft. [316] Tegelijkertijd veroverde Ibn Saud Mekka, het "hart van de islam", om het wahabisme op te leggen als onderdeel van de islamitische cultuur. [317]

De moslimwereld was vanaf de 19e eeuw over het algemeen in politiek verval, vooral in vergelijking met de niet-islamitische Europese machten. Deze achteruitgang was cultureel duidelijk; terwijl Taqi al-Din een observatorium in Istanbul oprichtte en het Jai Singh-observatorium in de 18e eeuw werd gebouwd, was er in de twintigste eeuw geen enkel land met een moslimmeerderheid met een groot observatorium. [318] Tegen de 19e eeuw had de Britse Oost-Indische Compagnie de Mughal-dynastie in India formeel geannexeerd . [319] Als reactie op het westerse imperialisme, probeerden veel intellectuelen de islam te hervormen. Ze wilden moslims verenigen in één internationale broederschap met collectieve meningen en doelen. [320] Voor veel van dergelijke hervormers speelden theologische en religieuze zaken slechts een marginale rol. In plaats daarvan richtten ze zich op sociale aspecten binnen moslimgemeenschappen. In de 19e eeuw ontstonden de Deobandi- en Barelwi- bewegingen.

De Barelwi-beweging, opgericht in India, benadrukt het primaat van de islamitische wet boven het naleven van soefi-praktijken en persoonlijke toewijding aan de profeet Mohammed. [321] Het groeide uit de geschriften van Ahmed Raza Khan , Fazl-e-Haq Khairabadi , Shah Ahmad Noorani en Mohammad Abdul Ghafoor Hazarvi tegen de achtergrond van een intellectuele en morele achteruitgang van moslims in Brits-Indië . [322] De beweging was een massabeweging, die het populaire soefisme verdedigde en zijn praktijken hervormde, en groeide als reactie op de Deobandi-beweging . [323] De beweging staat bekend om de viering van Mawliden vandaag is het verspreid over de hele wereld met volgers, ook in onder meer Pakistan, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. [324]

Aan het einde van de 19e eeuw probeerden moslimhervormers, waaronder Muhammad Abduh , Rashid Rida en Jamal al-Din al-Afghani , de islam te verzoenen met de sociale en intellectuele ideeën van het tijdperk van de Verlichting door de islam te zuiveren van vermeende veranderingen en vast te houden aan de fundamentele leerstellingen die tijdens het Rashidun- tijdperk werden aangehouden . [325] Vanwege hun aanhankelijkheid aan de Salafs noemden ze zichzelf Salafiyya . [326] [325] Ze verschillen echter van de salafistische beweging die bloeide in de tweede helft van de 20e eeuw, geworteld in de Wahhabi-beweging. In plaats daarvan worden ze ook vaak islamitische modernisten genoemd. Ze verwierpen de soennitische rechtsscholen en lieten Ijtihad toe. [326]

Op 3 maart 1924 schafte de eerste president van de Turkse Republiek , Mustafa Kemal Atatürk , als onderdeel van zijn seculiere hervormingen , de instelling van het kalifaat grondwettelijk af . Het Ottomaanse kalifaat, 's werelds laatste algemeen erkende kalifaat, bestond niet meer en zijn bevoegdheden binnen Turkije werden overgedragen aan de Grote Nationale Vergadering van Turkije , het parlement van de nieuw gevormde Turkse Republiek en het Directoraat voor Religieuze Zaken . [327] [328]

Postmoderne tijden (20e eeuw-heden)

Jamal-al-Din al-Afghani en zijn acoliet Muhammad Abduh zijn gecrediteerd als voorlopers van de islamitische heropleving. [329] Abul A'la Maududi hielp de moderne politieke islam te beïnvloeden . [330] Islamitische groeperingen zoals de Moslimbroederschap pleiten voor de islam als een alomvattende politieke oplossing, vaak ondanks het verbod. [331] In Iran verving de revolutie een seculier regime door een islamitische staat . In Turkije is de islamitische AK-partij ongeveer tien jaar democratisch aan de macht geweest, terwijl islamitische partijen het goed deden bij de verkiezingen na de Arabische Lente. [332] De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), bestaande uit landen met een moslimmeerderheid , werd opgericht in 1969 na de verbranding van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem . [333]

Contact met geïndustrialiseerde landen bracht moslimbevolking door economische migratie naar nieuwe gebieden. Veel moslims migreerden als contractarbeiders, voornamelijk uit India en Indonesië, naar het Caribisch gebied en vormden de grootste moslimbevolking in procenten in Amerika. [334] De daaruit voortvloeiende verstedelijking en toename van de handel in Afrika bezuiden de Sahara bracht moslims ertoe zich in nieuwe gebieden te vestigen en hun geloof te verspreiden, waardoor de moslimbevolking tussen 1869 en 1914 waarschijnlijk verdubbelde. [335] Moslimimmigranten kwamen grotendeels uit voormalige koloniën in verschillende West-Europese landen sinds de jaren zestig, velen als gastarbeiders .

Er zijn steeds meer nieuwe moslimintellectuelen die de eeuwige islamitische overtuigingen steeds meer scheiden van archaïsche culturele tradities. [336] Over het internet verspreidden marginale groepen, vaak verbonden met de salafistische beweging , hun leer als puur islamitisch, waarbij ze het gezag van traditionele instellingen bagatelliseren. In de loop van de tijd probeerden traditionele wetenschappers autoriteit terug te winnen door cyberspace te betreden. Zo heeft Al-Azhar een database opgericht voor verschillende fatwa's die online toegankelijk zijn. Verder leidde online toegang tot veel islamitische bronnen tot veel persoonlijke interpretaties van de islam, vooral onder jongere moslims, waardoor een "geïndividualiseerde" islam ontstond. [337] Liberale islamverwijst naar bewegingen die religieuze traditie proberen te verzoenen met moderne normen van seculier bestuur en mensenrechten. Haar aanhangers zeggen dat er meerdere manieren zijn om de heilige teksten van de islam te lezen, en ze benadrukken de noodzaak om ruimte te laten voor "onafhankelijk denken over religieuze zaken". [338] [45] : 118–9, 179 Vrouwenkwesties krijgen veel aandacht in het moderne discours over de islam. [339]

Seculiere machten zoals de Chinese Rode Garde sloten vele moskeeën en vernietigden de Koran, [340] en het communistische Albanië werd het eerste land dat de beoefening van elke religie verbood. [341] Ongeveer een half miljoen moslims werden in Cambodja vermoord door communisten die, volgens sommigen, hen als hun voornaamste vijand beschouwden en hen wilden uitroeien omdat ze opvielen en hun eigen god aanbaden. [342] In Turkije voerden het leger staatsgrepen uit om islamitische regeringen omver te werpen, en hoofddoeken werden verboden in officiële gebouwen, zoals ook gebeurde in Tunesië. [343] [344]

