بازیگران Whiskey Cavalier ظاهراً منتظر بودند که آیا آنها برای فصل دیگری توسط ABC انتخاب شوند یا خیر . افسوس که امیدها و رویاهای آنها محقق نشد زیرا این برنامه توسط شبکه لغو شد .

اگرچه Whisky Cavalier ممکن است زندگی دومی داشته باشد. همانطور که ددلاین گزارش داد . در حال خرید به شبکه ها و سرویس های دیگر است، بنابراین ممکن است در آینده احیا شود.

واکنش بازیگران تاکنون در زیر آمده است. به محض مشاهده آنها، موارد بیشتری را اضافه خواهیم کرد.