خطاهای تیراندازی

در تیراندازی با اسلحه گرم یا بادی ، خطاهای تیراندازی یا اشتباهات تیراندازی اقدامات تیرانداز یا تأثیرات خارجی است که منجر به این می شود که گلوله یا گلوله نقطه ای را که تیرانداز قصد داشت به آن بزند از دست می دهد. خطاهای تیراندازی را می توان به عنوان خطاهای تیرانداز [1] مانند خطاهای هدف گیری و خطاهای راه اندازی، [2] [3] و خطاهای ناشی از تأثیرات خارجی طبقه بندی کرد.

منابع

  1. ^ شرایط و تعاریف خطای تیرانداز
  2. ^ راهنمای آموزش تیراندازی ارتش
  3. ^ http://www.degrata.com/pdf/commonshootingerrors.pdf توسط Degradata Tactical


برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shooting_errors&oldid=1175675309"