Het salafisme , een ultraconservatieve islamitische beweging, lijkt zich wereldwijd te verdiepen. [345] [346] [347] Op veel plaatsen komt de hijab steeds vaker voor [348] en het percentage moslims dat de voorkeur geeft aan de sharia is toegenomen. [349] Nu religieuze begeleiding steeds meer elektronisch beschikbaar komt, hebben moslims toegang tot opvattingen die streng genoeg voor hen zijn in plaats van te vertrouwen op staatsgeestelijken die vaak als stromannen worden gezien. [346] Geschat wordt dat in 2050 het aantal moslims bijna gelijk zal zijn aan het aantal christenen over de hele wereld, "vanwege de jonge leeftijd en het hoge vruchtbaarheidscijfer van moslims in vergelijking met andere religieuze groepen".[350] Hoewel de religieuze bekering geen netto-impact heeft op de groei van de moslimbevolking, aangezien "het aantal mensen dat moslim wordt door bekering ongeveer gelijk lijkt te zijn aan het aantal moslims dat het geloof verlaat". [351] Misschien als een teken van deze veranderingen, zijn de meeste experts het erover eens dat de islam sneller groeit dan enig ander geloof in Oost- en West-Afrika. [352] [353]

denominaties

soennitisch

De grootste denominatie in de islam is de soennitische islam, die 85-90% van alle moslims uitmaakt [354] en misschien wel de grootste religieuze denominatie ter wereld is. [355] Soennitische moslims worden ook wel Ahl as-Soennah genoemd, wat "mensen van de traditie [van Mohammed]" betekent. [356] [357] [358] [359] [360]

Soennieten geloven dat de eerste vier kaliefen de rechtmatige opvolgers van Mohammed waren; omdat God geen specifieke leiders specificeerde om hem op te volgen en die leiders werden gekozen. Verdere autoriteiten met betrekking tot soennieten geloven dat iedereen die rechtvaardig is en rechtvaardig een kalief zou kunnen zijn, zolang hij maar handelt in overeenstemming met de leer van de islam, het voorbeeld van Mohammed. Als alternatief accepteren soennieten gewoonlijk de metgezellen van Mohammed als betrouwbaar voor het interpreteren van islamitische aangelegenheden. [361]

De soennieten volgen de koran en de hadith, die zijn vastgelegd in soennitische tradities die bekend staan ​​als Al-Kutub Al-Sittah (zes grote boeken). Voor juridische zaken die zijn afgeleid van de koran of de hadith, volgen velen vier soennitische madhhabs: Hanafi, Hanbali, Maliki en Shafi'i. Alle vier accepteren ze de geldigheid van de andere, en een moslim mag er een kiezen die hij prettig vindt. [362]

Soennitische theologische scholen omvatten het asharisme opgericht door Al-Ashʿarī (ca. 874–936), Maturidi door Abu Mansur al-Maturidi (853–944 CE) en traditionalistische theologie onder leiding van Ahmad ibn Hanbal (780–855 CE). Traditionalistische theologie wordt gekenmerkt door het vasthouden aan een letterlijk begrip van de koran en de soennah, het geloof dat de koran niet geschapen en eeuwig is, en verzet tegen de rede (kalam) in religieuze en ethische zaken. [363] Aan de andere kant, beweert het maturidisme, is de Schrift niet nodig voor de basisethiek en dat goed en kwaad alleen door de rede kunnen worden begrepen. [364]Maturidi's doctrine, gebaseerd op de Hanafi-wet, bevestigde de capaciteit en wil van de mens naast de suprematie van God in de handelingen van de mens, en verschafte een leerstellig kader voor meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en syncretisme. Het maturidisme floreerde vooral in Centraal-Azië. [365] Niettemin zouden mensen op openbaring vertrouwen, omdat de rede alleen de hele waarheid niet zou kunnen bevatten. Volgens het asharisme kan ethiek alleen voortkomen uit goddelijke openbaring, maar niet uit menselijke rede. Het asharisme aanvaardt echter de rede met betrekking tot exegetische zaken en combineert Mutazila-benaderingen met traditionalistische ideeën. [366]

In de 18e eeuw leidde Mohammed ibn Abd al-Wahhab een salafistische beweging, door buitenstaanders aangeduid als het wahhabisme, in het hedendaagse Saoedi-Arabië. Oorspronkelijk gevormd door het Hanbalisme, vertrokken veel moderne volgelingen van een van de vier gevestigde rechtsscholen Hanafi, Shafi, Maliki en Hanbali. [367] Evenzo is Ahl al-Hadith een beweging die bronnen van jurisprudentie buiten de koran en hadith, zoals de geïnformeerde mening ( ra'y ) minder benadrukte .

Nurcu is een soennitische beweging die aan het begin van de twintigste eeuw is opgericht op basis van de geschriften van Said Nursi (1877-1960). [368] Zijn filosofie is gebaseerd op de Hanafi-wet en bevat verder elementen van het soefisme. [368] Hij benadrukte het belang van verlossing in zowel het leven als het hiernamaals door middel van onderwijs en vrijheid, de synthese van islam en wetenschap en democratie als de beste vorm van bestuur binnen de rechtsstaat. [369] Door geloof door onderzoek in plaats van geloof door imitatie, zouden moslims filosofieën verwerpen zoals positivisme , materialisme en atheïsme die uit de westerse wereld van zijn tijd kwamen.[368] Zijn idee van de sharia is tweeledig. De sharia is van toepassing op de vrijwillige acties van mensen en duidt de verzameling natuurwetten aan . Beide komen uiteindelijk voort uit één bron, namelijk God. [370] Zijn werken over de Koran in de Risale-i Nur werden vertaald in bijna alle talen van Centraal-Azië. [371] Van Nurcu zijn andere stromingen afgeleid, zoals de Gülen-beweging .

sjiitisch

Het Imam Hussein-heiligdom in Irak is een heilige plaats voor sjiitische moslims

De sjiieten vormen 10-15% van de islam en zijn de op een na grootste tak. [372]

Terwijl de soennieten vinden dat een kalief door de gemeenschap moet worden gekozen, geloven sjiieten dat Mohammed zijn schoonzoon, Ali ibn Abi Talib, heeft aangesteld als zijn opvolger en dat alleen bepaalde afstammelingen van Ali machtsposities konden bekleden. Als gevolg hiervan geloven ze dat Ali ibn Abi Talib de eerste imam (leider) was, en verwierp hij de legitimiteit van de vorige moslimkaliefen Abu Bakr, Uthman ibn al-Affan en Umar ibn al-Khattab. Andere twistpunten zijn onder meer bepaalde praktijken die worden gezien als het vernieuwen van de religie, zoals de rouwpraktijk van tatbir en het vervloeken van figuren die door soennieten worden vereerd. Echter, Jafar al-Sadiq zelf keurde mensen af ​​die zijn overgrootvader Abu Bakr afkeurden, en Zayd ibn Ali vereerde Abu Bakr en Umar. [373][374] Meer recent, groot-ayatollah Ali Khamenei [375] en groot-ayatollah Ali al-Sistani [376] veroordeelde de praktijk.

De sjiitische islam heeft verschillende takken, de meest prominente zijn de Twaalvers (de grootste tak), Zaidis en Ismailis. Verschillende takken accepteren verschillende afstammelingen van Ali als imams. Na de dood van Imam Jafar al-Sadiq, die door de Twaalvers en de Ismaili's als de zesde Imam wordt beschouwd, erkenden de Ismailieten zijn zoon Isma'il ibn Jafar als zijn opvolger, terwijl de Twaalvers Shia's zijn andere zoon Musa al-Kadhim als de zevende volgden Imam. De Zaydis beschouwen Zayd ibn Ali, de oom van imam Jafar al-Sadiq, als hun vijfde imam, en volgen een andere lijn van opvolging na hem. Andere kleinere groepen zijn de Bohra en de Alawieten en Alevi . [377]Sommige sjiitische takken bestempelen andere sjiitische takken die het niet eens zijn met hun doctrine als Ghulat (extremisten).

koranisme

De koranisten zijn moslims die over het algemeen geloven dat de islamitische wet en begeleiding alleen gebaseerd moeten zijn op de koran, waarbij ze de soennah verwerpen, en dus gedeeltelijk of volledig twijfelen aan de religieuze autoriteit, betrouwbaarheid of authenticiteit van de hadith-literatuur, waarvan ze beweren dat ze verzonnen zijn. [378]

