رده: استانداردهای GS1

این دسته برای استانداردهای منتشر شده توسط GS1 است .

برگرفته از "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:GS1_standards&oldid=829043231"