رده:شرایط پوستی نوتروفیل واکنشی

شرایط پوستی نوتروفیل واکنشی طیفی از بیماری را تشکیل می دهد که توسط نوتروفیل ها واسطه می شود و معمولاً با بیماری های زمینه ای مانند بیماری التهابی روده و بدخیمی های هماتولوژیک مرتبط است .

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Reactive_neutrophilic_cutaneous_conditions&oldid=296540122"