Al in de tijd van de geleerde asch-Schāfiʿī waren de eerste critici van de hadith-tradities; hun argumenten vonden echter weinig bijval onder moslims. Vanaf de 19e eeuw begonnen reformistische denkers als Sayyid Ahmad Khan , Abdullah Chakralawi en later Ghulam Ahmad Parwez in India de hadith en de islamitische traditie systematisch in twijfel te trekken. [379] Tegelijkertijd was er een langdurige discussie over het exclusieve gezag van de koran in Egypte, geïnitieerd door een artikel van Muhammad Tawfīq Sidqī getiteld "Islam is de koran alleen" ( al-Islām huwa l-Qurʾān waḥda -hū) in het tijdschrift al-Manar . [380] [381]Het koranisme kreeg in de 20e eeuw ook een politieke dimensie toen Muammar al-Gaddafi de koran tot de grondwet van Libië verklaarde. [382] In Amerika richtte Rashad Khalifa , een Egyptisch-Amerikaanse biochemicus en ontdekker van de korancode (code 19), een hypothetische wiskundige code in de koran, de organisatie "United Submitters International" op. [383]

Soms leidt de verwerping van de hadith tot verschillen in de manier waarop religie wordt beoefend, bijvoorbeeld in het rituele gebed. Terwijl sommige koranisten traditioneel vijf keer per dag bidden, verminderen anderen het aantal tot drie of zelfs twee dagelijkse gebeden. Er zijn ook verschillende opvattingen over de details van het gebed of andere pilaren van de islam, zoals zakāt (het geven van aalmoezen), vasten of de hadj. [384]

andere denominaties

 • De Ibadi- sekte dateert uit de begintijd van de islam en is een tak van de Kharijite die door 1,45 miljoen moslims over de hele wereld wordt beoefend (~ 0,08% van alle moslims). [385] Ibadis vormen een meerderheid van de bevolking in Oman . In tegenstelling tot de meeste Kharijitische groepen, beschouwt het Ibadisme zondige moslims niet als ongelovigen.
 • Bektashi Alevisme is een syncretische en heterodoxe lokale islamitische traditie, waarvan de aanhangers de mystieke ( bāṭenī ) leringen van Ali en Haji Bektash Veli volgen . [386] Alevitisme omvat Turkse overtuigingen die in de 14e eeuw aanwezig waren, [387] zoals sjamanisme en animisme , vermengd met sjiieten en soefi-overtuigingen, aangenomen door sommige Turkse stammen. Er wordt geschat dat er wereldwijd 10 miljoen tot meer dan 20 miljoen (~ 0,5% - ~ 1% van alle moslims) alevieten zijn. [388]
 • De Ahmadiyya- beweging is een islamitische hervormingsbeweging (met soennitische wortels) opgericht door Mirza Ghulam Ahmad [389] die in 1889 in India begon en wordt beoefend door 10 tot 20 miljoen [390] moslims over de hele wereld. Ahmad beweerde de profetieën over de komst van de "Imam Mahdi" en de "Beloofde Messias" te hebben vervuld. De beweging wordt echter door de meeste moslims verworpen als ketters, omdat ze gelooft in het voortdurende profeetschap na de dood van Mohammed. [391] Ahmadi's zijn sinds de oprichting van de beweging in 1889 onderworpen aan religieuze vervolging en discriminatie. [392]
 • Mahdavia is een islamitische sekte die gelooft in een 15e-eeuwse Mahdi, Muhammad Jaunpuri.

Niet-confessionele moslims

Niet-confessionele moslims is een overkoepelende term die is gebruikt voor en door moslims die niet behoren tot of zich niet identificeren met een specifieke islamitische denominatie . [393] [394] [395] Prominente figuren die weigerden zich te identificeren met een bepaalde islamitische denominatie zijn onder meer Jamal ad-Din al-Afghani , [396] en Muhammad Ali Jinnah . [397] Recente onderzoeken melden dat een groot deel van de moslims in sommige delen van de wereld zichzelf identificeert als "slechts moslim", hoewel er weinig gepubliceerde analyses beschikbaar zijn over de motivaties die aan deze reactie ten grondslag liggen. [156] [398] [399][400] Het Pew Research Center meldt dat respondenten die zichzelf identificeren als "gewoon moslim" een meerderheid vormen van moslims in zeven landen (en een meerderheid in drie andere), met het hoogste percentage in Kazachstan met 74%. Ten minste een op de vijf moslims in ten minste 22 landen identificeert zichzelf op deze manier. [156]

afgeleide religies

Sommige bewegingen, zoals de Druzen , [401] [402] [403] [404] [405] Berghouata en Ha-Mim , zijn ofwel voortgekomen uit de islam of zijn bepaalde overtuigingen gaan delen met de islam, en of elk een afzonderlijke religie is of een sekte van de islam is soms controversieel. Yazdânisme wordt gezien als een mix van lokale Koerdische overtuigingen en de islamitische soefi-doctrine die in de 12e eeuw door sjeik Adi ibn Musafir in Koerdistan werd geïntroduceerd . Bábisme stamt af van twaalf sjiieten die door Siyyid 'Ali Muhammad i-Shirazi al-Bab gingen terwijl een van zijn volgelingen Mirza Husayn 'Ali Nuri Baha'u'llahstichtte het Bahá'í-geloof . [406] Het sikhisme , gesticht door Guru Nanak in de late vijftiende-eeuwse Punjab , omvat aspecten van zowel de islam als het hindoeïsme. [407]

demografie

Wereld moslimbevolking per percentage ( Pew Research Center , 2014).

Een demografisch onderzoek uit 2015 meldde dat 24,1% van de wereldbevolking, of 1,8 miljard mensen, moslim is. [408] Daarvan is geschat dat 85-90% soenniet is en 10-15% sjiitisch, [409] met een minderheid die tot andere sekten behoort. Ongeveer 49 landen zijn moslim-meerderheid , [410] en Arabieren zijn goed voor ongeveer 20% van alle moslims over de hele wereld. [411] Het aantal moslims wereldwijd is gestegen van 200 miljoen in 1900 tot 551 miljoen in 1970, [412] en verdrievoudigd tot 1,6 miljard in 2010. [350]

De meeste moslims wonen in Azië en Afrika . [413] Ongeveer 62% van de moslims in de wereld woont in Azië, met meer dan 683 miljoen aanhangers in Indonesië , Pakistan , India en Bangladesh . [414] [415] In het Midden-Oosten zijn niet-Arabische landen zoals Turkije en Iran de grootste landen met een moslimmeerderheid; in Afrika, Nigeria en Egypte hebben de dichtstbevolkte moslimgemeenschappen.

