آدلیا «دِد» رابرتسون، که از رهبران تأثیرگذار شبکه پخش مسیحی و همسر پت رابرتسون ، مبلغ برجسته تلویزیونی بود، در 19 آوریل در خانه خود در ویرجینیا بیچ، ویرجینیا درگذشت. او 94 ساله بود و مرگ او توسط آگهی ترحیمی که توسط دانشگاه ریجنت در ویرجینیا منتشر شد، اعلام شد که دلیلی برای آن ذکر نشد.

پس از ازدواج با پت رابرتسون در سال 1954، او در رهبری شبکه پخش مسیحی و دانشگاه ریجنت مشغول شد. او همچنین چهار فرزند را بزرگ کرد که از او جان سالم به در بردند - تیموتی رابرتسون، الیزابت رابینسون، گوردون رابرتسون و آن لبلانک - 14 نوه و 23 نوه.