Volgens de meeste schattingen telt China ongeveer 20 tot 30 miljoen moslims (1,5% tot 2% van de bevolking). [416] [417] [418] Echter, gegevens verstrekt door het International Population Center van de San Diego State University aan US News & World Report suggereren dat China 65,3 miljoen moslims heeft. [419] De islam is de op één na grootste religie na het christendom in veel Europese landen [420] en haalt die status langzaam in Amerika in , met tussen de 2.454.000, volgens Pew Forum , en ongeveer 7 miljoen moslims, volgens de Raad over Amerikaans-Islamitische Betrekkingen (CAIR) , in deVerenigde Staten . [409] [421]

Religieuze bekering heeft weinig netto-impact op de moslimbevolking, aangezien het aantal mensen dat zich tot de islam bekeert ongeveer gelijk is aan het aantal mensen dat de islam verlaat. [422] [351] De groeicijfers van de islam in Europa waren voornamelijk te wijten aan immigratie en hogere geboortecijfers van moslims in 2005. [423]

Cultuur

De term ' islamitische cultuur ' kan worden gebruikt om aspecten van cultuur aan te duiden die betrekking hebben op de religie, zoals festivals en kledingvoorschriften. Het wordt ook controversieel gebruikt om de culturele aspecten van traditioneel moslimmensen aan te duiden. [424] Ten slotte kan "islamitische beschaving" ook verwijzen naar de aspecten van de gesynthetiseerde cultuur van de vroege kalifaten, inclusief die van niet-moslims, [425] soms aangeduid als " islamitisch ".

architectuur

Misschien wel de belangrijkste uitdrukking van islamitische architectuur is die van de moskee. [49] Verschillende culturen beïnvloeden moskeearchitectuur. Bijvoorbeeld, Noord-Afrikaanse en Spaanse islamitische architectuur, zoals de Grote Moskee van Kairouan bevat marmer en porfier kolommen uit de Romeinse en Byzantijnse gebouwen, [426] , terwijl moskeeën in Indonesië hebben vaak multi-tiered daken van de lokale Javaanse stijlen. De Ottomanen beheersten de techniek van het bouwen van enorme binnenruimten die worden begrensd door schijnbaar gewichtloze maar massieve koepels, en het bereiken van een perfecte harmonie tussen binnen- en buitenruimten, evenals licht en schaduw. [427] [428]

Kunst

Islamitische kunst omvat de beeldende kunst die vanaf de 7e eeuw werd geproduceerd door mensen (niet per se moslim) die leefden in het gebied dat werd bewoond door moslimbevolkingen. [429] Het omvat velden die zo gevarieerd zijn als architectuur, kalligrafie , schilderkunst en keramiek , onder anderen.

Hoewel het in de Koran niet wordt veroordeeld, wordt het maken van afbeeldingen van mensen en dieren in veel islamitische culturen afgekeurd en in verband gebracht met wetten tegen afgoderij die alle Abrahamitische religies gemeen hebben. Abdullaah ibn Mas'ood meldde dat Mohammed zei: "Degenen die het zwaarst zullen worden gestraft door Allah op de Dag der Opstanding zullen de beeldmakers zijn" ( overgeleverd door al-Bukhaari ) [ verduidelijking nodig ] . [xxii] Deze regel is echter op verschillende manieren geïnterpreteerd door verschillende geleerden en in verschillende historische perioden, en er zijn voorbeelden van schilderijen van zowel dieren als mensen in Mughal- , Perzische en Turkse kunst. Siyah Qalam (Zwarte Pen), toont vaak demonische wezens ( div ) uit islamitische verhalen, maar lijken van Centraal-Aziatische oorsprong. Het bestaan ​​van deze afkeer van het maken van afbeeldingen van levende wezens is gebruikt om de prevalentie van kalligrafie , mozaïekpatroon en patroon te verklaren , zijn belangrijke aspecten van de islamitische artistieke cultuur. [430]

Muziek

Poëzie

Kalender

De fasen van de maan vormen de basis voor de islamitische kalender

Kalief Umar koos naar verluidt het formele begin van het moslimtijdperk als de Hijra in 622 CE, wat een belangrijk keerpunt was in het lot van Mohammed. Het is een maankalender met dagen van zonsondergang tot zonsondergang. [431] Islamitische heilige dagen vallen op vaste data van de maankalender, wat betekent dat ze in verschillende seizoenen in verschillende jaren in de Gregoriaanse kalender voorkomen . De belangrijkste islamitische festivals zijn Eid al-Fitr (Arabisch|عيد الف) op de 1e van Shawwal , het einde van de vastenmaand Ramadan , en Eid al-Adha (Arabisch|عيد الأضحى) op de 10e van Dhu al-Hijjah, die samenviel met het einde van de hadj (bedevaart). [432]

Kritiek

Johannes van Damascus , onder het Omajjadenkalifaat , beschouwde de islamitische doctrines als een mengelmoes uit de Bijbel . [433]

Kritiek op de islam bestaat al sinds de vormingsfasen van de islam. Vroege kritiek kwam van christelijke auteurs, van wie velen de islam als een christelijke ketterij of een vorm van afgoderij beschouwden , vaak in apocalyptische termen. [434] Later kwam er kritiek uit de moslimwereld zelf, maar ook van joodse schrijvers en van kerkelijke christenen . [435] [436] [437] Kwesties met betrekking tot de authenticiteit en moraliteit van de Koran worden ook besproken door critici. [438]

Islamitisch verlossingsoptimisme en zijn vleselijkheid werden bekritiseerd door christelijke schrijvers. De sensuele beschrijvingen van het paradijs door de islam leidden ertoe dat veel christenen tot de conclusie kwamen dat de islam geen spirituele religie was. Hoewel sensueel genot ook aanwezig was in het vroege christendom, zoals te zien is in de geschriften van Irenaeus , leidden de doctrines van de voormalige manicheeër , Augustinus van Hippo , tot de brede afwijzing van lichamelijk genot in zowel het leven als het hiernamaals. Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari verdedigde de koranische beschrijving van het paradijs door te beweren dat de Bijbel ook dergelijke ideeën impliceert, zoals het drinken van wijn in het evangelie van Matteüs . [439]

Lasterlijke afbeeldingen van Mohammed , afgeleid van vroege 7e-eeuwse afbeeldingen van de Byzantijnse kerk , [440] verschijnen in het 14e-eeuwse epische gedicht Divine Comedy van Dante Alighieri . [441] Hier verschijnt Mohammed in de achtste cirkel van de hel, samen met Ali. Dante geeft de islam als geheel niet de schuld, maar beschuldigt Mohammed van schisma , door na het christendom een ​​andere religie te stichten. [441]

Sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft de islam kritiek gekregen op zijn geschriften en leringen. Sommigen beweren dat ze een belangrijke bron van terrorisme en terroristische ideologie zijn . [442] [443]

Andere kritiek richt zich op de kwestie van de mensenrechten in moderne landen met een moslimmeerderheid, en de behandeling van vrouwen in de islamitische wet en praktijk. [444] [445] In het kielzog van de recente multiculturalisme trend, is de invloed van de islam op het vermogen van moslimimmigranten in het Westen om te assimileren bekritiseerd . [446] Zowel in zijn openbare als persoonlijke leven maakten anderen bezwaar tegen de moraliteit van Mohammed, dus ook de sunnah als rolmodel. [437] [447]

Zie ook

Opmerkingen:

 1. ^ "Hasan al Basri wordt vaak beschouwd als een van de eersten die een engelachtige oorsprong voor de duivel verwierp, met het argument dat zijn val het resultaat was van zijn eigen vrije wil, niet van Gods vastberadenheid. Hasan al Basri voerde ook aan dat engelen niet in staat zijn om zonde of fouten en nobeler dan mensen en zelfs profeten. Zijn mening werd tegengewerkt door zowel vroege sjiieten als soennieten. [217]
 1. ^ Er zijn tien uitspraken van Islam in het Engels, verschillen in hetzij de eerste of tweede lettergreep stress, of de s is / z / of / s / en of het een uitgesproken / ɑː / , / æ / of (bij de klemtoon ligt op de eerste lettergreep) / ə / ( Merriam Webster ). De meest voorkomende zijn / ɪ z l ɑː m , ɪ s l ɑː m , ɪ z l ə m , ɪ s l ə m / (Oxford Engels Woordenboek. Random House) en/ ɪ z l ɑː m , ɪ s l ɑː m / (American Heritage Dictionary).
 2. ^ Watt. Mohammed in Medina . pp. 227–28 Watt stelt dat de aanvankelijke overeenkomst kort na de hijra tot stand kwam en dat het document op een later tijdstip werd gewijzigd, met name na de slag bij Badr (AH [anno hijra] 2, = 624) na Christus. Serjeant stelt dat de grondwet in feite uit acht verschillende verdragen bestaat die kunnen worden gedateerd op basis van de gebeurtenissen in Medina, waarbij het eerste verdrag kort na de aankomst van Mohammed werd geschreven. RB sergeant. "De Sunnah Jâmi'ah, pacten met de Yathrib-joden en de Tahrm van Yathrib: analyse en vertaling van de documenten die zijn opgenomen in de zogenaamde 'grondwet van Medina'." in Het leven van Mohammed: de vorming van de klassieke islamitische wereld : Volume iv. Ed. Uri Rubin. Brookfield: Ashgate Publishing, 1998, blz. 151 en zie hetzelfde artikel in BSOAS 41 (1978): 18 ev. Zie ook Caetani. Annali dell'Islam, Volume I . Milaan: Hoepli, 1905, p. 393. Julius Wellhausen. Skizzen und Vorabeiten , IV, Berlin: Reimer, 1889, p 82f, die beweren dat het document één enkel verdrag is dat kort na de hijra is overeengekomen. Wellhausen stelt dat het behoort tot het eerste jaar van de residentie van Mohammed in Medina, vóór de slag bij Badr in 2/624. Zelfs Moshe Gil, een scepticus van de islamitische geschiedenis, beweert dat het binnen vijf maanden na de aankomst van Mohammed in Medina is geschreven. Mosje Gil. 1974. "De grondwet van Medina: een heroverweging." Israël Oosterse studies 4. p. 45.

Referenties

Opmerkingen:

Citaten van de Koran en hadith

 1. ^ Q6:125 Koran  6:125 , Q61:7 Koran  61:7 , Q39:22 Koran  39:22
 2. ^ Q5:3 Koran  5:3 , Q3:19 Koran  3:19 , Q3:83 Koran  3:83
 3. ^ Q9:74 Koran  9:74 ; Koran  49:14
 4. ^ Q2:117 Koran  2:117
 5. ^ Q51:56 Koran  51:56
 6. ^ Vraag 2: 186 Koran  2: 186
 7. ^ Q40:60 Koran  40:60
 8. ^ Q35: 1 Koran  35: 1
 9. ^ Koran  1:4 ;
 10. ^ Koran  6:31 ;
 11. ^ Koran  101:1
 12. ^ Koran  9:60 . "Zakat-uitgaven zijn alleen voor de armen en voor de behoeftigen en voor degenen die werkzaam zijn om (Zakat) te verzamelen en om harten bij elkaar te brengen en voor het bevrijden van gevangenen en voor degenen met schulden (of dwangarbeid ) en voor de zaak van Allah en voor de ( gestrande) reiziger - een verplichting (opgelegd) door Allah. En Allah is Alwetend en Wijs"
 13. ^ Koran  2:177
 14. ^ Koran  2:274
 15. ^ Koran  107: 1-7
 16. ^ Koran  2:184
 17. ^ Koran  4:11 .
 18. ^ Citeerfout: De genoemde referentieQ2177is aangeroepen maar nooit gedefinieerd (zie de helppagina ).
 19. ^ Koran  89:17-18
 20. ^ Koran  41:34
 21. ^ Sahih al-Bukhari , 8:73:56
 22. ^ Koran  48:10

citaten

 1. ^ een b Lewis, Barnard; Churchill, Buntzie Ellis (2009). Islam: de religie en het volk . Wharton School Publishing . P. 8 . ISBN 978-0-13-223085-8.
 2. ^ Esposito, John L. 2009. "Islam." InThe Oxford Encyclopedia of the Islamic World, onder redactie van JL Esposito. Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-530513-5 . (Zie ook: snelle referentie .) "De geloofsbelijdenis... bevestigt het absolute monotheïsme van de islam en de aanvaarding van Mohammed als de boodschapper van Allah, de laatste en laatste profeet." 
 3. ^ a b Peters, FE 2009. "Allah." In The Oxford Encyclopedia of the Islamic World , onder redactie van JL Esposito. Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-530513-5 . (Zie ook: snelle referentie .) "Het begrip van de moslims van Allah is gebaseerd... op het openbare getuigenis van de Koran. Allah is Uniek, de Schepper, Soeverein en Rechter van de mensheid. Het is Allah die het universum door zijn directe actie op de natuur en die de menselijke geschiedenis heeft geleid door zijn profeten, Abraham, met wie hij zijn verbond sloot, Mozes/Moosa, Jezus/Iesa en Mohammed, door wie hij allemaal zijn uitverkoren gemeenschappen stichtte, de 'Volkeren van het Boek' .'" 
 4. ^ "Moslimbevolking per land 2021" . Wereldbevolkingsoverzicht . Ontvangen 22 juli 2021 .
 5. ^ "Religieuze samenstelling per land, 2010-2050" . Pew onderzoekscentrum . 2 april 2015. Gearchiveerd van het origineel op 15 juni 2020 . Ontvangen 5 mei 2020 .
 6. ^ " Moslim ." Lexico . VK: Oxford University Press . 2020.
 7. ^ "Moslimmeerderheidslanden 2021" . worldpopulationreview.com . Ontvangen 25 juli 2021 .
 8. ^ Het Pew Forum over Godsdienst en het Openbare Leven . December 2012. " Het wereldwijde religieuze landschap: een rapport over de omvang en verspreiding van 's werelds belangrijkste religieuze groepen vanaf 2010. " DC: Pew Research Center. Artikel .
 9. ^ Campo, Juan Eduardo (2009). "Allah" . Encyclopedie van de islam . Infobase publiceren . P. 34. ISBN 978-1-4381-2696-8.
 10. ^ Özdemir, İbrahim . 2014. "Milieu." In The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam , onder redactie van I. Kalin . Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-981257-8 . "Toen Mekkaanse heidenen bewijzen, tekenen of wonderen eisten voor het bestaan ​​van God, was het antwoord van de koran om hun blik te richten op de complexiteit, regelmaat en orde van de natuur. De vroege verzen van de koran onthullen daarom een ​​uitnodiging om te onderzoeken en te onderzoeken de hemelen en de aarde, en alles wat in de omgeving te zien is... De koran maakt dus duidelijk dat alles in de schepping een wonderbaarlijk teken van God (āyah) is en mensen uitnodigt om over de Schepper na te denken." 
 11. ^ Goldman, Elizabeth. 1995. Gelovigen: spirituele leiders van de wereld . Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-508240-1 . P. 63. 
 12. ^ Reeves, JC (2004). Bijbel en Koran: Essays in schriftuurlijke intertekstualiteit . Leiden : Bril . P. 177. ISBN 90-04-12726-7.
 13. ^ Bennett (2010 , blz. 101)
 14. ^ Esposito, John L. , ed. 2003. " Eschatologie ." In de Oxford Dictionary of Islam .
 15. ^ Esposito (2002b , blz. 17, 111-12, 118).
 16. ^ a b c El Shamsy, Ahmed en Noel James Coulson. " Shar'ah ." Encyclopedie Britannica . 2020. (Zie ook " sharia " via Lexico .)
 17. ^ Trofimov, Jaroslav . 2008. Het beleg van Mekka: de opstand van 1979 in het heiligste heiligdom van de islam . Knopf . New York. ISBN 978-0-307-47290-8 . P. 79. 
 18. ^ Watt, William Montgomery (2003). Islam en de integratie van de samenleving . Psychologie Pers . P. 5. ISBN 978-0-415-17587-6.
 19. ^ Saliba, George . 1994. Een geschiedenis van de Arabische astronomie: planetaire theorieën tijdens de Gouden Eeuw van de islam . New York: New York University Press . ISBN 0-8147-8023-7 . blz. 245, 250, 256-57. 
 20. ^ Koning, David A. (1983). "De astronomie van de Mamelukken". Isis . 74 (4): 531-55. doi : 10.1086/353360 . S2CID 144315162 . 
 21. ^ Hassan, Ahmad Y. 1996. " Factoren achter de achteruitgang van de islamitische wetenschap na de zestiende eeuw ." blz. 351-99 in de islam en de uitdaging van de moderniteit , uitgegeven door SS Al-Attas. Kuala Lumpur: Internationaal Instituut voor islamitisch denken en beschaving . Gearchiveerd van het origineel op 2 april 2015.
 22. ^ Arnold, Thomas Walker . De prediking van de islam: een geschiedenis van de verspreiding van het moslimgeloof. blz. 125-258.
 23. ^ Denny, Frederik. 2010. Soennitische islam: Oxford Bibliographies Online Research Guide . Oxford: Oxford University Press . "De soennitische islam is de dominante afdeling van de wereldwijde moslimgemeenschap en heeft door de geschiedenis heen een aanzienlijke meerderheid (85 tot 90 procent) van die gemeenschap gevormd."
 24. ^ " Religies | Veldlijst " en " Religies | Definities en opmerkingen ." Het Wereld Factbook Archief . Centrale inlichtingendienst . Ontvangen 24 mei 2020. *"Shia-islam vertegenwoordigt 10-15% van de moslims wereldwijd."
  • "De soennitische islam is goed voor meer dan 75% van de moslimbevolking in de wereld."
 25. ^ " Soennitische " en " Sjiieten ." Berkley Centrum voor Religie, Vrede en Wereldaangelegenheden . Ontvangen 24 mei 2020. Gearchiveerd " Shi'a " (2011). • "De soennitische islam is de grootste denominatie van de islam en omvat ongeveer 85% van de meer dan 1,5 miljard moslims in de wereld." • "De sjiitische islam is de op één na grootste tak van de traditie, met tot 200 miljoen volgelingen die ongeveer 15% van alle moslims wereldwijd uitmaken."
 26. ^ Pew Forum voor religie en het openbare leven. Oktober 2009. " De wereldwijde moslimbevolking in kaart brengen: een rapport over de omvang en verspreiding van de moslimbevolking in de wereld ." Pew onderzoekscentrum . Ontvangen 25 mei 2020. Overzicht .
 27. ^ Tayeb El-Hibri, Maysam J. al Faruqi (2004). "Soennitische islam". Bij Philip Mattar (red.). De encyclopedie van het moderne Midden-Oosten en Noord-Afrika (2e ed.). MacMillan- referentie.
 28. ^ Pew Forum voor religie en het openbare leven. April 2015. " 10 landen met de grootste moslimpopulaties, 2010 en 2050 " (prognosetabel). Pew onderzoekscentrum .
 29. ^ Pechilis, Karen; Raj, Selva J. (2013). Zuid-Aziatische religies: traditie en vandaag . Routing . P. 193 . ISBN 978-0-415-44851-2.
 30. ^ Pillalamarri, Akhilesh (2016). "Hoe Zuid-Azië de wereldwijde islam zal redden" . De diplomaat . Ontvangen 7 februari 2017 .
 31. ^ a b c Pew Forum voor religie en het openbare leven. Januari 2011. De toekomst van de wereldwijde moslimbevolking ." Pew Research Center . Ontvangen 25 mei 2020. Gearchiveerd van het origineel op 9 februari 2011.
 32. ^ "Islam in Rusland" . Al Jazeera . Persbureau Anadolu . 7 maart 2018 . Ontvangen 15 juni 2021 .
 33. ^ "Boekbespreking: de Russische moslim Heartlands onthult diverse bevolking" , The National , 21 april 2018 , teruggehaald 13 januari 2019
 34. ^ Burke, Daniël (2 april 2015). "De snelst groeiende religie ter wereld is..." CNN . Ontvangen 18 april 2015 .
 35. ^ Lippman, Thomas W. 7 april 2008. " Geen God dan God ." US News & World Report . Ontvangen 24 mei 2020. "Islam is de jongste, de snelst groeiende en in veel opzichten de minst gecompliceerde van 's werelds grote monotheïstische religies. Het is gebaseerd op zijn eigen heilige boek, maar het is ook een directe afstammeling van het jodendom en het christendom, het opnemen van enkele van de leringen van die religies - sommige wijzigen en andere verwerpen."
 36. ^ " Sin ." Lane's Lexicon 4. – via StudyQuran .
 37. ^ a B Islam : "onderwerping, totale overgave (aan God)" Gardet, L., en J. Jomier. [1960] 2012. " Islam ." Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van P. Bearman, et al. Leiden: Bril . doi : 10.1163/1573-3912_islam_COM_0387 . ISBN 978-90-04-16121-4 . Ontvangen 24 mei 2020. 
 38. ^ a b c Editors, Geschiedenis com. "Islam" . GESCHIEDENIS . Ontvangen 22 januari 2020 .CS1 maint: extra text: authors list (link)
 39. ^ Esposito, John L. (2000). De geschiedenis van de islam in Oxford . Oxford University Press . blz.  76-77 . ISBN 978-0-19-510799-9.
 40. ^ Mahmutćehajić, Rusmir (2006). De moskee: het hart van onderwerping . Fordham University Press . P. 84 . ISBN 978-0-8232-2584-2.
 41. ^ a b c "Wat betekent 'islam'?" . Klassiek Arabisch . 20 juni 2020 . Ontvangen 20 juni 2020 .
 42. ^ Wilson, Kenneth G. The Columbia Guide to Standard Amerikaans Engels . ISBN 0-231-06989-8 . P. 291: "Mohammedaan en Mohammedaan zijn gebaseerd op de naam van de profeet Mohammed, en beide worden als aanstootgevend beschouwd." 
 43. ^ * Esposito (2002b , blz. 74-76)
 44. ^ " Tawhid ". Encyclopedie Britannica . [1998] 2020.
 45. ^ a b c d e f Esposito, John L. 2004. The Oxford Dictionary of Islam . Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-975726-8 . 
 46. ^ "De Koran Arabisch Corpus - Vertaling" . corpus.quran.com . Ontvangen op 11 april 2021 .
 47. ^ Bentley, David (1999). De 99 mooie namen voor God voor alle mensen van het boek . William Carey-bibliotheek . ISBN 978-0-87808-299-5.
 48. ^ Ali, Kecia. (2008). Islam: de sleutelbegrippen . Leman, Oliver, 1950-. Londen: Routledge . ISBN 978-0-415-39638-7. OCLC-  123136939 .
 49. ^ a b c d e " Islam ." Encyclopedie Britannica . Ontvangen 24 mei 2020.
 50. ^ "De menselijke natuur en het doel van het bestaan" . Patheos . Ontvangen 24 mei 2020 .
 51. ^ Leeming, David. 2005. The Oxford Companion to World Mythology . Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-195-15669-0 . P. 209. 
 52. ^ "Soera Al-Ma'idah - 5:73" . koran.com . Ontvangen 26 maart 2021 .
 53. ^ Görke, Andreas en Johanna Pink Tafsir. Islamitische intellectuele geschiedenis die de grenzen van een genre onderzoekt . Londen: Oxford University Press en The Institute of Ismaili Studies . ISBN 978-0-19-870206-1 . P. 478. 
 54. ^ * "God" . Islam: rijk van het geloof . PBS . Ontvangen 18 december 2010 .
  • "Islam and Christianity", Encyclopedia of Christianity (2001): Arabisch sprekende christenen en joden verwijzen ook naar God als Allah .
  • L. Gardet. "Allah". Encyclopedie van de islam online .
 55. ^ Ali, Syed Antwoord. [1984] 2010. Koran, de fundamentele wet van het menselijk leven: Surat ul-Faateha tot Surat-ul-Baqarah (secties 1-21). Syed-publicaties. P. 121.
 56. ^ Burge, Stephan R. 2011. " The Angels in Sūrat al-Malā'ika: Exegeses van Q. 35: 1. " Journal of Koran Studies 10 (1): 50-70.
 57. ^ a b c d e Burge, Stephen. 2015. Engelen in de islam: Jalal al-Din al-Suyuti's al-Haba'ik fi akhbar al-mala'ik . Londen: Rouge. ISBN 978-1-136-50473-0 . 
 58. ^ * Esposito (2002b , blz. 26-28)
 59. ^ MacDonald, DB en Madelung, W. 2012. " Malāʾika ." Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van: P. Bearman, et al. Ontvangen 24 mei 2020. ISBN 978-90-04-16121-4 . 
 60. ^ Cenap Çakmak Islam: A Worldwide Encyclopedia [4 volumes] ABC-CLIO , 18 mei 2017 ISBN 978-1-61069-217-5 p. 140. 
 61. ^ • " Nr ." De beknopte Oxford Dictionary of World Religions . – via Encyclopedia.com ; • Hartner, W. en Tj Boer. 2012. “ Nur .” Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van P. Bearman, et al. ISBN 978-90-04-16121-4 . • Elias, Jamal J. 2003. " Licht ." Encyclopedie van de Koran 3, onder redactie van JD McAuliffe . DC: Universiteit van Georgetown . Ontvangen 23 mei 2020. 
 62. ^ • " Nar ." Encyclopedie van de islam en de moslimwereld . – via Encyclopedia.com ; • Fahd, T. 2012. “ Naar .” Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van P. Bearman, et al. ISBN 978-90-04-16121-4 . Ontvangen op 23 mei 2020. • Toelle, Heidi. 2002. " Vuur ." Encyclopedie van de Koran 2, onder redactie van JD McAuliffe . DC: Universiteit van Georgetown . Ontvangen 23 mei 2020. 
 63. ^ McAuliffe, Jane Dammen . 2003. Encyclopedie van de Koran 3. DC: Georgetown University . P. 45.
 64. ^ * Accad (2003): Volgens Ibn Taymiya, hoewel slechts enkele moslims de tekstuele waarheid van de hele Bijbel accepteren, zullen de meeste moslims de waarheid van het meeste ervan erkennen.
  • Esposito (1998 , blz. 6, 12)
  • Esposito (2002b , pp. 4-5)
  • Peters (2003 , p. 9)
  • Bühl, F; Welch, BIJ "Mohammed". Encyclopedie van de islam online .* Hava Lazarus-Yafeh. "Tarif". Encyclopedie van de islam online .
 65. ^ Chejne, A. (1969) De Arabische taal: zijn rol in de geschiedenis, University of Minnesota Press , Minneapolis.
 66. ^ Speicher, K. (1997) in: Edzard, L., en Szyska, C. (eds.) Ontmoetingen van woorden en teksten: interculturele studies ter ere van Stefan Wild. Georg Olms, Hildesheim, blz. 43-66.
 67. ^ Al Faruqi; Lois Ibsen (1987). "De cantillatie van de Koran". Aziatische muziek (herfst - winter 1987): 3-4.
 68. ^ a b Ringgren, Helmer en Nicolai Sinaï. " Koran ." Encyclopedie Britannica . 2020. "Het woord koran is uitgevonden en voor het eerst gebruikt in de koran zelf. Er zijn twee verschillende theorieën over deze term en de vorming ervan."
 69. ^ " Tafsīr " (herziene red.). Encyclopedie Britannica . [1998] 2007.
 70. ^ * Teece (2003 , blz. 12-13)
 71. ^ * Encyclopedie van de islam en de moslimwereld (2003), p. 666* J. Robson. "Hadith". Encyclopedie van de islam online .* DW Bruin. "Soenna". Encyclopedie van de islam online .
 72. ^ Bruin, Jonathan. 2007. De heiligverklaring van Al-Bukhārī en Muslim: de vorming en functie van de Sunnī adīth Canon [ pagina nodig ] . Leiden: Bril . ISBN 978-90-04-15839-9 . 
 73. ^ al-Rahman, Aisha Abd , ed. 1990. Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ . Caïro: Dar al-Ma'arif, 1990. blz. 160-69
 74. ^ Meri, Josef W. (2005). Middeleeuwse islamitische beschaving: een encyclopedie . VS: Routledge . ISBN 978-0-415-96690-0.
 75. ^ Awliya'i, Mustafa. " De vier boeken ." In Contouren van de ontwikkeling van de wetenschap van Hadith 1, vertaald door AQ Qara'i. – via Al-Islam.org . Ontvangen 24 mei 2020.
 76. ^ Rizvi, Sayyid Sa'eed Akhtar . " De Hadith - De Vier Boeken (Al-Kutubu'l-Arb'ah) ." Hoofdstuk 4 in de Koran en Hadith . Tanzania: Bilal moslimmissie . – via Al-Islam.org . Ontvangen 24 mei 2020.
 77. ^ Josef W. Meri De cultus van heiligen onder moslims en joden in het middeleeuwse Syrië OUP Oxford, 14.11.2002 isbn 9780191554735 pp. 60-81
 78. ^ * Glassé, Cyrillus. 2003. "Opstanding." blz. 382-83 in The New Encyclopedia of Islam . Walnut Creek: AltaMira Press .
  • Avicenna .” [2003] 2012. Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van P. Bearman, et al. Ontvangen op 25 mei 2020: "Ibn Sīnā, Abū 'Alī al-Husayn b. 'Abd Allah b. Sīnā staat in het Westen bekend als 'Avicenna'."
  • Gardet, L. "Qiyama". Encyclopedie van de islam online .
 79. ^ Masri, Basheer Ahmad. Dieren in de islam. P. 27.
 80. ^ Esposito, John L. 2011. Wat iedereen moet weten over de islam (2e ed.). Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-515713-0 . Leg samenvatting . P. 130. 
 81. ^ * Smith (2006 , blz. 89); Encyclopedie van de islam en de moslimwereld , p. 565
  • "Hemel", The Columbia Encyclopedia (2000)
  • Asma Afsaruddin. "Tuin". Encyclopedie van de Koran online .
  • "Paradijs". Encyclopædia Britannica Online .
 82. ^ a b "AE D" . 8 december 2011. Gearchiveerd van het origineel op 8 december 2011 . Ontvangen 13 november 2020 .
 83. ^ * Cohen-Mor (2001 , p. 4): "Het idee van predestinatie wordt versterkt door de frequente vermelding van gebeurtenissen die 'worden geschreven' of 'in een boek staan' voordat ze plaatsvinden": Zeg: "Er zal ons niets gebeuren behalve wat Allah voor ons heeft bepaald..."
  • Karamusafa, Ahmet T. "Het lot." Encyclopedie van de Koran Online : Het werkwoord qadara betekent letterlijk "meten, bepalen". Hier wordt gebruikt om te betekenen dat "God zijn schepping meet en ordent".
  • Gardet, L. [2003] 2012. “ al-Ḳaḍāʾ Wa 'l-Hadar .” Encyclopaedia of Islam (2e ed.), onder redactie van P. Bearman, et al. Ontvangen 25 mei 2020.
 84. ^ "Soera At-Tawbah - 9:51" . koran.com . Ontvangen 13 november 2020 .
 85. ^ "Al-Qadr - Moslimovertuigingen - Edexcel - GCSE Religieuze Studies Revisie - Edexcel" . BBC Bitesize . Ontvangen 13 november 2020 .
 86. ^ Siddiqui, Abdur Rashid. (2015). Koran trefwoorden: een referentiegids . Staf, Islamic Foundation (Groot-Brittannië). New York, NY: Kube Publishing Ltd. ISBN 978-0-86037-676-7. OCLC  947732907 .
 87. ^ "De vijf zuilen van de islam" . www.metmuseum.org . Ontvangen 4 juli 2020 .
 88. ^ " Pijlers van de islam ." De Oxford Dictionary of Islam . Oxford: Oxford University Press . – via Oxford Islamitische Studies Online. 2020.
 89. ^ "Hajj - ReligionFacts" . www.religionfacts.com . Ontvangen 21 november 2015 .
 90. ^ Pijlers van de islam , Oxford islamitische studies online
 91. ^ Nasr, Hossein . 2003. Het hart van de islam: blijvende waarden voor de mensheid . blz. 3, 39, 85, 270-272.
 92. ^ Mohammad, N. 1985. "De doctrine van de jihad: een inleiding." Journal of Law and Religion 3 (2): 381-97.
 93. ^ Kasim, Husain. 2004. "Islam." blz. 195–97 in Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals 6, onder redactie van FA Salamone. Londen: Berkshire . Ontvangen 24 mei 2020. JSTOR  ctt1jd94wq.14 .
 94. ^ a b Farah, Caesar. 1994. Islam: overtuigingen en observaties (5e ed.). Barron's educatieve serie . ISBN 978-0-8120-1853-0 . 
 95. ^ * Esposito (2002b , blz. 18, 19)
 96. ^ Budge, EA Wallis (2001). Budge's Egypt: een klassieke reisgids uit de 19e eeuw . Courier Dover publicaties . blz. 123–128. ISBN 978-0-486-41721-9.
 97. ^ Mattson, Ingrid. 2006. "Vrouwen, islam en moskeeën." blz. 615–29 in Encyclopedia of Women and Religion in North America 2.vii, uitgegeven door RS Keller en RR Ruether. Bloomington: Indiana University Press . ISBN 978-0-253-34687-2 . P. 615 . 
 98. ^ * Pedersen, J., R. Hillenbrand, J. Burton-Page , et al. 2010. " Masd̲j̲id ." Encyclopedie van de islam . Leiden: Bril . Ontvangen 25 mei 2020.
 99. ^ Ahmed, Medani en Sebastian Gianci. "Zakaat." blz. P. 479 in Encyclopedia of Taxation and Tax Policy .
 100. ^ Ariff, Mohamed (1991). De islamitische vrijwilligerssector in Zuidoost-Azië: de islam en de economische ontwikkeling van Zuidoost-Azië . Instituut voor Zuidoost-Aziatische Studies . blz. 55–. ISBN 978-981-3016-07-1.
 101. ^ "Analyse: een op geloof gebaseerde hulprevolutie in de moslimwereld" . IRIN . 1 juni 2012 . Ontvangen 24 september 2013 .
 102. ^ Koopman, Brian (14 november 2013). "Het garanderen van een minimuminkomen is al eeuwen een utopische droom" . VICE . Ontvangen 3 juni 2019 .
 103. ^ Zei, Abdul Aziz; et al. (2006). Hedendaagse islam: dynamisch, niet statisch . Taylor & Franciscus . P. 145. ISBN 978-0-415-77011-8.
 104. ^ Stefon, Matt, ed. (2010). Islamitische overtuigingen en praktijken . New York: Britannica educatieve uitgeverij . P. 72 . ISBN 978-1-61530-060-0.
 105. ^ *" Zakat " (herziene red.). Encyclopedie Britannica . [1998] 2014.
  • "Zakaat". Encyclopedie van de Koran online .
  • Schacht, Joseph . [1913-1936] 2012. " Zakaat ." Encyclopaedia of Islam (1st ed.), onder redactie van MT Houtsma , TW Arnold , R. Basset en R. Hartmann. Ontvangen 25 mei 2020.
 106. ^ Holt, PM; Ann KS Lambton; Bernard Lewis (2000). De geschiedenis van Cambridge van de islam . Cambridge University Press . P. 32 . ISBN 978-0-521-21946-4.
 107. ^ Matt Stefan, ed. (2010). Islamitische overtuigingen en praktijken . New York City: Britannica educatieve uitgeverij . P. 93 . ISBN 978-1-61530-060-0.
 108. ^ Davids, Abu Muneer Ismail (2006). Het beste uit de hadj halen door Abu Muneer Ismail Davids . ISBN 978-9960-9803-0-0. Ontvangen 7 oktober 2014 .
 109. ^ Peters, FE (2009). Islam: een gids voor joden en christenen . P. 20. ISBN 978-1-4008-2548-6. Ontvangen 7 oktober 2014 .
 110. ^ Alhuseini, Sayed / Farouq M. (2012). Islam en de Glorieuze Ka'abah: geen . iUniversum . blz. 61–. ISBN 978-1-4697-8590-5.
 111. ^ * Goldschmidt (2005 , blz. 48)
  • "Hadj". Encyclopædia Britannica Online .
 112. ^ a B Nigosian, SA (2004). Islam: zijn geschiedenis, leer en praktijken . Indiana University Press . P. 70. ISBN 978-0-253-21627-4.
 113. ^ a b Stefon, Matt, ed. (2010). Islamitische overtuigingen en praktijken . New York: Britannica educatieve uitgeverij . blz.  42-43 . ISBN 978-1-61530-060-0.
 114. ^ a b c d e Esposito, John L., ed. 2014. " Islamitische wet ." De Oxford Dictionary of Islam . Oxford: Oxford University Press.
 115. ^ a b c d e f g h Vikør, Knut S. 2014. " Sharīʿah ." In The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics , uitgegeven door E. Shahin . Oxford: Oxford University Press . Gearchiveerd van het origineel op 4 juni 2014. Ontvangen op 25 mei 2020.
 116. ^ Esposito, John L .; DeLong-Bas, Natana J. (2001). Vrouwen in het islamitische familierecht . Syracuse University Press . blz. 2-. ISBN 978-0-8156-2908-5.Citaat: "[...], tegen de negende eeuw, stelde de klassieke rechtstheorie de bronnen van de islamitische wet vast op vier: de koran , de soennah van de profeet, qiyas (analogische redenering) en ijma (consensus)."
 117. ^ Dahlen, Ashk . 2004. Islamitisch recht, epistemologie en moderniteit: rechtsfilosofie in het hedendaagse Iran . Routing . ISBN 978-1-135-94355-4 . 
 118. ^ a b Mayer, Ann Elizabeth. 2009. " Wet. Moderne juridische hervorming ." In The Oxford Encyclopedia of the Islamic World , onder redactie van JL Esposito. Oxford: Oxford University Press .
 119. ^ An-Na'im, Abdullahi A (1996). "Islamitische grondslagen van religieuze mensenrechten" . In Witte, Johannes; van der Vyver, Johan D. (red.). Religieuze mensenrechten in mondiaal perspectief: religieuze perspectieven . blz. 337-359. ISBN 978-90-411-0179-2.
 120. ^ Hajjar, Lisa (2004). "Religie, staatsmacht en huiselijk geweld in moslimgemeenschappen: een kader voor vergelijkende analyse".